VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID"

Transkript

1 VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

2 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID INNENFOR FELLES AVFALLSHÅNDTERING I REGI AV HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP. I 1990 ble selskapet etablert av 11 kommuner for å ha et felles deponi i Hålogalandsregionen. Det meste av avfallet ble den gang lagt på deponiet. I dag legges maksimalt 3 % på deponi, mens de resterende 97% går til material- eller energigjenvinning. Vi snakker ikke lenger om søppel, men om råstoff som skal utnyttes på en miljømessig god måte. Sortering i like avfallstyper er svært viktig for å holde god kvalitet på råstoffet som skal material- eller energigjenvinnes. God sortering vil også gi bedre lønnsomhet og lavere gebyrer i tillegg til å være en styrke for miljøet. Fra å være et felles deponi har HRS utviklet seg til å bli en solid bedrift med over 100 ansatte. Selskapet har 75% av sin omsetning i konkurransemarkedet og er en viktig aktør innenfor avfallsbransjen i Nord-Norge. Avfallsbransjen har de siste årene gjennomgått en betydelig omstilling preget av konkurranse mot store nasjonale og internasjonale aktører. Selskapets muligheter i et presset marked er avhengig av fortsatt å ha gode og langsiktige eiere som støtter opp om selskapet. Selskapet tilfører et betydelig antall lokale arbeidsplasser og gir et godt tjenestetilbud til innbyggerne. Vårt jubileumsår begynte med at alle våre 11 eierkommuner nå har overført ansvaret for innsamlingen av husholdningsavfall til HRS, en viktig milepæl for selskapet og for det gode samarbeidet i regionen. Resultatet er at HRS nå har ansvar for hele avfallsstrømmen fra innsamling til gjenvinning. Dette gir oss gode muligheter til effektiv drift kombinert med gode miljø-løsninger. HRS er en flott arbeidsplass med et godt samarbeid på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Vi vil påstå at HRS er det mest vellykkede samarbeidsprosjektet mellom våre 11 eierkommuner et samarbeid vi må bygge videre på for å styrke Hålogalandsregionen. Kirsti Hienn Kirsti Hienn Adm.dir HRS Halvar Hansen Halvar Hansen Styreleder HRS OM HRS HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS ER ET INTERKOMMUNALT SELSKAP SOM EIES AV 11 KOMMUNER I NORDRE NORDLAND OG SØR-TROMS. Hovedadministrasjonen ligger i Narvik. Gjennom datterselskap driver selskapet avfallsanlegg for husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall. Produksjonen omfatter mottak, sortering og prosessering av avfall. I dette inngår også mottak og behandling av skrapjern/metaller og EE-avfall. I tillegg driver selskapet med innsamling av husholdningsavfall i 10 av kommunene (i Narvik kommer innsamlingen i gang 1. januar 2016) samt innsamling av næringsavfall. Konsernet håndterte tonn avfall i Vår visjon: GRENSELØST MILJØSAMARBEID Våre verdier: VI SKAL HA MOT TIL Å TENKE NYTT OG UTRADISJONELT M = Miljøfokusert Vi skal skape vekst og trivsel gjennom arbeid med og for miljøet. Ved å ta vare på miljøet, legger vi til rette for de som kommer etter. O = Omtenksom Vi skal ha omsorg for våre kollegaer. Vi skal lojalt følge gjeldende lover og regler innenfor vårt virkeområde. Vi skal finne de riktige miljømessige løsninger ut fra kundens behov. T = Tett på Vi skal bistå våre eiere og kunder med god kompetanse innenfor miljøspørsmål og miljøhåndtering. Vi skal yte god service og ha høy kvalitet på alle våre tjenester. Vi skal drive lønnsomt, men med fokus på gode miljøløsninger. Vi skal ha fokus på kvalitet og HMS VÅRE HOVEDMÅL: HRS skal: Ha en gjenvinningsgrad (inklusive energiutnyttelse) på 97 % av mottatt avfall. Gjennomføre lovpålagte tjenester til selvkost. Ha minst 5% overskudd på konkurranseutsatt virksomhet. Være den foretrukne samarbeidspartner innen avfallshåndtering hos eierkommunene. Utvikles til å være et mellomstort nasjonalt avfallsselskap. Fundamentet for selskapets utvikling skal bygge på en trygg og kontrollert vekst. Ha en effektiv verdikjede/optimalisere driften i alle selskaper. Ha et godt omdømme i markedet. Ha konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Ved utgangen av 2017 ha en egenkapitalgrad på 50% i konsernet.

3 4 5 HISTORIEN OM HRS FRA KOMMUNALT MOTTAKSANLEGG TIL KOMMERSIELT KONSERN. MYE HAR SKJEDD MED SELSKAPET SIDEN ETABLERINGEN I VI TAR EN TITT PÅ DE MEST SENTRALE UTVIKLINGSTREKKENE. Et interimsstyre bestående av rådmenn og tekniske sjefer i Harstad og Narvik, samt representanter fra to av distriktskommunene la i 1989 frem sin tilråding om å danne et interkommunalt avfallsselskap. Arbeidet ble støttet av Fylkesmannen i Troms og Nordland. Slikt samarbeid mellom kommuner og på tvers av to fylkesgrenser var den gang relativt nytt. Interimsstyret konsentrerte seg i første omgang om å få etablert et selskap for å komme kom i gang med felles behandlingsløsning. Det var behovet for deponiløsning for Harstad som det var mest prekært å få løst. I Narvik var kapasiteten på anlegget og deponiet på Djupvik stort. Anbefalingen var at kommunene i første omgang burde beholde ansvaret for innsamlingen av avfall og at selskapet senere etter avtale også kunne overta innsamlingsansvaret i de kommunene som ønsket det. HRS ble stiftet 1. mars 1990 som et selskap med delt ansvar (DA). 1. juli 1991 overtok selskapet driften på Djupvik utenfor Narvik, og 1. mars året etter var HRS også etablert på Stangnes i Harstad. 1. januar 2004 ble selskapsformen endret fra DA til Interkommunalt selskap (IKS). Etter etableringen i 1990 fokuserte selskapet på å utvikle gode miljømessige løsninger og imøtekomme myndighetenes stadig strengere utslippskrav. HRS satset tidlig på å utvikle brennbare fraksjoner til industrien av både husholdningsog næringsavfall. Teknologien til denne prosessen var uprøvd og selskapet investerte utover 90-tallet flere millioner på prosessutstyr. Erfaringene var imidlertid ikke gode, og etter flere år med ressurskrevende tilpasninger måtte selskapet innse at denne satsingen ikke ga de forventede resultater. Etter 10 års drift hadde selskapet opparbeidet seg en betydelig lånegjeld, ingen fri egenkapital og satt med et produksjonsanlegg som ikke genererte inntekter. Det måtte derfor tas grep for å forbedre driftsresultat og styrke egenkapitalen. FIRE AVGJØRENDE MILEPÆLER Fire milepæler ble avgjørende for den videre utviklingen. Høsten 2001 kjøpte HRS Harstad-bedriften SP Maskin. SP Maskin hadde inngått en tiårig avtale med Tekniska Verken i Kiruna om leveranser av brennbart avfall. I tillegg til at leveransene var en økonomisk gunstig løsning, var det også et miljømessig godt alternativ. Mange avfallstyper kunne leveres til forbrenning, noe som igjen betød fordelen med reduserte mengder til deponiet på Djupvik. Kjøpet av SP Maskin var en dristig, men fremsynt handling. Inntil 2004 hadde avfall fra næringsvirksomhet, på lik linje med husholdningsavfallet, vært en kommunal oppgave. Men i 2004 ble næringsavfall konkurranseutsatt. For HRS ga dette en ny mulighet til å videreutvikle den kommersielle satsingen i selskapet. Retura HRS - selskapet som i dag heter HRS Miljø ble etablert for å betjene næringslivet i regionen. Dette ga HRS ny og større aktivitet i samme retning som kontraktene med Tekniska Verken i Kiruna Som mange vil huske ble avfallssorteringen lagt om sommeren Avfall som inntil da hadde havnet i svartsekken, skulle heretter sorteres i avfallstypene matavfall og brennbart avfall. HRS KÅRET TIL ÅRETS BEDRIFT I 1993 Fra venstre Eilev Hansen (tillitsvalgt), Eva Opshaug Teigen (styrets leder), Tor-Fredrik Saue (direktør HRS) og Geir Mosti (leder Norsk kommuneforbund). All slik sortering skulle skje hjemme hos abonnentene. Dette var en omfattende omlegging som betød at HRS kunne avvikle et gammeldags sentralsorteringsanlegg. Omleggingen medførte en forenklet produksjon og en mye mer tidsmessig og miljøriktig avfallshåndtering. Ut fra motivet om en bedre miljømessig avfallshåndtering ble det sommeren 2009 innført forbud mot å deponere gjenvinnbart avfall. Forbudet innebar at biologisk nedbrytbart avfall som eksempelvis papir, tre, matavfall og tekstiler måtte behandles på andre måter enn ved deponering. Konsekvensen for mange avfallsselskap var at de måtte finne nye løsninger for store mengder avfall. Avtalen med blant annet Tekniska Verken i Kiruna gjorde at HRS i utgangspunktet la lite på deponi. Forbudet ga dermed HRS et fortrinn i forhold til andre avfallsselskap. Nå i jubileumsåret har vi nådd en femte milepæl; samtlige 11 eierkommuner gitt oss ansvaret for innsamlingen av husholdningsavfallet. Dermed får vi muligheten til i enda større grad å effektivisere driften ved hjelp av helhetlige og miljøvennlige løsninger. GOD STEMNING PÅ STANGNES Fra venstre Julius Andreassen, Øystein Iversen, Tor-Fredrik Saue og Bjørn Ørnsrud ANLEGGSARBEID Miljøparken på Djupvik bygges om til et moderne avfallsanlegg i 1994.

4 6 EN DEL AV ARBEIDSGJENGEN SOM OPPGRADERTE FAB- ANLEGGET I Fra venstre Gunnar Mikalsen, Hans Eivind Jakobsen, Torbjørn Johansen, Ronald Karoliussen og Kenneth Hågensen. STATSMINISTERBESØK Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland besøkte Djupvik i Her sammen med Eilev Hansen. FIRE DATTERSELSKAP For å møte de markedsmessige utfordringene har HRS fortløpende etablert fire datterselskap. HRS Miljø ble etablert som en direkte følge av at innsamling av næringsavfall ble konkurranseutsatt i Da landkommunene i HRS-regionen i 2007 valgte å gå ut med et felles anbud på innsamling av husholdningsavfallet, vant HRS Miljø konkurransen. Selskapet har etablert omfangsrike logistikkløsninger med blant annet transport av brennbart avfall og matavfall til Kiruna. HRS Metallco ble etablert i Selskapet kjøper og selger jern og metaller til gjenvinningsformål; fra mindre metallskrap til store jernkonstruksjoner og tankanlegg. Metallet samles inn fra Tysfjord i sør til Kirkenes i nord, og skipes ut med hele verden som marked. De siste årene har bedriften i tillegg satset sterkt på mottak og sanering av bilvrak. HRS Metallco har sine behandlingsanlegg på Stangnes i Harstad og en avdeling i Tromsø. HRS Elektroretur ble etablert i Selskapet har for tiden kontrakt med Elretur og Elsirk, to selskap som administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for elektrisk og elektronisk avfall. HRS Elektroretur inngår som et behandlingsanlegg i disse to kjedenes retursystemer. I tillegg til hovedanlegget på Stangnes er bedriften etablert med en avdeling i Tromsø. HRS Husholdning ble etablert i Selskapet står for driften av miljøparkene på Stangnes og Djupvik, miljøstasjonene i landkommunene og deponiet på Djupvik. Selskapet håndterer innsamling, mottak og behandling av avfall fra husholdninger. Til sammen betyr virksomhetene i disse selskapene at HRS i dag har aktiviteter og samarbeidende selskap over store deler av Nord-Norge. I ÅRENE SOM ER GÅTT... har bedriften sakte, men sikkert bygget seg opp til et selskap med over 100 ansatte fordelt på morselskapet HRS IKS og de fire datterselskapene HRS Miljø, HRS Elektroretur, HRS Metallco og HRS Husholdning. Til sammen var omsetningen i 2014 på 223,5 millioner kroner netto. Svært mange av de ansatte har fagbrev, blant annet i gjenvinningsfaget. Det betyr at en skal ha grunnleggende kunnskaper om mottak, sortering og vurdering av alle typer avfall. Faget dreier seg også om ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning.

5 8 9 OMSETNING 75 PROSENT AV OMSETNINGEN KOMMER FRA KONKURRANSEMARKEDET. SLIK BEHANDLER VI AVFALLET De første 10 årene fikk vi inn forholdsvis like mengder husholdningsavfall og næringsavfall. Men etter endringene som skjedde på 2000-tallet og etableringene av datterselskap, har avfallet fra næring økt betraktelig. Denne fordelingen gir også et godt bilde på omsetningen hos oss. 75 prosent av omsetningen kommer i dag fra nærings- og konkurransemarkedet, mens de resterende 25 prosentene stammer fra det kommunale husholdningsavfallet. Virksomheten i konkurransemarkedet skal gi overskudd, mens virksomheten for mottak og behandling av det kommunale avfallet er en lovpålagt oppgave som skal gå til selvkost. NETTO OMSETNING SIDEN OPPSTARTEN Det betyr at når konsernregnskapet viser at HRS går med x antall kroner i overskudd, så kommer dette resultatet fra overskuddet i konkurransemarkedet. Overskuddet har ingen innvirkning på renovasjonsgebyrene. Det som imidlertid har innvirkning på renovasjonsgebyrene er følgende: Jo mer avfall HRS får inn, jo flere tonn kan selskapet fordele kostnadene på. Og der en ser muligheten til å få inn mer avfall er i konkurransemarkedet. Kort sagt; en økning i avfallsmengdene bidrar til å holde kostnadene nede for alle. 97 PROSENT GJENVINNING AVFALLSPYRAMIDEN, ELLER AVFALLSHIERARKIET, ER EN FIGUR SOM ILLUSTRERER PRIORITERINGENE I NORSK AVFALLSPOLITIKK OG EUS RAMMEDIREKTIV FOR AVFALL. PYRAMIDEN SKAL LESES FRA ØVERST TIL NEDERST, OG MÅLET ER AT AVFALLET SKAL BEHANDLES SÅ NÆR TOPPEN AV PYRAMIDEN SOM MULIG. HVA SKJER MED AVFALLET? UNDER FINNER DU EN OVERSIKT OVER HVA SOM FOR TIDEN SKJER MED EN DEL AV VÅRE VANLIGSTE AVFALLSTYPER. AVFALLSREDUKSJON Det fremste målet er å redusere avfallsmengdene, og sikre at veksten i avfallsmengdene er lavere enn den økonomiske veksten. MATAVFALL Av matavfallet produseres det fjernvarme ved Tekniska Verken i Kiruna. 1991: kroner 1993: kroner 1995: kroner 2000: kroner 2005: kroner 2010: kroner 2014: kroner I dag gjenvinner vi 97 prosent av alt avfallet vi mottar. I 1993 håndterte HRS tonn avfall tonn ble lagt på deponi. Kun tonn gikk til gjenvinning. I 2014 håndterte vi tonn, hvorav tonn ble lagt på deponi og hele tonn gikk til gjenvinning GJENBRUK Mål nummer to er å bruke tingene om igjen framfor å kaste dem. For den vanlige forbruker er gjenbruk og reparasjon viktige stikkord. MATERIALGJENVINNING Å materialgjenvinne betyr å gjenvinne avfallet slik at de ulike materialene kan brukes som råvarer i produksjon av nye produkter. For eksempel kan en cornflakeseske bli til en ny cornflakeseske, og et jogurtbeger kan bli til en kleshenger. ENERGIGJENVINNING Når avfallet blir brent og varmen utnyttet til å skape varmt vann og strøm, snakker vi om forbrenning med energiutnyttelse. Energiutnyttelse av restavfall erstatter bruk av elektrisitet, olje og gass til oppvarming. AVFALLSDEPONERING Å deponere avfall vil si å gi det en forsvarlig sluttbehandling. Søppelfyllinger, nå kalt deponier, var lenge den vanligste måten å kvitte seg med avfall på. Fra 1. juli 2009 ble det innført et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall i Norge. Det betyr at alt avfall som inneholder biologisk nedbrytbart avfall for eksempel restavfall, hageavfall, papir, kartong og trevirke ikke lenger kan deponeres. BRENNBART AVFALL Av det brennbare avfallet produseres det fjernvarme ved Tekniska Verken i Kiruna. PAPIR Alt av papir leveres Norske Skog AS som gjør returpapiret om til nytt papir. BØLGEPAPP Ved Peterson Ranheim AS blir papp gjenvunnet til emballasje, kartong etc., og noe av bølgepappen leveres til material-gjenvinning i Umeå. TREVIRKE Trevirke benyttes til energigjenvinning i Sverige. JERN OG METALLER Leveres HRS Metallco. Sorteres og skipes ut til videreforedling. GLASS- OG METALLEMBALLASJE Blir gjenvunnet til nye glass- og metallprodukter i Fredrikstad. DRIKKEKARTONGER Blir materialgjenvunnet til ny emballasjekartong eller teknisk papir ved Norske Skogs fabrikker på Skogn i Nord-Trøndelag.

6 10 11 HILSNINGER FRA ORDFØRERNE HILSNINGER FRA ORDFØRERNE 7562/7591 KVÆFJORD MARIANNE BREMNES ORDFØRER HARSTAD KOMMUNE TORBJØRN LARSEN ORDFØRER KVÆFJORD KOMMUNE Til lykke med feiring av 25 års jubileum for Hålogaland Ressursselskap! Gjennom HRS har vi fått til et selskap som viser at ved å samle våre krefter kan kommunene få til det meste. HRS er et selskap med høy kvalitet der miljøet står i fokus. Intensjonen med å ha 90 % gjenvinning av avfallet viser at ved å kraftsamle 11 kommuner kan også vi møte fremtidens miljøkrav med hevet hode. På vegne av Kvæfjord kommune vil jeg gratulere så mye med 25 årsjubileet. Selskapet gjør en stor og viktig jobb for mange kommuner med avfallshåndtering, og selskapets slagord om at alt avfall er ressurser på avveie harmonerer godt med vårt slagord, og er en klar bidragsyter til «Kvæfjord kommune en ren fornøyelse». Vi takker selskapet for god innsats og håper på godt samarbeid også i fortsettelsen. Jeg er stolt av arbeidet HRS gjør og ønsker lykke til videre. TORE NYSÆTER ORDFØRER NARVIK KOMMUNE HRS ble etablert i vår region for 25 år siden for å løse regionens utfordringer med deponering av avfall. Mye har skjedd siden da, og i dag fremstår selskapet som et av landsdelens ledende selskap innen avfallshåndtering, med fokus på gjenvinning og energiutnyttelse. Som ordfører i Narvik er jeg stolt over å være vertskap for selskapets administrasjon. Jeg ønsker HRS til lykke med de første 25 årene, og ser frem til et godt samarbeid i årene som kommer. EINAR AUNE ORDFØRER SKÅNLAND KOMMUNE Hålogaland Ressursselskap, gratulerer med 25-års jubileum! Skånland kommune setter stor pris på den jobben som er gjort og som gjøres av HRS. Fra søppel til ressurs. HRS sine eierkommuner har vist at by og land kan gå an. Skånland kommune ser positivt på hvordan selskapet har bygget seg opp til i dag. En solid aktør i bransjen. Skånland kommune er svært fornøyd med mottaket på Moan. Innbyggerne setter pris på å få levere her. Det har resultert til at mange har fått ryddet og tømt i og rundt sine hus. En takk til HRS og renovatørene som daglig utfører en viktig samfunnsoppgave; en forsvarlig håndtering av avfallet vårt. DAG SIGURD BRUSTIND ORDFØRER IBESTAD KOMMUNE Jeg er stolt av å være eier av et av de ledende konsernene på miljø og gjenvinning i vår landsdel. Konsernet har siden 1990 utviklet seg til en fremtidsrettet bedrift som tar våre miljøutfordringer på alvor. Samarbeidet med ledelse og ansatte har i disse årene vært utmerket. Det viser at interkommunalt samarbeid lønner seg for alle parter. Ibestad kommune har nettopp fått en moderne miljøstasjon. Denne var etterlengtet og ble til med felles innsats. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med HRS. Jeg gratulerer bedriften, de ansatte og eierne med 25 års jubileet. SVEIN ERIK KRISTIANSEN ORDFØRER EVENES KOMMUNE Evenes kommune gratulerer HRS med de første 25 år. Gjennom dette interkommunale samarbeidet klarer kommunene å ta hand om avfall på en miljøfaglig forsvarlig måte, og vi dreier også fokus fra søppel til utnyttelse av ressurser. Evenes kommune er fornøyd med at alle kommunene nå har sagt ja til at HRS skal få et utvidet ansvar. Vi forventer at dette både gir bedre ressursutnyttelse og bedre løsninger for våre innbyggere.

7 12 GRATANGEN KOMM -et sted å bli 13 HILSNINGER FRA ORDFØRERNE HILSNINGER FRA ORDFØRERNE BJØRNAR PETTERSEN ORDFØRER TJELDSUND KOMMUNE Gratulerer med jubileet På vegne av Tjeldsund kommune vil jeg med dette gratulere HRS med sine første 25 år. Bedriftens slagord «Grenseløst miljøsamarbeid» gir en god beskrivelse av virksomheten. Bedriften har gjennom alle disse årene fremstått som et lysende eksempel på at interkommunalt samarbeid er av det gode. Ikke bare på tvers av kommunegrenser, men også over fylkesgrensen. I tillegg har HRS fokus på miljøet ved at mest mulig av avfallet skal gå til energiutnyttelse og gjenvinning. Det gjør oss trygg på at innbyggerne også i fremtiden gis økonomisk gode og miljøvennlige avfallsløsninger. RONNY GRINDSTEIN ORDFØRER GRATANGEN KOMMUNE Som ordfører i Gratangen er det en glede å kunne få tiljuble dette grenseløse samarbeid mellom kommunene som har eksistert i hele 25 år. Samarbeid over kommune- og fylkesgrenser er en forutsetning for at kommunene skal kunne levere best mulig tjenester til lavest mulig pris til våre innbyggere, -noe våre innbyggere naturligvis forventer. Samarbeidet som Hålogaland Ressursselskap IKS er tuftet på er derfor et glimrende utgangspunkt for å utvikle både selskapet og samarbeidsformen ytterligere i årene fremover til beste for innbyggerne i våre kommuner. Gratangen kommune vil med dette gratulere jubilant HRS IKS med 25 års jubileum. GRATANGEN KOMMUNE -et sted å bli glad i ERLING BRATSBERG ORDFØRER LAVANGEN KOMMUNE Hålogaland Ressursselskap IKS feirer i 2015, 25 års jubileum. I løpet av disse årene har HRS som et interkommunalt selskap, på en utmerket måte løst eiernes behov for avfallshåndtering på en god og miljømessig måte. Samtidig har HRS fulgt med på utviklingen og fremstår i dag som et moderne, solid og veldrevet selskap. Vil på vegne av Lavangen kommune gratulere HRS med 25 års jubileum og ønsker lykke til de neste 25 år. TOR ASGEIR JOHANSEN ORDFØRER TYSFJORD KOMMUNE Jeg vil på vegne av Tysfjord kommune gratulere Hålogaland Ressursselskap IKS med sitt 25 års jubileum. HRS har i løpet av disse årene løst eiernes behov for avfallshåndtering utmerket, samt på en god og miljømessig måte. HRS har samtidig fulgt med på den rivende utviklingen som har vært på området og fremstår i dag som et moderne, solid og veldrevet selskap. Tysfjord kommune ønsker lykke til videre, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid! GRATANGEN KOMMUNE ANNE-RITA NICKLASSON ORDFØRER BALLANGEN KOMMUNE På vegne av Ballangen kommune vil jeg med dette gratulere HRS med sine første 25-år! HRS er et godt eksempel på et suksessrikt interkommunalt «Grenseløst miljøsamarbeid» mellom 11 kommuner med miljø i fokus. 90% gjenvinning av avfallet er et mål vi alle kan være stolte over. Ballangen kommune ser frem imot fortsatt godt samarbeid, god energiutnyttelse, gjenvinning og en sunn økonomi til beste for våre innbyggere. Slik kan vi sammen møte fremtidas miljøkrav med hevet hode. Lykke til med jubileet, og lykke til med de neste 25 år!

8 14 15 HRS METALLCO HRS MILJØ SKRAPJERN OG METALLER VAR TIDLIGERE ET SATSNINGSOMRÅDE I SELSKAPET SP MASKIN. SP MASKIN BLE OPPKJØPT AV HRS I 2001 OG FIKK DERETTER NAVNET HRS MASKIN AS. FRA LITEN TIL STØRST PÅ 10 ÅR! I 2004 BLE HÅNDTERING AV NÆRINGSAVFALL SOM TIDLIGERE HADDE VÆRT EN KOMMUNAL OPPGAVE KONKURRANSEUTSATT. DET VAR SPIREN TIL ETABLERINGEN AV DAGENS HRS MILJØ. JOHN SKOG DAGLI G LEDER I 2004 ble John Skog ansatt som daglig leder i HRS Maskin as, og arbeidet med å rendyrke skraphandlervirksomheten ble satt i gang. Målsetningen var å etablere et bærekraftig selskap innen kjøp og salg av jern og metaller som skulle ha sitt marked i de tre nordligste fylkene. - For å lykkes i denne strategien var det viktig å tilføre bedriften høy faglig- og internasjonal kompetanse, samt sikre gode nedstrømsløsninger. Et langt og godt samarbeid mellom Metallco AS og HRS Maskin ble i 2005 formalisert i et felles selskap HRS Metallco AS, der HRS eide 50,1 % og Metallco 49,9 % av aksjene. Metallco AS er Norges største aktør i bransjen og har sikre og gode nedstrømsløsninger for salg av jern og metaller til smelteverk over hele verden, sier john Skog. ETABLERING I HAMMERFEST HRS Metallco AS etablerte seg i Hammerfest i 2004 og var en viktig nedstrømsaktør for jern og metaller under Statoils utbygging i Finnmark. Om lag samtidig gikk bedriften inn med en mindre aksjepost i Masternes Metallco AS i Øst-Finnmark. - Etter hvert som Melkøya ble ferdig utbygd ble også jern og metall-volumet kraftig redusert slik at vi i 2013 trakk oss ut fra Hammerfest mot et fortsatt godt samarbeid med Finnmark Ressursselskap som er stedets avfallsselskap. Det samme skjedde også i Tana etter at Øst-Finnmark Avfallsselskap ble den største eieren etter oppkjøp av Masternes Transport. Fortsatt er HRS Metallco en betydelig aktør i Finnmark gjennom et godt og innarbeidet samarbeid med ulike kunder både i Øst- og Vest-Finnmark. MILJØET I FOKUS - Våre anlegg er bygget slik at de skal sikre miljøet mot forurensning. Vi har etablert betongdekke som sikrer at all avrenning samles opp og ledes til oljeavskiller. Selskapet har etter hvert startet med bilmottak i Harstad og Tromsø, og har topp moderne utstyr for miljøsanering av biler og maskiner. Vi er ISO sertifisert, og omsetter flere titusener av tonn jern og metaler hvert år som gjenvinnes og smeltes om til nye produkter. - Vi har egne biler som er utstyrt med kran og grabb, slik at vi kan hente inn skrapjern ute i distriktet hvor enn det skulle være. Sammen med HRS Miljø tilbyr vi totalløsninger som omfatter hele bredden i markedet. Vi er også i stand til å gi landsdekkende tilbud på jern og metaller sammen med Metallco AS. I løpet av disse årene har selskapet også hatt store oppdrag på Svalbard, samt store opphuggingsprosjekt av forskjellige slag for eksempel panservogner for forsvaret og broer på veg og bane bare for å nevne noen. HRS Metallco har 17 ansatte og omsetter for 59 mill kr pr år. KENNETH HÅGENSEN DAGLI G LEDER - Her måtte vi gå på hver enkelt kunde i Hålogalandsregionen og tilby dem våre løsninger. I tillegg kjøpte vi aktivitetene og avtalene til andre små aktører i markedet, sier Kenneth Hågensen, daglig leder i HRS Miljø. Og satsingen lykkes. Fra en omsetning på 20 millioner kroner og 12 ansatte i 2004 til dagens 117 millioner og 36 ansatte har selskapet utviklet seg til den desidert største aktøren innen innsamling og behandling av næringsavfall i Hålogalandsregionen. KOMPLETTE AVFALLSLØSNINGER Selskapet tilbyr komplette avfallsløsninger til sine næringskunder. - Eksempelvis salg og utleie av innsamlingsutstyr, transportløsninger, rådgivning, dokumentasjon og utarbeidelse av rapporter, sier Hågensen. - Vi retter oss i første rekke mot næringslivet, avfallsselskaper, kommuner og offentlig virksomhet. For å kunne håndtere den store kundemassen disponerer bedriften ni komprimatorbiler, fire liftdumpere, to stykkgodsbiler, seks vogntog og omlag 600 konteinere. I tillegg har selskapet et utstrakt samarbeid med ulike partnere med lignende materiell. Det geografiske nedslagsfeltet er Hålogalandsregionen, Lofoten, Vesterålen og Tromsø. En viktig samarbeidspartner for HRS Miljø har vært Tekniska Verken i Kiruna som vi leverer brennbart avfall til. - Via avtalen med dem har vi maktet å feste grep om store avfallsvolumer i hele Nord-Norge. Da vi i tillegg i 2008 vant det felles anbudet på innsamling i landkommunene forsterket det ytterligere vår posisjon i markedet, sier Hågensen. OPPKJØP AV HARSTAD GJENVINNING I mars 2010 ble Harstad Gjenvinning kjøpt opp fra Metall og Gjenvinning i Bodø og Perpetuum. - Bakgrunn for kjøpet var både for å få tilgang til en ny kundeportefølje, men også for å få hånd om tomtearealet selskapet disponerte på Stangnes, rett ved siden av vårt anlegg. Siden 2003 har HRS Miljø vært franchisetaker og deleier i Retura Norge. - Her har vi et regionsansvar for å utføre Retura Norges forpliktelser overfor kundene, sier Hågensen. - HRS Miljøs regionsansvar strekker seg fra Å i Lofoten i vest til svenskegrensen i øst og fra Hamarøy i sør til indre Troms i nord. Frem mot 2017 ser Hågensen for seg at selskapet skal ha en omsetning på rundt 130 mill kr som skal gi et forventet overskudd på 7,5 mill kr. ETABLERING I TROMSØ I 2006 etablerte HRS Metallco seg i Tromsø og drev skrapmottak i leide kommunale lokaler i Tromsdalen. Etter hvert ble det dannet et eget eiendomsselskap (HRS Metallco Eiendom Tromsø AS) som kjøpte eiendommen til Mesta i Tromsø. 2. juli 2012 flyttet selskapet inn i egne lokaler i Ringveien 88 på nordøstsiden av Tromsøya. SOLID ARBEIDSSTOKK Ansatte i HRS Metallco og HRS Elektroretur samlet på Stangnes. STOLT SJÅFØR Roger Pedersen ved en av HRS Miljøs liftbiler.

9 16 17 HRS ELEKTRORETUR HRS HUSHOLDNING I 1998 VEDTAR MILJØVERNDEPARTEMENTET EN NY FORSKRIFT OM KASSERTE ELEKTRISKE- OG ELEKTRONISKE PRODUKTER (EE-FORSKRIFTEN) SOM SKULLE TRE I KRAFT SOMMEREN DETTE VAR PÅ MANGE MÅTER STARTSKUDDET TIL DET SOM I DAG ER HRS ELEKTRORETUR AS. HRS HUSHOLDNING HET TIDLIGERE HRS PRODUKSJON. HRS HUSHOLDNING ER VÅRT SELVKOSTSELSKAP SOM IVARETAR VÅRE OFFENTLIGE FORPLIKTELSER. DET BLE ETABLERT FOR Å TA IMOT OG BEHANDLE ALT AVFALLET SOM KOM INN TIL MILJØPARKENE OG MILJØSTASJONENE. JOHN SKOG DAGLI G LEDER - Vi søkte og fikk konsesjon og etablerte vårt første behandlingsanlegg for EE-avfall i garasjeanlegget utenfor administrasjon på Djupvik, sier daglig leder John Skog. - I løpet av våren 1999 vant vi anbud og signerte behandlingskontakt med RENAS. Og den 1. juli samme år trådte den nye forskriften i kraft, og da var også HRS klar til å behandle EE-avfall for returselskapet RENAS. En ny epoke i avfallsbransjen var startet, det var innført forbud mot å eksportere eller deponere EE-avfall, dette skulle nå miljøsaneres ved godkjente anlegg. De første årene var det et meget omfattende og godt samarbeid mellom de 7 behandlingsanleggene som da eksisterte i Norge. Jakten på miljøgifter var startet og det var om å gjøre å kartlegge varene og fjerne alle komponenter som inneholdtkvikksølv, PCB, beryllium og andre miljøgiftige stoffer, tungmetaller og radioaktive kilder. Alt skulle dokumenteres med bilder og vekter. SOLIDE SAMARBEIDSPARTNERE - For å bygge opp god og bred kompetanse på EE-avfall trengte vi solide samarbeidspartnere å spille på lag med. I løpet av de første årene startet et tett samarbeid vi med Elektro Gjenvinning Norge (EGN) og sammen utviklet vi kvalitetssystemet som senere holdt til ISO sertifisering som det ble krav om i Samarbeidet med EGN gikk etter hvert mot et felles selskap, HRS Elektroretur AS som ble etablert i I 2004 ble John Skog daglig leder i HRS Maskin AS og i denne sammenheng ble behandlingsanlegget for EE-avfall flyttet til Harstad. - I 2009 etablerte vi behandlingsanlegg i Tromsø, Hammerfest og Tana. Den gode utviklingen medførte at Dagens Næringsliv i 2012 kåret oss til årets Gasellebedrift i Troms. Anleggene i Tana og Hammerfest ble imidlertid lagt ned i 2014, og selskapet har i dag to behandlingsanlegg, ett i Harstad og ett i Tromsø. Bedriftens 13 medarbeidere omsatte i 2014 for 23 mill kroner. LINE DALHAUG DAGLI G LEDER Etter hvert ble det bestemt at selskapet kun skulle håndtere husholdningsavfall fra eierkommunene, og skiftet dermed navn til HRS Husholdning. - Frem til og med 2014 drev vi kun med mottak og behandling, sier Line Dalhaug, daglig leder i HRS Husholdning. - Men etter at kommunene i 2014 fattet vedtak om at HRS også skal stå for innsamlingen, har vi nå i 2015 hånd om hele verdikjeden ved avfallshåndteringen. Etter at avfallet er kommet inn, pakket og klargjort sendes avfallet videre til sluttbehandling. Det er nesten ingenting som legges på deponi. ANSATTE MED HØY KOMPETANSE HRS Husholdning hadde ved utgangen av ansatte. 1.januar 2015 var tallet steget til 30 ansatte. - Forklaringen på den dramatiske økningen ligger i at vi fra 1. januar i år overtok innsamlingen i Harstad og de ni landkommunene. Vi overtok arbeidsgiveransvaret for åtte renovatører fra Harstad kommune og åtte renovatører fra HRS Miljø som tidligere hadde arbeidet med innsamlingen i landkommunene. De er nå en del av HRS Husholdning, sier Dalhaug. Fra og med 1. januar 2016 vil arbeidsstokken øke ytterligere i og med at HRS Husholdning overtar innsamlingen i Narvik kommune DRIFT AV MILJØSTASJONENE - Målet med de lokale miljøstasjonene har vært å etablere en felles standard for avfallstjenestene i eierkommunene, sier Line Dalhaug. I årevis var det slik at beboerne i distriktene hadde en eller to årlige innsamlinger av grovavfall, mens innbyggerne i Narvik og Harstad kunne kvitte seg med avfall fem dager i uken. Ordningen med miljøstasjonene har dermed gitt innbyggerne i distriktene langt oftere mulighet til å kvitte seg med grovavfallet. - Nå har vi på plass miljøstasjoner som dekker samtlige innbyggere i alle eierkommunene. Til å drifte disse har vi et godt samarbeid med ulike tiltaksbedrifter og lokale entreprenører, sier Dalhaug. MILJØSANERING Ved HRS Elektroreturs anlegg på Stangnes miljøsaneres elektrisk avfall. STORT AKTIVITET På Djupvik losses avfall før det sendes videre til sluttbehandling.

10 19 TILSAMMMEN HAR DE VÆRT 50 ÅR I HRS YNGVE TORBERGSEN SVART BELTE I TAEKWONDO, LIKER Å REISE OG LYTTE TIL MUSIKK. JOHN SKOG LIKER Å TILBRINGE TID SAMMEN MED FAMILIEN, SLAPPE AV PÅ HYTTA OG HAR DEN ÅRLIGE ELGJAKTEN SOM HØYDEPUNKT. FELLES FOR DEM BEGGE ER AT DE HAR VÆRT MED I HRS SIDEN STARTEN, OG OPPLEVD BÅDE OPP- OG NEDTURER MED KONSERNET. FREMTIDEN Yngve Torbergsen har i dag stillingen som seniorkonsulent i HRS Miljø. Han fremhever tre hendelser som svært viktige for konsernet. - Den største oppturen jeg har opplevd er nok da vi høsten 2001 overtok SP Maskin og fikk tilgang til den gunstige avtalen bedriften hadde med Tekniska Verken i Kiruna. Det sikret oss avsetning i lang tid for våre brennbare produkter, sier Torbergsen som også trekker frem stiftelsen av Retura HRS (nåværende HRS Miljø) som et stort pluss. - Da fikk vi muligheten til å håndtere næringsavfallet selv. Og for det tredje; dagens situasjon der vi har fått avtale med alle eier-kommunene om innsamling av avfallet er med på å sikre utviklingen i selskapet. John Skog har i sine 25 år i konsernet vært innom absolutt alt innen avfallsbehandling. Han har vært driftssjef på Djupvik, hatt ansvaret for utbyggingen på Stangnes, jobbet som utviklingssjef, og vært daglig leder samtidig i de tre selskapene HRS Maskin, HRS Elektroretur og HRS Metallco. - Her følte jeg vel etter hvert at kapasiteten ikke strakk til. Jeg trakk meg ut av HRS Maskin og har de siste 10 årene kun vært daglig leder i HRS Elektroretur og HRS Metallco. For John Skog er det spesielt to positiv begivenheter som trekkes frem. - Da vi kjøpte Mesta-anlegget i Tromsø og fikk bygget opp et moderne og miljømessig godt anlegg er den ene. Den andre er da vi var med i Hammerfest i forbindelse med utbyggingen av Melkøya. Da hadde vi stor aktivitet med gode betingelser - I motsatt ende av skalaen da, har det vært noen nedturer? - Det må nok bli at vi ikke fikk til satsingen vår på 90-tallet med å utvikle brennbare avfallsfraksjoner til industrien, sier Yngve Torbergsen. John Skog har skrekkscenarioet i forbindelse med finanskrisen i 2008 friskt i minne. - I løpet av seks måneder falt prisen på jern fra 3000 kr pr tonn til 450 kr. Ingen ville kjøpe, og vi måtte nedskrive varelageret vårt med store summer I løpet av de 25 årene Yngve Torbergsen har vært ansatt har han hatt flere oppgaver i konsernet. Regnskap, lønn, fakturering, utforming av lånesøknader og personalpolitikk. Aller best trives han når det er nok å gjøre. - En god arbeidsdag kjennetegnes av når det er skikkelig «trøkk» og utfordrende arbeidsoppgaver. Det er John Skog enig i. - Jeg trives når det er mye å gjøre, når det skjer ting rundt en. Og jeg stortrives med kjøp og salg. Å skape gode resultater sammen med positive medarbeidere er en fantastisk drivkraft. VETERANER Både Yngve Torbergsen (til venstre) og John Skog har arbeidet 25 år i HRS. 25 ÅR ER GÅTT SIDEN OPPSTART. VI ER STOLTE OVER HVA VI I LØPET AV DISSE ÅRENE HAR FÅTT TIL I FELLESSKAP, OG VI GLEDER OSS TIL Å TA FATT PÅ EN NY EPOKE MED INTERKOMMUNALT AVFALLSSAMARBEID I VÅR REGION. De kommunale tjenestene er vårt fundament, og vi vil bestrebe oss på å forbedre tjenestene som vi tilbyr våre eierkommuner ytterligere. Flere ulike utredningsprosesser og forbedringstiltak står for tur. Både Harstad og Narvik har bedt oss om å vurdere ulike fremtidige løsninger for levering av grovavfall. Samtidig vil vi vurdere ulike løsninger for hytte- og fritidsrenovasjon samt hva som kan gjøres med tanke på å forbedre sorteringskvaliteten i det avfallet som blir levert til dagens etablerte returpunkter. HRS vil som faginstans på avfallsområdet kartlegge og presentere anbefalinger overfor våre eiere. Det er eierne selv som beslutter de overordnede rammene for de tjenestene som HRS leverer. Vi er også i startfasen av en større anskaffelsesprosess hvor vi skal bytte ut flere renovasjonsbiler. Her er det viktig å se behovene og ruteplanleggingen i hele regionen under ett for å sikre oss en bilpark som gir god og stabil drift i årene som kommer. Når det gjelder hovedanleggene våre på Djupvik og Stangnes så pågår det en prosess hvor vi ser på optimalisering og mest mulig effektiv arealdisponering. Vi har behov for anleggsstrukturer som er egnet for fremtiden. I den forbindelse er det allerede vedtatt i våre investeringsbudsjetter å oppføre et nytt administrasjons- og garderobebygg på Stangnes. Det skal også prosjekteres et helt nytt og moderne kundetorg på Stangnes. På Djupvik er vi allerede i gang med å sprenge ut fjell og forflytte masser for å sikre bedre logistikk og tilgjengelighet på anleggsområdet, samt at det vil bli oppført et nytt vektbygg. På sikt vil det også prosjekteres en ny funksjonell mottaks- og sorteringshall for farlig avfall. På næringssiden vil vi bygge videre på vår solide fagkompetanse. Det arbeides kontinuerlig med å sikre nye oppdragskontrakter og sørge for best mulig drift til enhver tid. HRS Miljø vil videreutvikle samarbeidet på svensk side, og ser også på andre markedsmuligheter innenfor næringsavfall som kan styrke selskapets posisjon for fremtiden. HRS Miljø vil i løpet av våren 2015 ha oppnådd sertifisering i henhold til ISO-standardene for kvalitet og miljøledelse. HRS Metallco og HRS Elektroretur har nylig foretatt flere viktige grep for å forbedre driftssituasjonen. I et marked med hyppige svingninger må man være fleksibel og tilpasse seg situasjonen raskt. For øvrig vil det også fokuseres på videreutvikling av anlegget og virksomheten som er etablert i Tromsø. Avfalls- og gjenvinningsbransjen er spennende og i stadig utvikling. Vi opplever både skjerpede miljøkrav og stor innovasjon innenfor prosessteknologi og ulike behandlingsløsninger. Når rammevilkårene endres som en følge av endringer i lover og forskrifter så er vi som organisasjon nødt til å være omstillingsdyktige. Styrken i HRS-konsernet gjør at vi, på vegne av våre eiere, også i fremtiden vil være en viktig avfallsaktør både i regionen og i landsdelen.

11 VI LEGGER TIL RETTE FOR DE SOM KOMMER ETTER

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE FRA PRIVET * TIL FJERNVARME BIR står for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. I 2006 har BIR vært gjennom et jubileumsår som på ulike

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato 100828 Utarbeidet

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2014 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt

Detaljer

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 1 UTGIVER INNHOLD Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Tlf. 32 21 09 00 Fax: 32 21 09 15 www.lindum.no Produsert av: Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag

Detaljer

Sammen for en god sak!

Sammen for en god sak! Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22. 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 B I R ÅRSRAPPORT 2001 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 I N N H O L D 3 24 timer med BIR 6

Detaljer

Kast riktig - gi bosset verdi!

Kast riktig - gi bosset verdi! ÅRSRAPPORT 2000 Kast riktig - gi bosset verdi! INNHOLD 3: Du er BIR-kunde 4: Fra abonnent til kunde 7: Styrets beretning 10: Regnskap og noter 18: Revisjonsberetningen 20: Dette er BIR 22: Fokus på kunden

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum.

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum. 2008 Dette skjedde Oppstart plastinnsamling og ny gebyrmodell på Osterøy. Byggestart for ny gjenvinningsstasjon på Askøy. mar Nytt slaggsorteringsanlegg på Mjelstad tas i bruk. sep Plastinnsamling fra

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 Å R S R A P P O R T INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 28 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 1 LøsnIVAR 12 DRIFTSRAPPORT 28 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 STYRETS BERETNING 2 REGNSKAP 28 Resultat 24 Balanse

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer