Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører"

Transkript

1 Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker: Referat-sak 21/15 Velferdstingets møte den * Referat-sak 22/15 Arbeidsutvalget Referat-sak 23/15 SiT Konsernstyre Referat-sak 24/15 STi,SP,SR-DMMH,TJSF,BIS Referat-sak 25/15 Råd og utvalg som VT innstiller/velger til VT-saker: VT-sak 23/15 Endringer i Valgkomiteens Instruks og oppbygning* VT-sak 24/15 Eventuelt valg til Velferdstingets Valgkomité /valg VT-sak 25/15 Innmelding i Velferdstingene i Norge* VT-sak 26/15 Idrettssenter på campus VT-sak 27/15 Studentfrivilligheten i Trondheim* VT-sak 28/15 Nordens Beste Studieby* VT-sak 29/15 Stillingsinstruks for Nordens Beste Studieby* Eventuelt Møtekritikk Dersom du ikke kan møte, må du melde fra til Velferdstinget på tlf , eller på mail: slik at vi kan få skaffet en vararepresentant til deg. Anne Finstad /s/ Leder Kine Nilsen Myre /s/ Konsulent Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no

2

3 VT-sak 23/ 15 Endringer i Valgkomiteens instruks og oppbygning Møtedato: Saksbehandler: Hans Petter Kleppan VT-sak 23/15: Endringer i Valgkomiteens instruks og oppbygning Definisjoner/forkortelser: VT: Velferdstinget i Trondheim SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim AU: Arbeidsutvalget i Velferdstinget Vedlegg: Instruks for Velferdstingets Valgkomité Forslag til endringer i Instruks for Velferdstingets Valgkomité Forslag til instruks for leder av valgkomiteen Retningslinjer for medaljer i Velferdstinget Hensikt med saken: Velferdstinget skal endre på instruksen for å styrke komiteens posisjon og endre på virkeperioden. Bakgrunn for saken: Velferdstinget valgte for første gang i 2012, på Velferdstingets-møte å fravike instruks for Velferdstingets Valgkomité med den hensikt å kunne velge inn flere medlemmer. Det samme gjentok seg våren 2013, på Velferdstingets-møte På Velferdstingets-møte gikk Velferdstinget inn for å endre på instruksen for Velferdstingets Valgkomité for å tilpasse den økende trenden de siste årene, og økte antallet fra tre medlemmer til minimum 6 og maks 9 medlemmer. Etter observasjon og diskusjon om hvordan valg, og valgkomiteen har fungert i år samt tilbakemeldinger fra valgkomiteen har vi identifisert forbedringsmuligheter for valgkomiteens struktur og arbeidsmåte. Tilbakemeldingene: Valgkomiteen kan ikke jobbe med valg til valgkomiteen med dagens instruks. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

4 VT-sak 23/ 15 Endringer i Valgkomiteens instruks og oppbygning Det kan lønne seg å endre valgkomiteens virkeperiode slik at man velger valgkomité på et møte hvor det ikke gjennomføres mange andre valg. Tilknytting til alle eierorganene, slik at alle eierorgan lettere kan få med seg studenter fra sin institusjon og styrke valgkomiteens posisjon hos eierorganene. Lage en instruks for leder av valgkomiteen. Alle endringer i forslag til endringer i instruks for velferdstingets valgkomité er uthevet og i rødt. I tillegg til disse endringene er det også uthevet i rødt de redaksjonelle endringer som er en konsekvens av vedtak om Velferdstingets Æresdalje. Saksbehandlers vurdering: Velferdstinget velger til flere verv i løpet av året og valgkomiteen er en viktig del av denne prosessen. Dagens instruks er tilpasset det antallet vi tror vil være passende for en valgkomité, 6-9 personer. Dette fordi det ble vanskelig å fastslå et spesifikt antall og at man ikke ønsket å måtte gjenta valg til valgkomite dersom man ikke oppnådde nøyaktig det antall personer inn i valgkomiteen. Likevel, med en stor valgkomité er det en utfordring med å finne kandidater verv. Det har vært en gjentakende trend på flere valg at det ikke har vært nok kandidater til valgene. Dette er ikke fordi studentene ikke er interessert i verv, eller ikke er engasjerte, men fordi forarbeidet ikke er gjort grundig og godt nok. Fordi Velferdstinget kan sette standarden for valgkomiteen helt selv er det greit å opprettholde et medlemsantall som kan variere fra år til år ut i fra interesse for arbeidet i studentmassen. Det er flere elementer ved valgkomiteens arbeid som er utfordrende når vi har en stor studentmasse som vi har i Trondheim. Det er viktig at valgkomiteen er godt forankret i studentmassen, og at de når ut til forskjellige subkulturene likeledes som den generelle studenten i studentmassen. Derfor er det viktig med en variert og stor valgkomite. Eierorganene er de som kjenner campus, studentmiljø og engasjementet ved sine institusjoner best. Som det står i instruksen: bør man tilstrebe at Valgkomiteen er representativ for samtlige utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiT. Det vurderes slik at ingen institusjon er mer- eller mindre verdig i Velferdstingets øyne, derfor burde alle være representert i Valgkomiteen. Ved å inkludere en representant fra eierorganene sitt arbeidsutvalg (heltid eller deltid), forankrer man valgkomiteen og forplikter eierorganene i større grad enn tidligere. Det kan være lurt å skille mellom den rollen man har som er oppfølging av velferdstinget og den rollen man får i Valgkomiteen. Slik at arbeidet med valgkomiteen ikke drukner i arbeid med å følge opp Velferdstinget. Det er saksbehandlers vurdering at setningene under sammensetning og valgbarhet i instruksen har som intensjon å hindre valgkomiteen fra å jobbe for å finne kandidater til valgkomiteens valg, og det skrives derfor inn et lite unntak i instruksen. Endringer i valgkomiteens virkeperiode I dag sitter valgkomiteen et år fra sommer til sommer ifølge instruksen. Det gjør at Velferdstinget må velge nye medlemmer til komiteen på høstens første møte i Velferdstinget da det samtidig arrangeres valg til; Kulturstyret, Boligrådet, Velferdsrådet og Ankerådet. Til sammen skal man velge opp til tjueto (22) personer til det overnevnte med dagens instrukser Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

5 VT-sak 23/ 15 Endringer i Valgkomiteens instruks og oppbygning på høstens første møte i Velferdstinget. Samtidig som man jobber for å finne personer til å sitte i valgkomiteen skal man da finne kandidater til alle verv, og hvis det skal være reelt valg på samtlige plasser må det oppdrives førtifire (44) kandidater, i løpet av sommeren og de tre fire første ukene i semesteret. Flyttes valgperioden til valgkomiteen vil man minske antall personer som må velges på første møtet, i tillegg kan valgkomiteen få erfaring fra arbeid med andre valg før en så massiv innhenting av kandidater til så mange forskjellige verv. I forslag for ny instruks er det foreslått å legge valg til Valgkomiteen på Velferdstingsmøtet som avholdes før det konstituerende møte for neste periodes Velferdsting, og at perioden frem til det konstituerende møtet er en overlappende periode for valgkomiteen. På denne måten får man en periode hvor en erfaren komité kan drive opplæring med de nye medlemmene, mens man jobber med et veldig viktig valg, nemlig valg til ledelsen og arbeidsutvalget. Dette gir et ekstra press på valgkomiteen til å prestere ved å kombinere opplæring og rekrutteringsarbeidet sitt. Samtidig som det trener dem til den største prøven, det å bruke nettverket sitt og finne kandidater, en utfordring som man helst bør ha litt øvelse i før man prøver å skaffe førtifire kandidater til valg. Ettersom at man i år har gjennomført konstituerende møte opprettholdes dagens valgkomité. Med bakgrunn i den potensielle endringen, har saksbehandler oppfordret valgkomiteen til å vurdere å stille på nytt, i tillegg har arbeidet med å finne andre kandidater til valgkomiteen startet. Fordi vi kun har et møte igjen før høstens første møte er ikke konsekvensen av dette veldig stor hvis vi opprettholder dagens valgkomité ut den originale valg perioden sin. Velferdstingets Æresdalje I fjor kom retningslinjer for Velferdstingets Æresdalje på plass. Retningslinjene gir velferdstingets valgkomité posisjon som innstillende aktør. Dette er skrevet inn i instruksen til valgkomiteen, men det er også lagt til et punkt om å lukke møtene når man behandler en slik sak. Hvis man skal vurdere en person sine egenskaper og kontribusjoner i en så måte, kan diskusjonen være vanskelig og gå dypt inn i person liv og prøvelser. Derfor burde slike saker behandles med en innforstått taushetserklæring fra medlemmene. Dette gjøres ved at man lukker møtene for selve behandlingen og det er leder som får ansvaret for at dette gjennomføres. Instruks for leder Med bakgrunn i at man har sett behov for å gi leder enda en oppgave, har man utviklet en instruks for leder. Den er basert på lignende instrukser og tilpasset oppgavene leder av valgkomiteen har, det kan derfor være mulig at den trenger noen endringer eller tillegg etter hvert som leder får følt litt på oppgavene med de nye utfordringene. AUs innstilling: Velferdstinget vedtar Instruks for leder av Valgkomiteen og Instruks for Velferdstingets Valgkomité med de endringer som måtte komme under møtet Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

6 Vedtatt VT-møte 10/13, 26. september. Instruks for Velferdstingets VALGKOMITÈ Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget" Sammensetning og valgbarhet Valgkomiteen skal i utgangspunktet bestå av 9 medlemmer, med et minimum på 6. Medlemmer av Valgkomiteen kan ikke sitte i Ledelsen til Velferdstinget, Velferdstingets Kontrollkomité eller som fast representant i SiTs styrer, de skal heller ikke stille til noen av disse vervene. Medlemmer av Valgkomiteen skal ikke jobbe med valg til verv de selv innehar eller ønsker å stille til. Myndighetsområde Valgkomiteen er Velferdstingets rekrutteringsorgan, og skal rapportere til Velferdstinget. Valgkomiteen skal: Finne og kontakte aktuelle kandidater til verv VT velger eller innstiller til, og bistå disse med praktiske forespørsler i forbindelse med kandidaturet. Presentere alle kandidater som ikke har mulighet til å presentere seg selv på møtet der valgsaken behandles av VT. Bistå eierorganene med rekrutteringsarbeid i forkant av valg til VT Holde seg orientert om valg og andre relevant aktivitet hos eierorganene, og i frivillighetskulturen, det vil si delta på aktuelle møter hos disse. Sørge for at alle saker der VT skal velge eller innstille personer til et verv, er kjent blant aktuelle kandidater. Utarbeide erfaringsdokument etter endt periode. Valg Representantene i Valgkomiteen har en valgperiode på 1 år og sitter fra sommer til sommer. Komiteen konstituerer seg selv og velger en leder. Det skal tilstrebes at Valgkomiteen er representativ for samtlige utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiT og har erfaring fra et representativt utvalg av studentdemokratiet og frivillighetskulturen i Trondheim. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

7 Retningslinjer for Medaljer i Velferdstinget Dette styringsdokumentet regulerer prinsippene som skal ligge til grunn for tildeling av Velferdstinget i Trondheim (VT) sine medaljer (daljer). Formål Formålet med VT s daljer er å hedre personer som har gjort et betydlig arbeid for VT. Det finnes to daljer i VT, Velferdstingets Æresdalje og Velferdstingets dalje. Dette dokumentet legger føringer for hvem som kan bli tildelt daljene, hvordan de blir valgt og hvordan daljene skal deles ut. Førende prinsipper for tildeling av Velferdstingets Æresdalje. Kandidaten(e) må nomineres skriftlig I. Følgende overordnede prinsipper ligger til grunn for å kunne bli tildelt Velferdstingets Æresdalje, en nominert må møte en eller flere av disse kriteriene for å være kvalifisert. Æresdalajen kan kun tildeles enkeltpersoner som har: a. Gjort noe ekstraordinært for å fremme velferden for studentene i Trondheim b. Fått eller bidratt til gjennomslag i saker lokalt, regionalt eller nasjonalt. c. Vist en stor innsatts i arbeid for VT igjennom en årrekke. d. Sittet minst en periode på heltid og hatt andre verv igjennom VT eller sittet to perioder på deltid og hatt andre verv igjennom VT. i. Personen skal ikke sitte i AU ii. Skal i etterkant av verv ha fortsatt å være en betydelig resurs for VT. Valgkomiteen innstiller på kandidat(er), mens AU-VT vedtar tildelingen. En avgjørelse kan ikke fattes før AU-VT er enstemmig. II. Følgende overordnede prinsipper gjelder for utdelingen av Velferdstingets Æresdalje: a. Utdelingen skal forekomme på Velferdstingets sommerfest. b. Det skal følge et diplom som beskriver personens innsatts som viser til hvorfor personen har blitt tildelt daljen. Førende prinsipper for tildeling av Velferdstingets dalje. Kandidaten(e) må nomineres skriftlig Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

8 I. Følgende overordnede prinsipper ligger til grunn for å kunne bli tildelt Velferdstingets dalje, en nominert må møte ett av følgende kriterier for å være kvalifisert: a. Personer som har sittet på heltid i VT skal motta en dalje. b. Sittet en hel periode som VT-representant og gjort en bemerkelsesverdig innsats i et verv for Velferdstinget i Trondheim Vedtak om tildeling av VT-daljen avgjøres på et AU-møte, med simpelt flertall II. Følgende overordnede prinsipper gjelder for utdelingen av Velferdstingets dalje: a. Utdelingen skal forekomme på Velferdstingets sommerfest. b. Det skal følge et diplom som beskriver personens innsatts som vektlegges for tildelingen. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

9 Forslag til endringer til VT møte Instruks for Velferdstingets Valgkomité Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget" Sammensetning og valgbarhet Valgkomiteen skal i utgangspunktet bestå av 9 medlemmer, med et minimum på 6. Hver utdanningsinstitusjon skal være representert i valgkomiteen. Det skal etterstrebes at eierorganene er representert. Medlemmer av Valgkomiteen kan ikke sitte i Ledelsen til Velferdstinget, Velferdstingets Kontrollkomité eller som fast representant i SiTs styrer, de skal heller ikke stille til noen av disse vervene. Medlemmer av Valgkomiteen skal ikke jobbe med valg til verv de selv ønsker å stille til, med unntak av valg til valgkomiteen. Myndighetsområde Valgkomiteen er Velferdstingets rekrutteringsorgan, og skal rapportere til Velferdstinget. Valgkomiteen skal: Finne og kontakte aktuelle kandidater til verv VT velger eller innstiller til, og bistå disse med praktiske forespørsler i forbindelse med kandidaturet. Presentere alle kandidater som ikke har mulighet til å presentere seg selv på møtet der valgsaken behandles av VT. Bistå eierorganene med rekrutteringsarbeid i forkant av valg til VT Holde seg orientert om valg og andre relevant aktivitet hos eierorganene, og i frivillighetskulturen, det vil si delta på aktuelle møter hos disse. Sørge for at alle saker der VT skal velge eller innstille personer til et verv, er kjent blant aktuelle kandidater. Lage innstillinger på kandidat(er) til Velferdstingets Æresdalje, dersom kandidater er innmeldt. Utarbeide erfaringsdokument etter endt periode. Møter Med unntak av sommermånedene skal Valgkomiteen samles etter behov, men minimum annenhver måned. Det skal avholdes et møte før velferdstingets første møte for semesteret. Møtene skal være lukket Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

10 Forslag til endringer til VT møte Valg Representantene i Valgkomiteen er valgt for en periode på litt over 1 år. Dette tillater overlapp mellom ny og gammel komité. Valg til valgkomiteen skal holdes før velferdstingets konstituerende møte og perioden frem til det konstituerende møtet regnes som overlappsperiode. Komiteen konstituerer seg selv og velger en leder. Det skal tilstrebes at Valgkomiteen er representativ for samtlige utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiT og har erfaring fra et representativt utvalg av studentdemokratiet og frivillighetskulturen i Trondheim. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

11 Forslag til Instruks for valgkomiteens leder Instruks for leder av Valgkomité Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget" og "Instruks for velferdstingets valgkomité". 2.0 Myndighetsområde Leder har det overordnede ansvaret for Valgkomiteens aktivitet. 2.1 Leders ansvarsområder Har ansvar for å imøtekomme forespørsler om råd, verv og utvalg velferdstinget velger til. Skal kalle inn til konstituerende møte etter at ny valgkomité er valgt, samt holde tidsfrister for dette. Skal sørge for protokollføring under møter, og videresende dette til Velferdstinget i etterkant av hvert møte. Sørge for at nye medlemmer er oppdatert med Instruks for Velferdstingets Valgkomité. Skal sørge for at det er tilrettelagt et møterom til møter hvor hele valgkomiteen skal møtes Møter Valgkomiteen skal samles og ha møte minst annen hver måned med unntak i sommermånedene. Det skal avholdes et møte før velferdstingets første møte for semesteret. 4.1 Innkalling og møteledelse Leder er ansvarlig for innkalling senest fire (4) virkedager før møtet. Leder har ansvar for avholdelse av møter og være møteleder, samt utpeke en referent for møtet Informasjon Leder har ansvar for at Valgkomiteens medlemmer er innforstått med taushetsplikt, og alle møter skal være lukket Endringer i instruksen Velferdstingets valgkomités leder plikter å uttale seg til Velferdstinget dersom det planlegges å behandle instruks og reglement som omfatter valgkomiteens arbeidsområde

12

13 VT-sak 24/ 15 Valg til Velferdstingets valgkomite Møtedato: Saksbehandler: Hans Petter Kleppan VT-sak 24/15: Valg til Velferdstingets valgkomité Definisjoner/forkortelser: VT: Velferdstinget i Trondheim VK: Valgkomiteen AU: Arbeidsutvalget i Velferdstinget Vedlegg: Instruks for velferdstingets valgkomité Hensikt med saken: Å velge tre til fem (3-5) representanter til Velferdstingets valgkomité Bakgrunn for saken: Velferdstingets valgkomité skal i utgangspunktet bestå av 10 medlemmer, med et minimum på 8 medlemmer hvor tre til fem medlemmer er valgt av Velferdstinget. Resterende medlemmer i valgkomiteen er knyttet til faste verv hos eierorganenes arbeidsutvalg eller lignende. Medlemmer av valgkomiteen kan ikke sitte i Ledelsen til Velferdstinget, Velferdstingets Kontrollkomité eller som fast representant i SiTs styrer. Medlemmene kan heller ikke stille til noen av disse vervene. Medlemmene kan heller ikke jobbe med verv de selv stiller eller selv innehar, med unntak av vervet i valgkomiteen. Saksbehandlers vurdering Det skal velges tre til fem representanter til Velferdstingets valgkomité, med virkningstid frem til velferdstingets konstituerende møte. Komiteen konstituerer seg selv og velger en leder. AUs innstilling AU innstiller ikke i personvalg. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

14

15 VT-sak 25/ 15 Innmelding i Velferdstingene i Norge Møtedato: Saksbehandler: Anne Finstad VT-sak 25/15: Innmelding i Velferdstingene i Norge Definisjoner/forkortelser: ViN Velferdstingene i Norge VT Velferdstinget AU Arbeidsutvalget Vedlegg: Mandatet til ViN Hensikt med saken: Å melde Velferstinget i Trondheim inn i Velferdstingene i Norge (ViN) Bakgrunn for saken: Ledelsen fra VT-Oslo og Akershus, Bergen, Trondheim og Stavanger har over lengre tid hatt et tett samarbeid, med hyppige møter. Man har sett over tid at det kan være en fordel og formalisere vårt samarbeid, for å kunne fronte en felles nasjonal politikk og å få større gjennomslagskraft i vårt arbeid. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler ser det som svært nyttig å få formalisert ViN, da dette gir oss større tyngde i nasjonal sammenheng mars var ledelsen og AU sammen med arbeidsutvalgene fra de andre Velferdstingene på et møte, hvor vedtekter for ViN ble utarbeidet og enstemmig vedtatt. Det ble på dette møte også nedsatt et interimsstyre som består av lederne av de fire velferdstingene. Slik som det kommer frem av vedtektene må alle vedtak, utenom valg av velferdskoordinator, være enstemmig. Dette betyr at alle velferdstingene må stå inne for politikken som skal føres i Velferdstingene i Norge. Politikken må også allerede være vedtatt i de enkelte velferdstingene. AUs innstilling Velferdstinget vedtar å melde seg inn i Velferdstingene i Norge. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

16 Vedtatt Vedtektene for Velferdstingene i Norge Kapittel 1. Formål 1-1 Navn Velferdstingene i Norge (ViN) er en sammenslutning av velferdstingene i Norge 1-2 Formål ViN skal arbeide nasjonalt for gjennomføring, koordinering og synliggjøring av velferdstingenes felles politiske målsetninger. Kapittel 2. Sammensetning 2-1 Medlemslag Ved Studentsamskipnader med flere tilknyttede utdanningsinstitusjoner kan studentene opprette et felles organ som velger styremedlemmer til studentsamskipnadens styre. Disse organene kan være medlemslag i ViN. 2-2 Innmelding og utmelding Organ etter 2-1 kan selv vedta å søke medlemskap i ViN. Søknad om innmelding rettes til velferdskoordinator og behandles av styret. Medlemslag kan melde seg ut av ViN etter vedtak i medlemslaget. Vedtak om utmelding må stadfestes av samme organ i den påfølgende virkeperioden til organet før utmeldelsen er gyldig. Medlemskapet er gyldig ut det semesteret medlemslaget har hatt andre gangs utmeldingsvedtak. 2-3 Styret Styret er styringsorgan for organisasjonen og består av lederne av Velferdstingene. Velferdstingenes arbeidsutvalg kan selv oppnevne vara, som tiltrer i leders fravær. 2-4 Medlemmenes rettigheter Alle medlemslag har møterett med tale-, forslags- og stemmerett med én delegat. Alle medlemslag kan stille med observatører med tale- og forslagsrett. 2-5 Velferdskoordinator Velferdskoordinator skal koordinere arbeidet til styret og forberede saker for behandling i styret. Velferdskoordinator velges hvert semester. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

17 Vedtatt Kapittel 3. Møter 3-1 Styremøter På semesterets første møte settes en møteplan for resten av semesteret. Valg av velferdskoordinator skal behandles på det første møtet hvert semester. Det skal avholdes minst to styremøter i året. Styret behandler de saker medlemslagene, styremedlemmene eller velferdskoordinator legger frem for styret. Styret kan velge å lukke møtet dersom ett styremedlem krever det. 3-2 Innkalling Styret innkalles av velferdskoordinator. Innkalling sendes elektronisk til styremedlemmene senest tre uker før styremøtedato. 3-3 Protokoll Velferdskoordinator har til en hver tid ansvar for å arkivere alle dokumenter i et fysisk og digitalt arkiv. Vedtakssaker skal protokollføres av velferdskoordinator og godkjennes av styret. 3-4 Vedtaksdyktighet Styret er vedtaksdyktig når alle styremedlemmer er til stede på styremøtet. 3-5 Valg og vedtak Valg av velferdskoordinator fattes med ⅔ flertall. Andre vedtak fattes med konsensus. Kapittel 4. Sluttbestemmelser 4-1 Uoverensstemmelser ViN sine vedtekter viker ved uoverensstemmelse med medlemslagenes egne vedtekter. 4-2 Vedtektsendringer Forslag om vedtektsendringer meldes innen frist for innkalling og behandles av styret. Vedtak fattes påfølgende møte. 4-3 Eksklusjon Medlemslag som ikke møter på to påfølgende styremøter kan ekskluderes med ⅔ flertall av styret. 4-4 Oppløsning Styret kan oppløse organisasjonen. Vedtak om oppløsning må stadfestes av medlemslagene i den påfølgende virkeperioden til styret før oppløsningen er gyldig. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

18

19 VT-sak 26/ 15 Oppfordre til treningsrom på campus Møtedato: Saksbehandler: Elle Cerullo VT-sak 26/15: Oppfordre til treningsrom på campus. Definisjoner/forkortelser: VT Velferdstinget SiT Studentskipnaden i Trondheim DMMH Dronnings Mauds Minne Høyskole PIFF - Plan for idrett, friluftsliv og friområder Vedlegg: - Hensikt med saken: Velferdstinget skal ha mulighet til å uttale seg med tanke på videre satsning på idrett i Trondheim. Bakgrunn for saken: Det har lenge vært snakk om et tredje idrettsbygg i Trondheim, og det var lenge snakk om et samarbeid med Kinoen som ble kalt Prosjekt Prinsen, men dette falt. Etter Prosjekt Prinsen falt har man fortsett arbeidet med å finne et nytt idrettsbygg. De siste årene har det også vært nedgang på salg av treningskort hos SiT. Dette kommer blant annet konkurransen innenfor treningssenteret. I undersøkelsen om behovssegmentering hos SiT, som ble gjort i 2011 viste når det kommer til idrett etterspør studenter at treningsbygget/senteret skal 1) enten ligge nær campus eller 2) nær bosted. SiT har per dagsdato to idrettsbygg (Gløshaugen og Dragvoll) pluss ett idrettsbygg som vi leier (Portalen). De tre idrettsbyggene vi har i dag er det stor pågang og spesielt på styrkerommet, se figur 1.. Det er mulig å anta at nedgang i salget kommer som en følge av den store pågangen og at tilbudene rundt om i byen er en økende konkurrent til SiT. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

20 VT-sak 26/ 15 Oppfordre til treningsrom på campus I 14. april 2015 åpnet DMMH et treningsrom på campus som kan ha benyttetes av alle studenter som har treningskort hos SiT. Dette kan fordele pågangen på de andre treningsbyggene. Saksbehandlers vurdering: Velferdstinget og SiT har jobbet lenge for å få til et tredje idrettsbygg. Med jobben som ble nedlagt i fjor, har kommunen også sett behovet og lagt inn i PIFF-planen at de skal hjelpe til å finne en tomt til dette. I mellomtiden er enda pågangen stor, og saksbehandler ser det som viktig å finne en løsning på dette. En mulig løsning, kan for eksempel være det SiT og DMMH har fått gjennomført på DMMH, nemlig et lokalt treningsrom. Det er viktig for SiT og for studentene å finne et alternativ til idrettsrom/senter imens de jobber med å finne et nytt idrettsbygg, slik at de skal få ned pågangen på de forskjellige idrettsbyggene. Derfor mener saksbehandler at SiT skal se etter lokaler på alle campuser, for å bygge et treningsrom for alle studenter som har treningskort hos SiT. Dette skal bli gjort ved siden av å finne et nytt idrettsbygg som er sentrumsnært for studenter. AUs innstilling: Velferdstinget ønsker at SiT skal se etter muligheten til å opprette nye treningslokaler/rom på alle campuser som er tilknyttet SiT, ved siden av å finne en tomt til et nytt idrettsbygg. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

21 VT-sak 27/ 15 Studentfrivilligheten i Trondheim Møtedato: Saksbehandler: Kathrine Bache Nilsberg VT-sak 27/15: Studentfrivilligheten i Trondheim Definisjoner/forkortelser: VT: Velferdstinget Nordens Beste Studieby: Samarbeid mellom kommunen, studentdemokratiet og aktuelle aktører med fokus på Trondheim som studentby. NTNU: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet HiST: Høyskolen i Sør-Trøndelag DMMH: Dronning Mauds Minne Høgskole Vedlegg: Invitasjon til Trivselsdagen i Nordens Beste Studieby Hensikt med saken: Gjennom Nordens Beste Studieby har Velferdstinget fått hovedansvar for studentfrivilligheten i Trondheim. Derfor ønsker vi å fokusere på dette fremover. I Trondheim er det ca. 350 frivillige studentorganisasjoner. De fleste av dem er tilknyttet en utdanningsinstitusjon. Andre er åpne for alle studenter i byen. VT er i en unik posisjon som representant for alle studenter i Trondheim. Hvordan kan VT arbeide for frivilligheten i byen? Bakgrunn for saken: I mars ble det forsøkt avholdt Trivselsdagen i Nordens Beste Studieby. Tanken bak denne var å samle ulike lavterskeltilbud på samme dag. Et lavterskeltilbud vil være et arrangement hvor det er mulig å komme som ny, og som legger til rette for at flest mulig skal ha muligheten til å være med. Det ble etterspurt arrangementer som helst var gratis, skjedde i løpet av 5. mars og at de ikke skulle ha fokus på alkohol. En Trivselsdag vil kunne bidra til studentfrivilligheten på flere måter. Den vil kunne gjøre det enklere for studenter å bli med på arrangementer som ny. Lavterskeltilbud er noe de fleste organisasjoner har i løpet av året, så det vil være enkelt å bli med på opplegget. Det å få samlet slike lavterskeltilbud på en dag, og informasjon om disse på et sted, vil vise frem hvor Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

Trondheim - Nordens beste studieby" Organisering av studiebysamarbeidet i Trondheim. November 2014. 5 av 13

Trondheim - Nordens beste studieby Organisering av studiebysamarbeidet i Trondheim. November 2014. 5 av 13 5 av 13 Trondheim - Nordens beste studieby" Organisering av studiebysamarbeidet i Trondheim November 2014 5 av 13 Forord 3 Bakgrunn 4 1 Visjon og mål 5 Mål 5 Diagram 1: konseptuell modell 5 2 Organisering

Detaljer

MØTEREFERAT - Kortversjon Studenttingsmøte 05/13. Dato:17.04.13 - Møtetid: 17.15 - Møtested: Rådsalen, Hovedbygget

MØTEREFERAT - Kortversjon Studenttingsmøte 05/13. Dato:17.04.13 - Møtetid: 17.15 - Møtested: Rådsalen, Hovedbygget MØTEREFERAT - Kortversjon Studenttingsmøte 05/13 Dato:17.04.13 - Møtetid: 17.15 - Møtested: Rådsalen, Hovedbygget STi-sak 19/13 Kvalitetsikringssystem ved NTNU «Studenttinget mener: NTNUs ansvar NTNU skal

Detaljer

Trondheim - Nordens beste studieby. Samarbeidsavtale. november 2014

Trondheim - Nordens beste studieby. Samarbeidsavtale. november 2014 Trondheim - Nordens beste studieby Samarbeidsavtale november 2014 Samarbeidsavtale 1. Bakgrunn Aktiv satsing og godt samarbeid mellom aktørene i studiebyen har plassert Trondheim i front som Norges beste

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13. Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13. Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13 Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi Tilstede: Observatører: Referent: Simon Utseth Sandvåg, Madeleine Lorås, Mats Karsten Andreassen,

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 Møtetid: 18.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Rom: A2-3 2.etg. Øya Helsehus Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste

Møteinnkalling. Saksliste Til: Møtested: Kopi til: 5stk. Arbeidsutvalget 14 stk. Representanter med vara Faste observatører R10 SiT Konsernstyret Eierorganene Møteinnkalling Møtedato: 27.8.14 Arkiv: Møtetid: 17.30 Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 26.02.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 26.02.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 26.02.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt 5. februar 2011 Revidert 03.04.13 Del

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn

Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn 1 1. Foreningens grunnpillarer 1-1. Foreningens fulle navn er: Foreningen Narvik Studentersamfunn. 1-2. Foreningen omtales i dagligtale som Narvik Studentersamfunn

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt: 5.2.2011 Sist oppdatert: 5.2.2011 Del I: Arbeidsbeskrivelse for Velferdstingets Arbeidsutvalg 1 Generelt 1 1 Konstituering Arbeidsutvalget konstituerer

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos.

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos. Vedtatt på Rådsmøte 3.-5. april 1981, med endringer vedtatt på Årsmøtet 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARTIKKEL I NAVN Avdelingens navn skal være Arctic Roost, norsk avdeling av The Association of Old Crows (AOC). Artikkel II Formål Formålet med

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune Campus- og byutvikling i Trondheim blir tilstrekkelige arealer til et variert boligtilbud ivaretatt? Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger,

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ascend

Vedtekter for foreningen Ascend Vedtekter for foreningen Ascend ğ1 Foreningens navn Foreningens navn er Ascend. ğ2 Formål 1. Ascend er en frivillig interesseorganisasjon av og for studenter ved ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer