Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventueltforfall måmeldessnarestordførerpåtlf / Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS11/12 RS5/12 RS6/12 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling Referatsaker Overføringav oppgaverfra Helsetilsyneti fylket til Fylkesmannen Budsjett2012og økonomiplan fylkesmannenstilbakemelding 2012/ /225 RS7/12 Særutskriftmøtebok /61 Sakertil behandling PS12/12 Reduksjoni husleie,korgedalen /219 PS13/12 DyrøyEnergiAS - gjensidigfrafall av gamlekrav 2007/650 PS14/12 Anmodningom kjøp av kommunal eiendom- parsellgnr 11/ /244 RandiLillegård ordfører

4 Saker til behandling

5 PS 11/12 Referatsaker

6 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamånni Saksbehandler Evy Basso Moen TelefonVår datovår ref.arkivkode / Deres datoderes ref. I følge liste Iji t _ P: _ Ar-k ked. Overføring av oppgaver fra Helsetilsynet i fylket til Fylkesmannen Fra integreres Helsetilsynet i fylket i fylkesmannsembetet. Dette innebærer at de oppgavene som utføres av Helsetilsynet i fylket skal inngå i Fylkesmannens ordinære oppgaveportefølje, jf. ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og helsetilsynsloven. Fra samme dato opphører derfor bruken av navnet 'Helsetilsynet i fylket'. I det følgende gis en orientering om konsekvenser dette får for det enkelte embete. Statens helsetilsyns overordnedefaglige ansvar Statens helsetilsyn vil fortsatt ha det overordnede faglige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i landet, og skal utøve myndighet i samsvar med det som er bestemt i lover og forskrifter. Fylkesmannen vil, som regional tilsynsinstans, dermed underlegges faglig instruksjonsmyndighet fra Statens helsetilsyn. Tilsyn med spesialisthelsetjensten Eierforholdet til spesialisthelsetjenesten (helseforetakene) følger ikke alltid fylkesgrensene. Dagens ordning med avtaler embeter imellom om tilsyn med spesialisthelsetjenesten vil videreføres. For å sikre at det føres enhetlig tilsyn innen samme helseforetak vil noen embeter kunne pålegges samarbeid med, eller evt. å avgi myndighet til, andre embeter. Statens helsetilsyn har oppnevnt utvalgte embeter med kontaktfylkesleger for de ulike regionale helseforetakene. Tildeling og delegasjon av myndighet Fylkesmannen er i stor grad tillagt myndighet direkte i helselovgivningen. I tillegg skjer delegering og instruksjon på tilsynsområdet fra Statens helsetilsyn. De faglige fullmaktene som har vært delegert til Helsetilsynet i fylket, vil fra gå til fylkesmannen som forvaltningsorganets øverste leder. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefon: Telefaks:

7 Side 2 av 2 Ledelse av helseområdet Fylkeslegen skal som hovedregel ha lederfunksjonen for den fagavdeling hvor sektoroppgavene fra Helse- og omsorgsdepartementet inngår. Overføring av oppgaver fra Helsetilsynet i fylket til Fylkesmannen medfører ingen endringer i administrative eller personalmessige forhold. v Svem Ludvigsen fylkesmann rolme fylkeslege org

8 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamånni Saksbehandler Asle Tjeldflåt Telefon Vår dato Deres dato _ Vår ref. Arkivkode 2011/ Deres ref. Dyrøy kommune Dyrøytunet Brøstadbotn - Vi< t,c Budsjett 2012 og økonomiplan Fyikesmannens tilbakemekling ' Det vises til vårt brev av 20. desember 2011 med anmodning om oversendelse av kommunens vedtak om budsjett 2012 og økonomiplan innen 15. januar Dyrøy kommune oversendte 21. desember 2011 vedtak i kommunestyret datert 15. desember 2011 om budsjett 2012 og økonomiplan med tilhørende dokumenter. Fylkesmannen har gått gjennom Dyrøy kommunes vedtak om budsjett 2012 og økonomiplan , og har konkludert med at det etter kommuneloven 60 nr. 1 ikke er grunnlag for oppføring i ROBEK. Etter delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og regionaldepartementet skal Fylkesmannen gå gjennom kommunens budsjett, økonomiplan og regnskap for å kontrollere om kommunen skal underlegges betinget kontroll etter vilkårene i kommuneloven 60. I kommuneloven 60 nr.1 heter det: Vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påfare kommunen eller ftlkeskommunen utgifier ut over de fire neste budsjettår, er ikke gyldig for det er godkjent av departementet, dersom: Årsbudsjettet er vedtatt uten at alle utgifter er dekket inn i budsjettet Økonomiplanen er vedtatt uten at alle utgifter er dekket inn i okonomiplanen Kommunestyret har vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles ut over det påfolgende budsjettår etter at regnskapet er framlagt Vedtatt plan for dekning av underskudd blir ikke fulgt Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og sosialavdelingen

9 Side 2 av 2 Dersom et eller flere av de nevnte vilkårene foreligger, skal kommunen oppføres i ROBEK (register for betinget godkjenning og kontroll). Det er Kommunal- og regionaldepartementet som har ansvaret for føring av registeret. Med hilsen»4/(*.i) n-pedef Andreassen avdelingsdirektør Asle Tjelclflåt økonomirådgiver

10 Den norske kirke Dyrøy menighetsråd Særutskrift av møteboken 24.JANuAR Dyrøy kommune, v/rådmann 7_017 Sak 4/2012: Budsjettdisponeringer Sogneprest Per G. Nilsen forlot møtet kl for å delta på møtet om Finnsnesnatta. Vedtak/enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar budsjettdisponering for 2012 med en kommunal bevilgning på kr For å sikre tjenestene og nåværende deltidsbemanning vedtar rådet at følgende driftsutgifter skal dekkes ved bruk av fond: nedbetaling av underskudd for 2010 kr menighetsrådets kurs / opplæring i 2012 kr Kirketjenerstillingen settes vakant for 2012, lønnskostnader settes til nedbetaling av lånekostnader. Det legges inn kr til lønn for kirketjenervikar ved begravelser som ikke kan dekkes av dugnadstjenester. Menighetsrådet kan ikke forsvare å sette av midler til vedlikehold ved bygg og anlegg over driftsbudsjettet, eller å bruke mer av fond. Menighetsrådet vil gå i drøftinger med kommunen og be om at vedlikeholdet ved kirkes bygg og anlegg legges inn i kommunens prioriteringslister for vedlikehold. Rett utskrift. Brøstadbotn, 3/ For.Dyrøy menighetsråd Kirsh S. vttesen e.f. sekretær Adresse: Postboks 23, 9316 Brøstadbotn Telefon:

11 Saker til behandling

12 Saker til behandling

13 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 613 Saksmappe : 2008/219 Saksbehandler: GeirFjellberg Dato: Saksfr amlegg REDUKSJON I HUSLEIE, KORGEDALEN 10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Saksopplysninger Sakengjelderhvorvidt Dyrøy kommuneskalvidereførehusleiekontraktmeddemasas til redusertleiesats. Dyrøykommune(DK) undertegnet kontraktmeddemasas for utleieav denda nybygdekommunaleboligen,korgedalen10,for enmånedligleiesumpåkr ,- inklusiv kommunaleavgifter. Leienskalindeksreguleresårlig etteralminneligkonsumprisindeks.for øvrig er «Lov om husleieavtalerav nr. 17 lagt til grunnfor leieforholdet. DemasAS leier boligenfor å kunnehuselærlingersom tasoppi bedriften. Kontraktenble gitt enleietid på3 år (fom tom )og omfattetingengjensidigoppsigelsestid : Brev fra DK til til Demas derdetgjøresoppmerksompåat husleiekontraktenutløper og medspørsmålom fortsattleie av boligener ønskelig : Brevfra DK til Demasdervi gjør oppmerksompåat leieavtalener utløptog at leienvil bli regulerttil ordinærleiesats,kr. 5779,- pr.mnd, fom : Brev fra Dyrøy kommunetil DemasAS der Dyrøykommune,etterat DemasAS v/perjensen hartatt kontaktmedrådmannog enhetslederteknisk, meddelerat opprinnelighusleievil bli videreført ut marsmåned2012. Videreopplysesdetom at administrasjonenpåførstkommende møtei formannskapetvil leggefram sakenmedspørsmålom hvorvidt Demasfortsattskalfå leie boligentil reduserthusleie. Administrasjonens vurdering Såvidt administrasjonenkjennertil ble byggingenav2 boligeri Korgedaleni 2008gjennomført bl.a.somenfølgeav behovdemasskissertefor kommunen.bedriftenvar i sterkutvikling med økendebemanningog deravøkendebehovfor husværefor personell.demasskalhaforpliktet segtil å leie boligenpåkontinuerligbasis,selvom dennekunnebli ubeboddi perioder. Dette underforutsetningav at husleienble fastsatttil kr ,- pr. mndinkl. kommunaleavgifter.

14 Prisstigningskullebetalesetteralminneligkonsumprisindeks.For øvrigeboligerer det kommunestyret somfra år til år fastseter prisstigningen. Rabatteringav priseranserrådmannenå væreet politisk spørsmålog leggersakenderforfram for politisk behandling. Ordførers/Utvalgsledersinnstilling: RandiLillegård ordfører/utvalgsleder ØysteinRørslett rådmann

15 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: S02 Saksmappe : 2007/650 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksfr amlegg Dyrøy Energi AS - gjensidig frafall av gamlekrav Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Saksopplysninger DyrøykommuneharsidenetableringenavDyrøy EnergiAS værtsterktinvolvert i driften, både sominnovatørpåeiersiden,og i utviklingenav bedriftensomleverandørav fjernvarme. Kommunenharetterhvertblitt avhengigav at denneleveransen,og kommunenkjøpernærmere 100% av bedriftensproduksjon. Fraoppstartenav bedriften,og spesielti utbyggingsperioden,var kommunensmedvirkningmed finansiellbistandstori form av forskotteringertil investeringenesomsenereskulleavskrives motleveranseav fjernvarme.disseavskrivningenehardelvisfunnetsted,menmeden gjennomgangav regnskaperhelt fra år tilbakei tid viserdetsegat Dyrøy kommune fortsattstårmedei fordring pådyrøy EnergiAS påtil sammenkr ,85.Kravets beriktigelsesyneså væregodtdokumentert. Dyrøy kommunekjøptei 2003lokalitetenetil brannstasjonenfra DyrøyEnergiAS. Det ble da inngåttenavtaleom at kommunenskullebetalestrømutgiftenetil disselokalenei tillegg til leie lager- og verkstedlokaleetterfaktureringfra DyrøyEnergiAS. Leieforholdetav lagerlokaletble oppsagtfra 2008.Faktureringenfor halve2007og 2008harvært«avglemt»av DyrøyEnergi AS, og nylig ble et krav påtil sammenkr lagt fram. EttersamtalermellomDyrøykommuneog Dyrøy EnergiAS var detenighetom at enmåttefå avsluttetdissegamleforholdenevedat DyrøyEnergiredusertesitt krav til å gjeldestipulert strømkostnadi brannstasjonens lokalerdesistetre årene,om lag kroner.Sommotytelse forutsettesatkommunenavskriverfordringenpådyrøyenergias somer beskrevetforan. Administrasjonens vurdering Med bakgrunni kommunestyretsbehandlingaveierskapsmeldingentar administrasjonensikte påå leggefram egensaktil kommunestyret om framtidige energiløsningerfor Dyrøy kommune. Dennesakengjelder«opprydding»av gamlemellomværender i regnskapet.bådekommunens resterendebokførtfordring og DyrøyEnergisframsattemotfordringer å ansesomforeldet.

16 Rådmannenforeslårat bokførtfordring,kr ,85,avskrivesi kommunensregnskap.med hjemmeli kommunensdelegasjonsreglement pkt leggessakenfram for formannskapet til avgjørelse. Rådmannensforslag til vedtak: Forutsattat Dyrøy EnergiAS avstårfra faktureringav leie for lager- og verkstedlokalefor halve 2007og 2008,(kr ),avskrivesbokførtfordring,kr ,85,mot DyrøyEnergiAS. Avskrivingenbelastesformannskapetsbevilgningspostansvar171 Tilleggs- og nye bevilgninger. Ordførers innstilling: RandiLillegård ordfører ØysteinRørslett rådmann

17 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 11/147 Saksmappe : 2011/244 Saksbehandler: ØysteinRørslett Dato: Saksfr amlegg Anmodning om kjøp av kommunal eiendom- parsell gnr 11/207 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/ Vedlegg 1 Kjøp av tilleggseiendom 2 kart gnr/bnr11/207 Saksopplysninger En visertil vedlagteanmodningdatert fra VandeskogEliassenom kjøp av kommunal eiendom enliten parsellgnr 11, bnr 207 somtilleggstomttil søkerenseiendom. Anmodningener beklageligvisblitt liggendelengefør behandling. Administrasjonens vurdering Enhetsledertekniskharvurdertanmodningenog opplyserat «detligger avløpsledningerog avløpskumi detaktuelleområdet.her er ogsåstolpemedfibertilslutning/fordeling.det er derforikke aktueltå tillate byggingeller anleggav vei/parkeringoveravløpsanlegget.videre foregårdetkontinuerligmasseutglidningi områdetmellomeiendommentil fysioinstituttetog gang/sykkelveien(leirgrunn)somstatensvegvesenharplastretmedkult. Det kanværeaktueltå utbedredenneskråningennoemerpermanent,og daer detgreit at kommuneneiereiendommen. Jegfrarårat kommuneselgerarealether». Rådmannensluttersegtil vurderingenfra enhetslederteknisk. Rådmannensforslag til vedtak: Pågrunnav kommunaletekniskeinstallasjonerpågnr 11, bnr 207,bl a avløpsledningerog avløpskum,finner Dyrøy kommuneikke å kunneimøtekommeanmodningenom å kjøpe parsellen. Ordførers innstilling: RandiLillegård ordfører ØysteinRørslett rådmann

18

19 file://\\aspkon003\pdfserverdocproc$\38507.html Page1 of Mottatt: :22:39Til: Dyrøy kommunepostmottaktittel: VS: Kjøp av tilleggseiendom Med hilsen IngeBones Avd.ing. teknisk sektor Epost: Telefon: Mobil: Internett: Post - og besøksadr.: Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn Fra: Marit Sendt: 23. august :20 Til: Inge Bones Emne: Kjøp av tilleggseiendom Til Dyrøy kommune Vi vil gjernefå kjøpeeiendomgnr 11 bnr 207,somtillegg til vår eiendomgnr 11 bnr 147.Dette arealet,somligger mellomvår eiendomog gangveiener på20 m2. Det vil dakunnegi oss2 ekstra parkeringsplasser, slik at vi pådennemåtenkanbedredetteforholdet.dettevil ogsåvirke inn på utnyttelsesgradenav husetvårt. Påforhåndtakk for velvillig behandling! Vennlig hilsen Marit og EysteinVandeskogEliassen

20

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesstyreledersnarestpåtlf.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer