Møtedato Vår dato: Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon"

Transkript

1 1 av 6 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato Vår dato: Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer møtte: Aslak Snarteland, Morten Rogn, Knut Haugland, Gunleik Mæland, Gro Windsvoll Jøntvedt (TBK). Forfall: Ann Kristin Teksle Som varamedlem møtte: Per Arne Hoppestad, 1. vara Orienteringar i løpet av styremøtet: Knut Haugland griseproduksjon Eli Reistad, medlem av markedsbalanseringsutvalet om arbeidet i utvalet Til handsaming: Faste saker Styret: 1/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste : Godkjent med tillegg av saker under open post. 2/2015 Godkjenning av protokoll, styremøte 27. og 28. mai : Godkjent Saker til behandling 35/15 14/ Politikartur 25. august 2015 Telemark Bondelag gjennomfører tur for politikarar i tråd med foreslått program og innspel som kom i styremøtet. Fylkesstyremedlemmer som har høve til det, kan bli med på turen.

2 Det er for ei tid tilbake sendt ut invitasjon til dei 10 partia som stiller liste ved årets fylkestingsval om å delta på landbrukstur for politikarar med gards-/bedriftsbesøk og orientering om landbruket i Telemark. Turen blir tysdag 25. august. Fleire av partia har alt gitt positiv tilbakemelding. Endeleg invitasjon og program blir sendt ut innan fredag 3. juli. Førebels opplegg: Start kl. 08:00 på Århus gård. Fylkesleder Aslak ønsker velkommen. Ellen Dagsrud evt. Tove Hoppestad orienterer om Århus mens bussen kjører. Bussen kjører over Ballestad til Borgestad. Per Arne orienterer om grøntproduksjon i Gjerpen og Grenland Vi kjører over Menstadbrua og så i retning Ulefoss. På veg mot Ulefoss orienterer representant fra Tine om meierisamvirke og melkeproduksjon i Telemark. Gardsbesøk hos melkeprodusent Einar Eie i Eidsbygda ved Ulefoss(Veldrevet gard med en produksjon basert på i underkant av 30 årskyr). Kjører over Lunde mot Bø. Besøk hos Knut Haugland, - smågris og kornprodusent. Bussen kjører fra Bø i retning Seljord Flatdal Hjartdal. Undervegs orienterer representant fra Nortura om slakterisamvirket og kjøttproduksjon i Telemark. Stopp på Telerosa samdrift i Hjartdal, - omvisning og orientering om drifta. Bussen kjører i retning Notodden Gvarv. Torhild Sisjord orienterer om prosjektet Sauekjøtt, ja det er gøtt, - gjennomførte aktiviteter. Kan vi måle resultater? Representant for Telemark fylkeskommune orienterer om tiltaka i Handlingsplan for Landbruks- og matmelding for Telemark (tankesmie, storfekjøttprosjekt, bærprosjekt og lokalmatkontor) Stopp på Telefrukt, - omvisning og orientering om prosjektet Frukt i fokus v/ Jan Meland. Bussen kjører mot Ulefoss. Stopp på Nome vgs. avd. Søve. Rektor Terje Kristoffersen orienterer om skolen og representant for AT Skog orienterer om skogbruksnæringa, - muligheter for ny utnytting av tømmerstokken i Telemark. Retur til Århus gård. 36/15 14/ Telemark Bondelag - arbeidsplan 2015, status og framdrift Styret ønskjer å setja bondens helse på dagsorden, og må inn i arbeidsplanen som ei konkret sak. Bondens helse er aktuelt tema på leiarmøtet til hausten, evt også på regionmøta. På leiarmøtet bør det vere ein ekstern foredragshaldar. Beredskapsplan for Telemark Bondelag blir sak på styremøtet i august. Styret ønskjer gjennom arbeidet i fylkeslaget å ha fokus på bondens helse. Fylkeslaga er pålagt av Norges Bondelag å lage eigen beredskapsplan for fylket. 2

3 Arbeidsplan for TB var vedlagt styrepapira. 37/15 15/ Søknadar om økonomisk støtte Styret hadde ein første gjennomgang av søknadane på styremøtet. Endeleg behandling av søknadane frå Dyrsku n og Nome vgs på styremøtet 20. august. Kontoret må undersøke kor store løyvingar styret kan gje utan årsmøtevedtak. Telemark Bondelag har mottatt to søknadar om økonomisk støtte. Kopi av søknadane er vedlagt. Nome videregående skole avd Søve: Fagskolestudium; sauehald og lokal foredling av råvarer. Oppstart august 2015, over 20 har pr nå bekrefta skriftleg at dei vil starte på studiet. Nome vgs avd Søve søker Telemark Bondelag om kr i tilskot, og i tillegg støtte opp gjennom fagleg nettverk, marknadsføring internt mm. Studiet består av 4 emne som til saman gir ein agroteknikartittel. Sidan dette er nye studium, må Nome vgs finansiere dei to første åra før staten overtek. Desse to åra har eit budsjett på ca 1,6 mill kr totalt. Det er søkt fjellregionen om kr i tilskot og eigenbetaling frå studentane kr. Resten, kr, må Nome vgs få dekt av eksterne midlar og søker TB om kr. Dyrsku n 150 år søknad om tilskot til jubileumsprogram: I 2016 er det 150 års jubileum for Dyrsku n i Seljord. Dyrsku n søker Telemark Bondelag om eit tilskot på kr til jubileet. Jubileumsprogrammet har ei kostnadsramme på 1,9 mill kr og skal bestå av jubileumsutstilling, jubileumsprogram, marknad, oppleving og aktivitet. Arrangementet skal gå av stabelen i perioden september Det betyr at det også blir arrangement på Dyrsku-torsdagen, i tillegg til fredag, laurdag og sundag. Finansieringsplan står i vedlagde søknad. Open post Open gard arrangement Det skal vere 6 Open gard arrangement i Telemark i august; 16. august: Bamble 22. august: Evju Bygdetun, Gvarv 23. august: Drangedal, Sannidal, Skien, Heddal Ein representant frå styret eller kontoret besøker arrangementa. Ulv i Tokke 29. juni blei 5 lam tatt av ulv i Lårdal, i inngjerda område. Telemark Bondelag sender brev til Fylkesmannen om at det blir laga eit fellingslag i Telemark. Brevet bør vere fellesbrev frå Telemark Bondelag, Telemark Bonde- og småbrukarlag, Telemark sau og geit og 3

4 gjerne også Telemark jeger og fisk. Sende kopi av brevet til NRK. Uttale frå fylkesstyret Org. sjef la fram forslag til uttale vedk marknadsordningane. Det kom innspel til uttala i møtet, og org.sjef lagar forslag til revidert uttale som blir sendt styremedlemmene til godkjenning. Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 7/15 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- Viken Høringsbrevet var vedlagt sakspapira. Høringsfristen er 14. juli. Høyringsdokumenta kan lastast ned frå : 8/15 Norsjø Bygdeungdomslag - sommarstemne juli 2015 Norsjø Byg Norsjø Bygdeungdomslag skal arrangere sommarstemne juli. Dei søker Telemark Bondelag om tilskot til stemnet. Administrasjonen sitt forslag er å støtte Norsjø BU med 5000 kr og belaste kontoen til Telemark Bygdeungdomslag. Kopi av søknad og budsjett var vedlagt sakspapira. : Sommarstemnet blir støtta med 5000 kr. Blir å belaste kontoen til Telemark Bygdeungdomslag. Styret meiner dette er rett da fylkeslaget truleg hadde vore arrangør av sommarstemnet dersom Telemark Bygdeungdomslag hadde vore aktivt. 9/15 Utvida jakttid på grågås i åtte kommunar i Telemark Telemark Bondelag har mottatt skriv frå Fylkesmannen i Telemark vedk. Høring om utvidet jakttid på grågås i åtte kommuner i Telemark , oppsummering og vedtak om forskrift. Brevet var vedlagt sakspapira. : 4

5 10/15 13/ Lisensfelling av ulv i region 2 i Tatt til orienteing. Brev frå Rovviltnemnda i region 2 vedk vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i var vedlagt sakspapira. Rovviltnemnda har vedtatt kvote for lesensfelling på to ulvar i 2015/2016. Kvota gjeld Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. 11/15 14/ Inn på tunet - handlingsplan , Telemark Inn på tunet; Handlingsplan var vedlagt sakspapira. Handlingsplanen er utarbeidd av Fylkesmannen i Telemark. Telemark Bondelag skal arrangere eit møte til hausten der målgruppa er potensielle nye tilbydarar. 12/15 15/ KVU Grenlandsbanen, møte i referansegruppa 27. mai Referat frå møte i referansegruppa 27. mai var vedlagt sakspapira. Det møtte ingen frå Telemark Bondelag da det var styremøte same dag. Dato for neste møte i referansegruppa er ikkje fastsett. 5

6 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 8/15 13/ Årsmøte Norges Bondelag 2015 referat Fylkesleiar Aslak Snarteland, styremedlemmene Gunleik Mæland, Ann Kristin Teksle, Morten Rogn og org.sjef Jan Thorsen deltok på årsmøtet. Fylkesleiar og styremedlemmene hadde alle gode innlegg i årsmøtet. Bamble Bondelag blei årets lokallag, Erik Dahl var på årsmøtet og mottok heider og ære. Det var noko støy i årsmøtet, men attvald leiar Lars Petter Bartnes fekk nesten full oppslutning. 9/15 15/ Info. møte i etterkant av jordbruksforhandlingane Referat frå møtet tatt til orientering. Ønskje om å ha tilsvarande møte neste år. Må jobbe enda meir for å deltakarar til møtet. Telemark Bondelag invitera til møte 4. juni der tema var ei oppsummering av årets jordbruksforhandlingar og om avtala som er inngått. Innleiing ved 1. nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen. Ca 12 personar deltok. Kristin hadde ein god gjennomgang av avtala og forhandlingane, og hadde ein god dialog med dei frammøtte. 6

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Tid: Tysdag

Detaljer

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: ( betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL

Detaljer

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret godkjenner protokoll frå styremøtet 24.02.2009.

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret godkjenner protokoll frå styremøtet 24.02.2009. Telemark Bondelag Protokoll Vår dato Revisjon Vår referanse 2009-03-15 2009/00035/007 Utarbeidet av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara Protokoll styremøte Telemark Bondelag

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tysdag 22. februar 2011 kl. 10.30 16.00 på Felleskjøpets møterom, Molde

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tysdag 22. februar 2011 kl. 10.30 16.00 på Felleskjøpets møterom, Molde 1 av 8 Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leiar 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Birgit Oline Kjerstad, 6293 Longva Nestleiar 48111549 birgitkj@online.no Anne Katrine

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeida av Arkiv: 022 Bergit Li Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010 Tid: Onsdag 10. mars 2010, kl 10.00

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2011. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2011 Vi får Telemark til å gro Står du framfor viktige valg for fremtiden? TINE Strategi og Veivalg Bonden som bedriftsleder må planlegge og lede virksomheten på lang sikt. Strategiprosesser

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2012 Vi får Telemark til å gro gjensidige.no/landbruk benytt deg av dine medlemsfordeler Årsmelding 2012 A20782/09.11/Foto: Sverre Jarild Vi kjenner bondens hverdag og følger nøye med i utviklingen

Detaljer

Årsmelding 2012 Ein delegasjon på 80 bønder og bygdefolk frå nesten alle kommunar i Møre og Romsdal sette

Årsmelding 2012 Ein delegasjon på 80 bønder og bygdefolk frå nesten alle kommunar i Møre og Romsdal sette Årsmelding 2012 Ein delegasjon på 80 bønder og bygdefolk frå nesten alle kommunar i Møre og Romsdal sette saman med 2.500 andre frå heile landet sitt preg på Oslo sentrum måndag 21. mai under "Opptog for

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

Styret i Hordaland Bondelag 2011

Styret i Hordaland Bondelag 2011 Hilsen fra lederen Det har vært et begivenhetsrikt år. Som ny leder ble det første styremøtet avholdt i Paris. Jeg ble kastet ut i innspurten av den flotte budstikkestafetten. Alle hadde store forhåpninger

Detaljer

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Til stades: Dato: 19. desember 2013 Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen Jarle Eid, Universitetet i Bergen Hilde

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

IPT-nettverket i Telemark

IPT-nettverket i Telemark 1 av 6 200800489 IPT-nettverket i Telemark Årsrapport 2009 Nettverket vart etablert i 2004 som resultat og oppfølging av prosjektet Grøn omsorg - grønt samarbeid i Telemark. I løpet av ein treårsperiode

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende!

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Hilsen fra lederen Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Det har vært utfordrende for Norges Bondelag, med valgkamp, ny regjering, ny landbruksminister fra FrP og en helt ny retning på landbrukspolitikken.

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU)

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU) 1 av 11 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 17.09 og 18.09.2013 Vår dato: 04.10.2013 Møtetid 12:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Røros Telefon Sak 12/01678 Som medlemmer

Detaljer

Frå leiaren - Vår vinnarsak vidare.

Frå leiaren - Vår vinnarsak vidare. Frå leiaren - Vår vinnarsak vidare. Enno eit år er gått og det er tid for helsing til årsmeldinga vår og dykk medlemer. Det er ikkje vanskeleg å sjå tilbake og seia at året har vore fullt av både gode,

Detaljer

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet Årsmelding 2005 Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse i framkant av fylkesårsmøtet på Hotell Alexandra i Molde 11. mars. Heile 19 innlegg ved bonden og dei gode hjelparane. Namn sjå side 64. (Foto:

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 02.03.07 kl 09.00 Stad: HOVDEN HØYFJELLSHOTELL Desse møtte: Forfall: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621 KRISTIANSAND Ole

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 08.10.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer