Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet"

Transkript

1 Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november /015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i Opplærings- og helseutvalet Tid: 13.- og 14. november 2012 Program 13.nov.: Skulebesøk Sunnhordland sjå eige program (side 2). Program 14. nov.: Møtestad: Langevåg bygdatun, Bømlo Kl : Diverse orienteringar: Fitjar kommune Stord kommune Bømlo kommune Kvinnherad kommune Bømlo Næringsråd Norconsult: Oppsummering av høyringsuttalar til Skulebruksplanen Kl : Lunsj Kl : Saksførehaving Dersom nokon av utvalet sine medlemer ikkje kan møta og må melda forfall vert dei bedne om å gjera dette snarast ved å nytte vedlagte forfallskjema. Skjemaet kan også hentast på Returner skjemaet på e-post til eller send det på fax til Innkallinga gjeld valde medlemer i Opplærings- og helseutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Vedlegg: Forfallskjema Roald Stenseide utvalsleiar

2 Reiseplan Opplærings- og helseutvalet nov Program 13.nov. Avreise frå Bergen kl fellestransport (minibuss) møt i god tid!!!! Avreise frå Haljem kl Ankomst Sandvikvåg kl Ankomst Fitjar vgs kl Avreise Fitjar vgs kl Ankomst Stord vgs kl LUNSJ Avreise Stord vgs kl Ankomst Rubbestadnes kl Avreise Rubbestadnes kl Ankomst Bømlo vgs kl Avreise Bømlo vgs kl til Bømlo hotell, Rubbestadneset, tlf Ettermiddag: Evt. gruppemmøte?? Middag på hotellet kl ? - Overnatting m/frukost Program 14.11: Kl Frukost Avreise frå hotellet kl Kl Møtestart Langevåg Bygdatun Diverse orienteringar (jfr. saklista) Kl Kl Lunsj Saksførehaving Etter møteslutt: Avreise frå Langevåg om lag 1,5 time til ferje frå Sandvikvåg - 40 min. ferjetur retur til Bergen kl.?? 2

3 MELDINGAR - Opplærings- og helseutvalet Periode: 10. oktober november 2012 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 61/ Nytt skolenamn i et historisk perspektiv 62/ Plankonferansen / Kjøttfri mandag - forslag til kommunestyre 64/ visjon for sjølvmord - Det handlar om å førebyggje - interpellasjon og svar 65/ Ny GIV i Hordaland fylkeskommune - spørsmål i oktobertinget / Kravet til medlemsbedrifter ved opplæringskontor 67/ Status for satsingsområda knytt til Plan for kompetanseutvikling 68/ Melding til Opplærings- og helseutvalet Oppstart av videreutdanning i faget Utdanningsval 69/ Svar på oversendingsforslag - NDLA 70/ Forsøk med toppklassar i realfag 71/ Internasjonal line ved Lønborg videregående skole - Elevar og lærlingar frå barne- og ungdomsarbeidarfaget 72/ Oversikt over skolar som har utfordring med hærverk 73/ Opne møte om skolebruksplanen 74/ Status i arbeidet med Regionalplan for folkehelsearbeidet i Hordalan / Skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune - delt vedtakssak 76/ Voss. Framdrift skoleutbygging 6

4 HORDAL FYLKESKOM Fylkesordførar David Lysne m.fl. Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 08. oktober /545/OYDRYD Nytt skolenamn i historisk perspektiv. Fylkesordføraren takkar for brevet og engasjementet for den nye skulen på Nygårdstangen. Namneframlegget Hans Tank videregående skole har alt vore lagt fram til vurdering i politisk sak, jfr. møte i Fylkesutvalet , sak 35/08. Framlegget fekk berre ei stemme. Det er ingen planar om å ta opp igjen spørsmålet om å endre namnet Amalie Skram videregående skole. Slik vi vurderer det, er denne saka endeleg avgjort. Brevet vil likevel bli lagt fram for Opplærings- og helseutvalet i førstkomande møte 14. november Vennleg helsing Tom-Christer Nilsen fylkesordførar Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks Direkte telefon: E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

5

6

7

8

9

10 Kjære lokalpolitiker Klikk her for å lese dettee brevet på web Kilde: Kommunenøkkelen Oslo, september 2012 Framtiden i våre hender og Grønnn Hverdag oppfordrer deg til å fremme forslag om å innføre «KJØTTFRI MANDAG» i kommunens kantiner og institusjoner. Hvis alle i Norge innfører en ekstra kjøttfri dag i uken, så minsker norske klimagassutslippp like mye som utslippet fra personbiler. Å spise mer grønt, er en av de enkleste måtene å gjøre en innsats for planeten. Kjøttforbruket i Norge har økt med 50 prosent siden Å produsere én kilo kjøtt fra kyr krever liter vann, og forbruket av kjøtt og animalske produkterr står for 18 prosent av de globale klimagassutslippene. Det er mer ennn all transport til sammen. Redusert kjøttforbruk fremmer seks av FNs åtte millenniumsmål. Viktigst er målet om å utrydde sult og sikre en bærekraftig utvikling. En nylig utkommet rapport, som blant annet FN har vært med å lage, konkluderer med at innen 2050 må majoriteten av klodens befolkning være vegetarianere. Animalske matvarer må begrenses til 5 prosent av det totale kaloriinntaket. Vi er derfor nødt til å legge om kostholdet og jo raskere dess bedre. Å spise mindre kjøttt er et enkelt tiltak som monner både for å redusere klimagassutslipp, for folks helse, for å ta vare på vann og natur, og for å bedre dyrs velferd. Det er mange som ønsker å reduseree sitt kjøttforbruk og som støtter den verdensomspennende kampanjen «Meatless Monday». Foruten kjentee personer som Paul McCartney, Al Gore og nobelprisvinner Rajendra Pachauri, har en rekke skoler, universiteter og restauranter sluttet seg til. I Belgia har byen Gent innført torsdag som vegetardag, og i mars i år vedtok regjeringenn i Kroatia å fjerne kjøtt fra menyen i landets miljøverndepartement. Flere byer støtter offisielt «kjøttfri mandag»-kampanjen. Grønn Hverdag og Framtiden i våre hender har startet den norske delen av kampanjen. Se gjerne Facebooksiden: Kjøttfri mandag. Hvis det er ønskelig kan vi innlede om temaett på et kommunestyremøte. Se også våre grønne oppskrifter på: Vi mottar gjerne en tilbakemelding hvis du vil fremme et slikt forslag for ditt kommunestyre. På forhånd tusen takk. Vennlig hilsen Arild Hermstad leder Framtiden i våre hender Espen Heggedal daglig leder Grønn Hverdag Kilder: Water Requirements for Food Production Aldridge & Schlubach, UCCE, Livestocks Long Shadows environmental issues and options, FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations), Rome, 2006.Feeding a thirsty world: Challenges and opportunities for a water and food secure world, Stockholm, august City of Cape Towns website:

11 HORDALAND FYLKE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen NOTAT Til: Opplærings- og helseutvalet Dato: 24. oktober 2012 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /MBER Kopi til: Arkivnr.: visjon for sjølvmord - Det handlar om å førebyggje - interpellasjon og svar I møteboka frå fylkestinget sitt møte i oktober 2012 er teke inn følgjande: Aud Karin Oen hadde sendt slik interpellasjon til fylkesordføraren: «0-visjon for sjølvmord. Det handlar om å førebyggje Eit stort samfunnsproblem Kvart år tek vel 500 nordmenn livet sitt. Dei fleste er menn. Tusenvis av pårørande vert ramma hardt. Mellom 6000 og 8000 personar er årleg i kontakt med helsevesenet etter sjølvmordsforsøk. På verdsbasis skjer det i følgje Verdens helseorganisasjon rundt ein million sjølvmord årleg. Det er fleire som døyr av sjølvmord enn i krig, vald og kriminalitet til saman. Det er og fleire som døyr av sjølvmord enn i trafikkulukker. I 2002 blei 0-visjonen innført som eit overordna grunnlag for trafikksikringsarbeidet i Noreg. Målet var at ingen skal bli drepen eller varig skadd i trafikken. Tal frå Statistisk Sentralbyrå viser at talet drepne i trafikken i 2011 for aldersgruppa år var på 33 mot 49 i I 2010 tok 72 unge i alderen år sitt eige liv i Noreg. I tillegg er det mange skjulte dødsfall grunna sjølvmord mellom anna i trafikken og i rusrelaterte dødsfall. Det bør arbeidast for å innføre ein 0-visjon for dødsfall ved sjølvmord. Det er nødvendig å ta fleire midlar i bruk for å senka sjølvmordstala slik tala for trafikkdød har blitt senka dei siste åra. Fleire av desse ligg utanfor Hordaland fylkesting sitt ansvarsområde, men det er likevel fylkeskommunen som har ansvar for elevar og lærlingar i denne aldersgruppa og for bygging av vegar og bruer. Eit tiltak må vera å hindre tilgjenge til metodar for å utføre sjølvmord. Hindring eller avgrensing av tilkomst har effekt mot sjølvmord. Samstundes må ein sjå på tiltak i trafikken som kan hindra sjølvmord. Kostnad som argument når ein vurderer denne type tiltak er liten i høve til dei store samfunnsmessige og menneskelege kostnadane. Andre tiltak kan vera å oppretta eit elevombod som får dette inn i sitt arbeidsområde. Sosiale medium og opplysning på nett kan vera eitt verkemiddel. Informasjon om nettsider og innhald kan spreiast til ungdom av ungdom. Saka kan og løftast inn i Vestlandsrådet for breiare handsaming og felles innsats mellom vestlandsfylka på dette området. Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

12 I det stor og heile bør ein utgreia saka og finna dei best eigna tiltaka som har effekt over tid. Spørsmål til fylkesordføraren Vil fylkesordføraren arbeida for ein 0-visjon for dødsfall ved sjølvmord?» Fylkesordføraren svarte slik: «Sjølvmord er eit stort samfunnsproblem. Det er ikkje vanskeleg å slutte seg til arbeidet med ein null-visjon for dødsfall ved sjølvmord. Å bidra til å førebyggje sjølvskading og sjølvmordsforsøk er ei krevjande oppgåve for fellesskapet. Sjølvmordsførebygging må skje i eit samarbeid med mange andre aktørar. Eg registrerer at Helsedirektoratet skal utarbeide ein handlingsplan for sjølvmordsførebygging. Det er viktig at vi ser fylkeskommunen si rolle ut i frå denne. Både vi politikarar, brukarar, etterlatne, fagmiljø og offentlege etatar må bidra slik at tiltak må setjast i verk både i og utanfor helsetenesta. Og ikkje minst har kommunane ei viktig rolle. Det er dei som har ansvaret for primærhelsetenesta, skolehelsetenesta og for velferdstilbodet generelt til befolkninga. For fylkeskommunen er vårt viktigaste bidrag knytt til vårt ansvar for vidaregåande opplæring. Ved dei vidaregåande skolane vert det arbeidd aktivt med elevane sitt psykososiale arbeidsmiljø slik det er heimla i opplæringslova 9A. Det er nyleg utarbeidd nye rutinar for dette arbeidet. Sentrale aktørar her er elevinspektør og rådgjevarar på skolane. Vi må også bidra innan trafikksikring sidan ei ukjent mengde sjølvmord kan vere skjult som ulukker (kjelde: er antall registrerte selvmord i trafikken doblet fra 4 per år til mer enn 8 per år etter at ulykkesanalysegruppene ved Statens vegvesen begynte å studere årsaker til trafikkulykker i 2005.) Det same kan gjelde druknings- og fallulukker. Det har den seinare tida vore ein debatt knytt til sjølvmord ved Askøybrua, der vi ser på muligheit for tiltak som kamera og for fysiske tiltak som hindrar sjølvmord. Som eit akuttiltak set vi inn vaktmannskap. Dernest har fylkeskommunen eit ansvar innan folkehelsearbeidet. Vi har ikkje hatt eit spesielt fokus på sjølvmordsførebyggjande arbeid. Men samstundes vil arbeid knytt til folk sine helseproblem også ha betydning for sjølvmordsførebygging. Det går føre seg eit arbeid med å lage ei regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland. Vi skal handsame eit høyringsutkast for planen i januar. Det vil vere naturleg å sjå det sjølvmordsførebyggjande arbeidet inn i dette planarbeidet. Samstundes er det ikkje sikkert at vi bør leggje opp til særskilte tiltak i høve til sjølvmordsførebygging. Det at vi har eit samfunnsproblem betyr ikkje nødvendigvis at vi skal lage eigne nye strukturar og tiltak for å bidra til å løyse problemet. Det er ofte viktigare å sjå korleis vi kan bruke eksisterande tiltak og strukturar inn mot problemområdet. Dette meiner eg nok i stor grad er tilfelle for sjølvmordsførebyggjande arbeid. Alt som byggjer opp om gode lokalsamfunn og psykososial helse, er med på å førebyggje sjølvmord. Eg meiner difor at det viktigaste er å integrere sjølvmordsførebyggjande arbeid inn i det arbeidet vi allereie gjer. (Eit døme her å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet i skulen for å redusere mellom anna mobbing og motverke sosial isolasjon).» Aud Karin Oen bad om at spørsmålet hennar og fylkesordføraren sitt svar vert sendt til opplæringsog helseutvalet og samferdselsutvalet. Fylkestinget vedtok samrøystes at spørsmåla og svaret vert sendt til dei to utvala. 2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesrådmannen NOTAT Til: Opplærings- og helseutvalet Dato: 29. oktober 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /OYDRYD Kopi til: Arkivnr.: 522 Svar på oversendingsforslag vedk. NDLA. I møte i Opplærings- og helseutvalet (sak 36/12, nr ) sette Anette N. Dybvik fram følgjande oversendingsforslag: Opplærings- og helseutvalget ønsker at Hordaland fylkeskommune går i dialog med NDLA med sikte på å ta i bruk og utvide NDLA sine løsninger til også å gjelde utvalgte fagtilbud på ungdomsskolen. Dette kan være innenfor valgfag der man fortsatt ikke har det store utvalget, eller er i en tidlig utviklingsfase av faglitteratur, t.d. innenfor språkfagene mandarin/kinesisk og russisk. Forslaget vart samrøystes vedteke oversend administrasjonen. Opplæringsdirektøren tok opp saka i styret i FFU (Forum for fylkesutdanningssjefar) i møte , og FFU sende denne meldinga til NDLA etter møtet: NDLA og små språk tilbakemelding til NDLA frå FFU FFU-møtet på Gardermoen 22. mai 2012 drøfta om det kan vere fornuftig å ta i bruk NDLA for å sikre faglege ressursar/læremiddel for små språk i grunnskule og vidaregåande skule. Det vart vedteke å gje NDLA utfordringa med å skissere kva føresetnader som skal til for i første omgang å lage fagressursar for kinesisk til bruk i ungdomsskule og vidaregåande skule. Ein slik skisse må vise kostnader, tidshorisont og kva utfordringar som ligg i å utvikle læremiddel for grunnskulen (kommunane) sidan NDLA er fylkeskommunane sin eigedom. Gangen i saka vidare kan langt på veg forklarast med problem knytt til konstituering av nytt styre og arbeidsutval for NDLA. Som kjent er ordninga med automatisk styrerepresentasjon gjennom opplæringsdirektør eller fylkesutdanningssjef endra gjennom nye vedtekter. Fylkeskommunane avgjer no sjølve om dei vil ha administrativ eller politisk styrerepresentasjon. Dette har ført til at møta i FFU ikkje lenger er eigna møteplassar for styret i NDLA. I midten av juni sende NDLA ut eit brev til alle eigarane (18 fylkeskommunar), der det vart spurt om konkret tilbakemelding på interesse for å utvikle eit nytt språkfag på plattforma NDLA. Det var svært få fylkeskommunar som gav respons. Likevel inviterte NDLA Hordaland og Rogaland fylkeskommunar til eit møte i Bergen 5. oktober 2012 for eventuelt å kome i gang med eit forprosjekt med språkfaga kinesisk og russisk. Opplæringsavdelinga i HFK vart utfordra på å bidra med prosjektleiar og finansiering. Opplæringsdirektøren tok opp spørsmålet med FFU med tanke på å få klarsignal, men svaret var negativt. Så lenge NDLA ikkje er formelt konstituert med nytt styre, kan ingen ta denne typen avgjerd. Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

45 Fylkesrådmann reknar med at NDLA vil vere formelt konstituert innan utgangen av Eit forprosjekt som i første omgang tek sikte på å klargjere føresetnadene for å leggje språkfaga kinesisk og russisk på NDLA, kan venteleg kome i gang på nyåret Fylkesrådmann er positiv til at HFK spelar ei aktiv rolle både i forprosjektet og i eit eventuelt hovudprosjekt. 2

46 HORDALAND FYLKESKOM Fylkesrådmannen NOTAT Til: Opplærings- og helseutvalet Dato: 19. oktober 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /RAGKRUG Kopi til: Arkivnr.: 106 Forsøk med toppklassar i realfag Fylkesrådmannen viser til spørsmål frå Rasmus L. Rasmussen (A) frå møte i Opplærings- og helseutvalet vedkomande vedtak i Fylkesutvalet : Det vert oppretta forsøk med auka realfagsatsing skuleåret 2011/2012 på tre skular Sotra vidaregåande skule, Laksevåg vidaregåande skole og Knarvik vidaregåande skule. Tilbodet er finansiert av ekstraløyving til opplæringssektoren, som fylkestinget vedtok i desember Bakgrunn Tre vidaregåande skolar i Hordaland, fekk skoleåret 2011/2012 ei ekstraløyving på kr til satsing på realfag. Det var til saman 10 skolar som hadde søkt om ei slik ekstraløyving. Alle skolane fekk løyvingar til prosjekt som allereie var etablerte på skolane, men der ein ønskte å gjere prosjektet meir omfattande. Ekstraløyvingane blei betalte ut til skolane i april Sotra vidaregåande skole Sotra vidaregåande har fått midlar til si teknologilinje. Linja har ei klasse på kvart trinn og er ei studiespesialiserande linje der elevane i tillegg til full fordjuping i realfag får grunnleggjande praksis i elektrofag og mekaniske fag og praksis i bedrift kvart år. Elevane får ikkje fagbrev, men grunnleggjande kompetanse i to yrkesfag som er svært nyttig dersom dei skal gå vidare med teknologi- og ingeniørstudium. Teknologilinja har god innsøking og elevane der får og gode resultat. Våren 2012 var eksamenssnittet på 3.45 og strykprosenten Den ekstra løyvinga på kr har vore nytta til innkjøp av utstyr, til løn til ein prosjektleiar som har arbeidd med å skaffe praksisplassar og til ein ekskursjon til NTNU. 2. Laksevåg vidaregåande skole Laksevåg vidaregåande har fått midlar til å vidareutvikle sitt tilbod med matematikkundervisning for ungdomsskoleelevar. Prosjektet blei starta opp hausten 2010, og då var det seks elevar frå ungdomsskolen som fekk undervisning i matematikk 1T 1 slik at dei kunne starte rett opp på 1 Matematikk 1T er teoretisk matematikk for VG1 Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

47 matematikk R1 2 når dei byrja på vidaregåande. Tre elevar i dette kullet byrja på Laksevåg vidaregåande og tok matematikk R1 allereie på VG1. Skoleåret 2011/2012 var det 11 elevar frå ungdomsskolen som fekk eit tilsvarande tilbod, og 9 av desse har gått vidare på matematikk R1 på VG1. Hausten 2012 er det 18 elevar frå fem ungdomsskolar som får dette tilbodet. Den ekstra løyvinga på kr har vore nytta til løn til ein lærar for desse elevane og til løn for ein lærar som gjer det mogeleg å gi eit tilbod om ein ekstra time i veka med fordjuping for realfagselevane. 3. Knarvik vidaregåande skole Knarvik vidaregåande har fått midlar til å vidareutvikle sitt tilbod Teknologi og forskningslære. Dette er eit tilbod om fordjuping, fem timar i veka som gis i hovudsak utanfor vanleg timeplan (ettermiddag og helg). Dette gjer det mogleg for elevar på TAF og på vanleg studiespesialisering å delta saman. Faget gir eit tilbod om realfag i praksis, med vekt på naturfag utandørs og bedriftsbesøk. Elevane på Teknologi og forskningslære gir ut sitt eige blad SPISS der dei skriv forskningsrapportar om det arbeidet dei gjer. Det var 14 elevar på denne linja skoleåret 2011/12, og dei hadde ein snittkarakter på 5. Den ekstra løyvinga på kr har vore nytta til løn for dei to lærarane som deler på ansvaret for faget og til ekskursjonar. Oppsummering Dei ekstra løyvingane har gått til tilbod som allereie eksisterte på skolane. Skolane har nytta løyvingane til å gjere tilboda betre og, for nokon, til å nå større grupper. Dette er tilbod som går til fagleg sterke elevar og dei har også gode resultat. 2 R1 er realfagleg matematikk 1 (ligg vanligvis i VG2) R2 er realfagleg matematikk 2 (bygger på R1 og ligg vanligvis i VG3) 2

48 HORDALAND FYLKESKOM Fylkesrådmannen NOTAT Til: Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Dato: 09. oktober 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /BERROK Kopi til: Arkivnr.: 545 Internasjonal line ved Lønborg videregående skole - Elevar og lærlingar frå barne- og ungdomsarbeidarfaget Fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune vedtok at Lønborg videregående skole kunne opprette ei internasjonal line i helsearbeidarfaget der inntil 15 elevar/lærlingar i helsearbeidarfaget skulle få delar av opplæringa si på ulike helse- og sosial-institusjonar på Zanzibar i nært samarbeid med læreverksemder i Hordaland og Ministry of Health and Social Welfare på Zanzibar. Tilbodet skulle i første omgang gjelde fram til opning av Amalie Skram vidaregående skole, med mål om ytterlegare vidareføring. Vedtaket blei gjort med bakgrunn i eit vellukka forprosjekt som blei vedteke i fylkesutvalet og gjennomført same år. Prosjektet har vore evaluert undervegs. Opplæringsavdelinga ved Berit Roksvåg deltok på Zanzibar i 2010 og la fram rapport for helse- og opplæringsutvalet Leiar for HMT-tenesta Ruth Brudvik møtte elevar, lærlingar og tilsette våren 2012 og har i etterkant lagt fram ein positiv omtale av prosjektet. Elevar, lærlingar, instruktørar og lærarar har gjeve positive tilbakemeldingar etter praksisopphald på Zanzibar. I løpet av prosjektperioden har Lønborg videregående skole registrert ein markant auke på søkjarar til helse- og sosialfag til skulen. Vg2 Helsearbeidarfaget har hatt særskilt auke, og mange av elevane på Vg1 grunngjev søknad til helsearbeidarfaget med tilbodet om praksis på Zanzibar. Bergen kommune har delteke i prosjektperioden med lærlingar både frå helsearbeidarfaget og frå barne- og ungdomsarbeidarfaget, og dette samarbeidet har synt at det er eit stort potensiale også for elevar frå Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfaget til å ta del i prosjektet. Lønborg videregående skole har søkt Opplæringsdirektøren om at også elevar og lærlingar frå barneog ungdomsarbeidarfaget får ta del i tilbodet om å få delar av opplæringa i institusjonar på Zanzibar. Då det ikkje vert søkt om å utvide tal på deltakarar i prosjektet, og at det ikkje medfører auke i dei økonomiske kostnadane, er Opplæringsdirektøren positiv til at skulen nå kan få høve til å rekruttere frå både helsearbeidarfaget og barne- og ungdomsarbeidarfaget. Den internasjonale utdanninga vert finansiert av fondsmidlar som Lønborg videregående skole disponerer. Dette er stabile inntekter som vil dekkje alle utgifter i heile prosjektperioden. Lønborg videregående skole pliktar seg også til å følgje prinsippet om gratis opplæring. Elevane og lærlingane innanfor helsearbeidarfaget som tek ein del av utdanninga si på Zanzibar, får stønadsrett i Lånekassen. Opplæringsavdelinga vil søkje departementet om å utvide denne ordninga også for elevane og lærlingane innanfor barne- og ungdomsarbeidarfaget. Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

49 HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesrådmannen NOTAT Til: Opplærings- og helseutvalet Dato: 28. oktober 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: Kopi til: Arkivnr.: Oversikt over skolar som har utfordring med hærverk Under behandling av melding 52/12 Oversikt over skoler som har utfordring med hærverk - forslag i junitinget i Opplærings- og helseutvalet 21. august 2012 sette Dan Femoen fram følgjande forslag: Ønsker at melding 52/12 kommer opp som egen sak for OPHE. Forslaget vart samrøystes oversendt administrasjonen. Opplæringsdirektøren har konferert med eigedomsseksjonen om omfanget av hærverk ved dei vidaregåande skolane. Svaret frå eigedomsseksjonen er at hærverk generelt sett ikkje er eit stort problem ved våre skolar. Driftsleiartenesta ved dei vidaregåande skolane er administrert av eigedomsseksjonen. Når det er hærverk ved ein skole, vert dette straks teke hand om av skoleleiinga og driftsleiar. Målet er at skadar forårsaka av hærverk skal rettast opp snarast, slik at det ikkje innbyr til ytterlegare hærverk. Ved Årstad videregående skole er hærverk eit problem. Ei årsak er at mange som ikkje er elevar ved skolen, tek seg inn i skolebygga. Skolen er stor og har mange inngangar. Dessutan føregår det for tida mykje byggearbeid ved skolen. Når byggearbeida er ferdigstilt, vil all trafikk inn og ut av skolen verte kanalisert gjennom ein inngang. Dette vil gjere det enklare å halde kontroll på kven som oppheld seg på skolen. For å avhjelpe problema i byggeperioden vart det i haust montert overvakingskamera ved inngangane. Det er også innført vakthald ved vaktselskap på skolen sitt område i skoletida. Målet er at desse tiltaka skal redusere hærverk m.m. også i byggeperioden. Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

50 HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesrådmannen NOTAT Til: Opplærings- og helseutvalet Dato: 28. oktober 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: Kopi til: Arkivnr.: Opne møte om skolebruksplanen I perioden15. august til 27. august vart det arrangert fem opne møter om skolebruksplanen. 15. august på Voss jordbruksskule for Vossaregionen. 20. august på Stord vidaregåande skule for region Sunnhordland. 21. august på Nordahl Grieg videregående skole for Bergen med omegn. 22. august på Knarvik vidaregåande skule for region Nord. 27. august på Odda vidaregåande skule for Odda og Kvamregionen. Møta vart gjennomført på kveldstid frå kl til om lag kl Region Voss/Hardanger vart delt i to møte fordi Vossaregionen i høyringsbrevet hadde forkorta høyringsfrist i høve resten av fylket. På møta var Opplærings- og helseutvalet representert ved saksordførar Rosalind Fosse. Utvalsleiar Roald Stenseide var til stades på Voss jordbruksskule, Knarvik vgs og Nordahl Grieg vgs. Nestleiar i utvalet Dan Femoen var til stades på Stord vgs og Odda vgs. På Voss jordbruksskule var også Alexander Fosse Andersen til stades. På Stord vgs og Odda vgs stilte Aslaug Hellesøy. På Nordahl Grieg vgs og Knarvik vgs stilte Rasmus Rasmussen. Administrasjonen var representert ved opplæringsdirektør Svein Heggheim og Inge Alver og Birthe Haugen frå styringsgruppa på alle møta. Møta vart opna av utvalsleiar eller nestleiar som fortalde om forankringa av skolebruksplanen og vidare prosess. Deretter presenterte saksordførar skolebruksplanen med vekt på konsekvensar for regionen. Presentasjonane tok utgangspunkt i presentasjonen som opplærings- og helseutvalet fekk i juni men vart avgrensa til berre å gjelde aktuell region. Etter dette vart det opna for å teikne seg for innlegg. Alle som ønskte det, fekk leggje fram sine synspunkt. Det vart gjort merksam på at alle innspel måtte sendast inn skriftleg som høyringsinnspel for å verte handsama. Det var godt frammøte på alle møta. Både skolane, lokalt næringsliv, kommunepolitikarar og representantar frå ulike lag og organisasjonar, elevar og tillitsvalde var til stades på møta. På Voss jordbruksskule stilte det om lag 160 personar. På Stord vgs stilte det om lag 100 personar. På Nordahl Grieg vgs var det om lag 70 frammøtte. På Knarvik vgs var det om lag 60 personar til stades. På Odda vgs var det om lag 110 frammøtte. Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

51 HORDALAND FYLKESKOMM Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen NOTAT Til: Opplærings- og helseutvalet, Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /ELSAARO1 Kopi til: Arkivnr.: 407 Status i arbeidet med Regionalplan for folkehelsearbeidet i Hordaland Fylkesrådmannen ønskjer å gje statusoppdatering på arbeidet med Regional plan for folkehelse , før saka vert sendt til politisk handsaming. Planprogrammet blei vedteke i Fylkesutvalet Regional plan skal bidra til eit kunnskapsbasert, langsiktig og systematisk folkehelsearbeid i Hordaland, og blir utforma som regional plan etter plan- og bygningslova. Hovudføremålet Gjennom Regional plan for folkehelse skal det meislast ut ein politikk for korleis kommunar, fylke og stat i samarbeid med privat sektor kan betre den generelle helsetilstanden gjennom utjamning, integrering og universelle tiltak som kjem heile befolkninga til gode. Medverknad i planarbeidet Medverknad er avgjerande for eit godt folkehelsearbeid og er sikra gjennom ulike måtar i planprosessen. Plangruppe for Regional plan for folkehelsearbeidet gjev faglege råd og føringar for arbeidet. Vidare deltok frivillige organisasjonar, interesseorganisasjonar, kommunar, offentlege verksemder og Hordaland Fylkeskommune i utarbeiding av tre rapportar for å få fram eit fagleg grunnlag for arbeidet. Folkehelseperspektivet skal også innarbeidast i dei arealpolitiske retningslinene for Hordaland ved ein revisjon av desse (sjå saksnr.46/ ). Det er også lagt opp til dialog for å sikre meir bredde i planarbeidet med ulike råd, utval, offentlege verksemder og frivillig sektor. Framdrift Planarbeidet er i rute etter framdriftsplanen. Plangruppe for Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland tek sikte på å ferdigstille planutkastet i møte 4. desember Utkast til Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland er tenkt behandla i møte i Opplærings- og helseutvalet ca. 17. januar 2013 og i Fylkesutvalet ca. den 24.januar Høyringsperiode er sett til perioden 1.februar - 15.mars Endeleg godkjenning i Fylkestinget i juni 2013 etter handsaming i alle sektorutvala. Vedlegg: Førebels skisse til Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland. Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks BERGEN - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 18. september 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen 3 etg, Bergen Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 18. september 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen 3 etg, Bergen Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 18. september 2012 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen 3 etg, Bergen Saknr.: 36/12-47/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP)

Detaljer

MØTEBOK MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Opplærings- og helseutvalet

MØTEBOK MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Opplærings- og helseutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 27. mars 2012 Kl.: 10.00 Stad: Fylkesutvalsalen; Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 15/12-17/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 06. november 2012 Kl.: Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 06. november 2012 Kl.: Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 06. november 2012 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 8/12-12/12 MØTELEIAR Pilskog, Roger (LO) DESSE

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr. MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 04. oktober 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.: 38/11-42/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Robberstad,

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Dan Stian Femoen Nestleiar H Ingrid Reitan Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Dan Stian Femoen Nestleiar H Ingrid Reitan Medlem H Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 29.09.2015 Tidspunkt: 10:00 11.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

Opplærings- og helseutvalet

Opplærings- og helseutvalet Møteprotokoll Opplærings- og helseutvalet Utval: Møtestad: Sunnhordland, 4.etg., Fylkeshuset Dato: 11.02.2014 Tidspunkt: 11:00-12.30. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Rasmus

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Dato: 20. november 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12

Dato: 20. november 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 20. november 2012 Kl.: 11.30 13.00 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. april 2013 Kl.: 09.00 11.15 Stad: Voss kulturhus, 1.etg. Saknr.: 20/13-28/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. april 2013 Kl.: 09.00 11.15 Stad: Voss kulturhus, 1.etg. Saknr.: 20/13-28/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. april 2013 Kl.: 09.00 11.15 Stad: Voss kulturhus, 1.etg. Saknr.: 20/13-28/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 22. januar 2013 Kl.: Stad: Møterom Sunnhordland rom 420, Fylkeshuset, Bergen Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 22. januar 2013 Kl.: Stad: Møterom Sunnhordland rom 420, Fylkeshuset, Bergen Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 22. januar 2013 Kl.: 10.00 13.15 Stad: Møterom Sunnhordland rom 420, Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 1/13-6/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP)

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

MERKNADER TIL INNKALLINGA

MERKNADER TIL INNKALLINGA MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.00-11.15 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 15/13-18/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Stenseide,

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg., Fylkeshuset Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 11.45. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10160-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyring Forslag

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/862-15 Saksbehandlar: Trond-Harald Alvær Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2014 Opplærings- og helseutvalet 16.09.2014 Opplæring

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Børge Lunde Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Børge Lunde Medlem H Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen 3. etg., Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5 Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Administrasjonseksjonen - Org avd Arkivnr: 2014/15940-1 Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy/Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 13.05.2014 Opplærings-

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: Kl.: Stad: Langevåg bygdatun, Bømlo Saknr.: 48/12-60/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: Kl.: Stad: Langevåg bygdatun, Bømlo Saknr.: 48/12-60/12 MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 14. 11. 2012 Kl.: 09.00 15.30 Stad: Langevåg bygdatun, Bømlo Saknr.: 48/12-60/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Rasmussen, Rasmus Laupsa (A) Mikkelsen,

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Fylkesutvalssalen, 3. etg., Fylkeshuset Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 10:00 11.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEBOK HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Hordaland fagskulestyre. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Austevoll vidaregåande skule

MØTEBOK HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Hordaland fagskulestyre. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Austevoll vidaregåande skule HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 19. november 2013 Kl.: 11.15 12.30 Stad: Austevoll vidaregåande skule Saknr.: 19/13-22/13 MØTELEIAR Hellesøy, Aslaug DESSE MØTTE Mikkelsen,

Detaljer

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 25. november 2010 Kl.: 10.30 11.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 3. etg. Saknr.: 8/10-13/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201108485-2 Arkivnr. 500 Saksh. Nina Ludvigsen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 04.10.2011 13.10.2011 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017

Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1128-1 Saksbehandlar: Marit Virkesdal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 13/17 09.03.2017 Utval for opplæring og helse 30/17 14.03.2017

Detaljer

Vedlegg: doc; doc

Vedlegg: doc; doc Høyringsuttale Fra: Anne Hjermann [Anne.Hjermann@post.hfk.no] Sendt: 29. oktober 2007 12:02 Til: Postmottak KD Emne: Høyringsuttale Vedlegg: 110205599-4-200705131-2.doc; 110205599-2-200705131-5.doc Vedlagt

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA Kunnskapsdepartementet Postbokds 8119 Dep 0032 Oslo Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: MR 16971/2006/A50/&13 Anita Steinbru,71 25 86 95 13.09.2006 - HØYRINGSUTTALE - RAPPORT

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

Pressemelding 11.12.2012

Pressemelding 11.12.2012 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 11.12.2012 Vedtak i Hordaland fylkesting 11. desember 2012 Samlar tre vidaregåande skular i Bergen til ein Bjørgvin videregående skole, Bergen

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helsefagskole, Fusa Dato: Tidspunkt: 10:

Møteprotokoll. Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helsefagskole, Fusa Dato: Tidspunkt: 10: Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helse, Fusa Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 13.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Steffan Wetherell Medlem

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar FRP Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 10:00 11.45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen

Detaljer

Redusert eigendel elev-pc

Redusert eigendel elev-pc OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3598-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Redusert eigendel elev-pc Samandrag Under

Detaljer

Mobbeombod og elev- og lærlingombod - framtidig organisering

Mobbeombod og elev- og lærlingombod - framtidig organisering OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/16312-1 Saksbehandlar: Linda Farestveit Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 31.10.2017 Utval for opplæring og helse 07.11.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201112778-4 Arkivnr. 407 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.02.2012 22.02.2012-23.02.2012

Detaljer

Vestlandsrådet - Revisjon av politisk plattform, samarbeidsavtale og vedtekter

Vestlandsrådet - Revisjon av politisk plattform, samarbeidsavtale og vedtekter REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/10930-2 Saksbehandlar: Matti Torgersen Saksframlegg Saksgang Vestlandsrådet - Revisjon av politisk plattform, samarbeidsavtale og vedtekter Samandrag Samarbeidet i Vestlandsrådet

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/247 Vår dato: 29.09.2014 Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-1 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 22.09.2015 Opplærings- og helseutvalet 29.09.2015 Strategiplan

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Godkjenning av prosjektrekneskap Stend vgs Ombygging for tilrettelagt opplæring

Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Godkjenning av prosjektrekneskap Stend vgs Ombygging for tilrettelagt opplæring ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-5 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 03.05.2017 Godkjenning av prosjektrekneskap Stend vgs

Detaljer

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201202258-3 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 07.05.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-79 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 07.05. Oppretting av nye klassar hausten ved Hordaland

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911049-10 Arkivnr. 015 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 5.12.2013 FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.12 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/12 38/12 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Hans Solberg (Sp) Elin Dyrseth

Detaljer

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210128-2 Arkivnr. 143 Saksh. Roksvåg, Berit Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013 HØYRING

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

MERKNADER TIL INNKALLINGA

MERKNADER TIL INNKALLINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 23. august 2011 Kl.: 11.00 13.30 Stad: Møterom Sunnhordland 4. etg. Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 31/11-37/11 MØTELEIAR Femoen, Dan Stian

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/ Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/ Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/2858-3 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.04.2012 Tid: 11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201011666-7 Arkivnr. 171 Saksh. Ziem, Øydis Rydland Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 SKULESTRUKTUREN

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 22. mars 2012 Kl.: 11.00 12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 1/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-2 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 04.02.2016 Utval for opplæring og helse 10.02.2016 Tiltaksplan

Detaljer

Løypemelding: Prosjektet "Auka gjennomføring - fleire ut i lære"

Løypemelding: Prosjektet Auka gjennomføring - fleire ut i lære Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Arkivnr: 2017/1228-4 Saksbehandlar: Hege Bugge Gjerdevik Osebakken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer