Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt."

Transkript

1 Eksamen i: MET040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 4. juni 2008 Tid for eksamen: Oppgavesettet er på 5 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt. Oppgave 1 10 menn og 10 kvinner skal søke opptak ved et studium. Opptaket skjer i to runder. I første runde skal 4 menn og 6 kvinner søke, og i andre runde skal de som ikke søkte i første runde søke. I første runde tas det opp 3 studenter, mens ytterligere 7 blir tatt opp i andre runde. Vi antar at alle søkere har lik sjanse til å bli tatt opp i hver runde. a) Finn sannsynligheten for at 2 menn blir tatt opp i første runde. Finn sannsynligheten for at minst 5 menn blir tatt opp i andre runde. b) Finn sannsynligheten for at minst 5 menn blir tatt opp totalt. Er denne prosedyren kjønnsdiskriminerende? Grunngi svaret og prøv å peke på eventuelle årsaker til dette. 1

2 Oppgave 2 En aksje har idag en startkurs på 400 kr. Forventet avkastning er α = 15%, bankrenten r = 5% (kontinuerlig rente), og volatiliteten β = 12%. a) Finn prisen på en kjøpsopsjon på denne aksjen med en innløsningskurs på 390 kr om T = 1 år. En (europeisk) salgsopsjon er en rettighet (men ikke en plikt) til å kunne selge en aksje til en avtalt pris (innløsningskurs) etter en avtalt tid T. En slik opsjon gir en muligheter til å tjene penger hvis kursene faller. b) Vi vil sammenlikne to ulike kontrakter. Kontrakt 1 består av 1 salgsopsjon og 1 aksje. Kontrakt 2 består av 1 kjøpsopsjon og et bankinnskudd B. Begge de to opsjonene har en innløsningskurs på 390 kr, og størrelsen på bankinnskuddet er gitt ved B = innløsningskurs e rt Se bort fra transaksjonskostnader, og vis/forklar at de to kontraktene utbetaler nøyaktig samme beløp ved tid T uansett hvilken verdi vi har på den tilfeldige variabelen K T (aksjekursen ved tid T ). Hint: Del opp i to tilfeller, og ta hensyn til at du får renter på bankinnskuddet. c) Siden de to kontraktene i b) gir samme utbetaling, må de ha samme pris. Bruk dette til å finne prisen på en salgsopsjon på denne aksjen til en innløsningskurs på 390 kr om 1 år. d) Forventet avkastning blir nedjustert til α = 5%. Hva skjer med prisen på opsjonene i dette tilfellet? Finn sannsynligheten for at verdien til salgsopsjonen er minst 8 kr. Oppgave 3 Vi har testet effekten av et opplæringstiltak, og produksjonen til hver enkelt arbeider ble observert før og etter opplæring. Resultatene er vist under, der X angir produksjonen til arbeiderne før opplæring og Y angir produksjonen etter opplæring. Resultatene er listet slik at produksjonen til arbeider nr 1 finnes i posisjon 1, produksjonen til arbeider nr 2 finnes i posisjon 2, osv. X : Y : For å undersøke om opplæringen har hatt effekt, har vi først utført en ensidig t-test for parrede observasjoner, deretter har vi gjennomført en ensidig Wilcoxon rangtest for parrede observasjoner på de samme dataene. a) Hvorfor kan vi benytte ensidige tester i denne situasjonen? Hva er nullhypotesen og hva er den alternative hypotesen i de to testene over? b) P-verdien til t-testen var og P-verdien til Wilcoxon testen var Hvilke konklusjoner kan du trekke fra de to testene? Bruk 5% signifikansnivå. c) De to testene gir motstridende svar. Hvilken konklusjon vil du trekke samlet sett? Begrunn svaret. Hint: Studer de observerte tallparene. Ser du noe system? 2

3 Oppgave 4 Du skal forvalte en fiskebestand og trenger å estimere bestandens evne til vekst. benytter følgende modell Du B t = α + β B t F t + ɛ t I denne modellen er B t størrelsen på bestanden ved tid t, B t = B t+1 B t, F t er oppfisket kvantum i år t, α og β er konstanter, og ɛ t antas å være uavhengige, normalfordelte med forventning null og konstant varians. a) Vi bruker MINITAB til å lage en lineær regresjon av bruttovekst = B t + F t mot bestand = B t. Resultatet av kjøringen er vist i vedlagte utskrifter. Vurder i hvilken grad disse dataene oppfyller betingelsene i regresjonsmodellen. b) Tallet i utskriften er P-verdien til en test av hypotesene: H 0 : α = 0 mot H A : α 0. Hvilken konklusjon vil du trekke av testen? Er dette noe vi kunne regnet med? Hvilken praktisk tolkning vil du gi til tallet ? c) Vi har også laget en regresjon av fangstjustert bestand = B t+1 + F t mot bestand = B t. Resultatene er vist i vedlagte utskrifter. Er denne modellen bedre egnet til å belyse bestandens evne til vekst? 3

4 Regression Analysis: bruttovekst versus bestand The regression equation is bruttovekst = ,262 bestand Predictor Coef SE Coef T P Constant ,08 0,938 bestand 0, , ,15 0,003 S = 2655,31 R-Sq = 68,3 4

5 Regression Analysis: fangstjustert bestand versus bestand The regression equation is fangstjustert bestand = ,26 bestand Predictor Coef SE Coef T P Constant ,08 0,939 bestand 1, , ,97 0,000 S = 2655,47 R-Sq = 98,0 5

6 Fasit/Løsningsforslag MET040 Vår 2008 Oppgave 1 Vi lar X betegne antall menn som blir tatt opp i første runde og Y antall menn som blir tatt opp i andre runde. Vi har generelt a) ( 4 6 ) ( 6 4 ) P (X = x) = x)( 3 x y)( 7 y ) P (Y = y) = ) ( 10 3 P (X = 2) = ( 4 )( 6 2( 1) 10 ) = P (Y 5) = P (Y = 5) + P (Y = 6) = 1/3 b) I andre opptak blir minst 3 menn tatt opp, så P (Y 3) = P (Y 2) = P (Y 1) = 1. P (X + Y 5) = P (X = 0)P (Y 5) + P (X = 1)P (Y 4) ( P (X = 2)P (Y 3) + P (X = 3)P (Y 2) + P (X = 4)P (Y 1) = 80.56% Mennene har en klart bedre sjanse til å bli tatt opp. Opplegget er kjønnsdiskriminerende fordi opptaksreglementet favoriserer menn. Årsaken er at flertallet av mennene får lov til å søke i andre runde der sjansen til å bli tatt opp er mye bedre enn i første runde. Oppgave 2 a) Vi bruker Black og Scholes prisingsformel og finner Det gir R = ln[390/400] + (1/ ) 1 = S = = 0.12 V = 400(1 G[ 0.69]) 390e 0.05 (1 G[ 0.57]) = 400 G[0.69] 390e 0.05 G[0.57] = e = b) Etter T år med kontinuerlig rente r, er verdien av et bankinnskudd på 390e rt kr lik 390 kr. Hvis K T 390, så er salgsopsjonen verdiløs og verdien av kontrakt 1 lik 0 + K T = K T 6

7 Verdien av kjøpsopsjonen er K T 390 i dette tilfellet, og den samlede verdien av kontrakt 2 blir (K T 390) = K T Hvis K T 390, så er verdien av salgsopsjonen 390 K T, og den samlede verdien av kontrakt 1 blir (390 K T ) + K T = 390 Kjøpsopsjonen er verdiløs i dette tilfellet, så verdien av kontrakt 2 blir = 390 Vi ser at verdien av kontrakt 1 og kontrakt 2 blir den samme uansett hva som skjer. c) Vi kaller prisen på salgsopsjonen for W. Siden vi kan kjøpe aksjen for 400 kr, blir prisen på kontrakt 1 lik W+400. Kjøpsopsjonen koster kr, og et bankinnskudd på 390e 0.05 = kr koster naturligvis akkurat dette beløpet. Siden de to kontraktene har samme pris, får vi likningen ( ) W = Løser vi denne likningen, finner vi W = 7.43 (kr). Merknad: Likningen (*) omtales i gjerne i litteraturen som Put/Call paritet. d) Prisen på opsjonene avhenger ikke av forventet avkastning, så de blir uendret. Skal vi tjene minst 8 kr på salgsopsjonene, må kursen på aksjen være høyst 382 kr etter 1 år. Vi må finne hvilke verdier av X T som gir 400e (α 1/2β2 )T +βx T 382 En standard mellomregning gir at dette inntreffer hvis og bare hvis X T 0.09 Siden X T er normalfordelt med forventing µ = 0 og varians σ 2 = T = 1, er Oppgave 3 P (K T 382) = P (X T 0.09) = G[0.09] = 53.59% a) Det er urimelig at et opplæringstiltak fører til lavere produksjon. En eventuell systematisk endring kan bare trekke i positiv retning, og da kan vi bruke ensidige tester. H 0 : Forventet produksjon er lik før og etter opplæring H A : Forventet produksjon er større etter opplæring 7

8 (de to testene har de samme hypotesene). b) t-testen: Her er P-verdien stor, og vi beholder derfor nullhypotesen om lik forventet produksjon. Vi kan ikke konkludere at opplæringstiltaket har hatt effekt. Wilcoxon testen: Siden P-verdien er svært liten, forkaster vi nullhypotesen om lik forventning og konkluderer at opplæringstiltaket høyst sannsynlig har hatt effekt. c) Fra de observerte tallparene ser vi at med unntak av det siste tallparet har alle arbeiderne forbedret produksjonen med flere enheter. Det siste tallparet er svært ulikt de andre og drar konklusjonen i motsatt retning. Enten er det siste tallparet tastet inn feil, eller så er data sannsynligvis ikke normalfordelte. I begge tilfeller blir konklusjonen at vi bør bruke resultatet fra Wilcoxon testen. En generell fordel med Wilcoxon testen er at den ikke er like følsom for såkalte uteliggere (veldig avvikende observasjoner) som t-testen. Her blir konklusjonen at opplæringen høyst sannsynlig har hatt effekt. Oppgave 4 a) Data har relativt stor spredning omkring regresjonslinjen, men det behøver i og for seg ikke være noe problem. Histogrammet er ikke vesensforskjelling fra normalfordelingen. Normalscoreplottet er rimelig rettlinjet, og residualene er rimelig homogene uten klare trender. Antall datapunkter er beskjedent, og vi kan ikke regne med noe bedre enn dette med så få observasjoner. Vi konkluderer at betingelsene for regresjonsmodellen er oppfylt i akseptabel grad. b) Siden P-verdien er svært høy, kan vi ikke forkaste en nullhypotese om at α = 0. Det er rimelig i denne situasjonen. Hvis bestanden er nær null og vi ikke fisker, må endringen i bestanden være helt marginell. Det tilsvarer at α = 0; vi kan ikke få vesentlig vekst/fall i denne situasjonen. Tallet er bestandens prosentvise evne til vekst. Hvis vi ikke fisker, vil vi forvente at bestanden øker med ca 26% årlig. c) Vi ser at data tilsynelatende har mindre spredning omkring regresjonslinja, og at forklaringskraften øker fra 68.3% til 98.0%. Denne effekten er imidlertid rent kosmetisk og gir ikke ny innsikt. Det er ikke overaskende at størrelsen på bestanden året før har stor betydning for størrelsen på bestanden året etter. Det er derfor apriori opplagt at forklaringskraften i den siste modellen må ligge nær 100%. Vi trenger knapt å gjøre observasjoner for å fastslå det, så tallet 98% er uten praktisk verdi. Tallet 68.3% er vesentlig mer informativt ettersom det sier at andre forhold forklarer ca 1/3 av variasjonen i data. Denne informasjonen hadde vi mistet om vi bare hadde kjørt den siste modellen. Ser vi på residualplottene, oppdager vi raskt at spredningen er akkurat like stor som før. I den første modellen studerer vi bestandens prosentvise evne til vekst direkte, mens denne størrelsen bare inngår indirekte i den siste modellen. I den siste modellen oppnår vi altså ikke noe annet enn å tilsløre spredningen i data, og den er på ingen måte bedre enn den første modellen, tvert imot. 8

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs.

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs. Eksamen i: MET 040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 31 Mai 2007 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 4 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet Hans Petter Hornæs E-post: hansh@hig.no Høgskolen i Gjøvik. Versjon per 4.11 2003 Dette er notater, oppgaver og formelsamling til støtte for

Detaljer

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng.

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. FORORD Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. Formålet med oppgaven har vært å se om man kan

Detaljer

Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet

Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet Johannes Atle Skjeltorp (f. 1972) Dr. Oecon fra Handelshøyskolen BI og forsker i forskningsavdelingen i Bank og

Detaljer

Lead-lag relationship

Lead-lag relationship Lead-lag relationship Et grundigere studium av lead-lag forholdet Kristian Bakkevig Valheim Veileder Valeri Zakamouline Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Oppgaver til Studentveiledning II MET 3431 Statistikk

Oppgaver til Studentveiledning II MET 3431 Statistikk Oppgaver til Studentveiledning II MET 3431 Statistikk 10. april 2012 kl 17.15-20.15 i B2 Handelshøyskolen BI 2 Oppgaver 1. Eksamensoppgaver: Prøve-eksamen A fra 2010: Oppgave 6-7. Prøve-eksamen A fra 2010

Detaljer

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Inntekt, skatt og overføringer 2005 Ved behov eller likt til alle? Elin Halvorsen 8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Mange foreldre gir økonomisk støtte

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurspredikering - med forholdstall fra årsregnskapet Gøril Toresen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse Juni 2012 FORORD Denne oppgaven

Detaljer

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser?

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? LARS HÅKONSEN OG TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 22/2010 ISBN: 978-82-7401-377-3 ISSN: 1891-05 Innledning I dette

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler Vedlegg D Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler TA 3026 2013 Analyse av årsakene til utviklingen i klimagassutslipp fra personbiler (vedlegg D) Følgende vedlegg er en presentasjon av

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode?

Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs Arne Danielsen

Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs Arne Danielsen Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs Arne Danielsen Masteroppgave i statistikk Finansteori og forsikringsmatematikk Matematisk institutt Universitetet i Bergen 18. september 2009

Detaljer

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 av Trine Schjefstad Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Siviløkonom (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

Prising av opsjoner ved lineær programmering. Trond Arne Halvorsen

Prising av opsjoner ved lineær programmering. Trond Arne Halvorsen Prising av opsjoner ved lineær programmering Trond Arne Halvorsen Masteroppgave i samfunnsøkonomi Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen Desember 2007 Prising av opsjoner ved lineær programmering

Detaljer

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER av Arne-Hugo Hansen Masteroppgave i samfunnsøkonomi 30 studiepoeng Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet i Tromsø November 2010 2 I FORORD Alt i 1989 tok jeg mellomfag i

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Motivere på gruppe- eller individnivå?

Motivere på gruppe- eller individnivå? Motivere på gruppe- eller individnivå? - En empirisk studie av incentiver av Adrian Sivertsen Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Forelesningsnotat nr 3, januar 2009, Steinar Holden Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Notatet er ment som supplement til forelesninger med sikte på å gi en enkel innføring

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene Prosjektnotat nr. 3-20 Lisbet Berg Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene SIFO 20 Prosjektnotat nr. 3 20 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Incentivlønn i den offentlige tannhelsetjenesten i Troms

Incentivlønn i den offentlige tannhelsetjenesten i Troms Rapport 2004:1 Incentivlønn i den offentlige tannhelsetjenesten i Troms Birgit Abelsen Tittel : Forfatter : Incentivlønn i den offentlige tannhelsetjenesten i Troms Birgit Abelsen Norut NIBR rapport :

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer