Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.02.2012 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf Vararepresentantermøteretter nærmerebeskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS1/12 RS1/12 RS2/12 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling Referatsaker Utskrivningsklarepasienter- desembermndsamt årsrapport2011 Kreftforeningenlyser ut 30 mill til stillinger som kreftkoordinatori kommunene 2009/ /84 RS3/12 Protokoll /62 RS4/12 Protokoll /61 RS5/12 Hovedutskriftfra styremøte /39 RS6/12 RS7/12 RS8/12 Søknadom bevilling til skjenkingav alkoholi tidsrommet Søknadom ambulerendebevilling for skjenkingav alkohol- UL Forsøket Søknadom ambulerendebevilling for skjenkingav alkoholvaretil deltakerei sluttetselskap 2007/ / /48 RS9/12 Nasjonalinnføringav elektroniskeresepter 2012/131 RS10/12 Vedtattomstilling i Bufetat,regionnord 2007/208 RS11/12 Årsrapportfarmasøytisk rådgivning /51 Sakertil behandling PS2/12 Nye omsorgsboliger 2012/73 PS3/12 Opprettelseav kino 2011/348 PS4/12 Revideringav vedtektenefor den kommunalebarnehage i Dyrøy 2012/110 PS5/12 Barne- og ungdomsarbeidi Dyrøy kommune 2012/132 PS6/12 Kulturprisen /478 Leif HermodJenssen utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 1/12 Referatsaker

6 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\42736.html Page1 of Importerestil ephorte,sak2009/393. E-postenm/vedleggrefereresi Opom. Mvh Øystein Fra: Dyrøy kommune postmottak Sendt: 13. januar :16 Til: Øystein Rørslett; Eli K. Pedersen; Lena RøsægOlsen Emne: VS: Utskrivningsklare pasienter - desember mnd samt årsrapport 2011 Fra: Nyheim Beate Sendt: 12. januar :52 Til: Dyrøy kommune postmottak; Emne: VS: Utskrivningsklare pasienter - desember mnd samt årsrapport 2011 Ikke sensitiv Hei, Tilrådmenni kommunenei TromsogOfoten Med dette oversendesmånedsoversiktoverutskrivningsklarepasienteri UNN,fordelt på kommunenei Tromsog Ofoten, desembermåned.i tilleggvedlagtårsoversikt. Oversiktener lagetut fra en rapport i DIPS(UNNselektroniskepasientadministrativesystem).Gjelderregistrerte utskrivingsklarepasienteri heleunnhf,dvs.bådesomatikk,rusbehandlingogpsykiatri. Bakgrunnfor talleneer sykehusetsvurderingavtidspunktfor når pasientener utskrivingsklar.unnregistrerer pasientensomutskrivingsklari DIPSogsendermeldingtil kommunen.denneoversiktenvisertall fra første registreringsdag. Vedytterligerespørsmålom månedsoversikten.kontaktossgjernepåfølgendee- postadresse: Desember2011: Årsrapport2011: Med vennlighilsen BeateNyheim BeateNyheim Rådgiver

7 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\42736.html Page2 of Sekretariatoverordnetsamarbeidsorgan- OSO Nasjonaltsenterfor samhandlingogtelemedisin- NST UniversitetssykehusetNordNorgeHF Tlf Mob

8 Utskrivingsklare pasienter og døgn UNN HF Gjelder hele UNN HF: Tromsø, Harstad, Narvik. Somatikk og psykiatri Periode: desember 2011 rapportdato: Kilde: DIPS rapport 8168 Kommune Totalt antall utskrivingsklare pasienter desember 2011 Antall Totalt antall utskrivningsklare utskrivingsklare pasienter desember døgn desember 2011 psykiatri 2011 Antall utskrivningsklare døgn desember 2011 psykiatri Totalt antall utskrivingsklare døgn* Totalt antall utskrivningsklare døgn* psykiatri Antall innbyggere** Antall utskrivingsklare døgn desember pr innbyggere Antall Antall utskrivingsklare utskrivingsklare pasienter pasienter desember 2011 desember 2011 >10 døgn >20 døgn Ballangen ,4 0 0 Balsfjord ,0 0 0 Bardu ,0 0 0 Berg ,3 1 0 Bjarkøy ,0 0 0 Dyrøy ,0 0 0 Evenes ,7 0 0 Gratangen ,7 1 0 Harstad ,4 2 1 Ibestad ,7 0 0 Karlsøy ,0 0 0 Kvæfjord ,6 0 0 Kvænangen ,0 0 0 Kåfjord ,3 1 0 Lavangen ,0 0 0 Lenvik ,8 0 0 Lyngen ,5 0 0 Lødingen ,8 0 0 Målselv ,9 0 0 Narvik ,1 7 3 Nordreisa ,0 0 0 Salangen ,6 0 0 Skjervøy ,3 0 0 Skånland ,5 0 0 Storfjord ,0 0 0 Sørreisa ,3 0 0 Tjelsund ,7 0 0 Torsken ,0 0 0 Tranøy ,6 0 0 Tromsø , Tysfjord ,0 0 0 UNN totalt *Inkluderer alle døgn pasienten har vært utskrivingsklar, også når perioden omfatter døgn før desember 2011 ** folketall pr

9 Utskrivingsklare pasienter UNN HF Rapporten inkluderer både somatikk og psykiatri Periode: Kilde: DIPS rapport 8168 Rapportdato: Kommune Antall utskrivingsklare pasienter i 2011 Antall utskrivingsklare pasienter i 2011 psykiatri Antall Antall utskrivingsklaredøgn i utskrivingsklaredøgn i psykiatri Totalt antall utskrivingsklare døgn* Totalt antall utskrivingsklare døgn* psykiatri Antall innbyggere** Antall utskrivingsklare døgn 2011 pr innbyggere Ballangen ,6 Balsfjord ,4 Bardu ,3 Berg ,8 Bjarkøy ,3 Dyrøy ,7 Evenes ,7 Gratangen ,0 Harstad ,4 Ibestad ,7 Karlsøy ,9 Kvæfjord ,6 Kvænangen ,0 Kåfjord ,9 Lavangen ,1 Lenvik ,1 Lyngen ,2 Lødingen ,6 Målselv ,1 Narvik ,4 Nordreisa ,3 Salangen ,6 Skjervøy ,8 Skånland ,7 Storfjord ,0 Sørreisa ,9 Tjeldsund ,5 Torsken ,7 Tranøy ,4 Tromsø ,0 Tysfjord ,0 UNN totalt *inkluderer alle døgn pasienten har vært utskrivningsklar, også når perioden omfatter døgn i overgangen til årskiftet **folketall per

10 Alle kommuner Oslo, 25. januar 2012?: J. Kreft Vår ref. 11/00065 foreningen Saksbehandler: Bente Øverli Kreftforeningen lyseriit 30 mill kr 111 Slilling-er som kreftkoordinator i kommunene kreftforeningen.no Kreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon som arbeider for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft, og at kreftrammede og pårørende skal ha best mulig livskvalitet. Arlig rammes mennesker av kreft, og det bor i landets kommuner som har, eller har hatt, kreft. I april i fjor sendte vi et brev til alle landets rådmenn for å få en bedre oversikt over hvordan kreftomsorgen er organisert og koordinert i den enkelte kommune. Tilbakemeldingene vi fikk fra dere var svært nyttige for oss. I Norge har vi et omfattende tilbud av tjenester og bistand til mennesker som på ulike stadier i livet har behov for hjelp og støtte. Det er samtidig en utfordring å vite om, og ha oversikt over, alle tilbud, rettigheter og muligheter. Dette gjelder også for kreftrammede. Samtidig som det finnes mye god kreftomsorg, erfarer vi at det mange steder er vanskelig å skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet i tilbudet. Behovene til kreftpasienter og pårørende er varierte, sammensatte og kan strekke seg over lange tidsrom. Vi erfarer at en kreftkoordinator i hjemkommunen som kan gi råd, veiledning og samkjøre tiltak og tjenester er en ordning som mange pasienter og pårørende etterspør og savner. Kreftforeningen ønsker å bidra til å styrke kommunal koordinering på kreftområdet, og lyser ut 30 millioner kroner i januar 2012 til kreftkoordinatorstillinger i kommunene. Vi håper og tror at denne satsningen kan bidra til et løft for kreftrammede der de bor, og at vi gjennom nær dialog og samhandling med kommunene kan få til enda bedre kreftomsorg ved å spille på lag, utveksle erfaringer og lære av hverandre. Det er viktig for oss å understreke at det er kommunene selv som er de beste på kommunal kreftkoordinering. Dette er hovedårsaken til at vi mener kreftkoordinatorer skal være ansatt i kommunen, og være integrert i kommunens kreftarbeid for øvrig. Modellen og ranmiene for satsningen og tildeling av midler er laget på bakgrunn av kartlegging av kommunalt kreftarbeid og innspill fra mange ulike aktører på kreftområdet. Vi har også samarbeidet med KS som er positive til en slik satsning og har hatt saken til behandling i sitt styre. Det er viktig for oss å påpeke at en så stor satsning er et nybrottsarbeid for Kreftforeningen, og at vi er innstilt på å justere modell og rammer for kommende år i dialog med kommunene etter hvert som vi får erfaringer med hvordan dette blir i oppstartsåret For kreftpasienter og pårørende vil en kreftkoordinator bidra til å skape sammenheng og helhet, noe som øker tryggheten og livskvaliteten. Kreftforeningen tror at å gi alle kreftpasienter godt koordinerte tilbud på sitt hjemsted til rett tid fra de riktige personene og instansene, høyst sannsynlig er økonomisk besparende for kommunene på sikt.

11 Dette fordi bedre samkjøring kan forhindre dårlig tilpassede tjenester i tid og omfang, dyrt dobbeltarbeid, manglende flyt og uklare ansvarsforhold. Å være dyktige på kreftkoordinering gir derfor i seg selv økonomiske gevinster, og har også stor overføringsverdi for ivaretakelse av andre bruker- og pasientgrupper i kommunen. Håpet er at kommunene høster så gode erfaringer med egne kreftkoordinatorer at de på sikt vil ha dette som en egenfinansiert og permanent ordning. Kreftkoordinering forutsetter et visst omfang av kreftpasienter. Det betyr at mens kommuner med mange kreftpasienter (anslagsvis innbyggere/over kreftpasienter) kan søke om midler til 100 % stilling og også flere stillinger i de største kommunene, kan kommuner med færre innbyggere og færre kreftpasienter søke om midler til å dekke deltidsstilling eller oppfordres til å sende felles interkommunal søknad om midler. Vurdering av stillingsbrøk må også sees i sammenheng med øvrig relevant bemanning og kreftkompetanse i kommunen, samt demografiske forhold (befolkningstetthet, reiseavstand mv.). De som kan søke om midler til å få ansette kreftkoordinatorer i sin kommune må være helse- og omsorgsjef, kommunalsjef, rådmann eller andre tilsvarende personer med ansettelsesansvar. Kreftforeningen dekker 75 % av lønnskostnadene (inkludert sosiale kostnader med inntil 35 % av brutto lønn), til nye stillinger eller utvidelse/endring/frikjøp av stillingen til personer som allerede er ansatt i kommunen, i tråd med relevant og gjeldende lønnsregulativ for kommunal sektor. Resterende lønnskostnader på 25 % forutsettes dekket av kommunen. Kommunene kan ikke søke om å få dekket lønnskostnadene til ansatte som allerede jobber som kreftkoordinator eller tilsvarende og hvor behovet for kreftkoordinering er dekket. Kreftforeningen skal ikke overta kommunens ansvar på kreftområdet, men være en tilskuddsordning av noe varighet for kommuner som ønsker å komme i gang eller styrke det arbeidet som allerede gjøres fordi behovene ikke er dekket. Vi legger opp til en satsning av lengre varighet, anslagsvis 3-4 år med oppstart i I denne perioden vil Kreftforeningen bidra økonomisk. Har dere behov for kreftkoordinator, og kan det være en god ordning i din kommune? I tilfelle håper vi din kommune har anledning og mulighet til å søke Kreftforeningen om midler til en slik stilling. Vi ser fram til å samarbeide med kommunene om denne satsningen! For utfyllende informasjon og søknadsskjema, se en.no Med vennlig hilsen eftforeningen Anne U e Ryel Gener sekretær Kontaktpersoner: Spesialrådgiver Bente Øverli, tlf , e-post: bente.overli kreftforenin en.no Rådgiver Helene Unneland, tlf , e-post: helene.unneland kreftforenin en.no

12 DYRØY MEN1GHETSRÅD Møtested Møtedato Klokkeslett Menighetskontoret Tfistede - filste medlemmer: Fraværende - faste mediemmer: Tilstede - varamedlemmer Andre : Per G. Nilsen, Astrid østrem Skoglund, Ove Gamst, Anne Larsen, John Bruvoll, Venke Heide Per Gunnar Cruickshank Marit Es e'ord Kirkeverge Rachel Vangen Hoholm.ref. Sognepresten holdt andakt og vi sang nr. 38 Sak 65/2011: Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste med tillegg av noen referatsaker. Sak 66/2011: Godkjenning av referat fra møte 31. oktober -11 kl og k og 14.november -11. Vedtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner referat fra møter Sak 67/2011: Referatsaker. KA's lederundersøkelse 2010 Prosten i Senja, Tidspunkt for avhending av Rirtgveien 20,Prestebolig, datert Dyrøy kommune, Samarbeid mellom kirka og skolen, datert Kirkerådet, Ny gudstjenesteordning, Rundskriv 3/2011, datert Per G. Nilsen/H.Hansen Regionkonsulent, KN-kontakt m.m., datert KA, Info, datert Gudstjeneste- og undervisningsutvalget, ref. fra møte Skriv til Bispedømmekontoret, Ref. midler til kateketiske oppgaver 2011, datert Prosten i Senja, Kommentarer til gudstjenestelista t.o.m. juni 2012,datert Nærmiliøsentralen/Troms fylkeskommune, Fysakmidler 2012, datert Mail fra prosten ang søkand om å ta ned driften i Dyrøy kirke Brev fra Caspari Senter Brev fra Dyrøy kommune ang støtte til menighetsbladet Brev til bdr. Ang anmodning om utbetaling av kateketmidler Mail fra bdr./biskopen ang. gudstjenestereform og gudstjenesteforordning Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar referatsakene til orientering med følgende presisering: - Trosopplæringsplan vedtas på januar -møtet Gudstjenesteforordning og redusert drift ved kirkebygg tas opp i egen sak senere i møtet. 7 4 JAN 7017 epti v.k"

13 Sak 68/2011: Godkjenning av budsjettregulering Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner budsjettregulering nr som balanserer på kr Det settes av kr til vedlikeholdsfond kirkegårder, pengene skal dekke utgifter ved kirkegårdsprogram i Sak 69/2011: økonomirapport pr. 23/ Vedtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner økonomirapport pr og viser til sak 68/ 2011 der reguleringen fanger opp justeringer av en del overforbrukte poster som har utgifter som skal dekkes av fond. Sak 70/2011: Offersøknader Vedtak / enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar å delegere til au å gjøre endelig disponering av offerfordelinger, med presisering av at ofringer til egen menighet skal økes fra 10 til 15 stk for Sak 71/2011: Valg av råd og utvalg Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar valg til ulike råd og utvalg i hht. lister fremlagt i møtet. KAU og AU består av leder og nestleder, for KAU velges i tillegg en fra personalet. Kirkeverge sekretær i begge utvalg. Sak 72/2011: Orienteringer - Møte med personalet etterpå/ saker - Jula / bemanning og klokkeslett - Kirkegårdsprogrammet / avsetting av penger - Åpningstider i romiula/ telefon - Begravelser i romjnla/ tidspunkt Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar orienteringer til orientering. Sak 73/2011: Ringing ved begravelser. Vedtak/ enstemmig: På bakgrunn av drøftinger i Dyrøy menighetsråd opprettholdes ordning med at det skal ringes fra kirkebyggene ved Brøstad og Dyrøy kirker idet kisten bæres til grava, uavhengig om den bæres fra bil eller fra kirkebygget, og 3x3 slag etter siste salme. Leder følger opp vedtaket overfor kommunen slik at saken forankres i tjenesteytingsavtalen og evt. uoverensstemmelser avklaxes. Praktiske løsninger ved kommunikasjon mellom tårn og kirkegård vurderes. Sak 74/2011: Møteplan Møte nr 1: kl Budsjendisponering, trosopplæringsplan og gudstjenesteforordning Møte nr 2: kl Godkjenning av regnskap 2011/ årsmelding Møte nr. 3: kl

14 Sak 75/2011: Roadservice Vedtak/enstemmig. Saken tas til orientering til det er avklart hvilket behov som skal dekkes ved et evt. besøk. Eventuelt: Sak 75/2011 Justering av vedtak i sak 48/ 2011 Godkjenning av økonomirapport pr 1.august Vedtak/ ensteminig: Det vises til vedtak i sak 48/2011. Dyrøy menighetsråd vil på bakgrunn av drøftinger med prosten, om saken om stenging av Dyrøy kirke, i møte og i mailkorrespondanse og brev i saken, at søknad om stenging av kirken skal justeres slik; Dyrøy menighetsråd vedtar å ta ned driften ved Dyrøy kirke i tiden påskedag Begravelser som ønskes bisatt fra Dyrøy kirke i denne perioden innvilges. Det tas ikke stilling til nye løsninger for oppvarming eller innkjøp av nytt hurtigoppvarmingsutstyr for kirken i denne omgang. Presisering av vedtaket oversendes prost og biskop snarest. Rachel Vangen Hoholm Kirkeverge, ref. Etter møtet var det grøtkos med personalet, og vi drøftet ulike forhold av interesse for arbeidstakerne og menighetsrådet. God Jul!

15 DYRØY MENIGHETSRÅD Møtested Møtedato Klokkeslett Menighetskontoret Tilstede - faste medlemmer: Per G. Nilsen, ( til kl ) Astrid østrem Skoglund, ( forlot kl ) Ove Gamst, Anne Larsen, john Bruvoll, Venke Heide Fraværende - faste Per Gunnar Cruisckshank medlemmer: Tilstede - varamedlemmer Andre : Kirkeverge Rachel Vangen Hoholm,ref. Sognepresten holdt kort andakt og vi sang nr. 107 i saliner 1997: Sak 1/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste Sak 2/2012: Godkjenning av referat fra forrige møte, 4.desember Vedt2k/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner referat fra møte Sak 3/2012: Referatsaker. Dyrøy og Sørreisa Brannvesen, Tilsynsrapport Brøstad og Dyrøy kirker, datert Nord-Hålogaland biskop, Oversendelse av visitasprogran, visitasforedrag og visitasprotokoll, datert Kirkerådet/KA/Diakonforbundet, Kan dere få opprettet en ny diakonstilling? Brosjyre+info, datert Kirkedep., Rundskriv-Endringer i gravferdsloven og kirkeloven, datert Kirkedep., Rundskriv-Elektronisk registrering av kirkebokopplysninger - endringer i forskrift om DNKs medlemsregister, datert Dyrøy menighet/fagforbundet Dyrøy, Referat fra møte, datert KA, Ukenytt 1/2012, datert Nord-Hålogaland bispedømme, E-post vedr.kateketstillingen i Dyrøy- Trosopplæringsreformen, datert Sokneprest Per G.Nilsen, Svar på e-post fra Nord-Hålogaland bispedømme, datert , vedr. kateketstillingen/kateketiske oppgaver, datert Dyrøy menighetsau-sak 5/2012, Offerliste 2012,fremlagt forslag fra sokneprest, datert Kirkerådet, Rundskriv 2/2012, ekirkebok fra , datert Kirkerådet, Rundskriv 3/2012, Gudstjenesteordningens bøker og digitale løsninger, datert Dyrøy menighet AU, Referat fra møte Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar referatsakene til orientering med følgende oppfølging; - Ove Gamst sjekker om det er mulig å få til egenkontroll av brannslukningsapparatene i kirkebyggene.

16 Kirkevergen følger opp prisavtale for disse ved evt. kjøp av tjeneste for årskontroll gjennom kommunen. Kirkevergen følger opp kateketstilling overfor bispedømmerådet og ber bispedømmerådet bekrefte at 20% av kateketstillingen kan bli løst ved sekretæren ved menighetskontoret fram til sommeren Bispedømmerådet bes forklare hva som er tenkt med kateketmidlene for Dyrøy, og om dette kan få konsekvenser for trosopplæringsplan for Dyrøy menighet. Sak 4/2012: Budsjettdisponeringer Sogneprest Per G. Nilsen forlot møtet kl for å delta på møtet om Finnsnesnatta. Vedtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar budsjettdisponering for 2012 med en kommunal bevilgning på kr For å sikre tjenestene og nåværende deltidsbemanning vedtar rådet at følgende driftsutgifter skal dekkes ved bruk av fond: - nedbetaling av underskudd for 2010 kr menighetsrådets kurs / opplæring i 2012 kr Kirketjenerstillingen settes vakant for 2012, lønnskostnader settes til nedbetaling av lånekostnader. Det legges inn kr til lønn for kirketjenervikar ved begravelser som ikke kan dekkes av dugnadstjenester. Menighetsrådet kan ikke forsvare å sette av midler til vedlikehold ved bygg og anlegg over driftsbudsjettet, eller å bruke mer av fond. Menighetsrådet vil gå i drøffinger med kommunen og be om at vedllkeholdet ved kirkes bygg og anlegg legges inn i kommunens prioriteringslister for vedlikehold. Sak 5/2012: Fastsetting av årsmøte. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd fastsette årsmøte til torsdag 12. april kl i Brøstad kirke. SA 6/2012: Godkjenning av trosopplæringsplan 1. behandling. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar gjennomgang av plan for trosopplæring i Dyrøy menighet til orientering. Planen avhenger av bemanning for koordinering av oppgavene og kirkevergen følger opp klarering av kateketstilling før planen ferdigstilles og oversendes biskopen for godkjenning.

17 Sak 7/2012: Orienteringer. Vedlikeholdsoppgaver Panikkbeslag ved kirkebyggene Jula 2011 Kurs Finnsnes Elektronisk kirkebokføring Trosopplæringsmidler Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar orienteringer til orientering. Astrid østrem Skoglund måtte forlate kl , under sak 7/2012, men gav sin tilslutning til sak 8/2012 før hun forlot møtet. Sak 8/2012: Søknad om støtte til deltakelse på NÅLK Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd støtter Ida Mari T.Espejords deltakelse på NÅLK 2012 med kr Utgiften dekkes etter regning fra deltakeren. Belastes post 3, Ida Mari tilskrives og inviteres til årsmøtet for å gi rapport fra NÅLK. Møtet hevet kl Rachel Vangen Hoholm Kirkeverge, ref..

18 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE for Dyrøy, Lavangen og Salangen 9350 SJØVEGAN Tlf Fax If1j;flr. 8 FEB 2017 HOVEDUTSKRIFT FRA STYREMØTE FOR PPT-DLS ZM: Møtet ble holdt på PYT, Sfrandveien 8, møterom, med møtestart kl Disse møtte: Marit Alvig Espenes Vararepr. Dyrøy konunune Erling Bratsberg Repr. Lavangen konunune Kim Håkon Pedersen Repr. Salangen kommune Stine Mynnel Anker Vararepr. Salangen kommune Marit Fjeldstad Repr. tilsatte Tove Hansen Oppvekstsjef i Lavangen kommune Haniet Eriksen Leder PPT-DLST Johnny Sagerup Konmmnalsjef Salangen kommune May Elin Hals og Leif H. Jenssen hadde meldt forfall. Svein Sæther møtte ikke. SAK 01/2012: KONSTITUERING. VALG AV LEDER OG NESTLEDER. Saka var lagt fram uten innstilling. Forslag på leder: Erling Bratsberg Valgt til leder av styret ble Erling Bratsberg, enstemmig. Forslag på nestleder: Kim Håkon Pedersen Valgt til nestleder av styret ble Kim Håkon Pedersen, enstemmig. Særutskrift sendes: Salangen kommune v/økonomisjef Astafjord lønn og regnskap Revisjonen i Salangen SAK 02/2012: SAK 03/2012: SAK 04/2012: GODKIENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN. Ingen merknader. Enstemmig godkjent. GODKIENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE. Ingen merknader. Enstemmig godkjent. REFERATSAKER. Referatene ble tatt til orientering.

19 SAK 05/2012: SAK 06/2012: ÅRSMELD1NG PPT-DLS FOR DRIFTSÅRET Styret vedtok innstillinga. Enstemmig. BUDSJETT 2012 FOR PlYT-DLS. Innstilling til vedtak: Styret vedtar framlagte forslag med total driftsutgift på Kr som tjenestens budsjett for 2012, og med fordeling i henhold til vedlagte oppsett datert Vedtak som innstillinga. Enstemmig godkjent. Kopi av budsj ettet vedlegges. Særutskrift sendes: Fylkesmannen i Troms, Utdanningsavdelingen Dyrøy kommune v/rådmann Rektor Elvetun skole Lavangen kommune v/rådmann Lavangen kommune v/oppvekstsjef Salangen kommune v/administrasjonssjef Salangen kommune v/kommunalsjef SAK 07/2012: DELEGERING AV ANVISNINGSMYNDIGHET. Innstilling til vedtak: Administrasjonssjefen i vertskommtmen Salangen får delegert anvisningsmyndighet på tjenesteleders regninger. Enstemmig godkjent. Særutskrift sendes : Administrasjonssjefen i Salangen kommune Økonomisjefen i Salangen Astafjord lønn og regnskap SAK 08/2012 SIRATEGI FOR TJENESTEN FRAMOVER Styret ble orientert og saken ble diskutert. SAK 09/2012 EVENTUELT. Ingen saker under eventuelt. Møtet slutt kl Sjøvegan Rett utskrift 11/arit Fjel stad Sekretær (

20 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE for Dyrøy, Lavangen og Salangen Strandveien 8, 9350 S J ØV EGAN Tlf Fax SÆRUTSKRIFT FRA STYREMØTE Møtet ble holdt på PPT, Strandveien 8, møterom, med møtestart kl Disse møtte: Marit Alvig Espenes Erling Bratsberg Kim Håkon Pedersen Stine Myrmel Anker Marit Fjeldstad Tove Hansen Harriet Eriksen Johnny Sagerup Vararepr. Dyrøy kommune Repr. Lavangen kommune Repr. Salangen kommune Vararepr. Salangen kommune Repr. tilsatte Oppvekstsjef i Lavangen Leder PPT-DLS Kommunalsjef Salangen kommune May Elin Hals og Leif H.Jenssen hadde meldt forfall. Svein Sæther møtte ikke. SAK 06/2012: BUDSJETT 2012 FOR PPT-DLS. VALG AV LEDER OG NESTLEDER. Sjøvegan, Rett utskrift /8), tjellstad Sekretær Innstilling til vedtak: Styret vedtar framlagte forslag med total driftsutgift på Kr som tjenestens budsjett for 2012, og med fordeling i henhold til vedlagte oppsett datert Vedtak som innstillinga. Enstemmig godkjent. Kopi av budsjettet vedlegges. Særutskrift sendes: Fylkesmannen i Troms, Utdanningsavdelingen Dyrøy kommune v/rådmann Rektor Elvetun skole Lavangen kommune v/rådmann Lavangen kommune v/oppvekstsjef Salangen kommune v/administrasjonssjef Salangen kommune v/kommunalsjef

21 DYRe3 KOMMUNE Dck I 3 DES 2011 Dyrøy kommune '1/4.",.tr Ark. P' _ SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en sisk erson o is: Navn: Adresse: Telefonnr Telefaksnr - Personnr. Dersom søker er et firma o is: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet): Firmanavn: Brøstadbotn IL Adresse: Daglig leder: Frank Moldvik Telefonnr.: Telefaksnr Foretaksnr.

22 STYRER FOR SKJENKEBEVILLINGEN: Navn: Frank Moldvik Adresse: Korgedalen 11, 9311 BRØSTADBOTN Telefonnr.: Telefaksnr Personnr.: STEDFORTREDER FOR STYRER: Navn: Hans Bakkejord Adresse: Brøstadbakken 35 Telefonnr Telefaksnr Personnr.: Hvis det er aktuelt å søke om at kravet om å ha en stedfortreder fravikes, bes grunnen til dette oppgitt her: SKJENKESTEDET: Navn: Dyrøyhallen Adresse: Telefonnr Telefaksnr Beskrivelse (bruk evt. eget ark): 2. juledagsfest SKJENKEAREAL: ca. 200 kvadratmeter.

23 ALKOHOLVARE (kryss av): [gialkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent (øl, rusbrus) MAlkoholholdig drikk mellom 4,7 volumprosent og 22 volumprosent (vin) ElAlkoholholdig drikk over 22 volumprosent (brennevin) TYPE BEVILLING (kryss av): Alminnelig Z Til sluttet selskapel TYPE VIRKSOMHET (kryss av): Spiserestaurant El Pub Ei Kaf&kafeteria 1.3 Bar 1:1 Diskotek 1:1 Annet SKJENKETID: ÅPNINGSTID: Fra til fra til Vedlegg Føl ende dokumentas'on skal føl e søknaden: Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av stedet Tegninger av skjenkearealet Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til skjenkestedet Erklæring

24 ERKLÆRING Jeg forplikter meg til å orientere Dyrøy kommune om eventuelle endringer i driften av bevertningsstedet og å innhente nødvendig tillatelse før igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling. Jeg forplikter meg til å sende Dyrøy kommune årlig oppgave over omsatt volum av alkoholvarer i bevertningsstedet. Jeg samtykker i at det innhentes oppgave over bevertningsstedets innkjøp av alkoholvarer fra leverandører med tilvirknings-, engos- eller salgsbevilling for alkoholholdig drikk til bruk for kommunen ved fastsettelse av det årlige alkoholgebyret. Brøstadbotn Søkers underskrift Frank Moldvik

25 Dyrøy kommune S.beh.: SØKNAD OM AMBULERENDE BEVILL ALKOHOLVARE TIL DELTAKERE I SL kl"te 3 NOV 2011 JiII - S-KJENKING-kY. Alkoholvare: El Vin Brennevin Søker:2 Navn: Lf-tg 5.6 Fødsels- og personnr. '1 10/ Adresse:,5?) Telefonnr.- c)d Telefaksnr.- Navn på lokalet der bevillingen skal brukes: fac77 Beskrivelse av arrangementet: 72 " cs- r) 4S 1-G` Dato: - C' Antall deltakere. c/(,) Skjenketid: / 0 [:2-) Jeg har lest vedlagte retningslinjer for skjenking av alkoholholdig drikk i henhold til ambulerende skjenkebevilling (se baksiden). steddato Med «sluttet selskap» forstås at det allerede før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemttformål i et bestemt lokale på skjenkestedet. 2 Søker må være over 20 år.

26 Dyrøy kommune SØKNAD OM AMBULERENDE BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLVARE TIL DELTAKERE I SLUTTET SELSKAP1 Alkoholvare: 121 " Aft. øl Vin Brennevin D Søker:2 NavVn: ck.544«fødsels- og personnr.. 3&/dg-i 7- Adresse: -fes Telefonnr.: 5-pZ Telefaksnr Navn på lokalet der bevillingen skal brukes: Beskrivelse av arrangementet: Vd4Q. Md -,kffde Dato: /0 II I( Antall deltakere: 56 Skjenketid- t'vzooo Jeg har lest vedlagte retningslinjer for skjenking av alkoholholdig drikk i henhold til ambulerende skjenkebevilling (se baksiden). cp4'54c&- L 0e/.z/ /, sted dato underskrift I Med «sluttet selskap» forstås at det allerede før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemtlformål i et bestemt lokale på skjenkestedet. 2 Søker må være over 20 år.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 7.12.29 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Kommunehuset Dato: 24.06.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato:.9.2 Tidspunkt: 2: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 92. Vararepresentanter

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 121. årgang mars 2013 apotek.no/tidsskriftet TEMA apotek E-helse På jakt etter nye elektroniske løsninger. Les mer om e-resept, kjernejournal, informasjonssikkerhet og

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer