INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2015"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2015 Tid: Sted: Fredag 6. mars 2015 kl Hordaland kunstsenter, Klosteret 17, 5005 Bergen DAGSORDEN 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter c) Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med referentene d) Valg av tellekorps e) Godkjenning av innkalling og dagsorden f) Antall stemmeberettigede til stede 2. Årsmelding og årsrapporter Årsmelding fra styret i BKFH Frida og Olaf Rustis legat Nominasjonsutvalget Fondet til kunstnerisk utsmykking av Bergen by Vestlandsutstillingen Representantskapet KODE Radøy Kunst Senter Kunstnerverksteder i C. Sundtsgt.55 Stiftelsen Klosteret 17 Styret i Hordaland Kunstsenter VISP Innstillingskomiteen for Statens utstillingsstipend Kunstnerisk Råd Representantskapet til Hordaland Kunstsenter B- open s. 3 s. 9 s. 10 s. 11 s. 15 s. 17 s. 18 s. 19 s. 20 s. 21 s. 27 s. 30 s. 31 s. 33 s. 34

2 3. Regnskap 2014 s Saker fra styret/innkommende saker a) Forslag til handlingsplan for styret 2015 s. 38 b) Forslag til budsjett 2015 s. 36 c) Vedtektsendringer BKFH s. 39 d) Vedtektsendringer Stiftelsen Klosteret 17 s. 44 e) Vedtektsendringer Hordaland kunstsenter s Valg a) Valg i BKFH s. 50 Bioer s. 52 b) Valg av representanter til NBKs Landsmøte 2015 s. 61 Vedlegg Verv i BKFH 2014 Vedtekter BKFH s. 62 s. 66 2

3 Årsmelding fra styret i BKFH Styrets arbeid a) Styrets sammensetning 1 Vilde Salhus Røed: leder, med tilleggsverv i Stiftelsen Klosteret 17 og Vestlandsutstillingens styre Erik Friis Reitan: nestleder, med tilleggsverv som årsmøterepresentant i B- open Linda Rogn: styremedlem, med tilleggsverv i Kunstnerverksteder CS55 Maia Urstad: styremedlem, med tilleggsverv som vara i Vestlandsutstillingens styre Azar Alsharif: styremedlem (permisjon mars oktober) Dillan Marsh: vara Nina Grieg: vara, med tilleggsverv i Rustis legat og som årsmøterepresentant i B- open b) Møtevirksomhet Styret hadde seks ordinære styremøter i Styrets medlemmer var ellers i en rekke møter i forbindelse med deres tilleggsverv, som listet over. Utover dette har styreleder vært i møter med Visp, Hordaland kunstsenter/rsu, Bergen kommune og nominasjonsutvalget i BKFH, og holdt muntlig innlegg på Hordaland Fylkeskommunes høringskonferanse om den nye kulturplanen Premiss: Kultur. Leder deltok også på NBKs ledermøte i Praha og holdt innlegg om BKFHs fagpolitiske arbeid på seminar arrangert av Trøndelag Bildende Kunstnere i Trondheim. Nestleder møtte Freethought, en av kuratorgruppene for Bergen Assembly 2016, og presenterte sammen med leder BKFH på Bergen Assemlys seminar Have your say. I tillegg har styrets medlemmer hatt arbeidsmøter i forbindelse med planlegging av og arbeid med skriftlige innspill og høringssvar, sommerfest, Kunstnernes Veiplan og seminar om plikter og rettigheter. c) Prioriteringer 2014 I 2014 har BKFH spesielt fulgt utviklingen av Hordaland Fylkeskommunes nye kulturplan Premiss: Kultur tett, både gjennom muntlige og skriftlige innspill. Vi har også sendt høringssvar til Kulturdepartementet i forbindelsen med gjennomgangen av Norsk Kulturråd, og innspill til referansegruppen som på oppdrag av Kulturdepartementet skulle utrede kunstnerøkonomien. Normalt jobber BKFH fagpolitisk lokalt og regionalt, men vi så det som viktig å gi våre innspill i forhold til disse svært viktige nasjonale sakene. I juni arrangerte vi sommerfest på Radøy Kunstsenter, noe vi tror hadde sosial verdi på kryss av aldre og miljøer. I høst arrangerte vi seminar om kunstneres rettigheter og plikter, et seminar som også var interessant for flere generasjoner kunstnere. Vi har også jobbet med å få til en relansering av Kunstneres Veiplan, som høsten 2014 fylte 20 år. 1 Fram til årsmøtet 2014 var styret satt sammen slik: Arne Bakke: leder Vilde Salhus Røed: nestleder BKFH, med tilleggsverv i Stiftelsen Klosteret 17 og Vestlandsutstillingens styre Linda Rogn: styremedlem, med tilleggsverv i Kunstnerverkstedene CS55 og som årsmøterepresentant i B- open Julie Lillelien Porter: styremedlem Azar Alsharif: styremedlem, med tilleggsverv i Rustis legat Maia Urstad: vara, med tilleggsverv som vara i Vestlandsutstillingens styre Malin Lennström- Örtwall: vara, med tilleggsverv som årsmøterepresentant i B- open 3

4 Handlingsplanen for Arbeide for en videre utvikling av kunst- og kunstnerpolitikk opp mot Hordaland fylkeskommune. Følge aktivt opp Hordaland fylkeskommunes arbeid med kulturplan Arbeide for en videre utvikling av kunst- og kunstnerpolitikk opp mot Bergen kommune: Følge aktivt opp kunstplanen for Bergen kommune og Bergen kommunes arbeid med overordnet strategi for kultur i Bergen de neste 10 år. 3. Utvikling av BKFH som organisasjon blant annet gjennom videre arbeid med foreningens vedtekter. 4. Forfølge løpende saker som ligger inn under foreningens formål. 5. BKFH styret skal initiere et samarbeid med Innstillingskomiteen i Hordaland for Statens utstillingsstipend for å synliggjøre og styrke dette stipendet for regionen. BKFHs styre har fulgt handlingsplanen, og beskriver mer utfyllende under hva vi har jobbet med. Punkt 5 i handlingsplanen har vi foreløpig lagt på is, da Statens Utstillingsstipend er i endring. Tildelingskomiteen for Statens Utstillingsstipend er i dialog med Norsk Kulturråd om dette, og vi venter med å foreta oss noe til den nye ordningen har blitt mer konkretisert. Hordaland Fylkeskommune (HFK) Byromsreklame/reklamefinansiert kollektivtransport I 2013 ga vi vår støtte til det offentlige oppropet mot reklamefinansiert kollektivtrafikk og byromsmøbler i Bergen. 18.juni deltok flere billedkunstnere på demonstrasjon foran rådhuset i det politikerne vedtok Bergen kommune å gå inn for reklamepakke for Bergen. Regional kulturplan Vi har fult opp arbeidet med Premiss: Kultur gjennom året. Basert på muntlig høringsinnlegg i 2013 leverte vi skriftlig innspill utpå våren. Vår viktigste kommentar var at HFK måtte tydeliggjøre forskjellen mellom profesjonell kunst og kultur, og amatørkultur og frivillighet. Vi foreslo også tiltak for hvordan HFKs visjoner for billedkunstfeltet kan realiseres. I planen som kom ut på høring i sommer kunne vi tydelig se at dette var tatt til etterretning. Vi leverte et grundig høringssvar til planen, og ble glade for at mye av våre innspill også her var tatt til etterretning. Spesielt gledelig er det at HFK ønsker å lytte til kunstfeltet selv, i tillegg til å styrke kunstnerstipend og produksjonsvilkårene for billedkunst. Internasjonalisering og residencyordninger skal videreutvikles og KUP- midlene videreføres og styrkes. I tett samarbeid med HKS skal det ifølge kunstplanen også igangsettes et program for kunst i offentlig rom tilknyttet veiutbygging. Men for at dette skal iverksettes må det penger til, og det gjenstår å se om HFK har vilje til å bevilge. Og i en tid hvor fylkeskommunestrukturen diskuteres på regjeringsnivå er planens fremtid usikker. Bergen kommune Våren 2014 rullerte Bergen kommune sin kunstplan. Deres hovedsatsning de neste årene er institusjoner og aktører i det frie kunstfeltet, og i løpet av de fem neste årene skal hele kunstfeltet styrkes med 21 mill. I budsjettet for 2015 kan vi derimot ikke tydelig se denne satsningen for det visuelle kunstfeltets del. Der hvor visuell kunst på faste poster økte med i 2014, er det for 2015 budsjettert med mindre. Dette gir sitt utslag i redusert støtte til noen aktører. I 2014 ble prosjektmidler til visuell kunst redusert med , men den totale summen på opprettholdes i Tilskudd til kulturnæring økes med til totalt for

5 Utover dette ser budsjettet for 2015 ganske likt ut som i 2014: I 2014 økte antall kunstnerstipend til 3, et antall som opprettholdes også i Internasjonale midler opprettholdes, bortsett fra som forsvinner da administrasjonen av gjestekunstnerleiligheten i Berlin flyttes fra Kulturhuset USF Verftet til Bergen kommune. Vi vil følge med på Bergen kommunes budsjett og andre tiltak for det frie kunstfeltet fremover, og håper vi ser vilje til å etterfølge prioriteringen som er satt. Nasjonale innspill Høringssvar til gjennomgangen av Norsk Kulturråd I forbindelse med gjennomgangen av Norsk Kulturråd leverte BKFH høringssvar til Kulturdepartementet. Vi stilte hovedsakelig spørsmål ved forslaget om at Rådet selv skal oppnevne stipendkomiteene, og at Rådet selv ikke trenger å besitte kunstfaglig kompetanse. Hvordan får vi mer kvalitet og maktspredning ved å ta oppnevningsretten fra kvalifiserte fagfolk og overføre den på syv hender i Rådet? Innspill til utredning av kunstnerøkonomien Kulturdepartementet igangsatte våren 2014 en utredning av kunstnerøkonomien, hvor det ble nedsatt en referansegruppe som innen 1.desember skulle levere sin rapport og beskrive aktuelle problemstillinger og forslag til tiltak. Rapporten ventes offentliggjort i løpet av januar BKFH leverte et innspill hvor vi kommenterte referansegruppens mandat, samtidig som vi pekte på noen problemstillinger i forhold til de enkelte kunstnergruppenes særegenheter og forslo enkelte tiltak. KOROs nye KOM- ordning Våren 2014 ble KOROs nye retningslinjer for utsmykning i kommuner og fylkeskommuner iverksatt, gjennom KOM- ordningen. Endringene er hovedsakelig at kommuner og fylkeskommuner nå selv er ansvarlig for alle ledd i utsmykningsprosjekter, og kan søke KORO om støtte til disse. Som konsekvens legges Regionalt Samarbeidsutvalg (RSU) ned. På oppfordring fra Kunstsentrene i Norge (KiN) møttes RSU, HKS, BKFH og NKVN i mars 2014 for å gjennomgå de nye retningslinjene og komme med innspill til KORO. Vår hovedbekymring var at det kompetente kunstfaglige leddet, som RSU tidligere var, nå er borte, og at kommuner og fylkeskommuner selv er ansvarlige for å eventuelt finne kunstfaglig kompetanse. I vårt innspill argumenterte vi for viktigheten av kunstfaglig forankring, og at kunstsentrene her bør spille en sentral rolle. Dette har KORO lyttet til, blant annet ved at utsmykningsprosjektene skal ledes av en kunstfaglig prosjektleder. De ulike kunstsentrene i Norge har forskjellige utgangspunkt og ressurser for å ta del i utsmykningsprosjekter i sin region. BKFH er glade for at HKS ønsker å spille en større rolle i utsmykningsprosjeter i Hordaland fremover. Bergen Assembly 2016 Bergen Assembly ønsker for 2016 å eksperimentere med ulike kunstneriske forskningsstrategier og perspektiver, og har valgt å invitere tre ulike aktører til å lage hver sine uavhengige prosjekter for triennalen. I september møtte BKFHs nestleder kuratorgruppen freethought sammen med andre aktører i Bergens kunstfelt. Sammenkomsten var først og fremst for å gi kuratorene et lite innblikk i hva som skjer på kunstfeltet i Bergen, og hvordan tingene fungerer her. De ønsker å jobbe frem mot triennalen med utgangspunkt i Infrastruktur et begrep vi i BKFH mener er beskrivende for vår organisasjon. På Bergen Assemblys seminar Meet Bergen Assembly - Have your say i desember fokuserte vi på dette i vår presentasjon av BKFH. Vi ønsker å ha en direkte dialog med Bergen 5

6 Assembly, og vil dele våre erfaringer og meninger med triennalens kuratorer og administrasjon fremover. Faglig forum Seminar om kunstneres rettigheter og plikter I samarbeid med VISP og NKVN inviterte vi i oktober til seminar om kunstneres rettigheter og plikter med NBKs advokat Hilde Sjeggestad på Hordaland kunstsenter. Seminaret fulgte opp et seminar om rettigheter for frilansere, produsenter og kunstnere, arrangert av VISP, BRAK og Proscen. Seminaret på HKS tok utgangspunkt i problemstillinger som er spesielt knyttet til skapende kunstneres virke. I overkant av 30 kunstnere i ulike aldre deltok med sine spørsmål og erfaringer, og Hilde Sjeggestad loset oss kunnskapsrikt gjennom det hele. Referat fra begge seminaret finner dere på vår hjemmeside. Sommerfest 21.juni inviterte BKFH sammen med BEK og Radøy Kunstsenter til sommerfest. Det ble kommentert på Årsmøtet 2014 at det festes for lite i BKFH, og en slagplan ble lagt for å samle Hordalandskunstnere i mange aldre og fra ulike miljø. Det var også en gylden mulighet til å feire 40- årsjubileet til Kunstneraksjonen 74 og til å dele ut Kunstnerprisen , som gikk til Sissel Blystad. På programmet stod kunst, musikk, dansing, prating og grilling. Nærmere 100 medlemmer og ikke- medlemmer, venner og familie kom på sommerfesten. Vi vil takke alle som bidro til programmet og med sitt glade nærvær! Foto: Robert Alda VISP BKFHs styreleder har vært i flere møter med VISP, også sammen med styreleder i NKVN. Vi har samarbeidet om seminar, og hatt dialog om annen kursvirksomhet. BKFHs Kunstnerisk Råd har på oppdrag av VISP sittet i faglig jury i forbindelse med VISPs prosjekt kunstguide.no BKFH støttet VISP med 3.000,- i

7 Gjestekunstergruppen Gruppen, som besto av Dillan Marsh, Julie Lillelien Porter og Imi Maufe, møttes i mai og i september for å undersøke mulighetene for å utvikle sosiale og faglige møtepunkt for gjestekunstnere som kommer til Bergen. De diskuterte viktigheten av at gjestekunstnere som kommer til Bergen får muligheten til å møte lokale kunstnere, og motsatt; at lokale kunstnere får muligheter til å møte gjestekunstnerne. Bergen Ateliergruppe inviterer gjestekunstnere og - kuratorer til lunsj, hvor folk kan møtes og prates i en uformell setting. BAG har gjort dette i flere år, og kommer til å fortsette fremover. Selvorganiserte initiativ som åpent studio og andre events arrangert av vertskapsinstitusjonene synes også å være suksessfulle. Gruppen opplever derfor at ekstra tiltak fra deres side ikke er den beste måten å fortsette på. De mener at videre diskusjon rundt dette allikevel kan være tiltrengt, spesielt med tanke på koordinering. NBKs ledermøte NBKs årlige ledermøte for alle ledere i grunnorganisasjonene ble i 2014 holdt i Praha i begynnelsen av november. Ledermøtet var hovedsakelig viet diskusjon rundt erfaringer med fagpolitisk arbeid, og hvordan grunnorganisasjonene kan jobbe mer aktivt for sine saker opp mot politikerne i sine regioner. Det ble også diskutert rundt stipendbehandlingen og sentralstyret informerte om saker de jobber med, som piloten for utstillingshonorar ved statlige institusjoner, eiendommen Bondilia og forsikringsordning for NBKs medlemmer. Kontakt med studentmiljøet BKFH ble i 2014 ikke invitert til å presentere organisasjonen for KHIBs avgangsstudenter på såkalt overlevelseskurs. Vi var i dialog med KHIB om å få til et seminar for studentene hvor BKFH og NKVN kunne presentere seg og NBKs advokat Hilde Sjeggestad kunne informere om selvangivelse og andre økonomiske problemstillinger. Dessverre ble dette ikke gjennomført. Vi mener det er svært viktig at nyutdannede kunstnere kjenner til hvordan fagforeningen deres arbeider, og at studentene får god informasjon om hvordan man jobber som profesjonell kunstner etter studiene. BKFH ønsker å være en ressurs, og vil jobbe for et tettere forhold til studentmiljøet fremover. Synlighet og debatt Sammen med NBKs leder Hilde Tørdal skrev BKFHs leder i mai en kronikk i Bergens Tidende om regjeringens og Bergen kommunes visjoner om å satse på den frie kunsten. Kronikken var et innlegg i debatten om regjerings frihetsreform og tiltak som piloten med utstillingshonorar, og lokalt i forbindelse med Bergen kommunes rullering av kunstplanen. I sommer vant nestleder i BKFH tredjeplassen i Morgenbladets essaykonkurranse om beste kulturpolitiske tiltak. Han argumenterte for at kunstnere har kvalitet som arbeidsredskap, og at dersom kulturministeren mener noe med sin frihetsreform så må hun også tørre å satse på kunstnernes frihet til selv å definere kunstnerisk kvalitet. Essayet var også et innlegg i debatten om mulige omlegginger i Norsk Kulturråd. BKFH har også vært aktiv på sosiale medier, og delt kunstpolitiske artikler, debatter og meninger på Facebook. Alle våre innspill og kronikker/essay fra 2014 finner dere på vår hjemmeside. Faglitteratur BKFH abonnerer på magasinet Frieze, som er tilgjengelig i HKS kafé sammen med avisene og magasinene som kunstsenteret abonnerer på. 7

8 Medlemsbrev HKS sender ut e- post hver torsdag til medlemmer i BKFH og NKVN. I tillegg sender BKFH ut eget medlemsbrev per e- post om relevante saker i forholdt til BKFHs arbeid. Husk å gi oss beskjed dersom du får ny e- postadresse eller om du ikke mottar e- post fra BKFH og HKS! 2. Drift og økonomi a) Medlemskap Antall aktive/betalende medlemmer pr var 241 mot 232 pr Vi ønsker alle våre nye medlemmer i 2014 velkomne! b) Økonomi Regnskapet har vært ført av leder og er blitt kontrollert av styret. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr ,- I 2013 var overskuddet på kr ,- Egenkapitalen per er på ,- Bergen, 5.februar 2015 Vilde Salhus Røed, leder Maia Urstad Erik Friis Reitan, nestleder Azar Alsharif Linda Rogn 8

9 Årsberetning Frida og Olav Rustis Legat 2014 Styret mottok en søknad fra BKFH om støtte til arbeidet med Kunstnerisk Veiplan. Søknaden ble behandlet og innvilget digitalt. Søknadsbeløpet var på kr Forretningsfører Jan R.Blich vil kalle inn til møte i februar etter at årsregnskapet er ferdig, og innen årsmøtet i BKFH i mars. Vi er ennå ikke innkalt til møte. Bergen, 05.februar 2015 Nina Grieg og Adriana Alves 9

10 ÅRSRAPPORT 2014 FRA NOMINASJONSUTVALGET I BKFH BKFH sitt nominasjonsutvalg har for året bestått av Maya Økland, Øyvind Johnsen og Rita Marhaug. Utvalget har hatt et lenger møte og utstrakt e-post korrespondanse med hverandre under nominasjonsarbeid til diverse lokale verv som skal vedtas feb-15 på BKFHs årsmøte. Vi har hatt møte med BKFH styreleder V. Salhus Røed, og også vært i kontakt med siste leder for HKS representantskap (C. Kierulf) og representanter for nominasjonsutvalget for NKVN for å drøfte nominering til HKS-styret. Innstillingen fra nom.utalg til BKFHs årsmøte -15: BKFH Nominasjonsutvalg Heidi Nikolaisen Tom Kosmo Line Hvoslef BKFH Styret Vilde Salhus Røed Dillan Marsh Nina Grieg Gabriel Kvendseth 1. Vara Torgrim Sund 2. Vara BKHF Kunstnerisk Råd Anne Marthe Dyvi Sarah Jost Sveinung Unneland Vara: Sissel Lillebostad Vara: Grethe Unstad Styret B-open Leder: Anngjerd Rustand Vara: Jane Sverdrupsen Styret HKS Maia Urstad Vara: Are Hauffen Representantskapet Turid Uldal Ragnhild Ohma Julie Lillelien Porter Vara: Svein Møxvold Vara: Sabine Popp Videreføring av ekvivalent til RSU Anne Skansaar Vara: Gitte Sætre Urdifondet Adriana Alves Representant til KODE-representantskap Vara: Anette Kierulf Rita Marhaug For nominasjonsutvalget i BKFH, Bergen

11 Årsrapport 2014 Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen. Fondet til kunstnerisk utsmykking (Fondet) har i 2014 hatt følgende styremedlemmer: Bodil Friele, politisk oppnevnt (H) - leder Stig Morten Frøiland, politisk oppnevnt (A) - nestleder Karin Hindsboe KODE Stefan Törner- oppnevnt av BKFH (Bildende kunstneres forening Bergen og Hordaland) Heidi Bjørgan oppnevnt av NK Vest-Norge (Norske Kunsthåndverkere) Inga Lindstrøm - oppnevnt av Bergen Arkitektforening I tillegg møter: Mogens Lock Hansen - observatør fra Grønn etat Per Aase Andresen - observatør fra Bergen Kommunale Bygg Etat for utbygging Grete Riis rådgiver ved Seksjon for kunst og kultur er sekretær for Fondet (50 % stilling) Elisabeth Vaule har ansvaret for kunstregistreringsarbeidet, og vedlikehold av utendørs kunst i samarbeid med Grønn etat. Dette utgjør en ca 35 % stilling. Hun deltar i styremøter der saker hun er involvert i behandles. Styret for Fondet til kunstnerisk utsmykking har hatt 6 møter med 27 saker til behandling i Møtene er blitt holdt på biblioteket i 4. etg. KODE 4. Kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg Bystyret bevilget kr. 1 mill. til kunstnerisk utsmykking for 2014 til fondsstyrets forvaltning. Følgende prosjekter fikk bevilgning i 2014: Kr til kunst i Skansenparken (hvorav kr i 2013 og i 2014). Den nye parken på Skansen anlegges ved Skansedammen ifb med et nytt parkeringsanlegg under den gamle dammen. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Etat for utbygging og Grønn etat. Kunstnerisk konsulent er Hilde Skjeggestad. Grete Riis og Reinhard Haverkamp har representert Fondet i kunstutvalget som hadde 3 møter i Etter konkurranse mellom 3 kunstnere ble det ble i juni 2014 avgjort at man skulle gå videre med Suvi Nieminens forslag til utsmykning, som består av et tredelt prosjekt. Kunstneren tar utgangspunkt i den øvre delen av parkens landskapsrom, og hun ønsker å tilføre parken elementer som forsterker landskapsrommets egenart. En høy transparent, traktformet stålskulptur som peker på skrå utover og en «dobbelseng» i Hardangerskifer og eik skal plasseres ved gressletten i parkens nordøstre del. En lite, åpen «mottaker» i slekt med den store stålskulpturen skal plasseres i området bak brannstasjonen. Kr til kunst i fbm rehabilitering av Møhlenpris skole. Etat for utbygging hadde gått inn med et tilsvarende beløp. Kunstnerisk er konsulent Kirsten Mørck. Kurt Johannesen og Bjørn Kowalski Hansen er plukket ut til å utføre kunstoppdrag. Fire forskjellige kunstnere presenterte seg og sine kunstprosjekter for kunstutvalget før disse to ble plukket ut til å utføre hver oppdrag, Johannesen inne i skolen og Hansen ute. 11

12 Kr ble bevilget som tillegg til tidligere bevilgning til minnesmerket over Mons A. Kårbø (stortingsmann, grunnlegger av Noregs Sildesalslag og sentral person i norsk fiskeriutvikling) som avdukes på Norges Fiskerimuseum i Sandviken når dette åpner i juni Det er første gang Fondets styre har gått aktivt inn i prosessen, hvor en privat giver ønskrrt å oppføre et minnesmerke, etter at Bergen kommunes regler for mottak av private kunstgaver ble vedtatt. I 2014 deltok Grete Riis i tre (?)møter i kunstutvalget på vegne av Fondet. Høsten 2014 ble det inngått kontrakt mellom oppdragsgiver og kunstner Gunnar Torvund. Den økonomiske rammen er på til sammen kr Kr er bidrag fra innsamlede private midler, kr, fra Fondets midler, og kr fra Seksjon for kunst og kulturs driftsmidler. Avsluttede prosjekter:. Kr ble gitt som ekstrabevilgning til Hellen skole til nymontering av et stort keramikkrelieff utført av Kari og Odd Gjerstad i Relieffet ble oppført i 1955 da skolen var ny, og var plassert utvendig på en vegg som ble revet ifb med utbyggingen av skolen. Relieffet ble saget ut av betongveggen, og var derfor svært tungt og komplisert å montere, og prosessen ble følgelig mer kostbar enn først antatt. Fondets styre vurderte relieffet til å ha høy kunstnerisk verdi, og et fint eksempel på utsmykkingskunst fra denne tiden, og valgte derfor å gå inn med en tilleggsbevilgning til prosjektet (til sammen kr ). Rett før sommerferien ble det aldrende kunstnerparet som har laget begge keramikkrelieffene invitert til en sammenkomst på Hellen skole i Fondets regi. De var svært fornøyde med oppføringen av relieffet på fondveggen i det nye auditoriet, og med at man hadde bevart det andre relieffet under ombyggingen av skolen. Amalie Skram skole og ADO hallen ble åpnet høsten 2014, og 7 integrerte kunstverk av 6 forskjellige kunstnere var ferdigstilt. Det har vært et godt samarbeid mellom Fondet og kultur- og idrettsavdelinga Hordaland fylkeskommune om kunstprorsjektene, og kunstutvalget har arbeidet gjennom mange år. Samlet avsetning til kunst er ca kr. 6 mill. Kunstneriske konsulenter har vært Sissel Lillebostad og Arne Rygg. Fondets bidrag til prosjektet utgjør kr samt kr fra KORO. Bergen kommune står som eier av Kira Wagers malerier i underetasjen utenfor svømmehallen, og Reinhard Haverkamps stålskulptur ved hovedinngangen i sør. Andre pågående prosjekter: Den nye Ulsmåg skole åpner i april 2015, og et stort fargerikt innendørs trearbeid av Marisa Ferreira er nylig ferdigstilt. Det viste seg at «Grotten» til Ebba Bohlin ikke fikk plass der den opprinnelig var ment å stå, ved skolens inngang. Problemet oppstod fordi det ikke var samsvar mellom reguleringsplanen og plantegningen som arkitekten la til grunn. Det ser nå ut til at kunstner godtar å plassere kunstverket et annet sted ved skolen. Etat for boligforvaltning bevilget i 2014 kr til kunst til Gartnermarken omsorgsboliger og eldresenter i Fyllingsdalen. Grete Riis har vært behjelpelig med tilsetting av kunstnerisk konsulent, deltar i i kunstutvalget, som hadde første møte like før jul i 2014, og bistår ellers Etat for boligforvaltning med råd og hjelp i utsmykkingsprosessen. 12

13 Kunstutvalget for Bybanen videreføres av Hordaland fylkeskommune, da det er dem som er ansvarlig for Bybanens byggetrinn 2 og 3. I tillegg til Jørgen Blitzner som fortsetter som kunstnerisk konsulent, er også Hilde Skjeggestad tilsatt. Grete Riis representerer Bergen kommune i kunstutvalget, men kommunen er ikke inne med finansiering av kunst til denne delen av bybaneutbyggingen. Andre saker til behandling i Fondets styre: 28. april 2014 hadde Fondets styre et ekstraordinært møte hvor billedkunstner Bård Breivik og prosjektleder Steinar Birkeland presenterte Rapport januar 2014: Torgallmenningutskifting av søyler og glasstak. Grønn etat og Bård Breivik ønsket Fondets uttalelse til rapporten. To ulike forslag til utskifting av søylene på Torgallmenningen ble presentert, ett alternativ i stein og ett i stål. På Fondets møte 10. juni ble det stemt over de to forslagene. 5 medlemmer stemte for stålalternativet, mens Bergen Arkitektforenings representant stemte blankt. Det er i løpet av 2014 ikke kommet noen videre henvendelse fra Grønn etat om fremdrift i saken. En henvendelse fra kunstneren Charles Michalsen om Bergen kommune kunne finne en egnet plassering/evt. overta hans steinskulptur «Natur Kultur» ble avvist. Fondets styre var ellers positiv til en henvendelse fra Galleri SE om forslag til en fremtidig skulpturløype fra Lille Lungegårdvann til Florida. Vedlikehold og konservering av utendørs kommunal kunst: Vedlikeholdsgruppen bestående av representanter fra Grønn etat og Seksjon for kunst, Konserveringsavdelingen KODE og kultur/fondet har hatt ett møte i Renhold og fjerning av tagging som har oppstått i løpet av året blir utført av Byggvedlikehold ved bestilling av Grønn etat. Storm og hærverk førte til store skader på Thorsten Goldbergs kunstprosjekt ved Florida. City Service utførte reparasjonene etter bestilling via Byggvedlikehold. Kunstverket renses og spyles to ganger i måneden. Også HC Giljes kunstverk i Fantoft-tunellen ble reparert i Rundt kunstverket Sol i Råstølen boligområde har det hele 2014 pågått bygge- og gravearbeider. Bybanen har arbeidet med bybanestopp og undergang med trapp som kommer opp i plenområdets del av kunstverket. Store deler av plenen brukes. Området rundt kunstverket er dermed fortsatt en byggeplass. En overenskomst fra 2010 skal sikre et fond på kr gitt av Bergen Tomteselskap til vedlikehold av skulpturene i Råstølen boligområde i 10 år framover. Råstølen Velforening skal disponere fondet og årlig rapport til Seksjon for kunst og kultur. Det ble avholdt et møte i slutten av året mellom BTS og Kulturseksjonen hvor et utkast til avtale ble skissert. Oppgradering av kunst i Klostergarasjen er nå så godt som fullført. Kunstner Bård Ask har fornyet sitt verk Notio Viri Placet fra Unn Fahlstrøm har ikke svart på henvendelser og denne videoskjermen blir dermed tatt ned. Ole Martin Lund Bø sine lystavler er rengjort og har fått nye lysrør. Daglig leder for Bergen Parkering Bjørg Hatlem har ved hjelp av kunstnerisk konsulent satt i gang prosess med utsmykking av gangtunnel ved Østre Murallmenning. Etter mange år er Charles Michalsens verk Åpne hender 1988 på søndre hjørne av Bygarasjen nå renset for tagging. Maling av inskripsjonen på Nordstjernen 2004 har flasset av etter 5 år. Det skulle holde år. Leverandøren ser på alternative malingstyper og holdbarhet. Eierskapet til Hetland-relieffet som i sin tid hang på utsiden av Engen kino ble i 2014 overdradd fra Bergen kommune til familien Hetland etter mange forsøk på ny plassering. Det henger pr. i dag på en privat vegg på Nøstet. 13

14 Det største løftet med hensyn til skulpturvedlikehold i 2014 var Rød vind 1978 av Arnold Haukeland, plassert i Byparken. Bladet på skulpturen som måler ca. 100 cm i diameter var svært skadet og måtte lages på nytt. Den opprinnelige fargekoden ble oppsporet og skulpturen ble malt i sin opprinnelige rødfarge. Resultatet ble svært vellykket. Kunstregistrering - konservering Mindre vedlikeholdsarbeid fortsetter samtidig med registreringsarbeid. Dette gjelder og utsmykninger der vedlikehold er påkrevd, eventuell mangelfull skilting og omplasseringer. Arbeidet med konservering og rengjøring av malerier har stoppet opp da malerikonservator som tidligere ble brukt ikke lenger har kapasitet til å påta seg oppdrag. Ved nyttårsskiftet er det opprettet kontakt med en ny konservator. Maleriet Kronprins Oscar med arveprins Carl av Fredric Westin ble dette året utlånt til Haugar, Vestfold kunstmuseum i anledning utstillingen Kongelige portretter det norske monarkiet i kunsten Maleriet som til vanlig henger i Magistratbygningen og måler 306 x 236 x 20 cm med ramme og er svært tungt, bød nedtaking av vegg og transport på en del utfordringer. Maleriet var et av hovedverkene på utstillingen. Arbeidet med opprettelse av en vedlikeholdsmodul fra Primus gjennom kommunens eget FDV-system og BK-bilde har foregått også dette året. Mye arbeid er gjort. Ved utgangen av 2014 venter vi på ferdigstillelse av omkoding av FDV-systemet slik at det kan samkjøres med nye media. Det var i 2014 oppslag i Bergens Tidende i forbindelse ved utbedring av Rød vind. Diverse Grete Riis og Elisabeth Vaule er lokalisert i KODE 4, Kunstmuseene i Bergen. Seksjon for kunst og kultur står som arbeidsgiver og leier to kontorer i østfløyen i 4. etg, i Lysverksbygningen. Rett før jul ble det fra KODEs administrasjon varslet om at museet har behov for lokalene til eget bruk, og at kontorene helst bør fraflyttes til 1. april. Det er utbetalt honorar til styremedlemmene i 2014 på til sammen kr Bergen 30. januar 2015 Styret i Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen 14

15 RAPPORT FOR VESTLANDSUTSTILLINGEN 2014 Vestlandsutstillingen ble for første gang avholdt i 1922, og avholdes årlig. Kunstnere med tilknytning til Vestlandet kan søke om deltagelse. Vestlandsutstillingen er en viktig visningsmulighet for regionens kunstnere, og har en viktig funksjon ved å vise samtidskunst av høy kvalitet i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Vestlandsutstillingen 2014 den enes brød, den andres død Kunstnerisk leder for VU 2014 var kurator Lars Sture. Deltagende kunstnere var Audar Kantun & Marthe Elise Stramrud, Bettina Hvidevold Hystad & Simon Torssell Lerin, Bjørn-Henrik Lybeck, Bjørn Venø, Cameron MacLeod, Camilla Haukedal, Cato Løland, Ellen Henriette Suhrke & Hilde Skevik, Gitte Sætre, Ingeborg Kvame, Johannes Høie, Johnny Herbert, Kent Fonn Skåre, Kristen Veste Rønnevik, Kristin Austreid, Kristina Kvalvik, Lena Katrine & Heidi-Anett, Linda Larsen, Maren Juell Kristensen og Tove Kommedal. Turnéplan for 2014 Kunsthall Stavanger Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde Kunstmuseet Kube, Ålesund Haugesund Kunstforening Kunsthuset Kabuso, Øystese: Lars Sture om utstillingen 2014 Mennesket er et sammensatt vesen; parallelt med vår iboende egoisme er fellesskapet grunnleggende i vår tilværelse. Vi har behov for å høre til og har tallrike arenaer for vår trang til samhold og samhørighet. Kunstprosjektene i Vestlandsutstillingen 2014 har som fellesnevner at de alle reflekterer over idéer omkring individet og fellesskapet. Mange av prosjektene har en tydelig loso sk og/eller sosiologisk forankring. Noen av arbeidene har som omdreiningspunkt spørsmål omkring individet, andre belyser de ulike fellesskap vi tilhører. De 20 verkene som utgjør årets utstilling gir oss muligheter for små innblikk i hver enkelt kunstners ulike synspunkt, men også en mulighet til å oppdage det vi har felles, det som binder oss sammen. Her er link til digital katalog: Vestlandsutstillingen 2015 Handlingens Gang Kunstnerisk leder for VU 2015 er Kjersti Solbakken. Deltagende kunstnere: Aage Langhelle, Benedicte Clementsen, Elin Melberg, Gabriel Johann Kvendseth, Gunnhild Torgersen, Ida M. Følling & Øyvind Torvund, Inger Wold Lund, Jóhanna Ellen Ríkharðsdóttir & Kristian Skylstad & Jason Havneraas & Kjetil Berge, Margrethe K Brekke, Maria Brinch, Marius Moldvær, Olve Sande, Petrine Vinje, Ragnhild Aamås, Runa Carlsen, Sandra Vaka Olsen, Silje Linge Haaland, Øyvind Aspen. Utlysningstekst VU 2015 Historie defineres gjerne som en sammenhengende fremstilling av fortidens hendelser. Rent språklig blir ordet benyttet i en todelt betydning som både viser til historie og fortelling. Handlingsgang, eller på engelsk plot, er beskrevet som den forståelige helheten som styrer en følge av hendelser i enhver fortelling. Handlingsgangen gjør hendelser om til en fortelling og utgjør dermed skjæringspunktet 15

16 mellom temporalitet og narrativitet. Hendelser, handlinger, karakterer, reaksjoner, forandringer og vanskeligheter bidrar til å følge en fortelling mot dens konklusjon. Turnéplan for 2014 Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde Kunsthuset Kabuso, Øystese: Kunstmuseet Kube, Ålesund Haugesund Kunstforening Kunsthall Stavanger Styret i Vestlandsutstillingen Haugesund kunstforening: Joakim Lund, Leder Kunstmuseet KUBE: Benedikte Holen, Nestleder BKFR: Sandra Vaka Olsen, Au-medlem Kunsthuset Kabuso: Heidi Jæger, Au-medlem BKMR: Liv Dyste Sønderland BKHF: Vilde Salhus Røed Sunnfjord Kunstlag: Atle Atterås Stavanger Kunstforening: Mona Orrstad Hansen Vara: Maia Urstad (BKFH) & Tove Lande (Kunstmuseet KUBE) Det ble avholdt årsmøte i Vestlandsutstillingen fredag 20.juni 2014, hvor styret ble konstituert som over. Mei Szetu har vært ansatt som utstillingskoordinator i 50% stilling gjennom hele året. Vilde Salhus Røed Bergen, 23.januar

17 Rapport fra Kodes representantskap Det ble avholdt to møter i 2014, av relevans for BKFH er: - April: BKFhs representant ble valgt inn i valgkomite (innstiller til styremedlem, KODE) sommer 2014, Annette Kierulf stepper inn for Åse Løvgren - Oktober: NKVNs representant blir valgt inn i styret. til KODE. Med dette har vi fått inn en kunstner i styret, noe vi er svært fornøyd med. mvh Åse Løvgren og Annette Kierulf Om representantskapets funksjon (Fra KODEs vedtekter) 8 Representantskap Museets representantskap skal drøfte og gi råd til museets strategier og mål og ved beslutninger som i vesentlig grad vil påvirke museets fremtid. Museets representantskap velger 1 styremedlem med varamedlem slik at de styrker styrets kompetanse og bredde. Representantskapet består av representanter fra tilskuddsgivere, samlingseiere, venneforeninger, faginstitusjoner og organisasjoner, regionale fora og andre partnere av viktighet for museet. Styret beslutter opptak av nye medlemmer i representantskapet. Ved valg av styremedlemmer er representantskapet beslutningsdyktig når flertallet av samlingseierne og minst 6 andre medlemmer er til stede. Funksjonstiden for representantskapet er 4 år. Representantskapet velger selv ordfører og varaordfører. Representantskapet møtes minst en gang i året. 17

18 ÅRSRAPPORT FOR RADØY KUNST SENTER RKS Radøy Kunst Senter (RKS) er et kunstnerfaglig eksperiment som prøver ut kunstsentermodellen i en mindre kommune. Sentralt er kunstsentrenes faglige helhet mot et prinsipp om vederlag for bruk (internasjonal utveksling og "åpen" utstillingsaktivitet for organiserte billedkunstnere og kunsthåndverkere). Dette prinsippet har RKS fulgt siden BKFH sitt styre har med medlemmene fulgt opp kunstnerstyrte RKS sin kunstnerfaglige strategi ved å velge en av representantene til RKS sitt styre. I 2014 la BKFH sin sommerfest til senteret. I 2014 har RKS med kunstnerrepresentantene arbeidet for å utvide kunstsenterideologien ved å vise til vår operative modell. Ut fra nasjonale signaler er det nå svært viktig å følge opp modellen med kunstnerstyring og økt bruk av vederlag. RKS ser derfor for seg å etablere et kunstsenter tettere på Bergen i Dette for å øke bruken av kunstnernes kompetanse, betale vederlag for visninger, øke antallet visninger og etablere et "åpent" prosjektgalleri for organiserte billedkunstnere. Vi ser dette som en viktig strategi i en global virkelighet med mulige mindre midler til billedkunstfeltet og en synkende forståelse for kunst og slik en mindre reell ytringsfrihet. Vi ber det nye styret å fortsette oppfølgingen av RKS, et evt. nytt KS og en kunstakse med flere kommuner, for økte visninger med vederlag. Christian Bøen Roger Gjerstad 18

19 Rapport for verv på vegne av BKFH for KUNSTNERVERKSTEDER CS55. Kort om Kunstnerverksteder cs55: det blir støttet av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, og ble etablert i 1999 som et andelslag for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. C. Sundtsgate 55 er et industribygg med 9 etasjer på Nordnes i Bergen sentrum med gjennomsnittlig 560 m2 grunnflate pr. etasje. Kunstnerverksteder cs55 leier 5 etasjer som tilsamen rommer 31 verksteder i tillegg til BEK - Bergen senter for elektronisk kunst. To av atelierene er for nyutdannede og et prosjektrom for kunstnere med tidsbegrenset behov. I skrivende stund består styret av styreleder Karen Kipphoff (Cs55), Lars Ove Toft (BEK), Rebecca Teigland (NKVN), Linda Rogn (BKFH). Annbjørg Fjellhaug (Regnskap/administrasjon) Årsmøte avholdes den Som representant for BKFH har jeg (Linda Rogn) deltatt på fire av fire styremøter i Styremøtet avholdt cs55, Årsmøtet ble satt til De viktigste sakene til årsmøtet blir forhandlinger med huseieren om fornyet leieavtale utover 2016, og valg av ny styreleder. Regnskapsansvarlig orienterte styret om regnskap og balanse per Styremøtet avholdt cs55, Lars Ove Toft og Karen Kipphoff rapporterte om diverse møter de hadde hatt med huseieren og Bergen kommune (Vilde Andrea Brun/ Øyvor Johnsen). Neste møte med huseieren er satt til mars 2015, på dette møtet vil han komme med svar om den videre leieavtalen. - Styremøtet avholdt cs55, Tildeling av atelier 405 i 4.etg. Det var innen søknadsfrist kommet inn fire søknader til dette. Magnhild Øen Nordahl tildeles atelier etter gjennomsyn av søknadene og diskusjon. - Styremøtet avholdt cs55, Tildeling atelier i 2.etg. Det var kommet inn tre søknader til dette. Karina Presttun tildeles atelier etter gjennomsyn av søknadene og diskusjon. Kunstnerverkstedet var innkalt til møtet med Bergen kommunen/vilde Andrea Brun om måloppnåelse i 2013 og søknadsbrev for Styret diskuterer og bekrefter at målene om stabil atelierplass, atelier for nyutdannede, utleie prosjektrom og økt aktivitet er oppnådd. Karen Kipphoff stiller på møtet med Bergen Kommune. Linda Rogn

20 RAPPORT FRA STIFTELSEN KLOSTERET 17, 2014 Stiftelsen Klosteret 17 har som formål å stille lokaler til disposisjon for Hordaland kunstsenter, Bildende Kunstneres Forening Hordaland, Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge og de målsettinger disse arbeider for. Stiftelsen har ansvar for en forsvarlig forvaltning og drift av bygningen. Stiftelsen avholdt kombinert årsmøte/styremøte 27.mars 2014, hvor Linda Strømsnes (regnskapsfører), Kyrre Sørensen (leder, Hordaland Fylkeskommune), Anne Szefer Karlsen (HKS) Alain Ayers (styret i HKS), Gunnar Thorsen (NKVN) og Vilde Salhus Røed (BKFH) var tilstede. Årsmøtet godkjente årsberetning og regnskap fro 2013, samt budsjett for Kyrre Sørensen ble valgt videre som stiftelsens leder. Styrets sammensetning har endret seg flere ganger i løpet av året. Dette er styrets sammensetning per : Kyrre Sørensen (leder, Hordaland Fylkeskommune) Jon Simonnes (Bergen kommune) Maia Urstad (styret i HKS) Gunnar Thorsen (NKVN) Vilde Salhus Røed (BKFH) Styret har ikke tatt ut honorar i Leder ved HKS Anthea Buys, eller annen ansatt ved senteret, stiller på styremøter for informasjon og oppdatering ved behov. Linda Strømsnes er regnskapsfører fra Netledger, og revisor er Fakta revisjon AS. Regnskapet for 2014 er per 6.februar ikke ferdigstilt. Styret har i løpet av 2014 holdt flere arbeids- og styremøter. Vi har brukt mye tid på å finne arbeidsfordeling og lage prioriteringsliste over arbeidet fremover. Etter at Jon Simonnes ble oppnevnt som representant fra Bergen kommune høsten 2014, har dette arbeidet blitt mer målrettet. Jon har tidligere sittet i styret, og kjenner byggets historie. Vår hovedprioritet fremover er å ansvarliggjøre Bergen kommune som eier av bygget. Vi ønsker å få laget en tilstandsrapport slik at videre prioriteringer kan gjøres, og mener at Bergen kommune bør bidra her. Større prosjekter som bør iverksettes i løpet av få år er blant annet å undersøke ventilasjon i hele bygget, se over ytterdører og bygge om toalett nede etter forskriftene om universal utforming. Vi har også diskutert at en vaktmesterordning for forefallende arbeid vil være en god idé, og er i dialog med HKS for å finne en god og langsiktig løsning. Vilde Salhus Røed, Bergen 19.februar

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2016 Tid: torsdag 3.mars 2016 kl. 19.00 Sted: Hordaland kunstsenter, Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) valg av møteleder b) valg av to møtereferenter

Detaljer

VERV I BKFH 2017 STYRET I BKFH. Adriana Alves 3/17-3/19 (leder) Mindeveien 61, 5073 Bergen ,

VERV I BKFH 2017 STYRET I BKFH. Adriana Alves 3/17-3/19 (leder) Mindeveien 61, 5073 Bergen , VERV I BKFH 2017 STYRET I BKFH Adriana Alves 3/17-3/19 (leder) Mindeveien 61, 5073 Bergen 97692905, adriana.mar.alves@gmail.com Erik Friis Reitan 3/16-3/18 (nestleder) Tilleggsverv: Stiftelsen Klosteret

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking Dato: 28. september 2009 Byrådssak 385/09 Byrådet Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking GRRI SARK-1420-200814450-76 Hva saken gjelder: Saken omhandler Bergen kommunes

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Velkommen til UKS årsmøte 2015, lørdag 7. mars kl. 13.00. Møtet holdes i UKS lokaler på Tullinløkka i Oslo, Kristian Augusts gate 15. Se dagsorden under. Innkomne saker må være oss

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803897 : E: 242 C40 : Janne Weisser Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10 RAPPORT OG REGNSKAP

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL Nordnorsk Kunstnersenters formål er å formidle billedkunst og kunsthåndverk, utbre interessen for billedkunst

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet.

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet 16.03.16. 2. Valg av møteleder og referent. Forslag: Signe Pallesen som møteleder og Helge Endresen som referent. 3. Årsmelding fra styret

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2012-2016 Vedtatt på årsmøtet i Karasjok, 2012. INNHOLD SIDE 1. OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL 2 2. RULLERING / FREMDRIFT 3 3. TILTAK 2012-2016 4 LANDSFORENINGEN KUNSTSENTRENE I NORGE ER ET NETTVERK

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen

Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen Av Julie Lillelien Porter 21.august 2009 www.ytter.no En interimrapport fra C/O Visningsrommet USF Jeg følger med på websidene til

Detaljer

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016 Stavanger kommune v. planavdelingen Stavanger Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate 4-6 4013 Stavanger Stavanger 27. september 2016 Vedr. innspill til sentrumsplan Rogaland Kunstsenter (RKS)

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2014 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST ÅRSRAPPORT 2014 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST ÅRSRAPPORT 2014 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Kris Delacourt og Dag-Are Haugan improviserer sammen. Fra Rad

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter

Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter Notat Til Fra Styrene i NNKS, NNBK og NKNN Arbeidsgruppen Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter Premiss: Fortsatt kunstnerstyring er en forutsetning for en omstrukturering.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2012

Innkalling til årsmøte i BKFH 2012 Innkalling til årsmøte i BKFH 2012 Tid: Fredag 2. Mars 2012 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon

Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon Retningslinjer Tilskuddsordning for kunstproduksjon i kommunale og fylkeskommunale bygg Regelverket ble fastsatt av Kulturdepartementet 8. november 1999 og trådte i kraft straks. Retningslinjene for kunstproduksjon

Detaljer

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK.

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK. Ebba Moi Jeg ønsker å stille til gjenvalg i NBKs sentralstyre for å fortsette det gode arbeidet som er satt i gang de siste to årene. Det har vært en periode preget av ny regjeringspolitikk og brannslukking.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Sak 1: Godkjenning av innkalling Opplest og godkjent Godkjenning av dagsorden Opplest og godkjent Navneopprop, godkjenning av delegater (13

Detaljer

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010.

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 1 Sandnes, den 18. Desember 2009 Til Sandnes kulturkontor v/kultursjef Erland Bræin Innledning Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

5. Handlingsprogram

5. Handlingsprogram 5. Handlingsprogram 2011 2013 5.1 Forslag til handlingsprogram for 2011 2013: fremmet av BKFR -NBK skal utarbeide en rapport om det fagpolitiske arbeid som har blitt gjort de siste (antall?) årene. -NBK

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING Ordinær generalforsamling for NKS Bergen avholdes den 27.januar 2004 Sted: Bygg for Basal Biologi (BBB bygget) Jonas Lies vei 91

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/02878-1 Saksbehandler Janne Weisser Behandles av Utsmykkingsutvalget Bystyret Møtedato RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM Del 1. (Grunnlag)

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013 Referat fra NKA styremøte 31.1.-1.2. 2014 Oslo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Til stede: Nils

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Årsmøte i WarpCrew Årsmøte i WarpCrew Referat

Årsmøte i WarpCrew Årsmøte i WarpCrew Referat Metropolis 17. februar 2011 kl. 19:00 Tilstede: Totalt: 11 med stemmerett, 3 uten medlemsskap Hallvard Nygård Odd Eirik Svendsen (ikke medlem) Sebastian Litlere (ikke medlem) Steinar Urdal (ikke medlem)

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Rogaland ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Årsmøte ble avholdt 28.02.2016, på Rossabø skole i Haugesund. Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1/15 Åpning av årsmøtet v/ leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Brak Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april 2012 Side 2 av 7 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er Brak, tidligere Bergen Rockaktører. Brak ble konstituert

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017 Protokoll årsmøte i FNF 2017 Tid: Onsdag 15. mars 2017 kl. 18.00 20:00 Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgaten 3, Oslo Foredrag Før selve årsmøtet holdt den prisbelønte naturfotografen og forfatteren

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011)

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) 1. Formål Stiftelsen Kulturhuset USF er en ikke-næringsdrivende stiftelse med formål å tilrettelegge for drift av et flerbruksbygg for kunst og kultur på Georgernes

Detaljer

Områdeutvalget for Søreide

Områdeutvalget for Søreide Vedlegg 1: Deltakerliste Årsmøtet 2015 Vedlegg 2: ÅRSBERETNING FOR 2014 Aktivitet 2014 1. Generelt Styret i OfS har bestått av; Steinar Holst Styreleder, Gunnar Hamarsland Nestleder, Hilde Brandanger Haga

Detaljer

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Onsdag 25.02. 2015 Klokken - 19:30 - i Tidebønn ved arbeidsdagens slutt i klokken 16:30 Innkalt Funksjon Møtt E-post Telefon Kari Haaland Osberg Leder X

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Quality Airport hotel Værnes FREDAG 10. MARS 2017

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Quality Airport hotel Værnes FREDAG 10. MARS 2017 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG Quality Airport hotel Værnes FREDAG 10. MARS 2017 Saksdokumenter Side 1 av 4 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2017 Sakliste: 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/148 033 1305/11 07.01.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/148 033 1305/11 07.01.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Maridalsveien 64 Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6-8 Tilstede var 13 andelseiere og 0 med fullmakt

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA V/J 1/4 VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA Kapittel l. Innledende bestemmelser 1-1 Navn Stiftelsens navn er Den Nye Opera. 1-2 Oppretterne Den Nye Opera er stiftet av følgende institusjoner: Bergen

Detaljer

Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning. Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012. 1. Formål

Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning. Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012. 1. Formål Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012 1. Formål Trondheim kommune vil med utleie av lokaler til kunstnere legge til rette for at byens kunstnere

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»?

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Til rådmennene i Midt-Buskerud Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Notat fra møte torsdag 15/1-2015 Tilstede: Per Aimar Carlsen, Modum kommune Hilde Teksle Gundersen, Sigdal kommune

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedlikehold av utendørs kunst. Rapport fra utført arbeid 2004-2008 og forslag til vedlikehold 2009-2012

Vedlikehold av utendørs kunst. Rapport fra utført arbeid 2004-2008 og forslag til vedlikehold 2009-2012 Dato: 18. mai 2009 Byrådssak 230/09 Byrådet Vedlikehold av utendørs kunst. Rapport fra utført arbeid 2004-2008 og forslag til vedlikehold 2009-2012 OEJO SARK-1420-200814450-55 Hva saken gjelder: Saken

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer