Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o"

Transkript

1 Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Telefonmøte Møtedato 31. oktober 28 Motebok Fra kl. 11 Til kl Blad 1 cur 4o Medlemmer Arild Pettersen Inga Leder (angi evt. Kristina J. Eira Nestleder, fraværende hvem som er Randi A. Skum Medlem fraværende Ole Thomas Baal Medlem Margit Eli Anti Oskal Medlem, fraværende Varamedlemmer Berit A. Oskal Nicholas Tyler Andre Kåre Å. Pedersen Fungerende Reindriftsagronom Behandlede saker ST 38/8 Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Arild P. Inga Randi A. Skum Ole Thomas Baal Berit A. Oskal Nicholas Tyler Utskrifter Områdestyrets medlemmer og varamedlemmer, Reindriftsforvaltningen, e øvrige reindriftskontor, Landbruktsdepartementet, Troms Fylkeskommune, Troms Reindriftssamers fylkeslag, Sami Instituhtta

2 Motebok s;dø a aar -lo Arkivref: 28/362- / 12.2 Saksbehandler: Kåre Pedersen Saksliste Saksgang: Saksnr Styre Møtedato Områdestyret for Troms 31. oktober 28 ST 38/8 Forslag til nasjonalpark i Bardu med konsekvensutredninger

3 Motebok 5Ø3w 4o Arkivref: 24/536- / 432 Saksbehandler: Kåre Å. Pedersen Forslag til nasjonalpark i Bardu med konsekvensutredninger Saksgang: Saksnr Styre Møtedato ST 38/8 Områdestyret for Troms 31. oktober 28 Saksdokumenter: Journalposter Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen 'Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen' Talma sameby 'Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen' 'Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen' 'Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen' Gielas rbd. v/nils Aslak Eira 'Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen' Fylkesmannen i Troms/Miljøvernavdelingen Gielas rbd. v/johan Anders Eira Troms Reindriftssamers Fylkeslag v/kristina J. Eira S Forslag til nasjonalpark i Bardu med konsekvensutredninger I Invitasjon til innledende møte om planarbeidet til Sørdalen-Isdalen nasjonalpark I Referat fra møte angående oppstart av verneplanarbeid - Sørdalen - Isdalen nasjonalpark U Oppstart av verneplanarbeid - Sørdalen/Isdalen nasjonalpark I Innkalling til informasjonsmøte om oppstart av verneplanarbeid - Sørdalen - Isdalen nasjonalpark I Melding om oppstart av planarbeid med en ny nasjonalpark i Bardu kommune, Sørdalen - Isdalen nasjonalpark I Melding om utvidelse av planarbeid med ny nasjonalpark i Bardu kommune (Sørdalen - Isdalen nasjonalpark), og forslag til konsekvensutredningsprogram I Nasjonalpark i Bardu kommune (Sørdalen - Isdalen nasjonalpark). Forslag til konsekvensutredninger. I Anmodning om tilbud på konsekvensutredninger i forbindelse med en ny nasjonalpark i Bardu I Forslag til nasjonalpark i Bardu med konsekvensutredninger avsluttende lokal og sentral høring og offentlig ettersyn I Høringsuttalelse om forslag til nasjonalpark i Bardu I Høringsuttalelse om forslag til nasjonalpark i Bardu Saksframstilling: Av sammendraget i høringsdokumentet framgår følgende: Forslag til ny nasjonalpark i Bardu med konsekvensutredninger er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Forslaget bygger på St. melding nr. 62 ( ) " Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge"

4 5i<.l& y a.er A o ST 38/8 1 Områdestyret for Troms 31. oktober 28 som har til formål å verne noen av de mest representative naturområdene i landet. I denne Stortingsmeldingen ble det foreslått å opprette en nasjonalpark rundt Sørdalen og Isdalen i Bardu kommune. Tidlig i planarbeidet anmodet imidlertid Bardu kommune Fylkesmannen om å utrede en større nasjonalpark, der fjellområdene i øst med Salvasskardet, Stordalen og den store innsjøen Geavdnjajåvri ble inkludert i planarbeidet med nasjonalparken. Fylkesmannen har derfor utredet to alternative forslag til ny nasjonalpark i Bardu. Alternativ 1: Basert på opprinnelig forslag i Stortingsmelding 62 ( ). Dette forslaget omfatter indre deler av Sørdalen og Isdalen og fjellområdene mot svenskegrensen østover til Coarddajåvrrit og har et areal på 253 km2. Alternativ 2: Utvidet planområde, etter ønske fra Bardu kommune, der forslaget til nasjonalpark utvides østover og inkluderer fjellmassivet Rohkunborri-Bihppas og Stordalen og den store innsjøen Geavdnjajåvri og Eartebealjåvri. Dette forslaget har et areal på 571 km2. I planprosessen er det gjennomført konsekvensutredninger for både verneverdier og brukerinteresser med følgende team: landskap, naturmiljø, kulturhistorie, landbruk, reindrift, kraftressurser, reiseliv og miljøbasert næringsutvikling, friluftsliv og utnyttelse av jakt og fiske, forsvaret og samferdsel. Brukerinteresser: Reindriften er den viktigste næringen i området. Den svenske samebyen Talroa har rettigheter til området, og det er viktig både som vår-, sommer- og tidlige høstbeiter. Samebyen har kalvemerkingsanlegg like utenfor foreslått vernegrense i Salvasskardet. Talroa sameby har under planprosessen sterkt påpekt at de er i mot at det etableres en nasjonalpark i dette området og at forslaget til forskrift ikke ivaretar Talroa samebys interesser i området. Det norske reinbeitedistriktet Gielas disponerer beitearealer innenfor utredningsalternativ 1. Altevatn reinbeitedistrikt disponerer beitearealer både innenfor alternativ 1 og alternativ 2. Forslaget til vern består av utmark som er eid av Staten. Området er generelt viktig for tradisjonelt friluftsliv og det er en økende aktivitet i bruken av planområdet og tilgrensende områder i forbindelse med reiselivsoperatører som baserer seg på naturbasert reiseliv. Konsekvenser ved vern som nasjonalpark: Konsekvensene ved vern som nasjonalpark, vurdert mot dagens situasjon, er ikke veldig store siden det er få planer om å endre bruk eller foreta nye tekniske inngrep i utredningsområdet for vern. Konsekvensene av - alternativet, det vil ikke si vern som nasjonalpark forventes å ha negative konsekvenser for naturmiljøet og reindrift fordi arealene da ikke vil bli sikret for fremtiden, og man risikerer inngrep, bit for bit nedbygging og økt motorferdsel i området. Det forventes ingen positive konsekvenser for noen av temaene hvis området ikke vernes som nasjonalpark. Samlet sett vil vern som nasjonalpark ha positive konsekvenser for landskapet og naturmiljøet med dyr, planter, kulturmiljø samt for brukere som driver friluftsliv og naturbasert reiseliv. De positive konsekvensene skyldes først og fremst at naturverdiene sikres mot store tekniske inngrep i fremtiden, samt at motorisert ferdsel blir forbudt eller redusert i området ved at det blir strengere praksis for dispensasjon til motorisert ferdsel i utmark i en nasjonalpark. Vern som nasjonalpark kan få negative konsekvenser for brukere som er avhengige av motoriserte kjøretøy og har behov for nye tekniske anlegg. Dette gjelder reindrift, og til en viss grad Forsvaret. Forsvaret bruker området til øvelse. Vern som nasjonalpark har også positive konsekvenser for reindriften ved at nasjonalparken har til formål å sikre naturverdiene for fremtiden, og dermed også grunnlaget for reindrift som næring i området. Samlet sett er derfor de negative konsekvensene ved vern som reindrift vurdert som små eller ubetydelige, fordi vern anses som den beste måten å sikre opprettholdelse av reindrifta innenfor planområdene i et langsiktig perspektiv. Konsekvensene ved vern som nasjonalpark etter alternativ 1 og 2 er ganske like, men vern etter alternativ 2 vil ha større positive konsekvenser for naturmiljø og reiseliv fordi et større areal med viktig biologisk mangfold blir sikret for fremtiden. Alternativ 2 har også større positive konsekvenser for reiseliv fordi området omfatter mer tilgjengelig landskap og har et større potensial for å utvikle naturbasert reiseliv.

5 ST 38/8 Områdestyret for Troms oktober 28 sø 5axr -lo Noen av de negative konsekvensene som ble belyst i konsekvensutredningene er redusert i det foreliggende forslaget til vern som nasjonalpark, ved at grensen er justert eller at det er åpnet for at det kan gis dispensasjon fra forskriften for forslaget til nasjonalpark. Av konsekvensutredning for reindrift framgår følgende: Talma sameby er mest berørt av verneforslaget. Samebyen har under planprosessen sterkt påpekt at de er i mot at det etableres en nasjonalpark i dett området, og har bedt om at deres syn på saken må komme frem i høringen. De har vist til samiske rettigheter som er nedfelt i ILO-konvensjonen og Lappekodicillen, Altevassdommen og Utmarkskommisjonen for Troms og Finnmark. Talroa er ikke fornøyd med konsekvensutredningen vedrørende reindrift fordi den ikke belyser konsekvensene for samiske rettigheter hvis området blir vernet som nasjonalpark. Talroa er ikke enig i høringsdokumentet og krever konsultasjon i forhold til avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet. De mener at reindrift ikke tilstrekkelig er ivaretatt i forslaget til forskrift. Dette gjelder særlig kjøring på barmark der Talma ønsker at nødvendig ferdsel i forbindelse med reindrift skal kunne skje uten dispensasjon fra forskriften. Samebyen har gitt innspill om at det i stedet for nasjonalpark arbeides for at det søkes om at dette området får status som "verdensarvområde", med fokus på å sikre reindriften i området. -alternativet: Både Gielas- og Altevatn reinbeitedistrikt og Talma sameby vil ved -alternativet kunne videreføre dagens drift i samme omfang og driftsteknisk som i dag. Samlet sett er -alternativets konsekvenser vurdert å ha små negative konsekvenser for reindrift. Alternativ 1: Vern av utredningsområde 1 som nasjonalpark vil ha små negative konsekvenser for reindrifta. Det negative ligger i at det må søkes om tillatelse for nye reindriftsanlegg og til barmarkskjøring. I tillegg vil en forventet økt friluftsaktivitet føre til negative virkninger for reindrifta, særlig om dette skjer i perioden april-mai. Vern som nasjonalpark vil samtidig sikre viktige beiteområder mot utbygging, og samlet sett vil ikke vern føre til negative konsekvenser for reindrifta dersom de foreslåtte avbøtende tiltakene gjennomføres. Samlet sett er alternativ 1 vurdert å ha små negative konsekvenser for reindrifta. Alternativ 2: Vern av utredningsområde 2 som nasjonalpark vurderes å ha ubetydelige konsekvenser for reindrifta. De negative ligger i at det må søkes om tillatelse til nye reindriftsanlegg og barmarkskjøring. I tillegg vil en økt friluftsaktivitet og naturbasert reiseliv føre til negative virkninger for reindrifta, særlig om dette skjer i perioden april-mai. Eventuelle verneforskrifter kan regulere antall dispensasjoner til å kjøre snøskuter til Geavdnjajåvri og organisert hundekjøring. Virkningene av dette er positive for reindrifta. Vernebestemmelsene vil sikre viktige beiteområder mot utbygging, og samlet sett vil vern føre til positive konsekvenser for reindrifta dersom de foreslåtte avbøtende tiltakene gjennomføres. Samlet sett er vern som nasjonalpark etter alternativ 2 vurdert å ha ubetydelige konsekvenser for reindrifta. Avbøtende tiltak for reindrift som det er tatt hensyn til i dette forslaget til vern: Reindrift er tatt med i formålsparagrafen med formuleringen " Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området brukes til reindrift." Vedlikehold av reingjerder er presisert i forskriften 3, pkt 1.2. Når det gjelder kjøring på barmark, bruk av helikopter og nye anlegg i reindriften legger forslaget til forskrift opp til at det kan gis tillatelse til nødvendig kjøring gjennom dispensasjon fra forskriften. Forvaltningsplanen legger opp til at slik dispensasjon gis for flere år, slik at det ikke medfører mye arbeid for reindrifta å søke om disse tillatelsene. Sommerboplassen til Talma sameby og anlegg for kalvemerking i Låirevåggi er tatt ut av dette forslaget til nasjonalpark slik at behovet for barmarkskjøring og nye anlegg knyttet til aktivitet i dette området dermed ikke berøres av verneforskriften.

6 ST 38/8 Områdestyret for Troms 31. oktober 28 Verneforskriften bestemmelser som er viktig for reindriften I 2 formål, er det tatt med at ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området brukes til reindrift. I 3 vern mot inngrep i landskapet, er det tatt med unntaksbestemmelser for vedlikehold av bygninger, reingjerder og andre anlegg som ikke fører til bruksendring. Videre er det tatt med bestemmelse om at Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til : ombygging og oppsetting av nye gjerder, oppføring av bygninger og anlegg som er nødvendig for utøvelse av reindrift. Under punkt 2. vern av plantelivet er det tatt med unntaksbestemmelser slik at reindriftens hogst av bjørk til brensel og til vedlikehold av reingjerder og annet reindriftsutstyr kan fortsette som før. Under punkt 6. motorferdsel er det tatt med unntaksbestemmelser for nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med utøvelse av reindrift. Videre er det tatt med bestemmelse om at Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av luftfartøy eller barmarkskjøring som er skånsomt mot terrenget i forbindelse med reindrift iht. godkjent driftsplan. Det er også utarbeidet skisse til Forvaltningsplan for forslaget til nasjonalpark. En forvaltningsplan skal vise hvordan regelverket for parken skal praktiseres, og være et hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten i forvaltning av nasjonalparken og ta vare på formålet med vernet. Under Strategi for nasjonalparken i Bardu framgår at : Reindrift er en viktig identitet i området, og nasjonalparken skal forvaltes på en måte som gjør det mulig med videre drift og utvikling av reindrift som næring i området. Dette innebærer at dagens bruk i stor grad vil kunne fortsette som før men vernet skal hindre en uønsket utvikling som strider mot formålet med nasjonalparken. Gielas rbd. har gitt følgende uttalelse til saken: Det vises til hyggelig møte med Fylkesmannens miljøvernavdeling den 16. september om forslag til nasjonalpark i Bardu- høringsutkast av mars 28. Fra Gielas Reinbeitedistrikt hadde vi et ønske om å få en avklaring av reindriftens rettigheter og muligheter ved en eventuell nasjonalpark og fikk forsikringer om at nasjonalparken ikke ville berøre reindriftens rettigheter og muligheter for fortsatt drift. Vi fikk også avklaringer om at rovvilt ville bli forvaltet i henhold til forvaltningsplanen for rovvilt og at det fortsatt skulle være muligheter for lisensjakt og uttak av skadedyr innen nasjonalparken. Fra Gielas reinbeitedistrikt fikk vi god anledning til å legge fram våre synspunkter om forslaget på møtet. Vi vil likevel benytte anledningen til å sende inn en skriftlig høringsuttalelse til forslaget og er fornøyd med at vi fikk forlenget høringsfristen til 15. oktober. Innledning Områdene vest for Sørdalen som er foreslått som nasjonalpark ligger innom Gielas Reinbeitedistrikt. Gielas RBD har hevdvunne rettigheter til å bruke området til reindrift, herunder beiting, flytting, jakt og fiske, uttak av nødvendig tremateriale til anlegg og brensel og oppsetting av nødvendige anlegg. Reindrifta er sårbar for utbygginger og forstyrrelser i reinbeiteområdene og fører en daglig kamp for å verne reindriftens arealer mot utbygninger som vil vanskeliggjøre reindrift. Vi er derfor generelt positive til verneplaner som kan være med på å beskytte reindriftsarealene. 1 Når det gjelder forslaget til nasjonalpark i Bardu, ser vi ikke at verneområdet vil få en slik positiv effekt for reindrifta, da forslaget kun legger opp til å vern av høyfjellsområder som ikke er attraktive for annen virksomhet, og der eksisterende lovverk har byggeforbud. Status som nasjonalpark vil neppe heller være til effektiv hindring for større infrastruktur utbygginger som vei/jernbane og energiutbygginger. Tvert imot er vi redd for at status som nasjonalpark vil kunne reklameres med i reiselivssammenheng og tiltrekke seg mer ferdsel og aktiviteter i området som vil føre til forstyrrelser for reindrifta. Gielas kan derfor ikke se at forslaget til nasjonalpark vil ha noen betydning for å hindre utbygninger eller inngrep i reindriftens områder, og kan derfor ikke i overskuelig framtid se

7 StØ Ta.u' -l ST 38/8 1 Områdestyret for Troms 31. oktober 28 fordeler for reindrifta med forslaget til nasjonalpark. Pr. i dag er det kun reindrifta som bruker området til næringsvirksomhet. Området ligger forholdsvis øde til uten vei og er det området i reinbeitedistriktet som har minst utbygninger og menneskelig aktivitet. Området er i så måte meget viktig for reindrifta. I forslaget til nasjonalpark legges det opp til restriksjoner på reindriftas bruk av nødvendige barmarkskjøretøy og bruk av helikopter. Det forutsettes at reindrifta skal søke om dispensasjon fra regelverket for å kunne benytte slike kjøretøy. Reindrifta i Gielas reinbeitedistrikt har en egenpålagt restriktiv bruk av barmarkskjøretøy. Vi, om noen andre, er avhengige av å ikke ødelegge naturen som er grunnlaget for vår reindrift. Likevel er vi avhengige av en viss bruk av barmarkskjøretøy samt helikopter for å kunne samle flokken til slaktegjerdene til riktig tid samt oppsyn av reinflokken og reinbeitegrensen mellom Gielas RBID og Talma Sameby. Vår bruk av barmarkskjøretøy og helikopter må kunne foretas uten andre restriksjoner enn den reinbeitedistriktet sjøl pålegger reindriftsutøverne i henhold til reinbeitedistriktets distriktsplan. Til nå har reindriftsamene vært alene om å bruke området til næringsvirksomhet og forvalte området. I forslaget til nasjonalpark legges det opp til at andre skal overta forvaltninga. Konklusjon På tross av at Gielas RBD ikke kan se at en opprettelse av nasjonalpark i overskuelig framtid vil ha noen positive virkninger for vår reindrift, vil Gielas RBD likevel ikke motsette seg at området blir lagt ut som nasjonalpark under forutsetning av at : reindriftas rettigheter respekteres reindriftas behov for nødvendige anlegg og motorisert ferdsel ikke blir innskrenket reindriftsutøverne i Gielas RBD inkluderes i forvaltning, skjøtsel og tilsyn av nasjonalpark- området vest for Sørdalen. Trafikken inn i området tilrettelegges slik at den kommer i minst mulig konflikt med reindrifta Utdyping av våre forbehold: At reindriftas rettigheter må respekteres 2 Gielas RBD har hevdvunne rettigheter til å bruke området til reindrift, herunder beiting, flytting, jakt og fiske, uttak av nødvendig tremateriale til anlegg og brensel og oppsetting av nødvendige anlegg. Inngrep og forstyrrelser innenfor reinbeiteområdene har akselert de siste årene. Dette har ført til varig reduksjon av arealer som reindriften har til rådighet, og til økte forstyrrelser. Det er behov for å få et styrket vern av reindriftens arealer, og da særlig de arealene som er av avgjørende betydning for en bærekraftig reindrift. I forslaget til regelverk for nasjonalparken er reindrift tatt med i formålsparagrafen en setning: " Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området brukes til reindrift." For å tydeliggjøre at vernebestemmelsene også skal være et vern av reindriftsarealene og derigjennom også bli et positivt tiltak for å hindre tap og forringelse av grunnlaget for reindrift, bør denne setningen flyttes som andre avsnitt i formålsparagrafen og endres til å lyde: " Formålet med nasjonalparken er også å verne grunnlaget for reindrift og reindriftsarealene og dermed samisk kultur." At reindriftas behov for nødvendige anlegg og motorisert ferdsel ikke blir innskrenket For å kunne drive reindrift, er reindriften avhengig av visse former for anlegg. I området som foreslås som nasjonalpark, vil Gielas RBD ikke ha behov for noen hovedanlegg, men det vil alltid være behov for mindre gjerdeanlegg og gjeterhytter. I umiddelbar framtid vil det være behov for opprusting av grensegjerdet mot Talma Sameby fra Sørdalen til Polnuviken, samt arbeidsgjerde og gjeterbuer. Gielas RBD kan ikke gå med på at retten til å oppføre nødvendige anlegg skal vurderes av et forvaltningsorgan. Vi ber derfor om at punkt f) i 3, 1.3 " oppføring av bygninger og anlegg som er nødvendig for utøvelse av reindrift." flyttes under punkt 1.2 i 3. under overskriften " Bestemmelsene i punkt 1.1 er ikke til hinder for:" Dette for at det skal gå klart fram at reindriften har rett til å oppføre nødvendige anlegg iht. vedtatt distriktsplan (jnf. Reindriftsloven ). Motorisert ferdsel For å kunne drive lønnsom reindrift har Gielas RBD behov for motorisert ferdsel både på vinter- og barmarksføre, samt helikopterflyging for vokting og samling av rein, spesielt for å

8 Ø S Q,U' A ST 38/8 Områdestyret for Troms 31. oktober 28 kunne føre flokken til slaktegjerder fram ved bilvei for uttak av slakterein til rett tid. I forslaget til forvaltningsplan legges det opp til at motorisert ferdsel på barmark og helikopterflyging kun skal kunne skje ved at forvaltningsmyndigheten gir en dispensasjon for slik kjøring. Gielas RBD har en forsiktig bruk av slike kjøretøy og mener at bruk av barmarkskjøretøy og helikopter må kunne foretas uten andre restriksjoner enn den reinbeitedistriktet sjøl pålegger reindriftsutøverne i henhold til reinbeitedistriktets distriktsplan. Vi mener at dette er en rettighet vi har også i henhold til reindriftsloven og kan ikke gå med på et forvaltningstyre skal vurdere vår bruk utover en den godkjenningsordning som kreves for distriktsplanen. Vi mener derfor at følgende setning flyttes fra punkt 6.3 til 6.2 i 3 : " bruk av luftfartøy eller barmarkskjøring som er skånsomt mot terrenget i forbindelse med reindrift iht. godkjent distriktsplan. Dette for at det skal gå klart fram at reindriften har rett til å nødvendig kjøring iht distriktsplanen Qnf. Reindriftsloven ), slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte. 3 At reindriftsutøverne i Gielas RBD inkluderes i forvaltning, skjøtsel og tilsyn av nasjonalpark - området vest for Sørdalen I forslaget til forvaltningsplan 7 legges det opp til at Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal være forvaltningsmyndighet. Gielas RBD mener at det i regelverket skal inntas følgende: Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres. På møte med miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Troms fikk vi opplyst om at det vurderes at enten Bardu kommune eller Fylkesmannen skal være forvaltningsmyndighet. Fra Gielas RBD side vil vi klart foretrekke at forvaltningsmyndigheten blir lagt til Fylkesmannen, da vi mener at de har best forutsetninger for å ivareta reindriftens rettigheter og behov på en god måte. Gielas RBD er redd for at om forvaltningen blir lagt til Bardu kommune kan andre hensyn, også konkurrerende hensyn prioriteres, noe som kan skape unødige konflikter lokalt. Ved en eventuell opprettelse av nasjonalpark, er det en forutsetning at Gielas RBD får delta i forvaltningen av området som ligger innenfor vårt reinbeitedistrikt. Vi ønsker å delta både i et forvaltningsstyret, men også med praktisk oppsyn og skjøtsel. Reindriftsutøverne har god kjennskap og kunnskap om området og om reindrift. Vi ferdes mye i området og har muligheter til å påta oss forvaltningsoppgaver i den sammenheng. Vi tror også at ved at reindriftsutøverne deltar i forvaltningen fremfor at det skal fremmede folk inn i området, kan en få til bedre tilpassninger til reindriften og unngå konflikter mellom de forskjellige brukergrupper. Vi antar også at det er lettere å kurse reindriftsutøvere i forvaltningsoppgaver enn å lære opp folk utenfor reindrifta til reindrift. Ved slike engasjement vil også folk fra reindrifta få økonomisk utbytte av at deler av reinbeitedistriktet blir lagt ut som nasjonalpark. Trafikken inn i området tilrettelegges slik at den kommer i minst mulig konflikt med reindrifta Gielas RBD er redd for at en for sterk fokusering/ reklamering av nasjonalparken i reiselivssammenheng kan føre til trafikk i området som kan føre til så pass mye forstyrrelser at det fortrenger reindrifta. Det vil derfor være nødvendig med en balansert utvikling på dette området og muligheter for å styre eventuell økt turisme og ferdsel både når det gjelder tid og sted til minst mulig ulempe for reindriften. I sammendraget i forslaget sies det at arbeidet med forvaltningsplanen vil formelt starte opp etter et eventuelt vernevedtak, og vil følge vedtatte retningslinjer for konsultasjon med samiske interesser. Når det gjelder områder innen vårt reinbeitedistrikt, vil Gielas reinbeitedistrikt være en slik konsultasjonspart. Reindriftsagronomens vurdering: Den mest positive konsekvensen for reindriften er at foreslåtte nasjonalpark har til formål å sikre naturverdiene for fremtiden, og dermed også sikre grunnlaget for reindriften i området. Dette innebærer at aktuelle områder blir vernet mot arealinngrep, og det legges restriksjoner på motorisert ferdsel. Ved opprettelse av nasjonalparker er det generelt fokus på fjellområder som ligger utilgjengelig til og hvor det ikke er press etter utbygginger dvs. områder som langt på vei "verner seg sjøl". Dette er områder hvor reindriften er

9 SØ9cuyAo ST 38/8 1 Områdestyret for Troms 31. oktober 28 eneste næring og oftest viktige i så henseende da inngrepsfrie områder stadig blir innskrenket. I dag opplever en et veldig press på reindriftsarealene, og inngrep og forstyrrelser har økt de siste årene. Erfaringer fra andre nasjonalparker er at vernestatusen medfører økt trafikk. Opprettelse av nasjonalpark gjør området mer attraktiv for friluftsliv og naturbasert reiseliv noe som kan ha uheldige konsekvenser for reindriftsnæringen med forstyrrelser til tider av året der reinen skal ha ro, dette gjelder spesielt senvinter/vår. Vernestatusen medfører gjerne sterkere vern av dyrelivet innenfor verneområdene herunder også rovdyr. Dette er i og for seg bra, men kan medføre økt rovviltbestand som også vil ha betydning utover verneområdene. Dersom reindriftsnæringen i verneområdene opplever store tap forårsaket av rovdyr kan det oppstå problemer med å få fellingstillatelser på skadedyr. Det er derfor positivt at Fylkesmannens miljøvernavdeling overfor Gielas rbd. har påpekt at rovdyr vil bli forvaltet ihht. forvaltningsplanen for rovdyr. Dette innebærer at det skal være muligheter for lisensjakt og uttak av skadedyr innenfor nasjonalparken. Den største negative konsekvensen for reindriftsnæringen ved foreslåtte nasjonalpark er at det pålegges restriksjoner på motorisert ferdsel dvs. barmarkskjøring og helikopterflyving. I den sammenheng er det viktig å påpeke at reindriftsnæringen har en egen interesse i å ivareta beiteområdene, og ikke vil ødelegge naturen som er grunnlaget for næringen. I foreslåtte vernebestemmelser er det åpnet for at Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av luftfartøy eller barmarkskjøring som er skånsomt mot terrenget i forbindelse med reindrift iht. godkjent driftsplan. I den forbindelse må påpekes at svenske samebyer ikke er pålagt å utarbeide driftsplan for sin reindrift. Det er dermed uavklart hvordan dette forholdet er tenkt løst i forhold til Talroa sameby. Reindriftsagronomen har en viss forståelse for at Talma sameby har motsatt seg opprettelsen av foreslåtte nasjonalpark. Dette med tanke på konsekvensene for samiske rettigheter i området. For tiden pågår utredning av retten til land og vann fra Troms og sørover (NOU 27: 13 - Den nye sameretten). En burde kanskje avventet til dette arbeidet var avsluttet før denne nasjonalparken eventuelt ble etablert. Gielas rbd. har gitt en omfattende høringsuttalelse med synspunkter som Reindriftsagronomen langt på vei stiller seg bak. For reindriftsnæringen er det et hovedpunkt å vurdere fordelen med opprettelse av nasjonalpark som vil medføre et styrket arealvern, mot at næringen påføres restriksjoner på barmarkskjøring. Etter Reindriftsagronomens vurdering vil fordelen av en nasjonalpark for reindriften ut i fra et langsiktig perspektiv, langt på veg overskygge de negative konsekvensene som næringen påføres. Dette innebærer at reindriftsnæringen også må akseptere at det innføres visse restriksjoner på den barmarkskjøringen som næringen selv utøver. Forslag til vedtak: Områdestyret stiller seg positiv til foreslåtte nasjonalpark i Bardu med vernebestemmelser med følgende forutsetninger: 1. I vernereglenes formål med vern, 2, tas med bestemmelse om at formålet med vern også er å verne reindriftsarealene og dermed samisk kultur 2. Reindriftens rettigheter innenfor nasjonalparken må respekteres og sikres 3. Reindriften innenfor nasjonalparken skal kunne drives som i dag 4. Det skal fortsatt være mulighet for lisensjakt på og uttak av rovdyr innenfor nasjonalparken 5. Trafikken inn i området tilrettelegges slik at den i minst mulig grad kommer i konflikt med reindriftens arealbruk 6. Berørte reinbeitedistrikt og samebyer aktivt inkluderes i forvaltning, skjøtsel og tilsyn av najonalparken. Områdestyrets vedtak gjelder uavhengig av hvilke alternativ (1 eller 2) som velges for avgrensning av foreslåtte nasjonalpark.

10 A SCcig, 4oaarlo ST 38/8 Områdestyret for Troms 31. oktober 28 Områdestyrets vedtak: Områdestyret viser til pågående arbeid med Samerettsutvalgets utredning NOU 27:13. Utredningen er for tiden ute til høring med høringsfrist 15. februar 29. Arbeidet berører samiske rettigheter, herunder reindrift og vil også ha avgjørende betydning for forvaltningen av aktuelle områder som foreslås vernet som nasjonalpark. Områdestyret kan dermed på nåværende tidspunkt ikke ta stilling til de foreslåtte alternativene for opprettelse av nasjonalpark i Bardu. I* 9

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Reisagruppa og Fylkesmannen i Troms Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Del av forvaltningsplanutkast 1 Innledning Fylkesmannen i Troms har utarbeidet utkast til forvaltningsplan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Distriktsplaner og verneområder

Distriktsplaner og verneområder Distriktsplaner og verneområder Barmarkskjøring, gjeterhytter, faste installasjoner etc. Reindriftsseminar for Nordland 3.- 4. februar 2015 Kjell Eivind Madsen, Fylkesmannen i Nordland Hva er et verneområde?

Detaljer

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde Prosjektplan Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 1. Bakgrunn Regjeringen la 26. juni 1992 frem Stortingsmelding nr. 62 (1991-92), Ny landsplan for

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Sirkulærprotokoll Dáhton/Dato: 18/11 28/11.2011 Faste medlemmer som deltok i behandlingen: Navn Funksjon

Detaljer

Forskrift om vern av Seiland nasjonalpark i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark fylke

Forskrift om vern av Seiland nasjonalpark i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark fylke VEDLEGG 1 Forskrift om vern av Seiland nasjonalpark i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 8.12. 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste

Møteinnkalling. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Kunnskapsparken Alta, møterom Origo Store, 3. etasje Dato: Mandag 17. august 2015 Tidspunkt: 12.00 (lunsj for styret kl. 11.30) Eventuelt

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder. behandlingen av en sak).

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder. behandlingen av en sak). BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 22.09.2011 Áigi/Tid: 11:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen

Detaljer

Distriktsplan i reindrifta. Veileder og forslag til disposisjon

Distriktsplan i reindrifta. Veileder og forslag til disposisjon Distriktsplan i reindrifta Veileder og forslag til disposisjon Fylkesmannen i Troms 2016 Hva er hensikten med distriktsplan? Reindriftsloven ble endret i 2007. Endringene omfatter blant annet bestemmelsene

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Dato: 19.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE Jan Nordhus Nordhusveien 9360 BARDU Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg Blixgård Arkivkode: 2014/583-432.3 Dato: 14.03.2014 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften

Detaljer

Bruk og vern i Lomsdal-Visten. Høring av verneplanen

Bruk og vern i Lomsdal-Visten. Høring av verneplanen Fylkesrådet Arkivsaksnr.: 200601279-6 Arkivkode: 717 FYLKESTINGSSAK 72-2006 Møtedato: 12.06.2006 Bruk og vern i Lomsdal-Visten. Høring av verneplanen Kort sammendrag Fylkesrådet i Nordland anbefaler styringsgruppas

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 48117248. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE Adresseliste SAKSBEHANDLER: ASGEIR KVALVÅG BLIXGÅRD VÅR REF.: 2013/2865 - DATO: 04.07.2013 Oppstartsmelding Forvaltningsplan for Arbeidet med forvaltningsplan for har startet.

Detaljer

Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke

Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

Sak 03/2009: Årsrapport 2008 Områdestyret for Nordland

Sak 03/2009: Årsrapport 2008 Områdestyret for Nordland Områdestyret i Nordland 10.03.2009 Saksliste Sak 03/2009: Årsrapport 2008 Områdestyret for Nordland Sak 04/2009: Vern av skog på Statskog SF og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke Sak 05/2009:

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Vedrørende reindriftens bruk av barmarkskjøretøy i Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark - behov for avklaring.

Vedrørende reindriftens bruk av barmarkskjøretøy i Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark - behov for avklaring. Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag 7760 Snåsa Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2006/5585 ARE-NP-MEL 23.03.2007 Arkivkode: 423.5/17 Vedrørende reindriftens bruk av barmarkskjøretøy

Detaljer

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon av...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR-2014-12-12-1622 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 12.12.2014 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201307567-9 Arkivkode:---/K01 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Christer Michaelsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 16.09.2014 Svar på høring om endring i lov om motorferdsel

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngsalpan verneområdestyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Lyngsalpan verneområdestyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: Lyngsalpan verneområdestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr.

Saksgang Møtedato Saksnr. Sentraladministrasjonen Areal- og kulturvernavdelinga Arkivsak: 07/01122 Ugradert Arkivkode: _ Saksbeh: Stein Tage Domaas Saksgang Møtedato Saksnr. Høring Prosjekt Barmarkskjøring i Finnmark FYLKESORDFØRERS

Detaljer

Høringsuttalelse på kommunal forskrift for nye snøscooterløyper i Bardu kommune

Høringsuttalelse på kommunal forskrift for nye snøscooterløyper i Bardu kommune Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 Postadresse Postboks 137 Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Bardu kommune Postboks 401 Saksbehandler

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Rammer for forvaltninga av et verneområde: Bestemmelsene i verneforskriften og vernekartet Forvaltningsplanen Instrukser/retningslinjer

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken.

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken. Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-postmøte Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted Leder BARDU Britt Andreassen

Detaljer

Utarbeidelse/revidering av forvaltningsplan for Lyngsalpan landskapsvernområde i Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Tromsø kommuner.

Utarbeidelse/revidering av forvaltningsplan for Lyngsalpan landskapsvernområde i Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Tromsø kommuner. Mottakere i henhold til vedlagte adresselister. Oppstarts melding og prosjektplan Utarbeidelse/revidering av forvaltningsplan for Lyngsalpan landskapsvernområde i Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Tromsø

Detaljer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 03/4664 ARE-NP-PJSA 05.05.2008 Arkivkode: 722/422.0/18

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 03/4664 ARE-NP-PJSA 05.05.2008 Arkivkode: 722/422.0/18 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 03/4664 ARE-NP-PJSA 05.05.2008 Arkivkode: 722/422.0/18 Tilråding om opprettelse av Lomsdal-Visten nasjonalpark i Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner,

Detaljer

Forskrift om vern av Láhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommune i Nordland fylke

Forskrift om vern av Láhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommune i Nordland fylke Fylkesmannens tilrådning til Direktoratet for naturforvaltning desember 2010 Forskrift om vern av Láhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommune i Nordland fylke Fastsatt ved kgl.res. med hjemmel

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Jørstad NESTL SAMETINGET

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Jørstad NESTL SAMETINGET Møteprotokoll Utvalg: Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Møtested:, Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i

Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner i Nordland fylke Direktoratet for naturforvaltning (DN) oversender tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Saksliste. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Saksliste. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 04.07.2014 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 13/14 Innhold Lukket

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

FORSKRIFT OM VERN AV NAVITDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE/ NÁVETVUOMI SUODJEMEAHCCI/NAVETANVUOMAN SUOJELUALA, KVÆNANGEN KOMMUNE, TROMS FYLKE

FORSKRIFT OM VERN AV NAVITDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE/ NÁVETVUOMI SUODJEMEAHCCI/NAVETANVUOMAN SUOJELUALA, KVÆNANGEN KOMMUNE, TROMS FYLKE FORSKRIFT OM VERN AV NAVITDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE/ NÁVETVUOMI SUODJEMEAHCCI/NAVETANVUOMAN SUOJELUALA, KVÆNANGEN KOMMUNE, TROMS FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon 18.02.2011 med hjemmel i lov 19.

Detaljer

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid Suodjemeahcci, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner, Troms.

Forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid Suodjemeahcci, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner, Troms. FOR 2004-02-20 nr 384: Forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid Suodjemeahcci, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner, Troms. DATO: FOR-2004-02-20-384 DEPARTEMENT: MV (Miljøvern/vilt)

Detaljer

Verneplan for Lofotodden nasjonalpark. Folkemøte i forbindelse med melding om oppstart Sørvågen 2. mai 2013

Verneplan for Lofotodden nasjonalpark. Folkemøte i forbindelse med melding om oppstart Sørvågen 2. mai 2013 Verneplan for Lofotodden nasjonalpark Folkemøte i forbindelse med melding om oppstart Sørvågen 2. mai 2013 Agenda for møtet Bakgrunn for oppstart av verneplan Prosess og medvirkning Tidsplan Utredningsområdet

Detaljer

Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat, Modum kommune, Buskerud

Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat, Modum kommune, Buskerud Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat, Modum kommune, Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Hensynet til reindriften. nyetablering av snøskuterløyper

Hensynet til reindriften. nyetablering av snøskuterløyper Hensynet til reindriften nyetablering av snøskuterløyper Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype. Løypene skal vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164,

Detaljer

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag Vestre Storfjord Lysløypelag Att: Frank Dreyer SAKSBEHANDLER: ODDRUN SKJEMSTAD ARKIVKODE: 2014/1606-432.2 DATO: 13.03.2014 Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen

Møteinnkalling. Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen Møteinnkalling Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen 03.07.2014 Tidspunkt: Styrets medlemmer bes svare på mail til tore.todas@fylkesmannen.no

Detaljer

Referansegruppemøte onsdag 30. november 2016

Referansegruppemøte onsdag 30. november 2016 Referansegruppemøte onsdag 30. november 2016 Saksliste 1. Velkommen og kort gjennomgang av sakslista 2. Gjennomgang av verneformer med grenser, vernealternativ 1 og vernealternativ 2 3. Gjennomgang av

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 16/

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 16/ Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/413-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 05.10.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 16/2016 24.10.2016 Revidering prosjektplan for utarbeidelse forvaltningsplan

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested:, Halti-bygget / telefon Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll LEDER Lidvart

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 06.01.2016 Tidspunkt: Lyngsalpan verneområdestyre Sak behandles på e-post da nytt styre fortsatt ikke er satt. Saken må behandles før neste møte i styret

Detaljer

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Velkommen inn Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Skarvan og Roltdalen nasjonalpark (441,4) Stråsjøen Prestøyan naturreservat ( Sylan landskapsvernområde

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: Lyngsalpan verneområdestyre Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 10/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Søknad om riving av Gjerdvassbu

Detaljer

FORSKRIFT OM FREDNING AV BJERKADALEN NATURRESERVAT I HEMNES KOMMUNE, NORDLAND FYLKE

FORSKRIFT OM FREDNING AV BJERKADALEN NATURRESERVAT I HEMNES KOMMUNE, NORDLAND FYLKE Vedlegg 1 FORSKRIFT OM FREDNING AV BJERKADALEN NATURRESERVAT I HEMNES KOMMUNE, NORDLAND FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon 25.2.2011 i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud Vedlegg 29 Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter

Detaljer

Vedlegg 1 Forskrift om vern av Storvika naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Vedlegg 1 Forskrift om vern av Storvika naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Forskrift om vern av Storvika naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 14:00-15:00 Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder Sametinget

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Epostmøte Dato: 12.-15.06.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Konsekvensutredning ny nasjonalpark i Bardu

Konsekvensutredning ny nasjonalpark i Bardu Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 6 2006 Konsekvensutredning ny nasjonalpark i Bardu Delutredning reindrift Svein Morten Eilertsen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor: Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel: 64 94

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.09.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 24.09.2012 VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TL HØRNG - ENDRNG 2012/2355-1

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - søknad om oppføring av redskapsbod i Stabbursdalen landskapsvernområde

Avgjørelse i klagesak - søknad om oppføring av redskapsbod i Stabbursdalen landskapsvernområde Nils Johannes O. Hætta Oalgevarluodda 16 9730 KARASJOK Trondheim, 28.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/2624 Saksbehandler: Marit Doseth Avgjørelse i klagesak - søknad

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235 Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Endring av verneforskrift for Holmvassdalen naturreservat

Endring av verneforskrift for Holmvassdalen naturreservat Fylkesmannen i Nordland 8002 Bodø Trondheim, 12.11.2013 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/924 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Endring av verneforskrift for Holmvassdalen naturreservat

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren

Detaljer

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Dato FOR-2015-03-20-232 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Dropbox / Telefonmøte Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. mars

Detaljer

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. FORSKRIFT OM VERN AV KVÆNANGSBOTN LANDSKAPSVERNOMRÅDE/BAĐAÁVŽŽI JA GEARBBET SUODJEMEAHCCI/NIEMENAIKUN JA KÄRPIKÄN SUOJELUALA, KVÆNANGEN KOMMUNE, TROMS FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon 18.02.2011

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefon Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 986 07 208. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/7356-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 04.11.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Revidering av retningslinjer for praktiseringen

Detaljer

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009 Stivra/Styre: Čoahkkinbáiki/Møtested: Oarje-Finnmárkku Guovllustivra/ Områdestyret for Vest Finnmark Čoahkkinlatnjá/Møterom, Oarje-Finnmárkku Boazodoallohálddahus/Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark,

Detaljer

Innkalling til styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Innkalling til styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /Báhčaveaji álbmotmeahccestivra Innkalling til styremøte 06.03. 2017 i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /Báhčaveaji álbmotmeahccestivra Sted: NIBIO Svanhovd/Øvre Pasvik nasjonalparksenter, Svanvik Tidspunkt: Mandag 6. mars 2017 kl. 10.00.

Detaljer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/1300 ARE-NP-SKR 15.11.2010 Arkivkode: 422.1 Tilrådning om utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Velkommen inn Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Geografisk virkeområde for: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Verneområdestyret

Detaljer

1 AVGRENSNING. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tydal kommune: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3, 182/1, 189/3, 189/7 og 190/6.

1 AVGRENSNING. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tydal kommune: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3, 182/1, 189/3, 189/7 og 190/6. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Sylan landskapsvernområde i Tydal kommune i Sør- Trøndelag fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. april 2008 med hjemmel i lov 19.juni 1970 nr. 63 om naturvern 5, jf

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Saksmappe: 2008/4469-12 Saksbehandler: Øivind Strøm Saksframlegg Klage på vedtak i sak 52/08 ang oppføring av vindmålemast på Aunkrona fra Reindriftsforvaltningen

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Vedlegg 2 Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009

Detaljer

Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Sirkulæreprotokoll Møtedato. Fra kl. 9. februar 2007

Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Sirkulæreprotokoll Møtedato. Fra kl. 9. februar 2007 Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Sirkulæreprotokoll Møtedato Fra kl. 9. februar 27 Motebok Til kl. Blad i av 6 Tilstede Då møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende Kjell Nyberg

Detaljer

Forskrift om vern av Krokskogen naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud

Forskrift om vern av Krokskogen naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud Forskrift om vern av Krokskogen naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Journaldato: 10.09.2012-16.09.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 10.09.2012-16.09.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.09.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 17.09.2012 Oversendelse av sak til reindriftsdirektørens behandling: Per

Detaljer

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark.

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Notatet er utarbeidet som et grunnlag for diskusjoner i arbeidsutvalget, rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Vår ref:lemenr.arkivkodedato 2013/ /2013 V

Vår ref:lemenr.arkivkodedato 2013/ /2013 V Storfjord kommune Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Melding om vedtak Deres ref: Vår ref:lemenr.arkivkodedato 2013/1176-516142/2013 V7226.04.2013 Høring på forslag til verneplan for skog på

Detaljer

Kunnskapsutveksling mellom reindriften og kommunen

Kunnskapsutveksling mellom reindriften og kommunen Kunnskapsutveksling mellom reindriften og kommunen Jo Vidar Nordhaug Landbruks- og reindriftsavdelinga Fylkesmannen i Nordland Kommunekonferansen 14.-15. april 2016 Tema Reindriftens organisering og rettsgrunnlag.

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Viggo Johansen Hagebyen 42 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer