Inn på tunet Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inn på tunet Telemark"

Transkript

1 1 av 6 Inn på tunet Telemark Årsmelding 2012 Nettverket IPT Telemark vart etablert i 2004 som resultat og oppfølging av prosjektet Grøn omsorg - grønt samarbeid i Telemark. Eit permanent tilbydarnettverk blei etablert i mai Sekretariat og kontoradresse for nettverket er Telemark Bondelag fylkeskontoret Telemark Bondelag har kontorfellesskap på Landbrukets hus, Gvarv, saman med Midt- Telemark landbrukskontor, Nortura og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Amund Johnsrud gikk over til anna stilling i Norges Bondelag 1. oktober, men fungerer inntil vidare som nettverkets kontakt mot fylkesbondelaget Inn på tunet Telemark, Landbrukets hus, Bøvegen 271, 3810 Gvarv Tel: sms: Organisasjonsnummer: Arbeidsutval I 2012 har arbeidsutvalet vore samansett av: Vetle Øverland, Skien leiar, vald 2004 Ingrid Thorseth, Bø, vald 2012 Hanne Årlid, Seljord, vald 2012 Vararepresentant: Geir Holen, Bamble, vald 2012 Valnemnd Dag Anders Oterkiil, Skien. Vald 2007 Geir M. Andersen, Skien. Vald 2012

2 2 av 6 Årsmøte 2012 Årsmøte vart halde torsdag 28. mars, kl , på Landbrukets hus, Gvarv Det møtte 12 stk. på årsmøtet, samt sekretær. Fagforedrag Funn og resultat frå prosjektet Inn på tunet Ut i kommunen Prosjektleiarane Paul Alfsen og Njål Myrseth har skrive rapport etter prosjektarbeidet Dei var inviterte men hadde dessverre ikkje høve til å kome på årsmøtet. Sekretær presenterte funn og konklusjonar som er omtalt i prosjektrapporten. Ny godkjenningsordning for IPT-gardsbruk og ny IPT-logo Vetle Øverland orienterte om planane for den nye godkjenningsordninga for IPT-gardsbruk som nå er utarbeidd. Godkjenningsordinga vil vere i regi av Matmerk, som også administrerer dei andre kvalitetssystema i landbruket. Godkjenningsordninga vert innført i løpet av ein overgangsperiode som varer ut Årsmelding 2011 Amund Johnsrud presenterte årsmeldinga for Meldinga blei lagt fram på årsmøtet, og var også lagt ut på internett nokre dagar før årsmøtet Når det gjeld rekneskapen for 2011, blei den revidert og godkjent som ein del av Telemark Bondelag sitt rekneskap. TBs rekneskap er vidare lagt inn som ein avdeling i Norges Bondelags rekneskap, slik at formell godkjenning skjer på NBs årsmøte i juni Vedtak: Årsmeldinga vart godkjent Kontingent 2012 Sekretær presentere kontingent forslag til kontingent for Pga låg aktivitet hadde ein ikkje kravd inn kontingenten i året som hadde gått Vedtak: Kontingent for 2012 vert sett til kr. 500,- pr. bruk, det same som i 2011 Aktivitetar og tiltak 2012 Kurs IPT-kvalitetssystem Landbrukets HMS-teneste vil tilby eit kurs med oppstart i staren av oktober. Registrering av nettverket i Brønnøysund-registra Vetle og Amund undersøkjer om vilkår og krav for dette, og tar saken til AU. Innspel om IPT til ny landbruksmelding for Telemark Fylkestinget i Telemark har vedtatt å utarbeide ei eiga landbruksmelding for Telemark. Nettverket bør orientere fylkespolitikarane om vilkår og moglegheiter for å utvikle IPT som tenestetilbod frå landbruket i Telemark, og arbeide for at IPT blir eit satsingsområde som vert nedfelt i denne meldinga.

3 3 av 6 Folkehelsekoordinatorane i kommunane og fylkeskommunen bør også få informasjon om IPT, som dei kan bruke vidare i si verksemd. Samarbeid/organisering av tilbydarar i fylket. Etableringa av samarbeidsmodellar/samvirke kan vere aktuelt tema for eit fagmøte i løpet av året. Ny godkjenningsordning Nettverket vil oppmode medlemmane til bli med i den nye godkjenningsordninga i regi av Matmerk. Vedtak: Møtet merka seg orienteringane og dei planlagde aktivitetane for nettverket i Val Dag Anders Oterkiil frå valnemnda orienterte om saka, og leia valet. Kirsten Oterkiil og Tellef Farsjø hadde takka nei til attval. Arbeidsutval Medlemmar Hanne Årlid, Seljord. Ingrid Thorseth, Bø Varamedlem Geir Holen, Bamble,. Ny, for 2 år Ny, for to år Ny, for 1 år Ikkje på val i 2012 Vetle Øverland, leiar Valkomité Geir M. Andersen, Skien Dag Anders Oterkiil Ny, for 2 år Ikkje på val Alle vala var samrøystes. Arbeidsutvalet, møte Arbeidsutvalet har hatt 2 møte i 2012: 21. juni, på Landbrukets hus 16. oktober, hos Hanne på Bjørge i Seljord (saman med temamøtet for medlemmane)

4 4 av 6 Saker og tiltak Inn på tunet ut i kommunen. Forprosjekt Prosjektet starta opp våren 2011, og blei avslutta med ein formidlingskonferanse på Århus gard i Skien 26. januar Omlag 40 deltakarar, både frå kommunane og frå tilbydarsida av IPT fekk ei orientering om dei funn forfattarane av rapporten har identifisert etter å ha intervjua representantar for kjøparsida i seks kommunar i Telemark samt snakka med eit utval av tilbydarar: Forfattarane, Paul Alfsen og Njål Myrseth, oppsummerte sine funn slik: Tilbydere opplever mye uforutsigbarhet og lite framtidsutsikter, utover måneder, i forhold til å tilby tjenesten. Det må skapes en felles forståelse for hvor viktig tjenesten IPT er, og veien for å nå dit er å kommunisere i alle ledd. IPT er i dag et tilbud som ikke er lovpålagt. Dette igjen gjør det ekstra viktig å forankre tilbudet i kommuneledelsen. Vi kan med sikkerhet fastslå at antall tilbydere ikke vil stabilisere seg eller øke etter å se hvordan kjøpersiden er organisert. Vi mener det derfor er viktig på kort sikt å lage møtearenaer der flere kommuner kan komme sammen med representanter for tilbydersiden for å utveksle ideer, iverksette tiltak og på den måten forsøke å dempe frafallet av tilbydere før det er for sent. Behov for veiledningstjeneste Temamøte om samvirkeorganisering Medlemmane blei inviterte til eit temamøte om samvirkeorganisering 16. oktober, hos Hanne på Bjørge. Hege Ericson, leiar av Norges Bondelags IPT-utval og dagleg leiar av samvirkeføretaket IPT Trøndelag var invitert til å orientere om temaet. Pga liten respons valde AU å avlyse føredraget med Ericson, men det som kom på møtet fekk ei oppdatering om godkjenningsordninga, og det vart eit triveleg bordsete der folk utveksla erfaringar og tips i IPT-arbeidet. Studieringen om Kvalitetssystem IPT vart også planlagt på dette møtet Kurs i Kvalitetssystem for IPT Det blei gitt tilbod om eit eige kurs med dette temaet for deltakarane i nettverket i mars og i oktober, i regi av Landbrukets HMS-tjeneste i Telemark. Men pga liten respons fekk dei som meldte seg på, i staden tilbod om å følgje ein uformell studiering. Den starta opp 5. november. Are Sæthre, Nortura, som er KSL-revisor, har vore med på delar av studiearbeidet. Jordbruksforhandlingane 2012 Gjennom Telemark Bondelag er det formidla synspunkt inn til Norges Bondelag i samband med jordbruksforhandlingane. Fylkeslaget skreiv m.a. dette i si fråsegn i 2012: Næringsinntekt - landbruk Definisjonen av kva som er inntekt frå landbruksnæring må bli utvida til å omfatte tilleggsnæringar. I dag må inntekt t.d. frå IPT-verksemd resultatbereknast separat. Reglane må endrast slik at dette kan slåast saman. Det vil m.a. gi betre moglegheit til å nytte jordbruksfrådraget, også på bruk med lita inntekt frå tradisjonelt jordbruk. Jordbruksfrådraget Ein bør utvide grunnlaget for jordbruksfrådraget utover dei endringane som kom i Til dømes ved å ta inn inntekt frå utmarksnæring. Tilleggsnæringane det er snakk om, må ha utgangspunkt i gardens ressursar, slik at ein får ei avgrensing mot generell næringsverksemd.

5 5 av 6 Hest Vaksne hestar har falle utanom ordninga med produksjonstilskot. Nå omfattar det bare hestar under 3 år. Det vil ikkje skape problem i høve til ridesenter å ta dei inn att, sidan slike senter fell utanom definisjonen av landbruksføretak. Registrering i Brønnøysund IPT Telemark har nå fått godkjenning i Brønnysund som foreining. Det er nyttig m.a. for å bli offisielt rekna med som talerør for IPT-tilbydarar i fylket, for å kunne søkje om og få prosjektstøtte mm. Organisasjonsnummer: Navn/foretaksnavn: Organisasjonsform: Forretningsadresse: Næringskode(r): Sektorkode: INN PÅ TUNET TELEMARK Forening/lag/innretning Landbrukets hus Bøvegen GVARV Andre sosialtjenester uten botilbud 7000 Ideelle organisasjoner Ny landbruks- og matmelding for Telemark Fylkestinget har vedtatt å lage ei eiga landbruks- og matmelding for Telemark. Førebuingane er i gang og meldinga skal etter planen behandlast av fylkestinget Frå IPT Telemark si side har ein ønskt å få til eit møte med fylkeskommunens hovudutval for næringsutvikling, som har eit spesielt ansvar for å følgje opp planarbeidet frå politikarane si side. Det er tatt kontakt om dette mot Lise Wiik som leiar utvalet, men vi har ikkje fått ei konkret møteavtale. Arbeidet i Norges Bondelags IPT-utval Vetle Øverland sit i Norges Bondelags fagutval for IPT. Viktige saker har mellom anna vore drøfting av nytt kvalitetssystem for IPT i regi av KSL Matmerk. Ny godkjenningsordning for IPT, fagsamling for fylkesvise tilbydarnettverk. Etter å ha skifta stilling i Norges Bondelag, er Amund Johnsrud nå sekretariatskontakten til IPT-utvalet. Deltaking på kurs og arrangement Nettverket informerer om ulike kurs og konferansetilbod pr. internett og e-post. Solfrid Tveitan deltok på Norges Bondelags fagsamling for dei fylkesvise tilbydarnettverka i Oslo 9. november. Rådgiving/gardsbesøk til nye interessentar Det er formidla ein del telefonkontakt mellom erfarne IPTarar og potensielle nye tibydarar. Det kan verke som om det er slik uformell kontakt og rådgiving som fungerer best i den praktiske kvardagen. Det er ei positiv haldning blant deltakarane i nettverket til å dele sine erfaringar og kontaktar med andre.

6 6 av 6 Medlemmar og deltakarar i nettverket, informasjonskanalar Ved årsskiftet 2012/2013 er det registrert betalande 22 medlemmar i IPT-nettverket i Telemark. Det er i tillegg registrert kontaktadresser til enkelte representantar for kjøpargrupper eller for landbrukets rådgivingsapparat, innan offentleg forvaltning eller private organisasjonar. Det er utarbeidd eit meir utfyllande registreringsskjema for eksisterande og potensielle tilbydarar av IPT i Telemark. Dette blir sendt ut til nye deltakarar i nettverket. Informasjonsflyten i nettverket er i all hovudsak basert på e-post og internett, gjerne i ein kombinasjon. Aktuell informasjon til nettverksdeltakarane vert lagt ut på er ein felles portal for dei organisasjonane og etatane som held til på Landbrukets hus på Gvarv, mellom anna Telemark Bondelag. Nettsida drive av Selskapet for Norges Vel, vart lagt ned ved årsskiftet 2012/2013. Informasjonen vert overfør til Matmerk sine nye IPT-sider på Denne løysinga er ikkje fullstendig ennå, noko det er viktig å finne ei løysing på. Vi prøvar i tillegg med varsling på sms til deltakarane, framfor møte o.l. Gvarv, 2. mars 2013 Arbeidsutvalet I IPT Telemark Vetle Øverland leiar Hanne Årlid Ingrid Thorseth Amund Johnsrud Sekretær

IPT-nettverket i Telemark

IPT-nettverket i Telemark 1 av 6 200800489 IPT-nettverket i Telemark Årsrapport 2009 Nettverket vart etablert i 2004 som resultat og oppfølging av prosjektet Grøn omsorg - grønt samarbeid i Telemark. I løpet av ein treårsperiode

Detaljer

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret godkjenner protokoll frå styremøtet 24.02.2009.

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret godkjenner protokoll frå styremøtet 24.02.2009. Telemark Bondelag Protokoll Vår dato Revisjon Vår referanse 2009-03-15 2009/00035/007 Utarbeidet av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara Protokoll styremøte Telemark Bondelag

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Tid: Tysdag

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2012 Vi får Telemark til å gro gjensidige.no/landbruk benytt deg av dine medlemsfordeler Årsmelding 2012 A20782/09.11/Foto: Sverre Jarild Vi kjenner bondens hverdag og følger nøye med i utviklingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2011. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2011 Vi får Telemark til å gro Står du framfor viktige valg for fremtiden? TINE Strategi og Veivalg Bonden som bedriftsleder må planlegge og lede virksomheten på lang sikt. Strategiprosesser

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte for 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 04.04.13, kl. 16.30 18.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styret si årsmelding for 2012 Sak

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE KONTROLLUTVALET ÅRSMELDING OM VERKSEMDA I 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE KONTROLLUTVALET ÅRSMELDING OM VERKSEMDA I 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE KONTROLLUTVALET ÅRSMELDING OM VERKSEMDA I 2014 1. INNLEIING/HEIMEL Fylkestinget har etter kommunelova 76 det øvste ansvaret for tilsyn og kontroll med verksemda i fylkeskommunen,

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER

SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER Til Førde den 30.05. 12 KS Sogn og Fjordane V / Dagleg leiar

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013 Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013 www.sfj.no www.sfj.no Biletbidrag: Sogn og Fjordane bondelag v/ Merete Støfring (kyr, sau og mjølkeproduksjon)

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel.

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel. Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Rica Parken Hotel Ålesund Dato: 11. 13.11.2011 Tid: 14:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, mob 98 41 30 03 / absh@mrfylke.no,

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. november 2009.

Sakliste til rådsmøte 10. november 2009. Vest-Telemarkrådet Sakliste til rådsmøte 10. november 2009. Sak 77/2009 Referat frå rådsmøte 13.oktober 2009. Sak 78/2009 Saker til møte i Vest-Telemarktinget 15. desember 2009 - Forslag til sakliste -

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeida av Arkiv: 022 Bergit Li Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010 Tid: Onsdag 10. mars 2010, kl 10.00

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Styret i Hordaland Bondelag 2011

Styret i Hordaland Bondelag 2011 Hilsen fra lederen Det har vært et begivenhetsrikt år. Som ny leder ble det første styremøtet avholdt i Paris. Jeg ble kastet ut i innspurten av den flotte budstikkestafetten. Alle hadde store forhåpninger

Detaljer