VEILEDNING TIL UTFYLLING AV KVARTALSOPPGAVE FOR VERDIPAPIRFORETAK (KRT-1008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNING TIL UTFYLLING AV KVARTALSOPPGAVE FOR VERDIPAPIRFORETAK (KRT-1008)"

Transkript

1 VEILEDNING TIL UTFYLLING AV KVARTALSOPPGAVE FOR VERDIPAPIRFORETAK (KRT-1008) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse Oppgaven blir innhentet med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) 4 nr. 3 og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (vphl.) 15-2 første ledd og 16-1 første ledd, jf. forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) 29. juni 2007 nr Rapporteringsplikten gjelder for verdipapirforetak (inkludert eventuelle filialer av slike) med tillatelse gitt av norske myndigheter til å yte investeringstjenester i Norge samt utenlandske foretak som driver virksomhet gjennom filial her i landet. Kredittinstitusjoner (som er verdipapirforetak) og utenlandske foretak som driver investeringstjenestevirksomhet gjennom filial skal rapportere følgende opplysninger i kvartalsoppgaven: - Post 1.3 Hvem henvendelser kan rettes til. - Post 1.4 til Opplysninger om antall ansatte og endringer i personale - Post 2 Kryss av for utført virksomhet i kvartalet - Post 3 Tall for utførelse av ordre på vegne av kunde - Post til Driftsinntekter og enkelte kostnadsposter - Post 6 Opplysninger om klientmidler/-gjeld - Post 8 Opplysninger om aktiv forvaltning (porteføljeforvaltning) - Post til Opplysninger om verdipapiroppgjøret (Kun dersom filialen har en garantist som stiller bunngaranti i Norges Bank) - Post 9.3 Opplysninger om evt. forliksklage, stevning eller sak for domstol mot investeringstjenestevirksomheten Verdipapirforetaket skal fylle ut og sende inn kvartalsoppgaven til Finanstilsynet elektronisk gjennom Altinn (www.altinn.no). Oppgaven ligger på hovedsiden til foretaket. Frist for innsendelse er 30 dager etter utløpet av hvert kvartal. I tillegg skal årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for verdipapirforetaket sendes til Finanstilsynet når dette foreligger. Med sikte på å redusere foretakenes rapporteringsbyrde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon , eller hos Finanstilsynet på telefon

2 Generelt Hvis verdipapirforetakets kvartalsregnskap er av god kvalitet vil opplysningene om resultat og balanseposter i kvartalsrapporten til Finanstilsynet i stor grad kunne baseres på disse. Dette innebærer bl.a. at verdien av fordringer og posisjoner i finansielle instrumenter må være vurdert etter regnskapslovens vurderingsprinsipper og god regnskapsskikk. Dersom foreløpige tall benyttes for å nå Finanstilsynets frister f.eks. i forbindelse med kvartalsoppgaven for fjerde kvartal skal ny kvartalsoppgave sendes med de endelige tallene for kvartalet dersom det er vesentlige avvik (mellom foreløpig og endelig regnskap) på resultat eller egenkapitalposter i kvartalsoppgaven. (Det samme gjelder forøvrig kapitaldekningsoppgavene.) Finanstilsynet viser forøvrig til verdipapirhandelloven 15-2 som pålegger foretaket en generell opplysningsplikt til straks å opplyse Finanstilsynet dersom det inntreffer forhold som kan innebære stor risiko knyttet til driften av foretaket. Kort om hvordan Altinn fungerer Feltene i skjemaet endres etter hvilke svar som gis underveis i utfyllingen. Dersom svaret som gis på ett spørsmål betyr at det neste ikke er relevant, blir ikke dette vist. Dermed slipper utfylleren å bruke tid på spørsmål som ikke er relevante. Noen spørsmål har egne hjelpetekster. Disse blir synlige ved at man klikker på spørsmålstegnet ved siden av det aktuelle spørsmålet. Innlogging på skjer ved hjelp av personnummer, uansett om man skal rapportere på vegne av seg selv eller på vegne av et foretak hvor man har en rolle. Hvilken rolle man er tildelt for et foretak i Altinn, bestemmes av hvilke roller man er oppført med i Enhetsregisteret. Disse rollene definerer tilgang og rettigheter i Altinn. Etter innloggingen står navnet på den som er innlogget i feltet øverst på siden. Her finnes også informasjon om hvilken person eller hvilket foretak denne personen rapporterer for. Ved å klikke på feltet Rapporterer for, eller på teksten Se alle ved siden av feltet, får man opp en liste over de foretakene man har roller i. Ved å klikke på det foretaket man ønsker å rapportere for, kommer man til foretakets hovedside. Herfra kan man starte utfylling av et nytt skjema. Ulike personer med roller i det aktuelle foretaket har via foretakets hovedside tilgang til de samme skjemaene. Dermed kan flere personer bidra i utfyllingen av et skjema. Det er imidlertid ikke mulig for flere personer å jobbe i samme skjema samtidig. Alle som har en rolle i et foretak kan delegere denne rollen eller rettigheten (gi fullmakt) til andre. Dette gjør det mulig for andre enn de med forhåndsdefinerte roller i foretaket å fylle ut skjemaet. For å delegere rettigheter trenger du fødselsnummer og etternavn til personen du skal delegere til. Delegering av rettigheter gjøres på følgende måte: Velg det foretaket eller den privatpersonen du ønsker å delegere rettigheter for i feltet Rapporterer for øverst på siden Velg menypunktet Mine roller og rettigheter under arkfanen Administrasjon Velg Deleger rettigheter enkeltvis i venstremenyen Følg instruksjonene på siden. 2

3 For å sende inn skjemaet på nytt (selv om fristen er gått ut) via Altinn finnes det en "Lag ny kopi" funksjon til høyre for den allerede innsendte oppgaven under Min meldingsboks -> Arkivert. For mer informasjon om Altinn, se Altinn brukerservice på telefon , eller på e-post besvarer spørsmål i forbindelse med delegering av roller, problemer med å finne riktig skjema, feilmeldinger, innsendelse og utskrift av skjemaet mv. Språk I Altinn kan du velge skjema på bokmål eller nynorsk. Du vil få hjelpetekster i valgt språkform. Automatisk kontroll av skjemaet Underveis i utfyllingen og ved innsending av skjemaet gjøres det flere automatiske kontroller. Disse kontrollene sjekker bl.a. om svar gitt i ulike felter som henger sammen er logiske, om beløp som blir oppgitt er realistiske eller ikke, og om obligatoriske felter er utfylt. Det betyr at du underveis i utfyllingen vil kunne få spørsmål om å bekrefte at en opplysning du har gitt er riktig. Før skjemaet blir sendt inn kontrolleres alle feltene, og eventuelle feil blir listet opp i en feilliste. Alle feilene i feillisten må rettes før skjemaet kan sendes inn. Automatisk kontroll av skjemaet sikrer riktigere og mer fullstendig utfylte oppgaver. Det betyr mindre etterarbeid og oppfølging, både for foretaket selv og for Finanstilsynet. Bedre utfylling vil dessuten bidra til at statistikken blir mer pålitelig. 1. Opplysninger om foretakets organisasjon For verdipapirforetak som er kredittinstitusjon og utenlandske foretak som driver investeringstjenestevirksomhet gjennom filial omfatter opplysningene ansatte som normalt har innsyn i eller arbeider med foretakets investeringstjenester. Post Administrasjon Med administrasjon menes ansatte som i det vesentligste utfører administrative oppgaver for foretaket, bl.a. leder av administrasjonen, regnskapspersonale og sentralbord/forværelsesansatte. Post Intern analyse/kontroll Med personale som arbeider med analyse/kontroll menes ansatte som i det vesentligste arbeider med intern analyse og kontroll av foretakets handel med finansielle instrumenter (f.eks. personale i middle-office/back-office, risikostyrings-, compliance-, controllerfunksjoner og internrevisjon). Post 1.5 Endringer i personale Opplysninger om endringer i personale skal gis for henholdsvis ansettelser og avganger. Opplysningene skal omfatte leiet hjelp. 3

4 2. Utført virksomhet dette kvartal Postene 2.2 og 2.3 Det skal settes kryss utenfor de typer av finansielle instrumenter som foretaket har hatt virksomhet i siste kvartal. Det har vært noe tvil om hvilken kategori virksomhet knyttet til valutaopsjoner skal henføres til. Valutaopsjoner gir grunnlag for å krysse av i rutene for valutarelaterte instrumenter. Med valutarelaterte instrumenter menes i denne sammenheng valutabytteavtaler, kombinerte valuta- og rentebytteavtaler, terminkontrakter i valuta, valutafutures, valutaopsjoner og eventuelt andre finansielle instrumenter med et valutaelement. Varederivatkontrakter omfatter virksomhet i varederivatkontrakter som er definert som finansielle instrumenter. Andre finansielle instrumenter vil f.eks. omfatte virksomhet knyttet til verdipapirfondsandeler. Varekontrakter omfatter virksomhet i varekontrakter som ikke er definert som finansielle instrumenter. Foretakets egenhandel For verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon omfatter post 2.3 både egenhandel som ledd i investeringstjenestevirksomhet og egenhandel som ledd i alminnelig kapitalforvaltning. Kredittinstitusjoner og utenlandske foretak som driver investeringstjenestevirksomhet gjennom filial skal kun rapportere egenhandel når denne er et ledd i investeringstjenestevirksomhet. Post 2.5 Investeringsrådgivning som definert i vphl. 2-4 første ledd. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter. Post 2.7 Drift av multilateral handelsfasilitet som definert i vphl. 2-3 fjerde ledd. Med multilateral handelsfasilitet menes et multilateralt system der det legges til rette for omsetning av finansielle instrumenter som definert i vphl. 2-2 i samsvar med objektive regler og kravene fastsatt i verdipapirhandelloven med forskrifter. 3. Tall for utførelse av ordre på vegne av kunde Post 3.1 og 3.2 Her skal rapporteres all kundehandel i annenhåndsmarkedet for de angitte finansielle instrumenter. Begrepet kundehandel omfatter her alle transaksjoner (sluttsedler) med kunder som ikke er verdipapirforetak. Eventuell omsetning i forbindelse med aktiv forvaltning inkluderes ikke med mindre selve omsetningen skjer gjennom verdipapirforetaket. Også ved nettohandler mot kunde eller internhandler der forretninger sluttes mellom to av verdipapirforetakets kunder skal både kjøpende kundes og selgende kundes handel inkluderes. Som det fremgår av spesifikasjonen i oppgaven omfatter denne posten ikke tegningsretter, eller derivater som f.eks. warrants, opsjoner eller terminer. 4

5 Post og Norske aksjer og grunnfondsbevis Postene omfatter annenhåndsomsetning av aksjer og grunnfondsbevis notert på regulert marked (f.eks Oslo Børs, Oslo Axess) og unoterte verdipapirer som er utstedt av norske utstedere. Med norske utstedere menes foretak/institusjoner med fast forretningsadresse i Norge. Post og Utenlandske aksjer o.l. Postene omfatter annenhåndsomsetning av aksjer og evt. andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer som ikke rapporteres under post Post og Norske sertifikater og obligasjoner Postene omfatter annenhåndsomsetning av sertifikater og obligasjoner utstedt av norske utstedere. Med norske utstedere menes foretak/institusjoner med fast forretningsadresse i Norge. Post og Utenlandske sertifikater og obligasjoner Postene omfatter annenhåndsomsetning av sertifikater og obligasjoner utstedt av utenlandske utstedere. 4. Resultatregnskapet pr. rapporteringsperiodens slutt Post Kurtasjehandel egenkapitalinstrumenter Posten omfatter netto godtgjørelse (kurtasje) fra annenhåndsomsetning for kunde av egenkapitalinstrumenter. Post Nettohandel egenkapitalinstrumenter Posten omfatter netto godtgjørelse ved kursdifferanse (nettohandel) fra annenhåndsomsetning for kunde av egenkapitalinstrumenter. Post Kurtasjehandel gjeldsinstrumenter Her føres netto godtgjørelse (kurtasje) fra annenhåndsomsetning av gjeldsinstrumenter. Post Nettohandel gjeldsinstrumenter Her føres godtgjørelse ved kursdifferanse (nettohandel) fra annenhåndsomsetning av gjeldsinstrumenter. Post Resultat market making Posten omfatter periodens netto inntekter eller tap på market making i egenkapitalinstrumenter og gjeldsinstrumenter. I de tilfeller urealiserte gevinster eller tap får resultateffekt etter gjeldende regnskapsregler, føres også disse her. Resultat fra market making i valutarelaterte instrumenter føres under post handel med andre finansielle instrumenter. Av praktiske grunner defineres market making relativt vidt i kvartalsoppgaven. Som market making skal rapporteres all egenhandel som ikke er alminnelig kapitalforvaltning (men ikke feilslutninger som skal spesifiseres i post og post ). Post Handel med andre finansielle instrumenter Her føres netto inntekter eller tap på handel med andre finansielle instrumenter enn egenkapitalinstrumenter og gjeldsinstrumenter. Inntekter fra handel med derivater som er definert som finansielle instrumenter føres her, jf. vphl. 2-2 femte ledd. I de tilfeller 5

6 urealiserte gevinster knyttet til denne handelen kan inntektsføres etter gjeldende regnskapsregler føres også disse her. Eventuell spothandel i valuta er å regne som tilknyttet virksomhet (i relasjon til verdipapirforetaket), og netto inntekter fra denne handelen skal rapporteres under andre inntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester (post ). Post Feilslutninger (gevinst) Posten omfatter gevinst på reelle feilslutninger. Reelle feilslutninger kan f.eks. oppstå ved misforståelse mellom kunde og megler om f.eks. verdipapirets navn, transaksjonens art eller limit for ordren. Posten føres brutto. Det vil si at tap på feilslutninger føres i egen post (post ). Post Kredittgivning Posten omfatter alle inntekter ved kredittgivning til kunder etter vphl. 9-6, bortsett fra renteinntekter som skal føres under post Post Inntekter fra emisjons- og rådgivningsvirksomhet Posten omfatter godtgjørelse for tilrettelegging og plassering av emisjoner, godtgjørelse foretaket mottar for å være tegningssted ved emisjoner, godtgjørelse for garantistillelse for fulltegning av emisjoner samt andre inntekter fra emisjons- og rådgivningsvirksomhet i førstehåndsmarkedet. Tilretteleggerhonorar i forbindelse med salg av f.eks sammensatte produkter føres også her. Post Inntekter fra mottak og formidling av ordre og investeringsrådgivning Posten omfatter inntekter fra investeringsrådgivning (investeringstjeneste 5) og ordreformidling (investeringstjeneste 1), jf. vphl. 2-1 første ledd. Her føres inntekter salgsleddet mottar i forbindelse med rådgivning og/eller ordreformidling av for eksempel verdipapirfondsandeler, sammensatte produkter og andre finansielle instrumenter. Slike inntekter vil omfatte returprovisjoner fra produktleverandør, tegningsprovisjoner og forvaltningshonorarer, dvs. alle inntekter salgsleddet mottar, uavhengig av hvem disse mottas fra. Post Inntekter fra drift av multilateral handelsfasilitet Posten omfatter inntekter fra drift av multilateral handelsfasilitet som definert i vphl. 2-3 fjerde ledd Post Aktiv forvaltning Posten omfatter inntekter fra aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter (forvaltningshonorar). Kurtasjeinntekter som foretaket mottar som følge av handel for aktiv forvaltningskunder skal inngå i post eller Post Andre inntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester Her føres bl.a. inntekter fra salg av valutafond, inntekter ved utlån av finansielle instrumenter, kontoføring i VPS, verdipapirforetakets inntekter fra depot- og forvaltningsfunksjoner etc. Som nevnt over skal netto inntekter på eventuell spothandel i valuta som foretas av verdipapirforetaket rapporteres her. Post Alminnelig kapitalforvaltning (gevinst) Posten omfatter inntektsført gevinst fra foretakets alminnelige kapitalforvaltning. 6

7 Post Andre driftsinntekter Posten omfatter driftsinntekter som ikke stammer fra investeringstjenestevirksomheten, f.eks. inntekter fra annen næringsvirksomhet som har naturlig sammenheng med utøvelsen av investeringstjenestevirksomheten, jf. vphl Inntekter fra evt. handel i varekontrakter, som ikke er definert som finansielle instrumenter, men som oppfyller kravene til naturlig sammenheng føres her. Post Feilslutninger (tap) Posten utgjør brutto tap på feilslutninger. Post Tap på fordringer Posten utgjør netto tap på fordringer herunder eventuelle tap som følge av kredittgivning etter vphl Post Alminnelig kapitalforvaltning (tap) Posten omfatter brutto tap fra foretakets alminnelige kapitalforvaltning. Post 4.2 Finansinntekter/-kostnader Postene her omfatter ulike typer finansinntekter/-kostnader. Post 4.6 Ekstraordinære poster For at en post skal kunne klassifiseres som ekstraordinær må den tilfredsstille følgende tre kriterier: Uvanlig, uregelmessig og vesentlig. For nærmere omtale av kriterier for klassifisering vises det til Norsk Regnskapsstandard vedrørende ekstraordinære inntekter og kostnader. 4.9 Disponering av resultatet I post 4.9 skal det opplyses om avsetning til fond for vurderingsforskjeller, foreslått utbytte og avgitt konsernbidrag. Det vises til regnskapsloven Balanse pr. rapporteringsperiodens slutt og kontroll av ansvarlig kapital Post Goodwill Posten omfatter ervervet goodwill, jf. regnskapslovens bestemmelser om dette. Post og Fordringer på eiere og selskap i samme konsern Posten er å finne både under anleggsmidler og omløpsmidler. Her skal det rapporteres hhv. langsiktige eller kortsiktige fordringer foretaket har på sin(e) eier(e) eller konsernselskaper. Posten omfatter også lån til aksjonær eller personer som er likestilt med aksjonær, jf. allmennaksjelovens (asal.) bestemmelser om dette. Post og Fordringer i forbindelse med kredittgivning og uoppgjorte handler Under disse postene føres verdipapirforetakets balanseførte verdi av fordringer på kunder. Avtaler om motregning (netting) kan kun hensyntas hvis de er juridisk bindende i en eventuell konkurssituasjon. Dette kan tilsi bruttoføring av fordringer selv om det er inngått avtale om netting mellom verdipapirforetaket og dets kunder. Slike avtaler om netting kan i mange tilfeller settes til side etter dekningsloven av et bostyre. Det finnes her visse unntak som er gitt i vphl. 14-2, jf. 14-1, men disse er som man vil se av de relevante lovregler 7

8 relativt begrensede. For øvrig vises det til adgangen til sluttavregning i henhold til lov om finansiell sikkerhetsstillelse. Netting av verdipapirforetakets fordringer på en motpart mot gjeld til en annen motpart må ikke forekomme Fordringer på andre verdipapirforetak i forbindelse med uoppgjorte handler Fordringer på en motpart kan som nevnt over ikke nettoføres med gjeld til en annen motpart. Eventuell gjeld til andre verdipapirforetak i forbindelse med verdipapiroppgjøret skal føres under gjeld til andre verdipapirforetak (post ). Post Andre fordringer Posten omfatter andre fordringer enn de som er knyttet til kredittgivning til kunder og uoppgjorte handler. Post Finansielle instrumenter Posten omfatter balanseført verdi av foretakets beholdning av finansielle instrumenter (aksjer, obligasjoner etc.) Egenkapital Postene omfatter egenkapital og stilles opp i samsvar med begrepsbruken som anvendes i de til enhver tid gjeldende regnskapsregler. 5.5 Langsiktig gjeld Postene omfatter langsiktig gjeld. 5.6 Ansvarlig lånekapital Posten omfatter ansvarlig lånekapital tatt opp og godkjent av Finanstilsynet i samsvar med reglene i forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner og verdipapirforetak. 5.7 Kortsiktig gjeld Postene omfatter kortsiktig gjeld. Post 5.9 Merknader til postene i resultatregnskapet, balansen og endring i egenkapitalen Beløp under andre variable kostnader skal spesifiseres. Det skal opplyses om saksnummer dersom det foreligger godkjenning fra Finanstilsynet til å fravike beregningsmåten under 5.11, føre opp ekstraordinære kostnader eller dersom Finanstilsynet har tilpasset kravet som følge av en vesentlig endring av foretakets virksomhet i forhold til foregående år. I denne posten skal det gis opplysninger om endringer i egenkapitalen i løpet av regnskapsåret. Det skal gis opplysning om innholdet i hver enkelt endring. Jf. 5-3 i forskrift om årsregnskap m.m for verdipapirforetak. Merk at denne bestemmelsen fraviker fra regnskapsloven 7-25 ved at det skal gis opplysninger om innholdet i hver enkelt endring og ikke bare innholdet i hver enkelt egenkapitaltransaksjon. 8

9 5.10 Attestasjoner fra revisor EGENKAPITAL For verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon skal revisor bekrefte foretakets egenkapital per utløpet av andre kvartal og per utløpet av fjerde kvartal hvert år. Finanstilsynet legger til grunn at avgivelse av denne attestasjonen fordrer en revisjonsgjennomgang som minst oppfyller kravene i ISRE Finanstilsynet presiserer at bekreftelsen enten må: a) inneholde størrelsen på egenkapitalen og (del-)årsresultatet, eller b) bekrefte innholdet i et vedlagt (del-)årsregnskap. Finanstilsynet presiserer også at kvartalsoppgaven kan endres i ettertid, slik at en bekreftelse uten angivelse av størrelsen på egenkapitalen og (del-)årsresultatet, og som i stedet viser til regnskapet i kvartalsoppgavene, ikke anses som fyllestgjørende dokumentasjon. Revisorbekreftelse på utført ISRE 2410 skal sendes inn via Altinn-oppgave KRT-1025, og være Finanstilsynet i hende senest 60 dager etter utløpet av andre kvartal og senest 30 dager etter utløpet av fjerde kvartal. MERK: Ved utløpet av fjerde kvartal kan revisjonsberetningen for årsregnskapet erstatte ISRE 2410 dersom årsregnskap med beretning er innsendt til Finanstilsynet innen 31. mars. KLIENTMIDLER Når det gjelder opplysningene som gis om klientmidler i kvartalsoppgaven, samt foretakets behandling av klientmidlene, skal revisor bekrefte dette per utløpet av årets andre og fjerde kvartal. I praksis gjøres dette ved at foretakets revisor sender inn skjemaet "Behandling av klientmidler med revisors uttalelse" (KRT-1010) i Altinn. Finanstilsynet legger til grunn at avgivelse av denne attestasjonen fordrer en revisjonsgjennomgang som minst oppfyller kravene i ISAE For ordens skyld nevnes at innsending av KRT-1010 også anses som fyllestgjørende dokumentasjon på at foretaket tilfredsstiller kravene i verdipapirforskriften Innsending av KRT-1010 skal gjennomføres senest 60 dager etter utløpet andre kvartal og senest 30 dager etter utløpet av fjerde kvartal. BEREGNING AV FASTE KOSTNADER Dette gjelder kun verdipapirforetak som omfattes av kapitalkravsforskriften Foretakets beregning av fjorårets faste kostnader i post 5.11 i kvartalsoppgaven skal bekreftes av revisor å være i samsvar med Finanstilsynets rundskriv 10/2014 om beregning av faste kostnader. Finanstilsynet legger til grunn at avgivelse av denne attestasjonen fordrer en revisjonsgjennomgang som minst oppfyller kravene i ISA 800 eller 805. Finanstilsynet presiserer også her at kvartalsoppgaven kan endres i ettertid, slik at en bekreftelse uten angivelse av størrelsen på de faste kostnadene, og som i stedet viser til post 5.11 i kvartalsoppgaven, ikke anses som fyllestgjørende dokumentasjon. Revisorbekreftelse på utført ISA 800 eller 805 skal sendes inn via Altinn-oppgave KRT- 1025, og være Finanstilsynet i hende så snart årsregnskapet for fjoråret foreligger, og senest 60 dager etter utløpet av andre kvartal. 9

10 5.11 Beregning av fjorårets faste kostnader Verdipapirforetak som ikke er omfattet av særregelen om beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko, jf. kapitalkravsforskriften 41-2, skal ikke fylle ut denne posten. Det vises til Finanstilsynets rundskriv 10/2014 om beregning av faste kostnader. Det skal benyttes tall fra siste årsregnskap ved beregningen av fjorårets faste kostnader. Rapportering av fjorårets faste kostnader vil normalt skje kun én gang pr. år i forbindelse med rapportering for 1. kvartal. Dersom årsregnskapet for fjoråret og revisorbekreftelsen av fjorårets faste kostnader ikke foreligger per 30. april, må utfylling av post 5.11 gjøres i oppgaven for 2. kvartal. Dersom budsjetterte tall legges til grunn ved beregning av kapitalkravet basert på faste kostnader er utfylling av post 5.11 ikke nødvendig. Det er heller ikke nødvendig med revisorbekreftelse av slike budsjetterte tall Sum inntekter Posten omfatter foretakets samlede inntekter inklusive finansinntekter og ekstraordinære inntekter Kurtasje betalt til ordreformidlere Posten omfatter ikke ansatte i foretaket eller foretakets representanter Variable avgifter betalt til børser, autoriserte markedsplasser, verdipapirregistre og oppgjørssentraler Posten omfatter variable avgifter som blir betalt for å utføre, registrere, eller organisere oppgjør for transaksjoner Ekstraordinære kostnader Variable kostnader som føres opp under dette punktet skal godkjennes av Finanstilsynet Andre variable kostnader Variable kostnader i forbindelse med aktiv forvaltning eller som ikke naturlig faller inn under postene til Posten skal spesifiseres i merknadsfeltet (post 5.9) % av fjorårets faste kostnader Posten beregnes automatisk. 6. Opplysninger om klientmidler/-gjeld Postene Klientmidler Postene omfatter midler på separate konti opprettet i foretakets navn, men der det spesielt er angitt at kontiene inneholder midler tilhørende klienter. Både finansielle instrumenter (målt etter markedsverdi) og kontanter eller bankinnskudd tilhørende klientene som oppbevares av foretaket på denne typen konti i Norge og utlandet skal rapporteres. Postene Klientgjeld Postene omfatter reelle forpliktelser (f.eks. registrert på kundereskontro) overfor kunder i forbindelse med verdipapirforetakets oppbevaring av klienters finansielle instrumenter og penger. 10

11 Post Netto klientmidler/-gjeld Klientmidler og klientgjeld skal ikke føres i verdipapirforetakenes finansregnskap. Et eventuelt overskudd av klientmidler på klientkonto blir imidlertid behandlet regnskapsmessig som andre fordringer (post ). Et eventuelt underskudd på klientmidler behandles i kvartalsoppgaven som annen kortsiktig gjeld (post ). 8. Opplysninger om aktiv forvaltning Post Egenkapitalinstrumenter og tilhørende derivater Her skal det angis hvor mye av kunders midler som er plassert i egenkapitalinstrumenter og derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende (målt etter virkelig verdi eller underliggende instruments virkelige verdi når det gjelder derivater). Post Gjeldsinstrumenter og tilhørende derivater Her skal det angis hvor mye av kunders midler som er plassert i gjeldsinstrumenter og derivater med gjeldsinstrumenter som underliggende (målt etter virkelig verdi eller underliggende instruments virkelige verdi når det gjelder derivater). Post Andre finansielle instrumenter Her skal det angis hvor mye av kunders midler som er plassert i andre typer finansielle instrumenter, jf. vphl. 2-2 (målt etter virkelig verdi eller underliggende instruments virkelige verdi når det gjelder derivater). Post Bankinnskudd I post skal summen av bankinnskudd angis. Postene og , og samt og kjøp/salg i løpet av perioden Transaksjonsvolumet summert i post , og skal splittes i kjøps- og salgstransaksjoner i postene og , og samt og Post , og Transaksjonsvolum for hhv. egenkapital-,, gjelds- og andre finansielle instrumenter I post , og skal summen av handelsbeløp for transaksjoner i henholdsvis egenkapitalinstrumenter, gjeldsinstrumenter og andre finansielle instrumenter (inkludert derivater vurdert til nominell verdi av underliggende instrumenter) som er utført i kvartalet fremgå. Post Andel av transaksjonsvolum utført av verdipapirforetaket eller annet foretak i samme konsern I post skal transaksjonsvolum som er utført av foretaket selv eller foretak i samme konsern angis. Volumet skal oppgis som beløp i 1000 kroner. Post Antall kunder Det skal gis opplysninger om det antall investorer som omfattes av foretakets aktiv forvaltningsservice. Postene og Porteføljeverdi største/minste kunde I postene og skal porteføljeverdier for største og minste kunde angis. 11

12 9. Andre opplysninger Post 9.1 Verdipapiroppgjøret I post 9.1 føres opplysninger om foretakets deltagelse i verdipapiroppgjøret i VPS/Norges Bank i løpet av kvartalet. Dette gjelder også filialer som har en garantist som stiller bunngaranti i Norges Bank. Enkelte foretak er også med i verdipapiroppgjør i andre land. For disse oppgjørene skal opplysningene som nevnt i post føres i kommentarfeltet i post Post 9.2 Spørsmålet omfatter alle lån som er gitt av foretaket til foretakets aksjonærer eller personer som er likestilt med disse, jf. allmennaksjelovens bestemmelser om dette. Dersom denne type lån er gitt av foretaket skal det angis i kommentarfeltet om lånet er tillatt etter asal. 8-7 tredje ledd. Post 9.3 Dersom det foreligger stevning, forliksklage e.l. mot foretaket i forbindelse med foretakets utøvelse av investeringstjenestevirksomhet/verdipapirvirksomhet skal kopi av dokumenter som gir opplysninger om sakens art, omfang o.l. sendes til Finanstilsynet som vedlegg til kvartalsoppgaven, e-post til eller som brev til Finanstilsynet. Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo. Posten skal også fylles ut av kredittinstitusjoner og utenlandske foretak som driver investeringstjenestevirksomhet gjennom filial så langt gjelder investeringtjenestevirksomheten. 12

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV KVARTALSOPPGAVE 1 FOR VERDIPAPIRFORETAK

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV KVARTALSOPPGAVE 1 FOR VERDIPAPIRFORETAK VEILEDNING TIL UTFYLLING AV KVARTALSOPPGAVE 1 FOR VERDIPAPIRFORETAK Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse Oppgaven blir innhentet med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

VEILEDNING TIL HALVÅRSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND OG AIF- FORVALTERE (KRT og KRT ) (sist oppdatert 1.

VEILEDNING TIL HALVÅRSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND OG AIF- FORVALTERE (KRT og KRT ) (sist oppdatert 1. VEILEDNING TIL HALVÅRSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND OG AIF- FORVALTERE (KRT-1009-1 og KRT-1009-2) (sist oppdatert 1. juli 2016) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1010

Veiledning for utfylling av KRT-1010 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1010 For forsikringsformidlere 20. januar 2012 2 Finanstilsynet Innhold Innhold 3 1. Innledning 4 1.1 Rapportering i Altinn 4 1.2 Kort om hvordan man

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1010

Veiledning for utfylling av KRT-1010 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1010 For forsikringsformidlere 27. juni 2012 2 Finanstilsynet Innhold Innhold 3 1. Innledning 4 1.1 Elektronisk innlevering via Altinn 4 1.2 Kort om

Detaljer

Finanstilsynet 27. januar 2010 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING

Finanstilsynet 27. januar 2010 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING Finanstilsynet 27. januar 2010 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING 1 Innhold INNLEDNING... 3 Rapportering i Altinn... 3 Kort om hvordan

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1007

Veiledning for utfylling av KRT-1007 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1007 For forsikringsformidlere 20. januar 2012 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Rapportering i Altinn 3 1.2 Kort om hvordan man bruker Altinn 3 1.3 Språk

Detaljer

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING 1 Innhold INNLEDNING... 3 Rapportering i Altinn... 3 Kort om hvordan

Detaljer

KRT Halvårsoppgave for verdipapirforetak. nmlkj Ja nmlkji Nei

KRT Halvårsoppgave for verdipapirforetak. nmlkj Ja nmlkji Nei 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: 29. august for oppgaven for første halvår og 30. januar for oppgaven for andre halvår. Veiledning til utfylling av halvårsoppgaven for verdipapirforetak (KRT-1008)

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31.

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. mai 2013) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse

Detaljer

Halvårsoppgave for verdipapirforetak (KRT )

Halvårsoppgave for verdipapirforetak (KRT ) Foretaket er ansvarlig for utfylling, signering og innsending av oppgaven. Revisors signering av oppgaven er en bekreftelse på innholdet i oppgaven, begrenset til del 6 Revisors uttalelse. 1. Generelle

Detaljer

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode 1. Generelle opplysninger 1.1 Rapporteringsperiode 1.1.1 Årstall 2015 1.1.2 Rapporteringsperiode 2. halvår 1.2 Opplysninger om foretaket 1.2.1 Organisasjonsnummer 910048708 1.2.2 Foretakets navn INNFJORDEN

Detaljer

VEILEDNING TIL HALVÅRSOPPGAVE FOR VERDIPAPIRFORETAK (KRT-1008-1 og KRT-1008-2) (sist oppdatert 13. mai 2016)

VEILEDNING TIL HALVÅRSOPPGAVE FOR VERDIPAPIRFORETAK (KRT-1008-1 og KRT-1008-2) (sist oppdatert 13. mai 2016) VEILEDNING TIL HALVÅRSOPPGAVE FOR VERDIPAPIRFORETAK (KRT-1008-1 KRT-1008-2) (sist oppdatert 13. mai 2016) Rapporteringens hjemmel, omfang frist for innsendelse Oppgaven blir innhentet med hjemmel i verdipapirforskriften

Detaljer

nmlkj Forvaltningsselskap nmlkj AIF-forvalter nmlkj nmlkj Ja

nmlkj Forvaltningsselskap nmlkj AIF-forvalter nmlkj nmlkj Ja Foretaket er ansvarlig for utfylling og signering av oppgaven og for å påse at foretakets revisor sender inn oppgaven innen fristen. Foretakets revisor er ansvarlig for endelig signering og innsending

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode

KRT-1009-2 Halvårsoppgave for forvaltningsselskap og AIF-forvaltere. nmlkj Nei. nmlkji Ja. 1. Generelle opplysninger. 1.1 Rapporteringsperiode 1. Generelle opplysninger 1.1 Rapporteringsperiode 1.1.1 Årstall 2015 1.1.2 Rapporteringsperiode 1. halvår 1.2 Opplysninger om foretaket 1.2.1 Organisasjonsnummer 910025465 1.2.2 Foretakets navn HOV OG

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper 1. Innledning Rapporten for tverrsektorielle finansielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.

Detaljer

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper 1. Innledning Rapporten for tverrsektorielle finansielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn Organisasjonsnummer

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 1.1.6 E-postadresse 1.1.7 Behandler foretaket klientmidler? Gjelder for rapporteringsperioden.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler Gjelder f.o.m. 31.03.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering - Oppgjørssentraler Innhold Innhold Om rapporteringen...3

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 484 534 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: TV 2 AS Forretningsadresse: Nøstegaten 72 5011 BERGEN

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING... 1.1 Børs- og verdipapirretten.... 1.2 Rettskilder og litteratur... 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger.... 1.3.1 Finansretten penge- og kredittretten og børs- og verdipapirretten....

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 1.1 Børs og verdipapirretten... 13 1.2 Rettskilder og litteratur... 17 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger... 24 1.3.1 Rettslig plassering forholdet

Detaljer

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID v/bernt Olav Steinland Felix Konferansesenter, Aker Brygge 20. juni 2007 Søknad om tillatelse som verdipapirforetak Innholdsmessige krav Hvilke investeringstjenester

Detaljer

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 18 Vedtatt 7. juni 2016 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Spørsmål Hvordan skal bokføringspliktige som har utkontraktert forvaltningen av sine

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 910651625 LAUVSTAD OG OTTA Røyselia 25 3033 DRAMMEN 1.1.6 E-postadresse Feltet skal fylles

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01 ENDRER: LOV-1997-06-13-45,

Detaljer

Styrets Beretning Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Styrets Beretning Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Styrets Beretning 2014 Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund. Anbefalingen er basert på Rapport

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

10-2 syvende ledd skal lyde:

10-2 syvende ledd skal lyde: Forskrift om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa...

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa... Page 1 of 6 Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01, 2008-11-01,

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 911 791 951 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK BERGEN AS Forretningsadresse: Lønningsvegen 2 5258

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper

Rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper 1. Rapportering av soliditet for tverrsektorielle grupper Veiledning DATO: 20.09.2016 1. Innledning Rapporten om soliditet i tverrsektorielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte bidrag i forbindelse med tilrettelegging av forsknings- og undervisningsaktivitet ved NTNU. Fondet kan også

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer