Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører"

Transkript

1 Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker: Referat-sak 21/15 Velferdstingets møte den * Referat-sak 22/15 Arbeidsutvalget Referat-sak 23/15 SiT Konsernstyre Referat-sak 24/15 STi,SP,SR-DMMH,TJSF,BIS Referat-sak 25/15 Råd og utvalg som VT innstiller/velger til VT-saker: VT-sak 23/15 Endringer i Valgkomiteens Instruks og oppbygning* VT-sak 24/15 Eventuelt valg til Velferdstingets Valgkomité /valg VT-sak 25/15 Innmelding i Velferdstingene i Norge* VT-sak 26/15 Idrettssenter på campus VT-sak 27/15 Studentfrivilligheten i Trondheim* VT-sak 28/15 Nordens Beste Studieby* VT-sak 29/15 Stillingsinstruks for Nordens Beste Studieby* Eventuelt Møtekritikk Dersom du ikke kan møte, må du melde fra til Velferdstinget på tlf , eller på mail: slik at vi kan få skaffet en vararepresentant til deg. Anne Finstad /s/ Leder Kine Nilsen Myre /s/ Konsulent Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no

2

3 VT-sak 23/ 15 Endringer i Valgkomiteens instruks og oppbygning Møtedato: Saksbehandler: Hans Petter Kleppan VT-sak 23/15: Endringer i Valgkomiteens instruks og oppbygning Definisjoner/forkortelser: VT: Velferdstinget i Trondheim SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim AU: Arbeidsutvalget i Velferdstinget Vedlegg: Instruks for Velferdstingets Valgkomité Forslag til endringer i Instruks for Velferdstingets Valgkomité Forslag til instruks for leder av valgkomiteen Retningslinjer for medaljer i Velferdstinget Hensikt med saken: Velferdstinget skal endre på instruksen for å styrke komiteens posisjon og endre på virkeperioden. Bakgrunn for saken: Velferdstinget valgte for første gang i 2012, på Velferdstingets-møte å fravike instruks for Velferdstingets Valgkomité med den hensikt å kunne velge inn flere medlemmer. Det samme gjentok seg våren 2013, på Velferdstingets-møte På Velferdstingets-møte gikk Velferdstinget inn for å endre på instruksen for Velferdstingets Valgkomité for å tilpasse den økende trenden de siste årene, og økte antallet fra tre medlemmer til minimum 6 og maks 9 medlemmer. Etter observasjon og diskusjon om hvordan valg, og valgkomiteen har fungert i år samt tilbakemeldinger fra valgkomiteen har vi identifisert forbedringsmuligheter for valgkomiteens struktur og arbeidsmåte. Tilbakemeldingene: Valgkomiteen kan ikke jobbe med valg til valgkomiteen med dagens instruks. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

4 VT-sak 23/ 15 Endringer i Valgkomiteens instruks og oppbygning Det kan lønne seg å endre valgkomiteens virkeperiode slik at man velger valgkomité på et møte hvor det ikke gjennomføres mange andre valg. Tilknytting til alle eierorganene, slik at alle eierorgan lettere kan få med seg studenter fra sin institusjon og styrke valgkomiteens posisjon hos eierorganene. Lage en instruks for leder av valgkomiteen. Alle endringer i forslag til endringer i instruks for velferdstingets valgkomité er uthevet og i rødt. I tillegg til disse endringene er det også uthevet i rødt de redaksjonelle endringer som er en konsekvens av vedtak om Velferdstingets Æresdalje. Saksbehandlers vurdering: Velferdstinget velger til flere verv i løpet av året og valgkomiteen er en viktig del av denne prosessen. Dagens instruks er tilpasset det antallet vi tror vil være passende for en valgkomité, 6-9 personer. Dette fordi det ble vanskelig å fastslå et spesifikt antall og at man ikke ønsket å måtte gjenta valg til valgkomite dersom man ikke oppnådde nøyaktig det antall personer inn i valgkomiteen. Likevel, med en stor valgkomité er det en utfordring med å finne kandidater verv. Det har vært en gjentakende trend på flere valg at det ikke har vært nok kandidater til valgene. Dette er ikke fordi studentene ikke er interessert i verv, eller ikke er engasjerte, men fordi forarbeidet ikke er gjort grundig og godt nok. Fordi Velferdstinget kan sette standarden for valgkomiteen helt selv er det greit å opprettholde et medlemsantall som kan variere fra år til år ut i fra interesse for arbeidet i studentmassen. Det er flere elementer ved valgkomiteens arbeid som er utfordrende når vi har en stor studentmasse som vi har i Trondheim. Det er viktig at valgkomiteen er godt forankret i studentmassen, og at de når ut til forskjellige subkulturene likeledes som den generelle studenten i studentmassen. Derfor er det viktig med en variert og stor valgkomite. Eierorganene er de som kjenner campus, studentmiljø og engasjementet ved sine institusjoner best. Som det står i instruksen: bør man tilstrebe at Valgkomiteen er representativ for samtlige utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiT. Det vurderes slik at ingen institusjon er mer- eller mindre verdig i Velferdstingets øyne, derfor burde alle være representert i Valgkomiteen. Ved å inkludere en representant fra eierorganene sitt arbeidsutvalg (heltid eller deltid), forankrer man valgkomiteen og forplikter eierorganene i større grad enn tidligere. Det kan være lurt å skille mellom den rollen man har som er oppfølging av velferdstinget og den rollen man får i Valgkomiteen. Slik at arbeidet med valgkomiteen ikke drukner i arbeid med å følge opp Velferdstinget. Det er saksbehandlers vurdering at setningene under sammensetning og valgbarhet i instruksen har som intensjon å hindre valgkomiteen fra å jobbe for å finne kandidater til valgkomiteens valg, og det skrives derfor inn et lite unntak i instruksen. Endringer i valgkomiteens virkeperiode I dag sitter valgkomiteen et år fra sommer til sommer ifølge instruksen. Det gjør at Velferdstinget må velge nye medlemmer til komiteen på høstens første møte i Velferdstinget da det samtidig arrangeres valg til; Kulturstyret, Boligrådet, Velferdsrådet og Ankerådet. Til sammen skal man velge opp til tjueto (22) personer til det overnevnte med dagens instrukser Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

5 VT-sak 23/ 15 Endringer i Valgkomiteens instruks og oppbygning på høstens første møte i Velferdstinget. Samtidig som man jobber for å finne personer til å sitte i valgkomiteen skal man da finne kandidater til alle verv, og hvis det skal være reelt valg på samtlige plasser må det oppdrives førtifire (44) kandidater, i løpet av sommeren og de tre fire første ukene i semesteret. Flyttes valgperioden til valgkomiteen vil man minske antall personer som må velges på første møtet, i tillegg kan valgkomiteen få erfaring fra arbeid med andre valg før en så massiv innhenting av kandidater til så mange forskjellige verv. I forslag for ny instruks er det foreslått å legge valg til Valgkomiteen på Velferdstingsmøtet som avholdes før det konstituerende møte for neste periodes Velferdsting, og at perioden frem til det konstituerende møtet er en overlappende periode for valgkomiteen. På denne måten får man en periode hvor en erfaren komité kan drive opplæring med de nye medlemmene, mens man jobber med et veldig viktig valg, nemlig valg til ledelsen og arbeidsutvalget. Dette gir et ekstra press på valgkomiteen til å prestere ved å kombinere opplæring og rekrutteringsarbeidet sitt. Samtidig som det trener dem til den største prøven, det å bruke nettverket sitt og finne kandidater, en utfordring som man helst bør ha litt øvelse i før man prøver å skaffe førtifire kandidater til valg. Ettersom at man i år har gjennomført konstituerende møte opprettholdes dagens valgkomité. Med bakgrunn i den potensielle endringen, har saksbehandler oppfordret valgkomiteen til å vurdere å stille på nytt, i tillegg har arbeidet med å finne andre kandidater til valgkomiteen startet. Fordi vi kun har et møte igjen før høstens første møte er ikke konsekvensen av dette veldig stor hvis vi opprettholder dagens valgkomité ut den originale valg perioden sin. Velferdstingets Æresdalje I fjor kom retningslinjer for Velferdstingets Æresdalje på plass. Retningslinjene gir velferdstingets valgkomité posisjon som innstillende aktør. Dette er skrevet inn i instruksen til valgkomiteen, men det er også lagt til et punkt om å lukke møtene når man behandler en slik sak. Hvis man skal vurdere en person sine egenskaper og kontribusjoner i en så måte, kan diskusjonen være vanskelig og gå dypt inn i person liv og prøvelser. Derfor burde slike saker behandles med en innforstått taushetserklæring fra medlemmene. Dette gjøres ved at man lukker møtene for selve behandlingen og det er leder som får ansvaret for at dette gjennomføres. Instruks for leder Med bakgrunn i at man har sett behov for å gi leder enda en oppgave, har man utviklet en instruks for leder. Den er basert på lignende instrukser og tilpasset oppgavene leder av valgkomiteen har, det kan derfor være mulig at den trenger noen endringer eller tillegg etter hvert som leder får følt litt på oppgavene med de nye utfordringene. AUs innstilling: Velferdstinget vedtar Instruks for leder av Valgkomiteen og Instruks for Velferdstingets Valgkomité med de endringer som måtte komme under møtet Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

6 Vedtatt VT-møte 10/13, 26. september. Instruks for Velferdstingets VALGKOMITÈ Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget" Sammensetning og valgbarhet Valgkomiteen skal i utgangspunktet bestå av 9 medlemmer, med et minimum på 6. Medlemmer av Valgkomiteen kan ikke sitte i Ledelsen til Velferdstinget, Velferdstingets Kontrollkomité eller som fast representant i SiTs styrer, de skal heller ikke stille til noen av disse vervene. Medlemmer av Valgkomiteen skal ikke jobbe med valg til verv de selv innehar eller ønsker å stille til. Myndighetsområde Valgkomiteen er Velferdstingets rekrutteringsorgan, og skal rapportere til Velferdstinget. Valgkomiteen skal: Finne og kontakte aktuelle kandidater til verv VT velger eller innstiller til, og bistå disse med praktiske forespørsler i forbindelse med kandidaturet. Presentere alle kandidater som ikke har mulighet til å presentere seg selv på møtet der valgsaken behandles av VT. Bistå eierorganene med rekrutteringsarbeid i forkant av valg til VT Holde seg orientert om valg og andre relevant aktivitet hos eierorganene, og i frivillighetskulturen, det vil si delta på aktuelle møter hos disse. Sørge for at alle saker der VT skal velge eller innstille personer til et verv, er kjent blant aktuelle kandidater. Utarbeide erfaringsdokument etter endt periode. Valg Representantene i Valgkomiteen har en valgperiode på 1 år og sitter fra sommer til sommer. Komiteen konstituerer seg selv og velger en leder. Det skal tilstrebes at Valgkomiteen er representativ for samtlige utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiT og har erfaring fra et representativt utvalg av studentdemokratiet og frivillighetskulturen i Trondheim. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

7 Retningslinjer for Medaljer i Velferdstinget Dette styringsdokumentet regulerer prinsippene som skal ligge til grunn for tildeling av Velferdstinget i Trondheim (VT) sine medaljer (daljer). Formål Formålet med VT s daljer er å hedre personer som har gjort et betydlig arbeid for VT. Det finnes to daljer i VT, Velferdstingets Æresdalje og Velferdstingets dalje. Dette dokumentet legger føringer for hvem som kan bli tildelt daljene, hvordan de blir valgt og hvordan daljene skal deles ut. Førende prinsipper for tildeling av Velferdstingets Æresdalje. Kandidaten(e) må nomineres skriftlig I. Følgende overordnede prinsipper ligger til grunn for å kunne bli tildelt Velferdstingets Æresdalje, en nominert må møte en eller flere av disse kriteriene for å være kvalifisert. Æresdalajen kan kun tildeles enkeltpersoner som har: a. Gjort noe ekstraordinært for å fremme velferden for studentene i Trondheim b. Fått eller bidratt til gjennomslag i saker lokalt, regionalt eller nasjonalt. c. Vist en stor innsatts i arbeid for VT igjennom en årrekke. d. Sittet minst en periode på heltid og hatt andre verv igjennom VT eller sittet to perioder på deltid og hatt andre verv igjennom VT. i. Personen skal ikke sitte i AU ii. Skal i etterkant av verv ha fortsatt å være en betydelig resurs for VT. Valgkomiteen innstiller på kandidat(er), mens AU-VT vedtar tildelingen. En avgjørelse kan ikke fattes før AU-VT er enstemmig. II. Følgende overordnede prinsipper gjelder for utdelingen av Velferdstingets Æresdalje: a. Utdelingen skal forekomme på Velferdstingets sommerfest. b. Det skal følge et diplom som beskriver personens innsatts som viser til hvorfor personen har blitt tildelt daljen. Førende prinsipper for tildeling av Velferdstingets dalje. Kandidaten(e) må nomineres skriftlig Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

8 I. Følgende overordnede prinsipper ligger til grunn for å kunne bli tildelt Velferdstingets dalje, en nominert må møte ett av følgende kriterier for å være kvalifisert: a. Personer som har sittet på heltid i VT skal motta en dalje. b. Sittet en hel periode som VT-representant og gjort en bemerkelsesverdig innsats i et verv for Velferdstinget i Trondheim Vedtak om tildeling av VT-daljen avgjøres på et AU-møte, med simpelt flertall II. Følgende overordnede prinsipper gjelder for utdelingen av Velferdstingets dalje: a. Utdelingen skal forekomme på Velferdstingets sommerfest. b. Det skal følge et diplom som beskriver personens innsatts som vektlegges for tildelingen. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

9 Forslag til endringer til VT møte Instruks for Velferdstingets Valgkomité Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget" Sammensetning og valgbarhet Valgkomiteen skal i utgangspunktet bestå av 9 medlemmer, med et minimum på 6. Hver utdanningsinstitusjon skal være representert i valgkomiteen. Det skal etterstrebes at eierorganene er representert. Medlemmer av Valgkomiteen kan ikke sitte i Ledelsen til Velferdstinget, Velferdstingets Kontrollkomité eller som fast representant i SiTs styrer, de skal heller ikke stille til noen av disse vervene. Medlemmer av Valgkomiteen skal ikke jobbe med valg til verv de selv ønsker å stille til, med unntak av valg til valgkomiteen. Myndighetsområde Valgkomiteen er Velferdstingets rekrutteringsorgan, og skal rapportere til Velferdstinget. Valgkomiteen skal: Finne og kontakte aktuelle kandidater til verv VT velger eller innstiller til, og bistå disse med praktiske forespørsler i forbindelse med kandidaturet. Presentere alle kandidater som ikke har mulighet til å presentere seg selv på møtet der valgsaken behandles av VT. Bistå eierorganene med rekrutteringsarbeid i forkant av valg til VT Holde seg orientert om valg og andre relevant aktivitet hos eierorganene, og i frivillighetskulturen, det vil si delta på aktuelle møter hos disse. Sørge for at alle saker der VT skal velge eller innstille personer til et verv, er kjent blant aktuelle kandidater. Lage innstillinger på kandidat(er) til Velferdstingets Æresdalje, dersom kandidater er innmeldt. Utarbeide erfaringsdokument etter endt periode. Møter Med unntak av sommermånedene skal Valgkomiteen samles etter behov, men minimum annenhver måned. Det skal avholdes et møte før velferdstingets første møte for semesteret. Møtene skal være lukket Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

10 Forslag til endringer til VT møte Valg Representantene i Valgkomiteen er valgt for en periode på litt over 1 år. Dette tillater overlapp mellom ny og gammel komité. Valg til valgkomiteen skal holdes før velferdstingets konstituerende møte og perioden frem til det konstituerende møtet regnes som overlappsperiode. Komiteen konstituerer seg selv og velger en leder. Det skal tilstrebes at Valgkomiteen er representativ for samtlige utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiT og har erfaring fra et representativt utvalg av studentdemokratiet og frivillighetskulturen i Trondheim. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

11 Forslag til Instruks for valgkomiteens leder Instruks for leder av Valgkomité Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget" og "Instruks for velferdstingets valgkomité". 2.0 Myndighetsområde Leder har det overordnede ansvaret for Valgkomiteens aktivitet. 2.1 Leders ansvarsområder Har ansvar for å imøtekomme forespørsler om råd, verv og utvalg velferdstinget velger til. Skal kalle inn til konstituerende møte etter at ny valgkomité er valgt, samt holde tidsfrister for dette. Skal sørge for protokollføring under møter, og videresende dette til Velferdstinget i etterkant av hvert møte. Sørge for at nye medlemmer er oppdatert med Instruks for Velferdstingets Valgkomité. Skal sørge for at det er tilrettelagt et møterom til møter hvor hele valgkomiteen skal møtes Møter Valgkomiteen skal samles og ha møte minst annen hver måned med unntak i sommermånedene. Det skal avholdes et møte før velferdstingets første møte for semesteret. 4.1 Innkalling og møteledelse Leder er ansvarlig for innkalling senest fire (4) virkedager før møtet. Leder har ansvar for avholdelse av møter og være møteleder, samt utpeke en referent for møtet Informasjon Leder har ansvar for at Valgkomiteens medlemmer er innforstått med taushetsplikt, og alle møter skal være lukket Endringer i instruksen Velferdstingets valgkomités leder plikter å uttale seg til Velferdstinget dersom det planlegges å behandle instruks og reglement som omfatter valgkomiteens arbeidsområde

12

13 VT-sak 24/ 15 Valg til Velferdstingets valgkomite Møtedato: Saksbehandler: Hans Petter Kleppan VT-sak 24/15: Valg til Velferdstingets valgkomité Definisjoner/forkortelser: VT: Velferdstinget i Trondheim VK: Valgkomiteen AU: Arbeidsutvalget i Velferdstinget Vedlegg: Instruks for velferdstingets valgkomité Hensikt med saken: Å velge tre til fem (3-5) representanter til Velferdstingets valgkomité Bakgrunn for saken: Velferdstingets valgkomité skal i utgangspunktet bestå av 10 medlemmer, med et minimum på 8 medlemmer hvor tre til fem medlemmer er valgt av Velferdstinget. Resterende medlemmer i valgkomiteen er knyttet til faste verv hos eierorganenes arbeidsutvalg eller lignende. Medlemmer av valgkomiteen kan ikke sitte i Ledelsen til Velferdstinget, Velferdstingets Kontrollkomité eller som fast representant i SiTs styrer. Medlemmene kan heller ikke stille til noen av disse vervene. Medlemmene kan heller ikke jobbe med verv de selv stiller eller selv innehar, med unntak av vervet i valgkomiteen. Saksbehandlers vurdering Det skal velges tre til fem representanter til Velferdstingets valgkomité, med virkningstid frem til velferdstingets konstituerende møte. Komiteen konstituerer seg selv og velger en leder. AUs innstilling AU innstiller ikke i personvalg. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

14

15 VT-sak 25/ 15 Innmelding i Velferdstingene i Norge Møtedato: Saksbehandler: Anne Finstad VT-sak 25/15: Innmelding i Velferdstingene i Norge Definisjoner/forkortelser: ViN Velferdstingene i Norge VT Velferdstinget AU Arbeidsutvalget Vedlegg: Mandatet til ViN Hensikt med saken: Å melde Velferstinget i Trondheim inn i Velferdstingene i Norge (ViN) Bakgrunn for saken: Ledelsen fra VT-Oslo og Akershus, Bergen, Trondheim og Stavanger har over lengre tid hatt et tett samarbeid, med hyppige møter. Man har sett over tid at det kan være en fordel og formalisere vårt samarbeid, for å kunne fronte en felles nasjonal politikk og å få større gjennomslagskraft i vårt arbeid. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler ser det som svært nyttig å få formalisert ViN, da dette gir oss større tyngde i nasjonal sammenheng mars var ledelsen og AU sammen med arbeidsutvalgene fra de andre Velferdstingene på et møte, hvor vedtekter for ViN ble utarbeidet og enstemmig vedtatt. Det ble på dette møte også nedsatt et interimsstyre som består av lederne av de fire velferdstingene. Slik som det kommer frem av vedtektene må alle vedtak, utenom valg av velferdskoordinator, være enstemmig. Dette betyr at alle velferdstingene må stå inne for politikken som skal føres i Velferdstingene i Norge. Politikken må også allerede være vedtatt i de enkelte velferdstingene. AUs innstilling Velferdstinget vedtar å melde seg inn i Velferdstingene i Norge. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

16 Vedtatt Vedtektene for Velferdstingene i Norge Kapittel 1. Formål 1-1 Navn Velferdstingene i Norge (ViN) er en sammenslutning av velferdstingene i Norge 1-2 Formål ViN skal arbeide nasjonalt for gjennomføring, koordinering og synliggjøring av velferdstingenes felles politiske målsetninger. Kapittel 2. Sammensetning 2-1 Medlemslag Ved Studentsamskipnader med flere tilknyttede utdanningsinstitusjoner kan studentene opprette et felles organ som velger styremedlemmer til studentsamskipnadens styre. Disse organene kan være medlemslag i ViN. 2-2 Innmelding og utmelding Organ etter 2-1 kan selv vedta å søke medlemskap i ViN. Søknad om innmelding rettes til velferdskoordinator og behandles av styret. Medlemslag kan melde seg ut av ViN etter vedtak i medlemslaget. Vedtak om utmelding må stadfestes av samme organ i den påfølgende virkeperioden til organet før utmeldelsen er gyldig. Medlemskapet er gyldig ut det semesteret medlemslaget har hatt andre gangs utmeldingsvedtak. 2-3 Styret Styret er styringsorgan for organisasjonen og består av lederne av Velferdstingene. Velferdstingenes arbeidsutvalg kan selv oppnevne vara, som tiltrer i leders fravær. 2-4 Medlemmenes rettigheter Alle medlemslag har møterett med tale-, forslags- og stemmerett med én delegat. Alle medlemslag kan stille med observatører med tale- og forslagsrett. 2-5 Velferdskoordinator Velferdskoordinator skal koordinere arbeidet til styret og forberede saker for behandling i styret. Velferdskoordinator velges hvert semester. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

17 Vedtatt Kapittel 3. Møter 3-1 Styremøter På semesterets første møte settes en møteplan for resten av semesteret. Valg av velferdskoordinator skal behandles på det første møtet hvert semester. Det skal avholdes minst to styremøter i året. Styret behandler de saker medlemslagene, styremedlemmene eller velferdskoordinator legger frem for styret. Styret kan velge å lukke møtet dersom ett styremedlem krever det. 3-2 Innkalling Styret innkalles av velferdskoordinator. Innkalling sendes elektronisk til styremedlemmene senest tre uker før styremøtedato. 3-3 Protokoll Velferdskoordinator har til en hver tid ansvar for å arkivere alle dokumenter i et fysisk og digitalt arkiv. Vedtakssaker skal protokollføres av velferdskoordinator og godkjennes av styret. 3-4 Vedtaksdyktighet Styret er vedtaksdyktig når alle styremedlemmer er til stede på styremøtet. 3-5 Valg og vedtak Valg av velferdskoordinator fattes med ⅔ flertall. Andre vedtak fattes med konsensus. Kapittel 4. Sluttbestemmelser 4-1 Uoverensstemmelser ViN sine vedtekter viker ved uoverensstemmelse med medlemslagenes egne vedtekter. 4-2 Vedtektsendringer Forslag om vedtektsendringer meldes innen frist for innkalling og behandles av styret. Vedtak fattes påfølgende møte. 4-3 Eksklusjon Medlemslag som ikke møter på to påfølgende styremøter kan ekskluderes med ⅔ flertall av styret. 4-4 Oppløsning Styret kan oppløse organisasjonen. Vedtak om oppløsning må stadfestes av medlemslagene i den påfølgende virkeperioden til styret før oppløsningen er gyldig. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

18

19 VT-sak 26/ 15 Oppfordre til treningsrom på campus Møtedato: Saksbehandler: Elle Cerullo VT-sak 26/15: Oppfordre til treningsrom på campus. Definisjoner/forkortelser: VT Velferdstinget SiT Studentskipnaden i Trondheim DMMH Dronnings Mauds Minne Høyskole PIFF - Plan for idrett, friluftsliv og friområder Vedlegg: - Hensikt med saken: Velferdstinget skal ha mulighet til å uttale seg med tanke på videre satsning på idrett i Trondheim. Bakgrunn for saken: Det har lenge vært snakk om et tredje idrettsbygg i Trondheim, og det var lenge snakk om et samarbeid med Kinoen som ble kalt Prosjekt Prinsen, men dette falt. Etter Prosjekt Prinsen falt har man fortsett arbeidet med å finne et nytt idrettsbygg. De siste årene har det også vært nedgang på salg av treningskort hos SiT. Dette kommer blant annet konkurransen innenfor treningssenteret. I undersøkelsen om behovssegmentering hos SiT, som ble gjort i 2011 viste når det kommer til idrett etterspør studenter at treningsbygget/senteret skal 1) enten ligge nær campus eller 2) nær bosted. SiT har per dagsdato to idrettsbygg (Gløshaugen og Dragvoll) pluss ett idrettsbygg som vi leier (Portalen). De tre idrettsbyggene vi har i dag er det stor pågang og spesielt på styrkerommet, se figur 1.. Det er mulig å anta at nedgang i salget kommer som en følge av den store pågangen og at tilbudene rundt om i byen er en økende konkurrent til SiT. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

20 VT-sak 26/ 15 Oppfordre til treningsrom på campus I 14. april 2015 åpnet DMMH et treningsrom på campus som kan ha benyttetes av alle studenter som har treningskort hos SiT. Dette kan fordele pågangen på de andre treningsbyggene. Saksbehandlers vurdering: Velferdstinget og SiT har jobbet lenge for å få til et tredje idrettsbygg. Med jobben som ble nedlagt i fjor, har kommunen også sett behovet og lagt inn i PIFF-planen at de skal hjelpe til å finne en tomt til dette. I mellomtiden er enda pågangen stor, og saksbehandler ser det som viktig å finne en løsning på dette. En mulig løsning, kan for eksempel være det SiT og DMMH har fått gjennomført på DMMH, nemlig et lokalt treningsrom. Det er viktig for SiT og for studentene å finne et alternativ til idrettsrom/senter imens de jobber med å finne et nytt idrettsbygg, slik at de skal få ned pågangen på de forskjellige idrettsbyggene. Derfor mener saksbehandler at SiT skal se etter lokaler på alle campuser, for å bygge et treningsrom for alle studenter som har treningskort hos SiT. Dette skal bli gjort ved siden av å finne et nytt idrettsbygg som er sentrumsnært for studenter. AUs innstilling: Velferdstinget ønsker at SiT skal se etter muligheten til å opprette nye treningslokaler/rom på alle campuser som er tilknyttet SiT, ved siden av å finne en tomt til et nytt idrettsbygg. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

21 VT-sak 27/ 15 Studentfrivilligheten i Trondheim Møtedato: Saksbehandler: Kathrine Bache Nilsberg VT-sak 27/15: Studentfrivilligheten i Trondheim Definisjoner/forkortelser: VT: Velferdstinget Nordens Beste Studieby: Samarbeid mellom kommunen, studentdemokratiet og aktuelle aktører med fokus på Trondheim som studentby. NTNU: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet HiST: Høyskolen i Sør-Trøndelag DMMH: Dronning Mauds Minne Høgskole Vedlegg: Invitasjon til Trivselsdagen i Nordens Beste Studieby Hensikt med saken: Gjennom Nordens Beste Studieby har Velferdstinget fått hovedansvar for studentfrivilligheten i Trondheim. Derfor ønsker vi å fokusere på dette fremover. I Trondheim er det ca. 350 frivillige studentorganisasjoner. De fleste av dem er tilknyttet en utdanningsinstitusjon. Andre er åpne for alle studenter i byen. VT er i en unik posisjon som representant for alle studenter i Trondheim. Hvordan kan VT arbeide for frivilligheten i byen? Bakgrunn for saken: I mars ble det forsøkt avholdt Trivselsdagen i Nordens Beste Studieby. Tanken bak denne var å samle ulike lavterskeltilbud på samme dag. Et lavterskeltilbud vil være et arrangement hvor det er mulig å komme som ny, og som legger til rette for at flest mulig skal ha muligheten til å være med. Det ble etterspurt arrangementer som helst var gratis, skjedde i løpet av 5. mars og at de ikke skulle ha fokus på alkohol. En Trivselsdag vil kunne bidra til studentfrivilligheten på flere måter. Den vil kunne gjøre det enklere for studenter å bli med på arrangementer som ny. Lavterskeltilbud er noe de fleste organisasjoner har i løpet av året, så det vil være enkelt å bli med på opplegget. Det å få samlet slike lavterskeltilbud på en dag, og informasjon om disse på et sted, vil vise frem hvor Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Rom: A2-3 2.etg. Øya Helsehus Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: D107 MERK STED! Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Cafe-Sito Stripa Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 17. november kl. 17:00-22:00 Sted: Frederikke, Blindern (Problemveien 11) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.11.13 Vår ref: 011.0 Møtedato:14.11.13 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: 14.11.13 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer