Stipendordningen Høringssvar fra BOA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stipendordningen Høringssvar fra BOA"

Transkript

1 Stipendordningen Høringssvar fra BOA Det har vært nedsatt et utvalg som over to møter har drøftet begrunnelser og forslag til tiltak/vedtak fra NBK. Utvalget har bestått av: Mari Krokann Berge, Jens Hamran, Rachel Dagnall, Marianne Blankenberg og Tonje Gjevjon. Styret i BOA stiller seg bak gruppens innstillinger. 1. Støtter NBKs forslag om etnisk mangfold i nominasjonsutvalget: Forslag fra NBK: Forslag til endring i vedtektene til nominasjonsutvalget til også å gjelde etnisk mangfold, og pålegg om størst mulig spredning i stipendkomiteens faglige sammensetning, legges frem på landsmøte. Utvalgets innstilling: Dette er et godt forslag, fordi det etterstreber en komité med varierte referanser og kunstsyn. Vi stiller oss bak dette forslaget og mener dette vil kunne bidra til å styrke den faglige sammensetningen. 2. Forslag om oppheving av faginndelt valg støtter ikke. Utvalget legger vi til grunn at det visuelle kunstfeltet består av mange teknikker og at feltet er i rask og kontinuerlig endring. Det er derfor ikke mulig for den enkelte aktive kunstner å tilegne seg nødvendig oppdatert spesialkompetanse på alle teknikker innenfor det visuelle kunstfeltet. NBK kommer med tre påstander i sitt dokument Høring om billedkunstnernes Stipendbehandling som vi ser grunn til å kommentere. Under punkt 2. Erfaringer med stipendtildelingene: Det er ikke et adekvat forhold mellom inndelingen av faggrupper ved stemmegivning i uravstemning, og stipendkomiteens praktiske arbeid hvor inndelinger av faggrupper og teknikker er så å si irrelevant.». Hvor finner man grunnlag for denne påstanden? Under punkt 2. Erfaringer med stipendtildelingene: Kunstnerne arbeider i dag tverrfaglig slik at faggruppe og teknikk har mindre betydning for forståelsen av kunstnerisk kvalitet. At flere kunstnere arbeider tverrfaglig er nok tilfelle. Men det betyr ikke at tverrfaglige kunstnere har spesialkompetanse innenfor alle faggrupper eller teknikker. Under punkt 5. Oppheving av faginndelt nominering: Det har lenge vært misnøye med den tradisjonelle faginndelingen i stipendkomiteen og Høstutstillingens jury Hvor finner man grunnlag for denne påstanden? Skal man gå fra 14 til 12 må det sikres at alle faggrupper er representert. Det må ytes rettferdig behandling overfor alle uttrykk. For å ivareta andre teknikker og gi disse faggruppene samme tyngde som de tradisjonelle fagene foreslår vi å fjerne samlebolken andre teknikker og erstatte den med et annet begrep som er mer beskrivende. «Andre teknikker» består av live-art/ frie uttrykk som Performance, videokunst, sosiale prosjekter, installasjoner, lydkunst, foto, nettkunst osv. Dette er faggrupper på linje med tradisjonelle faggrupper som skulptur, tegning, maleri osv, men de er ikke i samme grad avsett spesifikk faginndeling. Årsaken til det kan være at det ikke eksisterer fagforbund innefor disse faggruppene. I følge tidligere stipendkomite er det praksis at komitemedlemmet med spesialkompetanse fra f.eks fagfeltet tegning blir gitt en særskilt tung /avgjørende

2 stemme når man vurderer søknader fra fagfeltet tegning. Denne praksisen understreker at faginndeling er en relevant løsning som sikrer at det blir tatt beslutninger etter faglige kvalitetsvurderinger. Om man mener faginndeling er viktig, må dette gjelde alle faggrupper, også Andre teknikker eller «live-art/frie uttrykk». For å ivareta og sikre at det er spesialkompetanse på alle felt under stipendbehandlingen mener utvalget at faginndeling er en god løsning. Om man finner en gangbar ordning for å ivareta de særskilte teknikkene innen andre teknikker mener vi at dette kan sørge for at alle teknikker, også de nye, blir godt representert i stipendkomiteen. Utvalget mener NBK bør utrede hvilke uttrykksformer som inngår i «andre teknikker». Kategorien slik den står i dag er problematisk, men det blir feil å fjerne kategorien fordi den utgjør et problem. Det er viktig at stipendsøkerne har tillit til at utradisjonelle teknikker er representert i stipendkomiteens jury. En diskusjon om plasseringen av nyere uttrykksformer kan tydeliggjøre den tekniske inndelingen av de eksisterende miljøene. En utredning kan gi økt oversikt over de ulike miljøene på det visuell kunstfeltet. Man kan også utrede om enkeltteknikker i andre teknikker kan knyttes til de tradisjonelle faggruppene med mer? Repr.fordeling etter feltets inndeling som ser f.eks slik ut: Maleri 2 Tegning 2 Skulptur/Land art/ installasjon/ stedsspesifikk kunst 2 Grafikk / digital kunst/ digitalt trykk 2 Tekstil 2 Performance/live art/ foto/ sosiale prosjekter/videokunst/ lydkunst/ (frie uttrykk) 2 3. Støtter delvis en reduksjon i Stipendkomiteens antall: Mål med faginndeling og antall: opprettholde den kunstfaglige kompetansen som skal vurdere stipendsøknadene. Forslag fra NBK: Forslag om 10 i stipendkomiteen tas opp til votering på neste landsmøte. At komiteen er administrativt stor og kostbar er ikke, slik denne gruppen vurderer det, et godt argument for å redusere komiteens antall, dersom dette antallet sikrer en god og grundig stipendbehandling. En bred og faglig sammensatt kompetanse i stipendkomiteen vil skape tillit blant søkerne. Stipendordningene er en svært viktig ordning for billedkunstnere. Fagfunderte tildelinger av midler sikrer at kunstnere kan arbeide kontinuerlig og fokusert over tid. Det er vesentlig at søkermassen har tillit til at stipendbehandlingen tilbyr en egnet og kompetent vurdering av de respektive uttrykksformene. Komiteen trenger en bred og sammensatt kompetanse for å vurdere og rangere innenfor et komplekst (visuelt) kunstfelt i stadig endring. Men kanskje trengs det en

3 revisjon for kategoriene for de ulike uttrykksformene. Kan en slå sammen noen? Er det med tiden blitt behov for andre kategorier? Vi fant ikke argumentet om oddetall vesentlig, og det ble fremhevet at det å klare å diskutere seg frem til et flertall er et bedre utgangspunkt enn å skjære gjennom på grunn av et minimalt flertall. Vi mener at man vil kunne redusere komiteen til 12 om man sørger for at de særskilte faggruppene innen «andre teknikker» blir representert på en forsvarlig måte. Utvalgets innstilling: Med utgangspunkt i begrunnelsen for faginndelingspunktet mener vi man kan redusere stipendkomiteen til 12, hvorav 2 er representanter fra: «Frie uttrykk» som vi har valgt som arbeidsnavn på denne kategorien. Forslag til forbedringer av nåværende ordninger: 4. Valgdeltakelse: NBK gir uttrykk for at det er dårlig oppslutning om valg av stipendkomiteen: Utvalgets forslag til tiltak: Valgprosessen kan også gjøres digital. 5. Forslag om å utfylle kvalitetsbegrepet i teksten som omhandler kriterier/ kvalitet til grunn for stipendkomiteens behandling. Kunstfaget (fagkompetansen) består av teknikker, ide, innhold, og håndverk og fagspesifikke kulturer og tradisjoner. Som kunstner opparbeider man også ofte et kunstsyn som preger ens vurderinger av eget og andres arbeider/ kunstnerskap. Det blir i følge NBK og tidligere stipendkomité lagt vekt på kvalitet og aktivitet når man skal vurdere søknadene til stipendordningene. Vi mener at kunstsynaspektet bør inn som en faktisk faktor, fordi det utgjør en del av den enkeltes vurderingsgrunnlag. Vi ønsker kunstsyn-aspektet inn som et avsnitt i forbindelse med kriterier for kvalitet. Denne selvrefleksive posisjonen egner seg godt i komplekse arbeidsfelt. 6. Forslag om å innføre administrasjons/ jurygebyr på 1000 kroner for søkere til billedkunstnernes stipender. Gjelder kun søkere som ikke er medlem av NBK NBK avsetter tid til å administrere stipendprosessen. Dette koster penger. Søkere som er medlem av NBK betaler en årsavgift til NBK. Årsavgiften bidrar til at NBK har en administrasjon som arbeider for fellesskapet. Årsavgiften er en del av NBK sin kapital og gjør det mulig å administrerer stipendbehandlingen, samt gi jurymedlemmene honorar/lønn. NBK gir uttrykk for at administrasjonen av stipendordningen er omfattende og innebærer en stor og økende kostnad. Utvalgets forslag til tiltak: Søkere til stipend fra billedkunstnernes stipendordninger som ikke er medlem av NBK skal betale en administrasjons- og juryavgift pålydende kroner 1000,- Dette forslaget vil også gjelde UKS- som ikke er medlem av NBK. 7. Forslag om å utvikle avkrysningsskjema så man får ført statistikk på faktiske forhold. Vi mener det bør føres en bredere statistikk som gjenspeiler søkermassen med hensyn til faktorer som kjønn, alder, bostedsadresse, nasjonalitet, bor utenlands, fagfelt med mer. Dette for å kunne registrere og henvise til fakta. Det er hull i NBK sin faktakunnskap hva gjelder søkermassen til stipendordningen. Dette er en svakhet som medfører at man kan spekulere i stedet for å kunne vise til tendenser bygd på reelle fakta. Vi mener NBK bør sørge for faktakunnskaper om søkermassen, fordi det vil kunne bekrefte eller avkrefte eventuelle spekulasjoner om for eksempel geografisk forfordeling, aldersforfordeling osv. Dette kan

4 gjøres enkelt ved å utvikle et skjema med avkrysningsruter for hvert av punktene. Kultursosiologisk forskning (t.d Telemarksforskning i Bø og BI) har lang erfaring med utforming av hensiktsmessige skjema med mer. 8. Forslag om krav til å oppgi hvor man søker stipend. Vi mener det bør være krav til at søkere oppgir om han/ hun søker stipend hos andre kunstnerjuryer som: Norske kunsthåndverkere, fotografene, filmkunstnere, scenografer med mer. Det er et ønske fra arbeidsutvalget å få avklart hvor mange det er som søker de forskjellige juryene. Det er en norm å oppgi korrekt informasjon som del av søknadsprosjektet. Hvis en søker ikke oppgir at han/hun søkes stipend i flere juryer, bør dette medføre konsekvenser for søkeren. 9. Forslag om at det blir obligatorisk at søkere oppgir stipendtildelinger de 10 siste årene. Dette punktet handler om åpenhet med hensyn til jurymedlemmenes vurderingsgrunnlag. Stipendkomite- er forskjellige, har forskjellige bakgrunn, referanser, verdier og kunstsyn. Dette betyr at hvert enkelt stipendkomite-medlem baserer sine vurderinger på forskjellig grunnlag. Dette er slik vi ser det en styrke, fordi det gjenspeiler den variasjonen som eksisterer og virker i billedkunstfeltet. Det er derfor ikke hensiktsmessig å rangere i kategorier som rett og galt når det kommer til hvilke faktorer som ligger til grunn for hvert enkelt medlems vurderinger av hvem som fortjener stipend. Men det blir å skyve ting under teppe om vi unnlater å synliggjøre at det ligger forskjellige kunstpolitiske verdier til grunn for hva hvert enkelt jurymedlem, og at dette har innvirkning på vurderinger av søknadene. I hovedsak mener vi at kan man dele kunstpolitiske verdier i to grupper: 1. Eksklusive vurderingsgrunnlag 2. Inklusive vurderingsgrunnlag Dag Solhjells beskriver i sin bok Kunst Norge, en sosiologisk studie av den norske kunstinstitusjonen (1995) tre kretsløp, med hvert sitt verdisystem. Det eksisterer et kommersielt kretsløp. Det eksisterer et inklusivt, inkluderende og demokratisk kretsløp, der aktørene er aktivt engasjert i å utføre kulturpolitisk prioriterte oppgaver, noe de stimuleres til gjennom offentlig støtte. Det eksisterer også et eksklusivt og ekskluderende kretsløp, der det eneste som teller for aktørene er kunstnerisk kvalitet. Medlemmer i stipendkomiteen gjør prioriteringer avhengig av om de sympatiserer med det inklusive eller eksklusive kretsløpet. Det er ut i fra Dag Solhjells teoretiske perspektiv fra kunstsosiologiske studier av kunstfeltet at vi benytter hans begrep om eksklusiv og inklusiv. Vi har tatt teorien videre til også å gjelde enkeltmedlemmene i de ulike kretsløp og får en teoretisk målestokk; mellom eksklusive og inklusive vurderingsgrunnlag. Representanter for det inklusive vurderingsgrunnlag vil legge vekt på å fordele stipendene etter andre kriterier enn representanter med et eksklusivt vurderingsgrunnlag. En som har et inkusivte og inkluderende vurderingsgrunnlag vil f.eks legge vekt på om søker har mottatt stipend hyppig. Han vil prioritere søkere som ikke har mottatt stipend, fremfor en søker som regelmessig har mottatt mange større stipend de siste ti årene. På den andre siden vil en representant med et ekslusivt og ekskluderende verdigrunnlag legge vekt på at det er god grunn til å fortsette å gi store flerårige stipender (klippekort) til en som allerede har mottatt mange flerårige større stipender, fordi det er den kunstneriske kvaliteten som kommer først. Fordelingshensyn er sekundært kvalitetshensyn.

5 Til grunn for de forskjellige vurderingene ligger det ulik vektlegging og prioritering med basis i eksklusivitet eller inklusivitet. Hos en med inklusivt vurderingsgrunnlag vektlegges den store variasjonen i uttrykk som til sammen fører til utvikling innefor fagfeltet. Bredden og mangfoldet medfører altså kvalitet. Denne gruppen mener det er viktig for feltet at stipendene blir fordelt bredt, noe som medfører at et større antall kunstnere får mulighet til å jobbe profesjonelt under en forutsigbar økonomi. Til forskjell vil en med eksklusivt vurderingsgrunnlag vektlegge utvikling av enkeltkunstnerskap, uavhengig av hvor mye støtte søkeren har mottatt de siste 10 årene. Denne gruppen mener det bør kunne gis fortsatt støtte til den samme kunstneren, noe som innebærer enkeltsatsninger, kun utvalgte kunstnerskap, få men store tildelinger over lengre tidsperioder. Det er viktig å understreke at begge grupperinger arbeider med fokus på kvalitet, aktivitet og kunstsyn - men at de representerer to forskjellige holdninger. Å diskutere og ta inn over seg at vi har ulike syn og verdigrunnlag som påvirker våre valg, kan gjøre ordningene mer fleksible og i stand til å ivareta begge «leirer» på en god måte. 10. Forslag om at det skal være obligatorisk for søker å føre opp under hvilke faginndeling søkeren opplever at hun/ han hører hjemme. Dette for å registrere hvor mange som søker fra de forskjellige teknikkene. 11.Gruppen mener også at man kan oppfordrer NBK om å: - bestille en konsekvensanalyse av at stipendutstillingen er utgått - drøfte kriteriene for å få garantinntekt

Sentralstyrets forslag til vedtak: Saken henvises til behandling i sammenheng med forslagene og fra sentralstyret.

Sentralstyrets forslag til vedtak: Saken henvises til behandling i sammenheng med forslagene og fra sentralstyret. 3. Saker 3.1 Stipendforslag fremmet av BOA Forslag 1. Innsendt fra BOA 1A: Endring i stipendkomiteens sammensetting. Forslag til vedtak: Stipendkomiteen skal bestå av 12 personer, 2 fra hver fagorganisasjon:

Detaljer

Styresak 9/6/18 Valgordningen

Styresak 9/6/18 Valgordningen Fra: Administrasjonen Dato: 6.12.18 Saksbehandler: Hilde Sjeggestad Saksfremlegg Vedlegg 1: Fordeling kompetansegrupper Vedlegg 2: Brev ut 2013 Vedlegg 3: Prosedyre for valg alt. A Vedlegg 4: Instruks

Detaljer

UTREDNING AV. Flertallsavgjørelsen om NBKs stipendkomite og Den Nasjonale Jury

UTREDNING AV. Flertallsavgjørelsen om NBKs stipendkomite og Den Nasjonale Jury UTREDNING AV Flertallsavgjørelsen om NBKs stipendkomite og Den Nasjonale Jury Ført til tastaturet av: Gidsken Braadlie fra NBKs administrasjon Trine Røssevold fra Sentralstyret. Lagt frem for Styret til

Detaljer

(Vedtatt på konstituerende landsmøte i 1988, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.)

(Vedtatt på konstituerende landsmøte i 1988, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.) VEDLEGG Vedtekter for Norske Billedkunstnere (Vedtatt på konstituerende landsmøte i 1988, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.) 1. Navn og vedtekter. Norske Billedkunstnere (NBK) er en organisasjon

Detaljer

STIPENDBEHANDLINGEN;

STIPENDBEHANDLINGEN; STIPENDBEHANDLINGEN; HVA, HVORFOR OG HVORDAN Notat til NBKs ledermøte i Berlin 30. sept. - 3. okt. 2010 0 INNLEDNING... 2 1.0 STIPENDENES MÅL OG HENSIKT... 4 1.1 Kriterier for tildeling... 4 2.0 STIPENDENE

Detaljer

NBFs høringsuttalelse om Rapporten Gjennomgang av Norsk kulturråd

NBFs høringsuttalelse om Rapporten Gjennomgang av Norsk kulturråd Norsk Billedhoggerforening Adresse: Hekkveien 5, 0571 Oslo Tel: +47 22 37 77 80 Fax: +47 22 37 53 47 e-post: nbf@skulptur.no Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO NBFs høringsuttalelse om Rapporten

Detaljer

NBKs STIPENDBEHANDLING

NBKs STIPENDBEHANDLING NBKs STIPENDBEHANDLING Notat til NBKs ledermøte i Liverpool 18. 21. oktober 2012 0 Innhold INNLEDNING... 3 1.0 STIPENDENES MÅL OG HENSIKT... 5 1.1 Kriterier for tildeling... 5 2.0 STIPENDENE TIL DEBATT...

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Dagsorden for NBKs 11. ordinære landsmøte:

Dagsorden for NBKs 11. ordinære landsmøte: Dagsorden for NBKs 11. ordinære landsmøte: 1. ÅPNING... 4 1.1 Navneopprop/Konstituering... 4 1.2 Valg av ordstyrer, ansvarlige for referat og tellekorps... 5 1.3 Godkjenning av innkalling og dagsorden...

Detaljer

Innspill til organiseringen av Statens kunstnerstipend og mulige endringer

Innspill til organiseringen av Statens kunstnerstipend og mulige endringer 1. februar 2016 Til: Utvalget for statens stipend og garantiinntekt for kunstnere Norsk Kulturråd post@kulturradet.no Innspill til organiseringen av Statens kunstnerstipend og mulige endringer Norske Billedkunstnere

Detaljer

VEDTEKTER FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER

VEDTEKTER FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER VEDTEKTER FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER Vedtatt på generalforsamling den 23. November 1977. Endret, 03,05,08,10,12,15,16. Sist endret på generalforsamlingen den 29. mai 2018. 1 - NAVN OG FORMÅL 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Forslag til kvotefordeling 2009

Forslag til kvotefordeling 2009 Forslag til kvotefordeling 2009 I St. prp. Nr. 1 for 2009 fra Kultur og kirkedepartementet sies følgende om kvotefordelingen mellom kunstnergruppene: "Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Kunstnernettverket viser til utsendt høring, og takker for utsatt høringsfrist for nettverket og organisasjonene.

Kunstnernettverket viser til utsendt høring, og takker for utsatt høringsfrist for nettverket og organisasjonene. postmottak@kud.dep.no Deres ref. 14/2642 Oslo, 1. september 2014 Høring - Gjennomgang av Norsk kulturråd Kunstnernettverket viser til utsendt høring, og takker for utsatt høringsfrist for nettverket og

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: XXXX-XX Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for Fastsett som forskrift av . Gjeld frå

Detaljer

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136

Oslo 08.05.13. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Deres ref: 12/2136 Oslo 08.05.13 Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Deres ref: 12/2136 HØRING ENDRING I FORSKRIFT OM STATENS STIPEND OG GARANTIINNTEKTER FOR KUNSTNERE Vi viser til høringsbrev av 08.03.2013. Norsk

Detaljer

Regionale prosjektmidler for visuell kunst

Regionale prosjektmidler for visuell kunst RETNINGSLINJER Regionale prosjektmidler for visuell kunst 1. Formål med ordningen å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 11. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 11. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 11. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 11. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 63 delegater.

Detaljer

BKFH (kontor på HKS) STYRET 2018: Kristin Austreid Numi Thorvarsson Caroline Kierulf. Dora Sofie Kittilsen (vara) Håkon Holm-Olsen (vara)

BKFH (kontor på HKS) STYRET 2018: Kristin Austreid Numi Thorvarsson Caroline Kierulf. Dora Sofie Kittilsen (vara) Håkon Holm-Olsen (vara) BKFH (kontor på HKS) STYRET 2018: Adriana Alves Kirsti van Hoegee Kristin Austreid Numi Thorvarsson Caroline Kierulf Leder (12% stilling) Nestleder (5% stilling) Dora Sofie Kittilsen (vara) Håkon Holm-Olsen

Detaljer

VEILEDNING OG OVERSIKT FOR SØKNAD OM STIPEND FOR BILLEDKUNSTNERE 2013 Søknadsfrist mandag 15.oktober 2012

VEILEDNING OG OVERSIKT FOR SØKNAD OM STIPEND FOR BILLEDKUNSTNERE 2013 Søknadsfrist mandag 15.oktober 2012 VEILEDNING OG OVERSIKT FOR SØKNAD OM STIPEND FOR BILLEDKUNSTNERE 2013 Søknadsfrist mandag 15.oktober 2012 Digital søknad sendes inn via www.billedkunst.no/soknad Søknader innkommet etter fristen, blir

Detaljer

Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter

Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter Notat Til Fra Styrene i NNKS, NNBK og NKNN Arbeidsgruppen Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter Premiss: Fortsatt kunstnerstyring er en forutsetning for en omstrukturering.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

"Kunstens autonomi og kunstens økonomi" Utredning om kunstnerøkonomien høringssvar fra Norsk Billedhoggerforening

Kunstens autonomi og kunstens økonomi Utredning om kunstnerøkonomien høringssvar fra Norsk Billedhoggerforening Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo. postmottak@kud.dep.no Oslo, 14.05.2015 "Kunstens autonomi og kunstens økonomi" Utredning om kunstnerøkonomien høringssvar fra Norsk Billedhoggerforening

Detaljer

De nåværende paragrafene er lagt inn i parentes bak de nye forslagene. Ingenting vesentlig er fjernet, men man har omstrukturert og modernisert.

De nåværende paragrafene er lagt inn i parentes bak de nye forslagene. Ingenting vesentlig er fjernet, men man har omstrukturert og modernisert. Generalforsamlingen 2018 Saksfremlegg VEDTEKSTENDRINGER FFF FFF har valgt å rydde opp i dagens vedtekter, da vi så et behov for en tydeligere og mer oversiktlig struktur. Vi har latt oss inspirere av vedtektene

Detaljer

LNM. Nyhetsbrev. April 2012

LNM. Nyhetsbrev. April 2012 LNM Nyhetsbrev April 2012 Andreas Glad, Harvest 2011 Påsken 2012 Jeg vil si takk og gi respekt til Nina Refsnes som styrte skuta med faglig dyktighet og naturlig autoritet. Nå skal jeg være styreleder

Detaljer

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Norsk kulturråd består av et kollegialt organ (rådet) og en fagadministrasjon. Denne strategien gjelder rådets ansvarsområde og arbeid. Mandat, rolle, ansvarsområde

Detaljer

Det er i denne sammenheng viktig for Kunstnernettverket å presisere følgende om rollefordelingen mellom Storting/ regjering og Norsk kulturråd:

Det er i denne sammenheng viktig for Kunstnernettverket å presisere følgende om rollefordelingen mellom Storting/ regjering og Norsk kulturråd: Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Deres ref.: 14/3214 Oslo, 22. juni 2015 Høring - utkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd Kunstnernettverket vil innledningsvis gi en overordnet kommentar

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Hvor kommer penga fra? Hvorfor har vi stipend? Hvordan søke og bli tildelt stipend?

Hvor kommer penga fra? Hvorfor har vi stipend? Hvordan søke og bli tildelt stipend? Hvor kommer penga fra? Hvorfor har vi stipend? Hvordan søke og bli tildelt stipend? www.billedkunst.no NBK er Billedkunstnernes fagorganisasjon, det er en paraply for 20 grunnorganisasjoner fordelt på

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Delegatordning til landsmøte

Delegatordning til landsmøte Delegatordning til landsmøte Dagens situasjon: I dagens vedtekter 6 står det «alle medlemmer i Amnesty i Norge har adgang til å møte til landsmøtet. Landsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Innkomne forslag SAK 11. Landsmøte 2018 Stavanger, april. Inneholder: Naturvernforbundets valgkomité. Naturvernforbundets fylkes- og lokallag

Innkomne forslag SAK 11. Landsmøte 2018 Stavanger, april. Inneholder: Naturvernforbundets valgkomité. Naturvernforbundets fylkes- og lokallag Landsmøte 2018 Stavanger, 20. 22. april SAK 11 Innkomne forslag Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til retningslinjer for Naturvernforbundets valgkomité 2) Landsstyrets forslag til retningslinjer for

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Regionale prosjektmidler for visuell kunst

Regionale prosjektmidler for visuell kunst RETNINGSLINJER Regionale prosjektmidler for visuell kunst 1. Formål med ordningen å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter

Detaljer

Nasjonalmuseets innspill til Kunstnermeldingen

Nasjonalmuseets innspill til Kunstnermeldingen Nasjonalmuseets innspill til Kunstnermeldingen 1.2.2019 Bakgrunn... 2 Nasjonalmuseet som arena for kunstnerisk virksomhet... 2 Billedkunstnere, kunsthåndverkere og designere... 3 1. Utstillingsvederlag...

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Elisabet S. Hauge, prosjektleder Vegard Solhjem Knudsen, analytiker Marthe Rosenvinge Ervik, analytiker

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Strategiplan Kunstakademiet, UiB Academy of Fine Art, UiB

Strategiplan Kunstakademiet, UiB Academy of Fine Art, UiB Strategiplan 2018 2022 Kunstakademiet, UiB Academy of Fine Art, UiB - er en internasjonal arena for kunst- og kuratorutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid - tar utgangspunkt i kunstens egenart og har

Detaljer

Strategiplan for Østfold kunstsenter

Strategiplan for Østfold kunstsenter Strategiplan for Østfold kunstsenter 2019 2029 ØSTFOLD KUNSTSENTER Strategiplan for Østfold kunstsenter Fwd: FRIHETEN, nå også med vedlegg av Beathe Rønning, Østfold kunstsenter Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Velkommen til UKS årsmøte 2015, lørdag 7. mars kl. 13.00. Møtet holdes i UKS lokaler på Tullinløkka i Oslo, Kristian Augusts gate 15. Se dagsorden under. Innkomne saker må være oss

Detaljer

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013. LÆRER: Geir A. Iversen

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013. LÆRER: Geir A. Iversen ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: Geir A. Iversen MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 4. KLASSE Grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 4. KLASSE Grunnleggende

Detaljer

BODØ KUNSTFORENING Strategi

BODØ KUNSTFORENING Strategi BODØ KUNSTFORENING Strategi 2018-2021 INNHOLD FORORD 3 1. VISJON 4 2. FORMÅL 4 3. VIRKSOMHETSOMRÅDER 4 4. STRATEGISKE MÅL I PERIODEN 6 4.2 Stabil, profesjonell og bærekraftig drift 6 4.3 Profesjonell formidler

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Høring om NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?

Høring om NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Vår dato 16/00238-10 29.11.2017 Høring om NOU 2017:

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 SAM3023 Historie og filosofi 2 For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål SAM3002 Historie og filosofi 2 Eksamensveiledning til sentralt gitt

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet?

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Kvalitet i Kulturrådet Hva forvalter Kulturrådet av kvantitativ kvalitet i 2015? Hvordan praktiserer vi kvalitet i Kulturrådet? Hvordan jobber vi videre med kvalitetsbegrepet

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 1. Du har nå lest første utkast til kjerneelementer. I hvilken grad synes du at

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR EVNERIKE ELEVER

TILRETTELEGGING FOR EVNERIKE ELEVER TILRETTELEGGING FOR EVNERIKE ELEVER HVA ER EVNERIKE ELEVER, OG HVORDAN KAN VI TILRETTELEGGE FOR AT DISSE ELEVENE SKAL FÅ ET TILPASSET TILBUD I SKOLEN? Evnerike elever er en sammensatt gruppe, og ikke alltid

Detaljer

Fag: kunst & håndverk Årstrinn: 8. Skoleår: 2018/2019. Uke Emne Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Vurderingsform M S L R D

Fag: kunst & håndverk Årstrinn: 8. Skoleår: 2018/2019. Uke Emne Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Vurderingsform M S L R D Halvårsplan/ årsplan Fag: kunst & håndverk Årstrinn: 8. Skoleår: 2018/2019 Uke Emne Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Vurderingsform M S L R D 33 34 35 36 37 38 39 FAGPRAT Fagets formål & intro Hva

Detaljer

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.6.2006 200300249-217 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2006 REGIONALT

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Høringssvar om forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr 64 - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse

Høringssvar om forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr 64 - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.1.2010 09/01370-3 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Avdeling for 200900767 62 24142228 utdanningspolitikk Kunnskapsdepartementet

Detaljer

INNSPILL TIL MULIGE ENDRINGER I ORGANISERINGEN AV STATENS KUNSTNERSTIPEND

INNSPILL TIL MULIGE ENDRINGER I ORGANISERINGEN AV STATENS KUNSTNERSTIPEND Til Utvalget for Statens Kunstnerstipend Norsk Kulturråd post@kulturrad.no Oslo, 1. februar 2016 INNSPILL TIL MULIGE ENDRINGER I ORGANISERINGEN AV STATENS KUNSTNERSTIPEND Norske Kunsthåndverkere (NK) er

Detaljer

Svar Organisering av faglige råd i perioden

Svar Organisering av faglige råd i perioden Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 1.2.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/192 Deres referanse: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Quo Vadis Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Visjon Vår visjon forteller oss hvor vi skal: Vi gir Mennesker Mulighet for Utvikling, Arbeid og Aktivitet! Vi

Detaljer

NBKs STIPENDBEHANDLING

NBKs STIPENDBEHANDLING NBKs STIPENDBEHANDLING Side 0 Foto: Inger Haraldsen Notat til NBKs ledermøte i Praha 6. 9. november 2014 Innhold INNLEDNING... 4 1.0 STIPENDENES MÅL OG HENSIKT... 6 1.1 Kriterier for tildeling... 6 2.1

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Årsplan i Kunst & handverk 8.klasse 2015-2016

Årsplan i Kunst & handverk 8.klasse 2015-2016 Årsplan i Kunst & handverk 8.klasse 2015-2016 De grunnleggende ferdighetene i faget De grunnleggende ferdighetene i kunst og håndverk er integrert i kompetansemålene, der de er en del av og medvirker til

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

Duodji/duodje/duedtie uttrykker identitet og tilhørighet og synliggjør forholdet mellom mennesker og ulike miljøer.

Duodji/duodje/duedtie uttrykker identitet og tilhørighet og synliggjør forholdet mellom mennesker og ulike miljøer. Kunnskapsløftet 2006 sier følende om duodji: Formål Duodji/duodje/duedtie som begrep omfatter all form for skapende aktivitet. I skolesammenheng er duodji/duodje/duedtie samisk tradisjonelt håndverk, kunsthåndverk

Detaljer

Høringssvar til utredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Høringssvar til utredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi Bergen 07.05.2015 Bildende Kunstneres Forening Hordaland, BKFH Postboks 1745 Nordnes 5005 Bergen Epost: bkfh@bkfh.no Tlf. 55 90 85 99/92 82 02 12/ 92 62 39 92 Kulturdepartementet Postboks 8030dep 0030

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 Lærer: Kari Kvil Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2013

PROGRAM UTSTILLINGER 2013 PROGRAM UTSTILLINGER 2013 VELKOMMEN TIL KUNSTNERSENTERET Kunstnersenteret Møre og Romsdal er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og feirer dermed 35-årsjubileum

Detaljer

Fag: kunst & håndverk Årstrinn: 10. Skoleår: 2018/2019. Uke Emne Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Vurderingsform M S L R D

Fag: kunst & håndverk Årstrinn: 10. Skoleår: 2018/2019. Uke Emne Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Vurderingsform M S L R D Halvårsplan/ årsplan Fag: kunst & håndverk Årstrinn: 10. Skoleår: 2018/2019 Uke Emne Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Vurderingsform M S L R D 34 35 36 37 FAGPRAT Fagets formål Hva er Kunst? Hva

Detaljer

Programområde for design og duodji/duodje/duedtie - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for design og duodji/duodje/duedtie - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for design og duodji/duodje/duedtie - Læreplan i Fastsatt som forskrift av Sametinget 13.06.2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

UTSTILLINGSPROGRAM VÅR 2018

UTSTILLINGSPROGRAM VÅR 2018 UTSTILLINGSPROGRAM VÅR 2018 Buskerud Kunstsenter er stolt over å presentere et spennende og variert program for våren 2018. Dette semesteret inneholder programmet både separat- og gruppeutstillinger, med

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 5 / 2018

REFERAT FRA STYREMØTE, NR 5 / 2018 REFERAT FRA STYREMØTE, NR 5 / 2018 Tid: Torsdag 25. oktober 2018, kl 11:00-15:00 Sted: NBK, Akersgata 7 Tilstede: Geir Egil Bergjord, Runa Carlsen, Ida Madsen Følling, Sverre Gullesen, Sigfrid Hernes,

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Last ned Kuratorene kommer - Dag Solhjell. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kuratorene kommer Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Kuratorene kommer - Dag Solhjell. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kuratorene kommer Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Kuratorene kommer - Dag Solhjell Last ned Forfatter: Dag Solhjell ISBN: 9788292625194 Antall sider: 251 Format: PDF Filstørrelse: 29.99 Mb Boken avslutter fremstillingen av kunstpolitikkens historie

Detaljer

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK.

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK. Ebba Moi Jeg ønsker å stille til gjenvalg i NBKs sentralstyre for å fortsette det gode arbeidet som er satt i gang de siste to årene. Det har vært en periode preget av ny regjeringspolitikk og brannslukking.

Detaljer

S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER

S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Tonje Svendsen Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva

Detaljer

Fag: kunst & håndverk Årstrinn: 8. Skoleår: 2019/2020. Uke Emne Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Vurderingsform M S L R D

Fag: kunst & håndverk Årstrinn: 8. Skoleår: 2019/2020. Uke Emne Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Vurderingsform M S L R D Halvårsplan/ årsplan Fag: kunst & håndverk Årstrinn: 8. Skoleår: 2019/2020 Uke Emne Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Vurderingsform M S L R D 33 34 FAGPRAT Fagets formål & intro Design X X X X X

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Last ned Ørnulf Opdahl - Holger Kofoed. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ørnulf Opdahl Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ørnulf Opdahl - Holger Kofoed. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ørnulf Opdahl Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Ørnulf Opdahl - Holger Kofoed Last ned Forfatter: Holger Kofoed ISBN: 9788275477864 Format: PDF Filstørrelse: 11.86 Mb Ørnulf Opdahl står i en særstilling som fornyer av det norske landskapsmaleriet,

Detaljer

VEILEDNING FOR UTARBEIDELSE AV OMRÅDEEMNE VED NTNU

VEILEDNING FOR UTARBEIDELSE AV OMRÅDEEMNE VED NTNU VEILEDNING FOR UTARBEIDELSE AV OMRÅDEEMNE VED NTNU August 2017 1. Innledning I denne veiledningen gjøres det rede for rammene for det nye fellesemnet «områdeemne», som skal ha oppstart senest studieåret

Detaljer

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21.

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21. Kulturdepartementet Høringsnotat Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk Høringsfrist 21. november 2013 1 Innledning Store strukturelle endringer har preget mediebransjen de

Detaljer

Årsplan i kunst og håndverk for 4. klasse

Årsplan i kunst og håndverk for 4. klasse Årsplan i kunst og håndverk for 4. klasse 2017-2018 Antall timer pr uke: 2 timer Lærer: Maria Grossmann og Marte Fjelldalen Grunnleggende ferdigheter De grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk er

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2016/362-26 Arkiv: 076 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 15.06.2016 Evaluering av Risør kommunes kunststipender Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/16 Kulturkomitéen 17.08.2016

Detaljer

Skolevandring i et HR-perspektiv. Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen

Skolevandring i et HR-perspektiv. Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen Skolevandring i et HR-perspektiv Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kk@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kk@kandu.no KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2014 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger rapport til generalforsamlingen. s oppgaver er definert i vedtektenes 7-1. s oppgave er å kontrollere at organisasjonen

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2012-2016 Vedtatt på årsmøtet i Karasjok, 2012. INNHOLD SIDE 1. OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL 2 2. RULLERING / FREMDRIFT 3 3. TILTAK 2012-2016 4 LANDSFORENINGEN KUNSTSENTRENE I NORGE ER ET NETTVERK

Detaljer

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i timebased art/performance

Detaljer