Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt."

Transkript

1 Eksamen i: MET040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 4 november 2008 Tid for eksamen: Oppgavesettet er på 4 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt. Oppgave 1 I første halvår vurderte revisorfirma A bilag og oppdaget 12 feil. I andre halvår vurderte revisorfirma A bilag og fant 24 feil. I første halvår vurderte revisorfirma B bilag og oppdaget 20 feil. I andre halvår vurderte revisorfirma B bilag og fant 2 feil. Vi antar at tallene er representative i den forstand at de viser sannsynligheten for at selskapene finner feil i de to periodene. a) Hvilket firma hadde størst sannsynlighet for å finne feil i første halvår? Hvilket firma hadde størst sannsynlighet for å finne feil i andre halvår? Hvilket firma hadde størst sannsynlighet for å finne feil året sett under ett? b) Prøv å gi en forklaring på sammenhengen mellom de tre svarene i a). 1

2 Oppgave 2 Bokmål Vi skal investere ialt 10 millioner kroner i tre ulike selskaper; A, B og C. Alle aksjene koster 100 kr idag. Aksjekursen om et år er X i selskap A, Y i selskap B og Z i selskap C, og alle aksjene har en forventet aksjekurs på 120 kr om et år. Anta at vi investerer x% i aksje 1, y% i aksje B og resten, z%, i aksje C. Shortsalg er ikke tillatt i disse aksjene, så x 0, y 0, z 0. a) Forklar at den samlede verdien V av aksjene om et år er gitt ved uttrykket og finn forventet verdi av aksjene om et år. V = 1 000x X y Y z Z b) Anta at Var[X] = 100, Var[Y ] = 200 og Var[Z] = 600. I hvilken av aksjene bør du investere mest dersom du ønsker minst mulig usikkerhet (varians) i V? Begrunn svaret kort. c) Anta at variansene er som i b), og at aksjekursene er uavhengige variabler. Beregn hvor mange prosent du bør investere i hver av aksjene for å få minimal usikkerhet (varians) i V. Sammenlikn resultatet med svaret i b). d) Anta at aksjekursene er avhengige og at X = ɛ Y = ɛ Z = ɛ der ɛ er standard normalfordelt. Finn E[X], E[Y ], E[Z], Var[X], Var[Y ], Var[Z]. e) Anta at aksjekursene er som i punkt d). Vis at V = (x + 2 y + 6 z)ɛ Beregn hvor mange prosent du bør investere i hver av aksjene for å få minimal usikkerhet (varians) i V. Sammenlikn resultatet med svarene i b) og c). Oppgave 3 Vi har undersøkt gjennomsnittlig lønnsinntekt i to ulike regioner, og har samlet inn data fra tilfeldig valgte personer i region 1 og tilfeldig valgte personer i region 2. I region 1 fant vi X = (kr), mens Y = (kr) i region 2. Estimert standardavvik S var (kr), der ( n1 ) S 2 1 n 2 = (X i X) 2 + (Y i Y ) 2 n 1 + n 2 2 i=1 a) Bruk en to-sidig t-test med 5% signifikansnivå for sammenlikning av to utvalg til å undersøke om det det er signifikant forskjell i forventet inntekt i de to regionene. 2 i=1

3 b) En såkalt ekvivalenstest er foreslått brukt i tilfeller der en sammenlikner to ulike variabler X og Y, og ønsker å undersøke om forskjellen i forventet verdi sannsynligvis er så liten at den ikke har praktisk betydning. I testen har vi µ X = E[X], µ Y = E[Y ] og definerer δ = µ X µ Y I en slik test må en presisere hvor liten δ må være for at differensen ikke har praktisk betydning. Denne størrelsen kalles, og vi vil påstå at differensen ikke har praktisk betydning når < δ < Testen kan formuleres slik: H 0 : δ eller δ H A : < δ < En regner ut T 1 = ˆδ + S[ˆδ] T 2 = ˆδ S[ˆδ] der ˆδ og S[ˆδ] regnes ut som i en t-test for sammenlikning av forventning i to utvalg, og forkaster H 0 på signifikansnivå α dersom T 1 t (n 1+n 2 2) α og T 2 t (n 1+n 2 2) α Velg = (kr) og gjennomfør en ekvivalenstest for de to regionene. Bruk 5% signifikansnivå. Sammenlikn resultatene i a) og b), og gi en kommentar. Oppgave 4 Vi har undersøkt boligprisene i et område, og har samlet inn data for salgspris (i kr) og boligareal ( i m 2 ) for 50 ulike eneboliger. Boligene har omtrent samme beliggenhet, og omtrent samme størrelse på tomten. Vi har gjennomført en lineær regresjon, og resultatet er vist i vedlagte utskrift fra MINITAB. a) Kommenter i hvilken grad du mener forutsetningene for regresjonsmodellen er oppfylt i dette tilfellet. b) Hvilken tolkning vil du gi til regresjonskoeffesientene i dette tilfellet? c) Diskuter/kritiser antagelsen om at boligprisen stiger lineært med størrelsen på boligen. d) Hvor stor er forklaringskraften til modellen? Er dette noe vi kunne regnet med? Begrunn svaret. e) Gjennomsnittstørrelsen på boligene som ble undersøkt var 100 m 2. Regn ut et 95% prediksjonsintervall for en tilsvarende enebolig med gjennomsnittstørrelse 100 m 2. 3

4 Regression Analysis: Pris versus Boligareal The regression equation is Pris = ,5 Boligareal Predictor Coef SE Coef T P Constant 535,6 180,6 2,97 0,005 Boligareal 21,525 1,785 12,06 0,000 S = 209,730 R-Sq = 75,2% R-Sq(adj) = 74,7% 4

5 Fasit/Løsningsforslag MET040 Vår 2008 Oppgave 1 a) I første halvår fant revisorfirma A 0.6% feil, mens revisorfirma B fant 0.5% feil. Revisorfirma A hadde dermed størst sannsynlighet for å finne feil i første halvår. I andre halvår fant revisorfirma A 0.3% feil, mens revisorfirma B fant 0.2% feil. Revisorfirma A hadde dermed størst sannsynlighet for å finne feil i andre halvår. Året sett under ett fant revisorfirma A 0.36% feil, mens revisorfirma B fant 0.44% feil. Året sett under ett hadde revisorfirma B størst sannsynlighet for å finne feil. Selv om firma A er best i hvert halvår, taper de året sett under ett. b) Forklaringen er at det er langt flere feil i første halvår, og revisorfirma B vinner fordi de har konsentrert virksomheten til den perioden der det kanskje var mest viktig å gjøre undersøkelser. Kommentar: Fenomenet over er velkjent i statistikk og omtales gjerne som Yule-Simpsons paradoks. Oppgave 2 a) Siden hver aksje koster 100 kr, skal vi kjøpe ialt aksjer. Hver prosent vi investerer gir da aksjer, og vi kjøper derfor 1 000x aksjer i selskap A, 1 000y i selskap B og 1 000z aksjer i selskap C. Den samlede verdien V blir V = antall aksjer i A kurs på aksje A + antall aksjer i B kurs på aksje B + antall aksjer i C kurs på aksje C = 1 000x X y Y z Z siden x + y + z = 100. E[V ] = E[1 000x X y Y z Z] = 1 000xE[X] yE[Y ] zE[Z] = (x + y + z) = b) Siden aksjene i selskap A er minst usikre, bør vi investere mest her. c) Vi regner først ut variansen til V : Var[V ] = Var[1 000x X y Y z Z] = x 2 Var[X] y 2 Var[Y ] z 2 Var[Z] = (x 2 + 2y 2 + 6z 2 ) Vi må finne x, y, z slik at x 2 + 2y 2 + 6z 2 blir minst mulig. Siden z = 100 x y, kan vi finne minimum for funksjonen f(x, y) = x 2 + 2y 2 + 6(100 x y) 2 = x + 7x y + 12xy + 8y 2 5

6 Deriverer vi denne funksjonen og setter de partielle derverte lik 0, finner vi likningssystemet 14x + 12y = x + 16y = Dette likningssystemet har løsningen x = 60, y = 30, som gir minimum for funksjonen. Dersom vi ønsker minst mulig varians, må vi investere 60% i selskap A, 30% i selskap B og 10% i selskap C. Vi ser at vi investerer mest i selskap A (som i punkt b)), men at vi også bør spre investeringen på de tre selskapene. d) Siden E[ɛ] = 0, blir E[X] = E[Y ] = E[Z] = 120 som før. Bruker vi regelen Var[a + bɛ] = b 2 Var[ɛ] som gjelder når a og b er konstanter, finner vi Var[X] = 100, Var[Y ] = 200, Var[Z] = 600 som i punkt b) og c). e) Vi setter inn uttrykkene for X, Y og Z i formelen fra A og trekker leddene sammen: V = 1 000x X y Y z Z = 1 000x( ɛ) y( ɛ) z( ɛ)) = (x + y + z) (x + 2 y + 6 z)ɛ = (x + 2 y + 6 z)ɛ I dette tilfellet blir Var[V ] = (x + 2 y + 6 z) 2 Denne funksjonen har minimum for x = 100, y = 0, z = 0. I dette tilfellet får vi minst varians hvis vi investerer alt i selskap A. Dette er i samsvar med konklusjonen i b). Her er aksjene 100% korrelerte, og da er det ikke noe å hente på å spre investeringen på de tre selskapene slik som vi gjorde i punkt c). Kommentar: ɛ kan oppfattes som en markedsindikator. Ting går bra når denne indikatoren er positiv, men tilsvarende dårlig når ɛ er negativ. Selskap A er det selskapet som i minst grad er knyttet opp til denne usikre verdien. Vi får minst usikkerhet ved å plassere alle midlene der. Hvis shortsalg hadde vært tillatt, kunne vi eliminert tilnærmet all risiko ved at vi for eksempel kjøpte ca aksjer i selskap A, mot at vi shortet ca aksjer i selskap C. Oppgave 3 a) Vi regner ut S[ˆδ] = S 1 n n 2 = =

7 T = = 2.51 Siden vi har en to-sidig test med 5% signifikansnivå, skal vi finne t = 1.96 (med så mange observasjoner blir det ingen forskjell mellom t-fordelingen og normalfordelingen). Siden T = 2.51 > 1.96 = t forkaster vi nullhypotesen om likhet, og konkluderer at forventet inntekt høyst sannsynlig er ulik i de to regionene. b) Vi regner ut T 1 = = 8.79 T 2 = = 3.77 I dette tilfellet skal vi finne t 0.05 = Siden T 1 = 8.79 > = t 0.05 T 2 = 3.77 > = t 0.05 forkaster vi nullhypotesen om vesentlig forskjell, og konkluderer at forskjellen i forventet inntekt høyst sannsynlig er marginal. Kommentar: Oppgaven illustrerer en generell svakhet ved klassisk hypotesetesting. Har vi mange observasjoner, vil selv helt marginelle forskjeller gi forkastning av en nullhypotese om likhet. I slike tilfeller kan en ekvivalenstest være bedre egnet til å kaste lys over situasjonen. En bør imidlertid være klar over at en ekvivalenstest i noen grad er i strid med grunnprinsippene i klassisk hypotesetesting der en nesten alltid tar utgangspunkt i nullhypoteser med likhet som utgangspunkt. Oppgave 4 a) Vi ser at observasjonene har en tydelig lineært voksende trend. Riktignok er det endel spredning omkring linja, men ikke mer enn en kunne regne med. Normalscore plottet er en rimelig rett linje. Det er noen mindre avvik i begynnelsen og slutten, men ikke mer enn at det kan aksepteres. Histogrammet er litt skjevt, men kan klart aksepteres. Residualene er rimelig jevnt spredt omkring null, er rimelig homogene og uten klare trender. Residualene kan helt klart aksepteres. Alt i alt er dette en modell vi kan ha god tiltro til. b) Når boligarealet øker med 1 kvadratmeter, øker prisen på boligen med kr. Det er rimelig å tolke stigningstallet som pris pr kvadratmeter. Konstantleddet er noe mer uklart, men for nybygg er det naturlig å tolke dette leddet som faste kostnader knyttet til bygget, det inkluderer tomtepris og ulike former for tilknytningsavgifter. For eldre boliger er dette bildet noe mer uklart, men prisene reflekteres i stor grad av prisene på nybygg, så vi antyder samme tolkning på konstantleddet også i det tilfellet. c) I noen grad er det rimelig å tro at prisene øker lineært med størrelsen. I store trekk krever et dobbelt så stort hus dobbelt så mye materialer og dobbelt så mye tid for byggearbeidet. 7

8 Det er imidlertid sannsynlig at store hus kan bygges noe mer effektivt (mindre tid pr kvadratmeter) enn små. Boligene i denne undersøkelsen er rimelig jevnstore, så det er trolig at effekten av mer effektiv bygging er relativt liten. Argumentene over gjelder først og fremst for nybygg, men som antydet i b) vil prisene på eldre boliger i stor grad reflekteres av prisene på nybygg. d) Forklaringskraften til modellen er ca 75%. Boligpriser blir i stor grad satt på grunnlag av kvadratmeterpris på nybygg, så det er rimelig at forklaringskraften er ganske høy. Med 75% forklaringskraft gjenstår ca 25% uforklart variasjon, og forklaringskraften ville økt betydelig dersom vi også hadde tatt hensyn til andre forhold som for eksempel boligens alder, generelle standard og byggestil. e) Predikert verdi = For å finne et 95% prediksjonsintervall, må vi regne ut S[Y Ŷ ] = S ( )2 + = M Vi trenger ikke finne verdien til M fordi dette leddet nulles ut i uttrykket over. Siden vi har 50 observasjoner, må vi bruke t-fordelingen med parameter 48. Tabellen lister bare verdiene for parameterne 45 og 50. Forskjellen mellom disse er helt marginell, og vi bruker verdien for parameter 50 siden den er nærmest, og t (48) = (interpolering ville gitt verdien 2.011, men forskjellen er uten praktisk betydning). Grensene til et 95% prediksjonsintervall blir dermed ± Et 95% prediksjonsintervall vil derfor ligge mellom 2.26 og 3.11 millioner kr. 8

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs.

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs. Eksamen i: MET 040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 31 Mai 2007 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 4 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt. Eksamen i: MET040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 4. juni 2008 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 5 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Inntekt, skatt og overføringer 2005 Ved behov eller likt til alle? Elin Halvorsen 8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Mange foreldre gir økonomisk støtte

Detaljer

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet Hans Petter Hornæs E-post: hansh@hig.no Høgskolen i Gjøvik. Versjon per 4.11 2003 Dette er notater, oppgaver og formelsamling til støtte for

Detaljer

Lead-lag relationship

Lead-lag relationship Lead-lag relationship Et grundigere studium av lead-lag forholdet Kristian Bakkevig Valheim Veileder Valeri Zakamouline Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og

Detaljer

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurspredikering - med forholdstall fra årsregnskapet Gøril Toresen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse Juni 2012 FORORD Denne oppgaven

Detaljer

Forord. Trondheim, mai 2012. Simon Rekkebo

Forord. Trondheim, mai 2012. Simon Rekkebo Forord Denne masteroppgaven er det avsluttende arbeidet for studieretningen finansiell økonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Jeg ønsker å takke min veileder Egil Matsen for

Detaljer

Karakterer, faglige forutsetninger og arbeidsinnsats 1

Karakterer, faglige forutsetninger og arbeidsinnsats 1 ARTIKKEL FINN JØRGENSEN Professor, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland BERNER LARSEN Førsteamanuensis, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland TERJE A. MATHISEN Førsteamanuensis,

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Økonomi og administrasjon April 2014 Flokkatferd på Oslo Børs En empirisk undersøkelse av autokorrelasjon i volumer av Jenny Henriette Strøm Berthelsen

Detaljer

En empirisk analyse av norske husholdningers konsumgodeetterspørsel i perioden 1970-2012

En empirisk analyse av norske husholdningers konsumgodeetterspørsel i perioden 1970-2012 En empirisk analyse av norske husholdningers konsumgodeetterspørsel i perioden 1970-2012 Kristoffer Fosse Hanssen Mai 2014 Institutt for samfunnsøkonomi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Veileder:

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Effekten av shortsalg-forbud

Effekten av shortsalg-forbud NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 17/6/2011 Effekten av shortsalg-forbud En empirisk undersøkelse av shortsalg-forbudets påvirkning på det norske markedet i forbindelse med finanskrisen 2008-2009 Vibeke Rita

Detaljer

Vrakpant og vrakpantavgift Har vrakpanten betydning for utskifting av bilparken?

Vrakpant og vrakpantavgift Har vrakpanten betydning for utskifting av bilparken? NOTAT Arkiv nr.: EB/361 Dato: april 2013 Vrakpant og vrakpantavgift Har vrakpanten betydning for utskifting av bilparken? Norsk Petroleumsinstitutt, Postboks 7190 Majorstuen, N-0307 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Lever de med tynn lommebok «over evne»?

Lever de med tynn lommebok «over evne»? Lever de med tynn lommebok «over evne»? De bruker mer penger enn hva deres registrerte inntekt tilsier. Lavinntektsgruppen har en levestandard som ligger nærmere den vanlige husholdning, men det skyldes

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje av Jan Fredrik

Detaljer

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng.

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. FORORD Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. Formålet med oppgaven har vært å se om man kan

Detaljer

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 av Trine Schjefstad Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Siviløkonom (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø

Detaljer

Ordrestrømsanalyse av EURO/ USD

Ordrestrømsanalyse av EURO/ USD John Marius Ørke Ordrestrømsanalyse av EURO/ USD Masteroppgave Trondheim, mai 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for samfunnsøkonomi

Detaljer

Evaluering av skattereformen 2006 aksjonærmodellen 1

Evaluering av skattereformen 2006 aksjonærmodellen 1 Evaluering av skattereformen 2006 aksjonærmodellen 1 Erik Fjærli, Statistisk sentralbyrå 18.10.2010 1 Takk for kommentarer fra Thor Olav Thoresen. Alle synspunkter og ev feil står for min regning. 1 Bakgrunn

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51 Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51 REVIDERT UTGAVE AV "RAPPORTER 92121 - PRISINDEKS FOR NY ENEBOLIG" Statistisk

Detaljer

Oppgaver til Studentveiledning II MET 3431 Statistikk

Oppgaver til Studentveiledning II MET 3431 Statistikk Oppgaver til Studentveiledning II MET 3431 Statistikk 10. april 2012 kl 17.15-20.15 i B2 Handelshøyskolen BI 2 Oppgaver 1. Eksamensoppgaver: Prøve-eksamen A fra 2010: Oppgave 6-7. Prøve-eksamen A fra 2010

Detaljer

Markedsdisiplin av bankene

Markedsdisiplin av bankene Markedsdisiplin av bankene Sett i lys av finanskrisen Kenneth Sæterhagen Paulsen Masteroppgave ved Økonomisk institutt UNIVERSITETET I OSLO 15/11-2010 II Markedsdisiplin av bankene Sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Husholdsstruktur og bilholdsutvikling

Husholdsstruktur og bilholdsutvikling Rapport 0411 Jens Rekdal og Odd I. Larsen Husholdsstruktur og bilholdsutvikling Jens Rekdal og Odd I. Larsen HUSHOLDSSTRUKTUR OG BILHOLDSUTVIKLING Rapport 0411 ISSN 0806-0789 ISBN 82-7830-071-2 Møreforsking

Detaljer

Rehabilitering av borettslag

Rehabilitering av borettslag Rehabilitering av borettslag Hvordan reflekteres rehabiliteringen i omsetningsprisen for andelsleilighetene? Sonja Dvergsnes Veileder Theis Theisen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Arild Thomassen og Trond Tørstad

Arild Thomassen og Trond Tørstad 96/21 Rapporter Reports Arild Thomassen og Trond Tørstad Prisstatistikk for næringseiendommer Prøveundersøkelse for Oslo og Akershus Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko 52 Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko Finansdepartementet har definert et klart mandat for Norges Banks forvaltning av Statens petroleumsfond. Et viktig styrings- og målingsredskap er en referanseportefølje

Detaljer