ØTI-POSTEN. Lederen har ordet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØTI-POSTEN. Lederen har ordet"

Transkript

1 Hovedsponsor ØTI-POSTEN Nr 1 Mars 2009 Lederen har ordet Nok et år med fysisk aktivitet er over. Det er årsmøtetid og valgkomiteen jobber på spreng. For å kunne tilby et bredt tilbud av aktivitet til ulike aldersgrupper er vi avhengige av utallige frivillige både som trenere, oppmenn, lagledere, andre tillitsverv I tillegg er vi avhengige av utallige frivillige til å stille opp på ulike dugnadsoppgaver både for å skaffe penger til ØTI, men óg for å gjennomføre arrangementer, renn, kamper etc. Tusen takk til alle. Dere er alle med å gjøre en fantastisk jobb, noe som muliggjør et så allsidig ØTI-tilbud til kommunens innbyggere! Det er medlemskap i idrettslagene i Øyer kommune, hvorav ØTI har medlemskap. For ØTI er det en økning på 43 stk fra Det er fortsatt slik at medlemmer i ØTI opp til 12 år i gjennomsnitt er med på 1,5 aktiviteter. For ungdom mellom 12 og 19 år er det motsatt. Der er hvert medlem i gjennomsnitt med på mindre enn 1 aktivitet. Dette er en trend som ikke er spesiell for Øyer. En stor utfordring for ØTI. I 2007 ble Flerbrukshusetsvenner (FBHV) stiftet. Målet til FBHV er å få bygd et flerbrukshus i Øyer. ØTI har ett styremedlem. ØTIs representanter har lagt ned en betydelig innsats i forhold til dette vervet. Status så langt er at styret i løpet av 2008 har samlet inn i overkant av kr til gjennomføring av et forprosjekt. Lillehammer kunnskapspark skal i løpet av våren 2009 avlevere en rapport til FBHV. Det blir spennende å se resultatet. Dette er en kompleks sak. ØTI ønsker primært en hall, mens andre ønsker et hus til å utøve ulike kulturelle aktiviteter. Dette er grunnlaget for ønsket om et flerbrukshus. Et flerbrukshus krever et betydelig areal med tilhørende uteareal. Plassering av et slikt hus må derfor bl.a. ses i sammenheng med sentrumsutviklingen i Øyer. En vesentlig premiss fra ØTI sin side er kostnaden for bruk av et slikt bygg blir riktig i forhold til betalingsevne til frivillige lag og foreninger. Dette innebærer at bygge- og driftskostnaden må stå i forhold til betalingsevnen vår. Om det skal bygges et signalbygg som skal ivareta kommunens fremtidige behov, må den økte kostnaden dekkes av kommunen. Rapporten fra forprosjektet blir lite verdt om ikke kommunen tar stilling til dette. Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å informere om den nye ordningen som er innført fra 1. mars Grasrotandelen. Dette innebærer at 5 % av spillinnsatsen gis til det laget du ønsker. Hva dette vil bidra med av økte inntekter for ØTI er uvisst. Jeg vil oppfordre deg til å registrere ØTI som mottaker av din Grasrotandel! Med ønske om et år fylt av aktivitet Merethe Lerfald, leder 2

2 Alle medlemmer ønskes velkommen til ÅRSMØTE i Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) onsdag 25. mars kl på Skarsmoen Gård SAKLISTE 1. Åpning av møtet ved leder a. Godkjenning av innkalling og sakliste b. Valg av årsmøteleder c. Valg av årsmøtereferent d. Valg av to representanter til å skrive under protokoll 2. Årsmelding 2008 a. Behandle gruppene sine årsmeldinger b. Behandle hovedstyret sin årsmelding 3. Regnskap 2008 a. Behandle gruppene sine regnskap. Fullstendige regnskap fås av kasserer i gruppen. b. Behandle hovedstyret sitt regnskap. Fullstendige regnskap fås av kasserer i hovedstyret. 4. Sak fra valgkomiteen; Godtgjørelse Valgkomiteen ønsker å få årsmøtets vurdering av innføring av godtgjørelse til revisor. Målet med godtgjørelsen er å bidra til økt andel av gjenvalg blant revisorene. 5. Budsjett 2009 a. Vedta gruppene sine budsjetter. Fullstendige budsjetter fås av kasserer i gruppen. b. Vedta hovedstyret sitt budsjett. Fullstendig budsjett fås av kasserer i hovedstyret. 6. Gruppestyrer a. Godkjenne de valgte gruppestyrene 7. Valg a. Valg av nytt hovedstyre og andre tillitsfunksjoner TAKK FOR OPPMØTET. VEL HJEM! Styrets innstillinger til årsmøtet Sak 2, Årsmelding 2008 Gruppenes årsmeldinger godkjennes Hovedstyrets årsmelding godkjennes Sak 3, Regnskap for 2008 Regnskap for gruppene godkjennes Regnskap for hovedstyret godkjennes Sak 4, Godtgjørelse Styret har ikke behandlet saken. Saken sendes årsmøtet for vurdering og vedtak. Sak 5, Budsjett 2009 Budsjett for gruppene godkjennes Budsjett for hovedstyret godkjennes Sak 6, Gruppestyrene Gruppenes styrer godkjennes (legges fram på årsmøtet) Sak 7, Valg 4 3

3 ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING Årsmelding 2008 Hovedstyret Hovedstyret har bestått av følgende direktevalgte medlemmer: Leder Merethe Lerfald Økonomiansvarlig John Eikanger Sekretær Nina Hjelmstad Styremedlem Svein Thore Bøe Hovedstyret har videre hatt følgende gruppevalgte medlemmer: Alpingruppa Arne Grimsrud Fotballgruppa Tor Formo Håndballgruppa Anne Live Jensvoll Orienteringsgruppa Bjørn Offigstad Skigruppa Jo Austberg Innebandy Svein Reistad Trimgruppa Atle Skorpen Turngruppa Randi Øverhaug Sagheim Arbeidsutvalget har bestått av hovedstyrets direktevalgte medlemmer. ØTI er representert med Atle Skorpen og Merethe Lerfald i Øyer idrettsråd, hvor sistnevnte er leder. Ståle Nygård og Arne Letrud er ØTIs medlemmer i styret for Flerbrukshusets venner. Lillehammer Kunnskapspark er engasjert til å gjennomføre et forprosjekt. Det er i forbindelse med forprosjektet nedsatt en en høringsgruppe hvor ØTI er representer med leder. Hovedstyrets arbeide Hovedstyret har avholdt 4 møter i 2008, mens det har vært 3 møter i arbeidsutvalget. Følgende sentrale temaer har vært prioritert i hovedstyret: Oppfølging av gruppene med tanke på aktivitet og økonomi Søke midler til bl.a. idrettsskolen Flerbrukshus i Øyer Søknad om kulturmidler og aktivitetsmidler, og fordeling av disse Sponsorgruppe, oppfølging i forhold til sponsoravtaler og lignende Oppfølging av idrettsskole Arbeid med omlegging av kontingentsystem og regnskapsrutiner ØTI-posten, informasjon og profilering NM alpint og hovedlandsrenn Spillemiddelsøknader Nøkkeltall for aktivitet og medlemmer Per er det registrert følgende antall medlemmer i ØTI og Øyer Idrettsråd (tall pr i parentes) og antall aktive i ØTI. MEDLEMMER Ant. medl. t.o.m. 19 år Ant. medl. tot. ØTI 758 (744) 1320 (1277) Øyer Idrettsråd 872 (863) 1988 (1938) AKTIVE Ant. Aktive t.o.m. 19 år Ant. aktive tot. Alpingruppa 72 (76) 112 (120) Fotballgruppa 335 (394) 459 (517) Håndballgruppa 54 (54) 69 (65) Orienteringsgruppa 42 (11) 60 (25) Skigruppa 112 (77) 151 (110) Trimgruppa (0) 16(?) Turngruppa 163 (120) 163 (135) Innebandy 79 (74) 79 (74) Idrettsskole 28 28(26) Totalt 859 (832) 1093 (1072) Antallet aktive i ØTI til og med 12 år er totalt 650. I aldersgruppen er antall aktive 209. Det innebærer et stort frafall. Det er bekymringsfullt. I 2009 og fremover må hovedstyret og gruppene ha som mål å øke antall aktive i gruppen år. Idrettsaktivitet Det er den idrettslige aktiviteten som er kjernen i ØTIs virksomhet. Det er en betydelig innsats fra alle aktive, trenere, ledere og andre støttespillere som danner grunnlaget for en slik aktivitet. Det vises til gruppene sine årsmeldinger som dokumenterer denne aktiviteten. Samarbeidet med kommunen Idrettsforeningen er medlem av Øyer Idrettsråd og har deltatt på møter avholdt i Idrettsrådet. Nye aktiviteter ØTI startet høsten 2007 opp idrettsskole som et tilbud til kommunens 1. klassinger. Dette er videreført i Tilbudet er bedre tilpasset sesongene ved at orientering ble flyttet fra etter påske til rette etter skolestart. I perioden etter påske er turn kommet inn. Det var ikke turn i idrettsskolen i ØTI fikk innvilget kr fra Welle-gruppe og kr i lavterskelmidler fra kommunen/fylkeskommunen til idrettsskolen. Støtten har gått til dekking av halleie og innkjøp av utstyr (håndball- og innebandyutstyr). Idrettsskolen fikk kr fra jubileumsstipendet til Øyermagasinet. 6 5

4 Halltid Som i 2007 er det en utfordring å få tilstrekkelig tid i Trettenhallen og akseptable treningstider. Eksempelvis nevnes at idrettsskolen måtte få låne en time pr uke fra håndballgruppa for i det hele tatt å få treningstid i hallen. Trimgruppa har fra høsten 2008 fått en bedre treningstid, slik at aktiviteten har økt. All utvidelse av aktivitet når det gjelder hallidretter for barn og unge er en utfordring, da ledig kapasitet i hallen er på ikke-akseptable treningstidspunkter. ØTI-posten Hovedstyret har besluttet at ØTI-postens vårutgave (årsmøtepapirer) fra og med 2008 kun kunngjøres på ØTIs hjemmesider, Begrunnelsen er at en ikke ønsker å bruke ressurser på å trykke og distribuere årsmøtepapirer. ØTI-posten er i all hovedsak finansiert av lokale sponsorer. Hovedstyret mener at lokale sponsormidler, i den grad det er mulig bør benyttes til sponsing av aktivitet og arrangementer i ØTI-regi. Høstnummeret av ØTI-posten ble, som i 2007, innlemmet i Øyer-magasinet (september). Som i 2007 mener hovedstyret at dette var vellykket og verdt å videreføre. oti.no De fleste gruppene er nå over på n3-sport sin webløsning når det gjelder sine hjemmesider. Målet er at hjemmesidene til ØTI skal bli den viktigste informasjonskanalen utad. Dette er allerede innarbeidet i flere grupper. Hovedstyret har fokus på å utnytte fordelene dette systemet gir, særlig når det gjelder medlemshåndtering. Kontingentsatser/medlemsregister Det ble på årsmøtet i 2008 vedtatt følgende endring i kontingentsystemet og satsene gjeldende fra 2009: Nytt kontingentsystem Sats f.o.m (kr) Gml kontingentsystem Sats (kr) Personlig medlemskap 100 Familie med barn under 18 år 200 Familiekontingent 200 Voksen og støttemedlem 110 Barn under Pensjonister 80 I tillegg til medlemskontingent har de ulike gruppene egne aktivitetsavgifter. Avslutning Hovedstyret vil takke Øyer kommune og sponsorer som støtter ØTI sitt arbeide. Hovedstyret vil videre takke alle aktive, ledere, trenere, foreldre, foresatte og øvrige frivillige for innsatsen i 2008, og ønske alle lykke til videre i Øyer/Tretten, 18. mars 2009 Merethe Lerfald Nina Hjelmstad John Eikanger leder sekretær økonomiansvarlig Svein Thore Bøe Arne Grimsrud Tor Formo styremedlem alpin fotball Anne Live Jensvoll Jo Austberg Randi Sagheim håndball ski / nestleder turn Bjørn Offigstad Atle Skorpen Svein Reistad Orientering trim Innebandy Samarbeidsavtale med Sporten Hafjell ØTI har inngått en samarbeidsavtale med Sporten Hafjell. Avtalen innebærer bl.a. medlemsrabatt og tilbud om handlekvelder for de ulike gruppene. En forutsetning for medlemsrabatt er at kontingenten er betalt. Med grunnlag i innbetalt kontingent utsteder Sporten Hafjell et medlemskort. I tillegg til rabatt for den enkelte, får ØTI provisjon av salget til våre medlemmer. ØTI oppfordrer derfor alle til å benytte medlemskortet når du handler. Dette gir fordeler til deg (rabatt) og for ØTI. Disse midlene vil i sin helhet bli tildelt gruppene. Mer informasjon om samarbeidsavtalen finner du på 8 7

5 Regnskapstabell for hovedlag ØTI ØTI Regnskap Budsjett 2009 Resultat Regnskap Budsjett Budsjett Inntekter Sponsorinntekter Kulturmidler Grasrotandel Aktivitetstilskudd Tilskudd idrettsskole Kontingenter Utbytte forsikring Renter Sum inntekter Kostnader Overføring til gruppene Materiell idrettsskole Leie Trettenhallen Grunnleie Sandstulen Kopiering og trykking Klubben online Møter etc Tilskudd flerbrukshus Forsikring Bankgebyrer Sum kostnader Oversk./budsj undersk Balanse Eiendeler Fordringer tilskudd Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Annen egenkapital Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Årsmelding 2007 for ØTI Alpint Nåværende styre: Leder: Arne Grimsrud. Sportslig leder: Geir Sondre Dahle. Økonomiansvarlig: Johan Moheim. Sekretær: Jørn Harald Bakke. Styremedlem: Tove Tjønntveit. Materialansvarlig: Jørn Buenget. Styrets arbeid: Styret har hatt regelmessige møter i hele perioden der fremmøte og samarbeidet har vært meget bra. Informasjon til medlemmer har vært gjort via SMS, og på papir. Alt arbeid i styret er basert på frivillig innsats fra medlemmene. Økonomi: Vi kan se tilbake på et solid økonomisk år der arrangering av NM sterkt bidro til at vi fikk et resultat for året på kr ,16,- mot et budsjettert resultat på kr ,-. NM alene fikk et resultat på kr ,94,- og med dette som bakgrunn har styret kunne gi positive svar på flere søknader om støtte til renn og samlinger, samt også initiere større aktivitet i gruppa sammenlignet med tidligere år. For å kunne opprettholde et såpass stort aktivitetsnivå som i dag, med mange grupper med tilhørende trenere, er det behov for å arbeide aktivt med å øke medlemsmassen, ha avtale med samarbeidspartnere og arrangere renn. Uten disse inntektskildene på plass, og med fokus på forsiktig bruk av penger, vil pengene fort være oppbrukt og med det muligheten for å drive en aktiv alpingruppe. Rennkomiteen: Årets store oppgave for rennkomiteen var NM i alpint senior med innlagt FIS renn i enkelte øvelser. NM ble avviklet i Hafjell i tiden 26. mars til 2. april Det var stor deltagelse og arrangementet ble gjennomført på en meget bra måte til tross for en del værproblemer. Det viser seg gang på gang at rennkomiteen i ØTI alpint er meget dyktige på gjennomføring av renn. Økonomisk ble dette også meget bra for gruppa. En stor takk til alle frivillige, sponsorer og organisasjonskomtien med Einar Moe og Truls Paulsen i spissen. Det ble nedlagt ca 600 dagsverk under NM med 130 personer involvert fra en til tolv dager! Julerennet ble i år arrangert i Hafjell som også var meget vellykket og med stor deltagelse; 280 løpere. Rennkomiteen har også bidratt til Lillehammer skiklubb sine renn i Hafjell og da spesielt til Hovedlandsrennet for åringer. Det legges ned mye frivillig innsats i slike arrangement som er meget prisverdig. Det betyr mye for alpinsporten, alpinanlegget og bygda at det blir arrangert renn i det flotte anlegget vi har. En stor takk til alle som bidrar. 10 9

6 Samarbeidspartnere: Det har sist år vært arbeidet aktivt med å knytte samarbeidspartnere til alpingruppa, og med NM som trekkplaster ble det inngått flere avtaler om økonomisk støtte der de fleste ble inngått for to år. Følgende samarbeidspartnere har avtale for 2008 og Adecco Lillehammer, Pass Bygg AS, NorgesSki AS, Hafjell Resort AS og Hafjell Booking AS. Hafjell Maskin AS og NorEngros AS hadde vi avtale med i Totalt for begge årene utgjør disse avtalene kr ,-. Videre har gruppa samarbeidsavtale med Hafjell Skiutleie og Hafjell Alpinsenter. Dugnader: Årets dugnader i Hafjell Alpinsenter med søppel og steinplukking ble gjennomført med bra deltagelse. Sportslig status sesongen : Ønsker å gi årsmøtet en kort status på de sportslige aktiviteter og resultater vi hadde på slutten av 2008 sesongen samt 2009 sesongen så langt. Status minste gruppe Denne gruppen teller i dag ca. 15 løpere og har sine treninger hver tirsdag i familiebakken. Hovedtrener for gruppen er fortsatt Marit Linnerud med Mia Merete Moen som assistent trener. Marit har vært trener for våre yngste alpinister i flere sesonger nå. Mia Merete er 17 år gammel og er pensjonert alpinist med toppresultater i aldersbestemte klasser. Vi ønsker Mia velkommen som en del av trenerteamet i ØTI Hafjell alpint. Marit og Mia gjennomfører etter samme prinsipp som tidligere der lek på ski skal stimulere til læring. Status mellomgruppe Mellomgruppen ble gjennomført uten det store oppmøtet på slutten av sesongen Styret, trenere og foreldre mente at denne gruppen var viktig for rekrutteringen slik at gruppen ble startet opp igjen i sesongen, men da i Kjus løypa. Gruppen har på det meste hatt 12 løpere på trening noe som lover bra for fremtiden. Trener for gruppen er nå Kim Robert Moen som er 21 år gammel. Han har bakgrunn fra alpint og skicross. Gruppen trener hver torsdag i Kjus. Status eldste gruppe Eldste gruppen består i dag av 7 løpere der trenere er Annstein Moen og Helge Letrud. Gruppen trener primært i Kjus, men benytter også Olympialøypa i Hafjell til treninger. Denne gruppen har fokus på alle typer trening rettet mot konkurranser. Gruppen trener minimum tirsdager og torsdager primært i Kjus, men leie av heis til trening også andre dager blir benyttet. Sesongen begynte tidlig for denne gruppen. Første trening på snø var kretssamling på Juvass juni. Vi hadde deretter to høstsamlinger sammen med andre opplandsklubber på Juvass. Første trening på snø i nærområdet var i Kvitfjell 4. november Første trening i Hafjell var 18. november. 11 Samlinger: Den tradisjonsrike fartssamlingen for jenter ble avholdt desember i Hafjell der ØTI Hafjell Alpint stilte med 1 jente. Denne samlingen er i regi av Kjus rennskole. Oppland skikrets gjennomførte både gutte- og jentesamling i Kvitfjell 2-5 januar. Samlingene var opprinnelig planlagt som separate gutte- og jentesamlinger, men ble slått sammen til en stor samling med alle kretsens løpere. ØTI Hafjell Alpint stilte her med 3 gutter og 4 jenter. Skikretsen har denne sesongen videreført opplegget fra sesongen med åpne kretssamlinger. Hovedtrener for kretsens løpere er Sturla Gudbrandsen fra Gjøvik Skiklubb. Helgen etter samlingen så ble det gjennomført SuperG kvalifiseringsrenn for Hovedlandsrenn og TelenorCup. Nevner også at det ble gjennomført trening og kvalifiseringsrenn i Hafjell 29 og 30. januar. Resultater : Hovedrennet 2008 Dette rennet var årets nyvinning fra skiforbundet. Klassene år ble delt i to der 12 åringene skulle kjøre hovedrennet mens 13 åringene skulle kjøre TelenorCup. I hovedrennet skulle det kjøres SL og SSL og ØTI Hafjell alpint stilte med to løpere: Kristine Byhring og Ole Markus Moen. Resultater Hovedrennet 2008 i Varingskollen og Ingierkollen SSL Ole Markus 47 og Kristine 23 SL Ole Markus 2 og Kristine 20 TelenorCup 2008 Denne finalen består av gutter og jenter i klassen 13 år som har samlet flest poeng i kvalifiseringsrenn gjennom sesongen. ØTI Hafjell alpint stilte følgende løpere - Pernille Letrud og Jakob Grimsrud. Resultater TelenorCup i Kvitfjell: SuperG: Pernille 17 og Jakob 28 SSL: Pernille 9 og Jakob 23 Sl: Pernille 17 og Jakob 30 Hovedlandsrenn 2008 Hovedlandsrennet består av gutter og jenter i klassene år som har samlet flest poeng i kvalifiseringsrenn i de forskjellige kretsene. ØTI Hafjell alpint stilte med følgende løpere på Hovedlandsrennet: Hanne Gråberg, Chantal Vole Janson og Oliver Byhring Resultater Hovedlandsrennet Hemsedal Utfor Hanne 62, Chantal 19 og Oliver 80 SuperG Hanne 61, Chantal 21 og Oliver 76 SSL Hanne 51, Chantal brutt og Oliver brutt SL Hanne brutt, Chantal brutt og Oliver 65 12

7 Øvrige renn Sesongen er godt i gang med kvalifiseringsrenn. Ett kretsmesterskap er gjennomført, SSL i HAFJELL der ØTI Hafjell alpint fikk en kretsmester Ole Markus Moen i kl G12-13 år. Tar også med resultat fra Ål som var kvalifiseringsrenn for internasjonale barnerenn i Italia der Ole Markus vant SL G12-13 og fikk en 13 plass i SSL. Han manglet dermed to poeng totalt i SL og SSL for å bli tatt med til Italia. Jakob kjørte inn til 33 plass i SL og 26 plass i SSL. Vi ønsker alle løpere lykke til i kommende konkurranser. Større utøvere: ØTI Hafjell alpint har i dag kun en aktiv løper over aldersbestemte klasser, det er May Stine Pedersen Lie, men hun er dessverre skadet. For resultater fra denne og tidligere sesonger henviser vi til denne siden: alternativt våre egne sider velg alpint. Avslutning Styret takker alle aktive, trenere, foreldre, foresatte, rennkomité og funksjonærer for innsatsen i 2008, og ønsker lykke til i Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet for det neste året. Øyer, 03. februar 2009 Arne Grimsrud Styreleder Balanse Eiendeler 1500 Kundefordringer Kto Kto Kto Sum omløpsmidler Egenkapital og gjeld 2000 Egenkapital Resultat Leverandører Sum egenkapital og gjeld Resultatrapport Regnskap 2008 Budsjett 2008 Budsjett Medlemskontigenter Egne renn Salg kveldskort Sponsor/samarb.avtaler Kulturmidler/tilskudd Rennkomite/arrangement Andre inntekter Sum driftsinntekter Startkont andre stevner Kontingenter/kretsavgift Egne renn Forsikring renn WC/FIS/NM Premier Heisleie/kort Samlinger o.l Leie treningslokale Rennkomite/arrangement Sum kostnader renn Personal/treningsutgifter Diverse møteutgifter Div. adm. utgifter Kjøp materiell/utstyr Støtte utøvere Terminlister/kalendere Sum adm. kost/utstyr Honorarer Kontorrekvisita/trykksaker Tidsskrifter Porto Reklame/annonser Avgifter Bankgebyrer Gebyr nettaxept Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Sum finansposter Årsresultat

8 Årsmelding 2007 for ØTI Fotball 1. Styrets beretning 2. Regnskap Balanse pr Budsjett Aktivitetskontingenter Styrets beretning Innledning ØTI-fotball er en relativt stor klubb målt i antall aktive. Totalt har vi registrert 430 medlemmer, dette inkluderer en del tillitsvalgte. ØTI-fotball drives utelukkende på frivillig basis og det legges ned et omfattende arbeid fra trenere, ledere og tillitsvalgte i klubben. Styrets sammensetning Styret har i 2008 hatt denne sammensetningen: Tor Formo Leder Ubesatt Nestleder Silja Skjåvik Sekretær Anne Stine Knotten Kasserer Henrik Stenen Leder senior/junior Ubesatt Leder yngres avd. Ubesatt Leder Finans Mari Bratt Leder Materialkomité Jens Roar Paulsrud Dommerkontakt Trond Engeland Leder stedsutvalg Tretten Vidar Riseng Leder stedsutvalg Øyer Det har vært avholdt 5 styremøter siden forrige årsmøte. Økonomisk situasjon Den økonomiske situasjonen generelt er tilfredsstillende. I 2008 var total omsetning ca kr ,-. Hovedinntektskildene er aktivitetskontingent, kultur/aktivitetsmidler, sponsormidler, Liverpoolskolen og sjølsagt Trollcup. Årets resultat ga et underskudd på ,- etter at 35.00,- er overført til Gulliksrud/Engelstads minnefond. Dette resultatet er ,- dårligere enn budsjettert. Vi har de to foregående år gått med betydelig overskudd, slik at situasjonen tross underskudd i år er god. Årsakene til minusresultatet er noe sammensatt. Ser vi ut i fra budsjettet for 2008 så er har vi hatt mindre inntekter på kiosksalg i Øyer, sponsoravtaler, aktivitetskontingenter og kalender/lotteri enn forventet. Samtidig har vi brukt mer på leie av hallen og ikke minst mer på utstyr enn det som var planlagt. Fri egenkapital var ved årets slutt på ,-. I tillegg er kr ,- avsatt i Gulliksruds/Engelstads minnefond. I 2008 er det etter søknad delt ut ca kr 55000,- til ulike aktiviteter hos lagene. 15 Budsjettet for 2009 er satt opp med et resultat på pluss 1500,-. Det er da beregnet avsatt kr ,- til Gulliksrud/Engelstads minnefond. Styret er av den oppfatning at det fremlagte budsjettet er et godt grunnlag for driften av ØTI-fotball i Trollcup Trollcup ble som vanlig arrangert siste helg i mai og arrangementet ble en stor suksess, både sportslig og økonomisk. Ca 110 lag og ca 1000 spillere er i aksjon denne helga. En entusiastisk arrangørstab nedlegger svært mange dugnadstimer og bidrar til å skape et arrangement med en flott ramme. Det økonomiske resultatet i 2008 ble på ,-. Trollcup er bærebjelken i økonomien for ØTI-Fotball, og det blir gjort en meget god jobb gjennom Trollcupstyret. Finans/Liverpool fotballskole Finanskomiteen bidrar i betydelig grad til klubbens inntekter, de har ansvaret for kioskdrifta, julekalendersalg og sesongavslutning. Totalt har finanskomiteen bidratt med inntekter på ca kr ,-. Dette inkluderer et resultat fra Liverpoolskolen på ca ,-. Liverpool fotballskole ble arrangert over tre dager i august. Totalt med ca 250 deltagere i alderen Fra ØTI deltok ca 10 gutter og jenter. Sportslig og arrangementsmessig ble dette en suksess med svært mange positive tilbakemelding fra deltagere og foresatte. Ansvaret for Liverpool fotballskole i 2008 lå under styret. Det ble utarbeidet en avtale med Hafjell Arrangementsservice v/bernt Jo Vole, der ØTI Fotball leide ut baner og dugnadshjelp, samt stod for kiosksalget. Senior/Junior I 2008 har ØTI deltatt i 5 divisjon med senior herrelag. Laget har vært en blanding av seniorspillere, Old boys-spillere og juniorspillere. Det var ikke grunnlag for å ha eget juniorlag for menn i tillegg, men løsningen sikret i alle fall et tilbud til alle som ønsket å sparke fotball. Det har til dels vært svært godt oppmøte på treningene til a-laget, totalt er det vel ca 35 spillere som har vært innom i større eller mindre grad. Resultatsmessig har det vel variert litt, men alt i alt er vi godt tilfreds med sesongen. På jentesida så har vi ikke hatt med junior- eller seniorlag, dette er vi ikke tilfreds med, og dette må bli et satsingsområde i tida framover. Yngres avdeling Yngres avdeling er en stor og aktiv gruppe. Totalt har det i 2008 vært ca 304 spillere registrert i de alderbestemte klassene, herav 163 gutter og 141 jenter. Spillerne er fordelt på 29 lag, hvorav 11 er rene jentelag, alle laga har deltatt i kretsens seriespill. I tillegg kommer ungene som har vært med på idrettsskolen, dette dreier seg om rundt 35 stk, disse ble meldt på i serie etter sommerferien. Mange lag har deltatt i en eller flere turneringer/cuper. Klubben har god rekruttering blant de yngste, problemet som vi i likhet med mange andre klubber sliter med er stort frafall fra år og oppover. Det ble arrangert oppstartsmøte før sesongstart i vår. Etter sesongen var det avslutning for de aktive samt oppsummeringsmøte for trenere og lagledere. Dommere Det ble arrangert to dommerkurs våren 08 med ca 20 deltakere. Utover sesongen falt en del av, men vi satt igjen med ca 10 stk ved slutten av sesongen. Håpet er at vi kan beholde disse, det er viktig for å sikre en stabil dommersituasjon i de nærmeste åra. 16

9 Vi har hatt tre voksne dommere som har dømt klubbens egne 11`er kamper. Klubben har to kretsdommere, den ene er også med i kretsens talentgruppe for unge dommere. Vi håper at satsinga på dommerne siste sesongen kan føre til bedre rekruttering framover. Stedsutvalgene Generelt har det vært høy aktivitet på alle baneanlegg og banene er utsatt for stor slitasje gjennom en sesong. Stedsutvalgenes arbeid er derfor svært viktige for å få gjennomført nødvendig vedlikehold slik at banene holder tilfredsstillende kvalitet. Banene på Stav er i bra stand, og 11`er bana her ble brukt fram til banene på idrettsplassen var klare. På idrettsplassen ser vi at den nordre bana hadde godt av behandlinga som ble gjort i 2007, bana har vært i mye bedre stand gjennom årets sesong enn de foregående år. Den søre bana begynte å bli veldig ujevn, og med dårlig grasmatte. Det ble derfor i slutten av juni gjennomført en vertikalskjæring i to retninger, og resåing i to retninger. I tillegg ble det kjørt på ca 90 tonn med sand, resultatet ble en betydelig nivåheving. Sammen med god pleie gjennom sesongen med vanning, gjødsling og klipping framstår bana nå som akseptabel. Etablering av ball-løkke i begge ender av søndre bane på idrettsplassen Fotballgruppa har søkt spillemidler til etablering av en ball-løkke i hver ende av søndre bane på idrettsplassen. Dette medfører at svingene på løpebana blir fjernet. Dette vil gi to områder som kan brukes til uorganisert fotballaktivitet gjennom hele sesongen. I tillegg vil det bli svært verdifullt ifbm Trollcup, det vil øke kapasiteten betydelig. Det er ikke avklart om vi blir tildelt disse midlene enda. Det kan fortsatt merkes opp løpebane i svingene slik at denne kan brukes av skolene til idrettsdager og lignende. Utvikling av anleggene våre. Det er behov for en total rehabilitering av nordre bane på idrettsplassen, derfor har spørsmålet om kunstgras kommet opp. Det har ikke vært jobbet mye med dette prosjektet i 2008, men arbeidet vil bli tatt opp igjen i Ei kunstgrasbane vil gi gode forhold mye tidligere om våren, samt at den kan brukes helt til snøen legger seg om høsten. Styret tror at ei slik bane vil redusere frafallet blant utøverne fra ti-tolv år og oppover, samtidig som det vil øke den totale rekrutteringen. Vi håper at dette vil gjøre idrettsplassen til et mer levende område og at den kan være et positivt møtested for barn og unge. Avskoginga av området sør for søndre bane åpner mulighet for tilrettelegging av dette arealet. Kommunen er interessert i et samarbeid med idrettslaget om dette området, og det har vært noen samtaler om hvordan dette kan gjøres. Dette vil det bli jobbet mer med i På treningsfeltet nord for 11`er bana på Stav så er det behov for utbedring, her kan det med en moderat investering bli ei fin 5`er bane. Dette arbeidet vil bli fulgt opp framover. Styret takker alle ledere, trenere, tillitsvalgte og ikke minst de aktive for en stor og betydningsfull innsats i Øyer 18. februar 2009 For styret i ØTI-Fotball Tor Formo /Leder Regnskap 2008 RESULTAT - ØTI FOTBALL SAMLET Salgs- og driftsinntekt 3100 KIOSKSALG 3120 SPONSOR-/SAMARBEIDSAVTALER Sum salgsinntekter AKTIVITETSMIDLER/KULTURMIDLER AUTOMATINNTEKTER SPILLEMIDLER TILSKUDD TROLLCUP 0 0 Sum tilskudd LEIEINNNTEKTER 0 0 Sum leieinntekter PROVISJON OVERNATTING Sum provisjon AKTIVITETS-/ÅRSKONTIGENT OVERGANGSGEBYRER PÅMELDINGAVSGIFT LOTTERI,BINGO,BASAR MV DUGNADER Sum andre inntekter SUM INNTEKTER VAREKJØP KIOSK MV. Sum varekostnad HONORAR TRENERE/VASK HONORAR DOMMERE KOSTNADSGODTGJØRELSER SOSIALE UTGIFTER Sum personalkostnader

10 6300 LEIE TRETTENHALLEN RENOVASJON, VA, STRØM DRIFT/VEDLIKEHOLD LEIEKOSTNADER UTSTYR/INVENTAR MV OPPGRADERING ANLEGG REGNSKAPSHONORAR ADMINISTRASJONSKOSTNADER TRYKKSAKER STYRE-/MEDLEMSMØTER UTDANNING REISE-/OPPHOLDSKOSTNADER SERVERING VED ARRANGEMENT PÅMELDINGSAVGIFTER KOSTNADER CUP/STEVNER PREMIER/DIPLOMER KONTINGENT KRETS FORSIKRING INNKJØP KLÆR/UTSTYR TRENINGSKOSTNADER ANDRE KOSTNADER Sum andre driftskostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekt og -kostnad 8040 RENTEINNTEKTER RENTEKOSTNADER Sum Finansinntekter og -kostnad RESULTAT ETTER FINANS OVERFØRT MINNEFOND OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL RESULTAT - ØTI FOTBALL AVDELINGSVIS Yngres Jr./Sr. Felles Sum 2007 KIOSKSALG SPONSOR-/SAMARBEIDSAVTALER Sum salgsinntekter AKTIVITETS-/KULTURMIDLER AUTOMATINNTEKTER 0 SPILLEMIDLER 0 TILSKUDD TROLLCUP/LIVERPOOL Sum tilskudd Leieinntekter 0 Sum leieinntekter AKTIVITETSKONTIGENT LOTTERI,BINGO,BASAR MV DUGNADER 0 Sum andre inntekter SUM INNTEKTER VAREKJØP KIOSK MV Sum varekostnad HONORAR TRENERE/VASK HONORAR DOMMERE KOSTNADSGODTGJØRELSER 0 SOSIALE UTGIFTER Sum personalkostnader LEIE TRETTENHALLEN RENOVASJON, VA, STRØM LEIEKOSTNADER UTSTYR, INVENTAR DRIFT/VEDLIKEHOLD RENOVERING KLUBBHUS 0 REGNSKAPSHONORAR ADMINISTRASJONSKOSTNADER STYRE-/MEDLEMSMØTER UTDANNING BILGODTGJØRELSE 0 PÅMELDINGSAVGIFTER KOSTNADER CUP/STEVNER 0 PREMIER/DIPLOMER

11 KONTINGENT SÆRFORBUND/KRETS FORSIKRING INNKJØP KLÆR/UTSTYR TRENINGSKOSTNADER ANDRE KOSTNADER Sum andre driftskostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekt og -kostnad RENTEINNTEKTER RENTEKOSTNADER Sum Finansinntekter og -kostnad RESULTAT ETTER FINANS OVERFØRING TIL MINNEFOND ÅRETS RESULTAT Salgs- og driftsinntekt RESULTAT TROLLCUP KIOSKSALG SPONSOR- /SAMARBEIDSAVTALER ANNONSEINNTEKTER/PROGRAM Sum salgsinntekter LEIEINNTEKTER PROVISJON OVERNATTING Sum leie-/provisjonsinntekter PÅMELDINGSAVGIFT LOTTERI Sum andre inntekter SUM INNTEKTER VAREKJØP KIOSK MV KOSTNADER LODD/KALENDERE MV Sum varekostnad HONORAR DOMMERE HONORAR VASKEHJELP SOSIALE UTGIFTER Sum personalkostnader LEIE LOKALER FOR ØVRIG RENOVASJON, VANN, AVLØP LYS/VARME 42 RENHOLD REP./VEDLIKEHOLD LEIE MASKINER/UTSTYR VERKTØY/INVENTAR DRIFT/VEDLH. BANER REP./VEDL.H.UTSTYR REGNSKAPSHONORAR KONTORREKVISITA KOPIERING/TRYKKING DATA-/WEBKOSTNADER PROGRAM/BROSJYRE STYRE-/MEDLEMSMØTER PORTO MV REKLAME/ANNONSER PREMIER/DIPLOMER FORSIKRING BYGNINGER/UTSTYR 624 FORSIKRING UTØVERE/TILLITSVALGTE INNKJØP KLÆR/UTSTYR ANDRE KOSTNADER Sum andre driftskostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT OVERFØRING ØTI FOTBALL

12 3. Balanse pr BALANSE - ØTI FOTBALL EIENDELER Omløpsmidler KUNDEFORDRINGER MELLOMREGNING TROLLCUP ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER KRAV PÅ OFFENTLIGE TILSKUDD Sum fordringer KASSE 0 0 LIVERPOOL FOTBALLSKOLE DRIFTSKONTO TROLLCUP MINNEFOND ANLEGGSKONTO Sum bankinnskudd, kontanter og lignende SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD ANNEN EGENKAPITAL Sum egenkapital Avsetninger/Fond AVSETNING TROLLCUP MINNEFOND - BUNDEN KAPITAL MINNEFOND - AVKASTNING AVSETNING ANDRE FORPLIKTELSER Sum avsetninger/fond LEVERANDØRGJELD SKATTETREKK 0 TILSKUDD IKKE UTBETALT ANNEN KORTSIKTIG GJELD Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Budsjett 2009 ØTI - FOTBALL BUDSJETT 2009 Yngres Jr. / Sr. Felles Sum 2009 KIOSKSALG SPONSORINNTEKTER ANNONSEINNTEKTER/PROGRAM 0 Sum salgsinntekter AKTIVITETS-/KULTURMIDLER AUTOMATINNTEKTER 0 0 SPILLEMIDLER 0 0 TILSKUDD TROLLCUP Sum tilskudd AKTIVITETSKONTIGENT LOTTERI,BINGO,BASAR MV DUGNADER Sum andre inntekter SUM INNTEKTER KIOSKVARER KOSTNADER LODD/KALENDERE 0 Sum varekostnad HONORAR TRENERE/VASK HONORAR DOMMERE KOSTNADSGODTGJØRELSER 0 SOSIALE UTGIFTER Sum personalkostnader LEIE TRETTENHALLEN RENOVASJON, VA, STRØM DRIFT/VEDLIKEHOLD RENOVERING KLUBBHUS 0 REGNSKAPSHONORAR ADMINISTRASJONSKOSTNADER TRYKKSAKER 0 STYRE-/MEDLEMSMØTER UTDANNING BILGODTGJØRELSE REKLAME/ANNONSER PÅMELDINGSAVGIFTER KOSTNADER CUP/STEVNER

13 PREMIER/DIPLOMER KONTINGENT KRETS FORSIKRING INNKJØP KLÆR/UTSTYR TRENINGSKOSTNADER ANDRE KOSTNADER Sum andre driftskostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT RESULTAT ETTER FINANS OVERFØRING TIL MINNEFOND ÅRETS RESULTAT ØTI - FOTBALL FJORÅRETS BUDSJETT (2008) Yngres Jr. / Sr. Felles Sum 2008 KIOSKSALG SPONSORINNTEKTER ANNONSEINNTEKTER/PROGRAM 0 0 Sum salgsinntekter AKTIVITETS-/KULTURMIDLER TILSKUDD TROLLCUP Sum tilskudd AKTIVITETSKONTIGENT LOTTERI,BINGO,BASAR MV DUGNADER Sum andre inntekter SUM INNTEKTER KIOSKVARER Sum varekostnad HONORAR TRENERE/VASK HONORAR DOMMERE SOSIALE UTGIFTER Sum personalkostnader LEIE TRETTENHALLEN RENOVASJON, VA, STRØM DRIFT/VEDLIKEHOLD REGNSKAPSHONORAR ADMINISTRASJONSKOSTNADER STYRE-/MEDLEMSMØTER UTDANNING REKLAME/ANNONSER PÅMELDINGSAVGIFTER KOSTNADER CUP/STEVNER PREMIER/DIPLOMER KONTINGENT KRETS FORSIKRING INNKJØP KLÆR/UTSTYR TRENINGSKOSTNADER ANDRE KOSTNADER Sum andre driftskostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT RENTEINNTEKTER RENTEKOSTNADER Sum Finansinntekter og -kostnad RESULTAT ETTER FINANS OVERFØRING TROLLCUP TIL MINNEFOND ÅRETS RESULTAT Aktivitetskontingenter 2009 Styret foreslår en relativt stor endring av aktivitetskontingentene i forhold til nivået Årsaken til dette er at utgiftssida i klubben gradvis øker, det er stort behov for vedlikehold av baner. Det er også en betydelig utgift hvert år å holde fotballgruppa med nødvendig utstyr, samtidig er det løpende vedlikeholdsbehov på bygningene. For at vi skal kunne opprettholde et godt tilbud til alle, herunder muligheten til å være med på cuper og turneringer ser vi oss nødt til å øke kontingenten. Det er ulik prisøkning i de forskjellige årsgrupper, og dette er et forsøk på å gjenspeile kostnadene ved de enkelte aldersgrupper. Når spillerne kommer i smågutt/småjente og oppover så vil ønsket om å være med på større turneringer komme, samtidig som det er behov for mer innetrening og halleie om vinteren Aktivitetskontingentene foreslås da som følger (2008 i parentes): SENIOR DAMER HERRER KR 1500,-(990) JUNIOR(17-19) KR 990,-(550) GUTT JENTE SMÅGUTT SMÅJENTE(13-16) KR 750,-(500) LILLEGUTT LILLEJENTE MINIGUTT(9-12) KR 500,-(375) MINIKNØTTER (8 år og yngre) KR 400,-(300) 26

14 Årsmelding 2007 for ØTI Håndball Styre og stell Styret har bestått av Leder: Anne Live Jensvoll Kasserer: Geir Mosveen Styremeldem/nestleder: Lillian Røang Styremedlem: Martin Solli Styremedlem: Bjørn Håveødegård 1. vara/materialforvalter: Kari Anne Midtvold Mæhlum 2. vara: Hedig Løken. Hedvig Løken tiltrådte ikke i funksjonen da hennes datter sluttet på håndball. Styret har hatt 6 møter. Det har i tillegg vært avholdt møte med trenere/lagledere ved avslutning av vårsesongen og oppstart av høstsesongen. I januar ble det avholdt "midtsesongsmøte" med styreleder, trener og kaptein/lagleder på k3-laget. Anne Live Jensvoll har vært med på hovedlaget i ØTIs styremøter og vært på møter i Ringebu knyttet til RØF-samarbeidet. Lillian Røang var på oppstartsmøtet i regionen. Finanskomite Oddvar Nordlund;ansvar for vakter i Trettenhallen/ fordeling av roder: Geir Wangen; ansvar for kiosken, Stavsmar'n og reklameoppfølging Solveig Rakvåg; ullmax Finanskomiteen har bidratt med organisering av dugnader, tilsynsvakter og fordeling av roder på salg av adventskalendere og håndballodd. I tillegg har de også hatt ansvar for å fylle opp kiosken i år. Finanskomiteen har således hatt flere oppgaver enn tidligere. Innsatsen til finansgruppa er helt nødvendig for å skaffe inntekter til håndballgruppa. Hjemmeside/nettredaktør Ståle Margido Nygård har lagt ut artikler på nettet som trenere og lagledere og andre har sendt til ham. Nettet er en viktig informasjonskilde og det er svært viktig at denne er oppdatert og lett å finne fram i. Målet er at all relevant informasjon til spillere skal ligge der, samtidig som det er et hjelpemiddel for alle som har verv og oppgaver i ØTI-håndball. Håndballgruppa har ikke hatt egen arrangementskomitee i år. Organisering av kamper har laglederne tatt ansvar for og dette synes å ha fungert tilfredsstillende. Dommere Trond Stubberud Hanne Marit Granum Håndballgruppa er helt avhengig av å ha dommere,- både dommere som kan dømme for regionen og i våre egne barnekamper. Vi er derfor veldig takknemlig for den innsatsen våre dommere har gjort. Håndballgruppa har ikke hatt egen dommerkontakt i år og styret har ikke gjort mye på dommerutvikling. Bjørn Håveødegård i styret er imidlertid meldt inn til regionen som dommerkontakt og det vil bli arrangert et barnekampveilederkurs i febraur En egen 27 dommer/trenerkontakt som har som oppgave å drive dommer- og trenerutvikling bør på plass til neste år. Innkjøp Det er kjøpt inn en del nye baller. Sportslige aktiviteter Trenere og lagledere: Våren 2008 mix 7-8 år: trenere: Marita Olstad. Lagleder: Ingunn Løken. jenter 10 år: trenere: Ståle Nygård og Arne Letrud. jenter 11 år: trenere: Tonje Bakkum og Arild Johnsen. Lagleder: Lillian Røang. gutter 11 år: trenere: Mette Sandheim og Odd Magne Mæhlum. Lagleder: Per Svingen. jenter 14: trenere: Line Rolstad og Ingrid Fossum. Lagleder: Kari Anne Midtvold Mæhlum. RØF gutter 14 år: trener: Ivar Karlstad. Lagleder. Audun Jensvoll K3: Bjørn Lie og Mari Grimsrud Høsten 2008 Idrettsskolen: Ståle Nygård mix 8-9 år: trener: Laila Ringen Lagleder: Marita Olstad jenter 10: trenere: Ståle Nygård og Arne Letrud. Lagleder: Ingunn Løken gutter 10 år: trener: Mette Vorre. Lagleder: Svein Tore Bøe jenter 12 år: trenere: Tonje Bakkum, Arild Johnsen og Tore Jørgensen. Lagleder: Lillian Røang. RØF 14 år: trener: Atle Haugen RØF 16 år: trener: Ivar Karlstad. Lagleder: Audun Jensvoll K3: trener: Svein Åge Furulund. Trener/lagleder: Mari Grimsrud. Idrettsskolen ØTI videreførte høsten 2008 opplegget med idrettsskole. Dette ble gjennomført for første gang i Målet er at 1. klassingene i Øyer skal kunne prøve seg på mange ulike idretter. Tilbudet innebærer at ungene får prøve seg på håndball, fotball, orientering, langrenn og alpint. I år er også turn med, Over 20 unger møtte opp på de 5 håndballtreningene som Ståle Nygård hadde ansvar for. Ungene storkoste seg og vi håper på nye håndballspillere neste år. Håndballskole Høsten 2008 har vi for første gang arrangert håndballskole. Det ble gitt tilbud gjennom regionen til klubbene om å arrangere Gjensidige håndballskole i høstferien. ØTI sendte inn en søknad og fikk tilbud om å arrangere. Vi valgte å ha håndballskole i tre dager; tirsdag - torsdag. Ca 40 unger meldte seg og så ut til å kose seg. Vi brukte Aurvold skole til å spise mat, som forøvrig ble sponset av COOP Hafjell. Ellers oppholdt vil oss i Trettenhallen. Trenere, lagledere, damespillere, RØF-spillere, folk fra styret m.fl. stilte opp på denne"dugnaden", som vi håper kan bidra til rekruttering til håndballen. Skoleturnering Alle 5., 6. og 7. klassinger ble med på en skoleturnering i begynnelsen av oktober. Håndballgruppa sponset buss. Lærerene stilte opp som trenere og dommere. Per Svingen arrangerte dette flotte tilbudet med hjelp av Lillian. 28

15 Trenerutvikling Norsk håndballskole: Tonje Bakkum, Mette Sandheim, Martin Solli og Odd Magne Mæhlum var med. Forberedelse til håndballskole: Tonje Bakkum, Laila Ringen, Mette Sandheim, Odd Magne Mæhlum og Martin Solli. RØF- trenerkurs: Mette Sandheim, Odd Magne Mæhlum og Audun Jensvoll har vært med. (flere?) Mix 7/8 Vi startet opp med treninger etter høstferien. På første trening møtte det opp 8 stykker. 6 jenter og 2 gutter. Noen hadde spilt håndball før, mens andre var helt nye. I mix 7/8 spilles det 4rer håndball,dvs at det er bare 4 spillere på banen samtidig.vi meldte på ett lag i Isbjørnserien. Når de første kampene skulle spilles, var vi alle spendte på hvordan dette var. Ungene gledet seg veldig for det er jo kamper som er gøy. Etter bare noen få treninger synes vi trenerne at de var kjempeflinke!!! Det gikk så bra! Det har blitt både seiere og tap for jentene. Når de har vunnet har de gledet seg over det, og når de har tapt så har ikke det spilt noen rolle heller. Tap og vinn med samme sinn!! Hovedsaken er at det skal være gøy å spille håndball, og det ser det ut som de synes. De er en kjempefin gjeng å trene!! Trener er Laila Ringen, oppmann Marita Olstad. Jenter 10 år I vårsesongen bestod laget av 10 spillere og i høst har det vært 14 ivrige, aktive jenter. I løpet av høsten har J10 hatt 2 treninger i uka, og de har vært positive og veldig flinke til å stille på treningene alle sammen. Alle spillerne har trent mye på å ha sine faste plasser på laget. I tillegg har det vært øvd på kravene til ferdighetsmerke i bronse og rødt merke. Laget har deltatt i aktivitetsserien for jenter 10 hvor de har spilt 6'er håndball. I høstsesongen har vi deltatt på 3 kamphelger med flere kamper pr. dag. Jentene har vært veldig ivrige og flinke på kampene. Selv om det nok har vært flere tap enn seire, har jentene spilt veldig mye bra håndball og vist stor framgang i løpet av høsten. J10-laget er en flott gjeng med motiverte 9 og 10 års håndballjenter. Laget er preget av mye godt humør, stor innsatsvilje og stabilitet. Og på håndballbanen liker de seg aller best når de tar i bruk nye finter de har øvd på. Og sist, men ikke minst, har J10 en flott foreldregruppe. De markerer seg på tribunen under kampene og bidrar gjerne i forbindelse med arrangement og dugnader. Jenter 12 år J12 er en gjeng jenter med godt humør, spillerglede og stor innsatsvilje, kort sagt en kjempefin gjeng med jenter. J12 består i dag av 12 spillere fra 7. og 8. trinn. Etter den siste sesongen i aktivitetserien som J11-lag, ble sesongen 2007/2008 avsluttet med ei helg i Trettenhallen sammen med J10 og to lag fra Ringbu/Fåvang. Sammen med spillere og foreldre fra Ringebu, koste vi oss i hallen med diverse ballaktiviteter og pizza på lørdagskvelden, og sammenkomsten ble avsluttet med håndballkamper både for J10 og J11- lagene på søndag formiddag. Sesongen 2008/2009 startet for J12 med deltakelse på Mitsubishi Cup på Otta i september. Der stilte de i 13 årsklassen, noe som gjorde at de møtte sterk motstand. Men tross for at kampene endte med tap, hadde vi likevel ei fin helg på Otta. Jentene er nå inne i sin første sesong i regionserien. Det er helt utrolig hvordan alle jentene har utviklet seg siden starten på sesongen både i egne prestasjoner og som lag. J12 er et lag det skal bli veldig moro å følge videre. 29 Gutter 12 G12 består av en stabil, men kanskje litt for liten gjeng som i fjor varierte med mellom 9 og 11 spillere. Vi er nå 10 glade gutter, to trenere og en lagleder som har det gøy sammen både på og utenfor banen. Årets høydepunkt var nok HA-cup (yngres cup) på Elverum i slutten av april der gutta beit godt fra seg. Vi ser frem til den samme turneringen i år også. I regionserien har vi nok møtt hardere motstand enn det vi var vant til i G11, men har klart oss ganske godt og ligger midt på tabellen. Styrken vår ligger nok i et offensivt og tøft forsvar samt kontringsspillet. Vi jobber imidlertid med å styrke det etablerte angrepsspillet, og håper vi kan vise at vi får bedre tak på dette også utover vårsesongen. En gjeng engasjerte foreldre står alltid bak og selv om det noen ganger er bare 2-3 stykker med på bortekamp, vinner de som oftest kampen på tribunen. Et fra før godt miljø piffer vi opp med bading, bowling og landskamper i håndball når det er anledning. Se bilder fra landskampen mor Sverige i Posten cup i Håkons hall i januar. RØF-G16 Samarbeidet mellom Ringebu, Øyer-Tretten og Fron (RØF) fortsetter også denne sesongen. I fjor var G-14 det eneste RØF-laget. I år er det 3 RØF-lag: G14, G16 og Herrelag med mellom 40 og 45 spillere. Fra Øyer er det kun med spillere på G14/G16, men det at det finnes et herrelag gjør at spillerne har noe å se fram til etter at G16-perioden er ferdig. Samarbeidet er også utvidet noe i form av trenersamlinger og treningskamper, f.eks. har RØF G14 spilt treningskamper mot ØTI G12 (Gratulerer til ØTI G12!! :-)). Både for G14 og G16 består av unge spillere denne sesongen. G16 har kun 1 spiller som har fylt 16. De fleste andre er 15. G14 har en 14-åring, 3-13åringer og resten er 11 og 12 år. Begge lagene møter derfor tøffe og gode lag i sine grupper og må finne seg i en del tap, men alle RØFlagene har også vunnet kamper. Det er nok spillere på alle 3 lagene, men det er fortsatt plass til flere. På alle RØF-lagene har det kommet til nye spillere som ikke har spilt håndball tidligere, så det er aldri for sent. På RØF er det plass til alle. Stemningen er god og framgangen stor. Vi tror samarbeidet er en god ting for guttehåndballen. Andre aktiviterer/beslutninger Styret ønsker som nevnt å fortsette å satse på håndballskole som rekrutteringstiltak og inntektskilde. Vi ønsker at for framtiden skal damespillere, trenere og lagledere bidra til den sportslige delen av dette arrangementet. Stav-dugnaden avvikles som håndballgruppas faste dugnad, men dersom lagene ønsker å ha dette som dugnad, får laget selv inntekten. Det samme gjelder selvsagt andre dugnader. Håndball Gudbrandsdal: Styret ønsker å gå ut av dette samarbeidet. Politiattester: Norges Idrettsforbund har besluttet at alle som driver med barneidrett skal ha politiattester. Alle trenere og lagledere i ØTI har nå fått politiattestene sine, og disse skal vises fram for ØTIs kontaktperson slik at dette blir registrert. 30

16 Regnskap ØTI Håndballgruppa 2008 Salgs-og driftsinntekter note Regnskap 2008 Budsjett 2008 Budsjett Kiosksalg Salg Materiell/Klær Sponsorinntekter 1) Kulturmidler Aktivitetskontigenter Egenandel stevner/arrangement 2) Dugnader 3) Billettinntekter Tilsynsvakter Sum Inntekter Varekjøp kiosk mv Ullmax-salg utgifter Kostnader lodd/kalendere Honorar dommere Honorar trenere Leie lokaler Kopiering/Trykking Møter/Kurs/Oppdatering Dommerutdanning Funksjonær/Trenerutdanning Porto Bilgodtgjørelse 4) Reisekostnader 5) Reklame/Annonser 6) påmeldingsavgifter Kostnader cup/stevner 7) Overganger til ØTI Gaver/Premier Kontingent særforbund/krets Innkjøp klær/utstyr Andre kostnader Sum utgifter Renteinntekter Rentekostnader Sum finansinntekter og-kostnad Resultat etter finans Noter til regnskapet 2008: 1) Draktreklame K3 kr , Skiltreklame 67950,- 2) Turnering Trondheim K3 kr. 3300,-, Mitsubishi cup J12 kr. 1850,-, Cup J10-J11 kr. 2700,-, Pengestøtte J12 kr. 3500,- 3) Adventskalender kr ,-. Loddsalg kr ,-, Baldus Cup kr. 7475,-, Varetelling Mega kr. 5000,- Stavsmartn kr. 9170,-, Håndballskole kr ,- 4) Lønn Trener (Bjørn Lie, Mari Grimsrud, Svein Åge Furulund) 5) Busskostnader K3 kr , Buss håndballskole kr ) Annonsering etter trener K3 7) Ha cup kr. 2600, Vårcup kr. 8900, Servering K3 kr. 1130, Mitsubishi cup 3850, Gjensidige cup 10880, Standleie Stav 3125,- Balanse ØTI Håndballgruppa Eiendeler Brukskonto bank Sparekonto bank Kasse Fordringer Varelager Sum eiendeler Gjeld Leverandørgjeld Egenkapital Sum Gjeld/Egenkapital Egenkapital 1/ Overskudd Egenkapital Årsmelding 2007 for ØTI Innebandy Styret har bestått av: Svein Reistad Leder Odd Petter Børde Nestleder Astrid Simengård Kasserer Marianne Rinheim Sekretær Svein Høyesveen Materialforvalter Aktiviteter Sesongen 2007/08 hadde vi tilbud til årsgrupper født i 93 til 00 der vi delte dette i 4 grupper. Lillegutt og smågutt var med i seriespill og KM sesongen 2007/08 og mini/micro gutt/jente har deltatt på miniturneringer. Høsten 2008 utvidet vi aktiviteten til å gjelde for årsgrupper født i 93 til 01, og vi har i sesongen 2008/09 hatt med lag i gutt, smågutt og lilleguttserien, samt mini/micro lag i minitureringer. I tillegg har vi bidratt med innbandy på idtretts skolen, for årsgruppa 02 Disse har også deltatt på ei mini-turnering. Vi har fått utdannet 4 stk trenere (trenerkurs 1) 4. mai 2008 deltok alle lag i KM i Stangehallen. Etter endt turnering hadde vi avlutning med bespisning på Lillehammer for alle medlemmer med familie. 15. desember hadde vi juleavslutning med foreldrekamper, saft, kaffe og pepperkaker, samt at vi var heiagjeng for guttelaget som hadde hjemmekamp. I året som har gått har vi hatt 5 styremøter. Medlemmer I sesong 2008/09 har vi 54 aktive medlemmer. De er lagt inn i n3sport/ online, hvor vi krever medlemskontingent på kr 400,- pr medlem for sesongen. Terje Hagen har ansvaret for medlemsregistreringen og web arbeidet for klubben. Utstyr Vi har i 2008 anskaffet 3 sett keeperutstyr, et draktsett (Gutt) og shortser til smågutt og gutt. Det er innkjøp T-skjorter til alle spillere og trenere. Økonomi Klubben har levert et bra resultat i 2008 med et overskudd på ,- og vi har nå en egenkapital på ,-. For detaljer viser vi til regnskapet. Lagleder og trenere for sesongen 2008/2009 Mico/Mini; Lagleder Brit Flatemo Trenere; Morten Høyesveen og Audun Bjørnstad Lillegutt; Lagleder Bjørn Børde Trenere; Kai Lund og Bjørn Børde Småguttlaget; Lagleder Harald Ørslien, Trenere; Kai Lund, Henrik Børde og Marius Reistad Gutt; Lagleder Terje Hagen/Svein Reistad Trenere; Svein Reistad og Kai Lund 16. februar 2009, Svein Reistad leder Øyer-Tretten Innebandy 32

17 ØTI innebandy Budsjett 2008 Resultat 2008 Budsjett 2009 Inntekter Kontingent , , ,00 Sponsoravtaler 5 000, , ,00 Aktivitetsmidler , , ,00 Kulturmidler 3 500, , ,00 Tilskudd fra klubben 9 500, , ,00 Automatinntekter 0,00 0,00 Kiosksalg/loddsalg 5 000, , ,00 Spillemidler NBF 0,00 0,00 Tilsynsvakt Trettenhallen , ,00 Andre inntekter 5 000, , ,00 Renteinntekter 100,00 136,48 100,00 Sum inntekter , , ,00 Kostnader Turnering/kampkontingenter , , ,00 Lisenser 7 200,00 Utstyr , , ,00 Halleie , , ,00 Kurs 3 000, , ,00 Avslutning/gaver 4 232, ,00 Kontingenter 1 500,00 Kioskvarer innkjøp 1 083,50 Bankgebyr 300,00 93,00 100,00 Andre utgifter 634,50 500,00 Sum kostnader , , ,00 Overskudd/underskudd 1 300, ,48 0,00 33 Årsmelding 2007 for ØTI Langrenn Styret har i 2008 bestått av: Leder Jo Austberg Nestleder Arne J. Mortensen Sekretær Hilde S. Kvam Kasserer Kristin Skinlo Sportslig leder Ståle Hamnes Anleggsansvarlig Henrik Stenen Arrangementsansvarlig Jo Stenersen Finansutvalget Terje Bakkum Møter Styret i skigruppa har i 2008 gjennomført 5 møter og behandlet 28 saker. Aktiviteter Den sportslige aktiviteten i gruppa har vært stor i På treningene i de yngre årsklassene har det deltatt svært mange unger. På lysløyperennene var det bra deltagelse både på Tretten og i Øyer. Likevel en liten nedgang fra året før Det er mange som er med på treninger, men det er litt vanskelig å få med nye løpere på renn. I visse aldersgrupper har frafallet vært stort - spesielt blant jentene. Nytt for året er skiskole for 1. klassinger med mye lek og moro i skilekanlegget på Granrudmoen. Dette har blitt positivt mottatt. I GD-cup (11-14 år) har klubben hatt med 14 utøvere. I Spar-Cup (15-16 år) har vi hatt med 6 utøvere. Klubben har også tatt flere medaljer i KM. Konklusjon er at Øyer-Tretten har hevdet seg bedre enn tidligere år i flere store renn og cup er gode resultater både i GD-cup, Spar-cup, Hovedlandsrennet og Ungdommen Holmenkollrenn. Antall løpere som er med og konkurrerer har imidlertid sunket noe. Anlegg Skigruppa har ansvaret for flere anlegg. Under følger en oversikt over aktiviteter i anleggene i løpet av I lysløypa på Granrudmoen er det montert 3 nye lysarmaturer, ryddet for skog og kratt i deler av løypa samt foretatt noe gravearbeid. På Liesetra er det reparert 3 stk. lysarmaturer, ellers kun kjørt med "beitepusser". I Musdalen er det foretatt noe gravearbeid i løypa. Alle løypene i Øyer/Tretten trenger utbedring/oppussing. Lysarmaturer og stolper skal skiftes ut fortløpende. Traseer trenger rydding av tre/kratt samt utbedring med gravemaskin. Arrangementer Skigruppa kan se tilbake på et meget aktivt år i Vi startet med våre tradisjonelle lysløyperenn i Musdal og i Øyer i januar, hver torsdag fram til påske, med avsluttende klubbmesterskap på Liesetra. I februar arrangerte vi Øyersprinten som 34

18 TelenorKarusell på ungdomsskolen. Dette var et sprintrenn med noen innlagt hinder. Arrangementet ble svært godt mottatt. Erling Jevnes Barneskirenn ble også i år avholdt på Hafjell Golf. Det var ca 400 deltakere, noe som var oppgang fra året før. Som tidligere år så deltok vi også i 2008 som arrangør i Troll Ski Maraton. I juni ble bakkeløpet Hafjell Opp arrangert for første gang, med 70 deltakere. Et vellykket arrangement som vil bli gjentatt. I oktober var skigruppas yngste medlemmer (6-12 år) samlet til miljøsamling på Naterudstilen. Samlingen ble dekket av midler fra Erich Ivers Minnefond og primus motor og initiativtaker var Inger Lise S. Jevne. Samlinga ble lagt opp med mye lek og moro. Ungene fikk bl.a. prøve seg på rulleski i lukket anlegg kjempemoro. I november ble den tradisjonelle miljøsamlinga på Hornsjø Høyfjellshotell arrangert. Det var i alt 90 deltakere (ny rekord) med smått og stort. Det ble en vellykket helg med mye trening og sosialt samvær. Det var samling på Sognefjellet 4 dager i juli for løpere fra 13 år og oppover. I alt 7 løpere var med på samlingen samt flere voksne. Økonomi Skigruppa har en god og sunn økonomi med betydelige oppsparte midler. Det er et lite regnskapsført underskudd i Reelt sett er det overskudd p.g.a. at det er inntekter som ikke vil bli regnskapsført i 2008 Vi har økt inntekter både når det gjelder aktivitetskontigent og dugnader, mens offentlig støtte stadig blir mindre. Strømutgiftene går stadig oppover. Lysløypene er en stor kostnad for skigruppa. Investeringer i nye lysarmaturer og tidsur både i 2008 og videre fremover vil bidra til å redusere disse kostnadene.. Det er i 2008 brukt på nye armaturer og ca til diverse planering i de forskjellige lysløypene. Det må jobbes for å få midler til lysløypene og arbeidet er allerede startet opp. Det har også i 2008 blitt lagt ned et betydelig antall dugnadstimer for skigruppa. De største er Birkebeinerrittet, utdeling av telefonkataloger, varetelling Rimi og potetplukking på Jevne. I sum har disse dugnadene gitt skigruppa i overkant av kroner I tillegg får skigruppa også betydelige inntekter gjennom de arrangementene som vi har eller deltar i (bl.a. Troll-ski maraton, Erling Jevnes barneskirenn og Øyer sprinten). Avslutning Skigruppa vil rette en stor takk til alle som har bidratt til å holde aktivitetene i gang. Dette gjelder sponsorer, trenere, lagledere, styremedlemmer og dugnadsfolk. For Styret Jo Austberg /Leder 35 ØTI SKI Res Res Budsjett 2008 Budsjett 2009 Salgs- og driftsinntekter 3100 KIOSKSALG , , , , SALG MATERIELL/KLÆR 630, , SPONSOR-/SAMARBEIDSAVTALER , , , , ANNONSEINNTEKTER/PROGRAM , , ,00 - Sum salgsinntekter , , , , AKTIVITETSMIDLER , , , KULTURMIDLER , , , , AUTOMATMIDLER ,00 Sum tilskudd , , , , LEIEINNTEKTER 1 000, KURSINNTEKTER/SAMLINGER AKTIVITETS-/ÅRSKONTINGENT , , , , PÅMELDINGSAVGIFTER/STARTKONT , , , , DUGNADER , , , , BILLETTINNTEKTER Sum andre inntekter , , , ,00 SUM INNTEKTER , , , , VAREKJØP KIOSK MV , , , , MATR./KLÆR FOR VIDERESALG 3 918, ,00 - Sum varekostnad 8 695, , , , HONORAR TRENERE 721, KOSTN. GODTGJ. TRENERE 7 376, , , SOSIALE UTGIFTER 1 399, , , ,00 Sum personalkostnader 9 496, , , , LEIE LOKALER FOR ØVRIG 1 400, , , , LYS/VARME , , , , REP./VEDLIKEHOLD 168, , LEIE MASKINER/UTSTYR 2 775, , , , DRIFT/VEDL.H. SKIANLEGG , , , , REP./VEDL.H. UTSTYR 1 745, , , , AVISER, TIDSSKRIFTER, BØKER 350,00 380, ,00 500, STYRE-/MEDLEMSMØTER , , ANDRE ADM. KOSTNADER 6940 PORTO MV 2 307,00 532, , , REISEKOSTNADER, IKKE OPPG. PL , REKLAME/ANNONSER 1 350, , PÅMELDINGSAVGIFTER , , , , KOSTNADER CUP/STEVNER/ARR , , , , PREMIER/DIPLOMER , , , , KONTINGENT SÆRFORBUND/KRETS 6 060, , , , INNKJØP KLÆR/UTSTYR , , , , TRENINGSSAMLINGER/MILJØSAML , , , , TRENINGSAVGIFTER , , , , BANKGEBYRER MV. 402,00 244,00 600,00 600, ANDRE KOSTNADER , ,00 Sum andre driftskostnader , , , ,00 DRIFTSRESULTAT (37 041,00) (15 813,23) (9 600,00) (29 100,00) Finansinntekter og -kostnader 8040 RENTEINNTEKTER 5 067, , , , RENTEKOSTNADER Sum finansinntekter og -kostnader 5 067, , , ,00 RESULTAT ETTER FINANS (31 974,00) (7 586,23) 1 400,00 (18 100,00) 36

19 Balanse Kortsiktige fordringer Driftskonto Bank Spare konto Forvaltinings konto Total Annen egenkapital Årsmelding 2007 for ØTI Orientering Styret har bestått av Trond Dalen, Lars Berg og Bjørn Offigstad, med sistnevnte som leder. Vi har i perioden hatt 2 styremøter med til sammen 11 saker på sakslista. Orienteringssesongen 2008 forløp stort sett tradisjonelt. Vi hadde ukentlige treninger fra først i mai til ut juni og fra skolestart og ut september, med avslutningsløp på Veimuseet 11.oktober. Oppslutningen om treningene var omtrent som før. Best på våren og noe mindre utover høsten. Best frammøte var det på treninga den 22. mai. Da deltok 25 løpere/foreldere. Her var det 3 løpere utenom ØTI. Treningene har foregått i Skarsmoen og på Veimuseet. Ansvaret for treningene ble fordelt på de medlemmene med mest erfaring. Det ble for det meste lagt opp ei nybegynnerløype og en ordinær litt lengere løype. Vi har arrangert to serie-løp i sesongen. Et på våren med totalt 46 deltakere, og et på høsten med 36 deltakere. O-gruppa har også tatt sin del av opplegget med idrettskolen som hovedlaget har ansvaret for. Vi hadde nest siste del av idrettskolen 2007/2008 på våren, og vi startet opp igjen som første gruppe for idrettskolen for 2008/2009 på høsten. Idrettskolen er for 6 åringer (1. klassinger). Vi hadde 5 kvelder både på våren og på høsten hvor vi hadde et enkelt opplegg (småtroll) på Veimuseet. Opp i mot 30 unger (med foreldere) deltok på det meste. Ungene var motiverte og tilbakemeldingene på opplegget har vært positive. Noen få løpere har deltatt på ett eller flere krets og nasjonale løp i år. Det er synd vi ikke får med flere på slike løp. Her er det klasser og løyper på alle nivåer, så her kan alle finne noe som passer en. De som har deltatt på løp i år er: Arne Svalund, Lars Berg, Unni Halvorsen Nustad, Anne og Bjørn Offigstad. Utstyr: På årsmøtet i fjor ble det vedtatt at styret fikk fullmakt til å vurdere innkjøp av EKTutstyr. Vi satte opp søknad om spillemidler til slik utstyr rett etter årsmøtet i fjor. Vi fikk ingen tilbakemeldinger på søknaden, før melding om at utstyret var kommet og kunne hentes på posten! Vi har derfor måttet forskuttere hele beløpet. Vi søkte på nytt om spillemidler nå i høst, på det utstyret som vi da allerede har kjøpt inn. (Søknaden innvilget , kr. 8200,-). Turorientering: Ansvarlige for turorienteringen har vært Arne Svalund og Arne Jarstadmarken. Det ble satt ut tur-o-poster på Hafjell og Hundbergslia, 20 poster til sammen. 38

20 Det ble solgt 9 konvolutter og 9 ekstra klippekort. Dette er omtrent som i fjor. 6 klippekort er levert inn igjen. Tur-o materiell ble solgt på Hafjellsporten og Coop, Tretten. Kart: I forbindelse med at det er etablert en ny utvidet sikkerhetssone rundt skytebanene i Skarsmoen ble vi innkalt til møte på lensmannskontoret sammen med skytterlaget. På møtet ble det fastslått at vi på terminfestede skytefrie dager kan bruke området innenfor den utvidede sikkerhetssonen. Innefor den indre sikkerhetssonen som dekker det nærmeste område rundt, og på skytebaneområdet skal det ikke foregå orientering uansett. Styret mener at dette er en helt grei bestemmelse som vi, i dag, ikke har problemer med å forholde oss til. På årsmøtet i fjor fikk styret fullmakt til å vurdere å revidere Granrudmoenkartet. Vi kontaktet kommunen for å sjekke deres planer i området. Kommunen har bl.a. planer for boligtomter i området og de anbefalte oss å ikke gå videre med planer for kartrevidering. Det ble derfor ikke jobbet videre med dette prosjektet. Til slutt: Takk til de som på en eller annen måte har bidratt for o-gruppa siste året! Tretten Styret v/bjørn Offigstad 39 Resultatregnskap ØTI- ORIENTERINGSGRUPPA 2008 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Inntekter Inntekter tur-o Sponsorinntekter Aktivitetsmidler Kulturmidler Automatinntekter Tilskudd til Kart Aktivitetskontingent/kart Sum driftsinntekter Utgifter Driftskostnader: Deltakelse i stevner Trening, instr., matriell Nytt kart Inventar, utstyr Kontorrekvisita 500 Aviser, tidskrifter, bøker o l Møteutgifter Porto Annonser Hjemmeside 0 Kontingenter Premier Bank- og kortgebyr Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Resultat (+=oversk. - =undersk.) Disponeringer/overføringer Overf/dekket av Egenkapital Sum disponeringer/overføringer Balanse Eiendeler Kortsiktige Fordringer Kontanter 1170 Bankinnskudd Driftskonto Bankinnskudd Høyrentekonto Bankinnskudd Anleggskonto Sum Eiendeler Gjeld/EK Egenkapital Sum gjeld og Egenkapital

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Å R S M E LDI N G 2009

Å R S M E LDI N G 2009 Å R S M E LDI N G 2009 IDRETTSLAGET GNEIST Fotball Håndball Turn Friidrett Orientering Volleyball Klatre IDRETTSLAGET GNEIST ÅRSMØTE 2009 Årsmøte 2009 avholdes på Klubbhuset Tirsdag 16. mars 2010 kl.

Detaljer

READYAVISEN. Nr.4 Vår 2011 92. årg. Readyhuset og Gressbanen. Det andre hjem for barn, ungdom og eldre i Ready

READYAVISEN. Nr.4 Vår 2011 92. årg. Readyhuset og Gressbanen. Det andre hjem for barn, ungdom og eldre i Ready READYAVISEN Nr.4 Vår 2011 92. årg. Jan Fredrik (Jaffen) Thronsen takker for seg som klubbens leder. Readyhuset og Gressbanen. Det andre hjem for barn, ungdom og eldre i Ready Herved innkalles til ordinær

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

1:27. Årsberetning HSK 2013

1:27. Årsberetning HSK 2013 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 1:27 Innhold 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Fra styrets arbeid 2.1 Innledning 2.2 Daglig leder 2.3 Politiattester 2.4 Idrettens samarbeidsutvalg 2.5 Samarbeid i lokalmiljøet

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2012

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2012 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2012 FIF-huset 13.03.12 kl. 19.00 INNHOLD: -Saksliste Årsmøte 2012 -Årsberetning 2011 -Regnskap 2011 -Årsmøteforslag -Budsjettforslag 2012 -Valgkomiteens innstilling SAKSLISTE

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2013

ÅRSMØTE HK RYGGE 2013 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 1/24 ÅRSMØTE HK RYGGE 2013 Håndball for alle - for liten mot eliten Rygge 26 februar 2014 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 2/24 SAKSLISTE ÅRSMØTE HK Rygge 26

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlem(Politiattest): Styremedlem(Klubbhus): Styremedlem: Styremedlem Varamedlem/Repr.

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2014 Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2014 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING VISJON: Idrett og aktivitet i et utviklende miljø 2014 går inn i historebøkene som ett år preget med svært god aktivitet i alle grupper og

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00.

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer