INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2015"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2015 Tid: Sted: Fredag 6. mars 2015 kl Hordaland kunstsenter, Klosteret 17, 5005 Bergen DAGSORDEN 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter c) Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med referentene d) Valg av tellekorps e) Godkjenning av innkalling og dagsorden f) Antall stemmeberettigede til stede 2. Årsmelding og årsrapporter Årsmelding fra styret i BKFH Frida og Olaf Rustis legat Nominasjonsutvalget Fondet til kunstnerisk utsmykking av Bergen by Vestlandsutstillingen Representantskapet KODE Radøy Kunst Senter Kunstnerverksteder i C. Sundtsgt.55 Stiftelsen Klosteret 17 Styret i Hordaland Kunstsenter VISP Innstillingskomiteen for Statens utstillingsstipend Kunstnerisk Råd Representantskapet til Hordaland Kunstsenter B- open s. 3 s. 9 s. 10 s. 11 s. 15 s. 17 s. 18 s. 19 s. 20 s. 21 s. 27 s. 30 s. 31 s. 33 s. 34

2 3. Regnskap 2014 s Saker fra styret/innkommende saker a) Forslag til handlingsplan for styret 2015 s. 38 b) Forslag til budsjett 2015 s. 36 c) Vedtektsendringer BKFH s. 39 d) Vedtektsendringer Stiftelsen Klosteret 17 s. 44 e) Vedtektsendringer Hordaland kunstsenter s Valg a) Valg i BKFH s. 50 Bioer s. 52 b) Valg av representanter til NBKs Landsmøte 2015 s. 61 Vedlegg Verv i BKFH 2014 Vedtekter BKFH s. 62 s. 66 2

3 Årsmelding fra styret i BKFH Styrets arbeid a) Styrets sammensetning 1 Vilde Salhus Røed: leder, med tilleggsverv i Stiftelsen Klosteret 17 og Vestlandsutstillingens styre Erik Friis Reitan: nestleder, med tilleggsverv som årsmøterepresentant i B- open Linda Rogn: styremedlem, med tilleggsverv i Kunstnerverksteder CS55 Maia Urstad: styremedlem, med tilleggsverv som vara i Vestlandsutstillingens styre Azar Alsharif: styremedlem (permisjon mars oktober) Dillan Marsh: vara Nina Grieg: vara, med tilleggsverv i Rustis legat og som årsmøterepresentant i B- open b) Møtevirksomhet Styret hadde seks ordinære styremøter i Styrets medlemmer var ellers i en rekke møter i forbindelse med deres tilleggsverv, som listet over. Utover dette har styreleder vært i møter med Visp, Hordaland kunstsenter/rsu, Bergen kommune og nominasjonsutvalget i BKFH, og holdt muntlig innlegg på Hordaland Fylkeskommunes høringskonferanse om den nye kulturplanen Premiss: Kultur. Leder deltok også på NBKs ledermøte i Praha og holdt innlegg om BKFHs fagpolitiske arbeid på seminar arrangert av Trøndelag Bildende Kunstnere i Trondheim. Nestleder møtte Freethought, en av kuratorgruppene for Bergen Assembly 2016, og presenterte sammen med leder BKFH på Bergen Assemlys seminar Have your say. I tillegg har styrets medlemmer hatt arbeidsmøter i forbindelse med planlegging av og arbeid med skriftlige innspill og høringssvar, sommerfest, Kunstnernes Veiplan og seminar om plikter og rettigheter. c) Prioriteringer 2014 I 2014 har BKFH spesielt fulgt utviklingen av Hordaland Fylkeskommunes nye kulturplan Premiss: Kultur tett, både gjennom muntlige og skriftlige innspill. Vi har også sendt høringssvar til Kulturdepartementet i forbindelsen med gjennomgangen av Norsk Kulturråd, og innspill til referansegruppen som på oppdrag av Kulturdepartementet skulle utrede kunstnerøkonomien. Normalt jobber BKFH fagpolitisk lokalt og regionalt, men vi så det som viktig å gi våre innspill i forhold til disse svært viktige nasjonale sakene. I juni arrangerte vi sommerfest på Radøy Kunstsenter, noe vi tror hadde sosial verdi på kryss av aldre og miljøer. I høst arrangerte vi seminar om kunstneres rettigheter og plikter, et seminar som også var interessant for flere generasjoner kunstnere. Vi har også jobbet med å få til en relansering av Kunstneres Veiplan, som høsten 2014 fylte 20 år. 1 Fram til årsmøtet 2014 var styret satt sammen slik: Arne Bakke: leder Vilde Salhus Røed: nestleder BKFH, med tilleggsverv i Stiftelsen Klosteret 17 og Vestlandsutstillingens styre Linda Rogn: styremedlem, med tilleggsverv i Kunstnerverkstedene CS55 og som årsmøterepresentant i B- open Julie Lillelien Porter: styremedlem Azar Alsharif: styremedlem, med tilleggsverv i Rustis legat Maia Urstad: vara, med tilleggsverv som vara i Vestlandsutstillingens styre Malin Lennström- Örtwall: vara, med tilleggsverv som årsmøterepresentant i B- open 3

4 Handlingsplanen for Arbeide for en videre utvikling av kunst- og kunstnerpolitikk opp mot Hordaland fylkeskommune. Følge aktivt opp Hordaland fylkeskommunes arbeid med kulturplan Arbeide for en videre utvikling av kunst- og kunstnerpolitikk opp mot Bergen kommune: Følge aktivt opp kunstplanen for Bergen kommune og Bergen kommunes arbeid med overordnet strategi for kultur i Bergen de neste 10 år. 3. Utvikling av BKFH som organisasjon blant annet gjennom videre arbeid med foreningens vedtekter. 4. Forfølge løpende saker som ligger inn under foreningens formål. 5. BKFH styret skal initiere et samarbeid med Innstillingskomiteen i Hordaland for Statens utstillingsstipend for å synliggjøre og styrke dette stipendet for regionen. BKFHs styre har fulgt handlingsplanen, og beskriver mer utfyllende under hva vi har jobbet med. Punkt 5 i handlingsplanen har vi foreløpig lagt på is, da Statens Utstillingsstipend er i endring. Tildelingskomiteen for Statens Utstillingsstipend er i dialog med Norsk Kulturråd om dette, og vi venter med å foreta oss noe til den nye ordningen har blitt mer konkretisert. Hordaland Fylkeskommune (HFK) Byromsreklame/reklamefinansiert kollektivtransport I 2013 ga vi vår støtte til det offentlige oppropet mot reklamefinansiert kollektivtrafikk og byromsmøbler i Bergen. 18.juni deltok flere billedkunstnere på demonstrasjon foran rådhuset i det politikerne vedtok Bergen kommune å gå inn for reklamepakke for Bergen. Regional kulturplan Vi har fult opp arbeidet med Premiss: Kultur gjennom året. Basert på muntlig høringsinnlegg i 2013 leverte vi skriftlig innspill utpå våren. Vår viktigste kommentar var at HFK måtte tydeliggjøre forskjellen mellom profesjonell kunst og kultur, og amatørkultur og frivillighet. Vi foreslo også tiltak for hvordan HFKs visjoner for billedkunstfeltet kan realiseres. I planen som kom ut på høring i sommer kunne vi tydelig se at dette var tatt til etterretning. Vi leverte et grundig høringssvar til planen, og ble glade for at mye av våre innspill også her var tatt til etterretning. Spesielt gledelig er det at HFK ønsker å lytte til kunstfeltet selv, i tillegg til å styrke kunstnerstipend og produksjonsvilkårene for billedkunst. Internasjonalisering og residencyordninger skal videreutvikles og KUP- midlene videreføres og styrkes. I tett samarbeid med HKS skal det ifølge kunstplanen også igangsettes et program for kunst i offentlig rom tilknyttet veiutbygging. Men for at dette skal iverksettes må det penger til, og det gjenstår å se om HFK har vilje til å bevilge. Og i en tid hvor fylkeskommunestrukturen diskuteres på regjeringsnivå er planens fremtid usikker. Bergen kommune Våren 2014 rullerte Bergen kommune sin kunstplan. Deres hovedsatsning de neste årene er institusjoner og aktører i det frie kunstfeltet, og i løpet av de fem neste årene skal hele kunstfeltet styrkes med 21 mill. I budsjettet for 2015 kan vi derimot ikke tydelig se denne satsningen for det visuelle kunstfeltets del. Der hvor visuell kunst på faste poster økte med i 2014, er det for 2015 budsjettert med mindre. Dette gir sitt utslag i redusert støtte til noen aktører. I 2014 ble prosjektmidler til visuell kunst redusert med , men den totale summen på opprettholdes i Tilskudd til kulturnæring økes med til totalt for

5 Utover dette ser budsjettet for 2015 ganske likt ut som i 2014: I 2014 økte antall kunstnerstipend til 3, et antall som opprettholdes også i Internasjonale midler opprettholdes, bortsett fra som forsvinner da administrasjonen av gjestekunstnerleiligheten i Berlin flyttes fra Kulturhuset USF Verftet til Bergen kommune. Vi vil følge med på Bergen kommunes budsjett og andre tiltak for det frie kunstfeltet fremover, og håper vi ser vilje til å etterfølge prioriteringen som er satt. Nasjonale innspill Høringssvar til gjennomgangen av Norsk Kulturråd I forbindelse med gjennomgangen av Norsk Kulturråd leverte BKFH høringssvar til Kulturdepartementet. Vi stilte hovedsakelig spørsmål ved forslaget om at Rådet selv skal oppnevne stipendkomiteene, og at Rådet selv ikke trenger å besitte kunstfaglig kompetanse. Hvordan får vi mer kvalitet og maktspredning ved å ta oppnevningsretten fra kvalifiserte fagfolk og overføre den på syv hender i Rådet? Innspill til utredning av kunstnerøkonomien Kulturdepartementet igangsatte våren 2014 en utredning av kunstnerøkonomien, hvor det ble nedsatt en referansegruppe som innen 1.desember skulle levere sin rapport og beskrive aktuelle problemstillinger og forslag til tiltak. Rapporten ventes offentliggjort i løpet av januar BKFH leverte et innspill hvor vi kommenterte referansegruppens mandat, samtidig som vi pekte på noen problemstillinger i forhold til de enkelte kunstnergruppenes særegenheter og forslo enkelte tiltak. KOROs nye KOM- ordning Våren 2014 ble KOROs nye retningslinjer for utsmykning i kommuner og fylkeskommuner iverksatt, gjennom KOM- ordningen. Endringene er hovedsakelig at kommuner og fylkeskommuner nå selv er ansvarlig for alle ledd i utsmykningsprosjekter, og kan søke KORO om støtte til disse. Som konsekvens legges Regionalt Samarbeidsutvalg (RSU) ned. På oppfordring fra Kunstsentrene i Norge (KiN) møttes RSU, HKS, BKFH og NKVN i mars 2014 for å gjennomgå de nye retningslinjene og komme med innspill til KORO. Vår hovedbekymring var at det kompetente kunstfaglige leddet, som RSU tidligere var, nå er borte, og at kommuner og fylkeskommuner selv er ansvarlige for å eventuelt finne kunstfaglig kompetanse. I vårt innspill argumenterte vi for viktigheten av kunstfaglig forankring, og at kunstsentrene her bør spille en sentral rolle. Dette har KORO lyttet til, blant annet ved at utsmykningsprosjektene skal ledes av en kunstfaglig prosjektleder. De ulike kunstsentrene i Norge har forskjellige utgangspunkt og ressurser for å ta del i utsmykningsprosjekter i sin region. BKFH er glade for at HKS ønsker å spille en større rolle i utsmykningsprosjeter i Hordaland fremover. Bergen Assembly 2016 Bergen Assembly ønsker for 2016 å eksperimentere med ulike kunstneriske forskningsstrategier og perspektiver, og har valgt å invitere tre ulike aktører til å lage hver sine uavhengige prosjekter for triennalen. I september møtte BKFHs nestleder kuratorgruppen freethought sammen med andre aktører i Bergens kunstfelt. Sammenkomsten var først og fremst for å gi kuratorene et lite innblikk i hva som skjer på kunstfeltet i Bergen, og hvordan tingene fungerer her. De ønsker å jobbe frem mot triennalen med utgangspunkt i Infrastruktur et begrep vi i BKFH mener er beskrivende for vår organisasjon. På Bergen Assemblys seminar Meet Bergen Assembly - Have your say i desember fokuserte vi på dette i vår presentasjon av BKFH. Vi ønsker å ha en direkte dialog med Bergen 5

6 Assembly, og vil dele våre erfaringer og meninger med triennalens kuratorer og administrasjon fremover. Faglig forum Seminar om kunstneres rettigheter og plikter I samarbeid med VISP og NKVN inviterte vi i oktober til seminar om kunstneres rettigheter og plikter med NBKs advokat Hilde Sjeggestad på Hordaland kunstsenter. Seminaret fulgte opp et seminar om rettigheter for frilansere, produsenter og kunstnere, arrangert av VISP, BRAK og Proscen. Seminaret på HKS tok utgangspunkt i problemstillinger som er spesielt knyttet til skapende kunstneres virke. I overkant av 30 kunstnere i ulike aldre deltok med sine spørsmål og erfaringer, og Hilde Sjeggestad loset oss kunnskapsrikt gjennom det hele. Referat fra begge seminaret finner dere på vår hjemmeside. Sommerfest 21.juni inviterte BKFH sammen med BEK og Radøy Kunstsenter til sommerfest. Det ble kommentert på Årsmøtet 2014 at det festes for lite i BKFH, og en slagplan ble lagt for å samle Hordalandskunstnere i mange aldre og fra ulike miljø. Det var også en gylden mulighet til å feire 40- årsjubileet til Kunstneraksjonen 74 og til å dele ut Kunstnerprisen , som gikk til Sissel Blystad. På programmet stod kunst, musikk, dansing, prating og grilling. Nærmere 100 medlemmer og ikke- medlemmer, venner og familie kom på sommerfesten. Vi vil takke alle som bidro til programmet og med sitt glade nærvær! Foto: Robert Alda VISP BKFHs styreleder har vært i flere møter med VISP, også sammen med styreleder i NKVN. Vi har samarbeidet om seminar, og hatt dialog om annen kursvirksomhet. BKFHs Kunstnerisk Råd har på oppdrag av VISP sittet i faglig jury i forbindelse med VISPs prosjekt kunstguide.no BKFH støttet VISP med 3.000,- i

7 Gjestekunstergruppen Gruppen, som besto av Dillan Marsh, Julie Lillelien Porter og Imi Maufe, møttes i mai og i september for å undersøke mulighetene for å utvikle sosiale og faglige møtepunkt for gjestekunstnere som kommer til Bergen. De diskuterte viktigheten av at gjestekunstnere som kommer til Bergen får muligheten til å møte lokale kunstnere, og motsatt; at lokale kunstnere får muligheter til å møte gjestekunstnerne. Bergen Ateliergruppe inviterer gjestekunstnere og - kuratorer til lunsj, hvor folk kan møtes og prates i en uformell setting. BAG har gjort dette i flere år, og kommer til å fortsette fremover. Selvorganiserte initiativ som åpent studio og andre events arrangert av vertskapsinstitusjonene synes også å være suksessfulle. Gruppen opplever derfor at ekstra tiltak fra deres side ikke er den beste måten å fortsette på. De mener at videre diskusjon rundt dette allikevel kan være tiltrengt, spesielt med tanke på koordinering. NBKs ledermøte NBKs årlige ledermøte for alle ledere i grunnorganisasjonene ble i 2014 holdt i Praha i begynnelsen av november. Ledermøtet var hovedsakelig viet diskusjon rundt erfaringer med fagpolitisk arbeid, og hvordan grunnorganisasjonene kan jobbe mer aktivt for sine saker opp mot politikerne i sine regioner. Det ble også diskutert rundt stipendbehandlingen og sentralstyret informerte om saker de jobber med, som piloten for utstillingshonorar ved statlige institusjoner, eiendommen Bondilia og forsikringsordning for NBKs medlemmer. Kontakt med studentmiljøet BKFH ble i 2014 ikke invitert til å presentere organisasjonen for KHIBs avgangsstudenter på såkalt overlevelseskurs. Vi var i dialog med KHIB om å få til et seminar for studentene hvor BKFH og NKVN kunne presentere seg og NBKs advokat Hilde Sjeggestad kunne informere om selvangivelse og andre økonomiske problemstillinger. Dessverre ble dette ikke gjennomført. Vi mener det er svært viktig at nyutdannede kunstnere kjenner til hvordan fagforeningen deres arbeider, og at studentene får god informasjon om hvordan man jobber som profesjonell kunstner etter studiene. BKFH ønsker å være en ressurs, og vil jobbe for et tettere forhold til studentmiljøet fremover. Synlighet og debatt Sammen med NBKs leder Hilde Tørdal skrev BKFHs leder i mai en kronikk i Bergens Tidende om regjeringens og Bergen kommunes visjoner om å satse på den frie kunsten. Kronikken var et innlegg i debatten om regjerings frihetsreform og tiltak som piloten med utstillingshonorar, og lokalt i forbindelse med Bergen kommunes rullering av kunstplanen. I sommer vant nestleder i BKFH tredjeplassen i Morgenbladets essaykonkurranse om beste kulturpolitiske tiltak. Han argumenterte for at kunstnere har kvalitet som arbeidsredskap, og at dersom kulturministeren mener noe med sin frihetsreform så må hun også tørre å satse på kunstnernes frihet til selv å definere kunstnerisk kvalitet. Essayet var også et innlegg i debatten om mulige omlegginger i Norsk Kulturråd. BKFH har også vært aktiv på sosiale medier, og delt kunstpolitiske artikler, debatter og meninger på Facebook. Alle våre innspill og kronikker/essay fra 2014 finner dere på vår hjemmeside. Faglitteratur BKFH abonnerer på magasinet Frieze, som er tilgjengelig i HKS kafé sammen med avisene og magasinene som kunstsenteret abonnerer på. 7

8 Medlemsbrev HKS sender ut e- post hver torsdag til medlemmer i BKFH og NKVN. I tillegg sender BKFH ut eget medlemsbrev per e- post om relevante saker i forholdt til BKFHs arbeid. Husk å gi oss beskjed dersom du får ny e- postadresse eller om du ikke mottar e- post fra BKFH og HKS! 2. Drift og økonomi a) Medlemskap Antall aktive/betalende medlemmer pr var 241 mot 232 pr Vi ønsker alle våre nye medlemmer i 2014 velkomne! b) Økonomi Regnskapet har vært ført av leder og er blitt kontrollert av styret. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr ,- I 2013 var overskuddet på kr ,- Egenkapitalen per er på ,- Bergen, 5.februar 2015 Vilde Salhus Røed, leder Maia Urstad Erik Friis Reitan, nestleder Azar Alsharif Linda Rogn 8

9 Årsberetning Frida og Olav Rustis Legat 2014 Styret mottok en søknad fra BKFH om støtte til arbeidet med Kunstnerisk Veiplan. Søknaden ble behandlet og innvilget digitalt. Søknadsbeløpet var på kr Forretningsfører Jan R.Blich vil kalle inn til møte i februar etter at årsregnskapet er ferdig, og innen årsmøtet i BKFH i mars. Vi er ennå ikke innkalt til møte. Bergen, 05.februar 2015 Nina Grieg og Adriana Alves 9

10 ÅRSRAPPORT 2014 FRA NOMINASJONSUTVALGET I BKFH BKFH sitt nominasjonsutvalg har for året bestått av Maya Økland, Øyvind Johnsen og Rita Marhaug. Utvalget har hatt et lenger møte og utstrakt e-post korrespondanse med hverandre under nominasjonsarbeid til diverse lokale verv som skal vedtas feb-15 på BKFHs årsmøte. Vi har hatt møte med BKFH styreleder V. Salhus Røed, og også vært i kontakt med siste leder for HKS representantskap (C. Kierulf) og representanter for nominasjonsutvalget for NKVN for å drøfte nominering til HKS-styret. Innstillingen fra nom.utalg til BKFHs årsmøte -15: BKFH Nominasjonsutvalg Heidi Nikolaisen Tom Kosmo Line Hvoslef BKFH Styret Vilde Salhus Røed Dillan Marsh Nina Grieg Gabriel Kvendseth 1. Vara Torgrim Sund 2. Vara BKHF Kunstnerisk Råd Anne Marthe Dyvi Sarah Jost Sveinung Unneland Vara: Sissel Lillebostad Vara: Grethe Unstad Styret B-open Leder: Anngjerd Rustand Vara: Jane Sverdrupsen Styret HKS Maia Urstad Vara: Are Hauffen Representantskapet Turid Uldal Ragnhild Ohma Julie Lillelien Porter Vara: Svein Møxvold Vara: Sabine Popp Videreføring av ekvivalent til RSU Anne Skansaar Vara: Gitte Sætre Urdifondet Adriana Alves Representant til KODE-representantskap Vara: Anette Kierulf Rita Marhaug For nominasjonsutvalget i BKFH, Bergen

11 Årsrapport 2014 Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen. Fondet til kunstnerisk utsmykking (Fondet) har i 2014 hatt følgende styremedlemmer: Bodil Friele, politisk oppnevnt (H) - leder Stig Morten Frøiland, politisk oppnevnt (A) - nestleder Karin Hindsboe KODE Stefan Törner- oppnevnt av BKFH (Bildende kunstneres forening Bergen og Hordaland) Heidi Bjørgan oppnevnt av NK Vest-Norge (Norske Kunsthåndverkere) Inga Lindstrøm - oppnevnt av Bergen Arkitektforening I tillegg møter: Mogens Lock Hansen - observatør fra Grønn etat Per Aase Andresen - observatør fra Bergen Kommunale Bygg Etat for utbygging Grete Riis rådgiver ved Seksjon for kunst og kultur er sekretær for Fondet (50 % stilling) Elisabeth Vaule har ansvaret for kunstregistreringsarbeidet, og vedlikehold av utendørs kunst i samarbeid med Grønn etat. Dette utgjør en ca 35 % stilling. Hun deltar i styremøter der saker hun er involvert i behandles. Styret for Fondet til kunstnerisk utsmykking har hatt 6 møter med 27 saker til behandling i Møtene er blitt holdt på biblioteket i 4. etg. KODE 4. Kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg Bystyret bevilget kr. 1 mill. til kunstnerisk utsmykking for 2014 til fondsstyrets forvaltning. Følgende prosjekter fikk bevilgning i 2014: Kr til kunst i Skansenparken (hvorav kr i 2013 og i 2014). Den nye parken på Skansen anlegges ved Skansedammen ifb med et nytt parkeringsanlegg under den gamle dammen. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Etat for utbygging og Grønn etat. Kunstnerisk konsulent er Hilde Skjeggestad. Grete Riis og Reinhard Haverkamp har representert Fondet i kunstutvalget som hadde 3 møter i Etter konkurranse mellom 3 kunstnere ble det ble i juni 2014 avgjort at man skulle gå videre med Suvi Nieminens forslag til utsmykning, som består av et tredelt prosjekt. Kunstneren tar utgangspunkt i den øvre delen av parkens landskapsrom, og hun ønsker å tilføre parken elementer som forsterker landskapsrommets egenart. En høy transparent, traktformet stålskulptur som peker på skrå utover og en «dobbelseng» i Hardangerskifer og eik skal plasseres ved gressletten i parkens nordøstre del. En lite, åpen «mottaker» i slekt med den store stålskulpturen skal plasseres i området bak brannstasjonen. Kr til kunst i fbm rehabilitering av Møhlenpris skole. Etat for utbygging hadde gått inn med et tilsvarende beløp. Kunstnerisk er konsulent Kirsten Mørck. Kurt Johannesen og Bjørn Kowalski Hansen er plukket ut til å utføre kunstoppdrag. Fire forskjellige kunstnere presenterte seg og sine kunstprosjekter for kunstutvalget før disse to ble plukket ut til å utføre hver oppdrag, Johannesen inne i skolen og Hansen ute. 11

12 Kr ble bevilget som tillegg til tidligere bevilgning til minnesmerket over Mons A. Kårbø (stortingsmann, grunnlegger av Noregs Sildesalslag og sentral person i norsk fiskeriutvikling) som avdukes på Norges Fiskerimuseum i Sandviken når dette åpner i juni Det er første gang Fondets styre har gått aktivt inn i prosessen, hvor en privat giver ønskrrt å oppføre et minnesmerke, etter at Bergen kommunes regler for mottak av private kunstgaver ble vedtatt. I 2014 deltok Grete Riis i tre (?)møter i kunstutvalget på vegne av Fondet. Høsten 2014 ble det inngått kontrakt mellom oppdragsgiver og kunstner Gunnar Torvund. Den økonomiske rammen er på til sammen kr Kr er bidrag fra innsamlede private midler, kr, fra Fondets midler, og kr fra Seksjon for kunst og kulturs driftsmidler. Avsluttede prosjekter:. Kr ble gitt som ekstrabevilgning til Hellen skole til nymontering av et stort keramikkrelieff utført av Kari og Odd Gjerstad i Relieffet ble oppført i 1955 da skolen var ny, og var plassert utvendig på en vegg som ble revet ifb med utbyggingen av skolen. Relieffet ble saget ut av betongveggen, og var derfor svært tungt og komplisert å montere, og prosessen ble følgelig mer kostbar enn først antatt. Fondets styre vurderte relieffet til å ha høy kunstnerisk verdi, og et fint eksempel på utsmykkingskunst fra denne tiden, og valgte derfor å gå inn med en tilleggsbevilgning til prosjektet (til sammen kr ). Rett før sommerferien ble det aldrende kunstnerparet som har laget begge keramikkrelieffene invitert til en sammenkomst på Hellen skole i Fondets regi. De var svært fornøyde med oppføringen av relieffet på fondveggen i det nye auditoriet, og med at man hadde bevart det andre relieffet under ombyggingen av skolen. Amalie Skram skole og ADO hallen ble åpnet høsten 2014, og 7 integrerte kunstverk av 6 forskjellige kunstnere var ferdigstilt. Det har vært et godt samarbeid mellom Fondet og kultur- og idrettsavdelinga Hordaland fylkeskommune om kunstprorsjektene, og kunstutvalget har arbeidet gjennom mange år. Samlet avsetning til kunst er ca kr. 6 mill. Kunstneriske konsulenter har vært Sissel Lillebostad og Arne Rygg. Fondets bidrag til prosjektet utgjør kr samt kr fra KORO. Bergen kommune står som eier av Kira Wagers malerier i underetasjen utenfor svømmehallen, og Reinhard Haverkamps stålskulptur ved hovedinngangen i sør. Andre pågående prosjekter: Den nye Ulsmåg skole åpner i april 2015, og et stort fargerikt innendørs trearbeid av Marisa Ferreira er nylig ferdigstilt. Det viste seg at «Grotten» til Ebba Bohlin ikke fikk plass der den opprinnelig var ment å stå, ved skolens inngang. Problemet oppstod fordi det ikke var samsvar mellom reguleringsplanen og plantegningen som arkitekten la til grunn. Det ser nå ut til at kunstner godtar å plassere kunstverket et annet sted ved skolen. Etat for boligforvaltning bevilget i 2014 kr til kunst til Gartnermarken omsorgsboliger og eldresenter i Fyllingsdalen. Grete Riis har vært behjelpelig med tilsetting av kunstnerisk konsulent, deltar i i kunstutvalget, som hadde første møte like før jul i 2014, og bistår ellers Etat for boligforvaltning med råd og hjelp i utsmykkingsprosessen. 12

13 Kunstutvalget for Bybanen videreføres av Hordaland fylkeskommune, da det er dem som er ansvarlig for Bybanens byggetrinn 2 og 3. I tillegg til Jørgen Blitzner som fortsetter som kunstnerisk konsulent, er også Hilde Skjeggestad tilsatt. Grete Riis representerer Bergen kommune i kunstutvalget, men kommunen er ikke inne med finansiering av kunst til denne delen av bybaneutbyggingen. Andre saker til behandling i Fondets styre: 28. april 2014 hadde Fondets styre et ekstraordinært møte hvor billedkunstner Bård Breivik og prosjektleder Steinar Birkeland presenterte Rapport januar 2014: Torgallmenningutskifting av søyler og glasstak. Grønn etat og Bård Breivik ønsket Fondets uttalelse til rapporten. To ulike forslag til utskifting av søylene på Torgallmenningen ble presentert, ett alternativ i stein og ett i stål. På Fondets møte 10. juni ble det stemt over de to forslagene. 5 medlemmer stemte for stålalternativet, mens Bergen Arkitektforenings representant stemte blankt. Det er i løpet av 2014 ikke kommet noen videre henvendelse fra Grønn etat om fremdrift i saken. En henvendelse fra kunstneren Charles Michalsen om Bergen kommune kunne finne en egnet plassering/evt. overta hans steinskulptur «Natur Kultur» ble avvist. Fondets styre var ellers positiv til en henvendelse fra Galleri SE om forslag til en fremtidig skulpturløype fra Lille Lungegårdvann til Florida. Vedlikehold og konservering av utendørs kommunal kunst: Vedlikeholdsgruppen bestående av representanter fra Grønn etat og Seksjon for kunst, Konserveringsavdelingen KODE og kultur/fondet har hatt ett møte i Renhold og fjerning av tagging som har oppstått i løpet av året blir utført av Byggvedlikehold ved bestilling av Grønn etat. Storm og hærverk førte til store skader på Thorsten Goldbergs kunstprosjekt ved Florida. City Service utførte reparasjonene etter bestilling via Byggvedlikehold. Kunstverket renses og spyles to ganger i måneden. Også HC Giljes kunstverk i Fantoft-tunellen ble reparert i Rundt kunstverket Sol i Råstølen boligområde har det hele 2014 pågått bygge- og gravearbeider. Bybanen har arbeidet med bybanestopp og undergang med trapp som kommer opp i plenområdets del av kunstverket. Store deler av plenen brukes. Området rundt kunstverket er dermed fortsatt en byggeplass. En overenskomst fra 2010 skal sikre et fond på kr gitt av Bergen Tomteselskap til vedlikehold av skulpturene i Råstølen boligområde i 10 år framover. Råstølen Velforening skal disponere fondet og årlig rapport til Seksjon for kunst og kultur. Det ble avholdt et møte i slutten av året mellom BTS og Kulturseksjonen hvor et utkast til avtale ble skissert. Oppgradering av kunst i Klostergarasjen er nå så godt som fullført. Kunstner Bård Ask har fornyet sitt verk Notio Viri Placet fra Unn Fahlstrøm har ikke svart på henvendelser og denne videoskjermen blir dermed tatt ned. Ole Martin Lund Bø sine lystavler er rengjort og har fått nye lysrør. Daglig leder for Bergen Parkering Bjørg Hatlem har ved hjelp av kunstnerisk konsulent satt i gang prosess med utsmykking av gangtunnel ved Østre Murallmenning. Etter mange år er Charles Michalsens verk Åpne hender 1988 på søndre hjørne av Bygarasjen nå renset for tagging. Maling av inskripsjonen på Nordstjernen 2004 har flasset av etter 5 år. Det skulle holde år. Leverandøren ser på alternative malingstyper og holdbarhet. Eierskapet til Hetland-relieffet som i sin tid hang på utsiden av Engen kino ble i 2014 overdradd fra Bergen kommune til familien Hetland etter mange forsøk på ny plassering. Det henger pr. i dag på en privat vegg på Nøstet. 13

14 Det største løftet med hensyn til skulpturvedlikehold i 2014 var Rød vind 1978 av Arnold Haukeland, plassert i Byparken. Bladet på skulpturen som måler ca. 100 cm i diameter var svært skadet og måtte lages på nytt. Den opprinnelige fargekoden ble oppsporet og skulpturen ble malt i sin opprinnelige rødfarge. Resultatet ble svært vellykket. Kunstregistrering - konservering Mindre vedlikeholdsarbeid fortsetter samtidig med registreringsarbeid. Dette gjelder og utsmykninger der vedlikehold er påkrevd, eventuell mangelfull skilting og omplasseringer. Arbeidet med konservering og rengjøring av malerier har stoppet opp da malerikonservator som tidligere ble brukt ikke lenger har kapasitet til å påta seg oppdrag. Ved nyttårsskiftet er det opprettet kontakt med en ny konservator. Maleriet Kronprins Oscar med arveprins Carl av Fredric Westin ble dette året utlånt til Haugar, Vestfold kunstmuseum i anledning utstillingen Kongelige portretter det norske monarkiet i kunsten Maleriet som til vanlig henger i Magistratbygningen og måler 306 x 236 x 20 cm med ramme og er svært tungt, bød nedtaking av vegg og transport på en del utfordringer. Maleriet var et av hovedverkene på utstillingen. Arbeidet med opprettelse av en vedlikeholdsmodul fra Primus gjennom kommunens eget FDV-system og BK-bilde har foregått også dette året. Mye arbeid er gjort. Ved utgangen av 2014 venter vi på ferdigstillelse av omkoding av FDV-systemet slik at det kan samkjøres med nye media. Det var i 2014 oppslag i Bergens Tidende i forbindelse ved utbedring av Rød vind. Diverse Grete Riis og Elisabeth Vaule er lokalisert i KODE 4, Kunstmuseene i Bergen. Seksjon for kunst og kultur står som arbeidsgiver og leier to kontorer i østfløyen i 4. etg, i Lysverksbygningen. Rett før jul ble det fra KODEs administrasjon varslet om at museet har behov for lokalene til eget bruk, og at kontorene helst bør fraflyttes til 1. april. Det er utbetalt honorar til styremedlemmene i 2014 på til sammen kr Bergen 30. januar 2015 Styret i Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen 14

15 RAPPORT FOR VESTLANDSUTSTILLINGEN 2014 Vestlandsutstillingen ble for første gang avholdt i 1922, og avholdes årlig. Kunstnere med tilknytning til Vestlandet kan søke om deltagelse. Vestlandsutstillingen er en viktig visningsmulighet for regionens kunstnere, og har en viktig funksjon ved å vise samtidskunst av høy kvalitet i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Vestlandsutstillingen 2014 den enes brød, den andres død Kunstnerisk leder for VU 2014 var kurator Lars Sture. Deltagende kunstnere var Audar Kantun & Marthe Elise Stramrud, Bettina Hvidevold Hystad & Simon Torssell Lerin, Bjørn-Henrik Lybeck, Bjørn Venø, Cameron MacLeod, Camilla Haukedal, Cato Løland, Ellen Henriette Suhrke & Hilde Skevik, Gitte Sætre, Ingeborg Kvame, Johannes Høie, Johnny Herbert, Kent Fonn Skåre, Kristen Veste Rønnevik, Kristin Austreid, Kristina Kvalvik, Lena Katrine & Heidi-Anett, Linda Larsen, Maren Juell Kristensen og Tove Kommedal. Turnéplan for 2014 Kunsthall Stavanger Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde Kunstmuseet Kube, Ålesund Haugesund Kunstforening Kunsthuset Kabuso, Øystese: Lars Sture om utstillingen 2014 Mennesket er et sammensatt vesen; parallelt med vår iboende egoisme er fellesskapet grunnleggende i vår tilværelse. Vi har behov for å høre til og har tallrike arenaer for vår trang til samhold og samhørighet. Kunstprosjektene i Vestlandsutstillingen 2014 har som fellesnevner at de alle reflekterer over idéer omkring individet og fellesskapet. Mange av prosjektene har en tydelig loso sk og/eller sosiologisk forankring. Noen av arbeidene har som omdreiningspunkt spørsmål omkring individet, andre belyser de ulike fellesskap vi tilhører. De 20 verkene som utgjør årets utstilling gir oss muligheter for små innblikk i hver enkelt kunstners ulike synspunkt, men også en mulighet til å oppdage det vi har felles, det som binder oss sammen. Her er link til digital katalog: Vestlandsutstillingen 2015 Handlingens Gang Kunstnerisk leder for VU 2015 er Kjersti Solbakken. Deltagende kunstnere: Aage Langhelle, Benedicte Clementsen, Elin Melberg, Gabriel Johann Kvendseth, Gunnhild Torgersen, Ida M. Følling & Øyvind Torvund, Inger Wold Lund, Jóhanna Ellen Ríkharðsdóttir & Kristian Skylstad & Jason Havneraas & Kjetil Berge, Margrethe K Brekke, Maria Brinch, Marius Moldvær, Olve Sande, Petrine Vinje, Ragnhild Aamås, Runa Carlsen, Sandra Vaka Olsen, Silje Linge Haaland, Øyvind Aspen. Utlysningstekst VU 2015 Historie defineres gjerne som en sammenhengende fremstilling av fortidens hendelser. Rent språklig blir ordet benyttet i en todelt betydning som både viser til historie og fortelling. Handlingsgang, eller på engelsk plot, er beskrevet som den forståelige helheten som styrer en følge av hendelser i enhver fortelling. Handlingsgangen gjør hendelser om til en fortelling og utgjør dermed skjæringspunktet 15

16 mellom temporalitet og narrativitet. Hendelser, handlinger, karakterer, reaksjoner, forandringer og vanskeligheter bidrar til å følge en fortelling mot dens konklusjon. Turnéplan for 2014 Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde Kunsthuset Kabuso, Øystese: Kunstmuseet Kube, Ålesund Haugesund Kunstforening Kunsthall Stavanger Styret i Vestlandsutstillingen Haugesund kunstforening: Joakim Lund, Leder Kunstmuseet KUBE: Benedikte Holen, Nestleder BKFR: Sandra Vaka Olsen, Au-medlem Kunsthuset Kabuso: Heidi Jæger, Au-medlem BKMR: Liv Dyste Sønderland BKHF: Vilde Salhus Røed Sunnfjord Kunstlag: Atle Atterås Stavanger Kunstforening: Mona Orrstad Hansen Vara: Maia Urstad (BKFH) & Tove Lande (Kunstmuseet KUBE) Det ble avholdt årsmøte i Vestlandsutstillingen fredag 20.juni 2014, hvor styret ble konstituert som over. Mei Szetu har vært ansatt som utstillingskoordinator i 50% stilling gjennom hele året. Vilde Salhus Røed Bergen, 23.januar

17 Rapport fra Kodes representantskap Det ble avholdt to møter i 2014, av relevans for BKFH er: - April: BKFhs representant ble valgt inn i valgkomite (innstiller til styremedlem, KODE) sommer 2014, Annette Kierulf stepper inn for Åse Løvgren - Oktober: NKVNs representant blir valgt inn i styret. til KODE. Med dette har vi fått inn en kunstner i styret, noe vi er svært fornøyd med. mvh Åse Løvgren og Annette Kierulf Om representantskapets funksjon (Fra KODEs vedtekter) 8 Representantskap Museets representantskap skal drøfte og gi råd til museets strategier og mål og ved beslutninger som i vesentlig grad vil påvirke museets fremtid. Museets representantskap velger 1 styremedlem med varamedlem slik at de styrker styrets kompetanse og bredde. Representantskapet består av representanter fra tilskuddsgivere, samlingseiere, venneforeninger, faginstitusjoner og organisasjoner, regionale fora og andre partnere av viktighet for museet. Styret beslutter opptak av nye medlemmer i representantskapet. Ved valg av styremedlemmer er representantskapet beslutningsdyktig når flertallet av samlingseierne og minst 6 andre medlemmer er til stede. Funksjonstiden for representantskapet er 4 år. Representantskapet velger selv ordfører og varaordfører. Representantskapet møtes minst en gang i året. 17

18 ÅRSRAPPORT FOR RADØY KUNST SENTER RKS Radøy Kunst Senter (RKS) er et kunstnerfaglig eksperiment som prøver ut kunstsentermodellen i en mindre kommune. Sentralt er kunstsentrenes faglige helhet mot et prinsipp om vederlag for bruk (internasjonal utveksling og "åpen" utstillingsaktivitet for organiserte billedkunstnere og kunsthåndverkere). Dette prinsippet har RKS fulgt siden BKFH sitt styre har med medlemmene fulgt opp kunstnerstyrte RKS sin kunstnerfaglige strategi ved å velge en av representantene til RKS sitt styre. I 2014 la BKFH sin sommerfest til senteret. I 2014 har RKS med kunstnerrepresentantene arbeidet for å utvide kunstsenterideologien ved å vise til vår operative modell. Ut fra nasjonale signaler er det nå svært viktig å følge opp modellen med kunstnerstyring og økt bruk av vederlag. RKS ser derfor for seg å etablere et kunstsenter tettere på Bergen i Dette for å øke bruken av kunstnernes kompetanse, betale vederlag for visninger, øke antallet visninger og etablere et "åpent" prosjektgalleri for organiserte billedkunstnere. Vi ser dette som en viktig strategi i en global virkelighet med mulige mindre midler til billedkunstfeltet og en synkende forståelse for kunst og slik en mindre reell ytringsfrihet. Vi ber det nye styret å fortsette oppfølgingen av RKS, et evt. nytt KS og en kunstakse med flere kommuner, for økte visninger med vederlag. Christian Bøen Roger Gjerstad 18

19 Rapport for verv på vegne av BKFH for KUNSTNERVERKSTEDER CS55. Kort om Kunstnerverksteder cs55: det blir støttet av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, og ble etablert i 1999 som et andelslag for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. C. Sundtsgate 55 er et industribygg med 9 etasjer på Nordnes i Bergen sentrum med gjennomsnittlig 560 m2 grunnflate pr. etasje. Kunstnerverksteder cs55 leier 5 etasjer som tilsamen rommer 31 verksteder i tillegg til BEK - Bergen senter for elektronisk kunst. To av atelierene er for nyutdannede og et prosjektrom for kunstnere med tidsbegrenset behov. I skrivende stund består styret av styreleder Karen Kipphoff (Cs55), Lars Ove Toft (BEK), Rebecca Teigland (NKVN), Linda Rogn (BKFH). Annbjørg Fjellhaug (Regnskap/administrasjon) Årsmøte avholdes den Som representant for BKFH har jeg (Linda Rogn) deltatt på fire av fire styremøter i Styremøtet avholdt cs55, Årsmøtet ble satt til De viktigste sakene til årsmøtet blir forhandlinger med huseieren om fornyet leieavtale utover 2016, og valg av ny styreleder. Regnskapsansvarlig orienterte styret om regnskap og balanse per Styremøtet avholdt cs55, Lars Ove Toft og Karen Kipphoff rapporterte om diverse møter de hadde hatt med huseieren og Bergen kommune (Vilde Andrea Brun/ Øyvor Johnsen). Neste møte med huseieren er satt til mars 2015, på dette møtet vil han komme med svar om den videre leieavtalen. - Styremøtet avholdt cs55, Tildeling av atelier 405 i 4.etg. Det var innen søknadsfrist kommet inn fire søknader til dette. Magnhild Øen Nordahl tildeles atelier etter gjennomsyn av søknadene og diskusjon. - Styremøtet avholdt cs55, Tildeling atelier i 2.etg. Det var kommet inn tre søknader til dette. Karina Presttun tildeles atelier etter gjennomsyn av søknadene og diskusjon. Kunstnerverkstedet var innkalt til møtet med Bergen kommunen/vilde Andrea Brun om måloppnåelse i 2013 og søknadsbrev for Styret diskuterer og bekrefter at målene om stabil atelierplass, atelier for nyutdannede, utleie prosjektrom og økt aktivitet er oppnådd. Karen Kipphoff stiller på møtet med Bergen Kommune. Linda Rogn

20 RAPPORT FRA STIFTELSEN KLOSTERET 17, 2014 Stiftelsen Klosteret 17 har som formål å stille lokaler til disposisjon for Hordaland kunstsenter, Bildende Kunstneres Forening Hordaland, Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge og de målsettinger disse arbeider for. Stiftelsen har ansvar for en forsvarlig forvaltning og drift av bygningen. Stiftelsen avholdt kombinert årsmøte/styremøte 27.mars 2014, hvor Linda Strømsnes (regnskapsfører), Kyrre Sørensen (leder, Hordaland Fylkeskommune), Anne Szefer Karlsen (HKS) Alain Ayers (styret i HKS), Gunnar Thorsen (NKVN) og Vilde Salhus Røed (BKFH) var tilstede. Årsmøtet godkjente årsberetning og regnskap fro 2013, samt budsjett for Kyrre Sørensen ble valgt videre som stiftelsens leder. Styrets sammensetning har endret seg flere ganger i løpet av året. Dette er styrets sammensetning per : Kyrre Sørensen (leder, Hordaland Fylkeskommune) Jon Simonnes (Bergen kommune) Maia Urstad (styret i HKS) Gunnar Thorsen (NKVN) Vilde Salhus Røed (BKFH) Styret har ikke tatt ut honorar i Leder ved HKS Anthea Buys, eller annen ansatt ved senteret, stiller på styremøter for informasjon og oppdatering ved behov. Linda Strømsnes er regnskapsfører fra Netledger, og revisor er Fakta revisjon AS. Regnskapet for 2014 er per 6.februar ikke ferdigstilt. Styret har i løpet av 2014 holdt flere arbeids- og styremøter. Vi har brukt mye tid på å finne arbeidsfordeling og lage prioriteringsliste over arbeidet fremover. Etter at Jon Simonnes ble oppnevnt som representant fra Bergen kommune høsten 2014, har dette arbeidet blitt mer målrettet. Jon har tidligere sittet i styret, og kjenner byggets historie. Vår hovedprioritet fremover er å ansvarliggjøre Bergen kommune som eier av bygget. Vi ønsker å få laget en tilstandsrapport slik at videre prioriteringer kan gjøres, og mener at Bergen kommune bør bidra her. Større prosjekter som bør iverksettes i løpet av få år er blant annet å undersøke ventilasjon i hele bygget, se over ytterdører og bygge om toalett nede etter forskriftene om universal utforming. Vi har også diskutert at en vaktmesterordning for forefallende arbeid vil være en god idé, og er i dialog med HKS for å finne en god og langsiktig løsning. Vilde Salhus Røed, Bergen 19.februar

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREs LANDSMØTE PRAKTISK INFORMASJON Hvor: Klækken hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss Møtestart: fredag 29. mai, presis kl.

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap 2012...05 Budsjettforslag 2013...06 Trøndelagsutstillingen Regnskap 2012...07 Trøndelagsutstillingen,

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Øyenskygger. Av Ytter for Bildende Kunstneres Forening Hordaland, mars 2015. Øyenskygger markerer 20-årsjubileet. Nina Grieg Unfolding (2014)

Øyenskygger. Av Ytter for Bildende Kunstneres Forening Hordaland, mars 2015. Øyenskygger markerer 20-årsjubileet. Nina Grieg Unfolding (2014) Øyenskygger Av Ytter for Bildende Kunstneres Forening Hordaland, mars 2015 Nina Grieg Unfolding (2014) «Er det noe som leder vei eller noe som går seg vill? En trapp leder vei. Et utbrettet kart kan lede

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 Forside: Grande Boule, 2012 (blankpolerte stålkuler og en rødlakkert stålkule) Kunstnere: Mari Røysamb og Ole Rosèn Skjold leir Foto: Jenny-Marie Johnsen 2 Kunst i offentlige

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s. 3-16 Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s. 16-18 Årsregnskap 2013 s. 20-21 Arbeidsbudsjett

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1

ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1 ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1 INNHOLD Daglig leder/intendants beretning 3 Styrets beretning 8 Kunstnerisk utsmykking/kunst i offentlige rom 10

Detaljer

Kulturarenaplan 2012-2025. Høringsuttalelser

Kulturarenaplan 2012-2025. Høringsuttalelser Kulturarenaplan 2012-2025 Høringsuttalelser Kultur og byutvikling Kultursjefen Høringsuttalelse Kulturarenaplan 2012 2025 Takk for orientering om kulturarenaplanen med tilsendt høringsutkast og invitasjon

Detaljer

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning... 4 Regnskap 2008... 5 Budsjettforslag... 6 Trøndelagsutstillingen... 7 Statutter for Trøndelagsutstillingen...

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. Tor Lindrupsen

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. Tor Lindrupsen Tor Lindrupsen ØSTFOLD KUNSTNERSENTER ÅRSMELDING 2014 ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Adr.: Fergestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad Tel.: 69 31 09 95 / www.ostfold-kunstsenter.no Åpningstider galleri: Onsdag - søndag

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING Christianssands kunstforening Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: kontakt@kristiansandkunsthall.no www.kristiansandkunsthall.no Telefon 38 02 58 53/ 932 10 688 Org.nummer: NO 971 550

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2007

Norsk Forfattersentrum 2007 Norsk Forfattersentrum 2007 Møt ikke vår egen tids diktning med uvitenhet og skuldertrekk, dertil er den for vesentlig, morsom, rå og forståelig. Møt forfatterne hør deres mening og la dem høre din. Fra

Detaljer

Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2014

Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2014 Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2014 Side 2 Innhold 1. ANSVARSOMRÅDE... 4 1.1 Organisasjon/bemanning... 6 2. MÅL OG RESULTATER... 7 2.1.a Situasjonsbeskrivelse... 7 2.1.b Mål... 9 2.2 Strategier

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2008

Norsk Forfattersentrum 2008 Arsmelding 2008 Norsk Forfattersentrum 2008 Den ledende aktøren Norsk Forfattersentrum er den ledende litteraturformidlingsaktøren i Norge. Det betyr at vi formidler flere forfattere til flere oppdrag

Detaljer

www.vestfoldkunstsenter.no

www.vestfoldkunstsenter.no ÅRSRAPPORT 2012 Innhold: Side: Visjon, strategi, organisasjon og virksomhet 3-6 Nøkkeltall og samarbeidspartnere 7-10 Kunstnerisk Råd, kunstprosjekter og utstillinger 11-14 DKS produksjoner 15-16 Kunst

Detaljer

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie ARTIST IN RESIDENCE BERGEN Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie 1 INNHOLD side 3 side 6 side 6 INNLEDNING DEL 1 CASE BESKRIVELSE Kulturpolitisk forankring side 7 Nasjonaliteter side

Detaljer

Årsmelding 2009. Stiftelsen Kulturhuset USF

Årsmelding 2009. Stiftelsen Kulturhuset USF Årsmelding 2009 Stiftelsen Kulturhuset USF INNHOLD Formål, visjon og strategi 4 Mål og viktige oppgaver i 2009 5 Aktivitet 2009 7 ublikum 7 Arrangører 7 Aktivitet andre areal på USF 9 Aktivitet prosjekter

Detaljer

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening Velkommen til GENERALFORSAMLING i NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og PRODA profesjonell dansetrening lørdag 20. april 2013 kl. 12:00 Dørene åpner kl. 11:30 for registrering.

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer