HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET"

Transkript

1 LEKSEHJELP 2013

2 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige 09 Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 10 Samarbeidspartnere og bidragsytere 11 Eksempler 14 Tall HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. UPARTISKHET Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber ute lukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. NØYTRALITET For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. UAVHENGIGHET Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selv stendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Korsprinsippene. FRIVILLIGHET Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig med lem skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. ENHET I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. UNIVERSALITET Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Aktivitetsrapporten 2013 er utarbeidet av avdeling omsorg og foreningsutvikling. Grafisk utforming: Forsidefoto: Utgitt: 2014 Bring Dialog Alt innhold er utarbeidet for Røde Kors. Copyright 2014 Røde Kors, Norge. Illustrasjonsfoto, Sigve Aspelund og Oslo Røde Kors Det er ikke tillatt å kopiere, lagre, overføre, vise eller fremføre offentlig, bearbeide eller på noen måte endre innholdet i dette materialet uten forhåndssamtykke fra Røde Kors. Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i Kontaktinformasjon Una Cecilie Aagesen, seniorrådgiver oppvekst 2

3 Humanitære behov Alle barn skal ha rett til utdanning og like muligheter for å få oppfylt denne retten. Utdrag fra artikkel 28 i FNs barnekonvensjonen Sosial ulikhet og fattigdom har de siste årene blitt stadig mer synlig i Norge, og forskning viser at barn i lavinntektsfamilier er mer utsatt for utestengning fra ulike sosiale arenaer enn barn fra familier med høyere inntekt (NOVA Rapport 10/13). Det er også barn fra lavinntektsfamilier som oftest blir marginalisert i utdanningsløpet, og i ytterste konsekvens ikke fullfører skolegangen (Ibid.). Mange barn og unge i Norge får ikke den hjelpen de trenger med leksene hjemme, og vi vet at det uten denne hjelpen kan være vanskelig å trives i, og mestre, skolehverdagen. Mistrivsel og manglende opplevelse av mestring kan føre til frafall, som igjen øker sannsynligheten for at ungdom faller utenfor arbeidslivet og inn i et marginalisert voksenliv. Det er tre til fem ganger så stor risiko for arbeidsledighet, samt nesten en tidobling av risikoen for sosialhjelpsmottak, for elever som faller fra, sammenlignet med elever som fullfører videregående skole. Nesten alle ungdommer starter i videregående opplæring etter endt ungdomsskole, men etter fem år er det bare rundt 70 prosent som gjennomfører med full studie- eller yrkeskompetanse. De som faller fra har i tillegg større grad av dårlig psykisk helse og erfaringer med rusmisbruk i tenåringsalderen (Hammer og Hyggen 2013:18). I arbeidet med å bekjempe reproduksjon av forskjellene er det avgjørende å øke bevisstheten om hva som bidrar til å opprettholde sosiale ulikheter i et samfunn. Røde Kors som humanitær aktør Røde Kors i Norge skal være til stede i alle lokalsamfunn der det er behov for å gi barn og unge, særlig barn og unge som lever i vanskelige livssituasjoner, mulighet til å delta på trygge arenaer. Strategi for Røde Kors Omsorg For å møte de nevnte humanitære og samfunnsøkonomiske utfordringene, bidro 1260 frivillige leksehjelpere i Røde Kors med støtte og hjelp til leksene for 6446 elever i hele landet i Ordningen er et supplement til, og en utvidelse av, det offentlige tilbudet med leksehjelp fra klasse. Røde Kors utførte i 2013 leksehjelp i alle 19 fylker, på totalt 99 forskjellige steder. Omfang og utbredelse av tilbudet avhenger av lokale behov, regionale og lokale samarbeidspartnere, samt administrativ tilrettelegging og frivillig engasjement. Røde Kors har drevet gratis leksehjelp siden 1992, og har med tiden fått grundig erfaring med organisering og gjennomføring av tilbudet. Et kvalitativt særpreg med Røde Kors Leksehjelp er muligheten til å tilby høy voksentetthet gjennom våre frivillige. I hovedprogrammet for Røde Kors i landsmøteperioden er ett av innsatsområdene for engasjement i Norge å bidra til å gi barn og unge trygge oppvekstsvilkår, gjennom å gi gode, trygge og helhetlige aktivitetstilbud til målgruppen. Leksehjelp er ett av de tiltakene Røde Kors tilbyr for å være med på å sikre barn og ungdom en bedre oppvekst i sitt nærmiljø. Røde Kors leksehjelpstilbud er først og fremst en møteplass for mestring og motivasjon der frivillige leksehjelpere legger til rette for et godt læringsmiljø. Røde Kors Leksehjelp er med på å styrke elevers tro på egen mestring, bidra til bedre skoleresultater, øke sannsynlighet for gjennomføring av videregående utdanning, og på sikt styrke den enkeltes tilknytning til arbeidsmarkedet. Leksehjelpen er i tillegg en viktig sosial arena der barn og unge knytter kontakter og skaper sosiale nettverk 3

4 på tvers av klassetrinn, bakgrunn og generasjoner. Dette forebygger store humanitære utfordringer som ensomhet og utenforskap. Røde Kors uavhengighet og nøytralitet gjør også organisasjonen til en respektert møteplass for alle, uavhengig av religiøs eller etnisk tilhørighet, og gir oss mulighet til å hjelpe sårbare grupper som myndighetene ellers ikke når. Ved å tilby leksehjelp til barn i grunnskole og videregående opplæring bidrar Røde Kors til at alle barn får like muligheter til å oppfylle sin rett til utdanning i tråd med Barnekonvensjonen. Aktiviteten er på denne måten med på å forhindre forskjellsbehandling av barn som følge av omstendigheter de selv ikke rår over. «Noen har vanskeligheter for å konsentrere seg hjemme fordi hjemme finner man på masse rart, men på leksehjelpen må man konsentrere seg og har ikke muligheten til å chille og gjøre masse rart, men man har leksene foran seg og vet man må gjøre dem. Og så har du venner som kommer som du kan jobbe med som engasjerer deg til å jobbe, og så mange andre elever du ser som gjør en innsats, det er jo koselig og det er bra med leksehjelp.» - Elev, Røde Kors Leksehjelp. Målsetting Røde Kors Leksehjelp skal bidra til at alle elever i skolen får mulighet til å ta den utdannelsen de ønsker og dermed kunne praktisere et yrke som er i samsvar med den enkeltes interesser og evner, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn. Røde Kors Leksehjelp skal: sikre at barn og unge har like muligheter uavhengig av sosial bakgrunn bidra til bedre skoleresultater øke sosial omgang mellom ungdom i lokalsamfunnet trygge barn og ungdommers oppvekstsvilkår gjennom tilbud om voksenkontakt tilby arenaer hvor barn og ungdom får erfare at det er kreativt å gjøre lekser sammen med andre, uansett hvilket nivå de selv er på bidra til positive holdninger til læring og videreutdanning gjennom strukturering av arbeidsvaner Foto: Hamar Røde Kors. tilby fellesskap med andre og motivasjon til å jobbe ved å tilby et lite måltid bedre barn og ungdoms muligheter til å mestre skolearbeidet gjennom tilgang på teknisk utstyr 4

5 Målgrupper I juni 2010 vedtok Stortinget endringer i Opplæringsloven som sikrer leksehjelp for de fire første årstrinnene i grunnskolen som en rettighet. Røde Kors tilbyr derfor leksehjelp for elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen, samt for elever i videregående skole. Leksehjelp grunnskole omfatter også tiltak for innvandrere som følger undervisning for å kunne avlegge grunnskoleeksamen og kvalifisere for videregående opplæring. Tilbud om Røde Kors Leksehjelp skal gis til alle elever uansett sosial, religiøs eller kulturell bakgrunn. Å motta hjelp fra Røde Kors er frivillig, og eleven avgjør selv om han eller hun trenger hjelp. Det er elevens ønske om bedre prestasjoner som er styrende for deltakelse, ikke elevens faglige nivå. Røde Kors opplever at mange barn og unge fra etniske minoriteter oppsøker leksehjelpen. For mange kan Røde Kors Leksehjelp oppleves som en trygg arena å delta på, nettopp på grunn av Røde Kors nøytralitet. Røde Kors når dermed mange barn og unge som Leksehjelpen i Bø. Foto: Telemark Røde Kors. hverken de offentlige eller andre aktører i samme grad når gjennom våre aktiviteter. Røde Kors vil i samarbeid med skolene legge spesielt til rette for å nå de elevene som står i fare for å falle fra i skolen og som trenger ekstra bistand til skolearbeidet. Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp På landsbasis tilbys nå Røde Kors Leksehjelp i en rekke ulike former, avhengig av demografi, geografi og de ulike behovene som til en hver tid befinner seg i hvert enkelt lokalsamfunn. I flere av de store byene tilbys leksehjelp flere ganger i uken, noen steder knyttet til større Røde Kors-sentre med flere supplerende tilbud. I mindre lokalsamfunn drives leksehjelp ved lokale Røde Kors-hus, i tilknytning til skoler, bibliotek eller i samarbeid med frivillighetssentraler mv. For å kunne tilrettelegge for et trygt tilbud, samt sikre forutsigbarheten av leksehjelpens drift, samarbeider lokale Røde Kors-foreninger med skoler, elevråd, utekontakt, politi, barnevern og andre sentrale aktører. På de aller fleste leksehjelpsstedene tilbys elevene et lite måltid i forbindelse med leksehjelpen. Tiltakene har også tilgjengelig utstyr som pc, oppslagsverk og nødvendig materiell. Over 20 år etter leksehjelpens oppstart er aktiviteten fortsatt like relevant, og tilpasses til lokale behov og utviklingen ellers i samfunnet. «Jeg visste ikke om leksehjelpen helt til i år. Etter det har jeg kommet hver eneste dag, så jeg pleier nesten ikke være hjemme før klokken ni. ( ) Her kan jeg lese, eller ta en liten prat med venner, få hjelp, så her klarer jeg å jobbe. Helt siden jeg kom til Røde Kors, så synes jeg karakterene mine har blitt bedre enn det det var før. Jeg pleide å få toere, kanskje treere, nå får jeg firere og femmere, så de har gått opp. Så i tillegg har jeg blitt avhengig føler jeg. Så har jeg venner her som hjelper.» 5 Elev, Røde Kors Leksehjelp.

6 Varianter av leksehjelp Leksehjelp grunnskole «Mamma er ikke så god i norsk. Her er det voksne som kan forklare og få jobben til å virke lettere.» Elev, Røde Kors Leksehjelp. Røde Kors tilbyr leksehjelp for elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen. Forskning viser at grunnskolekarakterer er den klart viktigste kilden til individuelle variasjoner i fullføring av videregående opplæring. En økning i gjennomsnittskarakteren med ett karakterpoeng øker sannsynligheten for å fullføre med nesten 30 prosentpoeng. I tillegg til å øke fullføringssannsynligheten, har gode grunnskolekarakterer en direkte positiv effekt på arbeidsmarkedstilknytningen. Betydningen av det som skjer i grunnskolen målt ved karakternivå og betydningen av det som skjer i videregående målt ved fullføring, er av om lag av samme størrelsesorden (SØF-rapport nr. 03/10). Barna som benytter seg av leksehjelpstilbudene til Røde Kors er mange og forskjellige, og har ulik motivasjon for å komme. Mens noen har foreldre som er opptatt med jobb, opplever andre at foreldrene mangler den faglige eller språklige kompetansen som trengs for å hjelpe. Noen elever søker fellesskapet som leksehjelpen tilbyr, mens andre igjen rett og slett trenger et sted å gjøre leksene. Mange elever setter pris på at det serveres et måltid på leksehjelpen. Leksehjelp videregående skole Røde Kors startet opp med organisert leksehjelp for elever på videregående skole i I starten var tilbudet spesielt rettet mot flerspråklige elever, men med årene har det blitt et tilbud til alle som ønsker å styrke seg faglig. I dag benytter et bredt utvalg av elever seg av leksehjelpen, uavhengig av kulturell tilhørighet, fagretning eller faglig nivå. Det er allikevel noe høyere deltakelse av flerspråklig ungdom. Grunnleggende ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig er en forutsetning for å gjøre det godt i alle fag, og mange flerspråklige ungdommer ønsker hjelp med å forstå ord og uttrykk. Så godt som en tredjedel av all ungdom faller fra videregående opplæring. På yrkesfaglige studieretninger er det en utfordring med høyt frafall, særlig blant gutter med innvandrerbakgrunn. Norge er blant landene med størst relativ forskjell i ledighet mellom dem som kun har grunnskole og dem som har fullført videregående opplæring. Det er derfor viktig å sikre at alle elever med innvandrerbakgrunn fullfører opplæring på videregående nivå (NOU 2011:14, kapittel 7). «Det er fint å kunne treffe venner samtidig som vi gjør lekser.» Elev, Røde Kors Leksehjelp. Leksehjelp i Hamar Røde Kors. Foto: Hamar Røde Kors. Leksehjelp på Mortensrud Røde Kors Ressurssenter, Oslo. Foto: Oslo Røde Kors. 6

7 Leksehjelp moské Oslo Røde Kors samarbeider med Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat om å tilby leksehjelp. Leksehjelpen holder til i ikke-vigslede lokaler i moskeen i Motzfeldtsgate. Tilbudet om leksehjelp gis til elever på alle trinn på ungdomsskole og videregående skole. Samarbeidet har som mål å øke integreringen i Oslo, i tillegg til å hindre frafall i skolen. Lekseskaten. Leksehjelp i skatehall med Stavanger Røde Kors Lekseskaten er et leksehjelpstilbud til ungdommer som store deler av sin fritid oppholder seg i Skatehallen i Stavanger. Hensikten bak prosjektet er å motivere skatere til å gjøre lekser. De bruker mye av sin fritid i skatehallen, og for noen kan dette fort gå utover skolearbeid og karakterer. Majoriteten av ungdommene som oppholder seg i skatehallen er ungdom i klasse med en gjennomsnittsalder på 13 år. Det hender også at ungdommer fra barneskolen deltar og at det kommer ungdommer fra andre steder i Rogaland. Lekseskaten finner sted hver mandag i Stavanger Skatehall. Ungdommene får først servert mat, før leksene skal gjøres. Når leksene er gjort, får de skate en time gratis før normal åpningstid i Skatehallen. Skatehallen står for og legger til rette for bespising, lokaler og den generelle organiseringen. Stavanger Røde Kors har ansvar for rekruttering, opplæring og kvalitetssikring av de frivillige leksehjelperne til Skatehallen. Leksehjelp på nett Leksehjelp på nett er det siste skuddet på stammen i utviklingen av leksehjelpen, og viser at lokalforeninger i Røde Kors er fleksible og nytenkende når det gjelder å tilpasse seg nye behov. Ordningen startet opp i Stavanger og Oslo i 2010 og har blitt kalt henholdsvis Nettleksehjelp og Digital leksehjelp. Dette er et nettilbud til elever i ungdomsskole og videregående skole som ønsker bistand med leksene, men som ikke møter fysisk opp på leksehjelpen. Hovedmålet med tilbudet er å være lettere tilgjengelig for flere ungdom enn det vårt eksisterende tilbud kan være. Frivillige på digital Leksehjelp. Foto: Oslo Røde Kors. Sommerskole I Hordaland tilbyr Røde Kors sommerskole i samarbeid med fylkeskommunen. Sommerskolen er en forlengelse av leksehjelpen og oppstod fordi man på leksehjelpen oppdaget at elever som slet på skolen ofte hadde problemer i enkeltfag. Sommerskolen har vært et tilbud siden 2007, og tilbys nå både i Bergen, Askøy og Knarvik. På sommerskolen kan elever og lærlinger som enten har strøket i et fag, eller som ønsker å styrke seg faglig, få to ukers faglig fordypning i skolens sommerferie. Det gis tilbud om avsluttende eksamen i fagene matematikk, norsk og engelsk til de elevene som følger yrkesrettet opplæring. Dette har stor betydning for den enkelte elev som kommer seg videre i systemet, men det gir også en betraktelig samfunnsøkonomisk besparelse ved at flere elever fullfører videregående utdanning. Mens fylkeskommunen står for den faglige og pedagogiske delen av sommerskolen, bidrar Røde Kors med frivillige leksehjelpere, lokaler, mat og organisering. Mat, frivillighet og høy voksentetthet er sentralt i gjennomføringen. I tillegg til skole på dagtid vekt legges også det sosiale aspektet, og flere av ettermiddagene brukes til felles aktiviteter. Her kan elevene oppleve mestring på en annen arena, og vennskap knyttes på tvers av skoletilhørighet, kulturell bakgrunn, og faglig nivå. 7

8 Frivillige «Det føles godt å kunne være med på å motivere ungdom til å lære. Det viktigste er ikke alltid om du har svaret på spørsmålet deres, men at de kan kaste ball med deg og på den måten finne svaret selv.» Frivillig, Røde Kors Leksehjelp. Det at Røde Kors baserer sin aktivitet på frivilllighet, gir en ekstra dimensjon til barn og unge som benytter seg av leksehjelpstilbudet. Mange elever uttrykker forundring og takknemlighet for at leksehjelperne er der fordi de har lyst til å hjelpe nettopp dem. De frivillige leksehjelperne er trygge voksne med faglig kompetanse som dekker elevens behov og bistår elevene med skolearbeidet i «en-til-en»-situasjoner. Leksehjelperne er godt representert på tvers av kjønn, alder, arbeidstilknytning, yrkesgrupper og kulturell bakgrunn. Det at Røde Kors rekrutterer blant både studenter, lærere, ingeniører, sykepleiere, forskere, håndverkere, arbeidsledige, pensjonister, menn og kvinner, unge og gamle er med på å gi kvalitet til tilbudet gjennom variert kompetanse og livserfaring. Bredden i frivilligheten gjør at elevene, i tillegg til å få kvalifisert hjelp til leksene, kan finne gode rollemodeller blant leksehjelperne, og slik sett bli inspirert til et senere yrkesvalg. «Som leksehjelp må jeg tilpasse forklaringene mine etter hver enkelt elev. Alle har ulike måter å lære på. Det lærer også meg mye om hvem de er, og hvordan det er å være ungdom i dag.» Frivillig, Røde Kors Leksehjelp. Fylkesmann Erling Lae åpnet leksehjelpen i Tønsberg Røde Kors samtidig som 88 år gamle Johnny Louis Hansen ble takket av for sin innsats som leksehjelper gjennom mange år. Foto: Tønsberg Røde Kors. 8

9 Røde Kors satser på økt mangfold Røde Kors har vedtatt en strategi for økt mangfold og har utarbeidet en mangfoldsveileder som skal bidra til at alle ledd i organisasjonen arbeider for økt mangfold. Her regnes mangfold som et vidt begrep som inkluderer alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnivå. Røde Kors ønsker å bygge organisasjonen ut i fra et mangfold som gjenspeiler sammensetningen i befolkningen for øvrig. Det er derfor en målsetting at alle omsorgsaktiviteter gjenspeiler nettopp dette mangfoldet. Gjennom økt mangfold blir også aktivitetene bedre. Vi har utviklet rekrutteringsbrosjyrer for hvordan det lokale Røde Kors kan rekruttere til økt mangfold ved å samarbeide med minoritetsorganisasjoner, og ved å ta direkte kontakt med enkeltpersoner for å bruke deres ressurser i Røde Kors-aktiviteter. Det er også utarbeidet et eget tre-timers kurs om mangfoldsarbeid i organisasjonen. Mangfoldsperspektivet er innbakt i alle kurs på frivillighets- og tillitsvalgtsiden. Kvalitetssikring En frivillig i Røde Kors arbeid med barn og unge bidrar til å skape gode opplevelser og trygge rammer i barn og unges hverdag, gjennom aktiviteter tilpasset lokale behov. Fra Røde Kors instruks for arbeid med barn og unge. Alle som melder seg som frivillig leksehjelper i Røde Kors blir møtt av en ansatt tilrettelegger eller en fri villig leder for aktiviteten. Dette gir den frivillige anledning til å fortelle litt om seg selv og sin motivasjon for å bli leksehjelper. Representanten fra Røde Kors forteller om det lokale leksehjelpstilbudet og går gjennom instruks for arbeid med barn og unge før den frivillige blir sluset videre ut i opplæring og aktivitet. Krav til frivillige Frivillige leksehjelpere i Røde Kors må gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring følge instruks for arbeid med barn og unge i Røde Kors undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring ha fylt 18 år ha ID-kort og delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av ID-kortet fremvise begrenset politiattest Opplæring Røde Kors tilbyr alle frivillige en opplæringspakke, der det inngår et fagkurs spesielt utviklet for leksehjelpere: Introduksjon til Røde Kors Grunnkurs i førstehjelp Grunnkurs i psykososial førstehjelp Temakurs Leksehjelp I tillegg til de obligatoriske kursene, er det også mulighet for å gjennomføre fagsamlinger lokalt der de frivillige selv kan komme med ønsker om faglig påfyll. For ansatte frivillighetskoordinatorer ved distriktskontorene holdes det nasjonale fagsamlinger i regi av hovedkontoret. 9

10 Samarbeidspartnere og bidragsytere NHO Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) samarbeider med Røde Kors leksehjelp fordi de har stor tro på at leksehjelp kan bidra til at flere kommer seg igjennom utdannelsen. NHO bidrar økonomisk og verver frivillige leksehjelpere gjennom kampanjen «Leksehjelp i Sentrum». LEGO Lego Norge støtter Røde Kors omsorgsaktiviteter i Norge gjennom å bidra med sine produkter til barn og unge. I 2013 fikk elever på leksehjelpen forsøke å bygge seg gode i realfag gjennom tilgang på LEGO- Education-produkter. DNV Siden Det Norske Veritas (DNV) ble hovedsamarbeidspartner med Røde Kors i 2004, har dette samarbeidet utviklet seg til å bli et reelt partnerskap. Formålet med partnerskapet er å øke Røde Kors humanitære arbeid, og samtidig øke kunnskapen og engasjementet blant DNV-ansatte om den humanitære situasjonen i land og regioner hvor selskapet opererer. Partnerskapet innebærer økonomiske støtte til utvalgte prosjekter, kompetanseoverføring og frivillighet nasjonalt og internasjonalt. I 2013 inviterte Young in DNV (YiDNV) deltakere på Leksehjelpen i Oslo og Bærum til en dag med aktiviteter og omvisning på DNVs fasiliteter på Høvik. «Jeg synes det var et veldig fint initiativ fordi ungdommen fikk oppleve en arbeidsplass innenfor veggene. Her fikk de både «se og ta» på den selv. Jeg synes også representantene fra Young in DNV var veldig flinke til å engasjere og snakke med ungdommene. Konsentrerte ungdommer med store øyne som fulgte med på stetoskopdemonstrasjonen var verdt hele turen for meg! Det var nok heller ikke negativt at de fikk se at dette var en arbeidsplass med kompetanse i sentrum, og hvor språk ikke er en hindring.» - Gruppeleder fra Groruddalen Ressurssenter Marit Sjetne Andersen. 10

11 Eksempler Bygger seg gode på realfag Skrevet av: Ann Christin Håland og Lene Franco-Steimler, Elever som deltar på Røde Kors sin Leksehjelp får nå bygge og programmere LEGO-roboter som en del av sin læringsprosess. I forbindelse med en samarbeidsavtale mellom LEGO Norge og Røde Kors sørger LEGO Education-produkter nå for at elever som deltar på Røde Kors Leksehjelp får stimulert sin realfagkunnskap i praksis. I første omgang er dette et pilotprosjekt på Røde Kors leksehjelp-tiltak på Majorstuen. BYGGER SEG TIL KUNNSKAP: Susanne Wernberg Friis (18) og Fabian Nunez (16) bygget LEGO-roboter på Leksehjelpen på Café Condio denne uken. Foto: Ann Christin Håland. - Dette var morsomt! Jeg har definitivt lært noe i dag. Det var gøy og lærerikt på en gang, sier Fabian Nunez (16). Han var en av de første som bygget og deretter programmerte en LEGO Mindstorms-robot på Leksehjelpen på Café Condio. Trigger nysgjerrigheten LEGO Education er et underselskap av LEGO Gruppen og har spesialisert seg på å utvikle LEGO-produkter spesielt tilrettelagt for læring. - Med base i LEGO-systemet har vi utviklet LEGO Education-produkter som sammen med et pensum tilbyr en konkret og kreativ undervisningsform som gjør at læringen blir praktisk og derfor lettere å huske for elevene. Vi ser at elever gjennom våre produkter blir mer proaktive og engasjert i realfag. De bygger og programmerer roboter og løser problemer relatert til både naturfag, teknologi, matematikk og IT, sier Preben Struckmann Hansen i LEGO Education. Leksehjelpen er en aktivitet hvor skoleelever får hjelp med lekser i alle fag og som drives mange forskjellige steder i landet. - Det å først bygge egne maskiner og deretter programmere dem til å utføre forskjellige oppgaver, trigger nysgjerrighet og kreativitet. Det er spennende å gjøre noe utradisjonelt i Leksehjelpen i møte med fag som matematikk og naturfag; fag som gjerne er utfordrende for mange elever, sier seksjonsleder for oppvekst og kriseomsorg i Røde Kors,Therese Koppang. Takk til LEGO Elevene jobber i team når de bygger LEGO-robotene og får dermed også trening i å tenke kritisk og løsningsorientert sammen med andre. Frivillig Rolf Øyvind Berg på Leksehjelpen synes dette er en spennende tilnærming. - Dette trigger en del egenskaper som teamarbeid, mestringsfølelse og evnen til å jobbe konsentrert. Dette kan absolutt stimulere til teknologisk interesse når man rasjonaliserer teknologien bak, sier Berg. Seksjonsleder Koppang har også tro på prosjektet. - Det at man har det gøy sammen kan også stimulere til læring generelt. Man får også en mestringsfølelse når man raskt ser resultater av arbeidet man gjør, noe som i seg selv kan være motiverende. Vi ser for oss at LEGO Education kan være et veldig positivt element inn i Leksehjelpen og takker LEGO Norge for at de har stilt med både personell og utstyr, sier Koppang. 11

12 Vellykket samarbeid om morgendagens vinnere Skrevet av: Anne Charlotte Valaker Bruheim, Rekordmange elever deltok på Hordaland Fylkeskommune og Røde Kors sommerskole. -På sommerskolen samarbeider vi om morgendagens vinnere, sier Petter Borthen, som er koordinator og ansvarlig for de tre sommerskolene i bergensområdet. Frivillige fra Røde Kors serverer frokost til elevene. Fra venstre: Torill Kleppe, Else Torsvik, Anne Fuhr, Sol Riger-Kusk og Gisle Hoem. -Elevene som kommer hit er motiverte og vi vet at mange gir tilbakemelding om at de opplever tilbudet som vellykket, forteller Borthen, som jobber i opplæringsavdelingen i fylkeskommunen. Da Hordaland Røde Kors gjestet sommerskolen på Askøy videregående skole, var frokostsalen fullpakket med innsatsvillige elever, og over 20 frivillige fra Røde Kors var i sving med det praktiske. De frivillige sørger for at elevene får frokost og varm lunsj hver dag og ikke minst så bidrar de til trivsel og god stemning. Sommerskolen, som er et samarbeid mellom Fylkeskommunen og Røde Kors, arrangeres i år for syvende gang. Fylkeskommunen har det overordnede pedagogiske ansvaret, mens Røde Kors er ansvarlige for gjennomføringen av tilbudet. Kursene er et gratis tilbud til elever i offentlige skoler, og lærlinger som mangler matematikk fra vg1. -Uten Røde Kors som stiller med frivillige som ordner det praktiske, og stiller som assistenter i under visningen og arrangerer sosiale aktiviteter for de som ønsker det, hadde ikke dette latt seg gjøre. Vi opplever både samarbeidet og tilbudet som vellykket, og dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, forteller Petter videre. Tonje-Elin, som skal begynne i 2. klasse ved idrettslinjen på Sotra videregående skole til høsten, er en av elevene som deltar på årets sommerskole på Askøy. -Jeg skal ha matte i to år til og derfor ønsker jeg å forbedre mattekarakteren fra 1. klasse, forteller hun. Jeg ønsket å prøve en ny måte å lære matte og jeg er veldig glad for muligheten til å delta på sommerskolen. Vi har fått en veldig grei lærer, som følger opp alle og han merker fort hvilket nivå vi er på. Jeg har allerede lært mange nye teknikker og jeg har lært mer her på 2 dager, enn på flere år på vanlig skole, sier hun. 12

13 Lærevilje og konsentrasjon Utdrag fra artikkel: Leksehjelp er ekstra moro når du kan gå med en venn, mener Madelin Mikkelsen (t.v.) og bestevenninnen Avin Amir Ali (begge 12 år). Det er dyp konsentrasjon på grupperommet på Sandefjord Bibliotek. Her sitter barne og ungdomsskoleelever side om side, alle med det felles mål å bli enda bedre faglig. Til det får de hjelp av leksehjelperne fra Røde Kors lokallag i Sandefjord. De er så sugne på kunnskap! Da er det morsomt og givende å hjelpe! Det sier Bjørn Kvarenes (75), en av leksehjelperne på leksehjelpen i Sandefjord. Han er pensjonert lærer fra videregående skole, med fagkretsen engelsk, historie og statsvitenskap. Så fremt han kan, stiller han på leksehjelpen hver tirsdag på Sandefjord Bibliotek. Meningsfull fritid Bjørn kaller det meningsfull fritid, uten at det betyr at han ikke har nok av andre ting å henge fingrene i, travel som han er med barn, barnebarn og som aktivt medlem i det lokale historielaget. Men dette gir mening utover meg selv, og det er flott å gi noe til andre som trenger det. Leksehjelpen er dessuten et drømmested for en lærer. Hit kommer barn og unge fordi de har lyst til å lære, ikke fordi de må. I klasserommet er det gjerne én lærer på 30 elever. Her er vi én til én. Ungene vet å verdsette det, og de er fulle av innsatsvilje, forteller Bjørn, som også har rekruttert tidligere kolleger som i dag er leksehjelpere. I tillegg til å hjelpe andre, lærer jeg samtidig en hel del selv. Vi nordmenn er ofte ikke så flinke til å ta kontakt med våre nye landsmenn. Det er synd, for vi går glipp av en hel del. Matte, matte, matte De fleste på leksehjelpen trenger hjelp til matte, også Avin Amir Ali (12). De gir veldig god hjelp, og jeg forstår mer nå, nesten så mye at jeg kan hjelpe andre, sier hun og ler. Avin får et lett dult i siden av bestevenninnen Madelin Mikkelsen som går i samme klasse. Jentene er som erteris, og pleier å komme hit sammen. De er akkurat ferdige med norskleksene, og nå er det geometri som gjelder. Det er litt vanskelig, for det er så nøyaktig, sier Madelin. Heldigvis er leksehjelper Ida Kristine Stakston bare en håndsopprekning unna. Ida setter seg ned for å hjelpe, men svaret må Avin og Madelin finne frem til ved egen hjelp. Jobben min er å forklare slik at elevene selv finner svaret, sier Ida. Viktig sosial arena Leder på Røde Kors Leksehjelp i Sandefjord, Kåre Henning, understreker at leksehjelp handler om mer enn å løse oppgaver og pugge gloser. Det er også en viktig sosial arena. En del av elevene sliter med språkforståelsen. Noen ganger er det vel så viktig bare å snakke, lære ord og begreper. Språket er viktig for å kunne tilegne seg kunnskap, lese og forstå oppgaver. I tillegg til at ungene får hjelp, lærer de seg å strukturere arbeidet. Også det er en viktig faktor, påpeker han. 13

14 Tall Røde Kors hadde i 2013 leksehjelp på 99 forskjellige steder fordelt på alle landets 19 fylker frivillige leksehjelpere var med på å hjelpe 6446 barn og unge med leksene. Distrikter Antall steder Antall frivillige Antall deltakere med leksehjelp Vestfold Røde Kors Vest-Agder Røde Kors Troms Røde Kors Telemark Røde Kors Sør-Trøndelag Røde Kors Sogn og Fjordane Røde Kors Rogaland Røde Kors Oslo Røde Kors Oppland Røde Kors Østfold Røde Kors Nord-Trøndelag Røde Kors Nordland Røde Kors Møre og Romsdal Røde Kors Hordaland Røde Kors Hedmark Røde Kors Finnmark Røde Kors Buskerud Røde Kors Akershus Røde Kors Aust-Agder Røde Kors Totalt Røde Kors i Norge

15 15

16 Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo Hausmanns gate 7, 0186 Oslo Telefon Telefaks

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 09 Frivillige

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2013 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2014 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Opplæring og fagsamlinger

Detaljer

Net t verksarbeid 2012

Net t verksarbeid 2012 Nettverksarbeid 2012 Røde Kors-prinsippene Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Frivillige 04 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere og bidragsytere 05 Eksempler 06 Tall Humanitet Røde

Detaljer

BARNAS RØDE KORS 2013

BARNAS RØDE KORS 2013 BARNAS RØDE KORS 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 BARK-løftet 2013 06 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold 07 Kvalitetssikring

Detaljer

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten BESØKSTJENESTEN 2013 Besøkstjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring

Detaljer

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten BESØKSTJENESTEN 2014 Besøkstjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 Besøkstjeneste med hund Frivillige 06 Røde Kors satser

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2013 Integreringsarbeid RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Aktiviteter Flyktningguide 06 Norsktrening 07

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

BARNAS RØDE KORS 2014

BARNAS RØDE KORS 2014 BARNAS RØDE KORS 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper I BARK skaper vi lokal magi 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt Lekser Oslo 7. mai 2013 Sigrun Aamodt Lekser / hjemmearbeid Hvorfor lekser? Hva skal innholdet være? Skal alle ha lik lekse? Hvor lenge skal man arbeide? Foreldreinvolvering Minoritetsspråklig ungdom i

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

La barn være barn. Velkommen til skolestart!

La barn være barn. Velkommen til skolestart! La barn være barn Velkommen til skolestart! Trygge, glade barn trives og lærer! Velkommen til skolestart på Steinerskolen Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Barnet kommer til skolen med

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Innhold Forord... 3 1. Introduksjon... 4 2. Mat og drikke til lunsj... 5 3. Skolemat i forhold til kjønn... 9 4.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Leksehjelp. FAU Gautesete skole 8. mai 2014

Leksehjelp. FAU Gautesete skole 8. mai 2014 Leksehjelp FAU Gautesete skole 8. mai 2014 Foreldreundersøkelsen 9. trinn 3. 6. trinn Leksehjelpen et supplement For elever kan det være inspirerende å få leksehjelp av andre enn foreldre og lærere. Mange

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Du kan hjelpe deg selv.

Du kan hjelpe deg selv. Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

La barn være barn. Informasjon om 1. klasse på Steinerskolen

La barn være barn. Informasjon om 1. klasse på Steinerskolen La barn være barn Informasjon om 1. klasse på Steinerskolen Velkommen til skolestart på Steinerskolen Trygge, glade barn trives og lærer! Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Barnet kommer

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Er det mulig å bli flyver, lege, politi, selger, vekter, sivilingeniør eller statsminister hvis du begynner på Eikeli til høsten?

Er det mulig å bli flyver, lege, politi, selger, vekter, sivilingeniør eller statsminister hvis du begynner på Eikeli til høsten? Er det mulig å bli flyver, lege, politi, selger, vekter, sivilingeniør eller statsminister hvis du begynner på Eikeli til høsten? Ja, definitivt. Vi tilbyr alle fag som skal til for å jobbe med disse yrkene

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors)

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Intensjonsavtale mellom og Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Avtale mellom og Røde Kors 1. OM AVTALEPARTENE Navn: Nord-Trøndelag Røde Kors Adresse: Ogndalsvn.

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV - brobygger mellom skole og arbeidsliv Tore August Bauer-Nilsen 2013 HVEM ER HSA? Et interkommunalt samarbeid om utviklingsarbeid i skolen mellom syv kommuner. Bokn, Haugesund,

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Psykisk helse i Osloskolene

Psykisk helse i Osloskolene Psykisk helse i Osloskolene Oppdage Ta aksjon Ikke miste av syne Et prosjekt i regi av i Oslo i samarbeid med Helse og velferdsetaten. Tverrfaglig og tverretatlig i Oslo kommune: Skole, PPT, barnevern,

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rammeplan for Aktivitetsskolen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rammeplan for Aktivitetsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Rammeplan for Aktivitetsskolen INNLEDNING Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av aktivitetsskolen. Planen forutsetter at det utarbeides lokale planer for

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9.

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9. OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen NOR1206 Norsk

Detaljer