HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET"

Transkript

1 LEKSEHJELP 2013

2 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige 09 Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 10 Samarbeidspartnere og bidragsytere 11 Eksempler 14 Tall HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. UPARTISKHET Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber ute lukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. NØYTRALITET For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. UAVHENGIGHET Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selv stendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Korsprinsippene. FRIVILLIGHET Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig med lem skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. ENHET I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. UNIVERSALITET Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Aktivitetsrapporten 2013 er utarbeidet av avdeling omsorg og foreningsutvikling. Grafisk utforming: Forsidefoto: Utgitt: 2014 Bring Dialog Alt innhold er utarbeidet for Røde Kors. Copyright 2014 Røde Kors, Norge. Illustrasjonsfoto, Sigve Aspelund og Oslo Røde Kors Det er ikke tillatt å kopiere, lagre, overføre, vise eller fremføre offentlig, bearbeide eller på noen måte endre innholdet i dette materialet uten forhåndssamtykke fra Røde Kors. Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i Kontaktinformasjon Una Cecilie Aagesen, seniorrådgiver oppvekst 2

3 Humanitære behov Alle barn skal ha rett til utdanning og like muligheter for å få oppfylt denne retten. Utdrag fra artikkel 28 i FNs barnekonvensjonen Sosial ulikhet og fattigdom har de siste årene blitt stadig mer synlig i Norge, og forskning viser at barn i lavinntektsfamilier er mer utsatt for utestengning fra ulike sosiale arenaer enn barn fra familier med høyere inntekt (NOVA Rapport 10/13). Det er også barn fra lavinntektsfamilier som oftest blir marginalisert i utdanningsløpet, og i ytterste konsekvens ikke fullfører skolegangen (Ibid.). Mange barn og unge i Norge får ikke den hjelpen de trenger med leksene hjemme, og vi vet at det uten denne hjelpen kan være vanskelig å trives i, og mestre, skolehverdagen. Mistrivsel og manglende opplevelse av mestring kan føre til frafall, som igjen øker sannsynligheten for at ungdom faller utenfor arbeidslivet og inn i et marginalisert voksenliv. Det er tre til fem ganger så stor risiko for arbeidsledighet, samt nesten en tidobling av risikoen for sosialhjelpsmottak, for elever som faller fra, sammenlignet med elever som fullfører videregående skole. Nesten alle ungdommer starter i videregående opplæring etter endt ungdomsskole, men etter fem år er det bare rundt 70 prosent som gjennomfører med full studie- eller yrkeskompetanse. De som faller fra har i tillegg større grad av dårlig psykisk helse og erfaringer med rusmisbruk i tenåringsalderen (Hammer og Hyggen 2013:18). I arbeidet med å bekjempe reproduksjon av forskjellene er det avgjørende å øke bevisstheten om hva som bidrar til å opprettholde sosiale ulikheter i et samfunn. Røde Kors som humanitær aktør Røde Kors i Norge skal være til stede i alle lokalsamfunn der det er behov for å gi barn og unge, særlig barn og unge som lever i vanskelige livssituasjoner, mulighet til å delta på trygge arenaer. Strategi for Røde Kors Omsorg For å møte de nevnte humanitære og samfunnsøkonomiske utfordringene, bidro 1260 frivillige leksehjelpere i Røde Kors med støtte og hjelp til leksene for 6446 elever i hele landet i Ordningen er et supplement til, og en utvidelse av, det offentlige tilbudet med leksehjelp fra klasse. Røde Kors utførte i 2013 leksehjelp i alle 19 fylker, på totalt 99 forskjellige steder. Omfang og utbredelse av tilbudet avhenger av lokale behov, regionale og lokale samarbeidspartnere, samt administrativ tilrettelegging og frivillig engasjement. Røde Kors har drevet gratis leksehjelp siden 1992, og har med tiden fått grundig erfaring med organisering og gjennomføring av tilbudet. Et kvalitativt særpreg med Røde Kors Leksehjelp er muligheten til å tilby høy voksentetthet gjennom våre frivillige. I hovedprogrammet for Røde Kors i landsmøteperioden er ett av innsatsområdene for engasjement i Norge å bidra til å gi barn og unge trygge oppvekstsvilkår, gjennom å gi gode, trygge og helhetlige aktivitetstilbud til målgruppen. Leksehjelp er ett av de tiltakene Røde Kors tilbyr for å være med på å sikre barn og ungdom en bedre oppvekst i sitt nærmiljø. Røde Kors leksehjelpstilbud er først og fremst en møteplass for mestring og motivasjon der frivillige leksehjelpere legger til rette for et godt læringsmiljø. Røde Kors Leksehjelp er med på å styrke elevers tro på egen mestring, bidra til bedre skoleresultater, øke sannsynlighet for gjennomføring av videregående utdanning, og på sikt styrke den enkeltes tilknytning til arbeidsmarkedet. Leksehjelpen er i tillegg en viktig sosial arena der barn og unge knytter kontakter og skaper sosiale nettverk 3

4 på tvers av klassetrinn, bakgrunn og generasjoner. Dette forebygger store humanitære utfordringer som ensomhet og utenforskap. Røde Kors uavhengighet og nøytralitet gjør også organisasjonen til en respektert møteplass for alle, uavhengig av religiøs eller etnisk tilhørighet, og gir oss mulighet til å hjelpe sårbare grupper som myndighetene ellers ikke når. Ved å tilby leksehjelp til barn i grunnskole og videregående opplæring bidrar Røde Kors til at alle barn får like muligheter til å oppfylle sin rett til utdanning i tråd med Barnekonvensjonen. Aktiviteten er på denne måten med på å forhindre forskjellsbehandling av barn som følge av omstendigheter de selv ikke rår over. «Noen har vanskeligheter for å konsentrere seg hjemme fordi hjemme finner man på masse rart, men på leksehjelpen må man konsentrere seg og har ikke muligheten til å chille og gjøre masse rart, men man har leksene foran seg og vet man må gjøre dem. Og så har du venner som kommer som du kan jobbe med som engasjerer deg til å jobbe, og så mange andre elever du ser som gjør en innsats, det er jo koselig og det er bra med leksehjelp.» - Elev, Røde Kors Leksehjelp. Målsetting Røde Kors Leksehjelp skal bidra til at alle elever i skolen får mulighet til å ta den utdannelsen de ønsker og dermed kunne praktisere et yrke som er i samsvar med den enkeltes interesser og evner, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn. Røde Kors Leksehjelp skal: sikre at barn og unge har like muligheter uavhengig av sosial bakgrunn bidra til bedre skoleresultater øke sosial omgang mellom ungdom i lokalsamfunnet trygge barn og ungdommers oppvekstsvilkår gjennom tilbud om voksenkontakt tilby arenaer hvor barn og ungdom får erfare at det er kreativt å gjøre lekser sammen med andre, uansett hvilket nivå de selv er på bidra til positive holdninger til læring og videreutdanning gjennom strukturering av arbeidsvaner Foto: Hamar Røde Kors. tilby fellesskap med andre og motivasjon til å jobbe ved å tilby et lite måltid bedre barn og ungdoms muligheter til å mestre skolearbeidet gjennom tilgang på teknisk utstyr 4

5 Målgrupper I juni 2010 vedtok Stortinget endringer i Opplæringsloven som sikrer leksehjelp for de fire første årstrinnene i grunnskolen som en rettighet. Røde Kors tilbyr derfor leksehjelp for elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen, samt for elever i videregående skole. Leksehjelp grunnskole omfatter også tiltak for innvandrere som følger undervisning for å kunne avlegge grunnskoleeksamen og kvalifisere for videregående opplæring. Tilbud om Røde Kors Leksehjelp skal gis til alle elever uansett sosial, religiøs eller kulturell bakgrunn. Å motta hjelp fra Røde Kors er frivillig, og eleven avgjør selv om han eller hun trenger hjelp. Det er elevens ønske om bedre prestasjoner som er styrende for deltakelse, ikke elevens faglige nivå. Røde Kors opplever at mange barn og unge fra etniske minoriteter oppsøker leksehjelpen. For mange kan Røde Kors Leksehjelp oppleves som en trygg arena å delta på, nettopp på grunn av Røde Kors nøytralitet. Røde Kors når dermed mange barn og unge som Leksehjelpen i Bø. Foto: Telemark Røde Kors. hverken de offentlige eller andre aktører i samme grad når gjennom våre aktiviteter. Røde Kors vil i samarbeid med skolene legge spesielt til rette for å nå de elevene som står i fare for å falle fra i skolen og som trenger ekstra bistand til skolearbeidet. Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp På landsbasis tilbys nå Røde Kors Leksehjelp i en rekke ulike former, avhengig av demografi, geografi og de ulike behovene som til en hver tid befinner seg i hvert enkelt lokalsamfunn. I flere av de store byene tilbys leksehjelp flere ganger i uken, noen steder knyttet til større Røde Kors-sentre med flere supplerende tilbud. I mindre lokalsamfunn drives leksehjelp ved lokale Røde Kors-hus, i tilknytning til skoler, bibliotek eller i samarbeid med frivillighetssentraler mv. For å kunne tilrettelegge for et trygt tilbud, samt sikre forutsigbarheten av leksehjelpens drift, samarbeider lokale Røde Kors-foreninger med skoler, elevråd, utekontakt, politi, barnevern og andre sentrale aktører. På de aller fleste leksehjelpsstedene tilbys elevene et lite måltid i forbindelse med leksehjelpen. Tiltakene har også tilgjengelig utstyr som pc, oppslagsverk og nødvendig materiell. Over 20 år etter leksehjelpens oppstart er aktiviteten fortsatt like relevant, og tilpasses til lokale behov og utviklingen ellers i samfunnet. «Jeg visste ikke om leksehjelpen helt til i år. Etter det har jeg kommet hver eneste dag, så jeg pleier nesten ikke være hjemme før klokken ni. ( ) Her kan jeg lese, eller ta en liten prat med venner, få hjelp, så her klarer jeg å jobbe. Helt siden jeg kom til Røde Kors, så synes jeg karakterene mine har blitt bedre enn det det var før. Jeg pleide å få toere, kanskje treere, nå får jeg firere og femmere, så de har gått opp. Så i tillegg har jeg blitt avhengig føler jeg. Så har jeg venner her som hjelper.» 5 Elev, Røde Kors Leksehjelp.

6 Varianter av leksehjelp Leksehjelp grunnskole «Mamma er ikke så god i norsk. Her er det voksne som kan forklare og få jobben til å virke lettere.» Elev, Røde Kors Leksehjelp. Røde Kors tilbyr leksehjelp for elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen. Forskning viser at grunnskolekarakterer er den klart viktigste kilden til individuelle variasjoner i fullføring av videregående opplæring. En økning i gjennomsnittskarakteren med ett karakterpoeng øker sannsynligheten for å fullføre med nesten 30 prosentpoeng. I tillegg til å øke fullføringssannsynligheten, har gode grunnskolekarakterer en direkte positiv effekt på arbeidsmarkedstilknytningen. Betydningen av det som skjer i grunnskolen målt ved karakternivå og betydningen av det som skjer i videregående målt ved fullføring, er av om lag av samme størrelsesorden (SØF-rapport nr. 03/10). Barna som benytter seg av leksehjelpstilbudene til Røde Kors er mange og forskjellige, og har ulik motivasjon for å komme. Mens noen har foreldre som er opptatt med jobb, opplever andre at foreldrene mangler den faglige eller språklige kompetansen som trengs for å hjelpe. Noen elever søker fellesskapet som leksehjelpen tilbyr, mens andre igjen rett og slett trenger et sted å gjøre leksene. Mange elever setter pris på at det serveres et måltid på leksehjelpen. Leksehjelp videregående skole Røde Kors startet opp med organisert leksehjelp for elever på videregående skole i I starten var tilbudet spesielt rettet mot flerspråklige elever, men med årene har det blitt et tilbud til alle som ønsker å styrke seg faglig. I dag benytter et bredt utvalg av elever seg av leksehjelpen, uavhengig av kulturell tilhørighet, fagretning eller faglig nivå. Det er allikevel noe høyere deltakelse av flerspråklig ungdom. Grunnleggende ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig er en forutsetning for å gjøre det godt i alle fag, og mange flerspråklige ungdommer ønsker hjelp med å forstå ord og uttrykk. Så godt som en tredjedel av all ungdom faller fra videregående opplæring. På yrkesfaglige studieretninger er det en utfordring med høyt frafall, særlig blant gutter med innvandrerbakgrunn. Norge er blant landene med størst relativ forskjell i ledighet mellom dem som kun har grunnskole og dem som har fullført videregående opplæring. Det er derfor viktig å sikre at alle elever med innvandrerbakgrunn fullfører opplæring på videregående nivå (NOU 2011:14, kapittel 7). «Det er fint å kunne treffe venner samtidig som vi gjør lekser.» Elev, Røde Kors Leksehjelp. Leksehjelp i Hamar Røde Kors. Foto: Hamar Røde Kors. Leksehjelp på Mortensrud Røde Kors Ressurssenter, Oslo. Foto: Oslo Røde Kors. 6

7 Leksehjelp moské Oslo Røde Kors samarbeider med Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat om å tilby leksehjelp. Leksehjelpen holder til i ikke-vigslede lokaler i moskeen i Motzfeldtsgate. Tilbudet om leksehjelp gis til elever på alle trinn på ungdomsskole og videregående skole. Samarbeidet har som mål å øke integreringen i Oslo, i tillegg til å hindre frafall i skolen. Lekseskaten. Leksehjelp i skatehall med Stavanger Røde Kors Lekseskaten er et leksehjelpstilbud til ungdommer som store deler av sin fritid oppholder seg i Skatehallen i Stavanger. Hensikten bak prosjektet er å motivere skatere til å gjøre lekser. De bruker mye av sin fritid i skatehallen, og for noen kan dette fort gå utover skolearbeid og karakterer. Majoriteten av ungdommene som oppholder seg i skatehallen er ungdom i klasse med en gjennomsnittsalder på 13 år. Det hender også at ungdommer fra barneskolen deltar og at det kommer ungdommer fra andre steder i Rogaland. Lekseskaten finner sted hver mandag i Stavanger Skatehall. Ungdommene får først servert mat, før leksene skal gjøres. Når leksene er gjort, får de skate en time gratis før normal åpningstid i Skatehallen. Skatehallen står for og legger til rette for bespising, lokaler og den generelle organiseringen. Stavanger Røde Kors har ansvar for rekruttering, opplæring og kvalitetssikring av de frivillige leksehjelperne til Skatehallen. Leksehjelp på nett Leksehjelp på nett er det siste skuddet på stammen i utviklingen av leksehjelpen, og viser at lokalforeninger i Røde Kors er fleksible og nytenkende når det gjelder å tilpasse seg nye behov. Ordningen startet opp i Stavanger og Oslo i 2010 og har blitt kalt henholdsvis Nettleksehjelp og Digital leksehjelp. Dette er et nettilbud til elever i ungdomsskole og videregående skole som ønsker bistand med leksene, men som ikke møter fysisk opp på leksehjelpen. Hovedmålet med tilbudet er å være lettere tilgjengelig for flere ungdom enn det vårt eksisterende tilbud kan være. Frivillige på digital Leksehjelp. Foto: Oslo Røde Kors. Sommerskole I Hordaland tilbyr Røde Kors sommerskole i samarbeid med fylkeskommunen. Sommerskolen er en forlengelse av leksehjelpen og oppstod fordi man på leksehjelpen oppdaget at elever som slet på skolen ofte hadde problemer i enkeltfag. Sommerskolen har vært et tilbud siden 2007, og tilbys nå både i Bergen, Askøy og Knarvik. På sommerskolen kan elever og lærlinger som enten har strøket i et fag, eller som ønsker å styrke seg faglig, få to ukers faglig fordypning i skolens sommerferie. Det gis tilbud om avsluttende eksamen i fagene matematikk, norsk og engelsk til de elevene som følger yrkesrettet opplæring. Dette har stor betydning for den enkelte elev som kommer seg videre i systemet, men det gir også en betraktelig samfunnsøkonomisk besparelse ved at flere elever fullfører videregående utdanning. Mens fylkeskommunen står for den faglige og pedagogiske delen av sommerskolen, bidrar Røde Kors med frivillige leksehjelpere, lokaler, mat og organisering. Mat, frivillighet og høy voksentetthet er sentralt i gjennomføringen. I tillegg til skole på dagtid vekt legges også det sosiale aspektet, og flere av ettermiddagene brukes til felles aktiviteter. Her kan elevene oppleve mestring på en annen arena, og vennskap knyttes på tvers av skoletilhørighet, kulturell bakgrunn, og faglig nivå. 7

8 Frivillige «Det føles godt å kunne være med på å motivere ungdom til å lære. Det viktigste er ikke alltid om du har svaret på spørsmålet deres, men at de kan kaste ball med deg og på den måten finne svaret selv.» Frivillig, Røde Kors Leksehjelp. Det at Røde Kors baserer sin aktivitet på frivilllighet, gir en ekstra dimensjon til barn og unge som benytter seg av leksehjelpstilbudet. Mange elever uttrykker forundring og takknemlighet for at leksehjelperne er der fordi de har lyst til å hjelpe nettopp dem. De frivillige leksehjelperne er trygge voksne med faglig kompetanse som dekker elevens behov og bistår elevene med skolearbeidet i «en-til-en»-situasjoner. Leksehjelperne er godt representert på tvers av kjønn, alder, arbeidstilknytning, yrkesgrupper og kulturell bakgrunn. Det at Røde Kors rekrutterer blant både studenter, lærere, ingeniører, sykepleiere, forskere, håndverkere, arbeidsledige, pensjonister, menn og kvinner, unge og gamle er med på å gi kvalitet til tilbudet gjennom variert kompetanse og livserfaring. Bredden i frivilligheten gjør at elevene, i tillegg til å få kvalifisert hjelp til leksene, kan finne gode rollemodeller blant leksehjelperne, og slik sett bli inspirert til et senere yrkesvalg. «Som leksehjelp må jeg tilpasse forklaringene mine etter hver enkelt elev. Alle har ulike måter å lære på. Det lærer også meg mye om hvem de er, og hvordan det er å være ungdom i dag.» Frivillig, Røde Kors Leksehjelp. Fylkesmann Erling Lae åpnet leksehjelpen i Tønsberg Røde Kors samtidig som 88 år gamle Johnny Louis Hansen ble takket av for sin innsats som leksehjelper gjennom mange år. Foto: Tønsberg Røde Kors. 8

9 Røde Kors satser på økt mangfold Røde Kors har vedtatt en strategi for økt mangfold og har utarbeidet en mangfoldsveileder som skal bidra til at alle ledd i organisasjonen arbeider for økt mangfold. Her regnes mangfold som et vidt begrep som inkluderer alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnivå. Røde Kors ønsker å bygge organisasjonen ut i fra et mangfold som gjenspeiler sammensetningen i befolkningen for øvrig. Det er derfor en målsetting at alle omsorgsaktiviteter gjenspeiler nettopp dette mangfoldet. Gjennom økt mangfold blir også aktivitetene bedre. Vi har utviklet rekrutteringsbrosjyrer for hvordan det lokale Røde Kors kan rekruttere til økt mangfold ved å samarbeide med minoritetsorganisasjoner, og ved å ta direkte kontakt med enkeltpersoner for å bruke deres ressurser i Røde Kors-aktiviteter. Det er også utarbeidet et eget tre-timers kurs om mangfoldsarbeid i organisasjonen. Mangfoldsperspektivet er innbakt i alle kurs på frivillighets- og tillitsvalgtsiden. Kvalitetssikring En frivillig i Røde Kors arbeid med barn og unge bidrar til å skape gode opplevelser og trygge rammer i barn og unges hverdag, gjennom aktiviteter tilpasset lokale behov. Fra Røde Kors instruks for arbeid med barn og unge. Alle som melder seg som frivillig leksehjelper i Røde Kors blir møtt av en ansatt tilrettelegger eller en fri villig leder for aktiviteten. Dette gir den frivillige anledning til å fortelle litt om seg selv og sin motivasjon for å bli leksehjelper. Representanten fra Røde Kors forteller om det lokale leksehjelpstilbudet og går gjennom instruks for arbeid med barn og unge før den frivillige blir sluset videre ut i opplæring og aktivitet. Krav til frivillige Frivillige leksehjelpere i Røde Kors må gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring følge instruks for arbeid med barn og unge i Røde Kors undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring ha fylt 18 år ha ID-kort og delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av ID-kortet fremvise begrenset politiattest Opplæring Røde Kors tilbyr alle frivillige en opplæringspakke, der det inngår et fagkurs spesielt utviklet for leksehjelpere: Introduksjon til Røde Kors Grunnkurs i førstehjelp Grunnkurs i psykososial førstehjelp Temakurs Leksehjelp I tillegg til de obligatoriske kursene, er det også mulighet for å gjennomføre fagsamlinger lokalt der de frivillige selv kan komme med ønsker om faglig påfyll. For ansatte frivillighetskoordinatorer ved distriktskontorene holdes det nasjonale fagsamlinger i regi av hovedkontoret. 9

10 Samarbeidspartnere og bidragsytere NHO Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) samarbeider med Røde Kors leksehjelp fordi de har stor tro på at leksehjelp kan bidra til at flere kommer seg igjennom utdannelsen. NHO bidrar økonomisk og verver frivillige leksehjelpere gjennom kampanjen «Leksehjelp i Sentrum». LEGO Lego Norge støtter Røde Kors omsorgsaktiviteter i Norge gjennom å bidra med sine produkter til barn og unge. I 2013 fikk elever på leksehjelpen forsøke å bygge seg gode i realfag gjennom tilgang på LEGO- Education-produkter. DNV Siden Det Norske Veritas (DNV) ble hovedsamarbeidspartner med Røde Kors i 2004, har dette samarbeidet utviklet seg til å bli et reelt partnerskap. Formålet med partnerskapet er å øke Røde Kors humanitære arbeid, og samtidig øke kunnskapen og engasjementet blant DNV-ansatte om den humanitære situasjonen i land og regioner hvor selskapet opererer. Partnerskapet innebærer økonomiske støtte til utvalgte prosjekter, kompetanseoverføring og frivillighet nasjonalt og internasjonalt. I 2013 inviterte Young in DNV (YiDNV) deltakere på Leksehjelpen i Oslo og Bærum til en dag med aktiviteter og omvisning på DNVs fasiliteter på Høvik. «Jeg synes det var et veldig fint initiativ fordi ungdommen fikk oppleve en arbeidsplass innenfor veggene. Her fikk de både «se og ta» på den selv. Jeg synes også representantene fra Young in DNV var veldig flinke til å engasjere og snakke med ungdommene. Konsentrerte ungdommer med store øyne som fulgte med på stetoskopdemonstrasjonen var verdt hele turen for meg! Det var nok heller ikke negativt at de fikk se at dette var en arbeidsplass med kompetanse i sentrum, og hvor språk ikke er en hindring.» - Gruppeleder fra Groruddalen Ressurssenter Marit Sjetne Andersen. 10

11 Eksempler Bygger seg gode på realfag Skrevet av: Ann Christin Håland og Lene Franco-Steimler, Elever som deltar på Røde Kors sin Leksehjelp får nå bygge og programmere LEGO-roboter som en del av sin læringsprosess. I forbindelse med en samarbeidsavtale mellom LEGO Norge og Røde Kors sørger LEGO Education-produkter nå for at elever som deltar på Røde Kors Leksehjelp får stimulert sin realfagkunnskap i praksis. I første omgang er dette et pilotprosjekt på Røde Kors leksehjelp-tiltak på Majorstuen. BYGGER SEG TIL KUNNSKAP: Susanne Wernberg Friis (18) og Fabian Nunez (16) bygget LEGO-roboter på Leksehjelpen på Café Condio denne uken. Foto: Ann Christin Håland. - Dette var morsomt! Jeg har definitivt lært noe i dag. Det var gøy og lærerikt på en gang, sier Fabian Nunez (16). Han var en av de første som bygget og deretter programmerte en LEGO Mindstorms-robot på Leksehjelpen på Café Condio. Trigger nysgjerrigheten LEGO Education er et underselskap av LEGO Gruppen og har spesialisert seg på å utvikle LEGO-produkter spesielt tilrettelagt for læring. - Med base i LEGO-systemet har vi utviklet LEGO Education-produkter som sammen med et pensum tilbyr en konkret og kreativ undervisningsform som gjør at læringen blir praktisk og derfor lettere å huske for elevene. Vi ser at elever gjennom våre produkter blir mer proaktive og engasjert i realfag. De bygger og programmerer roboter og løser problemer relatert til både naturfag, teknologi, matematikk og IT, sier Preben Struckmann Hansen i LEGO Education. Leksehjelpen er en aktivitet hvor skoleelever får hjelp med lekser i alle fag og som drives mange forskjellige steder i landet. - Det å først bygge egne maskiner og deretter programmere dem til å utføre forskjellige oppgaver, trigger nysgjerrighet og kreativitet. Det er spennende å gjøre noe utradisjonelt i Leksehjelpen i møte med fag som matematikk og naturfag; fag som gjerne er utfordrende for mange elever, sier seksjonsleder for oppvekst og kriseomsorg i Røde Kors,Therese Koppang. Takk til LEGO Elevene jobber i team når de bygger LEGO-robotene og får dermed også trening i å tenke kritisk og løsningsorientert sammen med andre. Frivillig Rolf Øyvind Berg på Leksehjelpen synes dette er en spennende tilnærming. - Dette trigger en del egenskaper som teamarbeid, mestringsfølelse og evnen til å jobbe konsentrert. Dette kan absolutt stimulere til teknologisk interesse når man rasjonaliserer teknologien bak, sier Berg. Seksjonsleder Koppang har også tro på prosjektet. - Det at man har det gøy sammen kan også stimulere til læring generelt. Man får også en mestringsfølelse når man raskt ser resultater av arbeidet man gjør, noe som i seg selv kan være motiverende. Vi ser for oss at LEGO Education kan være et veldig positivt element inn i Leksehjelpen og takker LEGO Norge for at de har stilt med både personell og utstyr, sier Koppang. 11

12 Vellykket samarbeid om morgendagens vinnere Skrevet av: Anne Charlotte Valaker Bruheim, Rekordmange elever deltok på Hordaland Fylkeskommune og Røde Kors sommerskole. -På sommerskolen samarbeider vi om morgendagens vinnere, sier Petter Borthen, som er koordinator og ansvarlig for de tre sommerskolene i bergensområdet. Frivillige fra Røde Kors serverer frokost til elevene. Fra venstre: Torill Kleppe, Else Torsvik, Anne Fuhr, Sol Riger-Kusk og Gisle Hoem. -Elevene som kommer hit er motiverte og vi vet at mange gir tilbakemelding om at de opplever tilbudet som vellykket, forteller Borthen, som jobber i opplæringsavdelingen i fylkeskommunen. Da Hordaland Røde Kors gjestet sommerskolen på Askøy videregående skole, var frokostsalen fullpakket med innsatsvillige elever, og over 20 frivillige fra Røde Kors var i sving med det praktiske. De frivillige sørger for at elevene får frokost og varm lunsj hver dag og ikke minst så bidrar de til trivsel og god stemning. Sommerskolen, som er et samarbeid mellom Fylkeskommunen og Røde Kors, arrangeres i år for syvende gang. Fylkeskommunen har det overordnede pedagogiske ansvaret, mens Røde Kors er ansvarlige for gjennomføringen av tilbudet. Kursene er et gratis tilbud til elever i offentlige skoler, og lærlinger som mangler matematikk fra vg1. -Uten Røde Kors som stiller med frivillige som ordner det praktiske, og stiller som assistenter i under visningen og arrangerer sosiale aktiviteter for de som ønsker det, hadde ikke dette latt seg gjøre. Vi opplever både samarbeidet og tilbudet som vellykket, og dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, forteller Petter videre. Tonje-Elin, som skal begynne i 2. klasse ved idrettslinjen på Sotra videregående skole til høsten, er en av elevene som deltar på årets sommerskole på Askøy. -Jeg skal ha matte i to år til og derfor ønsker jeg å forbedre mattekarakteren fra 1. klasse, forteller hun. Jeg ønsket å prøve en ny måte å lære matte og jeg er veldig glad for muligheten til å delta på sommerskolen. Vi har fått en veldig grei lærer, som følger opp alle og han merker fort hvilket nivå vi er på. Jeg har allerede lært mange nye teknikker og jeg har lært mer her på 2 dager, enn på flere år på vanlig skole, sier hun. 12

13 Lærevilje og konsentrasjon Utdrag fra artikkel: Leksehjelp er ekstra moro når du kan gå med en venn, mener Madelin Mikkelsen (t.v.) og bestevenninnen Avin Amir Ali (begge 12 år). Det er dyp konsentrasjon på grupperommet på Sandefjord Bibliotek. Her sitter barne og ungdomsskoleelever side om side, alle med det felles mål å bli enda bedre faglig. Til det får de hjelp av leksehjelperne fra Røde Kors lokallag i Sandefjord. De er så sugne på kunnskap! Da er det morsomt og givende å hjelpe! Det sier Bjørn Kvarenes (75), en av leksehjelperne på leksehjelpen i Sandefjord. Han er pensjonert lærer fra videregående skole, med fagkretsen engelsk, historie og statsvitenskap. Så fremt han kan, stiller han på leksehjelpen hver tirsdag på Sandefjord Bibliotek. Meningsfull fritid Bjørn kaller det meningsfull fritid, uten at det betyr at han ikke har nok av andre ting å henge fingrene i, travel som han er med barn, barnebarn og som aktivt medlem i det lokale historielaget. Men dette gir mening utover meg selv, og det er flott å gi noe til andre som trenger det. Leksehjelpen er dessuten et drømmested for en lærer. Hit kommer barn og unge fordi de har lyst til å lære, ikke fordi de må. I klasserommet er det gjerne én lærer på 30 elever. Her er vi én til én. Ungene vet å verdsette det, og de er fulle av innsatsvilje, forteller Bjørn, som også har rekruttert tidligere kolleger som i dag er leksehjelpere. I tillegg til å hjelpe andre, lærer jeg samtidig en hel del selv. Vi nordmenn er ofte ikke så flinke til å ta kontakt med våre nye landsmenn. Det er synd, for vi går glipp av en hel del. Matte, matte, matte De fleste på leksehjelpen trenger hjelp til matte, også Avin Amir Ali (12). De gir veldig god hjelp, og jeg forstår mer nå, nesten så mye at jeg kan hjelpe andre, sier hun og ler. Avin får et lett dult i siden av bestevenninnen Madelin Mikkelsen som går i samme klasse. Jentene er som erteris, og pleier å komme hit sammen. De er akkurat ferdige med norskleksene, og nå er det geometri som gjelder. Det er litt vanskelig, for det er så nøyaktig, sier Madelin. Heldigvis er leksehjelper Ida Kristine Stakston bare en håndsopprekning unna. Ida setter seg ned for å hjelpe, men svaret må Avin og Madelin finne frem til ved egen hjelp. Jobben min er å forklare slik at elevene selv finner svaret, sier Ida. Viktig sosial arena Leder på Røde Kors Leksehjelp i Sandefjord, Kåre Henning, understreker at leksehjelp handler om mer enn å løse oppgaver og pugge gloser. Det er også en viktig sosial arena. En del av elevene sliter med språkforståelsen. Noen ganger er det vel så viktig bare å snakke, lære ord og begreper. Språket er viktig for å kunne tilegne seg kunnskap, lese og forstå oppgaver. I tillegg til at ungene får hjelp, lærer de seg å strukturere arbeidet. Også det er en viktig faktor, påpeker han. 13

14 Tall Røde Kors hadde i 2013 leksehjelp på 99 forskjellige steder fordelt på alle landets 19 fylker frivillige leksehjelpere var med på å hjelpe 6446 barn og unge med leksene. Distrikter Antall steder Antall frivillige Antall deltakere med leksehjelp Vestfold Røde Kors Vest-Agder Røde Kors Troms Røde Kors Telemark Røde Kors Sør-Trøndelag Røde Kors Sogn og Fjordane Røde Kors Rogaland Røde Kors Oslo Røde Kors Oppland Røde Kors Østfold Røde Kors Nord-Trøndelag Røde Kors Nordland Røde Kors Møre og Romsdal Røde Kors Hordaland Røde Kors Hedmark Røde Kors Finnmark Røde Kors Buskerud Røde Kors Akershus Røde Kors Aust-Agder Røde Kors Totalt Røde Kors i Norge

15 15

16 Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo Hausmanns gate 7, 0186 Oslo Telefon Telefaks

BARNAS RØDE KORS 2014

BARNAS RØDE KORS 2014 BARNAS RØDE KORS 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper I BARK skaper vi lokal magi 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET FERIE FOR ALLE 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av ferieoppholdene 06 Frivillige 08 Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten VISITORTJENESTEN 2013 Visitortjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige Kvalitetssikring Røde Kors satser på økt mangfold 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2 Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 6: 2011 i korte trekk Side 9: Møteplass for ungdom Side 10: Leksehjelp Side 16:

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

«Det tenner en gnist»

«Det tenner en gnist» rapport nr 2/15 «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet Marianne Dæhlen & Ingunn Marie Eriksen «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet MARIANNE DÆHLEN

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på Randi Margrethe Deglum-Wiik Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på En kvalitativ studie av RULF et tiltak mot frafall i videregående opplæring. Masteroppgave i pedagogikk Studieretning

Detaljer

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Utdannings- og orskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 2003-11-15 SAY/OSØ 2003-06-17 200305514 Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet ÅRSRAPPORT 2014 Kvinnefeltet Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer