Årsrapport ya Bank AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. ya Bank AS"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 NØKKELTALL Alle tall i tusen kroner om ikke annet er oppgitt Resultatutvikling Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån Kredittap på sertifikater og obligasjoner Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Balanseutvikling Brutto utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Gruppevise nedskrivninger på utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 0 Ansvarlig lånekapital 0 0 Fondsobligasjoner 0 0 Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Rentabilitet og drift i % Rentenetto 1) 6,0 % 5,0 % Netto andre driftsinntekter i % av gj.snittlig forvaltningskapital 0,1 % -0,6 % Driftskostnader i % av gj.snittlig forvaltningskapital 3,9 % 4,7 % Kostnad-/inntektsforhold (%) 2) 64,1 % 107,9 % Tapsprosent utlån 3) 3,8 % 3,5 % Konstaterte tap utlån 4) 2,6 % 0,9 % Total rentabilitet 5) 0,0 % -2,6 % Egenkapitalrentabilitet 6) -0,3 % -19,3 % Finansiering og likviditet i % Netto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 70,2 % 73,1 % Innskuddsdekning 7) 142,4 % 136,7 % Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % -9,1 % 5,6 % Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning i % 15,8 % 11,8 % Kapitaldekning i % 15,8 % 11,8 % Egenkapital m.v. Antall utstedte aksjer Pålydende pr aksje 1 1 Aksjekapital Overkursfond Bokført egenkapital Fortjeneste pr. aksje -0,004-0,467 Antall årsverk 8) ) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter og netto andre driftsinntekter 3) Tap utlån og garantier i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 4) Konstaterte tap utlån i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 5) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningakapital 6) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 7) Innskudd fra og gjeld til kunder i prosent av netto utlån til og fordringer på kunder 8) Ikke oppgitt i hele tusen

3 Årsberetning 2009 Selskapsstruktur er et 100 % eid selskap av ya Holding ASA. Konsernet består av morselskapet ya Holding ASA og datterselskapene og MetaTech AS. Virksomheten er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Bankens formål er å tilby finansielle tjenester til private personer i Norge. Gjennom å benytte moderne teknologi vil konsernet utfordre den tradisjonelle måten å kjøpe og bruke finansielle tjenester på. er bankens salgskanal hvor potensielle og eksisterende kunder blir tilbudt produktene innskudd, betalingstjenester, debetkort, kredittkort med reise- og ulykkeforsikring, forbrukslån og pantelån. ya Bank tilbyr et utvalg av finansielle tjenester basert på lave priser, gebyrfrihet og selvbetjening. Banken tilbyr ikke produkter som krever personlig rådgivning. tilbyr også sine produkter på white label basis. Det vil si at produkter, systemer og kompetanse gjøres tilgjengelig for 3. part som dermed kan tilby finansielle tjenester i eget navn, selv om ya Bank står bak leveransene. ya Bank ble i 2009, for 4. året på rad, kåret av bladet Dine Penger til den banken i Norge med beste lønns- og sparekonto. Banken hadde pr i overkant av kunder. Økonomisk situasjon Resultat etter skatt bedret seg med 32,2 MNOK fra 2008 til Resultat etter skatt ble for et underskudd på 0,5 MNOK. Underskuddet forslås dekket av annen egenkapital. Den positive utviklingen skyldes at banken oppnådde gode marginer på utlån til kunder, samtidig som banken praktiserte stram kostnadsstyring. Tap på utlån var imidlertid noe større enn forventet. ya Banks kjernekapitaldekning var 15,8 % ved årsskiftet, og egenkapitalen var på 197,7 MNOK. hadde ved utgangen av desember MNOK i innskudd og 818 MNOK i utlån. fikk styrket egenkapitalen i mars 2009 gjennom en rettet emisjon mot ya Holding ASA. Emisjonen tilførte banken 40 MNOK. Styrets forventning om økt rentemargin i 2009 ble innfridd, men utlånsporteføljen vokste ikke så mye som forventet. Konsernets tap på utlån ble omtrent som i 2008, men lavere enn fryktet i første halvår Kontantstrømoppstilling Banken har styrket sin kontantbeholding gjennom året som følge av positiv netto kontantstrøm fra driften. Dette skyldes hovedsaklig at banken fikk gode rente- og gebyrinntekter, samt at banken har redusert sin eksponering mot boliglån. Banken har investert 5 MNOK i utvikling av egne IT applikasjoner. De beløp som har vært investert i bankens obligasjons- og sertifikatportefølje har variert gjennom året. Innbetalinger fra salg av verdipapirer har medført en kontantstrøm på 20 MNOK i Organisasjon ya Bank engasjerte 28 årsverk ved utgangen av Av 5 personer i ledergruppen var en kvinne. Selskapet legger vekt på å fremme likestilling mellom kjønnene i alle funksjoner og roller. Virksomhetens personal- og ansettelsespolitikk er utformet med sikte på å hindre forskjellsbehandling mellom kjønnene, og styret vil arbeide videre med likestillingsspørsmål i De ansatte var representert i styret i ya Bank, som ved årsskiftet bestod av 5 representanter og 1 vararepresentant. Av disse var 2 kvinner og 4 menn. Sykefraværet var 3,1 % i 2009, en økning på 0,5 prosentpoeng fra Det økte sykefraværet skyldes to langtidssykemeldinger i siste halvdel av Det inntraff ikke skader eller ulykker av noen art. Arbeidsmiljøet var godt. Banken påvirker det ytre miljøet. Påvirkningen skjer gjennom forbruk av papir og energi, reiseaktivitet, og kjøp av andre varer og tjenester, men ikke utover det som er normalt for bankvirksomhet. Fremtidsutsikter ya Bank vil i 2010 søke å øke bankens utlånsportefølje, og da særlig innfor segmentene kredittkort og forbrukslån. Banken har en god tilgang på søknader, og styret forventer at denne trenden vil vedvare i Utlån i 2010 vil imidlertid forsatt være underlagt streng kredittvurdering, noe som vil begrense omfanget av veksten. Styret forventer at 2010 vil bli det først året med positivt resultat for banken. Betingelsene for å avlegge regnskapet under forutsetning om fortsatt drift er til stede. Risikoforhold ya Bank begrenser sin likviditetsrisiko ved å sikre seg god tilgang på kapital gjennom å tilby en av de beste innskuddsrentene i markedet. Banken har til enhver tid en stor andel av innskuddene i likviditetsreserve, noe som gjør banken robust ovenfor normale endringer i innskuddene. Bankens likviditetsreserve plasseres som bankinnskudd i andre banker og i sertifikater/obligasjoner med lav risiko. Likviditetsrisikoen (dvs. risikoen for mangel på likviditet) vurderes å være lav. Fordi alle bankens pengeplasseringer har en rente som følger pengemarkedet, vurderes renterisikoen (dvs. risikoen for tap som følge av endringer i rentenivået) å være lav. ya Bank arbeider primært i markedet for usikrede lån, det vil si forbrukslån og kreditter uten pantesikkerhet. Banken har økt sin risikoprofil i utlånsporteføljen også i 2009, da selskapet har økt andelen usikrede lån, og redusert andelen lån med pantesikkerhet.

4 Årsberetning 2009 Banken benytter en egenutviklet scoremodell i kredittvurderingsprosessen. Alle kunder klassifiseres i risikoklasser, og kunder med for høy risiko avslås. ya Banks utlånsportefølje er godt diversifisert geografisk og beløpsmessig. Banken har ingen garantiansvar. ya Bank følger Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriftens regler for bokføring og avsetning av tap i resultatregnskapet og balansen. Konstaterte tap var i 2009 på 21,2 MNOK. Avsetninger til tap oppført i balansen var på 38,5 MNOK. Forventet totale resultatførte tap gitt normale økonomiske konjunkturer er beregnet til om lag 30 MNOK på årsbasis. Avdelingslederne innenfor de ulike operative områder er ansvarlig for å identifisere, begrense og kontrollere de operative risiki innefor sine respektive områder. Operative risiki identifiseres og kommuniseres via bankens rutiner for internkontroll. Styret har jevnlig gjennomgang av selskapets internkontroll. Banken har en kompleks IT infrastruktur som må fungere til enhver tid. Det er derfor ekstra fokus på risiki knyttet til IT-området. Konsernet publiserer årlig på internett et eget notat som grundig drøfter bankens risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold. Dokumentet publiseres samtidig med bankens årsrapport. Tvister Banken foretar avsetninger på basis av individuelle vurderinger i de tilfeller hvor det foreligger tvister med underleverandører eller kunder om økonomiske forhold. Banken hadde ved utgangen av desember 2009 ingen kjente rettstvister.

5 Resultatregnskap Alle tall i tusen kroner Noter RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifkater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ANDRE DRIFTSINNTEKTER Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn mv. 3, Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATRIELLE EIENDELER Ordinære avskrivninger 1, Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader 6, Sum andre driftskostnader TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER Tap på utlån 1, Tap på garantier 0 0 Sum tap på utlån, garantier NEDSKRIVNING/REVERSERING AV NEDSKRIVNING OG GEVINST/TAP PÅ VERDIPAPIRER SOM ER ANLEGGSMIDLER Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler RESULTAT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Resultat pr. aksje 0,0-0,5 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER: Overført til/fra(-) annen egenkapital

6 Balanse Alle tall i tusen kroner Noter Eiendeler KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKEN UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kasse-/drifts- og brukskreditter 1, 11, 12, Nedbetalingslån 1,11 12, Nedskrivning på individuelle utlån 1, Nedskrivning på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder OVERTATTE EIENDELER SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Utstedt av andre - Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Aksjer, andeler og andre verdiapirer med variabel avkastning Sum aksjer, andeler og andre verdiapirer med variabel avkastning 97 0 IMMATRIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler 1, Sum immatrielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar og transportmidler 1, Sum varige driftsmidler ANDRE EIENDELER FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER Opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

7 Balanse Alle tall i tusen kroner Noter Gjeld og egenkapital INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 1, Sum innskudd fra og gjeld til kunder ANNEN GJELD Annen gjeld 1, Sum annen gjeld AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER Andre påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Selskapskapital - aksjekapital 19, overkursfond 19, Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Forpliktelser

8 Kontantstrømoppstilling Alle tall i tusen kroner Kontantstrøm vedrørende driften Renteinntbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Netto ut-/innbetalinger av utlån til kunder Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Netto kontantstrøm vedrørende driften Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av immaterielle og varige driftsmidler Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktiviteter Kontantstrøm vedrørende finansieringsaktiviteter Utstedelse av aksjer Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Kontanter er definert som kontanter og innskudd i eksterne banker. Det er 885 tusen i bundne midler på skattetrekkskontoen i Dnbnor.

9 NOTER 1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende krav som stilles i lover og forskrifter for bank i tillegg til god regnskapsskikk. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet forutsetter at ledelsen benytter beste estimat og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare kostnadsføres løpende. Utlån Utlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. I amortisert kost inngår utlånets hovedstol, etableringsgebyr og eventuelle direkte kostnader. Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det foretas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet. For slike lån inntektsføres internrenten på etableringstidspunktet korrigert for renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres renter basert på lånets nedskrevne verdi. Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. I resultatregnskapet består posten tap på utlån av endringer på konstaterte tap og endringer i nedskrivninger på lån. Tap på utlån er basert på en gjennomgang av konsernets utlånsportefølje etter Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriften regler for verdsettelse av engasjementer. Banken foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Misligholdte lån Lån eller kontokreditter der en lånetaker ikke har betalt avdragsterminer, eller rammekreditter, innen 45 dager etter forfall på sine lån vurderes som misligholdt. Konstaterte tap Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom bokfører banken engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller banken på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler føres i balansen under egen post i tråd med årsregnskapsforskriften for bank. Slike eiendeler er verdsatt til det laveste av anskaffelseskost og realisasjonsverdi. Løpende verdiendringer bokføres som endring i tap over resultatregnskapet. Immaterielle eiendeler Banken har utviklet egen programvare for deler av bankdriften. Utviklingskostnader balanseføres og klassifiseres som immateriell eiendel i de tilfeller verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha en varig verdi. Den anslåtte levetiden for programvaren er utgangspunkt for den avskrivningstiden man benytter. Restverdien er beregnet og hensyntas i avskrivbart beløp. Løpende gjennom året samt ved årsslutt vurderes ett eventuelt behov for nedskrivning som en konsekvens av at verdi på forventede økonomiske fordeler er lavere enn den balanseførte verdien. Varige driftsmidler Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belaster årets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger er basert på anskaffelseskost fratrukket forventet restverdi og fordeles lineært utover den forventede økonomiske levetid som driftsmiddelet har. I de tilfeller den virkelige verdi av ett varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte verdien samt at denne verdiforringelsen ikke forventes å være forbigående, foretar banken nedskrivning til virkelig verdi på dette driftsmiddelet. Slike nedskrivninger fremkommer i resultatregnskapet under linje for Nedskrivninger og tap/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler. Nedskrivningen reverseres i de tilfeller kriteriene for nedskrivning ikke lenger er tilstede. I ingen tilfeller kan reverseringen medføre at driftsmiddelets verdi overgår den opprinnelige kostpris Obligasjoner Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemt innløsningsdato hvor selskapet har intensjon om og evne til å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Obligasjoner er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Investeringer holdt til forfall regnskapsføres til amortisert kost. Banken valgte i første kvartal 2009 å omklassifisere obligasjoner til kategorien holdt til forfall. Sertifikater og aksjer Sertifikater og aksjer klassifiseres som omløpsmidler, og bokførtes til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er basert på observerbare markedsverdier. Virksomhetsområder segmenter Banken vurderer sin virksomhet som ett samlet virksomhetsområde. Dette skyldes at alle vurderinger ses samlet. Styring av banken skjer også etter prinsipper som tilsier en enhetlig vurdering. Utsatt skatt og utsatt skattefordel Utsatt skatt og utsatt skattefordel regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk NRSF om resultatskatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen.

10 Skattekostnad I resultatregnskapet omfattes både endring i utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i posten skattekostnad. Ytterligere detaljer om skatt i egen note. Pensjonskostnad og - forpliktelser Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Banken har ingen pensjonsforpliktelse da alle ansatte har pensjonsprogram basert på innskudd. Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring Provisjoner, renteinntekter og gebyrer tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader, i tråd med de generelle regnskapsprinsipper i regnskapsloven. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i bankens balanse. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Etableringsgebyret overstiger ikke kostnadene forbundet med etablering av lån, og tas derfor til inntekt i etableringsåret. Betalinger av operasjonelle leasingavtaler Leiebetaling under operasjonelle leieavtaler kostnadsføres i resultatet lineært over leieperioden. Valuta Kostnader og inntekter i utenlandsk valuta blir omregnet til norske kroner i regnskapet basert på faktisk oppnådd vekslingskurs på transaksjonstidspunket. Leverandørgjeld og andre forpliktelser Leverandørgjeld og andre forpliktelser regnskapsføres til kost. Kontantsstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer med opprinnelig forfall på tre måneder eller kortere. Kontantstrømmer fra driften er definert som løpende netto inn- og utbetalinger fra bankdriften, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten som konsernet driver. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg inngår kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler i denne delen av oppstillingen. Finansieringsaktiviteter inneholder kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av ansvarlige lån og obligasjonsgjeld samt egenkapital. Kontantsstrømoppstilling finnes i egen oppstilling i årsregnskapet. 2. SPESIFIKASJON AV NETTO PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER INNTEKTER Provisjonsinntekt fra betalingsformidling Andre provisjonsinntekter fra banktjenester Sum KOSTNADER Provisjonskostnad fra betalingsformidling Andre provisjonskostnader fra banktjenester Sum

11 NOTER 3. LØNN, LÅN / SIKKERHETSSTILLELSER OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.M. Lønnskostnader Lønninger Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum Det var ved utgangen av 2009 sysselsatt 28 årsverk. Oppgavepliktige rentesubsidier på lån til ansatte utgjorde 122 tusen kroner i Ytelser til ledende ansatte Det er ikke etablert noen form for bonusprogram eller etterlønnsprogram i ya Bank. Ledelsen i deltar i den generelle pensjonsordningen i selskapet som er beskrevet i pensjonsnoten. Lån til medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer er gitt på ordinære ansatte vilkår. Ansatte har andre rentevilkår enn eksterne kunder. Det er ikke motatt godtgjørelser eller økonomiske fordeler fra foretak i samme konsern. Det er ikke gitt vesentlig tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder. Opsjonsprogram Ansatte i ya Bank har et opsjonsprogram i ya Holding. Opsjonsordningen er redgjort for i ya Holdings årsregnskap. Honorar Lønn Pensjonsinnskudd Samlet godtgjørelse Lån og sikkerhetsstillelser Ledende ansatte Administrerende direktør - Svein Lindbak Direktør IT - Marit Solem (1) Økonomisjef - Lars Gjerstad Risk Manager - Christian Wennberg Svendsen Juridisk sjef / Personalsjef - Hans Ditlef Christiansen Styret Leder - Jørgen Randers Medlem - Turid Solvang Medlem - Morten Birkeland Medlem - Alex Madsen Ansatterepresentant - Audun Rønningen Danielsen Vara ansatterepresentant - Tonje Solvang Representantskap Leder - Tom Collett Nestleder - Tore Lindbak Medlem - Marit Lambrechts Medlem - Espen Galtung Døsvig Medlem - Terje Børresen Medlem - Knut Aspelin Medlem - Jon Sandberg Medlem - Per Storhaug Medlem - Svein Garberg Medlem - John Strøm 5 5 Medlem - Pål W. Caspersen Medlem (ansatt) - Helmer Krogh Medlem (ansatt) - Marit Haavik Medlem (ansatt) - Roar Andersen Medlem (ansatt) - Svein Frode Pedersen Varamedlem (ansatt) - Linn Marita Grythe Varamedlem - Svein Johnsen 5 5 Varamedlem - Nils J. Krogsrud 5 5 Varamedlem - Hans Klein 5 5 Varamedlem - Monna Nordhagen 5 5 Varamedlem - Audun Hasti 5 5 Kontrollkomitè Leder - Knut Eirik Storsul Medlem - Camilla Forgaard Andreassen Medlem - Henning Koch Varamedlem - Harald Aas Sum Note: (1) Varamedlem Representantskap

12 NOTER 4. PENSJON ya Bank har en pensjonsordning overfor alle ansatte basert på innskudd hos Vital Forsikring ASA. Pensjonsordningen har investeringsvalg og risikodekningene uførepensjon og innskuddsfritak. Risikodekningene tilknyttet pensjonsordningen sikrer ansatte og deres etterlatte i tilfelle uførhet og død. Med Vital Innskuddspensjon betaler bedriften hvert år et fastsatt innskudd for hver av de ansatte som er medlem av pensjonsordningen. Det faste innskuddet utgjør 5% av lønnen mellom 1 og 6G, og 8% av lønnen mellom 6 og 12G. Innskuddet plasseres på den ansattes pensjonskonto. Den ansatte forvalter selv sine midler. Ved pensjonsalder blir den oppsparte kapitalen utbetalt som alderspensjon. Pensjonsalderen er 67 år, og utbetalingstiden er minimum 10 år. Ansatte som har minst 20% stilling og som har fylt 20 år, skal meldes inn i ordningen. Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon etter lov, og denne ordningen oppfyller kravene i loven. 5. VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATRIELLE EIENDELER Immatrielle eiendeler: Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost pr Akk. av- og nedskrivning pr Årets av- og nedskrivning i resultatet Akk. av- og nedskrivning pr Balanseført verdi per Gevinst/tap ved salg 0 0 Varige driftsmidler: Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost per Akk. av- og nedskrivning pr Årets av- og nedskrivning i resultatet Akk. av- og nedskrivning pr Balanseført verdi per Gevinst/tap ved salg 0 0 Banken benytter følgende avskrivningssatser: Egenutviklet software og bankinfrastruktursoftware Fast inventar/innredninger Annet kjøpt EDB utstyr og innredning 12,50% pr. år 20,00% pr. år 33,33% pr. år 6. ANDRE DRIFTSKOSTNADER Husleie og kostnader leide lokaler Medlemskontingent bankorganisasjoner Kredittopplysninger Andre kostnader Sum andre driftskostnader Revisor: Banken utbetalte 965 tusen til revisor KPMG i 2009 inklusiv mva, hvorav 363 tusen til lovpålagt revisjon, 313 tusen til andre attestasjonstjenester, 0 til skatterådgivning, og 289 tusen til tjenester utenfor revisjon. Store enkelttransaksjoner: Betaling av BankID for 2009 beløp seg til 1 MNOK.

13 NOTER 7. LEIEAVTALER ya Bank har ingen leasing avtaler, og alt av datautstyr kjøpes. Banken har vesentlige leieavtaler vedrørende bankens lokaler: Husleie i 2009 Leieavtalens utløp Fridtjof Nansens vei 19, 0309 Oslo Vestre Rosten 81, 7075 Teller Banken har en rett til å forlenge leieavtalen etter markedsvilkår i en periode på 3 år med utløp uten oppsigelse for lokalet i Oslo. For lokalet i Trondheim har banken ved utleietidens utløp fortrinnsrett fremfor andre leietakere til å forhandle om fornyelse av leieforholdet. 8. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER I PERIODEN Utlån Garantier Kostnadsførte konstaterte tap Nye individuelle nedskrivninger Sum nye individuelle nedskrivninger Tilbakeførte individuelle nedskrivninger Sum individuelle nedskrivinger Tilbakeførte tidligere konstaterte tap Endring i gruppenedskrivninger på utlån Sum tap på utlån og garantier SKATT Alminnelig inntekt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller: - ikke fradragsberettigede kostnader Endring midlertidige forskjeller Alminnelig inntekt Skattekostnad Endring utsatt skatt Årets skattekostnad i resultatregnskapet Betalbar skatt fra årets resultat 0 0 Betalbar skatt opptjent før eiertiden 0 0 Betalbar skatt i balansen 0 0 Beregnet skattekostnad 28% skatt av resultat før skatt % av permanente forskjeller 6 51 Beregnet skattekostnad Utsatt skatt Anleggsmidler Fremførbart underskudd Netto forskjeller etter utligning Balanseført utsatt skattefordel

14 NOTER 10. UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Bankinskudd hos Dnbnor Det er 885 tusen i bundne midler på skattetrekkskontoen i Dnbnor. 11. NÆRINGSFORDELTE UTLÅN OG GARANTIER, TAP, MISLIGHOLD OG TAPSAVSETNINGER Pr Utlån Garantier Potensiell eksponering ved f.eks trekkfasiliteter Misligholdte engasjementer Øvrige tapsutsatte engasjementer Nedskrivninger på utlån/garantier Personmarked Øvrige Sum Gruppen "øvrige" er utlån til Rema Bedriftskort. 12. UTLÅN FORDELT PÅ RISIKO Alle søknader om kreditt blir vurdert på basis av gitte kriterier i en egenutviklet scoremodell. Kunder som har for høy kredittrisiko blir avslått, og øvrige blir plassert i risikoklasser på basis av scoreverdi. Bankens prising av utlån gjenspeile risikoen knyttet til engasjementet. Pantelån klassifiseres som lav risiko, mens kredittkortlån, kontokreditt og forbrukslån klassifiseres som høy risiko. Klassifisering av type lån i risikoklasser er endret fra 2008, og 2008 tallene er reklassifisert i de nye risikogruppene. Fordeling på risikoklasse 2009 Risikoklasse Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Totalt Fordeling i % Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivning Forventet årlig tap Lav risiko % Middels risiko 0 0 0% 0 0 Høy risiko % Totalt % Fordeling på risikoklasse 2008 Risikoklasse Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Totalt Fordeling i % Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivning Forventet årlig tap Lav risiko % Middels risiko 0 0 0% Høy risiko % Totalt % Forskyvninger mellom risikogrupper : I 2009 er kredittkort flyttet fra gruppen middels risiko til gruppen høy riskiko. Gruppen med lav risiko har blitt redusert i 2009, og gruppen høy risiko har økt. Dettes skyldes at banken har økt den samlede verdien av kredittkort- og forbrukslånsporteføljen, mens boliglånporteføljen har blitt redusert. Forventet tapsnivå: Forventet gjennomsnittlig årlig tapsnivå i % av brutto utlån for risikogruppene er under en normal økonomisk konjunktur: Lav risiko 0,3 % pr. år Middels risiko 2,5 % pr. år Høy risiko 4,0 % pr. år Forventet tapsnivå er estimert på basis av bransje data, erfaringstall fra eksterne samarbeidspartnere og skjønnsmessig vurdering.

15 NOTER 13. UTLÅN - MISLIGHOLD M.V. per Misligholdte engasjementer Misligholdte engasjement Tapsavsetninger Netto misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Tapsavsetninger Netto tapsutsatte engasjementer Konstaterte tap Konstaterte tap utlån Konstaterte tap garantier Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger Periodens konstanterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån Gruppevise nedskrivninger /- Periodens endring Nedskrivning på grupper Sum individuell nedskrivning og gruppenedskrivning på utlån Brutto utlån fordelt etter geografiske områder Nordland, Troms og Finnmark Oslo og Akershus Norge for øvrig Sum Norge Utland ya Bank klassifiserer lån som er 45 dager i restanse som misligholdte engasjement. ya Bank klassifiserer lån som er i restanse over 30 dager som tapsutsatt. 14. OVERTATTE EIENDELER Banken har i 2009 overtatt faste eiendommer til en verdi av tusen. Banken hadde ingen inngående portefølje av overtatte eiendeler i OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Obligasjoner og sertifikater Risikovekt i % Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi Gj.sn. eff. rente - Utstedt av andre 100% ,4 % pr. år - Utstedt av andre 20% ,0 % pr. år Sum ,1 % pr. år Obligasjoner og sertifikater er inndelt i risikogrupper etter retningslinjene som følger av kapitaldekningsforskriften. Av total balanseført verdi utgjør børsnoterte verdipapirer 11%. Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som et gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive rente, basert på markedsverdi og gjenværende løpetid. 44 % av verdipapirene er børsnoterte. Beholdningsendring gjennom året: Inngående balanse Tilgang og avgang Reklassifisering 0 Reversering av tidligere års nedskrivning Utgående balanse

16 NOTER 16. AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Aksjer Risikovekt i % Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi Visa Inc. - C 100% Aksjene er inndelt i risikogrupper etter retningslinjene som følger av kapitaldekningsforskriften. Aksjer utgjør 0,007 % av total balanseført verdi, og Visa Inc. er børsnotert. Antall aksjer i Visa Inc. er 192 stk. 17. RENTESATSER GJELDSPOSTER Gjeldspost Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid Gj.sn. rentesats 3,4 % pr. år 18. ANNEN GJELD og AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER Offentlige avgifter Annen gjeld ellers Sum annen gjeld Påløpte ikke forfalte rentekostander Offentlige avgifter Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser EGENKAPITAL Aksjekapitalen utgjorde 110 MNOK pr fordelt på aksjer pålydende NOK Alle aksjer tilhører samme klasse og har lik stemmerett. Tabellen under viser endringen i egenkapitalen i løpet av Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Innskudd av aksjekapital Disponering av årsresultat Egenkapital pr Største aksjonærer er følgende: Navn Beholdning Prosentandel ya Holding ASA ,0 % Konsernregnskapet kan mottas ved henvedelse til eller telefon Konsernets forretningsadresse er Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo.

17 NOTER 20. KAPITALDEKNING pr Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 10 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Beregningen av kjernekapital i noten er gjort i samsvar med de regler som stilles av myndighetene, og viser at banken har en kapitaldekning som tilfredstiller myndighetenes krav Kjernekapital Innbetalt aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Goodwill og andre immaterielle eiendeler Sum kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig lånekapital 0 0 Fondsobligasjoner 0 0 Sum tilleggskapital 0 0 Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0 Tellende ansvarlig kapital Fra eiendeler 20% Fra eiendeler 35% Fra eiendeler 75% Fra eiendeler 100% Fra eiendeler 150% Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (%) 15,8 % 11,8 % Kapitaldekning (%) 15,8 % 11,8 % 21. BETINGEDE FORPLIKTELSER OG TVISTESAKER Betingede forpliktelser Garantier 0 0 Bokført verdi av eiendeler som er stilt som sikkerhet for D-lån Norges Bank 0 0 Sertfikater og obligasjoner 0 0 Tvistesaker har ingen rettstvister. 22. BANKENES SIKRINGSFOND Sikringsfondsavgift Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner pålegger alle norske banker å være medlem av Bankenes sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap inntil 2 mill. kroner som en innskyter har som innskudd i en bank. Med innskudd menes enhver kredittsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner Innbetalt avgift til sikringsfond

18 NOTER 23. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko / restløpetid Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at banken ikke er i stand til å kunne innfri forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisiko oppstår som en følge av ulik restløpetid på fordringer og gjeld. Banken søker bevisst å redusere risikoen ved å søke balanse mellom innskudd og utlån, samt å ha tilstrekkelig med frie likvide midler tilgjengelig. Tabellen under viser restløpetidene på bankens balanse pr Eiendeler Inntil 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år Uten restløpetid Totalt Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendelsposter med restløpetid 0 Eiendeler uten restløpetid Sum eiendelsposter Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner 0 Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 Øvrig gjeld med restløpetid 0 Øvrig gjeld uten restløpetid Ansvarlig lånekapital 0 Egenkapital/minoritetsinteresser Sum gjeld og egenkapital Netto likviditetseksponering balanse Banken har ikke inngått noen valutaterminforretninger i RENTERISIKO Renterisiko / gjenstående tid til avtalt/sannsynlig renteendring Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom aktiva og passivaposter. Banken vil da ikke kunne gjennomføre renteendringer parallelt for alle balanseposter. Banken skal ha en moderat risiko og risikoen har gjennom hele året ligget innenfor de rammer styret har vedtatt. Banken har pr kun flytende renteprodukter for alle aktiva og passiva poster. Tabellen under viser gjenstående tid til renteregulering for bankens balanse pr Eiendeler Inntil 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år Poster uten renteeksponering Totalt Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Ikke rentebærende eiendeler Sum eiendelsposter Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner 0 Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital 0 Egenkapital/minoritetsinteresser Sum gjeld og egenkapital Ikke balanseførte Netto inkl. ikke balanseførte Valutarisiko Banken har ingen eiendeler eller gjeld i utenlandsk valuta pr Sensitivitetsanalyse Sensitivitetsanalysen måler effekten på resultat og egenkapital av +/- 1 prosentpoeng endring i rentebærende eiendeler og gjeld for 2009 og Endring på +/-1 prosentpoeng ansees som en hensiktsmessig utslagsstørrelse. Resultateffekt Egenkapitaleffekt Effekt av 1 % økning i rentenivå Effekt av 1 % reduksjon i rentenivå

19 NOTER 25. Klassifisering av finansielle eiendeler og forpliktelser 2009 Finansielle eiendeler - holdt til forfall Finansielle eiendeler - utlån og fordringer Finansielle forpliktelser målt til amortisert kost Totalt Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Sum finansielle eiendeler Forpliktelser Innskudd fra og gjeld til kunder Sum finansielle forpliktelser Finansielle eiendeler - holdt til forfall Finansielle eiendeler - utlån og fordringer Finansielle forpliktelser målt til amortisert kost Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Sum finansielle eiendeler Forpliktelser Innskudd fra og gjeld til kunder Sum finansielle forpliktelser Totalt

20

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 2. kvartal 1.halvår Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 137.499 121.162 265.359 234.140 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009

Rapport for 2. kvartal 2009 Rapport for 2. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet beveget seg i 2. kvartal 2009 for første gang fra løpende underskudd til et overskudd

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2009

Rapport for 3. kvartal 2009 Rapport for 3. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde også i 3. kvartal 2009 et overskudd etter tapsavsetninger. Grunnlaget for det

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2009

Rapport for 4. kvartal 2009 Rapport for 4. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på 2,6 MNOK. Dette på tross av høye tapsavsetninger

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009

Rapport for 1. kvartal 2009 Rapport for 1. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2009 mottatt 29 000 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport - 1.Kvartal ya Bank AS

Kvartalsrapport - 1.Kvartal ya Bank AS Kvartalsrapport - 1.Kvartal 2016 Resultatregnskap Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2015 Renteinntekter 112.9 77 82.759 379.022 Rentekostnader 21.893 21.352 84.597 Netto renteinntekter 91.085 61.408

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer