ÅRSBERETNING 2013 Hålogaland Ressursselskap IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 Hålogaland Ressursselskap IKS"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap - HRS IKS konsern 22 Balanse - HRS IKS konsern 23 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS konserrn 25 Noter - HRS IKS konsern 27 Virksomhetens art er et interkommunalt selskap som eies av 11 kommuner i Nordre Nordland og Sør-Troms. Administrasjonen ligger i Narvik. Gjennom datterselskap driver selskapet avfallsanlegg for husholdnings-, nærings- og farlig avfall. Produksjonen omfatter mottak, sortering og prosessering av avfall. I dette inngår også mottak og behandling av skrapjern/metaller og EE-avfall. I tillegg driver selskapet med innsamling av husholdningsavfall i enkelte kommuner, samt innsamling av næringsavfall. Konsernet handterte i underkant av tonn avfall i Andelen til deponi har vært lav det siste tiåret og etter nye deponiforskrifter fra er andelen til deponi minimal. Produksjonen i 2013 gikk etter oppsatte planer og forutsetninger ved hovedanleggene i Narvik og Harstad. I Narvik ligger Djupvik Miljøpark hvor det er kildesortering og prosessanlegg for produksjon av avfallsbrensel. Her ligger selskapets eneste deponi. Stangnes Miljøpark i Harstad er et sorteringsanlegg. Her blir avfall fra husholdning og næringsvirksomhet mottatt, sortert og sendt til gjenvinning eller energiutnyttelse. HRS driver miljøstasjonene Fornes i Ballangen kommune, Moan i Evenes kommune for Evenes, Tjeldsund, og Skånland, samt miljøstasjonene i Tysfjord, Gratangen, Lavangen og lbestad. Selskapet har også ansvar for miljøstasjonen Kvæfjord, men selve driften utføres lokalt. Revisjonsberetning 34 3

3 Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatet for 2013, budsjett for 2014, resultat- og strategiprognoser for år Gjennomførte og planlagte driftstiltak og handlingsplaner forventes a gi fortsatt positiv effekt. Konsernforhold HRSIKS HRS IKS er morselskap i konsernet og eier alle produksjonsanleggene, men har ingen produksjonsvirksomhet. Selskapet er et holdingselskap med ansvar for konsernledelse, forvaltningsoppgaver, drift og utvikling av eiendommer. Selskapets kontor er på Djupvik i Narvik kommune. HRS Husholdning AS Selskapets virksomhet er mottak og behandling av husholdningsavfall fra eierkommunene. Driften skjer på anleggene på Djupvik (Narvik) og Stangnes (Harstad). HRS Husholdning har også ansvaret for driften av miljøstasjonene. Selskapets forretningsadresse er Djupvik i Narvik kommune. HRS Miljø AS Virksomheten til HRS Miljø er rådgivning, avfallsinnsamling, avfallsavsetning, konteiner utleie og transport. Selskapet har virksomhet i Harstad og Narvik. Forretningsadressen er Djupvik i Narvik kommune. HRS Metallco AS Selskapets forretningsområde er kjøp og salg av skrapjern, riving og behandling av metall og skrapjernskonstruksjoner samt sortering og behandling av metaller. Selskapets forretningsadresse er Stangnes i Harstad kommune. Behandlingsanlegg og metallsenter ligger også på Stangnes. HRS Elektroretur AS Selskapets virksomhet er behandling og miljøsanering av EE-avfall. Forretningsadressen og hovedanlegget er på Stangnes i Harstad kommune med avdelinger i Tromsø, Hammerfest og Tana. Harstad Gjenvinning AS Virksomheten er avfallsinnsamling og konteinerutleie. Selskapets forretningsadresse og anlegg er på Stangnes i Harstad kommune. HRS Metallco Eiendom Tromsø AS Selskapet driver utleie av anlegg til virksomhet innenfor avfallsbehandling og miljøsanering. Anlegget ligger i Tromsø med forretningsadresse Ringveien i Tromsø. Selskapet eies 100 % av HRS Metallco AS. Organisasjon og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2013 hadde HRS-konsernet 99 ansatte, mot 104 i Morselskapet, HRS IKS, hadde 7 faste stillinger ved utgangen av 2013, 4 i administrasjonen og 3 stillinger utleid til datterselskap. Det var 7 faste stillinger i I henhold til oppsatt plan har det vært avholdt to møter i AMU. For a styrke AMUs rolle deltar den øverste ledelse i AMU. HRS-konsernet er tilknyttet Narvik Bedriftshelsetjeneste, Sør-Troms HMS-Tjeneste og Hemis avd. Tromsø. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften og det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Alle selskapene i HRS har tegnet avtale om lnkluderende Arbeidsliv Sykefravær, skader og ulykker HRS konsernet har i 2013 hatt en reduksjon i det samlede sykefraværet. Med videre systematisk oppfølging fra bedriftens side har man tro på at sykefraværet skal gå ytterligere ned. Sykefraværet for HRS IKS var i 2013 på 1,8% mot 11,6 % i Korttidsfraværet var på 1,8 % mot 1,3 % i Det var ikke registrert noe langtidsfravær i Sykefraværet for konsernet var på 7,6 %, en reduksjon fra 8,4 % i Langtidsfraværet utgjorde 5,9 % i 2013 og 5,6 % i Det er i 2013 registrert 6 ulykker med personskade. Alle tilfeller er rapportert til NAV. lngen av personskadene er av alvorlig art. Likestilling Kvinneandelen i konsernet som helhet var i 2013 på 15,2 %. Grunnen til en relativ liten andel kvinner er få kvinnelige søkere til stillingene i produksjonen. I administrative - /kontorstillinger er kvinneandelen høyere. Kvinneandelen i selskapets hovedstyre (utenom ansattes representant) er 43 %. HRS gruppens retningslinjer og policy legger vekt på å likebehandle ansatte uavhengig av kjønn med hensyn til lønn, avansement, utdanning og arbeidsforhold for øvrig. Det er et mål for styret å øke kvinneandelen både i virksomheten og i styrende organer ved rekruttering til ledige stillinger og verv. Påvirkning på ytre miljø HRS skal jobbe for at konsernets aktiviteter bidrar til minst mulig forurensning av jord, luft og vann. I tillegg skal de ressursene som er i avfall utnyttes på en samfunnsøkonomisk forsvarlig mate. Aktivitetene er regulert av tillatelser fra Fylkesmannen, samt lover og forskrifter. Våre aktiviteter som omfatter påvirkning på det ytre miljøet er i stor grad fra transport og handtering av avfall. Transport og maskinkjøring gir utslipp i form av støy, støv og eksos. Transportrelaterte utslipp er av relativt liten betydning totalt sett når man veier opp mot miljønytten som oppstår ved materialgjenvinning og energiutnyttelse. Utslippene reduseres ved å bruke moderne bil- og maskinpark med lave utslipp og rasjonell drift. Deponering av avfall har gitt størst klimagassbelastning, men deponering av avfall er redusert til et minimum og består fortrinnsvis av inert avfall som ikke avgir forurensning. Utslippene til både luft og vann kommer fortrinnsvis fra avfall som er deponert tidligere år. Selskapet har kontroll på sigevannet fra deponiet. Det ble tatt 4 prøver av sigevannet fra deponiet som er i drift og en prøve fra avsluttet deponi. I tillegg er det analysert en prøve fra hver av de tre grunnvannsbrønnene. Endringen med strengere krav til hva som kan deponeres har hatt positiv påvirkning på forurensningen. Resultatene av prøvene som tas, viser at forurensningskonsentrasjonen i sigevannet er lave og ser ut til a ha en nedadgående trend. Det inneholder likevel en del farlige stoffer som tas opp i næringskjeden. Det slippes blant annet ut tungmetall, organiske staffer og miljøgifter. HRS har krav fra Fylkesmannen om rensing av sigevannet. Det planlegges gjennomført i 2014 og gjøres i samarbeid med tre andre interkommunale avfallsselskaper i Nordland. Av og til kan det fortsatt forekomme lukt fra vårt anlegg på Djupvik, men det er hovedsakelig 4 5

4 i tilknytning til omlasting og vending av slam.. Flygeavfall fra deponiet har erfaringsmessig vært en utfordring, men også dette er redusert med den reduserte aktiviteten på deponiet. Driften av Miljøparkene medfører også noe flygeavfall, men det gjøres kontinuerlige tiltak for å forminske flygeavfallet til et minimum og det gjennomføres opprydding hver vår for å fjerne det som eventuelt ligger etter vinteren. Skadedyr er under kontroll med systematisk utlegging av rottegift og fokus på optimal drift. Forskning og utvikling (FoU) HRS mener det er viktig å delta med personell og finansiering i bransjerelevante FoU prosjekt. Styret bevilger hvert år et beløp som øremerkes deltagelse i FoU-prosjekter. HRS-konsernet er medlem i Avfallsforsk - et nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling. Nettverket ble etablert i 2009 av flere avfallsbedrifter, organisasjoner og forskningsinstitusjoner med støtte fra Norges Forskningsråds innovasjonsarenaprogram. Avfallsforsk har i dag 30 medlemmer. Når det gjelder konkret prosjektdeltagelse nevnes spesielt: Deltagelse i Norges Forskningsråds Smarttransprogram HRS er formell partner i prosjektet «Ressurseffektiv transport av EE-avfall» som gjennomføres i regi av Østfoldforskning. Dette er et landsdekkende prosjekt som forsker på smartere returtransport og effektiv logistikk tilknyttet transport av EE-avfall. Forskningsrådet bevilget 5,2 mill kr til prosjektet i Det har hatt oppstart i 2013 og vil bli avsluttet ved utgangen av Deltagelse i prosjektet Grønt Transportknutepunkt. Prosjektet omhandler en realisering av en fullservice truckstop i Narvik. Som en del av tilbudet planlegges en nyutviklet vaskemaskin for innvendig vask av kontainere/-skap på transportmidler installert. Prosjektet har hovedfokus på en grønn profil med miljømessig gode løsninger Fremtidig utvikling HRS har siden 2001 deponert lite gjenvinnbart materiale og i stedet satset på energigjenvinning. lnnen næringsavfall er konkurransen hard, slik at selskapet kontinuerlig arbeider for å være konkurransedyktig. I 2013 ble avsetning av husholdningsavfall i HRS regionen lyst ut på anbud. HRS Miljø AS vant anbudskonkurransen med absolutt billigste tilbud, et tilbud som hadde en vesentlig Iavere pris enn nest beste tilbyder. HRS har et godt samarbeid med sine 11 eierkommuner og søker stadig forbedringer og utvikling av sine tilbud overfor regionens innbyggere. HRS vil ivareta sine interesser og forpliktelser gjennom forretningsmessige avtaler. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet HRS IKS HRS (morselskapet) hadde en omsetning i 2013 på kr ,- og et resultat på kr ,- mot hhv kr ,- og kr ,- i Utviklingen i rentenivået i 2013 har redusert finanskostnadene noe i forhold til Det er ikke budsjettert med økning i rentenivået i Selskapets totale eiendeler utgjorde pr kr ,-, mot kr ,- i år Bokført egenkapital i morselskapet er på kr ,-. Ut fra budsjett og forventet drift fremover, vil egenkapitalen ytterligere styrkes i HRS IKS konsern HRS (konsern) oppnådde i år 2013 en omsetning på kr ,- og et resultat på kr ,- mot hhv kr ,- og kr ,- i år Hovedgrunnen til resultatendringen ligger i konkurranse- og prisutviklingen på jern- og metaller. Totale eiendeler utgjorde ved årsskiftet kr ,- mot kr ,- i år Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter var på kr 14,6 mill. Driftsresultatet var kr. 11,0 mill. Differansen skyldes i hovedsak renter, avskrivninger og endringer i kortsiktige fordringer/gjeld. Konsernets samlede investeringer i 2013 var kr. 12,5 mill. lnvesteringene omfatter fornyelse og oppgradering av anlegg og utstyr for øket kapasitet og effektivitet. Likviditetsbeholdningen i konsernet var kr. 52,0 mill. ved utgangen av Ut fra forventet utvikling fremover er konsernets evne til egenfinansiering av investeringer brukbar. Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr ,6% av samlet gjeld mot 42,3% pr Konsernets mest likvide omløpsmidler (med fradrag for neste års nedbetaling av langsiktig gjeld) dekker kortsiktig gjeld. Konsernets resultat er påvirket av den markedsbetingede situasjon, særlig innen transport og metallvirksomheten. Egenkapitalandelen pr var 45,9 % mot 41,8% pr Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer i rentenivå da deler av langsiktig gjeld har flytende rente. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser, er moderat. Selskapet har vurdert dette og foretatt nedskrivninger/avsetninger for mulige tap. Brutto kredittrisiko på balansedagen utgjorde totalt kr. 0,1 mill. og kr. 22,5 mill for konsernet. Tilsvarende tall pr var henholdsvis kr. 0,1 mill og kr. 23,9 mill. Tallene for selskapet er eksklusive konsernfordringer. Likviditetsrisiko Likviditeten i selskapet er god og det er ikke besluttet tiltak som endrer likviditetsrisikoen. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at årets overskudd på kr ,- overføres til annen egenkapital inkludert selvkostfond. 6 7

5 Resultatregnskap Narvik

6 Balanse Balanse 10 11

7 Kontantstrømoppstilling 12 13

8 Noter til regnskapet for Noter til regnskapet for

9 Noter til regnskapet for Noter til regnskapet for

10 Noter til regnskapet for 2013 Noter til regnskapet for

11 REGNSKAP - KONSERN

12 Resultatregnskap - konsern Balanse - konsern 22 23

13 Balanse - konsern Kontantstrømoppstilling - konsern 24 25

14 Noter til regnskapet for konsern 27

15 Noter til regnskapet for konsern 28 Noter til regnskapet for konsern 29

16 Noter til regnskapet for konsern Noter til regnskapet for konsern 30 31

17 Noter til regnskapet for konsern Noter til regnskapet for konsern 32 33

18 34 35

19 Djupvikveien 21 Boks Narvik Tlf: E-post:

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Innhold

Eierandeler i andre selskap. Innhold Årsrapport 2006 Innhold Eierandeler i andre selskap...side 02 Nøkkeltall 2006...side 02 Direktøren har ordet...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning...side 05 HMS&K...side 08 Husholdningsavfall...side

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel)

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel) Årsrapport 2007 Innhold Nøkkeltall TRV 2007...side 02 Eierandeler i andre selskap...side 02 Ledende miljøbedrift...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning 2007...side 05 Husholdningsavfall...side

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS Årsrapport 2005 Trondheim Renholdsverk AS Innhold Eierandeler i andre selskap Eierandeler i andre selskap side 2 Nøkkeltall 2005 side 2 Direktøren har ordet side 3 Organisering av selskapene side 4 Styrets

Detaljer

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 1 UTGIVER INNHOLD Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Tlf. 32 21 09 00 Fax: 32 21 09 15 www.lindum.no Produsert av: Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

pe2365 Layout og print: Grafisk senter, Tk Mai 2013 2012 / årsrapport

pe2365 Layout og print: Grafisk senter, Tk Mai 2013 2012 / årsrapport pe2365 Layout og print: Grafisk senter, Tk Mai 2013 2012 / årsrapport Årsberetning 2012 Trondheim Renholdsverk AS og konsern Virksomhetens art og tilholdssted Trondheim Renholdsverk AS (TRV) er et selskap

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler. www.soir.no :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding er:

Detaljer

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2014 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE

NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE Vi tar imot tingene du ikke lenger vil ha, så andre kan se potensial i dem. Gjebruksbutikken, Heftingsdalen ÅRSRAPPORT Se potensial!, 2 1 0 2 Dalenveien 347, 4849

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID ÅRSMELDING 2012 TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID 1 STØTTE TIL RØRPROSJEKT SJEKKER SORTERINGEN 2 REMIKS MILJØPARK AS VIKTIG SAMFUNNSBYGGER VI SER DET STADIG. Vi har gjort oss selv tydeligere og våre tjenester

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 01. innhold 01. innhold 3 02. Leder 4 Avfall sør > konsern 6 Regnskap 9 Avfall sør > husholdning 26 regnskap 30 Renovasjon 41 Avfall sør > bedrift as 46 Mjåvannsveien

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Alexsander 7 år Glødende fantasi gir kreative eksplosjoner. Vi har snakket med fremtiden

Detaljer

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS 2012 Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS Årsmeldingen er styrets og administrasjonens årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. INNHOLD 2 Fakta om GIR

Detaljer

Representantskapet Sak 1-2015 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2014

Representantskapet Sak 1-2015 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 FAKTA OM FOLLO REN IKS Org nr: 975 804 569 Antall innbyggere: 108 886 Antall abonnenter: 41 132 Antall hytterabonnenter: 3 597 Omsetning: 95 930 961 Returpunkter: 87 Gjenvinningsstasjoner:

Detaljer

INNHOLD. 3 Styrets årsberetning 2014. 5 Resultatregnskap. 6 Balanse. 7 Kontantstrømsoppstilling. 8 Noter. 16 Revisjonsberetning

INNHOLD. 3 Styrets årsberetning 2014. 5 Resultatregnskap. 6 Balanse. 7 Kontantstrømsoppstilling. 8 Noter. 16 Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2014 FAKTA OM FOLLO REN IKS Org nr: 975 804 569 Antall innbyggere: 108 886 Antall abonnenter: 41 132 Antall hytterabonnenter: 3 597 Omsetning: 95 930 961 Returpunkter: 87 Gjenvinningsstasjoner:

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2013 LEDER 3 Takk! Vi har lagt bak oss et meget godt økonomisk år. 2013 ble for oss totalt sett det beste året siden vi startet opp i 2006. 2013 har vist at vi er på riktig vei og har evnet

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus 31. mars 2015 Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby - leder Ordfører Nesodden kommune

Detaljer

Ser muligheter under bakken. Daglig leder Erik Fenstad har stor tro på at vi får se flere nedgravde avfallsløsninger i årene som kommer.

Ser muligheter under bakken. Daglig leder Erik Fenstad har stor tro på at vi får se flere nedgravde avfallsløsninger i årene som kommer. Årsrapport 2014 Ser muligheter under bakken Daglig leder Erik Fenstad har stor tro på at vi får se flere nedgravde avfallsløsninger i årene som kommer. Om EnvinA Innhold Om Envina IKS 3 Nå starter fremtiden

Detaljer

AVFALLSBRANSJEN - en bransje i endring

AVFALLSBRANSJEN - en bransje i endring Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 02 L E D E R 03 AVFALLSBRANSJEN - en bransje i endring RENOVASJONEN IKS er en virksomhet med unik erfaring innenfor de ulike forretningsområder som selskapet tilbyr. Virksomheten

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen

Detaljer