INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET"

Transkript

1 årsrapport 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET 3 ORGANISJON 6 Forretningsområde energi 6 Forretningsområde nett 7 Forretningsområde marked 7 Øvrig virksomhet 8 1. ÅRSBERETNING 9 Strategi 10 Kulturplattform 13 Samfunnsansvar 15 Eierstyring og selskapsledelse 16 Redegjørelse for årsregnskapet 17 Risikostyring og internkontroll 21 Kvalitet, HMS og miljø 23 Framtidsutsikter 25 Fortsatt drift REGNSKAP KONSERN 29 Nøkkeltall 29 Resultat 32 Balanse - eiendeler 33 Balanse - egenkapital og gjeld 34 Kontantstrøm 36 Utvidet resultat 37 Endring i egenkapital 38 Noteoversikt REGNSKAP 114 Resultat 115 Balanse - eiendeler 116 Balanse - egenkapital og gjeld 117 Kontantstrøm 119 Noteoversikt 120 ERKLÆRING FRA STYRET OG KONSERNSJEF 139

3 KONSERNSJEFEN HAR ORDET KONSERNSJEFEN HAR ORDET Ståle Gjersvold Illustrasjon: Alexander Fiske I 1916 ansatte amtstinget i Sør-Trøndelag én elektroteknisk ingeniør. Han skulle ta seg av hele energiforsyningen i fylket. Det visste man selvsagt ikke da, men dette ble starten på selskapet vi i dag kjenner som TrønderEnergi. Fem år senere ble vannkraftverkene på Eidsfossen og Simsfossen bygget og satt i drift - i den spede barndommen til krafteventyret i Norge. Senere har vi satt opp Norges første vindturbiner, og vi har på veien utviklet innovative teknologiløsninger innen både nett- og produksjonsvirksomheten. Først, men ikke fordi det betyr noe i seg selv. Først, fordi noen må lede an. Vi har alltid vært pionérer, og det skal vi være i fremtiden også. Modige og banebrytende, men ansvarlige overfor samfunnet rundt oss. Derfor bygger vi ut mer fornybar energi, gitt at de økonomiske forutsetningene gir attraktiv verdiskaping tilbake til samfunnet og våre eiere. 3

4 KONSERNSJEFEN HAR ORDET 4 I 2014 gikk vi sammen med andre vindkraftaktører i Norge og etablerte Fosen Vind. Våre eiere ga parallelt konsernstyret fullmakt til å emittere nye aksjer for inntil en milliard kroner. Vi har langsiktige eiere som har besluttet å holde tilbake utbytte i årene fremover. Selskapet har på sin side kuttet betydelig i driftskostnadene, med full kostnadseffekt fra Samlet sett gjør dette at vi har et solid fundament for å kunne investere i fornybar energi, med tilhørende infrastruktur. Vi har sørget for at beslutningene om våre felles ressurser tas med regional innflytelse. En positiv investeringsbeslutning i Fosen Vind vil bidra til en betydelig lokal verdiskapning og skape varige arbeidsplasser, samt sørge for en betydelig bedre forsyningssikkerhet i regionen. Dette gir grunnlag for økt fremtidig verdiskapning innen blant annet havbruksnæringen. Sammen baner vi vei for fornybarsamfunnet. I året som gikk har vi gjennomført et omfattende organisasjons og kulturprosjekt med formål å skape en varig endrings og konkurransedyktig organisasjon. Med fallende markedspriser, rask teknologiutvikling, varierende hydrologiske forhold og endrede politiske rammebetingelser, blir de menneskelige ressursene ekstra viktige for å klare disse omstillingene. Som bransje må vi bli mer nyskapende, åpen, modig og samtidig opptre ansvarlig i forhold til endringene i samfunnet rundt oss. Sammen baner vi vei for ˮfornybarsamfunnet. I 2014 har kundeaktiviteten i TrønderEnergi vært gjennom en større omstilling. I dette arbeidet har vi både byttet kundeinformasjonssystem, samlet utførende kundeaktivitet i TrønderEnergi Service og ansatt en egen kundedirektør. Gjennom disse grepene vil vi bedre kvaliteten og servicen til våre kunder. Vi har vært en av initiativtakerne til den største alliansen innen utvikling av fremtiden smarte (digitale) strømnett noe som vil bidra til at vi både kompetanse- og konkurransemessig vil ha et fortrinn i utviklingen av fremtidens nettvirksomhet. Fremover er klimaendringer den største samfunnsutfordringen. Ny teknologi byr både på trusler og muligheter for bransjen, og ved å ligge i front av utviklingen ønsker vi bidra til energiløsninger til det beste for regionen og samfunnet. Løsninger som gjør verden bedre. Det handler om å finne de beste energiløsningene for deg og meg. Og for jorda vår. Det har det alltid gjort, og det vil det alltid gjøre. TrønderEnergi energi for generasjoner.

5 ˮ Vi tar ansvar for det du tar for gitt.

6 ORGANISJON ORGANISJON Konsernsjef Ståle Gjersvold er daglig leder av morselskapet og leder av TrønderEnergi-konsernet. TrønderEnergi er et kraftkonsern som har kjernevirksomhet innenfor produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi. Konsernet har hovedsakelig virksomhet i Norge og hovedkontoret ligger ved Lerkendal i Trondheim. TrønderEnergi er eid av 24 kommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre Energiverk. Oversikt over aksjonærene finnes i note 27 i konsernets regnskap. Konsernet er delt opp i tre forretningsområder. forretningsområde ENERGI forretningsområde NETT forretningsområde KUNDE Produksjon vann/vind Regionalnett Distribusjonsnett Strømsalg Kundeservice Morselskapet, TrønderEnergi, har en todelt rolle i konsernstrukturen. Morselskapet er ansvarlig for eierutøvelse i datterselskapene gjennom å inneha styreverv og gjennom å fastsette overordnede konsernføringer. Føringene er hovedsakelig innenfor områdene økonomi, finans, merkevare og strategisk HR. I tillegg til konsernføringer har konsernet styringsprinsipper som gjelder alle selskaper og som er tilpasset kravene om nøytralitet og funksjonelt skille som gjelder for nettvirksomhet. Morselskapet er også intern tjenesteleverandør til datterselskapene innen regnskap, lønn, eiendomsdrift og merkevaretjenester. Datterselskapene i TrønderEnergi står relativt fritt til å løse sine behov for øvrige støttetjenester. Forretningsområde energi Energidirektør Tormod Eggan er leder for forretningsområde energi som har ansvaret for kraftproduksjon og kraftomsetning i engrosmarkedet. Forretningsområdet består av selskapene TrønderEnergi Kraft, som er et heleid datterselskap av TrønderEnergi, samt selskapene Kraftverkene i Orkla (35 %), Driva kraftverk (75 %) og Usma Kraft (80 %). I tillegg har TrønderEnergi Kraft eierandeler i vindkraftselskapene Sarepta Energi (50 %) og Fosen Vind (14,5 %). 6

7 ORGANISJON Forretningsområdet har eierandeler i 18 vannkraftverk og 3 vindkraftverk. TrønderEnergis andel av samlet normalproduksjon fra egne og deleide produksjonsverk er GWh, inklusive en tilsigsavhengig kraftrettighet i Nea kraftverk med et gjennomsnittlig uttak på 340 GWh. Produksjonen er eksklusiv produksjon i Sarepta Energi og Fosen Vind. For mer informasjon om konsernets kraftproduksjon henvises det til note 18 i konsernets regnskap. Ved årets utgang var det 95 ansatte i selskapet. Antall årsverk var 90,4. Forretningsområde nett Nettdirektør Bård Olav Uthus er leder for forretningsområde nett. Forretningsområdet består av selskapet TrønderEnergi Nett som er et 85% eid datterselskap av TrønderEnergi. Resterende aksjer på 15% eies av Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP). Selskapet har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regionalnettet i hele Sør-Trøndelag, og distribusjonsnettet i 13 kommuner i fylket. Selskapet har områdekonsesjon i kommunene Agdenes, Frøya, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Osen, Roan, Skaun, Trondheim, Tydal og Åfjord samt deler av Orkdal og Snillfjord. Ved årets utgang var det 226 ansatte i selskapet. Antall årsverk var 224,1. Med 226 ansatte og nettkunder er selskapet en betydelig arbeidsplass i Midt-Norge, og er Trøndelags viktigste transportør av elektrisk energi. Nettleien i konsesjonsområdet er blant landets laveste og leveringssikkerheten er god. Et pågående omstillingsarbeid har som mål å gjøre selskapet til et av Norges mest effektive nettselskap, noe som vil bidra til å holde en lav nettleie også i fremtiden. Forretningsområde kunde Kundedirektør Arnt Inge Sætern er leder for forretningsområde kunde. Forretningsområdet består av selskapene TrønderEnergi Marked og TrønderEnergi Service, som begge er heleide datterselskap av TrønderEnergi. TrønderEnergi Marked har ansvar for salg av strøm til sluttbrukermarkedet både lokalt og nasjonalt, og ledes av daglig leder Leif Lihaug. Ved utgangen av året hadde TrønderEnergi Marked 7 ansatte og 7 årsverk. TrønderEnergi Service er intern tjenesteleverandør av faktureringsog kundesentertjenester til TrønderEnergi Nett og TrønderEnergi Marked, og ledes av konstituert daglig leder Johnny Tangen. Ved utgangen av året hadde TrønderEnergi Service 28 ansatte og 25,7 årsverk. 7

8 ORGANISJON Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet omfatter alle andre selskaper i konsernet og inkluderer hovedsakelig selskapene TrønderEnergi Elektro og TronderPower Ltd. TrønderEnergi Elektro er et heleid datterselskap av TrønderEnergi Nett. Selskapet leverer eksterne tjenester innenfor blant annet energimontasje, veibelysning og installasjon. TronderPower Ltd. er et 72,5% eid datterselskap av TrønderEnergi og selskapets virksomhet er kraftproduksjon i Uganda. Det har i løpet av 2014 vært forhandlinger rundt salg av selskapet og det vurderes som stor sannsynlighet for at en transaksjon blir gjennomført i løpet av

9 ÅRSBERETNING STRATEGI 10 KULTURPLATTFORM 13 SAMFUNNSANSVAR 15 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 16 REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 17 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL 21 KVALITET, HMS OG MILJØ 23 FRAMTIDSUTSIKTER 25 FORTSATT DRIFT 27

10 1 ÅRSBERETNING STRATEGI Innholdsfortegnelse STRATEGI Det er siden 2010 arbeidet målrettet med å gjennomføre ambisjonene i strategien «Målbilde 2020». Hovedtrekkene i denne strategiplanen er at det skal satses på kjernevirksomhetene; produksjon av energi basert på fornybarkildene vann og vind, nettvirksomhet og kraftsalg. I løpet av 2014 er tilpasningen til «Målbilde 2020» langt på vei gjennomført når det gjelder strategiske og strukturelle tiltak og de viktigste i løpet av året har vært: Utlandsaktiviteten er på god vei til å bli avviklet gjennom salg av eierandelen i Agua Imara og forhandlinger om salg av datterselskapet TronderPower Ltd i Uganda. Begge disse salgene ligger an til å bli gjennomført med gevinst. Deltakelse i etableringen av Fosen Vind, et selskap med formål å bygge ut minimum 600 MW ny vindkraftproduksjon på Fosen. Selskapet eies av Statkraft, Agder Energi, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og TrønderEnergi. Innenfor nettvirksomheten er det gjennomført mange interne forbedringstiltak hvor hovedmålsettingen har vært å forbedre kundebetjeningen, sikre stabil og kostnadseffektiv drift og etablere effektive samarbeidsløsninger innenfor AMS-området. I ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi den 20. januar 2015 ble styret gitt en fullmakt til å emittere nye aksjer innenfor en ramme på inntil 1 milliard kroner. Formålet med fullmakten er å gi selskapet muligheter til å realisere lønnsomme strategiske investeringer og oppkjøp innenfor konsernets definerte kjerneområder, dvs nett-, produksjons- og kraftomsetningsvirksomheten. Gjennomført et omfattende organisasjons- og kulturprosjekt med formål å skape en varig endrings- og konkurransedyktig organisasjon. Etablert et nytt «Målbilde-prosjekt» hvor formålet er å gjøre konsernet kapabel til å tilpasse seg og utnytte nye markedsmuligheter i kjølvannet av endrede rammebetingelser, teknologisk utvikling og ny kundeatferd. 10

11 1 ÅRSBERETNING STRATEGI Innholdsfortegnelse Strategiplanen for perioden innehar følgende hovedtrekk for de tre forretningsområdene energi, nett og marked: Forretningsområde energi Innenfor forretningsområde energi vil det være fokus på kostnadseffektiv drift, høy tilgjengelighet på anlegg over tid, skape merverdier fra fysisk og finansiell optimalisering og arbeide aktivt for å sikre egen produksjonskapasitet i forbindelse med innføring av EU sitt vanndirektiv, samt revidering av konsesjoner. TrønderEnergi har som mål å øke produksjonen av fornybar energi. Det finnes lite ny vannkraft i regionen, og svært begrensede muligheter til å øke produksjon gjennom opprusting og utvidelse av eksisterende anlegg. Konsernet har en betydelig portefølje av vindog småkraftprosjekter, som enten er hel- eller deleide. Samlet sett er prosjektporteføljen større enn det konsernet kan bygge på egen hånd. TrønderEnergi har i tillegg to heleide vindparker i produksjon i tillegg til 50% eierandel i en vindpark gjennom Sarepta. I et normalår produserer parkene om lag 260 GWh. Vindkraft er på denne bakgrunn definert som strategisk viktig for konsernet. Forretningsområde nett Innenfor forretningsområde nett vil hovedfokuset være todelt. Videre effektivisering av nettvirksomhetens kjerneprosesser vil bli betydelig vektlagt samtidig som selskapet vil ha høy beredskap for den struktu relle utvikling som antas å komme fremover. Nettselskapet har ambisjon om å delta aktivt i den restrukturering som antas å tvinge seg fram i Midt-Norge i kommende strategiperiode. Forretningsområde kunde Innenfor forretningsområde kunde vil hovedfokuset også være todelt. Betydelig organisk vekst kombinert med effektiv drift vil ha førsteprioritet. Samtidig vil forretningsområdet innta et aktivt forhold til forventning om betydelige endringer i bransjestrukturen frem mot 2020 også innenfor dette virksomhetsområdet. Konsernet legger til grunn at det vil bli større og færre enheter og i et slikt bilde vil TrønderEnergis sterke merkevare ha betydelig verdi. 11

12 ˮ Det handler om å finne de beste energiløsningene for deg og meg. Og for jorda vår.

13 1 ÅRSBERETNING KULTURPLATTFORM Innholdsfortegnelse KULTURPLATTFORM I arbeidet med å tilpasse TrønderEnergi til nye rammebetingelser og sikre at det er fokus på det som blir viktigst for konsernet framover, har TrønderEnergi iverksatt et omfattende strategi og kulturprosjekt. Dette arbeidet ble påbegynt i 2013 og er i disse dager ferdigstilt. Elementene i den nye strategi og kulturplattformen er: en måltavle som beskriver hvilke områder vi vil fokusere på i organisasjonen, en tydelig definering av lederfilosofi og hva vi mener med god ledelse, hvilke spilleregler gjelder for ansatte, og en gjennomgang av hvilken identitet vi ønsker å framstå med. Nedfor blir hvert enkelt element i vår plattform beskrevet. Finansielt perspektiv / Resultat Resultat viktig for eierne - og våre vekstambisjoner Avkastning på linje med de beste Fokus på konstnadseffektivitet, og en proaktiv holdning til innovasjon og omstilling Organisatorisk perspektiv / Arb.miljø Resultat viktig for eierne - og våre vekstambisjoner Midt-Norges beste arbeidsplass Viser tillig, ser våre kolleger, og utøver ledelse i tråd med våre verdier og prinsipper Kundeperspektiv / Kunde og samfunn Stolthet, troverdighet, tillig og omdømme Vi har tillit hos våre kunder og relasjoner Gjenkjennbar identitet, og troverdighet overfor våre relasjoner Vekst- og utviklingsperspektiv / Framtid Vekst viktig for utvikling av menneskene i organisasjonen Vekst og utvikling gjennom samarbeid og innovasjon Drivkraft for næringsutvikling og verdiskaping i regionen, og søke samarbeid og konsolidering der det er rasjonelt og verdiskapende Måltavle for TrønderEnergi våre viktigste fokusområder Lederplattform TrønderEnergi har besluttet å arbeide verdibasert, og har utarbeidet klare krav og forventninger til våre ledere som underbygger dette. Det som forventes av lederne er beskrevet i vår lederplattform. Gjennom en klar definert lederplattform er alle ledere i TrønderEnergi kjent med hva som forventes av ledelse. Plattformen er brukt aktivt i forhold til ledertrening og ledermåling og blir en del av konsernets styrende dokumenter. De overordnede lederprinsippene i TrønderEnergi slår fast at lederne: kommuniserer godt og er tilgjengelig er tydelig på retning gir muligheter og ansvarliggjør ser sine ansatte Kollegaløfte Tilsvarende som for lederplattformen er det gjennomført et omfattende arbeid med å definere hva som forventes av en kollega i TrønderEnergi. 13

14 1 ÅRSBERETNING KULTURPLATTFORM Innholdsfortegnelse Ansatte har selv definert de regler som skal gjelde for kolleger. De slår fast at en ansatt i TrønderEnergi skal: være en god lagspiller være raus utfordre seg selv bry seg om kolleger «Måltavla», «lederløfte» og «Kollegaløfte» er fundamentet i beskrivelsen av TrønderEnergis interne kultur. For å få et helhetlig bilde av konsernet har vi med utgangspunkt i de interne beskrivelsene sammen med konsernets mål og strategier gjort et arbeidet med hensyn til hvordan vi ønsker å framstå eksternt. Dette arbeidet har resultert i en identitetsplattform som er presentert nedenfor. Identitetsplattform for TrønderEnergi 14

15 1 ÅRSBERETNING SAMFUNNSANSVAR Innholdsfortegnelse SAMFUNNSANSVAR TrønderEnergi er en av de viktigste næringslivsaktørene i Midt- Norge, og vi ønsker å drive vår virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. TrønderEnergi bygger gode energiløsninger for generasjoner, og vi ønsker å bane vei for fornybarsamfunnet gjennom vår kjernevirksomhet. TrønderEnergis styrende dokumenter er førende for konsernet og datterselskapenes drift, og setter klare etiske rammer for vår verdiskapning. Sentralt blant de styrende dokumenter står konsernets etiske retningslinjer, som sist ble revidert i desember Disse retningslinjene er bindende for alle ansatte og styremedlemmer i konsernet, og stiller en rekke krav til alle som opptrer på konsernets vegne. Retningslinjene inneholder blant annet forbud mot korrupsjon og andre lovbrudd, gir regler om habilitet og åpenhet, og om varsling om irregulære forhold og konsernets krav om forsvarlig håndtering av slik varsling. Retningslinjene gir også forpliktende pålegg om å respektere internasjonale menneskerettigheter slik de er nedfelt i FNs menneskerettserklæring, konvensjoner og Global Compactprinsipper. Retningslinjene pålegger videre konsernet å sikre overholdelse av alle ansattes grunnleggende rettigheter, slik disse er nedfelt i ILOs kjernekonvensjoner. Konsernet har for øvrig en rekke styrende dokumenter for HMS-området som ivaretar både ansattes sikkerhet og hensynet til det ytre miljø. TrønderEnergi har således valgt å bruke sine styrende dokumenter som det primære verktøy for å ivareta hensynet til menneskerettighetene, arbeidsrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon. TrønderEnergi startet en revisjon av sine samlede styrende dokumenter i annet halvår, Dette arbeidet pågår fortsatt og er ventet sluttført mot slutten av

16 1 ÅRSBERETNING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Innholdsfortegnelse EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Konsernets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Med bakgrunn i denne har styret vedtatt «Eierstyring og selskapsledelse i TrønderEnergi». Dokumentet er tilgjengelig på om-tronderenergi/organisasjon/eierstyring. De formelle eierorganene er generalforsamling og valgkomité. Selskapet har også hatt en bedriftsforsamling. I generalforsamling avholdt den 9. mars 2015 ble bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi vedtatt lagt ned. Videre avholdes det også jevnlige eiermøter der selskapet informerer og drøfter strategisk viktige saker. I tillegg har konsernledelsen kontakt med eierne ved besøksrunder. Styret har oppnevnt et eget revisjonsutvalg bestående av Anna Therese Flatmo, Oddbjørn Bang og Majken Margrethe Smith. Revisjonsutvalget har hatt regelmessige møter og gjennomgår konsernrapporter og regnskap før fremleggelse i styret. Utvalget har utstrakt samarbeid med revisor. Utvalget er også presentert for selskapets risikohåndtering som følger NUES sine anbefalinger. Utvalget har foretatt gjennomgang av konsernets prosess for finansiell rapportering og organisering av risikostyring og internkontroll. Styret har vedtatt følgende nye utbyttepolitikk for TrønderEnergi gjeldende fra og med 2013: Utbytte på aksjekapitalen skal i normalsituasjoner tilsvare halvparten av det årlige driftsrelaterte overskuddet som tilhører majoritetsandelen i konsernet. 16

17 1 ÅRSBERETNING REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Innholdsfortegnelse REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Redegjørelsen for årsregnskapet forklares per forretningsområde på driftsresultat og samlet på konsernnivå for de øvrige regnskapspostene. For mer utdypende informasjon om forretningsområdene vises det til note 5 i konsernregnskapet. Omsetning og driftsresultat Omsetningen i konsernet ble millioner kroner i 2014, mot millioner kroner i Driftsresultat for konsernet ble 449 millioner kroner mot 266 millioner kroner i Segmenttallene nedenfor viser driftsresultat for hvert forretningsområde. Tallene for 2014 er rapportert etter IFRS, mens sammenligningstallene fra 2013 er basert på NGAAP. Forretningsområde energi Driftsresultat for forretningsområde energi ble 42 (IFRS) millioner kroner mot 205 (NGAAP) millioner kroner i Driftsresultatet preges for andre år på rad av lav produksjon samtidig som kraftprisen har vært lav. Kraftproduksjonen ble GWh i Dette er 405 GWH lavere enn normalproduksjonen. Årsak til den relativt lave produksjonen er lavere tilsig enn normalt. I begynnelsen av 2014 var magasinbeholdningen 666 GWh og ved slutten av GWh. Gjennomsnittlig magasinbeholdning ved årsskiftet de siste 10 år er 590 GWh. For mer informasjon om produksjon og magasinbeholdning vises det til note 18 i konsernets regnskap. Hoveddelen av produksjonen omsettes på kraftbørsen. Her ble gjennomsnittlig kraftpris for område Midt-Norge (NO3) 26,4 øre pr kwh i 2014 mot 30,3 øre pr kwh i Gjennom optimalisering disponeres kraften for å oppnå best mulig pris gitt de begrensninger som konsesjonsreglement og tekniske forhold gir. Fra dette arbeidet ble det oppnådd en merverdi ut over flat spotpris i området på 1,29 øre pr kwh i Dette sammenlignet med 1,07 øre pr kwh i I tillegg er noe av kraften bundet opp i konsesjonskraft- og industrikraftkontrakter. Utover dette gjøres det finansiell handel på kraftbørsen. Dette bidro med 2,3 MNOK i inntekter i Det er i 2014 foretatt en nedskrivning av merverdi på aksjene i Sarepta Energi på 125 millioner kroner. I tillegg har Sarepta Energi fisjonert ut Roan vindpark til Fosen Vind noe som har medført en realisert gevinst på 67 millioner kroner i Sarepta Energi. TrønderEnergis andel av dette er 33,5 millioner kroner og netto resultateffekt av nedskrivningen blir derfor 91,5 millioner kroner. 17

18 1 ÅRSBERETNING REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Innholdsfortegnelse Forretningsområde nett Driftsresultat for forretningsområde nett ble 413 (IFRS) millioner kroner mot 299 (NGAAP) millioner kroner i Nettselskapet fikk i 2013 en ekstraordinær inntektsramme som kompensasjon for fremtidig tapt inntektsramme som følge av fusjon med Trondheim Energi Nett i 2011 (harmoniinntekten). Tillegget utgjorde 320 millioner kroner og var et engangstillegg. For å kreve inn dette ble nettleien økt fra 1. januar 2014, noe som har medført en økt inntekt i 2014 for nettselskapet. Som følge av det er samlet mindreinntekt redusert fra 277 millioner ved utgangen av 2013 til 46 millioner ved utgangen av For mer informasjon om dette henvises det til note 15 i konsernets regnskap. Nettselskapet har i 2014 vesentlig lavere driftskostnader sammenlignet med Årsaken er todelt. Selskapet har de siste årene vært gjennom store omstillinger, og vi ser nå effekten av denne omstillingen bl.a. gjennom lavere personalkostnader og reduksjon i andre driftskostnader. I tillegg er det ekstraordinære forhold som gir lave kostnader for 2014, blant annet inntektsførte planendringer på pensjon, reduserte avskrivninger og tilbakeførte avsetninger knyttet til tap på krav fra Totalforbruket i distribusjonsnettet i de kommunene nettselskapet har områdekonsesjon var på GWh (inkludert nettap) i Tilsvarende tall i 2013 var GWh. Antall nettkunder var ved utgangen av Til sammenligning var det ved utgangen av nettkunder. Forretningsområde kunde Driftsresultat for forretningsområde kunde ble 31 millioner kroner i 2014 mot 7 millioner kroner i Av dette var 15 millioner knyttet til urealiserte gevinster på sikringskontrakter slik at driftsresultat knyttet til underliggende drift var 16 millioner. Økt resultat er en kombinasjon av god underliggende drift og reduserte kostnader. Morselskap og øvrig virksomhet Driftsresultat fra øvrig virksomhet ble minus 33 millioner kroner. Driftsresultatet består av kostnader knyttet til forvaltning og drift av konsernet, resultatandel fra aksjepost i Nordmøre Energiverk og verdiendring på aksjer ført til virkelig verdi over resultat. I tillegg har morselskapet tatt kostnadene knyttet til ledig areal på hovedkontoret som følge av nedbemanning og salg av virksomhetsområder. Det har blitt jobbet med å finne andre leietakere og det er så langt i 2015 blitt inngått leieavtaler med to nye selskaper. 18

19 1 ÅRSBERETNING REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Innholdsfortegnelse Netto finanskostnader Netto finanskostnader ble 72 millioner kroner mot 150 millioner kroner i De største effektene er: Netto rentekostnader på 66 millioner kroner i 2014 mot 87 millioner kroner i Netto valutagevinst på 8 millioner kroner i 2014 mot valutatap på 54 millioner kroner i Største del av valutagevinst og tap knytter seg til valutalån i euro, men sikringsbokføring fra og med 2014 bidrar til å redusere svingningene på disse resultatpostene. Gevinst på aksjer og obligasjoner knyttet til kapitalforvaltning på 1 millioner kroner i 2014 og 5 millioner kroner i Finanskostnader knyttet til pensjon på 15 millioner kroner i 2014 mot 14 millioner kroner i Se note 8 i konsernets regnskap for mer informasjon om finanskostnader. Skatt Konsernets skattekostnad ble på 110 millioner kroner i 2014 mot minus 58 millioner kroner i Se note 14 i konsernets regnskap for mer informasjon om skattekostnad. Årsresultat Årsresultat etter skatt ble 271 millioner kroner i 2014 mot 246 millioner kroner i Balanse og likviditet Eiendeler Eiendelene i konsernet utgjorde millioner kroner per mot millioner kroner per Av dette utgjorde anleggsmidler millioner kroner i 2014 og millioner kroner i Den største endringen er en reduksjon i driftsmidler på 343 millioner kroner hvorav mesteparten kommer fra omklassifisering av konsernets virksomhet i Uganda til eiendeler klassifisert som holdt for salg. Andre endringer er nedskrivning av konsernets merverdi på aksjene i Sarepta Energi og salg av konsernets eierandel i Agua Imara. Konsernet har en vedtatt finansstrategi som forutsetter at likviditetsreserven (bankinnskudd, likvide finansielle plasseringer og ubenyttede trekkrettigheter) til enhver tid skal utgjøre minst 20 % av 19

20 1 ÅRSBERETNING REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Innholdsfortegnelse konsernets omsetning. Per var likviditetsreserven millioner kroner, hvilket representerer 72 % av siste års omsetning. Per var likviditetsreserven millioner kroner som utgjorde 83 % av omsetningen. Egenkapital og gjeld Sum egenkapital i konsernet utgjorde millioner kroner per mot millioner kroner ved utgangen av Av dette utgjorde ikke-kontrollerende eierinteresser 935 millioner kroner i 2014 og 857 millioner kroner i Rentebærende gjeld i konsernet er millioner kroner i 2014 mot millioner kroner i For mer informasjon om rentebærende gjeld, se note 31 i konsernets regnskap. I konsernet var egenkapitalandelen 44,9 % i 2014 mot 42,7 % i

21 1 ÅRSBERETNING RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL Innholdsfortegnelse RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL Finansiell risiko Finansiell risiko i TrønderEnergi består av både markedsrisiko, kredittrisiko- og likviditetsrisiko. I tillegg er konsernet utsatt for operasjonell risiko og regulatorisk risiko. Rammer og fullmakter for de enkelte virksomheter gis av styret og det er etablert løpende rapportering på rammeutnyttelse og resultatutvikling. Sentralt i arbeidet med økonomiske risikoer er risikostyringsverktøyet som er utviklet. Dette benyttes i stor grad til å synliggjøre det økonomiske handlingsrom konsernet har gitt ulike scenarier. Modellen fungerer både som langtids prognosemodell og til å simulere konsernets økonomiske utvikling under usikkerhet og ved ulike strategiske veivalg. Styret har forut for avleggelse av årsregnskap en årlig gjennomgang av konsernets viktigste økonomiske risikoområder og tilhørende intern kontroll. I tillegg rapporteres det kvartalsvis økonomisk status og risikokart til styret. Styret har også oppnevnt et eget revisjonsutvalg. Agering i rente- og valutamarkedene er forankret i fullmakter gitt av konsernstyret gjennom finansstrategien som revideres årlig. Konsernets finansfunksjon er gitt ansvaret å handle i kapitalmarkedene. Hovedmålet med finansstrategien er at risikoen fra finansoperasjonene gjennomgående skal være lav og bidra til at den totale eksponeringen for konsernet reduseres. Det overordnede styringsverktøyet er at TrønderEnergi søker å opprettholde en skyggekredittrating som minimum skal være BBB. For mer utdypende om finansiell risiko se note 4 i konsernets regnskap. 21

22 ˮ Vi har alltid vært pionérer, og det skal vi være i fremtiden også. Modige og banebrytende, men ansvarlige for samfunnet rundt.

23 1 ÅRSBERETNING KVALITET, HMS OG MILJØ Innholdsfortegnelse KVALITET, HMS OG MILJØ Kvalitet TrønderEnergi har et samordnet styringssystem for kvalitet, miljø og HMS. Konsernet har en nullvisjon på alvorlige hendelser både på HMS, miljø og kvalitet. TrønderEnergi er sertifisert etter NS-EN ISO-9001 systemer for kvalitetsstyring og NS-EN ISO miljøstyringssystemer. TrønderEnergi ønsker kontinuerlig utvikling av organisasjonen, med et spesielt fokus på forbedring av prosesser, både operative og administrative. HMS Det jobbes systematisk med HMS-arbeid i TrønderEnergi. Overordnede målsettinger på 0 skader og et sykefravær under 3 % er ikke nådd. Antall skader i 2014 var totalt 7. Av disse var 3 av skadene med fravær. Dette er en økning fra 2013, da antall skader var 7, ingen med fravær. Sykefraværet totalt for konsernet var i 2014 på 4,95 %. Det er en liten økning sammenlignet med 2013 da sykefraværet var 4,8 %. Det ytre miljø I 2014 hadde vi ingen alvorlige miljøhendelser. Vi har registrert 53 mindre alvorlige hendelser der de fleste er knyttet til avvik fra manøvreringsreglementet. Avvikene som er registrert i 2014 har etter konsernets vurdering ikke hatt noen vesentlige konsekvenser for ytre miljø. TrønderEnergi sin kjernevirksomhet er produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi. Selv om konsernet leverer fornybar energi følger vi strenge miljøkrav og jobber bevisst for å minimalisere de påvirkninger vi får ved bygging og drift av våre anlegg, noe som klart gjenspeiles i vår miljøpolitikk: TrønderEnergi ønsker å bygge ut og produsere fornybar kraft på en måte som er til det beste for våre eiere, lokale interesser og samfunnet for øvrig. Likestilling Det er 90 kvinner i konsernet, hvilket utgjør 21,6 %. TrønderEnergi ser det som betydningsfullt å styrke kvinneandelen i konsernet og har dette som ett av sine fokusområder. 23

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2013

TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2013 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2013 Innhold BERETNING... 3 Viktige strategiske tiltak 1. halvår 2013... 3 Konsernstruktur... 4 Halvårsresultat... 4 Driftsresultat... 4 Finansposter og skatter... 6 Balanse...

Detaljer

Påmelding: https://tronderenergi.no/pameldinger/generalforsamling-i-tronderenergi-11-5.2015

Påmelding: https://tronderenergi.no/pameldinger/generalforsamling-i-tronderenergi-11-5.2015 MØTEINNKALLING Generalforsamling TrønderEnergi AS Dato: 11.05.2015 kl. 09:30 11:30 Sted: Scandic Lerkendal Arkivsak: 12/01205 Påmelding: https://tronderenergi.no/pameldinger/generalforsamling-i-tronderenergi-11-5.2015

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Viktigste hendelser fokus på effektiv drift og strategisk posisjonering

Viktigste hendelser fokus på effektiv drift og strategisk posisjonering TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2016 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser fokus på effektiv drift og strategisk posisjonering... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet... 4 Framtidsutsikter...

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde energi... 3 Forretningsområde nett... 3 Forretningsområde

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde energi... 3 Forretningsområde nett... 3 Forretningsområde

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Hovedpunkter 1 halvår 2015 Resultat etter skatt på 60,8 mill er 54,5 mill bedre enn 1 halvår 2014 i hovedsak på grunn av verdiendring på renteswapavtaler. Driftsresultat på

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 03-2015

KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2015 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et resultat etter skatt på 806 mill. kr (majoritetens andel), mot 469 mill.

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernstrategi 2014-2018 Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernsjefen har ordet 3 Energibransjen har de siste par årene vært preget av store markedsmessige endringer og nye rammebetingelser.

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer