VEILEDNING TIL UTFYLLING AV KVARTALSOPPGAVE FOR VERDIPAPIRFORETAK (KRT-1008)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNING TIL UTFYLLING AV KVARTALSOPPGAVE FOR VERDIPAPIRFORETAK (KRT-1008)"

Transkript

1 VEILEDNING TIL UTFYLLING AV KVARTALSOPPGAVE FOR VERDIPAPIRFORETAK (KRT-1008) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse Oppgaven blir innhentet med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) 4 nr. 3 og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (vphl.) 15-2 første ledd og 16-1 første ledd, jf. forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) 29. juni 2007 nr Rapporteringsplikten gjelder for verdipapirforetak (inkludert eventuelle filialer av slike) med tillatelse gitt av norske myndigheter til å yte investeringstjenester i Norge samt utenlandske foretak som driver virksomhet gjennom filial her i landet. Kredittinstitusjoner (som er verdipapirforetak) og utenlandske foretak som driver investeringstjenestevirksomhet gjennom filial skal rapportere følgende opplysninger i kvartalsoppgaven: - Post 1.3 Hvem henvendelser kan rettes til. - Post 1.4 til Opplysninger om antall ansatte og endringer i personale - Post 2 Kryss av for utført virksomhet i kvartalet - Post 3 Tall for utførelse av ordre på vegne av kunde - Post til Driftsinntekter og enkelte kostnadsposter - Post 6 Opplysninger om klientmidler/-gjeld - Post 8 Opplysninger om aktiv forvaltning (porteføljeforvaltning) - Post til Opplysninger om verdipapiroppgjøret (Kun dersom filialen har en garantist som stiller bunngaranti i Norges Bank) - Post 9.3 Opplysninger om evt. forliksklage, stevning eller sak for domstol mot investeringstjenestevirksomheten Verdipapirforetaket skal fylle ut og sende inn kvartalsoppgaven til Finanstilsynet elektronisk gjennom Altinn (www.altinn.no). Oppgaven ligger på hovedsiden til foretaket. Frist for innsendelse er 30 dager etter utløpet av hvert kvartal. I tillegg skal årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for verdipapirforetaket sendes til Finanstilsynet når dette foreligger. Med sikte på å redusere foretakenes rapporteringsbyrde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon , eller hos Finanstilsynet på telefon

2 Generelt Hvis verdipapirforetakets kvartalsregnskap er av god kvalitet vil opplysningene om resultat og balanseposter i kvartalsrapporten til Finanstilsynet i stor grad kunne baseres på disse. Dette innebærer bl.a. at verdien av fordringer og posisjoner i finansielle instrumenter må være vurdert etter regnskapslovens vurderingsprinsipper og god regnskapsskikk. Dersom foreløpige tall benyttes for å nå Finanstilsynets frister f.eks. i forbindelse med kvartalsoppgaven for fjerde kvartal skal ny kvartalsoppgave sendes med de endelige tallene for kvartalet dersom det er vesentlige avvik (mellom foreløpig og endelig regnskap) på resultat eller egenkapitalposter i kvartalsoppgaven. (Det samme gjelder forøvrig kapitaldekningsoppgavene.) Finanstilsynet viser forøvrig til verdipapirhandelloven 15-2 som pålegger foretaket en generell opplysningsplikt til straks å opplyse Finanstilsynet dersom det inntreffer forhold som kan innebære stor risiko knyttet til driften av foretaket. Kort om hvordan Altinn fungerer Feltene i skjemaet endres etter hvilke svar som gis underveis i utfyllingen. Dersom svaret som gis på ett spørsmål betyr at det neste ikke er relevant, blir ikke dette vist. Dermed slipper utfylleren å bruke tid på spørsmål som ikke er relevante. Noen spørsmål har egne hjelpetekster. Disse blir synlige ved at man klikker på spørsmålstegnet ved siden av det aktuelle spørsmålet. Innlogging på skjer ved hjelp av personnummer, uansett om man skal rapportere på vegne av seg selv eller på vegne av et foretak hvor man har en rolle. Hvilken rolle man er tildelt for et foretak i Altinn, bestemmes av hvilke roller man er oppført med i Enhetsregisteret. Disse rollene definerer tilgang og rettigheter i Altinn. Etter innloggingen står navnet på den som er innlogget i feltet øverst på siden. Her finnes også informasjon om hvilken person eller hvilket foretak denne personen rapporterer for. Ved å klikke på feltet Rapporterer for, eller på teksten Se alle ved siden av feltet, får man opp en liste over de foretakene man har roller i. Ved å klikke på det foretaket man ønsker å rapportere for, kommer man til foretakets hovedside. Herfra kan man starte utfylling av et nytt skjema. Ulike personer med roller i det aktuelle foretaket har via foretakets hovedside tilgang til de samme skjemaene. Dermed kan flere personer bidra i utfyllingen av et skjema. Det er imidlertid ikke mulig for flere personer å jobbe i samme skjema samtidig. Alle som har en rolle i et foretak kan delegere denne rollen eller rettigheten (gi fullmakt) til andre. Dette gjør det mulig for andre enn de med forhåndsdefinerte roller i foretaket å fylle ut skjemaet. For å delegere rettigheter trenger du fødselsnummer og etternavn til personen du skal delegere til. Delegering av rettigheter gjøres på følgende måte: Velg det foretaket eller den privatpersonen du ønsker å delegere rettigheter for i feltet Rapporterer for øverst på siden Velg menypunktet Mine roller og rettigheter under arkfanen Administrasjon Velg Deleger rettigheter enkeltvis i venstremenyen Følg instruksjonene på siden. 2

3 For å sende inn skjemaet på nytt (selv om fristen er gått ut) via Altinn finnes det en "Lag ny kopi" funksjon til høyre for den allerede innsendte oppgaven under Min meldingsboks -> Arkivert. For mer informasjon om Altinn, se Altinn brukerservice på telefon , eller på e-post besvarer spørsmål i forbindelse med delegering av roller, problemer med å finne riktig skjema, feilmeldinger, innsendelse og utskrift av skjemaet mv. Språk I Altinn kan du velge skjema på bokmål eller nynorsk. Du vil få hjelpetekster i valgt språkform. Automatisk kontroll av skjemaet Underveis i utfyllingen og ved innsending av skjemaet gjøres det flere automatiske kontroller. Disse kontrollene sjekker bl.a. om svar gitt i ulike felter som henger sammen er logiske, om beløp som blir oppgitt er realistiske eller ikke, og om obligatoriske felter er utfylt. Det betyr at du underveis i utfyllingen vil kunne få spørsmål om å bekrefte at en opplysning du har gitt er riktig. Før skjemaet blir sendt inn kontrolleres alle feltene, og eventuelle feil blir listet opp i en feilliste. Alle feilene i feillisten må rettes før skjemaet kan sendes inn. Automatisk kontroll av skjemaet sikrer riktigere og mer fullstendig utfylte oppgaver. Det betyr mindre etterarbeid og oppfølging, både for foretaket selv og for Finanstilsynet. Bedre utfylling vil dessuten bidra til at statistikken blir mer pålitelig. 1. Opplysninger om foretakets organisasjon For verdipapirforetak som er kredittinstitusjon og utenlandske foretak som driver investeringstjenestevirksomhet gjennom filial omfatter opplysningene ansatte som normalt har innsyn i eller arbeider med foretakets investeringstjenester. Post Administrasjon Med administrasjon menes ansatte som i det vesentligste utfører administrative oppgaver for foretaket, bl.a. leder av administrasjonen, regnskapspersonale og sentralbord/forværelsesansatte. Post Intern analyse/kontroll Med personale som arbeider med analyse/kontroll menes ansatte som i det vesentligste arbeider med intern analyse og kontroll av foretakets handel med finansielle instrumenter (f.eks. personale i middle-office/back-office, risikostyrings-, compliance-, controllerfunksjoner og internrevisjon). Post 1.5 Endringer i personale Opplysninger om endringer i personale skal gis for henholdsvis ansettelser og avganger. Opplysningene skal omfatte leiet hjelp. 3

4 2. Utført virksomhet dette kvartal Postene 2.2 og 2.3 Det skal settes kryss utenfor de typer av finansielle instrumenter som foretaket har hatt virksomhet i siste kvartal. Det har vært noe tvil om hvilken kategori virksomhet knyttet til valutaopsjoner skal henføres til. Valutaopsjoner gir grunnlag for å krysse av i rutene for valutarelaterte instrumenter. Med valutarelaterte instrumenter menes i denne sammenheng valutabytteavtaler, kombinerte valuta- og rentebytteavtaler, terminkontrakter i valuta, valutafutures, valutaopsjoner og eventuelt andre finansielle instrumenter med et valutaelement. Varederivatkontrakter omfatter virksomhet i varederivatkontrakter som er definert som finansielle instrumenter. Andre finansielle instrumenter vil f.eks. omfatte virksomhet knyttet til verdipapirfondsandeler. Varekontrakter omfatter virksomhet i varekontrakter som ikke er definert som finansielle instrumenter. Foretakets egenhandel For verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon omfatter post 2.3 både egenhandel som ledd i investeringstjenestevirksomhet og egenhandel som ledd i alminnelig kapitalforvaltning. Kredittinstitusjoner og utenlandske foretak som driver investeringstjenestevirksomhet gjennom filial skal kun rapportere egenhandel når denne er et ledd i investeringstjenestevirksomhet. Post 2.5 Investeringsrådgivning som definert i vphl. 2-4 første ledd. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter. Post 2.7 Drift av multilateral handelsfasilitet som definert i vphl. 2-3 fjerde ledd. Med multilateral handelsfasilitet menes et multilateralt system der det legges til rette for omsetning av finansielle instrumenter som definert i vphl. 2-2 i samsvar med objektive regler og kravene fastsatt i verdipapirhandelloven med forskrifter. 3. Tall for utførelse av ordre på vegne av kunde Post 3.1 og 3.2 Her skal rapporteres all kundehandel i annenhåndsmarkedet for de angitte finansielle instrumenter. Begrepet kundehandel omfatter her alle transaksjoner (sluttsedler) med kunder som ikke er verdipapirforetak. Eventuell omsetning i forbindelse med aktiv forvaltning inkluderes ikke med mindre selve omsetningen skjer gjennom verdipapirforetaket. Også ved nettohandler mot kunde eller internhandler der forretninger sluttes mellom to av verdipapirforetakets kunder skal både kjøpende kundes og selgende kundes handel inkluderes. Som det fremgår av spesifikasjonen i oppgaven omfatter denne posten ikke tegningsretter, eller derivater som f.eks. warrants, opsjoner eller terminer. 4

5 Post og Norske aksjer og grunnfondsbevis Postene omfatter annenhåndsomsetning av aksjer og grunnfondsbevis notert på regulert marked (f.eks Oslo Børs, Oslo Axess) og unoterte verdipapirer som er utstedt av norske utstedere. Med norske utstedere menes foretak/institusjoner med fast forretningsadresse i Norge. Post og Utenlandske aksjer o.l. Postene omfatter annenhåndsomsetning av aksjer og evt. andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer som ikke rapporteres under post Post og Norske sertifikater og obligasjoner Postene omfatter annenhåndsomsetning av sertifikater og obligasjoner utstedt av norske utstedere. Med norske utstedere menes foretak/institusjoner med fast forretningsadresse i Norge. Post og Utenlandske sertifikater og obligasjoner Postene omfatter annenhåndsomsetning av sertifikater og obligasjoner utstedt av utenlandske utstedere. 4. Resultatregnskapet pr. rapporteringsperiodens slutt Post Kurtasjehandel egenkapitalinstrumenter Posten omfatter netto godtgjørelse (kurtasje) fra annenhåndsomsetning for kunde av egenkapitalinstrumenter. Post Nettohandel egenkapitalinstrumenter Posten omfatter netto godtgjørelse ved kursdifferanse (nettohandel) fra annenhåndsomsetning for kunde av egenkapitalinstrumenter. Post Kurtasjehandel gjeldsinstrumenter Her føres netto godtgjørelse (kurtasje) fra annenhåndsomsetning av gjeldsinstrumenter. Post Nettohandel gjeldsinstrumenter Her føres godtgjørelse ved kursdifferanse (nettohandel) fra annenhåndsomsetning av gjeldsinstrumenter. Post Resultat market making Posten omfatter periodens netto inntekter eller tap på market making i egenkapitalinstrumenter og gjeldsinstrumenter. I de tilfeller urealiserte gevinster eller tap får resultateffekt etter gjeldende regnskapsregler, føres også disse her. Resultat fra market making i valutarelaterte instrumenter føres under post handel med andre finansielle instrumenter. Av praktiske grunner defineres market making relativt vidt i kvartalsoppgaven. Som market making skal rapporteres all egenhandel som ikke er alminnelig kapitalforvaltning (men ikke feilslutninger som skal spesifiseres i post og post ). Post Handel med andre finansielle instrumenter Her føres netto inntekter eller tap på handel med andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter og gjeldsinstrumenter. Inntekter fra handel med derivater som er definert som finansielle instrumenter føres her, jf. vphl. 2-2 femte ledd. I de tilfeller 5

6 urealiserte gevinster knyttet til denne handelen kan inntektsføres etter gjeldende regnskapsregler føres også disse her. Eventuell spothandel i valuta er å regne som tilknyttet virksomhet (i relasjon til verdipapirforetaket), og netto inntekter fra denne handelen skal rapporteres under andre inntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester (post ). Post Feilslutninger (gevinst) Posten omfatter gevinst på reelle feilslutninger. Reelle feilslutninger kan f.eks. oppstå ved misforståelse mellom kunde og megler om f.eks. verdipapirets navn, transaksjonens art eller limit for ordren. Posten føres brutto. Det vil si at tap på feilslutninger føres i egen post (post ). Post Kredittgivning Posten omfatter alle inntekter ved kredittgivning til kunder etter vphl. 9-6, bortsett fra renteinntekter som skal føres under post Post Inntekter fra emisjons- og rådgivningsvirksomhet Posten omfatter godtgjørelse for tilrettelegging og plassering av emisjoner, godtgjørelse foretaket mottar for å være tegningssted ved emisjoner, godtgjørelse for garantistillelse for fulltegning av emisjoner samt andre inntekter fra emisjons- og rådgivningsvirksomhet i førstehåndsmarkedet. Tilretteleggerhonorar i forbindelse med salg av f.eks sammensatte produkter føres også her. Post Inntekter fra mottak og formidling av ordre og investeringsrådgivning Posten omfatter inntekter fra investeringsrådgivning (investeringstjeneste 5) og ordreformidling (investeringstjeneste 1), jf. vphl. 2-1 første ledd. Her føres inntekter salgsleddet mottar i forbindelse med rådgivning og/eller ordreformidling av for eksempel verdipapirfondsandeler, sammensatte produkter og andre finansielle instrumenter. Slike inntekter vil omfatte returprovisjoner fra produktleverandør, tegningsprovisjoner og forvaltningshonorarer, dvs. alle inntekter salgsleddet mottar, uavhengig av hvem disse mottas fra. Post Inntekter fra drift av multilateral handelsfasilitet Posten omfatter inntekter fra drift av multilateral handelsfasilitet som definert i vphl. 2-3 fjerde ledd Post Aktiv forvaltning Posten omfatter inntekter fra aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter (forvaltningshonorar). Kurtasjeinntekter som foretaket mottar som følge av handel for aktiv forvaltningskunder skal inngå i post eller Post Andre inntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester Her føres bl.a. inntekter fra salg av valutafond, inntekter ved utlån av finansielle instrumenter, kontoføring i VPS, verdipapirforetakets inntekter fra depot- og forvaltningsfunksjoner etc. Som nevnt over skal netto inntekter på eventuell spothandel i valuta som foretas av verdipapirforetaket rapporteres her. Post Alminnelig kapitalforvaltning (gevinst) Posten omfatter inntektsført gevinst fra foretakets alminnelige kapitalforvaltning. 6

7 Post Andre driftsinntekter Posten omfatter driftsinntekter som ikke stammer fra investeringstjenestevirksomheten, f.eks. inntekter fra annen næringsvirksomhet som har naturlig sammenheng med utøvelsen av investeringstjenestevirksomheten, jf. vphl Inntekter fra evt. handel i varekontrakter, som ikke er definert som finansielle instrumenter, men som oppfyller kravene til naturlig sammenheng føres her. Post Feilslutninger (tap) Posten utgjør brutto tap på feilslutninger. Post Tap på fordringer Posten utgjør netto tap på fordringer herunder eventuelle tap som følge av kredittgivning etter vphl Post Alminnelig kapitalforvaltning (tap) Posten omfatter brutto tap fra foretakets alminnelige kapitalforvaltning. Post 4.2 Finansinntekter/-kostnader Postene her omfatter ulike typer finansinntekter/-kostnader. Post 4.6 Ekstraordinære poster For at en post skal kunne klassifiseres som ekstraordinær må den tilfredsstille følgende tre kriterier: Uvanlig, uregelmessig og vesentlig. For nærmere omtale av kriterier for klassifisering vises det til Norsk Regnskapsstandard vedrørende ekstraordinære inntekter og kostnader. 4.9 Disponering av resultatet I post 4.9 skal det opplyses om avsetning til fond for vurderingsforskjeller, foreslått utbytte og avgitt konsernbidrag. Det vises til regnskapsloven Balanse pr. rapporteringsperiodens slutt og kontroll av ansvarlig kapital Post Goodwill Posten omfatter ervervet goodwill, jf. regnskapslovens bestemmelser om dette. Post og Fordringer på eiere og selskap i samme konsern Posten er å finne både under anleggsmidler og omløpsmidler. Her skal det rapporteres hhv. langsiktige eller kortsiktige fordringer foretaket har på sin(e) eier(e) eller konsernselskaper. Posten omfatter også lån til aksjonær eller personer som er likestilt med aksjonær, jf. allmennaksjelovens (asal.) bestemmelser om dette. Post og Fordringer i forbindelse med kredittgivning og uoppgjorte handler Under disse postene føres verdipapirforetakets balanseførte verdi av fordringer på kunder. Avtaler om motregning (netting) kan kun hensyntas hvis de er juridisk bindende i en eventuell konkurssituasjon. Dette kan tilsi bruttoføring av fordringer selv om det er inngått avtale om netting mellom verdipapirforetaket og dets kunder. Slike avtaler om netting kan i mange tilfeller settes til side etter dekningsloven av et bostyre. Det finnes her visse unntak som er gitt i vphl. 14-2, jf. 14-1, men disse er som man vil se av de relevante lovregler 7

8 relativt begrensede. For øvrig vises det til adgangen til sluttavregning i henhold til lov om finansiell sikkerhetsstillelse. Netting av verdipapirforetakets fordringer på en motpart mot gjeld til en annen motpart må ikke forekomme Fordringer på andre verdipapirforetak i forbindelse med uoppgjorte handler Fordringer på en motpart kan som nevnt over ikke nettoføres med gjeld til en annen motpart. Eventuell gjeld til andre verdipapirforetak i forbindelse med verdipapiroppgjøret skal føres under gjeld til andre verdipapirforetak (post ). Post Andre fordringer Posten omfatter andre fordringer enn de som er knyttet til kredittgivning til kunder og uoppgjorte handler. Post Finansielle instrumenter Posten omfatter balanseført verdi av foretakets beholdning av finansielle instrumenter (aksjer, obligasjoner etc.) Egenkapital Postene omfatter egenkapital og stilles opp i samsvar med begrepsbruken som anvendes i de til enhver tid gjeldende regnskapsregler. 5.5 Langsiktig gjeld Postene omfatter langsiktig gjeld. 5.6 Ansvarlig lånekapital Posten omfatter ansvarlig lånekapital tatt opp og godkjent av Finanstilsynet i samsvar med reglene i forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner og verdipapirforetak. 5.7 Kortsiktig gjeld Postene omfatter kortsiktig gjeld. Post 5.9 Merknader til postene i resultatregnskapet, balansen og endring i egenkapitalen Beløp under andre variable kostnader skal spesifiseres. Det skal opplyses om saksnummer dersom det foreligger godkjenning fra Finanstilsynet til å fravike beregningsmåten under 5.11, føre opp ekstraordinære kostnader eller dersom Finanstilsynet har tilpasset kravet som følge av en vesentlig endring av foretakets virksomhet i forhold til foregående år. I denne posten skal det gis opplysninger om endringer i egenkapitalen i løpet av regnskapsåret. Det skal gis opplysning om innholdet i hver enkelt endring. Jf. 5-3 i forskrift om årsregnskap m.m for verdipapirforetak. Merk at denne bestemmelsen fraviker fra regnskapsloven 7-25 ved at det skal gis opplysninger om innholdet i hver enkelt endring og ikke bare innholdet i hver enkelt egenkapitaltransaksjon. 8

9 5.10 Attestasjoner fra revisor EGENKAPITAL For verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon skal revisor bekrefte foretakets egenkapital per utløpet av andre kvartal og per utløpet av fjerde kvartal hvert år. Finanstilsynet legger til grunn at avgivelse av denne attestasjonen fordrer en revisjonsgjennomgang som minst oppfyller kravene i ISRE Finanstilsynet presiserer at bekreftelsen enten må: a) inneholde størrelsen på egenkapitalen og (del-)årsresultatet, eller b) bekrefte innholdet i et vedlagt (del-)årsregnskap. Finanstilsynet presiserer også at kvartalsoppgaven kan endres i ettertid, slik at en bekreftelse uten angivelse av størrelsen på egenkapitalen og (del-)årsresultatet, og som i stedet viser til regnskapet i kvartalsoppgavene, ikke anses som fyllestgjørende dokumentasjon. Revisorbekreftelse på utført ISRE 2410 skal sendes inn via Altinn-oppgave KRT-1025, og være Finanstilsynet i hende senest 60 dager etter utløpet av andre kvartal og senest 30 dager etter utløpet av fjerde kvartal. MERK: Ved utløpet av fjerde kvartal kan revisjonsberetningen for årsregnskapet erstatte ISRE 2410 dersom årsregnskap med beretning er innsendt til Finanstilsynet innen 31. mars. KLIENTMIDLER Når det gjelder opplysningene som gis om klientmidler i kvartalsoppgaven, samt foretakets behandling av klientmidlene, skal revisor bekrefte dette per utløpet av årets andre og fjerde kvartal. I praksis gjøres dette ved at foretakets revisor sender inn skjemaet "Behandling av klientmidler med revisors uttalelse" (KRT-1010) i Altinn. Finanstilsynet legger til grunn at avgivelse av denne attestasjonen fordrer en revisjonsgjennomgang som minst oppfyller kravene i ISAE For ordens skyld nevnes at innsending av KRT-1010 også anses som fyllestgjørende dokumentasjon på at foretaket tilfredsstiller kravene i verdipapirforskriften Innsending av KRT-1010 skal gjennomføres senest 60 dager etter utløpet andre kvartal og senest 30 dager etter utløpet av fjerde kvartal. BEREGNING AV FASTE KOSTNADER Dette gjelder kun verdipapirforetak som omfattes av kapitalkravsforskriften Foretakets beregning av fjorårets faste kostnader i post 5.11 i kvartalsoppgaven skal bekreftes av revisor å være i samsvar med Finanstilsynets rundskriv 10/2014 om beregning av faste kostnader. Finanstilsynet legger til grunn at avgivelse av denne attestasjonen fordrer en revisjonsgjennomgang som minst oppfyller kravene i ISA 800 eller 805. Finanstilsynet presiserer også her at kvartalsoppgaven kan endres i ettertid, slik at en bekreftelse uten angivelse av størrelsen på de faste kostnadene, og som i stedet viser til post 5.11 i kvartalsoppgaven, ikke anses som fyllestgjørende dokumentasjon. Revisorbekreftelse på utført ISA 800 eller 805 skal sendes inn via Altinn-oppgave KRT- 1025, og være Finanstilsynet i hende så snart årsregnskapet for fjoråret foreligger, og senest 60 dager etter utløpet av andre kvartal. 9

10 5.11 Beregning av fjorårets faste kostnader Verdipapirforetak som ikke er omfattet av særregelen om beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko, jf. kapitalkravsforskriften 41-2, skal ikke fylle ut denne posten. Det vises til Finanstilsynets rundskriv 10/2014 om beregning av faste kostnader. Det skal benyttes tall fra siste årsregnskap ved beregningen av fjorårets faste kostnader. Rapportering av fjorårets faste kostnader vil normalt skje kun én gang pr. år i forbindelse med rapportering for 1. kvartal. Dersom årsregnskapet for fjoråret og revisorbekreftelsen av fjorårets faste kostnader ikke foreligger per 30. april, må utfylling av post 5.11 gjøres i oppgaven for 2. kvartal. Dersom budsjetterte tall legges til grunn ved beregning av kapitalkravet basert på faste kostnader er utfylling av post 5.11 ikke nødvendig. Det er heller ikke nødvendig med revisorbekreftelse av slike budsjetterte tall Sum inntekter Posten omfatter foretakets samlede inntekter inklusive finansinntekter og ekstraordinære inntekter Kurtasje betalt til ordreformidlere Posten omfatter ikke ansatte i foretaket eller foretakets representanter Variable avgifter betalt til børser, autoriserte markedsplasser, verdipapirregistre og oppgjørssentraler Posten omfatter variable avgifter som blir betalt for å utføre, registrere, eller organisere oppgjør for transaksjoner Ekstraordinære kostnader Variable kostnader som føres opp under dette punktet skal godkjennes av Finanstilsynet Andre variable kostnader Variable kostnader i forbindelse med aktiv forvaltning eller som ikke naturlig faller inn under postene til Posten skal spesifiseres i merknadsfeltet (post 5.9) % av fjorårets faste kostnader Posten beregnes automatisk. 6. Opplysninger om klientmidler/-gjeld Postene Klientmidler Postene omfatter midler på separate konti opprettet i foretakets navn, men der det spesielt er angitt at kontiene inneholder midler tilhørende klienter. Både finansielle instrumenter (målt etter markedsverdi) og kontanter eller bankinnskudd tilhørende klientene som oppbevares av foretaket på denne typen konti i Norge og utlandet skal rapporteres. Postene Klientgjeld Postene omfatter reelle forpliktelser (f.eks. registrert på kundereskontro) overfor kunder i forbindelse med verdipapirforetakets oppbevaring av klienters finansielle instrumenter og penger. 10

11 Post Netto klientmidler/-gjeld Klientmidler og klientgjeld skal ikke føres i verdipapirforetakenes finansregnskap. Et eventuelt overskudd av klientmidler på klientkonto blir imidlertid behandlet regnskapsmessig som andre fordringer (post ). Et eventuelt underskudd på klientmidler behandles i kvartalsoppgaven som annen kortsiktig gjeld (post ). 8. Opplysninger om aktiv forvaltning Post Egenkapitalinstrumenter og tilhørende derivater Her skal det angis hvor mye av kunders midler som er plassert i egenkapitalinstrumenter og derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende (målt etter virkelig verdi eller underliggende instruments virkelige verdi når det gjelder derivater). Post Gjeldsinstrumenter og tilhørende derivater Her skal det angis hvor mye av kunders midler som er plassert i gjeldsinstrumenter og derivater med gjeldsinstrumenter som underliggende (målt etter virkelig verdi eller underliggende instruments virkelige verdi når det gjelder derivater). Post Andre finansielle instrumenter Her skal det angis hvor mye av kunders midler som er plassert i andre typer finansielle instrumenter, jf. vphl. 2-2 (målt etter virkelig verdi eller underliggende instruments virkelige verdi når det gjelder derivater). Post Bankinnskudd I post skal summen av bankinnskudd angis. Postene og , og samt og kjøp/salg i løpet av perioden Transaksjonsvolumet summert i post , og skal splittes i kjøps- og salgstransaksjoner i postene og , og samt og Post , og Transaksjonsvolum for hhv. egenkapital-,, gjelds- og andre finansielle instrumenter I post , og skal summen av handelsbeløp for transaksjoner i henholdsvis egenkapitalinstrumenter, gjeldsinstrumenter og andre finansielle instrumenter (inkludert derivater vurdert til nominell verdi av underliggende instrumenter) som er utført i kvartalet fremgå. Post Andel av transaksjonsvolum utført av verdipapirforetaket eller annet foretak i samme konsern I post skal transaksjonsvolum som er utført av foretaket selv eller foretak i samme konsern angis. Volumet skal oppgis som beløp i 1000 kroner. Post Antall kunder Det skal gis opplysninger om det antall investorer som omfattes av foretakets aktiv forvaltningsservice. Postene og Porteføljeverdi største/minste kunde I postene og skal porteføljeverdier for største og minste kunde angis. 11

12 9. Andre opplysninger Post 9.1 Verdipapiroppgjøret I post 9.1 føres opplysninger om foretakets deltagelse i verdipapiroppgjøret i VPS/Norges Bank i løpet av kvartalet. Dette gjelder også filialer som har en garantist som stiller bunngaranti i Norges Bank. Enkelte foretak er også med i verdipapiroppgjør i andre land. For disse oppgjørene skal opplysningene som nevnt i post føres i kommentarfeltet i post Post 9.2 Spørsmålet omfatter alle lån som er gitt av foretaket til foretakets aksjonærer eller personer som er likestilt med disse, jf. allmennaksjelovens bestemmelser om dette. Dersom denne type lån er gitt av foretaket skal det angis i kommentarfeltet om lånet er tillatt etter asal. 8-7 tredje ledd. Post 9.3 Dersom det foreligger stevning, forliksklage e.l. mot foretaket i forbindelse med foretakets utøvelse av investeringstjenestevirksomhet/verdipapirvirksomhet skal kopi av dokumenter som gir opplysninger om sakens art, omfang o.l. sendes til Finanstilsynet som vedlegg til kvartalsoppgaven, e-post til eller som brev til Finanstilsynet. Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo. Posten skal også fylles ut av kredittinstitusjoner og utenlandske foretak som driver investeringstjenestevirksomhet gjennom filial så langt gjelder investeringtjenestevirksomheten. 12

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING 1 Innhold INNLEDNING... 3 Rapportering i Altinn... 3 Kort om hvordan

Detaljer

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag:

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag: Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: a) NF oppretter bankkonto for Kunden i tilknytning til Verdipapirdepotet. b) NF har rett til å belaste bankkontoen med et beløp

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Januar 2015 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2)

Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2) Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2) I Depot-/kontoavtalen og i disse forretningsvilkårene skal begrepene nedenfor defineres som i den svenske loven (2007:528)

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer