Styret godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret godkjenner protokoll frå styremøtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret godkjenner protokoll frå styremøtet 24.02.2009."

Transkript

1 Telemark Bondelag Protokoll Vår dato Revisjon Vår referanse /00035/007 Utarbeidet av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara Protokoll styremøte Telemark Bondelag 11. mars 2009 Tid: Onsdag 11. mars 2009, kl Stad: Landbrukets hus, Gvarv Desse møtte: Kjell A. Sølverød (leiar), Olav S. Nordbø, Synne Vahl Rogn, Jon Midtbø, Tove B.B. Hoppestad (1. vara) Tove deltok fram til kl 15.00, ved behandlinga av sakene 13 og 15. Forfall: Tone Edland og TBK Saker: Sak 01/09 Godkjenning av innkalling og sakliste. Styret godkjenner innkalling og saksliste. Sak 02/09 Godkjenning av protokoll frå førre styremøte Styret godkjenner protokoll frå styremøtet Sak 03/09 Referatsaker 1. Årsmøte i Telemark Bondelag 2009 Greitt avvikla. Innleiingane ved fredagens debatt gav samla sett ei for negativ vinkling, som neppe tener landbrukets sak. Nødvendig også å få fram døme på satsingsvilje og framtidstru i landbruket, for at vi skal oppnå respons frå samfunnet rundt oss. Avbod i siste lita gjorde at vi ikkje fekk så topptungt panel av stortingskandidatar som forventa. i debatten var det tydeleg at mange av stortingskandidatane manglar grunnleggande kunnskap om landbruket og våre rammevilkår. Stort opplæringsbehov framover. 2. Ekstraord. representantskapsmøte i NB, 24. februar Zakarias og Amund møtte. Møtet gjorde vedtak om å støtte framlegget til ny marknadsordning, basert på volumindikatorar. 1

2 I møtet ein open diskusjon om opplegg for innfasing av den nye marknadsordninga. Vurdering av fordelar og ulemper ved heil eller stegvis innfasing. 3. BU-konferanse i NB 25. februar Zakarias, Tove og Kjell deltok. Semje om å tenkje meir heilheit mellom fylka og unngå for stort sprik i dei fylkesvise strategiane. 4. Møte med Geoparken 2. mars Zakarias, og Amund møtte for TB. Tove var med for Landbruksselskapet. Felles møte med Vestfold Bondelag. Orientering om verksemda. Geoparken var interessert i meir kontakt med landbruksnæringa og organisasjonane. Aktuelt å vurdere om Bondelaget kan stille med deltakarar i ei referansegruppe for Geoparken, som dei kan konsultere i sitt vidare arbeid. Problemstillingar: o Ferdsel/tilgjengelegheit o Avgrensing av kommersiell verksemd i ly av allemannsretten o Behov for tilrettelegging/infrastruktur. Kostnader ved dette o Informasjon/openheit om planlagde tiltak o Informasjon/samarbeid med grunneigarar i tidleg fase o Restriksjonar på næringsverksemd i Geoparkens område? o Geoparkens status i forhold til offentlege forvaltning og planverk 5. Demonstrasjon av Simplex steinsprekkar. Time 4. mars Zakarias deltok. Demonstrasjon i regi av Norges og Rogaland Bondelag. Gjennomført som ein del av vurderingane omkring framtida for sprengingssertifikat kl. C. Simplex er basert på krut, og kjem difor inn under ammunisjonslova. Demonstrasjonen synte at middelet kan nyttast til sprekking av stein, men er lite eigna til å skyting opp ei grøft. Simplex er også mykje dyrare enn dynamitt, faktisk 10 gonger dyrare. Framlegget om å endre forskrifta slik at det vert slutt på ordninga med C- sertifikat, kjem på høyring i løpet av våren. Zakarias vil undersøkje om skogsamvirket også arbeider med saka, slik at ein kan vurdere et samla trykk frå jord og skog overfor styresmaktene her. Styret merka seg dei framlagde referatsakene. Sak 04/09 Orienteringssaker 1. Aksjonsdagen 21. april Bondelagets verdiaksjon Vedlagde sakspapira låg kopi av lokallagsbrev datert 4. mars. Som tidligare år gjennomførar Norges Bondelag en landsomfattande aksjonsdag i forkant av jordbruksoppgjeret Føremålet er å leggje grunnlag i opinionen for krava som blir fremja i forhandlingane nokre dagar seinare. Tema for årets aksjon er Kva er landbruket verdt? Landbruket representerer varige verdiar, i motsetnad til aksjefond og børsnoteringar, som vi har sett bli 2

3 borte over natta. landbruket skal presenterast som ein del av løysinga på finanskrisa, klimakrisa og matkrisa. Målgruppa for aksjonen er folk flest. Disse håpar ein å nå gjennom direkte kontakt på aksjonsdagen, men først og fremst gjennom mediaoppslag og omtale. Målet er gode oppslag i alle landets lokal- og regionaviser. Den praktiske oppgåva for lokallaga før jordbruksforhandlingane blir: o Å gjennomføre ein standsaksjon den 21. april. o Den sentrale målsettinga er eitt tiltak i alle avisregionar, men jo fleire stands - jo betre. o Norges Bondelag lagar brosjyre/avis til utdeling. Den vert sendt ut før påske, etter bestilling Frist for bestilling er 30. mars. o 10 landbrukspolitiske utfordringar og politikarbrosjyren er aktuell for dei som vil vite meir. o Det er laget anna standsmateriell og effektar til hjelp for gjennomføring av aksjonen, slik som T-skjorter og plakatar o Tenk bilde når ein førebur standen. I landbruket har vi mange gode fotomotiv. Styret drøfta saka, og tilrår at fylkeslaget legg opp til ei hovudmarkering i fylket den 21. april, og satsar på den, saman med aktuelle lokallag Når det gjeld Appellen Kjærleik til norsk mat, bør vi arbeide vidare med å finne gode døme på folk som kan signere på denne. Tenkje kreativt og uttradisjonelt når det gjeld alliansepartnarar. FrP skal ha ein såkalla valcamp i Bø til sommaren. TB må vurdere om vi kan markere oss i forhold til den. Amund snakkar med Reisemål Bø for å få meir detaljar om tid og stad for dette arrangementet. Styret merkar seg dei framlagde orienteringssakene. Sak 13/09: Jordbruksforhandlingane Fråsegn frå Telemark Bondelag Forslag til fråsegn var sendt styremedlemmane på e-post. Det er kome inn innspel frå like mange lokallag som i 2008, 14 stk. Det er også kome inn forslag og innspel frå fleire organisasjonar samt enkeltpersonar. Desse er sendt ut tidlegare. Det er tatt eit initiativ mot ein del andre fylkeslag for å utveksle synspunkt på mjølk. Dette som ei oppfølging av drøfting på styremøtet 23. januar, om situasjonen for mjølkeproduksjonen i Telemark. Dei fylkeslaga som er kontakta, er Aust- og Vest-Agder, Hordaland og Sogn og Fjordane.. Til styremøtet er det kome eit konkret innspel attende, frå Vest-Agder Fråsegna er i tillegg basert på diskusjonane ved dei tre regionmøta i januar, samt møte med ulike organisasjonar på styremøte 24. februar og møte 2. mars, samt debatten på fylkesårsmøtet. Frist for å sende inn fråsegn til NB er 16. mars. 3

4 Styrets endringar og justeringar vert innarbeidd i det framlagde forslaget til fråsegn. Styreleiar har fullmakt til å endeleg godkjenne fråsegna for innsending til Norges Bondelag. I tillegg til fråsegna vert det sendt eit eige brev om satsing og finansiering av eit nytt, felles fruktlager for Austlandet. Sak 15/09: Landbruk på dagsorden 09. Kontakt med fylkespartias utsendingar framfor landsmøta Saka var også oppe på styremøtet i februar og ein var samde om å ta den opp igjen nå, og fordele oppgåvene med å kontakte nokon i dei ulike landsmøtedelegasjonane. Til møtet låg det føre ein oversikt over landsmøterepresentantane for SV og SP Norges Bondelag har i brev til lokallaga også oppmoda dei om å gjere ein jobb mot lokale landsmøteutsendingar. Dette vart det orientert om på fylkesårsmøtet 7. mars. Fylkesstyret må difor vere opne for å koordinere sin kontakt saman med aktuelle lokallag. Her er oversyn over dei ulike landsmøta: SV AP SP KrF V H Frp april april mars i mars i 3.mai Trondheim Bergen Ålesund Kristiansand april i Oslo mai mai Oslo Gardermoen Styret var samde om å fokusere mest på jordbruksforhandlingane i kontakten med partia nå framover, framfor programarbeidet. Trur det er mest matnyttig for landbrukets del i denne perioden. Kjell gjere forsøk på å kome i dialog med nokre av SV og AP sine landsmøterepresentantar. Jon og Amund tar kontakt med representantar for SP. Saka vert å ta vidare på neste styremøte. Styret merkar seg fordelinga av det vidare kontaktarbeidet mot dei politiske fylkespartia framfor landsmøta denne våren. Sak 17/09: Oppnemning av Arbeidsutval i TB Vedlagt sakspapira låg mandatet for Arbeidsutvalet i TB, som omtalar samansetning, oppgåver og arbeidsmåtar. Det kan vere teneleg og ha ein vararepresentant til utvalet. Dette er også i tråd med praksis sentralt i NB. Som vararepresentant til Arbeidsutvalet i TB vert oppnemnt Synne Vahl Rogn. 4

5 Sak 18/09: Norges Bondelags årsmøte Innkomne saker Årsmøtet i Norges Bondelag er i Bodø juni. Frist for innsending av saker frå fylkesbondelaga og andre er sett til 15. april. Dette er før neste styremøte i TB. Frist for saker til representantskapsmøtet 9, juni er sett til 19. mai. Styret delegerer til AU å vurdere, og evt. fremje, sak for NBs årsmøte Evt. forslag til sak for representantskapet vert å vurdere fram til styremøtet i april. Sak 19/09 Representantskapsmøte i Telemark Landbruksselskap Representantskapsmøtet i Telemark landbruksselskap er fastsett til 24. april. Møtestad: Dyrsku -plassen i Seljord, Storstogo. TB har rett til å møte med to representantar med røysterett: TBs representantar på TL sitt representantskapsmøte 24. april vert styreleiar og organisasjonssjef. Ymse 1. Næringsplan, Vest-Telemark Møte 2. mars med rapportering omkring arbeidet med planen. Olav deltok for TB. Prosjekta som er sett i gang i tråd med planen, bør kunne brukast til å synleggjere den økonomisk situasjonen for landbruket Det er ønskeleg at dei som jobbar med næringsplanen i Vest-Telemark får informasjon om korleis Fylkesmannen tenkjer å følgje opp spørjeundersøkinga blant mjølkeprodusentane frå i fjor. Amund snakkar med FMLA om dette. Dei som jobbar med planen kan vere med å gjere ein jobb mot mjølkeprodusentane i sitt område. Det er også aktuelt for dei å få orientering om tal og anna materiale som vert utvikla i vårt beiteprosjekt. Det er vidare noko interesse i Vest-Telemark for å gjere som i Tinn, der det nå vert ytt monaleg kommunal støtte til dei som investerer i mjølkeproduksjon. 2. Telemark Landbruksselskap Kjell orienterte om stoda når det gjeld forvaltninga av Telemark Landbruksselskap sine eigedomar. 3. Møte i referansegruppa for fylkesdelplan Hardangervidda, 24. mars, Geilo, og årsmøte i Hardangervidda Grunneigarsamskipnad 27. mars, Skinnarbu Amund spør Tone om ho kan delta her, evt. Olav 4. Blåtunge-situasjonen Mattilsynet foreslår ei utviding av sonene for restriksjonar pga Blåtunge. Viktig at sonegrensene vert tilpassa eksisterande mønster for flytting på beite. Kjell og Amund vurdere kontakt til Mattilsynets regionkontor i samband med denne saka 5

6 5. Fagmøte korn, 1. april Det har vore vanleg at nestleiar i fylkeslaget er ordstyrar på dette møtet. Amund tar dette opp med Tone. Møtet heva kl Ved protokollen Amund Johnsrud 6

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Tid: Tysdag

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeida av Arkiv: 022 Bergit Li Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010 Tid: Onsdag 10. mars 2010, kl 10.00

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2011. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2011 Vi får Telemark til å gro Står du framfor viktige valg for fremtiden? TINE Strategi og Veivalg Bonden som bedriftsleder må planlegge og lede virksomheten på lang sikt. Strategiprosesser

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2012 Vi får Telemark til å gro gjensidige.no/landbruk benytt deg av dine medlemsfordeler Årsmelding 2012 A20782/09.11/Foto: Sverre Jarild Vi kjenner bondens hverdag og følger nøye med i utviklingen

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 ÅRSMELDING OG REKNESKAP Landbruk på dagsorden Landbruk på dagsorden 2009 er storsatsinga til organisasjonen. Dette er ei viktig satsing både opp mot jordbruksforhandlingane og ikkje minst opp mot

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 13. og laurdag 14. mars 2009 på Alexandra Hotel, Molde

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 13. og laurdag 14. mars 2009 på Alexandra Hotel, Molde Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 13. og laurdag 14. mars 2009 på Alexandra Hotel, Molde Næringspolitisk konferanse i framkant av årsmøtet samla 99 deltakarar. I fremste rekker ser

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 2 Årsmelding 2014 Innhold 2014 - blå vind over landet 5 Medlemmar og lokallag

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAP TA DET RETTE VALGET! 2% etableringsrabatt i 2 år Webrabatt ved handel på www.fkra.no lett som bare det! Ta del i fordelene med Min side på www.fkra.no Kvantumsrabatt for kraftfôr

Detaljer

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2003 MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER 2003 Tid: Kl 13.00 16.00 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Ingvar Elgesem Signe Valsø Til stades frå

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: ( betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Innhald Tekst til framsidebiletet:

Innhald Tekst til framsidebiletet: Innhald Årsmøtet 2006...s 2 Styret og utval til Rogaland Bondelag 2006...s 6 Arbeidsplan 2006/2007...s 8 Styresaker...s10 Næringspolitiske saker...s10 Organisasjonssaker...s24 Andre saker...s30 Arbeidet

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer