Årsrapport ya Bank AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. ya Bank AS"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 NØKKELTALL Alle tall i tusen kroner om ikke annet er oppgitt Resultatutvikling Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån Kredittap på sertifikater og obligasjoner Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Balanseutvikling Brutto utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Gruppevise nedskrivninger på utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 0 Ansvarlig lånekapital 0 0 Fondsobligasjoner 0 0 Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Rentabilitet og drift i % Rentenetto 1) 6,0 % 5,0 % Netto andre driftsinntekter i % av gj.snittlig forvaltningskapital 0,1 % -0,6 % Driftskostnader i % av gj.snittlig forvaltningskapital 3,9 % 4,7 % Kostnad-/inntektsforhold (%) 2) 64,1 % 107,9 % Tapsprosent utlån 3) 3,8 % 3,5 % Konstaterte tap utlån 4) 2,6 % 0,9 % Total rentabilitet 5) 0,0 % -2,6 % Egenkapitalrentabilitet 6) -0,3 % -19,3 % Finansiering og likviditet i % Netto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 70,2 % 73,1 % Innskuddsdekning 7) 142,4 % 136,7 % Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % -9,1 % 5,6 % Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning i % 15,8 % 11,8 % Kapitaldekning i % 15,8 % 11,8 % Egenkapital m.v. Antall utstedte aksjer Pålydende pr aksje 1 1 Aksjekapital Overkursfond Bokført egenkapital Fortjeneste pr. aksje -0,004-0,467 Antall årsverk 8) ) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter og netto andre driftsinntekter 3) Tap utlån og garantier i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 4) Konstaterte tap utlån i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 5) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningakapital 6) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 7) Innskudd fra og gjeld til kunder i prosent av netto utlån til og fordringer på kunder 8) Ikke oppgitt i hele tusen

3 Årsberetning 2009 Selskapsstruktur er et 100 % eid selskap av ya Holding ASA. Konsernet består av morselskapet ya Holding ASA og datterselskapene og MetaTech AS. Virksomheten er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Bankens formål er å tilby finansielle tjenester til private personer i Norge. Gjennom å benytte moderne teknologi vil konsernet utfordre den tradisjonelle måten å kjøpe og bruke finansielle tjenester på. er bankens salgskanal hvor potensielle og eksisterende kunder blir tilbudt produktene innskudd, betalingstjenester, debetkort, kredittkort med reise- og ulykkeforsikring, forbrukslån og pantelån. ya Bank tilbyr et utvalg av finansielle tjenester basert på lave priser, gebyrfrihet og selvbetjening. Banken tilbyr ikke produkter som krever personlig rådgivning. tilbyr også sine produkter på white label basis. Det vil si at produkter, systemer og kompetanse gjøres tilgjengelig for 3. part som dermed kan tilby finansielle tjenester i eget navn, selv om ya Bank står bak leveransene. ya Bank ble i 2009, for 4. året på rad, kåret av bladet Dine Penger til den banken i Norge med beste lønns- og sparekonto. Banken hadde pr i overkant av kunder. Økonomisk situasjon Resultat etter skatt bedret seg med 32,2 MNOK fra 2008 til Resultat etter skatt ble for et underskudd på 0,5 MNOK. Underskuddet forslås dekket av annen egenkapital. Den positive utviklingen skyldes at banken oppnådde gode marginer på utlån til kunder, samtidig som banken praktiserte stram kostnadsstyring. Tap på utlån var imidlertid noe større enn forventet. ya Banks kjernekapitaldekning var 15,8 % ved årsskiftet, og egenkapitalen var på 197,7 MNOK. hadde ved utgangen av desember MNOK i innskudd og 818 MNOK i utlån. fikk styrket egenkapitalen i mars 2009 gjennom en rettet emisjon mot ya Holding ASA. Emisjonen tilførte banken 40 MNOK. Styrets forventning om økt rentemargin i 2009 ble innfridd, men utlånsporteføljen vokste ikke så mye som forventet. Konsernets tap på utlån ble omtrent som i 2008, men lavere enn fryktet i første halvår Kontantstrømoppstilling Banken har styrket sin kontantbeholding gjennom året som følge av positiv netto kontantstrøm fra driften. Dette skyldes hovedsaklig at banken fikk gode rente- og gebyrinntekter, samt at banken har redusert sin eksponering mot boliglån. Banken har investert 5 MNOK i utvikling av egne IT applikasjoner. De beløp som har vært investert i bankens obligasjons- og sertifikatportefølje har variert gjennom året. Innbetalinger fra salg av verdipapirer har medført en kontantstrøm på 20 MNOK i Organisasjon ya Bank engasjerte 28 årsverk ved utgangen av Av 5 personer i ledergruppen var en kvinne. Selskapet legger vekt på å fremme likestilling mellom kjønnene i alle funksjoner og roller. Virksomhetens personal- og ansettelsespolitikk er utformet med sikte på å hindre forskjellsbehandling mellom kjønnene, og styret vil arbeide videre med likestillingsspørsmål i De ansatte var representert i styret i ya Bank, som ved årsskiftet bestod av 5 representanter og 1 vararepresentant. Av disse var 2 kvinner og 4 menn. Sykefraværet var 3,1 % i 2009, en økning på 0,5 prosentpoeng fra Det økte sykefraværet skyldes to langtidssykemeldinger i siste halvdel av Det inntraff ikke skader eller ulykker av noen art. Arbeidsmiljøet var godt. Banken påvirker det ytre miljøet. Påvirkningen skjer gjennom forbruk av papir og energi, reiseaktivitet, og kjøp av andre varer og tjenester, men ikke utover det som er normalt for bankvirksomhet. Fremtidsutsikter ya Bank vil i 2010 søke å øke bankens utlånsportefølje, og da særlig innfor segmentene kredittkort og forbrukslån. Banken har en god tilgang på søknader, og styret forventer at denne trenden vil vedvare i Utlån i 2010 vil imidlertid forsatt være underlagt streng kredittvurdering, noe som vil begrense omfanget av veksten. Styret forventer at 2010 vil bli det først året med positivt resultat for banken. Betingelsene for å avlegge regnskapet under forutsetning om fortsatt drift er til stede. Risikoforhold ya Bank begrenser sin likviditetsrisiko ved å sikre seg god tilgang på kapital gjennom å tilby en av de beste innskuddsrentene i markedet. Banken har til enhver tid en stor andel av innskuddene i likviditetsreserve, noe som gjør banken robust ovenfor normale endringer i innskuddene. Bankens likviditetsreserve plasseres som bankinnskudd i andre banker og i sertifikater/obligasjoner med lav risiko. Likviditetsrisikoen (dvs. risikoen for mangel på likviditet) vurderes å være lav. Fordi alle bankens pengeplasseringer har en rente som følger pengemarkedet, vurderes renterisikoen (dvs. risikoen for tap som følge av endringer i rentenivået) å være lav. ya Bank arbeider primært i markedet for usikrede lån, det vil si forbrukslån og kreditter uten pantesikkerhet. Banken har økt sin risikoprofil i utlånsporteføljen også i 2009, da selskapet har økt andelen usikrede lån, og redusert andelen lån med pantesikkerhet.

4 Årsberetning 2009 Banken benytter en egenutviklet scoremodell i kredittvurderingsprosessen. Alle kunder klassifiseres i risikoklasser, og kunder med for høy risiko avslås. ya Banks utlånsportefølje er godt diversifisert geografisk og beløpsmessig. Banken har ingen garantiansvar. ya Bank følger Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriftens regler for bokføring og avsetning av tap i resultatregnskapet og balansen. Konstaterte tap var i 2009 på 21,2 MNOK. Avsetninger til tap oppført i balansen var på 38,5 MNOK. Forventet totale resultatførte tap gitt normale økonomiske konjunkturer er beregnet til om lag 30 MNOK på årsbasis. Avdelingslederne innenfor de ulike operative områder er ansvarlig for å identifisere, begrense og kontrollere de operative risiki innefor sine respektive områder. Operative risiki identifiseres og kommuniseres via bankens rutiner for internkontroll. Styret har jevnlig gjennomgang av selskapets internkontroll. Banken har en kompleks IT infrastruktur som må fungere til enhver tid. Det er derfor ekstra fokus på risiki knyttet til IT-området. Konsernet publiserer årlig på internett et eget notat som grundig drøfter bankens risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold. Dokumentet publiseres samtidig med bankens årsrapport. Tvister Banken foretar avsetninger på basis av individuelle vurderinger i de tilfeller hvor det foreligger tvister med underleverandører eller kunder om økonomiske forhold. Banken hadde ved utgangen av desember 2009 ingen kjente rettstvister.

5 Resultatregnskap Alle tall i tusen kroner Noter RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifkater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ANDRE DRIFTSINNTEKTER Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn mv. 3, Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATRIELLE EIENDELER Ordinære avskrivninger 1, Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader 6, Sum andre driftskostnader TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER Tap på utlån 1, Tap på garantier 0 0 Sum tap på utlån, garantier NEDSKRIVNING/REVERSERING AV NEDSKRIVNING OG GEVINST/TAP PÅ VERDIPAPIRER SOM ER ANLEGGSMIDLER Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler RESULTAT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Resultat pr. aksje 0,0-0,5 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER: Overført til/fra(-) annen egenkapital

6 Balanse Alle tall i tusen kroner Noter Eiendeler KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKEN UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kasse-/drifts- og brukskreditter 1, 11, 12, Nedbetalingslån 1,11 12, Nedskrivning på individuelle utlån 1, Nedskrivning på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder OVERTATTE EIENDELER SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Utstedt av andre - Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Aksjer, andeler og andre verdiapirer med variabel avkastning Sum aksjer, andeler og andre verdiapirer med variabel avkastning 97 0 IMMATRIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler 1, Sum immatrielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar og transportmidler 1, Sum varige driftsmidler ANDRE EIENDELER FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER Opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

7 Balanse Alle tall i tusen kroner Noter Gjeld og egenkapital INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 1, Sum innskudd fra og gjeld til kunder ANNEN GJELD Annen gjeld 1, Sum annen gjeld AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER Andre påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Selskapskapital - aksjekapital 19, overkursfond 19, Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Forpliktelser

8 Kontantstrømoppstilling Alle tall i tusen kroner Kontantstrøm vedrørende driften Renteinntbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Netto ut-/innbetalinger av utlån til kunder Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Netto kontantstrøm vedrørende driften Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av immaterielle og varige driftsmidler Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktiviteter Kontantstrøm vedrørende finansieringsaktiviteter Utstedelse av aksjer Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Kontanter er definert som kontanter og innskudd i eksterne banker. Det er 885 tusen i bundne midler på skattetrekkskontoen i Dnbnor.

9 NOTER 1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende krav som stilles i lover og forskrifter for bank i tillegg til god regnskapsskikk. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet forutsetter at ledelsen benytter beste estimat og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare kostnadsføres løpende. Utlån Utlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. I amortisert kost inngår utlånets hovedstol, etableringsgebyr og eventuelle direkte kostnader. Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det foretas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet. For slike lån inntektsføres internrenten på etableringstidspunktet korrigert for renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres renter basert på lånets nedskrevne verdi. Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. I resultatregnskapet består posten tap på utlån av endringer på konstaterte tap og endringer i nedskrivninger på lån. Tap på utlån er basert på en gjennomgang av konsernets utlånsportefølje etter Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriften regler for verdsettelse av engasjementer. Banken foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Misligholdte lån Lån eller kontokreditter der en lånetaker ikke har betalt avdragsterminer, eller rammekreditter, innen 45 dager etter forfall på sine lån vurderes som misligholdt. Konstaterte tap Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom bokfører banken engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller banken på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler føres i balansen under egen post i tråd med årsregnskapsforskriften for bank. Slike eiendeler er verdsatt til det laveste av anskaffelseskost og realisasjonsverdi. Løpende verdiendringer bokføres som endring i tap over resultatregnskapet. Immaterielle eiendeler Banken har utviklet egen programvare for deler av bankdriften. Utviklingskostnader balanseføres og klassifiseres som immateriell eiendel i de tilfeller verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha en varig verdi. Den anslåtte levetiden for programvaren er utgangspunkt for den avskrivningstiden man benytter. Restverdien er beregnet og hensyntas i avskrivbart beløp. Løpende gjennom året samt ved årsslutt vurderes ett eventuelt behov for nedskrivning som en konsekvens av at verdi på forventede økonomiske fordeler er lavere enn den balanseførte verdien. Varige driftsmidler Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belaster årets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger er basert på anskaffelseskost fratrukket forventet restverdi og fordeles lineært utover den forventede økonomiske levetid som driftsmiddelet har. I de tilfeller den virkelige verdi av ett varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte verdien samt at denne verdiforringelsen ikke forventes å være forbigående, foretar banken nedskrivning til virkelig verdi på dette driftsmiddelet. Slike nedskrivninger fremkommer i resultatregnskapet under linje for Nedskrivninger og tap/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler. Nedskrivningen reverseres i de tilfeller kriteriene for nedskrivning ikke lenger er tilstede. I ingen tilfeller kan reverseringen medføre at driftsmiddelets verdi overgår den opprinnelige kostpris Obligasjoner Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemt innløsningsdato hvor selskapet har intensjon om og evne til å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Obligasjoner er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Investeringer holdt til forfall regnskapsføres til amortisert kost. Banken valgte i første kvartal 2009 å omklassifisere obligasjoner til kategorien holdt til forfall. Sertifikater og aksjer Sertifikater og aksjer klassifiseres som omløpsmidler, og bokførtes til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er basert på observerbare markedsverdier. Virksomhetsområder segmenter Banken vurderer sin virksomhet som ett samlet virksomhetsområde. Dette skyldes at alle vurderinger ses samlet. Styring av banken skjer også etter prinsipper som tilsier en enhetlig vurdering. Utsatt skatt og utsatt skattefordel Utsatt skatt og utsatt skattefordel regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk NRSF om resultatskatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen.

10 Skattekostnad I resultatregnskapet omfattes både endring i utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i posten skattekostnad. Ytterligere detaljer om skatt i egen note. Pensjonskostnad og - forpliktelser Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Banken har ingen pensjonsforpliktelse da alle ansatte har pensjonsprogram basert på innskudd. Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring Provisjoner, renteinntekter og gebyrer tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader, i tråd med de generelle regnskapsprinsipper i regnskapsloven. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i bankens balanse. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Etableringsgebyret overstiger ikke kostnadene forbundet med etablering av lån, og tas derfor til inntekt i etableringsåret. Betalinger av operasjonelle leasingavtaler Leiebetaling under operasjonelle leieavtaler kostnadsføres i resultatet lineært over leieperioden. Valuta Kostnader og inntekter i utenlandsk valuta blir omregnet til norske kroner i regnskapet basert på faktisk oppnådd vekslingskurs på transaksjonstidspunket. Leverandørgjeld og andre forpliktelser Leverandørgjeld og andre forpliktelser regnskapsføres til kost. Kontantsstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer med opprinnelig forfall på tre måneder eller kortere. Kontantstrømmer fra driften er definert som løpende netto inn- og utbetalinger fra bankdriften, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten som konsernet driver. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg inngår kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler i denne delen av oppstillingen. Finansieringsaktiviteter inneholder kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av ansvarlige lån og obligasjonsgjeld samt egenkapital. Kontantsstrømoppstilling finnes i egen oppstilling i årsregnskapet. 2. SPESIFIKASJON AV NETTO PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER INNTEKTER Provisjonsinntekt fra betalingsformidling Andre provisjonsinntekter fra banktjenester Sum KOSTNADER Provisjonskostnad fra betalingsformidling Andre provisjonskostnader fra banktjenester Sum

11 NOTER 3. LØNN, LÅN / SIKKERHETSSTILLELSER OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.M. Lønnskostnader Lønninger Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum Det var ved utgangen av 2009 sysselsatt 28 årsverk. Oppgavepliktige rentesubsidier på lån til ansatte utgjorde 122 tusen kroner i Ytelser til ledende ansatte Det er ikke etablert noen form for bonusprogram eller etterlønnsprogram i ya Bank. Ledelsen i deltar i den generelle pensjonsordningen i selskapet som er beskrevet i pensjonsnoten. Lån til medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer er gitt på ordinære ansatte vilkår. Ansatte har andre rentevilkår enn eksterne kunder. Det er ikke motatt godtgjørelser eller økonomiske fordeler fra foretak i samme konsern. Det er ikke gitt vesentlig tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder. Opsjonsprogram Ansatte i ya Bank har et opsjonsprogram i ya Holding. Opsjonsordningen er redgjort for i ya Holdings årsregnskap. Honorar Lønn Pensjonsinnskudd Samlet godtgjørelse Lån og sikkerhetsstillelser Ledende ansatte Administrerende direktør - Svein Lindbak Direktør IT - Marit Solem (1) Økonomisjef - Lars Gjerstad Risk Manager - Christian Wennberg Svendsen Juridisk sjef / Personalsjef - Hans Ditlef Christiansen Styret Leder - Jørgen Randers Medlem - Turid Solvang Medlem - Morten Birkeland Medlem - Alex Madsen Ansatterepresentant - Audun Rønningen Danielsen Vara ansatterepresentant - Tonje Solvang Representantskap Leder - Tom Collett Nestleder - Tore Lindbak Medlem - Marit Lambrechts Medlem - Espen Galtung Døsvig Medlem - Terje Børresen Medlem - Knut Aspelin Medlem - Jon Sandberg Medlem - Per Storhaug Medlem - Svein Garberg Medlem - John Strøm 5 5 Medlem - Pål W. Caspersen Medlem (ansatt) - Helmer Krogh Medlem (ansatt) - Marit Haavik Medlem (ansatt) - Roar Andersen Medlem (ansatt) - Svein Frode Pedersen Varamedlem (ansatt) - Linn Marita Grythe Varamedlem - Svein Johnsen 5 5 Varamedlem - Nils J. Krogsrud 5 5 Varamedlem - Hans Klein 5 5 Varamedlem - Monna Nordhagen 5 5 Varamedlem - Audun Hasti 5 5 Kontrollkomitè Leder - Knut Eirik Storsul Medlem - Camilla Forgaard Andreassen Medlem - Henning Koch Varamedlem - Harald Aas Sum Note: (1) Varamedlem Representantskap

12 NOTER 4. PENSJON ya Bank har en pensjonsordning overfor alle ansatte basert på innskudd hos Vital Forsikring ASA. Pensjonsordningen har investeringsvalg og risikodekningene uførepensjon og innskuddsfritak. Risikodekningene tilknyttet pensjonsordningen sikrer ansatte og deres etterlatte i tilfelle uførhet og død. Med Vital Innskuddspensjon betaler bedriften hvert år et fastsatt innskudd for hver av de ansatte som er medlem av pensjonsordningen. Det faste innskuddet utgjør 5% av lønnen mellom 1 og 6G, og 8% av lønnen mellom 6 og 12G. Innskuddet plasseres på den ansattes pensjonskonto. Den ansatte forvalter selv sine midler. Ved pensjonsalder blir den oppsparte kapitalen utbetalt som alderspensjon. Pensjonsalderen er 67 år, og utbetalingstiden er minimum 10 år. Ansatte som har minst 20% stilling og som har fylt 20 år, skal meldes inn i ordningen. Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon etter lov, og denne ordningen oppfyller kravene i loven. 5. VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATRIELLE EIENDELER Immatrielle eiendeler: Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost pr Akk. av- og nedskrivning pr Årets av- og nedskrivning i resultatet Akk. av- og nedskrivning pr Balanseført verdi per Gevinst/tap ved salg 0 0 Varige driftsmidler: Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost per Akk. av- og nedskrivning pr Årets av- og nedskrivning i resultatet Akk. av- og nedskrivning pr Balanseført verdi per Gevinst/tap ved salg 0 0 Banken benytter følgende avskrivningssatser: Egenutviklet software og bankinfrastruktursoftware Fast inventar/innredninger Annet kjøpt EDB utstyr og innredning 12,50% pr. år 20,00% pr. år 33,33% pr. år 6. ANDRE DRIFTSKOSTNADER Husleie og kostnader leide lokaler Medlemskontingent bankorganisasjoner Kredittopplysninger Andre kostnader Sum andre driftskostnader Revisor: Banken utbetalte 965 tusen til revisor KPMG i 2009 inklusiv mva, hvorav 363 tusen til lovpålagt revisjon, 313 tusen til andre attestasjonstjenester, 0 til skatterådgivning, og 289 tusen til tjenester utenfor revisjon. Store enkelttransaksjoner: Betaling av BankID for 2009 beløp seg til 1 MNOK.

13 NOTER 7. LEIEAVTALER ya Bank har ingen leasing avtaler, og alt av datautstyr kjøpes. Banken har vesentlige leieavtaler vedrørende bankens lokaler: Husleie i 2009 Leieavtalens utløp Fridtjof Nansens vei 19, 0309 Oslo Vestre Rosten 81, 7075 Teller Banken har en rett til å forlenge leieavtalen etter markedsvilkår i en periode på 3 år med utløp uten oppsigelse for lokalet i Oslo. For lokalet i Trondheim har banken ved utleietidens utløp fortrinnsrett fremfor andre leietakere til å forhandle om fornyelse av leieforholdet. 8. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER I PERIODEN Utlån Garantier Kostnadsførte konstaterte tap Nye individuelle nedskrivninger Sum nye individuelle nedskrivninger Tilbakeførte individuelle nedskrivninger Sum individuelle nedskrivinger Tilbakeførte tidligere konstaterte tap Endring i gruppenedskrivninger på utlån Sum tap på utlån og garantier SKATT Alminnelig inntekt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller: - ikke fradragsberettigede kostnader Endring midlertidige forskjeller Alminnelig inntekt Skattekostnad Endring utsatt skatt Årets skattekostnad i resultatregnskapet Betalbar skatt fra årets resultat 0 0 Betalbar skatt opptjent før eiertiden 0 0 Betalbar skatt i balansen 0 0 Beregnet skattekostnad 28% skatt av resultat før skatt % av permanente forskjeller 6 51 Beregnet skattekostnad Utsatt skatt Anleggsmidler Fremførbart underskudd Netto forskjeller etter utligning Balanseført utsatt skattefordel

14 NOTER 10. UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Bankinskudd hos Dnbnor Det er 885 tusen i bundne midler på skattetrekkskontoen i Dnbnor. 11. NÆRINGSFORDELTE UTLÅN OG GARANTIER, TAP, MISLIGHOLD OG TAPSAVSETNINGER Pr Utlån Garantier Potensiell eksponering ved f.eks trekkfasiliteter Misligholdte engasjementer Øvrige tapsutsatte engasjementer Nedskrivninger på utlån/garantier Personmarked Øvrige Sum Gruppen "øvrige" er utlån til Rema Bedriftskort. 12. UTLÅN FORDELT PÅ RISIKO Alle søknader om kreditt blir vurdert på basis av gitte kriterier i en egenutviklet scoremodell. Kunder som har for høy kredittrisiko blir avslått, og øvrige blir plassert i risikoklasser på basis av scoreverdi. Bankens prising av utlån gjenspeile risikoen knyttet til engasjementet. Pantelån klassifiseres som lav risiko, mens kredittkortlån, kontokreditt og forbrukslån klassifiseres som høy risiko. Klassifisering av type lån i risikoklasser er endret fra 2008, og 2008 tallene er reklassifisert i de nye risikogruppene. Fordeling på risikoklasse 2009 Risikoklasse Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Totalt Fordeling i % Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivning Forventet årlig tap Lav risiko % Middels risiko 0 0 0% 0 0 Høy risiko % Totalt % Fordeling på risikoklasse 2008 Risikoklasse Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Totalt Fordeling i % Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivning Forventet årlig tap Lav risiko % Middels risiko 0 0 0% Høy risiko % Totalt % Forskyvninger mellom risikogrupper : I 2009 er kredittkort flyttet fra gruppen middels risiko til gruppen høy riskiko. Gruppen med lav risiko har blitt redusert i 2009, og gruppen høy risiko har økt. Dettes skyldes at banken har økt den samlede verdien av kredittkort- og forbrukslånsporteføljen, mens boliglånporteføljen har blitt redusert. Forventet tapsnivå: Forventet gjennomsnittlig årlig tapsnivå i % av brutto utlån for risikogruppene er under en normal økonomisk konjunktur: Lav risiko 0,3 % pr. år Middels risiko 2,5 % pr. år Høy risiko 4,0 % pr. år Forventet tapsnivå er estimert på basis av bransje data, erfaringstall fra eksterne samarbeidspartnere og skjønnsmessig vurdering.

15 NOTER 13. UTLÅN - MISLIGHOLD M.V. per Misligholdte engasjementer Misligholdte engasjement Tapsavsetninger Netto misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Tapsavsetninger Netto tapsutsatte engasjementer Konstaterte tap Konstaterte tap utlån Konstaterte tap garantier Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger Periodens konstanterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån Gruppevise nedskrivninger /- Periodens endring Nedskrivning på grupper Sum individuell nedskrivning og gruppenedskrivning på utlån Brutto utlån fordelt etter geografiske områder Nordland, Troms og Finnmark Oslo og Akershus Norge for øvrig Sum Norge Utland ya Bank klassifiserer lån som er 45 dager i restanse som misligholdte engasjement. ya Bank klassifiserer lån som er i restanse over 30 dager som tapsutsatt. 14. OVERTATTE EIENDELER Banken har i 2009 overtatt faste eiendommer til en verdi av tusen. Banken hadde ingen inngående portefølje av overtatte eiendeler i OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Obligasjoner og sertifikater Risikovekt i % Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi Gj.sn. eff. rente - Utstedt av andre 100% ,4 % pr. år - Utstedt av andre 20% ,0 % pr. år Sum ,1 % pr. år Obligasjoner og sertifikater er inndelt i risikogrupper etter retningslinjene som følger av kapitaldekningsforskriften. Av total balanseført verdi utgjør børsnoterte verdipapirer 11%. Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som et gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive rente, basert på markedsverdi og gjenværende løpetid. 44 % av verdipapirene er børsnoterte. Beholdningsendring gjennom året: Inngående balanse Tilgang og avgang Reklassifisering 0 Reversering av tidligere års nedskrivning Utgående balanse

16 NOTER 16. AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Aksjer Risikovekt i % Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi Visa Inc. - C 100% Aksjene er inndelt i risikogrupper etter retningslinjene som følger av kapitaldekningsforskriften. Aksjer utgjør 0,007 % av total balanseført verdi, og Visa Inc. er børsnotert. Antall aksjer i Visa Inc. er 192 stk. 17. RENTESATSER GJELDSPOSTER Gjeldspost Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid Gj.sn. rentesats 3,4 % pr. år 18. ANNEN GJELD og AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER Offentlige avgifter Annen gjeld ellers Sum annen gjeld Påløpte ikke forfalte rentekostander Offentlige avgifter Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser EGENKAPITAL Aksjekapitalen utgjorde 110 MNOK pr fordelt på aksjer pålydende NOK Alle aksjer tilhører samme klasse og har lik stemmerett. Tabellen under viser endringen i egenkapitalen i løpet av Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Innskudd av aksjekapital Disponering av årsresultat Egenkapital pr Største aksjonærer er følgende: Navn Beholdning Prosentandel ya Holding ASA ,0 % Konsernregnskapet kan mottas ved henvedelse til eller telefon Konsernets forretningsadresse er Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo.

17 NOTER 20. KAPITALDEKNING pr Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 10 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Beregningen av kjernekapital i noten er gjort i samsvar med de regler som stilles av myndighetene, og viser at banken har en kapitaldekning som tilfredstiller myndighetenes krav Kjernekapital Innbetalt aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Goodwill og andre immaterielle eiendeler Sum kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig lånekapital 0 0 Fondsobligasjoner 0 0 Sum tilleggskapital 0 0 Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0 Tellende ansvarlig kapital Fra eiendeler 20% Fra eiendeler 35% Fra eiendeler 75% Fra eiendeler 100% Fra eiendeler 150% Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (%) 15,8 % 11,8 % Kapitaldekning (%) 15,8 % 11,8 % 21. BETINGEDE FORPLIKTELSER OG TVISTESAKER Betingede forpliktelser Garantier 0 0 Bokført verdi av eiendeler som er stilt som sikkerhet for D-lån Norges Bank 0 0 Sertfikater og obligasjoner 0 0 Tvistesaker har ingen rettstvister. 22. BANKENES SIKRINGSFOND Sikringsfondsavgift Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner pålegger alle norske banker å være medlem av Bankenes sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap inntil 2 mill. kroner som en innskyter har som innskudd i en bank. Med innskudd menes enhver kredittsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner Innbetalt avgift til sikringsfond

18 NOTER 23. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko / restløpetid Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at banken ikke er i stand til å kunne innfri forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisiko oppstår som en følge av ulik restløpetid på fordringer og gjeld. Banken søker bevisst å redusere risikoen ved å søke balanse mellom innskudd og utlån, samt å ha tilstrekkelig med frie likvide midler tilgjengelig. Tabellen under viser restløpetidene på bankens balanse pr Eiendeler Inntil 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år Uten restløpetid Totalt Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendelsposter med restløpetid 0 Eiendeler uten restløpetid Sum eiendelsposter Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner 0 Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 Øvrig gjeld med restløpetid 0 Øvrig gjeld uten restløpetid Ansvarlig lånekapital 0 Egenkapital/minoritetsinteresser Sum gjeld og egenkapital Netto likviditetseksponering balanse Banken har ikke inngått noen valutaterminforretninger i RENTERISIKO Renterisiko / gjenstående tid til avtalt/sannsynlig renteendring Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom aktiva og passivaposter. Banken vil da ikke kunne gjennomføre renteendringer parallelt for alle balanseposter. Banken skal ha en moderat risiko og risikoen har gjennom hele året ligget innenfor de rammer styret har vedtatt. Banken har pr kun flytende renteprodukter for alle aktiva og passiva poster. Tabellen under viser gjenstående tid til renteregulering for bankens balanse pr Eiendeler Inntil 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år Poster uten renteeksponering Totalt Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Ikke rentebærende eiendeler Sum eiendelsposter Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner 0 Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital 0 Egenkapital/minoritetsinteresser Sum gjeld og egenkapital Ikke balanseførte Netto inkl. ikke balanseførte Valutarisiko Banken har ingen eiendeler eller gjeld i utenlandsk valuta pr Sensitivitetsanalyse Sensitivitetsanalysen måler effekten på resultat og egenkapital av +/- 1 prosentpoeng endring i rentebærende eiendeler og gjeld for 2009 og Endring på +/-1 prosentpoeng ansees som en hensiktsmessig utslagsstørrelse. Resultateffekt Egenkapitaleffekt Effekt av 1 % økning i rentenivå Effekt av 1 % reduksjon i rentenivå

19 NOTER 25. Klassifisering av finansielle eiendeler og forpliktelser 2009 Finansielle eiendeler - holdt til forfall Finansielle eiendeler - utlån og fordringer Finansielle forpliktelser målt til amortisert kost Totalt Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Sum finansielle eiendeler Forpliktelser Innskudd fra og gjeld til kunder Sum finansielle forpliktelser Finansielle eiendeler - holdt til forfall Finansielle eiendeler - utlån og fordringer Finansielle forpliktelser målt til amortisert kost Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Sum finansielle eiendeler Forpliktelser Innskudd fra og gjeld til kunder Sum finansielle forpliktelser Totalt

20

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33 Årsrapport 2007 Innhold ya Holding ASA og konsernet 1 ya Personforsikring AS 22 ya Bank AS 33 Årsregnskap 2007 ya Holding ASA og konsernet Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Konsernet ya Bank og Forsikring

Detaljer

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

Årsregnskap 2006. ya Holding ASA og konsernet

Årsregnskap 2006. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2006 Årsregnskap 2006 ya Holding ASA og konsernet ya Holding ASA Årsberetning 2006 Selskapsstruktur ya Bank og Forsikring består av selskapene: ya Holding ASA, ya Bank AS og ya Personforsikring

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Årsregnskap. 135. regnskapsår

Årsregnskap. 135. regnskapsår Årsregnskap 211 135. regnskapsår Årsberetning 211 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Bærum 27.01.2015 KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68 Nøkkeltall RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA 1 Styrets årsberetning 2014 VERDIBANKEN ASA SIN VIRKSOMHET 2014 har vært et krevende år for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet, håndverksbedrifter

Detaljer

Årsrapport for 2011 Netfonds Holding ASA Org.nr: 988 861 391

Årsrapport for 2011 Netfonds Holding ASA Org.nr: 988 861 391 Årsrapport for 2011 Netfonds Holding ASA Org.nr: 988 861 391 med datterselskaper: Netfonds Bank AS Netfonds Livsforsikring AS Netfonds AS side 2 Årsberetning 2011 Netfonds Holding konsern Forretningsområder

Detaljer

Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2012 Verdibanken ASA Året 2012 Verdibanken har i 2012 har hatt en positiv utviking driftsmessig, blant annet ved at utlånene har økt og at rentenettoen

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2013 Verdibanken ASA Året 2013 2013 har vært et konsolideringsår for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren kjernekapitaldekning.

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180

Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180 Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180 side 1 side 2 Årsberetning 2014 Forretningsområder Netfonds Bank AS yter investeringstjenester gjennom et elektronisk system for selvbetjent handel

Detaljer

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering.

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering. ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2009... 3 Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2009... 4 Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter Årsrapport 2008 Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,95 % 2,11 % 1,98 % 2,30 % 2,51 % Driftsinntekter 0,47 % 0,42 % 0,58 % 0,70 % 0,49 % Driftskostnader 1,55

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker Banken der du treffer mennesker Årsrapport LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no createurene.no Foto: Desimal Org. nr: NO 937 885 911

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK Årsberetning 2012 Strømmen SPAREBANK STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2012 ble et meget bra år for banken. Bankens

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 2008 1 ÅRSRAPPORT - 2008 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2009 En bank med selvstendighet og uavhengighet. God inntjening og soliditet viktig En bank med lokal

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer