Protokoll frå styremøte torsdag 13. november 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll frå styremøte torsdag 13. november 2008"

Transkript

1 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeida av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara Protokoll frå styremøte torsdag 13. november 2008 Tid: Torsdag 13. november 2008, kl Stad: Landbrukets hus, Gvarv Desse møtte: Zakarias Wingereid (leiar), Kjell A. Sølverød, Tone Edland, Olav S. Nordbø, Tove B. B. Hoppestad (TBK), Jon Midtbø (2. vara) Forfall: Gunnar H. Li, Synne Vahl Rogn (1. vara) Open post Kjell orienterte om at det er tatt kontakt mot Forsøksringen Telemark (nå LFR Austafjells) om moglegheit for å gjere avtale med dei om ein stillingsressurs, som dagleg leiar for Bygdevis. Det er aktuelt å vurdere dette vidare, når ein har endeleg avslutta rekneskapet for BSF Telemark, ved overgangen til Bygdevis. Det manglar avrekning frå BSF sentralt, før ein får gjort denne avslutninga. Prioritering av satsingsområde i BU sin arbeidsplan for Tove tok dette opp. Synspunkta på er skrive inn i orienteringssak 7: Kontaktmøte med FMLA/Revisjon av RMP. Tove tok også opp at pelsdyrnæringa er blitt utsett for sterk kritikk i fjernsynsprogram på TV2, samt at fleire pelsdyrfarmar nå er melde av aktivistar for brot på Dyrevernlova. Kan og bør TB engasjere seg i saka? Styret var samd om å ta opp saka under Ymse-posten. Olav viste til avisoppslag om at FK Agri nå ser ut til å ha hatt stor inntening på handelsgjødsel. Reaksjonar på det som vert oppfatta som urimeleg prispolitikk i FK, som eit bondeeigd samvirkeselskap. Blir feil å skape eit overskot på denne måten, for seinare å auke medlemsbonusen. Ikkje nødvendigvis dei same som nå får utbetalt bonus, som har fått auka sine kostnader pga. høg gjødselspris. Saker: Sak 01/08 Godkjenning av innkalling og sakliste. Styret godkjenner innkalling og saksliste slik dei ligg føre. Med tillegg av saker under Ymse-posten, samt referatsak om kårbustader og orienteringssak om RMP/BU-midlar.

2 2av 10 Sak 02/08 Godkjenning av protokoll frå førre styremøte Etter styremøtet 22. okt. er det kome høyring om forskrift for kvoteordninga på mjølk. Den er sett opp for behandling på styremøtet i dag. Det er eit spørsmål om rovviltnotatet frå førre møte skal justerast mtp. å seie noko om omlegging til frå småfe til kumjølkproduksjon i rovviltutsette område. Det vert i så fall å ta opp under den aktuelle saka. Styret godkjenner protokoll frå styremøtet slik den ligg føre. Sak 03/08 Referatsaker 1. Møte med Øystein Dahle og Ingeborg Gjærum, 07.10, i Bø Samarbeid med Høgskulen i Telemark, avdelinga i Bø. Positivt at vi får til slikt samarbeid Ca. 60 deltakarar. Var ei etter måten brei marknadsføring av møtet, både med direkte invitasjonar til parti og politikarar i Telemark, samt til mange organisasjonar. Også annonsering og førehandsomtale i media. Kor fornøgd er det grunn til å vere med eit slikt oppmøte? Ideelt sett bør det fenge fleire blant politikarane enn det gjorde, men samtidig ser vi at det er dei færraste som får særleg større deltaking på slike temamøte enn det TB fekk til denne gongen. Men spørsmål om informasjonen om møtet har nådd ut til medlemmane i lokallaga våre i særleg grad. Stoppar den hos lokallagsleiarane? God respons frå deltakarane etter møtet, spesielt vart Ingeborg Gjærum trekt fram som ein både spenstig og kunnskapsrik føredragshaldar.. 2. Temadag/Skattekurs oktober Veldig bra oppmøte, ca 110 påmeldte. Gode tilbakemeldingar i løpet av kurset. Evaluering i form av elektronisk e-postundersøking skal sendast ut til deltakarane direkte frå Norges Bondelag. I løpet av kurset kom det synspunkt frå enkelte om behov for meir kontakt internt mellom rekneskapskontora i fylket og samarbeid om enkelte funksjonar. M.a. er det kome opp ønske om ein form for avløysarordning slik at små kontormiljø kan få litt assistanse ved sjukdom, vakanse o.l. Det er derfor tatt initiativ til å halde eit idémøte om dette. Det vert på Bø hotell 13. januar. Alle rekneskapskontor i Telemark som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag vert inviterte til å delta. TB er bede om å leggje til rette for dette møtet 3. Verneplan Hardangervidda. Møtet på Skinnarbu Mari deltok på møtet, og hadde skrive eit notat om det, det var sendt ut til styret tidlegare. Styret slutta seg til konklusjonane som er skissert i notatet. (dokulive nr 2008/00613/003)

3 3av Dyrsku`n i Seljord Oppsummering av aktivitetane på Bondens møteplass og i Landbrukshallen var sendt styret tidlegare. Amund orienterte om erfaringane frå årets arrangement. 5. Brev til Porsgrunn og Siljan kommunar om prinsippavklaring for kårbustader. På oppmoding frå Eidanger Bondelag, og sidan Siljan Bondelag, har TB sendt brev til desse to kommunane og bede dei utsetje den politiske behandlinga av prinsipp for oppføring og frådeling av kårbustader. (dokulive 2006/00715/010) Kommunane har akseptert dette og legg nå opp til ei lokal høyring i saka. Styret merka seg dei framlagde referatsakene. Sak 04/08 Orienteringssaker 1. NB: Prosjekt politikarkontakt 2009/ TB: Politiske kontaktmøte hausten 2008 Norges Bondelag har vedtatt å prosjektorganisere delar av det politiske kontaktarbeidet fram mot Stortingsvalet. Lars Peter Taule, organisasjonssjef i Hordaland Bondelag er tilsett som prosjektleiar, det er etablert ei styringsgruppe som vert leia av Harald Milli. Info om prosjektet var sendt ut med sakspapira til førre styremøte (22.10) På bakgrunn av drøftingane i tidlegare styremøte, har Zakarias og Amund vurdert TB sin politikarkontakt framover. Det er sendt førespurnad til H, FrP og AP om møte før jul. (kvart parti for seg). Målet er å få til møte der vi kan kome med innspel til deira programforslag. Ønskt ramme frå vår side, vil vere å leggje dette opp som kjøkenbordssamtaler ute på gardsbruk hos bondelagsmedlemmar som stillar seg til rådvelde for opplegget. H har meldt at de kjem tilbake til konkret møtedato etter Førstekandidaten, Torbjørn Røe Isaksen er utanlands til den datoen, og partikontoret ønskjer å vente med å gjere avtale til han er attende. AP har enno ikkje svara på førespurnaden frå oss Det er gjort avtale med Frp v/kåre Fostervold den Møtestad blir hos Sondre og Jan Erik Skoglund i Bjørkedalen. Det vil kome fleire frå partiet i tillegg til Fostervold. På møtet legg vi opp til å kommentere ein del av formuleringane i programforslaget deira som gjeld jordbruk, og vurdere desse i lys av det Bondelaget ser som dei mest sentrale saker for landbruket og bonden i tida framover. Stikkord her er behov for å sikre effektive marknadsordningar, samt vilkår for inntektsdanninga i landbruket (nivået på, og kombinasjonen av pris og budsjettmidlar). Behov for investeringsverkemidlar. Om tida tillet det, vil vi og kome inn på tema jordvern og rovviltforvaltning.

4 4av 10 Vertsskapet på garden vil også orientere om økonomi og framtidsutsikter hos seg. 2. Inn på tunet-konferanse jan IPT-nettverket har etter avtale med Fylkesmannen fått i oppdrag å planlegge og gjennomføre ein regional konferanse om IPT for austlandsfylka, Telemark og Agder. Den er lagt til Bø januar. Tilsvarande konferanse vart arrangert i Østfold i januar i år. Målgruppe er kjøparsida i IPT, konkretisert ved skuleverk og kommunar. Hovudtema for konferansen er korleis landbruket kan bidra til kravet for tilrettelagt opplæring, for grupper med særskilte behov. Det er eit mål om å få deltakarar til å kome. Fylkesmannen har løyvd inntil kr ,- som støtte til konferansen. Som formell arrangør står IPT-nettverket i Telemark/Telemark Bondelag og Norges Bondelag, Fylkesmannen i Telemark, og Kommunanes Sentralforbund. Endeleg program for konferansen blei delt ut på styremøtet. 3. Instruks for gjennomføring av styremøte På førre møtet vart saka utsett. Amund har etter møtet tatt opp saka med NB, og fått tilbakemelding om at det kan vere aktuelt å vurdere behovet for at sentralleddet lagar nokre felles retningsliner for bruk i fylka. Dette vil bli tatt opp m.a. på NBs organisasjonssamling i januar. Ein ser det difor som mest riktig å utsetje vidare behandling av saka i fylkesstyret til ein veit meir om dette. 4. Medlemstalsutvikling, TB Medlemstal pr. 7. november er 1742, ein auke på 7 medlemmer frå årsskiftet. Sjå vedlagde oversikt over medlemstal, inn- og utmeldte for kvart lokallag. Minner om at Norges Bondelag har lansert ein vervekampanje for enkeltmedlemmer. Verv 3, 5 eller 10 medlemmer og vinn gåvekort i FKbutikken. Vervepoeng kan sparast og ein bestemmer sjølv når ein vil hente ut vervepremien. 3 nye medlemmer verva: Gåvekort kr 500,- i FK-butikken 5 nye medlemmer verva: Gåvekort kr 1.000,- i FK-butikken 10 nye medlemmer verva: Gåvekort kr 3.000,- i FK-butikken I tillegg får alle som har verva minimum 3 nye medlemmer Bondelagets populære T-skjorte med teksten BONDE på brystet. Bør leggje meir vekt på dei næringspolitiske argumenta i bondelaget. Ikkje så mykje vekt på dei individuelle medlemsfordelane. Sende brev til NB om dette. 5. Leiarmøtet, aktuelle saker frå fylkeslaget Styret drøfta kva saker som ein bør prioritere å orientere om, under denne bolken på dag 2 av leiarmøtet. Aktuelle saker er t.d. rovvilforvaltning, samt arangement og møte i fylkeslaget framover vinteren

5 5av Saker frå leiarmøtet i Norges Bondelag a. Behandling av prinsipprogram for NB Det skal vedtakast nytt prinsipprogram på årsmøtet i NB juni Eit første høyringsutkast vert sendt ut i organisasjonen først i januar. Høyringsfrist for fylkeslaget er 24. april. Vi ser for oss slik behandling blant fylkes- og lokallag i Telemark: Leiarmøtet: Regionmøta: Januar/februar/mars: Fylkesårsmøtet: April: Kort orientering om saka Kort presentasjon av høyringsforslaget. NB. Motivasjon for å delta i høyringa. Regionmøta bør starte ikkje tidlegare enn kl Presentasjonen av høyringsforslaget kan takast som sak ved starten av møtet: Kl Drøfting i lokallaga Debatt/innspel. Denne debatten og skriftlege innspel frå lokallaga dannar grunnlag for fylkesstyrets behandling av saka. Behandling i fylkesstyret b. Revisjon av marknadsordningane Det er sett ned ei arbeidsgruppe mellom avtalepartane, som skal gjennomgå marknadsordningane for kjøt og egg, med føremål å gi større rom for gul støtte (AMS) innanfor WTO-regelverket. Dette vert ein ei hovudsak ved dei komande jordbruksforhandlingane til våren. Vi må rekne med at arbeidsgruppa skal levere si utgreiing i februar, truleg tidleg i den månaden. Det kan vere fornuftig å ha eit drøftings- og informasjonsmøte i løpet av vinteren der ein tar opp temaet, både internt i landbruket. På leiarmøtet i NB vart det m.a. foreslått å lage fylkesvise møte der ein bed inn lokale tillitsvalde frå både bondelag og samvirket. Dette for å bidra til ein felles debatt og nokolunde lik informasjon blant dei forskjellige landbruksorganisasjonane. I fjor gjennomførte TB-styret ei møterekke med fleire organisasjonar for å få innspel til jordbruksforhandlingane, i februar. Alternativet i år, kan vere å lage til eit felles møte, der ein spesielt bed inn tillitsvalde frå organisasjonane og frå lokale bondelag for å drøfte framlegget til endringar i marknadsordningane. Her bør ein få ei orientering frå ein av dei som har vore med i den sentrale arbeidsgruppa. Eit slikt møte kan også annonserast som ope for alle interesserte, men vi bør, som sagt, leggje særleg vekt på å få med tillitsvalde frå dei lokale landbruksorganisasjonane i fylket.

6 6av 10 I tillegg til eit slikt møte, bør TB vurdere å kontakte representantar for partia, der ein diskutere marknadsordningane også med dei. Det vil vere viktig å fremje forståing og aksept for at marknads- og produksjonsregulering framleis er nødvendig. Dette kontaktarbeidet mot partia kan gjennomførast i mars. c. Saker på eige møte for fylkesleiarane Zakarias orienterte om at fylkesleiarane hadde eit eige møte for seg dagen før det ordinære leiarmøtet i NB: To viktige saker der var: Kontakt med SLF og drøfting omkring etatens sitt handlingsrom innanfor landbrukspolitikken, og SLF sin kompetanse mtp. instruksjon overfor Fylkesmennene. Om Landbrukets HMS-teneste. Det kom fram misnøye med og kritikk av delar av apparatet til L-HMS frå fleire fylke. Konklusjon at NB må ta meir ansvar som, i eigenskap av å vere ein av eigarane og med i styret for stiftinga L-HMS. 7. Kontaktmøte med FMLA/Revisjon av RMP Zakarias og Amund orienterte frå kontaktmøte med Fylkesmannenss landbruksavdeling Der hadde ein drøfta revisjon av RMP på bakgrunn av høyringsrunden som har vore i haust. TBs synspunkt er formidla i høyringssvaret som er utarbeidd etter førre styremøte (Dokulive 2008/00742/002). På møtet vart det ikkje utarbeidd noko endeleg revisjon. SLF har gitt Fylkesmannen ein månads ekstra frist (fram til 15.12) Ein tar difor sikte på å sluttføre saka på eit nytt kontaktmøte i starten av desember. Det punktet som ser ut til å skape mest diskusjon, er kor vidt RMP skal innehelde ei løyving til organisert beite på utmark. Også spørsmål om og evt. korleis, ein skal gi løyving til skjøtsel av fysiske kulturminne. Vidare ulike syn på å innføre kulturlandsskapstilskot som ordning i alle kommunar, framfor dagens dyretilskot. M.a. trong for å få opp betre kritrerium for utveljing av slike område. På det komande møtet i desember vil ein også revidere det årlege handlingsprogrammet for bruk av fylkesvise BU-midlar. Styret peika på element som TBs representantar bør ta med til behandlinga av dette handlingsprogrammet: Vidareføre satsinga på frukt, helst utvide til heile grøntnæringa. FMLA/IN bør gjerne skipe til eit dialogmøte med grøntnæringa om dette. Innanfor tradisjonelt landbruk elles bør mjølkeproduksjon vere prioritert satsingsområde, som oppfølging av den spørjeundersøkinga som nå er gjort blant mjølkeprodusentane. Om nyetablering på mjølk. At satsane for etablering er for låge. Skal IN vere meir enn toppfinansiering for desse nyetablerte produsentane? Eggproduksjon bør vere prioritert satsingsområde fram til 2012, når nye burforskrifter vert sett i verk.

7 7av 10 Nye næringar: Sjå på samarbeidet mellom landbruk, reiseliv, kultur. Definere ansvar og koordinering for dette samarbeidet blant aktørane. Generelt: Vurdere om maks finansiering bør aukast frå kr og op til Undersøkje om det er mogleg å samordne med evt. kommunal finansiering utan å måtte avkorte den statlege delen Få fram at rentestøtteordninga er eit viktig element i det samla finansieringstilbodet frå IN. Styret merkar seg dei framlagde orienteringssakene. Sak 42/08 Aktivitetsmidlar for lokallaga I TB sitt budsjett for i år står kr til aktivitetsmidlar lokallaga. Det har vore ein runde med utdeling av aktivitetsmidlar i år, søknadsfristen var 28. mai, basera på aktivitetar første halvår. Tilskot til Open gard, innkjøp av landbruksspelet og godtgjering for medlemsverving har også gått av denne budsjettposten. Det står nå att ca kr. Det kan vere føremålstenleg med 1 søknadsrunde pr. år, og at søknadane blir behandl på styremøtet i juni. Da kan lokallaga søke om tilskot på aktivitetar som er gjennomført sist haust og vinter. Er det aktivitetsmidlar igjen ved slutten av året, blir desse overført neste år. Blir det vanskeleg for lokallaga at evt. tilskot kjem etter at arrangementet er gjennomført, kan dei ta kontakt med fylkeskontoret. Det blir ein søknadsrunde på aktivitetsmidlar pr. år på grunnlag av aktivitetar som lokallaga har gjennomført sist haust/vinter. Søknadane blir behandla på styremøtet i juni. Evt. udisponera midlar ved slutten av året blir overført neste år. Sak 43/08 Forskrift, kvoteordninga for mjølk Framlegg til forskrift, samt saksnotat for styret i NB låg ved styrepapira. Framlegg til høyringssvar var ettersendt til styret Høyringsfrist for fylkeslaga er Styret vurderte forslaget til forskrift, i forhold til rovviltproblematikk, gjeld vilkår for omlegging av produksjon. Inntil vidare endrar ein ikkje på rovviltnotatet frå førre styremøtet, i forhold til denne, konkrete problemstillinga. Styret godkjenner det framlagde høyringssvaret, med justeringar og tillegg gjort i møtet. Brevet er lagt ved protokollen (dokulive 2008/00152/018)

8 8av 10 Ymse 1. Aksjonar mot pelsdyrnæringa. Jf. det som står om saka under Open post Fylkesleiar tar kontakt med representantar for pelsdyrnæringa lokalt i Telemark, for å bli orientert, og evt. vurdere om TB bør engasjere seg meir i saka. 2. Rovviltsituasjonen Olav tok opp situasjonen omkring avslaget på fellingsløyvet på bjørn i Vinje/Åmotsdal. Stor frustrasjon blant beitebrukarane om denne saka. TB bør vurdere å ta opp dette med Fylkesmannen, på generelt grunnlag Som i avslutning på møtet hadde styret ei kort oppsummering/evaluering av dagen. Ein drøfta mellom anna bruk og omfang av Open post. Ein ser det som mest hensiktsmessig setje møtet formelt ved start, og få notert op evt. saker under Ymse Etter saksbehandlinga kan ein ta oppsummeringa av møtet, og så heilt til slutt setje av litt tid til Open post. Møtet heva kl Ved protokollen Amund Johnsrud

9 9av 10 Til Næringspolitisk avdeling Vår sakshandsamar Vår dato Vår referanse 2008/00152/018 Amund Johnsrud Arkiv: 425-B Dykkar dato Dykkar referanse Endring i kvoteordinga for mjølk. Høyringssvar frå Telemark Me viser til dokument i saka mottatt frå Norges Bondelag 20. oktober, med intern høyringsfrist 18. november. Saka er drøfta på styremøte i Telemark Bondelag 13. november. Me har valt å konsentrere mykje av høyringssvaret vårt til geitmjølkproduksjonen, og vil peike på følgjande når det gjeld innhaldet i forslaget til ny forskrift om kvoteordninga for mjølk: 8 Konvertering av kvote TB bed om at det vert nytta forholdstal 1:1 ved all konvertering frå kyr- til geitnjølkkvote, innanfor kjerneområda for geitmjølkproduksjon til industriell bearbeiding. I dag er det bare kombinerte besetningar som får bruke slikt forholdstal ved konvertering. Reine kyrmjølkbesetningar får konvertert etter regelen 1:2. I leveringsområdet til Haukeli ysteri er det i dag behov for auka leveransar, Tine har anslått at det på kort sikt er behov for ei auka mjølkemengde opp mot 10 prosent. Me ser at for å dekke dette behovet, bør ein stimulere sterkare til konvertering til geit enn tilfellet er i dag, også blant dei reine kyrprodusentane. Det er vidare ein realitet at det er ein stor del små kvotar blant kyrprodusentane i geiteområda. Med dagens regelverk for kjøp av kvote, (prosent av eksisterande kvote) vert det vanskeleg for desse å auke sitt produksjonsvolum av kyrmjølk i monaleg grad. For fleire av desse kan det vere eit godt alternativ å skifte over til geit, men det set som vilkår at dei ikkje missar særleg produksjonsvolum i overgangen. Difor bør forholdstal 1:1 gjelde for desse, også. Ei slik regelendring kan evt kombinerast med eit tak, slik at overskytande kyrmjølkskvote i staden kan bli lagt ut for sal ved dei ordinære salsrundane. Dette taket kan til dømes bli lagt på det som er landsgjennomsnittet for geitmjølkkvote i dag.

10 10av 10 TB ønskjer vidare at det vert prøvd ut ei ordning for nyetablering innanfor geitmjølkproduksjon på line med det som nå er lansert for kyrmjølk. Dvs. at det vert lagt ut eit bestemt tal liter med tanke på nyetablering. Ordninga bør avgrensast til dei nemnte kjerneområda, og ein kan vidare vurdere ei målretting mot unge brukarar, slik det er gjort for kyrmjølk. Me har tru å på at eit slikt rekrutteringstiltak kan vere ein god stimulans for den samla næringa innanfor geitehaldet. 10 Vilkår for kvoteleie I forslaget står det at reglane for kvoteleige for geit først skal iverksetjast frå for geit, mens dei startar opp for kyr alt frå komande årsskifte. Me ser ingen avgjerande grunnar for å gjere slik skilnad, og bed difor om regelverket for geit vert samkjørt med kyr og byrjar å verke nå frå Geografiske begrensinger ved omsetning og leie av kvote I forslaget står det at geitmjølkkvoter kan omsettast og leigast innanfor dei to omsetningsregionane Nord-Norge og Sør-Norge. Me bed om at ein her i staden bruker Tine sine tilførselsområde som geografiske avgrensingar for sal og leige. På den måten kan ein styrkje grunnlaget for dei lokale anlegga som tar i mot og foredlar geitmjølka. Med helsing Zakarias Wingereid/s Amund Johnsrud

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret godkjenner protokoll frå styremøtet 24.02.2009.

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret godkjenner protokoll frå styremøtet 24.02.2009. Telemark Bondelag Protokoll Vår dato Revisjon Vår referanse 2009-03-15 2009/00035/007 Utarbeidet av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara Protokoll styremøte Telemark Bondelag

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeida av Arkiv: 022 Bergit Li Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010 Tid: Onsdag 10. mars 2010, kl 10.00

Detaljer

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Pr februar 2011 Vi får Norge til å gro! Fylkesstyret 2010-2011 Kjell A Sølverød, leder Tone Edland, nestleder Synne Vahl Rogn Olav S. Nordbø Jon Midtbø Borghild

Detaljer

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve, Ulefoss Telefon

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve, Ulefoss Telefon 1 av 5 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 09.12.2015 Vår dato: 14.12.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve, Ulefoss Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer møtte:

Detaljer

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve vgs, Ulefoss Telefon

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve vgs, Ulefoss Telefon 1 av 6 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 22.01.2014 Vår dato: 23.01.2014 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve vgs, Ulefoss Telefon Sak 14/00011 Som medlemmer

Detaljer

Tone Edland, Tove B. B. Hoppestad (TBK). 2. og 3. vararepresentant var innkalla, men kunne ikkje møte.

Tone Edland, Tove B. B. Hoppestad (TBK). 2. og 3. vararepresentant var innkalla, men kunne ikkje møte. Telemark Bondelag Protokoll Vår dato Revisjon Vår referanse 2009-02-20 2009/00035/005 Utarbeidet av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara Protokoll styremøte Telemark Bondelag

Detaljer

IPT Telemark. Årsmelding 2011. Arbeidsutval. Valnemnd

IPT Telemark. Årsmelding 2011. Arbeidsutval. Valnemnd 1 av 6 IPT Telemark Årsmelding 2011 Nettverket IPT Telemark vart etablert i 2004 som resultat og oppfølging av prosjektet Grøn omsorg - grønt samarbeid i Telemark. I løpet av ein treårsperiode skulle det

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune.

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.04.12 Kl.: 09.45 14.50 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 07/12 15/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon

Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon 1 av 6 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 27. oktober 2009 Tid: Tysdag 27. oktober 2009 kl Stad: Landbrukets hus, Gvarv

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 27. oktober 2009 Tid: Tysdag 27. oktober 2009 kl Stad: Landbrukets hus, Gvarv Telemark Bondelag Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 022 Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. var, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 27. oktober 2009 Tid: Tysdag 27. oktober 2009

Detaljer

39/14 14/00098-4 Arbeidsplan Telemark Bondelag 2014 - gjennomgang av arbeidsplanen

39/14 14/00098-4 Arbeidsplan Telemark Bondelag 2014 - gjennomgang av arbeidsplanen 1 av 8 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 01.10.2014 Vår dato: 03.10.2014 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon Sak 14/00011 Som medlemmer

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Styremøte 8-9. februar i Bergen

Styremøte 8-9. februar i Bergen Styremøte 8-9. februar i Bergen 01/06 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknad 02/06 liste til årsmøtet 2005. Årsmøte startar 31.03 kl. 13:00 og skal vera avslutta til lunsj 01.04. Det

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 14.11.2016 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Protokoll styremøte Telemark Bondelag 17. november 2010

Protokoll styremøte Telemark Bondelag 17. november 2010 Telemark Bondelag Utarbeidet av Bergit Li/Amund Johnsrud Til Styret m. 1. vara Kopi til 2. og 3. vara Protokoll styremøte Telemark Bondelag 17. november 2010 Tid: Onsdag 17. november 2010 kl 10.00. Stad:

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 15.09.2016 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Desse møtte: Kjell A. Sølverød (leiar), Olav S. Nordbø, Synne Vahl Rogn, Jon Midtbø, Borghild Hardang-Hanto (TBK), Tove B.B. Hoppestad (1.

Desse møtte: Kjell A. Sølverød (leiar), Olav S. Nordbø, Synne Vahl Rogn, Jon Midtbø, Borghild Hardang-Hanto (TBK), Tove B.B. Hoppestad (1. Telemark Bondelag Protokoll Vår dato Revisjon Vår referanse 2009-06-15 2009/00035/011 Utarbeidet av Arkiv: 022 Bergit Li Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll styremøte Telemark Bondelag

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 14:00 18:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset i Tysnes Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Samnanger kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

1. Innleiing. Protokoll frå årsmøte 2009 i IPT Telemark. Tysdag 8. desember, kl. 19.30, på Lie-Hvalen gård i Solum.

1. Innleiing. Protokoll frå årsmøte 2009 i IPT Telemark. Tysdag 8. desember, kl. 19.30, på Lie-Hvalen gård i Solum. IPT Telemark Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 353 Amund Johnsrud Til Kopi til IPT Telemark Protokoll frå årsmøte 2009 i IPT Telemark Tid/stad: Tysdag 8. desember, kl. 19.30, på Lie-Hvalen gård i Solum. 1.

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Møtedato 11.02.2015 Vår dato: 13.02.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon

Møtedato 11.02.2015 Vår dato: 13.02.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon 1 av 6 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 11.02.2015 Vår dato: 13.02.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Telefon. Som medlemmer møtte: Kjell A. Sølverød (leiar), Ann Kristin Teksle, Morten Rogn, Lars Vassend, Mathias Kleppen.

Telefon. Som medlemmer møtte: Kjell A. Sølverød (leiar), Ann Kristin Teksle, Morten Rogn, Lars Vassend, Mathias Kleppen. 1 av 8 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 08.04.2013 Vår dato: 08.04.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Telefon Sak 12/01672 Som medlemmer møtte: Kjell A. Sølverød

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.09.11 Kl.: 10.00 12.50 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/11 35/11 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Grethe Søyland (H)

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer