Kulturhistoriske registreringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturhistoriske registreringar"

Transkript

1 Kulturhistoriske registreringar Kultur- og idrettsavdelinga, Seksjon for kulturminnevern og museum Langevåg vindpark kommune Rapport

2 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret for automatisk freda kulturminne i plansaker overført til fylkeskommunane. I Hordaland fylkeskommune er det Seksjon for kulturminne og museum ved Kultur- og idrettsavdelinga som utfører det kulturminnefaglege arbeidet. Planområda vert sjekka ut i høve til arkivopplysningar om kjente automatisk freda kulturminne. Det vert og gjort ei kulturminnefagleg vurdering om det skal gjerast arkeologiske feltregistreringar. Feltarbeidet har som mål å finne ut om eit planlagd tiltak vil komma i konflikt med automatisk freda kulturminne (eldre enn 1537). Feltregistreringane omfattar overflateregistrering, prøvestikking og maskinell flateavdekking avhengig av mellom anna terrengtype, høgd over havet og nærleik til kjende kulturminne. I den grad tiltaket vil verka inn på nyere tids kulturminne vil desse bli kort omtalte. Denne rapporten er utarbeidd på bakgrunn av utført arkeologisk feltarbeid. Rapporten gjev opplysningar om arbeidsomfang, utstrekning og karakter av registrerte kulturminne, og skildrer om framlagde planar er i konflikt med kulturminne. I fylgje Kulturminneloven 10 må tiltakshavar bera kostnadene med gransking av automatisk freda kulturminne som nemnd i 8 og 9.

3 Innhald Samandrag s.1 Bakgrunn..s.1 Området....s.4 Tidlegare registreringar og funn i området..s.4 Arbeidsmengd......s.4 Målsetjing og metode... s.4 Funndistribusjon...s.4 Registrering......s.4 Registrering s.5 Registrering s.6 Oversynskart over automatisk freda kulturminne s.7 Lokalitet s.8 Lokalitet s.10 Lokalitet s.12 Lokalitet s.14 Lokalitet s.16 Lokalitet s.18 Lokalitet s.22 Lokalitet s.24 Lokalitet s.26 Lokalitet s.29 Lokalitet s.31 Lokalitet s.33 Lokalitet s.35 Lokalitet s.38 Lokalitet s.41 Lokalitet s.43 Lokalitet s.46 Lokalitet s.48 Lokalitet s.50 Lokalitet s.53 Konklusjon s.56 Litteratur s.56 Vedlegg: 1. Funnliste 2. Fotolister Foto framside: Bergesfjellet sett frå Bergesvatnet lok. 1.

4 Samandrag I samband med Statkraft si konsekvensutgreiing for Langevåg vindpark utførte Hordaland fylkeskommune ei innleiande registrering i 2004, jf. rapport Ved denne registreringa vart det avdekka 30 lokalitetar i og ved planområdet. I samsvar med 9 i Lov om kulturminne vart det i samband med oppstart av arbeid med reguleringsplan for Langevåg vindpark varsla ei arkeologisk registrering i det aktuelle område på Langevåg. Dei områda som har vorte lagt særleg vekt på er Sætredalen, Bergesvatnet og linetraseane til Børøysund. Den kulturhistoriske registreringa vart utført i periodane, 4 8 juli 2005 av arkeologane Kjell Arne Valvik og Lars Øyvind Birkenes, og av arkeologane Kjell Arne Valvik og Elizabeth Warren. Etterarbeid og rapportskriving er utført av Kjell Arne Valvik og Elizabeth Warren. Det vart ved registreringa i 2005 registrert i alt 20 lokalitetar i og like ved planområdet for Langevåg vindpark med tilhøyrande linetrasear. Alle dei 20 lokalitetane er automatisk freda og kjem inn under Lov om kulturminne 4. Av dei 20 lokalitetane er 11 nyregistrert, medan 9 er tidlegare kjende. Sistnemnde har ved registreringa vorte avgrensa og innmålt og lagt inn i den nasjonale fornminnedatabasen Askeladden. Dei registrerte lokalitetane består til saman av 11 lokalitetar frå steinalder, 6 hellarar, ei bygdeborg, ei gravrøys og ein kyrkjegardslokalitet. Hellarane har spor frå steinalder, bronsealder og jernalder. Ein av lokalitetane er eit steinbrot med tilhøyrande aktivitetsplass, som har vore bruk i steinalder. Den registrerte kyrkjegardslokaliteten har vore i bruk i mellomalder og på 1700 og 1800 talet. Lokalitetane ligg på gardane Vespestad gnr. 56, Eide gnr. 57, Berge gnr. 61, Hovland gnr. 53, Voll gnr. 55, Berøyno gnr. 2 og Andal gnr. 60 i Langevåg, kommune. Bakgrunn Hordaland fylkeskommune starta opp registreringsarbeidet i 2004 i samband med Statkraft sitt arbeid med konsekvensutgreiinga. Melding om konsekvensutgreiing for Langevåg vindpark vart sendt på høyring i brev av Hordaland fylkeskommune sende ut brev med kostnadsoverslag for innleiande registrering til Statkraft og fekk godkjent dette i brev dagsett På førespurnad frå Statkraft vart det i samband med utarbeiding av reguleringsplan for Langevåg vindpark sendt ut varsel om kulturhistorisk registrering i brev av Statkraft Development AS har meldt oppstart av arbeid med utarbeiding av privat reguleringsplan for Langevåg vindpark i kommune. Reguleringsplanen gjeld ein vindpark med mellom 42 og 65 MW effekt utbygd med vindmøller. Føremålet med reguleringsplanen er utbygging av vindmøller med tilhøyrande infrastruktur. Oppstartmeldinga kom på høyring , før feltregistreringa var ferdigstilt. Fråsegn til oppstartmeldinga vart gjeve i brev av

5 v J, " j\- -*_. p-'_. Møller, S MW Møller, 2 MW Alternative tratostasjoner Intemveier, 5 MW Inteinveier, 2 MW Hovedalternativ 60 KV linje Hovedalternativ 86 kv kabel (felger veit ra se) Alternativ 66 kv kabel Eks. 22 kv linje som rives Hovedalternativ 22 kv kabel ^, " ', Alternativ 22 kv kabel 22 kv intern kabling vindpark " Parkomride EOttntta :.»» W&Sv 7t>c- '- **"" " ''" ^ Løntng Øvrig 22 kv kabling teiger veitraseer Langevåg vindpark Planomrade med alternaove løsninger for vindpark, veier, linje- og kabeltrj«er Dato: «mai Koontay»/D>tum: UTM «om 33 1EUREF89) EkvidfelanM: 5m KikJe N50 Sintnj Karlvirk Tllatelwinunmtr 2001/953 Likil O l

6 3

7 Området Planområdet for tiltaka er lokalisert til området Dyrneset - Lenuten og Kvitefjell - Gåsafjellet som ligger sør i kommune like nord for Langevåg. Planområdet strekker seg frå sjøen i vest opp til høgder på inntil 130 meter over havet ved Gåsefjellet i aust. Landskapet er kollete med høgdedrag i retning nordaust-sørvest. Mellom høgdedraga er det fleire store elvedrag med tilhøyrande tjern og myr. I nord er det Lenutetjørna og Sætredalen. Litt lengre sør er det Storamyra til Roaldsfjorden og sør for Kvitafjellet er det Djupdalen til Eidesvatnet. I tillegg kjem områda for kraftlinenettet, frå Bergesvatnet til Børøysund. Tidlegare registreringar og funn i området I samband med konsekvensutgreiinga vert kulturminna i heile influensområdet vurdert. Me viser til dette arbeidet for grundigare arkivinformasjon. Frå tidlegare er det kjent 14 automatisk freda kulturminne i og nær tiltaksområdet. Dette er 11 steinalderlokalitetar, 2 hellarar og eit gravfelt. Denne rapporten omhandlar kun automatisk freda kulturminne i og nær tiltaksområdet sørvest og nordaust for Rv 541, og i områda for kraftlinetrasear, kablar og vegar. Arbeidsmengd i samband med kulturhistoriske registreringar Arbeidet i felt vart utført i periodane, 4 8 juli 2005 av arkeologane Kjell Arne Valvik og Lars Øyvind Birkenes og av Kjell Arne Valvik og Elisabeth Warren. Etterarbeid og skriving av rapport er utført av Kjell Arne Valvik og Elizabeth Warren. På feltdelen vart det arbeida timars dagar. Målsetjing og metode Området var for oss kjent i kulturminnesamanheng frå før. Målet var å få eit oversyn over kva typar kulturminne som var i området, kvar desse låg og eventuelle mønster i samansetninga. Med tanke på høgd over havet, er lokalitetar knytt til steinaldersbusetnad det som av erfaring førekjem oftast i dette området. Det vart nytta visuell observasjon, sondering med stikkbor og grave prøveruter der det var turvande. Til dokumentasjon vart det nytta GPS, digital fotografi, teikning og registreringsskjema. Alle lokalitetane vart målt inn med GPS. På lokalitetar der det vart teke prøvestikk vart også desse målt inn. Dei observerte anlegga kan difor lett finnast att. Funndistribusjon Det er stor tettleik av lokalitetar i dei undersøkte områda. Tettast er det i områda ved Sætrevika, Sætredalen, Djupdalen og kring Eidesvatnet. Alle desse områda ligg lågt i terrenget. I dei høgareliggande områda vart det ikkje påvist lokalitetar ut over funnstaden for flintpil i nordre del av planområdet. Ei rekkje lokalitetar ligg i områda for kablar og kraftlinetraseane, frå Bergesvatnet til Børøysund. Registrering Alle lokalitetane, både tidlegare kjende og nyregistrerte, er lagt inn i Askeladden og har fått Askeladden ID-nummer. I tillegg er lokalitetane gjeve namn, t.d. Eidesvatnet 1, etc. Desse er ført inn fortløpande og relaterer seg i den rekkjefylgje områda vart undersøkt. 4

8 Registrering 2004 I 2004 vart det i alt registrert 30 lokalitetar, der 13 var nyregistreringar, ein var tilleggsregistrering og det vart avdekka ein funnstad for flateretusjert flintpil. Fornminna deler seg hovudsakleg i fire funnkategoriar; 25 steinalderslokalitetar, 3 hellarar, eit gravfelt med tuft og ein funnstad. I tillegg er det kjent fleire steingardar og ruinar i området. Askeladden Type Lokalitetsnamn Kommentar Vernestatus ID Steinalderlokalitet Lok. 21 Vespestad Kjent tidlegare, kartfesta i 2004 Automatisk freda Steinalderlokalitet Lok. 27 Vespestad Kjent tidlegare, kartfesta i 2004 Automatisk freda Steinalderlokalitet Lok. 23 Vespestad Sætredalen Kjent tidlegare, kartfesta i 2004 Automatisk freda Heller Fetts fk.nr. 9 Setrehelleren Kjent tidlegare Automatisk freda Steinalderlokalitet Lok. 29 Vespestad Sætredalen Kjent tidlegare, kartfesta i 2004 Automatisk freda Steinalderlokalitet Lok. 26 Vespestad Kjent tidlegare, kartfesta i 2004 Automatisk freda Steinalderlokalitet Lok. 28 Vespestad Kjent tidlegare, kartfesta i 2004 Automatisk freda * Gravfelt og tuft Fetts fk. nr. 12 Storatræet Kjent tidlegare, funn gjort i 2004 Automatisk freda * Steinalderlokalitet Sætredalen 1 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda * Lausfunn Trekant flintpil Ny, funnen i 2004 Ikke freda Steinalderlokalitet Lok. 25 Skoppedalen Kjent tidlegare Automatisk freda Steinalderlokalitet Fetts fk.nr. 3/3 Litlaneset Kjent tidlegare Automatisk freda Heller, steinalder Nyreg. Djupdalen Kjent tidlegare Automatisk freda Steinalderlokalitet Fetts fk.nr. 3/1 Stølsdalen Kjent tidlegare Automatisk freda 66717* Steinalderlokalitet Fetts fk.nr. 2/1-2 Djupdalen Kjent tidlegare, funn gjort i 2004 Automatisk freda Steinalderlokalitet Lok. 24 Vespestad Kjent tidlegare, kartfesta i 2004 Automatisk freda 90556* Heller Jurhilleren Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90557* Steinalderlokalitet Djupdalen 1 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90558* Steinalderlokalitet Djupdalen 2 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90559* Steinalderlokalitet Djupdalen 5 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90560* Steinalderlokalitet Eidesvatnet 1 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90561* Steinalderlokalitet Djupdalen 3 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90562* Steinalderlokalitet Djupdalen 4 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90563* Steinalderlokalitet Eidesvatnet 2 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90565* Steinalderlokalitet Eidesvatnet 3 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90566* Steinalderlokalitet Eidesvatnet 4 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90568* Steinalderlokalitet Eidesvatnet 5 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90569* Steinalderlokalitet Eidesvatnet 6 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda *Skildra med tekst og bilde i Rapport

9 Registrering 2005 Det vart ved registreringa i 2005 registrert i alt 20 lokalitetar i og like ved planområdet for Langevåg vindpark med tilhøyrande linetrasear. Alle dei 20 lokalitetane er automatisk freda og kjem inn under Lov om kulturminne 4. Av dei 17 lokalitetane er 11 nyregistrert, medan 9 er tidlegare kjende. Sistnemnde har ved registreringa vorte avgrensa og innmålt og lagt inn i den nasjonale fornminnedatabasen Askeladden. Dei registrerte lokalitetane består til saman av 11 lokalitetar frå steinalder, 6 hellarar, ei bygdeborg, ei gravrøys og ein kyrkjegardslokalitet. Hellarane har spor frå steinalder, bronsealder og jernalder. Ein av lokalitetane er eit steinbrot med tilhøyrande aktivitetsplass, som har vore bruk i steinalder. Den registrerte kyrkjegardslokaliteten har vore i bruk i mellomalder og på 1700 og 1800 talet. Lokalitetane ligg på gardane Vespestad gnr. 56, Eide gnr. 57, Berge gnr. 61, Hovland gnr. 53, Voll gnr. 55, Børøyno gnr. 2 og Andal gnr. 60 i Langevåg, kommune. ASK ID Gårdsnavn Lokalitetsnavn Art Vernetype Merknad Vespestad Sætrehelleren Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Kjend Berøyno Fetts fkt. 2 Gravminne Automatisk fredet Kjend Berge Lok. Bergeseidet I Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Kjend Berge Lok. Bergeseidet II Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Kjend Berge Lok. Bergeseidet III Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Kjend Berge Jaspisbrudd, Skjervik Steinbrudd Automatisk fredet Kjend Berge Lok. 1 Lindalen Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Kjend Berge Bergesfjellet Fetts fkt. 1 Festning/borg/forsvarsanlegg Automatisk fredet Kjend Berge Bergesvatnet Lok. 1 Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg Hovland Bergesvatnet Lok. 2 Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg Berge Lok. 2 Lindalen Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg Vespestad Sætrehelleren 2 Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg Vespestad/Eide Sætredalen hellar 3 Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg Vespestad/Eide Sætredalen heller 4 Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg Berge Lindalen - lausfunn Annen arkeologisk lokalitet Automatisk fredet Nyreg Voll Kyrkjetuftene Kirkegårdslokalitet Automatisk fredet Nyreg Eide Sætrevika, lausfunn Annen arkeologisk lokalitet Automatisk fredet Nyreg Andal Lokalitet Tollesvik Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Kjend Vespestad Sætrehelleren 5 Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg Vespestad Sætrehelleren 6 Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg. Etter Askeladden ID nr. Skildra med tekst og bilete i rapport

10 Fornminne på Sør Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgate 5 N HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postadresse: Postboks Bergen Målestokk = 1:50000 Telefon: Telefaks: 6731 S S S S S S SS S S S S S S SS S S S S S S S S S S S S S S SS SS S S 6732 S S S S S S S S S S S S SSS S S S SS S SS S S S S S SS SSS S SS S S S S S S SS SSS SSS S S SSS S S S S S S S SS S SS S S S S S SSS

11 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Fetts fk.nr. 9 Setrehelleren Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Vespestad Eiendomsopplysninger Gnr: 56 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: (Sameige) Oppretting og ansvar Kontrollert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Elizabeth Warren Instans: Registert Dato: Ansvarlig etat: Utført av: A.B. Hatleskog, T. Meyer Instans: Flyfoto, serie: 675-C4 (R 002) Tidligere idnummer: Detaljer Litteraturhenvisning: Per Fett 1973: Førhistoriske minne i Sunnhordland, Finnås prestegjeld. Beskrivelse: Helleren, som har opning mot NNV, er ca. 14 m lang ved dråpefallet og kring 6 m djup. Høgda frå golvet til taket ved dråpefallet er ca. 5 m og overhenget er så bratt at ein kan stå oppreist inntil bakveggen.golvet er ujamnt og omlag midt i helleren ligg ei rekkje rasblokker. I NO-delen ligg golvet noko lågare over eit område som måler 3 x 2 m fordi det er føretatt utgraving her. Utanfor dråpefallet i NO, fortset flata, som skrår litt nedover mot NV kring 5 m før det går bratt ned mot ei større flate ovanfor søre vika. Utanfor helleren i NO og SV ligg mykje nedrasa blokker, like eins på flata nedanfor i NV. Overhenget i berget over helleren fortset vidare mot NO, men er av mindre dimensjonar. Hellergolvet er heilt tilvakse av gras, medan lyng og eine veks langs kantane og på flata nedanfor. Terrengbeskrivelse: Helleren ligg i utmark under ein bratt ONO-VSV gåande bergrygg kring 35 m SO for søre vika i Setrefjorden. Frå vika går eit lite dalsøkk slakt oppover mot NO, avgrensa av bergknausar i NV og N. Bergryggen med helleren ligg S for dalsøkket og frå bergryggen skrår lendet bratt ned mot dalsøkket. Vegetasjonen er samansett av mose, gras, lyng og einebusker.frå staden er det utsyn over søre vika i Setrefjorden i VNV og oppover dalsøkket i NNO. 8

12 Funnreferanse: I steialderlaget fanst: slagstein, beinnål, beinangel, beinspiss, pimpestein, skjel og bein. I jernalderlaget: runekam, bronsespenne, leirkrukke, beinspiss, hjorthornspiss, kvartsbryne, flintspiss, div. jern, skjel og bein. Merknad: : Avgrensa og innmålt Tilhørende enkeltminner 1 Heller AUT Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Vedtak: 9

13 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Gravminne Fetts fk. nr. 2 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Gravminne Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Berøyno Eiendomsopplysninger Gnr: 002 Festenr: 0 Bnr: 008 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Utført av: Signe Nygaard og Martin Blindheim Instans: Tidligere idnummer: Detaljer Litteraturhenvisning: Per Fett 1973: Førhistoriske minne i Sunnhordland, Finnås prestegjeld. Beskrivelse: Røysa er lagd rundt og på ein knaus som er 3-5 m i tverrmål og opp mot 1 m høg. Røysa sjølv er bygd av kamp i 8 m tverrmål. Røysa er utkasta, noko stein ligg nedunder i V. Terrengbeskrivelse: Røysa ligg på Brattøya ved Geitastraumen (på nyare kart kalla Brattøystraumen) på toppen av eit berg 35 m NO for trongaste straumen. Her er lyngmark med spreidd furu. Tilhørende enkeltminner 1 Gravrøys AUT Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: Vedtak: 10

14 11

15 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Lok. Bergeseidet I Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Berge Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 2 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Lok. Bergeseidet I Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Bergen Museum Utført av: Tor Jarl Knudsen Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: Innberetning v/ Tor Jarl Knudsen, Bergen Museum Arkeologisk registrering 22 kv - linje Barane Andal Børøysund og 66 kv linje Børøysund - Ekornsæter Beskrivelse: Lokaliteten ligger ca 75 m VSV for det restaurerte kvernhuset på Bergeseidet og ca. 50 m ØNØ for stiskillet og 15 m N for bekken. Det er her et lyng- og einerdekt platå, og lokaliteten ligger midt i stien. 5 m N for stien er det en ca 4 m høg bergvegg av skifrig bergart. Lokaliteten ligger mellom en rund jordfast stein i NØ og en utrast steinblokk nærmest stien i V. Lokaliteten er altså orientert Ø-V. Artefakter ble dokumentert i 3 prøvestikk. 7 supplerende prøvestikk gar ingen funn. Prøvestikk ble soldet. Det ble videre funnet 1 flintknoll og 1 avslag av grønnstein på stien like ved de funnførende prøvestikkene. Lokaliteten ikkje skikkelig avgrensa Funnreferanse: B /1 Fire avslag, 3 ryolitt, 1 flint. /2 En ryolittsplint. Fra prøvestikk 1. /3 En skraper med rett egg, flint. /4 Et flekkefragment, flint. /5 Fem avslag, 2 ryolitt, 3 flint. /6 Fire splinter, 2 ryolitt, 2 flint Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a 12

16 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 13

17 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Lok. Bergeseidet II Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Berge Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 2 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Kontrollert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik Instans: Registert Dato: Ansvarlig etat: Bergen Museum Utført av: Tor Jarl Knudsen Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: Innberetning v/ Tor Jarl Knudsen, Bergen Museum Arkeologisk registrering 22 kv. - linje Barane Andal - Børøysund og 66 kv - linje Børøysund - Ekorsæter Beskrivelse: Beliggenhet ca. 25 m NØ for Lok. I og ca 25 m V for traseen. Lokaliteten ligger midt i et vannsig i et lite dalsøkk 50 m N for bekken som renner gjennom området. I V er det en oppstrukket bergknabb, ca. 3 m høg. Her ble det dokumentert artefakter i prøvestikk Funnreferanse: B /1 To bearbeidete grønnsteinsstykker. /2 Fire avslag, 3 flint, 1 grønnstein Merknad: : Avgrensa og innmålt Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT 14

18 Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Kjell Arne Valvik Arealbruk: Utførende instans: Hordaland fylkeskommune Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 15

19 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Lok. Bergeseidet III Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Berge Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 2 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Kontrollert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik Instans: Registert Dato: Ansvarlig etat: Bergen Museum Utført av: Tor Jarl Knudsen Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: Innberetning v/ Tor Jarl Knudsen, Bergen Museum Arkeologisk registrering 22 kv. - linje Barane Andal - Børøysund og 66 kv - linje Børøysund - Ekorsæter Beskrivelse: Av i alt 8 prøvestikk ble det dokumentert artefakter i 2. Lokaliteten ligger 3-5 m høgare og ca. 15 m Ø for lokalitet II. Terrenget danner her en flate med en steil, høg bergvegg i N, og funnene ble gjort inntil en stor steinblokk som ligger i flaten. I Ø stikker det opp en mindre bergrygg. Lokaliteten er ikkje skikkelig avgrensa Funnreferanse: B Funn fra steinalderlokalitet "Bergseide", lok. 3, Berge, gnr. 61, bnr. 2,, Hordaland. /1 Fire mikroflekkefragment av flint. /2 Et bearbeidet flintavslag, bølget retusj og en mulig spiss. /3 Tre kjerner, 2 flint, 1 kvarts. /4 10 avslag, 1 jaspis, 2 kvarts, 7 flint. /5 Tre flintsplinter. /6 En flintbit. /7 44 grønnsteinsavslag. Funnet i prøvestikk 1. /8 Et flintavslag. /9 En kvartsbit. Funnet i prøvestikk 2 Merknad: : Avgrensa og innmålt Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT 16

20 Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Kjell Arne Valvik Arealbruk: Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 17

21 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Steinbrudd Jaspisbrot, Skjervika Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Steinbrudd Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Berge Høyde over havet: 25 Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 3 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Kontrollert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik Instans: Registert Dato: Ansvarlig etat: Bergen Museum Utført av: Tor Jarl Knussen Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: Innberetning v/ Tor Jarl Knudsen, Bergen Museum Arkeologisk registrering 22 kv. - linje Barane Andal - Børøysund og 66 kv - linje Børøysund - Ekorsæter Beskrivelse: Det dreier seg her om en jaspis førekomst i fast fjell med avspaltningar som er laget av menneskje. Plasseringa er ca 180 m V for stranda i Sjervika. Ved brotet er det en jamn slette som er avgrensa i N og S av bergvegger. I nordre veggen står jaspisførekomsten. Bergveggen er orientert NV-SØ. I sydaustre delen er det et krater inntil førekomsten, og uttaksmassar er lagt opp i en voll rundt krateret. Vollen er grasdekt. Blant jaspisavfallet som ble samla opp frå vollen, var det en flekke av jaspis med avspaltinger langs ein sida. Dette viser med stor sannsynlighet at brot har vært utnytta i steinbrukande tid. Intensiv prøvetikking på sletta ved brotet gav ingen artefaktfunn. Det vart funne et økseemne av grønstein i overflaten ca 100 m aust for jaspisbrotet. Lokaliteten ikkje avgrensa. Funnreferanse: B 13886, 24 avslag og splinter av jaspis. Merknad: : Avgrensa og innmålt Tilleggsopplysingar: Lokaliteten er innmålt med jaspisbrot, sjakt, jaspisdynger og flata sør for brotet. Her ligg det mykje jaspisavfall. Det vart og funne eit økseemne eller fragment av slipt øks. Truleg i flint. Flata ser ut til tidlegare å ha vore dyrka/beite. Her er rydningsrøyser : Lausfunn i flate: 7 avslag jaspis, 1 økseemne flint (slipt?). 18

22 Tilhørende enkeltminner 1 Jaspisbrudd AUT Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Kjell Arne Valvik Arealbruk: Utførende instans: Hordaland fylkeskommune Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4b Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 19

23 Lokalitet Jaspisbrot Skjervika. Oversyn. Lokalitet Jaspisbrot Skjervika. Jaspisåre. Lokalitet Jaspisbrot Skjervika. Sjaktuttak. 20

24 Lokalitet Jaspisbrot Skjervika. Jaspisdynge. Lokalitet Jaspisbrot Skjervika. Lausfunn i flate. Jaspis og øksefragment (slipt). 21

25 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Lok. 1 Lindal Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Berge Høyde over havet: 14 Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 3 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Kontrollert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik Instans: Registert Dato: Ansvarlig etat: Bergen Museum Utført av: Tor Jarl Knudsen Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: Innberetning v/ Tor Jarl Knudsen, Bergen Museum Arkeologisk registrering 22 kv. - linje Barane Andal - Børøysund og 66 kv - linje Børøysund - Ekorsæter Beskrivelse: Dette er den største av de registrerte lokalitetar langs traseen Barane-Andal. I alt 7 prøvestikk gav artefaktfunn. Lokaliteten ligger i austre delen av Lindalen ned mot sjøen. Den er avgrensa i NV av bergveggen der mast nr. 19 er plassert. I sør av bergveggen som avgrensar Lindalen. Lokaliteten dekker elles området rett under kraftlinja, samt den furukledd kollen rett aust for mast 19. I alle prøvestikk i lokaliteten Lindalen ble det observert trekullhaldig sjikt i minerogent funnførande lag. Kulturlaget er urørt. Lokaliteten er ikkje skikkelig avgrensa Funnreferanse: B Funn fra steinalderlokaliteten Lindal, Berge, gnr. 61, bnr. 3,, Hordaland. /1 Fire avslag, 2 flint, 1 ryolitt, 1 grønnstein. Funnet i prøvestikk 1. /2 En skraper med retusjert spiss, flint. /3 Et flekkefragment, flint. /4 Sju avslag, 4 ryolitt, 3 flint. /5 To flintsplinter. Funnet i prøvestikk 2. /6 To mikroflekkefragment, flint. /7 Et flekkefragment, flint. /8 En bipolar kjerne, kvartsitt. /9 En kjerne, flint. /10 31 avslag, 20 flint, 5 ryolitt, 1 bergkrystall, 2 kvarts, 2 jaspis, 1 grønnstein. /11 12 splinter, flint. Funnet i prøvestikk 3. /12 Tre avslag, 1 grønnstein, 1 ryolitt, 1 skifrig bergart. Funnet i prøvestikk 4. /13 Et flekkefragment av ryolitt. Funnet i prøvestikk 5. /14 Åtte avslag, 3 grønnstein, 3 ryolitt (ett er et kjerneavslag), 2 flint. /15 En flintsplint. Funnet i prøvestikk 6. /16 To grønnsteinsavslag. Funnet i prøvestikk 7. 22

26 Merknad: : Avgrensa og innmålt For å få ei skikkeleg avgrensing av loklaiteten var det naudsynt med prøvestikk. Stratigrafien i prøvestikket var som fylgjer: Øvst 15 cm torv, under dette 5 cm svart trekolhaldig sand- og gruslag, 15 cm utvaskingslag, 15 cm gråbrun sand og grus. Nedst raudbrun sand og grus (steril). Alle lag unnateke torv og ster : Prøvestikk 1, 2005: 11 avslag rhyolitt, 3 avslag grønstein, 26 avslag flint, 6 avslag jaspis, 3 avslag kvartsitt el. mylonitt, 1 avslag kvarts, 2 mikroflekke flint, trekol. Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Kjell Arne Valvik Arealbruk: Utførende instans: Hordaland fylkeskommune Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 23

27 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Festning/borg/forsvarsanlegg - Bergesfjellet Fetts fkt. 1 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Festning/borg/forsvarsanlegg Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Berge Høyde over havet: 125 Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Bergen Museum Utført av: Per Fett Instans: Detaljer Beskrivelse: Funnkartet nr. 1. Funnstad for B og HMH B HMH 2155 Yja. klebergryte f. i ei lita myr oppe på Bergesfjellet, 60 m NV for det vesle vatnet midt oppå fjellet. Myra er 4-5 m i tvm. og ligg mellom nokre bratte berg, som eit husrom. Her fanst og to heile handkvernar. Den eine er HMH 2155, den andre ligg på eit berg attmed. I ei anna lita myr 60 m i NO og litt høgare fanst eit ukjent tal kljåsteinar, somme ligg att i lyngen, somme skal vere i HMH, men er ukjende der, og nokre få er i privat eige. I ei tredje myr fanst to stutehorn som smuldra opp. Sameige. Bergesfjell er ein merkeleg koll, 126 m høg o.h. Det stig beint opp frå Bergevatnet, 6 m.o.h., og er tilgjengeleg berre på to stader i vestveggen, men der er ikkje vanskeleg. Begge er sers lette å stenge mot uvedkomande, då begge fører i gjennom kvar si trange klype. Den eine er stengd. Men her er ingen sikre murar -ein kan ikkje seie det var trong for slike heller. Tilhørende enkeltminner 1 Bygdeborg AUT Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 24

28 Lokalitet Bergesfjellet sett frå Bergesvatnet Lokalitet 1. 25

29 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Bergesvatnet Lok. 1 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Berge Høyde over havet: 9 Eiendomsopplysninger Eiendom 1 Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Eiendom 2 Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars-Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Beskrivelse: Dei fleste funna er oppsamla frå bekken som renn ut i vika. Enkelte funn i fjøresteinane. Utstrekninga på lokaliteten er om lag 17 meter A-V og 15 meter N-S. Terrengbeskrivelse: Lokaliteten ligg i strandsona like nedanfor eit større dyrka areal. Ein gammal oppmura veg går i kanten av lokaliteten ned mot vatnet. Det veks gras, vierkratt og bjørk på lokaliteten. Langgrunt i vika. Orientering: Lokaliteten ligg på ein låg banke eller øyr i den sørlegaste vika i Bergesvatnet. Grensar i aust mot ein nord-sør gåande steil bergvegg som nede i vika er om lag 10 meter høg. Like sør og vest for lokaliteten stikk det opp bergrabbar og steinblokker. Funnreferanse: Lausfunn i flate og bekk: 1 slipeplate i sandstein, 18 avslag grønstein og 1 blokk grønstein. Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT 26

30 Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4b Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 27

31 Lokalitet Bergesvatnet Lok. 1. Oversyn. Lokalitet Bergesvatnet Lok. 1. Lusfunn i flate. Grønstein og slipeplate. 28

32 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Bergesvatnet Lok. 2 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Hovland Høyde over havet: 10 Eiendomsopplysninger Eiendom 1 Gnr: 53 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Eiendom 2 Gnr: 54 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Beskrivelse: Liten aktivitetsplass. Det er 2 prøvestikk på lokaliteten. 1 funnførande. I funnførande prøvestikk er stratigrafien som fylgjande: Øvst 10 cm torv, 5 cm gråbrun humushaldig sand og grus med småstein (funnførande), 15 cm grågrøn/ brun sand og grus. I botn grågul sand, grus og stein. Terrengbeskrivelse: Åpent mot vatnet i nord og sør. Bratt skrent i vest og bergkolle på Dyraneset i aust. Furuskog på sidene, buskas og gras på lokaliteten. Orientering: Lokaliteten ligg på eit lite eide inst på Dyraneset. Eidet hellar ned mot Sparungevika i sør, og mot Stemma i nord. Funnførande prøvestikk er om leg midt på eidet. Funnreferanse: Prøvestikk 1: 2 avslag rhyolitt. Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT 29

33 Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 30

34 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Lok. 2 Lindalen Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Berge Høyde over havet: 12 Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 3 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars-Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Beskrivelse: Lokaliteten ligg rett nordaust for Lok. 1. Lokalitet 2 strekk seg om lag 15 meter SV-NA og 12 meter NV-SA. Den ligg litt lågare enn Lok. 1, i eit drag som går ned mot sjøen i NA. Bratt ned mot sjøen framom likaliteten. Lokaliteten ligg i furuskog. Det veks og litt lauvskog, gras, lyng og einer. Funnreferanse: Prøvestikk: Øvst 10 cm torv. Under dette 30 cm funnførande mørkt grått sand- og gruslag. Fjell/stor stein i botn. Prøvestikk 1 gav fylgjande funn: 111 avslag grønstein, 1 avslag grå kvarts, 1 avslag flint. Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: 31

35 Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 32

36 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde Sætrehelleren 2 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Vespestad Høyde over havet: 8 Eiendomsopplysninger Gnr: 56 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars-Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: NB Sætrehidlaren II i Fett er registrert som Sætredalen hellar 5 (94235) og ligg i den Nordlegaste vika. Beskrivelse: Sætrehelleren 2 ligg i forlenginga (same bergalaget) som Sætrehellaren I, i den sørlegaste vika i Sætrevika. Helleren ligg i NA ende av dette bergalaget. Bergalaget strekker seg frå SV og opp mot Sætredalen i NA. Funnreferanse: Prøvestikk på ei flate lengst NA i hellaren: Øvst 10 cm torv. Under dette 20 cm fylitt- og humushaldig sand og silt. Mykje trekol. Noko mindre steinar midt i laget. Nedst kjem ein rett på berg. Kolprøve teken ut frå lag 2. Tilhørende enkeltminner 1 Heller AUT Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: 33

37 Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 Lokalitet Sætrehellaren 2. Sætrehellaren ligg lengre bak. 34

38 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Sætredalen hellar 3 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Vespestad/Eide Høyde over havet: 15 Eiendomsopplysninger Eiendom 1 Gnr: 56 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Eiendom 2 Gnr: 57 Festenr: 0 Bnr: 3 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars-Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Beskrivelse: Hellaren ligg i Sætredalen, om lag 150 meter nordaust for Sætrehellaren 2. Rett nordaust for ein steingarde og gjerde i/på berget. Lita flate, vel 4 x 1,5 meter. 1,5 meter overheng/dråpefall. Sjølve hellaren er om lag 15 meter lang. Høgd opp til dråpefall ca 4 meter. Mykje nedfallen stein og steinblokker. Under den største nedrasa blokka er det også ein liten hellar. Funnreferanse: Prøvestikk i hellaren synte: Øvst 10 cm torv m/noko sand og fylitt. Under dette 30 cm humushaldig silt, sand og grus med bein- og skjelmateriale frå 15 cm til 35 cm. Funnførande. Mykje fylitt. Lite trekol. Prøvestikk i hellaren under steinblokka synte: Øvst 20 cm torv. Under denne 30 cm brunsvart humushaldig sand og grus. ein del fylitt. Til dels mykje trekol. Fjell eller stor stein i botn. Prøvestikk 1 gav fylgjande funn: 38 fragment bein pattedyr og fisk (4 brent), 15 fragment strandsnegl, 55 fragment albuskjel, 5 fragment keramikk (1 med asbest). Prøvestikk 2: 1 avslag grønstein. Tilhørende enkeltminner 1 Heller AUT 35

39 Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 36

40 Lokalitet Sætredalen hellar 3. Hovudhellaren lengst bak. Hellar også under den store steinblokka. 37

41 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Sætredalen heller 4 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Vespestad/Eide Høyde over havet: 22 Eiendomsopplysninger Eiendom 1 Gnr: 56 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Eiendom 2 Gnr: 57 Festenr: 0 Bnr: 3 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars-Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Beskrivelse: Like NA for Sætredalen hellar 3 ligg ein stor og fin hellar som er ein del av same bergalaget. Hellaren strekk seg om lag 70 meter SV-NA. Overheng/dråpefall opp til 4 meter God høgd dei fleste stader. Opning mot NV. Stort utsyn over Sætredalen og ned mot Sætrevika. Ein open buplass ligg tvers over på andre sida av Sætredalen. Funnreferanse: Prøvestikk 1 synte ei linse med trekol cm djupt. Prøvestikk 2 synte øvst 5-10 cm torv. Under dette eit funnførande lag på cm, med porøs sand og silt. Store mengder skjørbrend stein. Mykje trekol i funnførande lag. Nedst kjem ein rett på fjell eller stor stein. Prøvestikk 2 gav fylgjande funn: 111 fragment bein (mest pattedyr og fisk), 6 fragment tann pattedyr, 1 fragment keramikk, 1 avslag flint, 3 avslag grønstein, 4 fragment østersskjel, 50 fragment strandsnegl, 24 fragment albuskjel, 1 klo (bjørn?). Lausfunn i flata 8 m NA for PS 2 : 2 avslag grønstein, 1 fragment tann, 1 fragment bein pattedyr. Det er elles ein del lausfunn i flata i hellaren. Tilhørende enkeltminner 1 Heller AUT 38

42 Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 39

43 Lokalitet Sætredalen hellar 4. Prøvestikk 2 teke ved personen på bilete. Lokalitet Sætredalen hellar 4. Eit utval av funna frå prøvestikk 2. 40

44 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Annen arkeologisk lokalitet - Lindalen - lausfunn Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Annen arkeologisk lokalitet Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Berge Høyde over havet: 7 Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 3 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars-Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Beskrivelse: Lausfunn i flata heilt nederst i draget som strekker seg opp i Lindalen. Funn (grønstein) synleg i ei lita vassåre som renn ned frå Linfalen og ut i sjøen i aust. Det er ikkje teke prøvestikk på staden. Funnreferanse: Grønstein. Tilhørende enkeltminner 1 Funnsted AUT Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4 41

45 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 42

46 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Kirkegårdslokalitet - Kyrkjetuftene Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Kirkegårdslokalitet Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Voll Høyde over havet: 40 Eiendomsopplysninger Gnr: 55 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars-Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: Hovland, K. Shetelig, 1972: bygdebok, bind III, Gards- og ættesoge for sogn. Beskrivelse: I tidleg mellomalder vart den første kyrkja bygd i utmarka, der det enno heiter Kyrkjetuftene. Den vesle stavkyrkja har nok brunne, og skulle byggast opp att. Men segna seier at overnaturlege makter flytta tømmeret frå Kyrkjetuftene og inn til Vorland. Kyrkja på Vorland er nemnd første gang i Av den felles utmarka vart det seinare (bevart skjøte frå 1847) selt eit jordstykkje til kommunen, som la ny gravplass her, på gamal vigsla grunn (Kirketuften). Det skulle ikkje spadast torv på Kyrkjetuftmyro på Voll. Staden ligg like ved Fv 541, like vest for Kyrkjetuftfjellet. Orientering: Staden ligg høgt og fritt med utsyn vest i havet. Funnreferanse: Etter kyrkjegarden frå 1847 er kyrkjegardsmuren, kyrkjegardsporten i smijarn, graver og gravstøtter i stein og smijarn synleg i dag. Gravplassen frå 1847 må vere lagt oppå den nemnde kyrkjegarden med kyrkjetuft frå mellomalderen. Tilhørende enkeltminner 1 Kirkegård AUT 43

47 Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 Lokalitet Kyrkjetuftene. Oversyn (panorama). 44

48 Lokalitet Kyrkjetuftene. Lokalitet Kyrkjetuftene. Overgrodde gravsteder. Lokalitet Kyrkjetuftene. Inngang til kyrkjegarden. 45

49 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Annen arkeologisk lokalitet - Sætrevika, lausfunn Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Annen arkeologisk lokalitet Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Eide Høyde over havet: 8 Eiendomsopplysninger Gnr: 57 Festenr: 0 Bnr: 2 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Beskrivelse: Grønsteinsblokk ligg i stien i draget like vest for steigarden som går opp frå sjøen i SV. Mykje krattskog. Funnreferanse: Grønsteinblokk, slått. Tilhørende enkeltminner 1 Funnsted AUT Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a 46

50 Merknad: Ikkje avgrensa Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 47

51 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Lokalitet Tollesvik Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Andal Høyde over havet: 15 Eiendomsopplysninger Gnr: 60 Festenr: 0 Bnr: 2 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Bergen Museum Utført av: Tor Jarl Knudsen Instans: Detaljer Beskrivelse: Artefakter vart dokumentert i 2 prøvestikk ca 250 m A for linetrasèen og ca 200 m VSV for stranda i Tollevik. Lokaliteten ligg midt i stien som går ned til stranda. Det renn ein bekk parallelt med stien. Lokaliteten ligg 20 m NNA for bekken. To store steinblokker ligg i kanten av ein kulp i bekken. Mellom lokaliteten og bekken er det eit delvis grasdekt svaberg. Vegetasjonen i området består av einer, bjørk og enkelte furu. 6 andre prøvestikk gav ikkje funn. Funnreferanse: Prøvestikk 1: 1 mikroflekkefragment av flint, 1 bearbeida flekke konveks retusj av flint(mogleg skrapar), 1 avslag flint med regelmessige avspaltingar på sidene som ender i ein spiss, 1 bipolar kjerne i flint, 1 avslag flint, 2 avslag kvartsitt. Prøvestikk 2: 1 bipolar kjerne flint, 3 avslag flint. Merknad: : Ikkje avgrensa. Manuell målemetode. Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: 48

52 Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 49

53 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Sætredalen heller 5 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Vespestad Høyde over havet: 8 Eiendomsopplysninger Eiendom 1 Gnr: 56 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Elizabeth Warren Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: NB i Fett. "Sætræhidlaren II" er ein heller inst i den nordre vika av Sætrefjorden. Graving 1933 gav flint, kvarts og eit stykke glasert leirkar, og såleis knapt førhistorisk. Beskrivelse: helleren ligg i den nordre vika på Sætre, nedst i Sætredalen. Om lag midt i vika er det eit bergalag. Helleren ligg på sørvestre side av denne, tilnærma same plassering som Sætrehelleren som ligg i den sørlegaste vika. Opning mot nordvest. Helleren strekker seg 12 meter SV - NA. og 7 meter NV - SA. 3-4 meter djup, dråpefall på 2 meter. 3 meter høg. God høgde heilt inn til fjellfoten. Perøvestikk teke midt på hellerflata. Funnreferanse: Prøvestikk synte øvst 10 cm torv. Under dette kjem 30 cm svart humushaldig og trekolhaldig kulturlag med noko skjørbrent stein. Funnførande lag. Det er teke ut hasselnøttskal til dateringsprøve frå dette laget. Nedst er det eit gråbrunt sand- og gruslag med litt leire. Prøvestikk gav fylgjande funn: 45 beinfragment (brent), 4 flinavslag, 1 beinfragment (kan vere fragment av beinangel), 1 jernnagle på jernplate, 1 jernfragment, trekol og brent hasselnøttskal. Tilhørende enkeltminner 1 Heller AUT 50

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar i samband med reguleringsplan for Våga gnr. 83 bnr. 2 Sveio kommune Rapport 11

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Spissøy, gnr. 27 og 29, Austevoll kommune. Rapport 6 2006 Forord Etter omorganiseringa

Detaljer

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9 Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187 fylkeskonservator

Detaljer

Skulestadmo gbnr. 58/163, 43 og gbnr. 59/2, 26 Voss kommune

Skulestadmo gbnr. 58/163, 43 og gbnr. 59/2, 26 Voss kommune Skulestadmo gbnr. 58/163, 43 og gbnr. 59/2, 26 Voss kommune Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar i samband med reguleringsplan for Dørøya, Espevær, gnr. 146 bnr. 154 m.fl., Bømlo

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar i samband med reg.plan for Havlandet, Sakseid del av gnr 5-1, Bømlo kommune. Rapport 5 2 0 0 9. Kontaktinformasjon

Kulturhistoriske registreringar i samband med reg.plan for Havlandet, Sakseid del av gnr 5-1, Bømlo kommune. Rapport 5 2 0 0 9. Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187 fylkeskonservator Rapport 5 2 0 0 9 Kulturhistoriske

Detaljer

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet Vår ref.: 04/05176 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på Kjærnes, gbnr. 111/1, 82, 125, 168, 187, 212, 235, i Ås kommune, Akershus fylke. V/Stig

Detaljer

Mongstad sør, Statoil industriområde

Mongstad sør, Statoil industriområde Mongstad sør, Statoil industriområde Gnr. 127 bnr. 123 m.fl. i Lindås kommune Gnr. 129, bnr. 19 m.fl. i Austrheim kommune KULTURHISTORISKE REGISTRERINGAR REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE RAPPORT 2011

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Siljan kommune. Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Siljan kommune. Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75 RAPPORT FRÅ KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Siljan Gardsnamn: Solvika Gardsnummer: 15 Bruksnummer:

Detaljer

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde F7 Rydningsrøys Mål: Lengde: 4,5 m, bredde 2,5 m, høyde 40 cm. Rydningsrøys på en bergknaus. Steinene er for det meste nevestore, men det er enkelte større steiner. Det er kun et tynt lag med steiner på

Detaljer

Espeland-Grindheim øvre Delar av gnr. 12 og 14 Bømlo kommune. Rapport 26 2011

Espeland-Grindheim øvre Delar av gnr. 12 og 14 Bømlo kommune. Rapport 26 2011 Espeland-Grindheim øvre Delar av gnr. 12 og 14 Bømlo kommune Kulturhistoriske registreringar reguleringsplan for bustadfelt. Rapport 26 2011 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING Sak: Linnestad Næringsområde nord Gbnr 212/2 Kommune Re Saksnr 2007/03102 Rapport v/ Unn Yilmaz Rapportdato 26.10.2007 http://www.vfk.no/ Bakgrunn for undersøkelsen Hensikten

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistrering i samband med utbetring av fylkesveg 122 mellom Fusa og Skåte i Fusa kommune Rapport

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga

HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Saksnr 07 NOV, 2013 3Ls'S- u.off. Saksbeh.11:1(1 Kop 3L Vår ref.: (nyttast ved

Detaljer

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra eldre steinalder under kulturminneregistreringen.

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra eldre steinalder under kulturminneregistreringen. Vår ref.: 06/13204 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Li, gbnr. 39/265 mfl. i kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CO043-5-4,

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur- og idrettsavdelinga, Seksjon for kulturminnevern og museum Rv 556 - Veg til Lerøy og Bjelkarøy Sund kommune Rapport 2 2004 Innhald 1. INNLEIING... 1 1.1. Bakgrunn

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Hegglandsgrend Haugen øvre GNR. 44, BNR. 1 RAPPORT FRÅ KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Fyresdal Gardsnamn: Haugen øvre Gardsnummer:

Detaljer

Innhald. Vedlegg: Fotoliste Utskrift frå Askeladden Oversikt over alle sjaktene som vart gravne i planområdet C-14-skjema

Innhald. Vedlegg: Fotoliste Utskrift frå Askeladden Oversikt over alle sjaktene som vart gravne i planområdet C-14-skjema Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret for automatisk freda kulturminne i plansaker overført til fylkeskommunane. I Hordaland fylkeskommune er det Seksjon for kulturminne

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

Ervesundet, Sveio kommune Gnr. 105, bnr. 5, 10, 12, 14, 39

Ervesundet, Sveio kommune Gnr. 105, bnr. 5, 10, 12, 14, 39 Ervesundet, Sveio kommune Gnr. 105, bnr. 5, 10, 12, 14, 39 Rapport 44 2 0 0 9 Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for bygging av hytter og naust med tilhørande friluft- og fellesareal.

Detaljer

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G S O G N & F J O R D A N E F Y L K E S K O M M U N E K U L T U R A V D E L I N G A R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G REGULERINGSPLAN FOR LIA GNR/BNR 3/1, 3/2 ASKVOLL KOMMUNE

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Arkeologisk registrering i samband med ny gardsveg på gnr. 196/2 og 3, Gjernes i Voss kommune Rapport 6

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr.10/6574 17.juni 2011 Registreringsrapport Reguleringsplan - Pentagon UMB Ås kommune David J. A. Hill Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Pentagon- UMB Innhold Landskap og kulturmiljø...

Detaljer

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G S O G N & F J O R D A N E F Y L K E S K O M M U N E K U L T U R A V D E L I N G A R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G REGULERINGSPLAN HESJASLETTA GNR/BNR 26/28, 6/12, 6/17,

Detaljer

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G S O G N & F J O R D A N E F Y L K E S K O M M U N E K U L T U R A V D E L I N G A R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G LANDBASERT FISKEOPPDRETTSANLEGG PÅ ORTNESET GNR/BNR 131/

Detaljer

Bamble kommune Tveiten Øde

Bamble kommune Tveiten Øde TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Tveiten Øde GNR. 46, BNR. 1 Figur 1: Lokalitet 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Tveiten

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERINGG Løkkan - Byremo Gnr 58 Bnr 2 Audnedal Kommune Figur 1 Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot nordvest.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 21. oktober 2011 Registreringsrapport Busslomme Ruter, Vinterbro gbnr. 115/1 m. fl. Ås kommune Christine Boon Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune 1 Busslomme Ruter, Vinterbro Innhold Innledning...

Detaljer

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet.

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet. Vår ref.:07/03628 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Gran gbnr. 34/8, i Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr.

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER REGIONALAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Lastad Gnr 38, Bnr 139 Søgne kommune Rapport ved Ghattas Jeries Sayej. RAPPORT FRA ARKEOLOGISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Søgne Gårdsnavn:

Detaljer

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G S O G N & F J O R D A N E F Y L K E S K O M M U N E K U L T U R A V D E L I N G A R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G VARSEL OM REGULERINGSARBEID GBNR 56/45 NORDFJORDEID GNR/BNR

Detaljer

Førhistoriske busetnadsspor på gnr. 43, Ytre Tysse i Samnanger kommune

Førhistoriske busetnadsspor på gnr. 43, Ytre Tysse i Samnanger kommune Førhistoriske busetnadsspor på gnr. 43, Ytre Tysse i Samnanger kommune Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner.

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner. Vår ref.: 05/02017 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på gbnr. 111/24 m.fl. i kommune, Akershus fylke. V/Ole Kjos 23.05 22.06. 2005 ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

FØREBELS RAPPORT Morten Tellefsen

FØREBELS RAPPORT Morten Tellefsen Arkeologisk registrering i vindparken på Lutelandet vår 2009, Fjaler kommune FØREBELS RAPPORT Morten Tellefsen Innhold 1. Innledning.. 3 2. Påviste kulturminnelokaliteter. 4 2.1. Lokalitet 27 røys. 5 2.2.

Detaljer

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Heidi A Haugene Forord Eit kulturminne er eit spor etter menneskeleg liv og virke i vårt fysiske miljø, som til dømes ein

Detaljer

SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE

SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE K U LT U R A V D E L I N G A RA P P O RT F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G R EGULERINGSPL AN R INDEBOTN G NR /B NR 19/1, 19/44, 64/5 SOGNDAL KOMMUNE Utsyn

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr. 12/2852 15 november 2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplan for Kvetangen hytteområde i Setskog gbnr. 154/1 Aurskog-Høland kommune Helan Recasens Sala

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Svege Gnr 66 Bnr 15 og 18 Flekkefjord kommune Figur 1: Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot sørøst.

Detaljer

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G S O G N & F J O R D A N E F Y L K E S K O M M U N E K U L T U R A V D E L I N G A R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G REGULERINGSPLAN SÆBØ 2 GNR./BNR. 1/24 VIK KOMMUNE Utsyn

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar i samband med oppstart av reguleringsplan for Ytrebygda, gnr 109 bnr 10 m.fl.,

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skollevoll Gnr 36 Bnr 343 Farsund kommune Rapport ved Yvonne Olsen R A P P O RT F R A K U LT U R H

Detaljer

Nordre Bildøy gnr 34 bnr. 6 m.fl. Fjell kommune

Nordre Bildøy gnr 34 bnr. 6 m.fl. Fjell kommune Nordre Bildøy gnr 34 bnr. 6 m.fl. Fjell kommune KULTURHISTORISKE REGISTRERINGAR OMRÅDEPLAN STRAUMSOSEN RAPPORT 27 2014 Innhold 1. Samandrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Kulturminne og kulturmiljø - nokre

Detaljer

Bamble kommune Langbakken/Tangvald

Bamble kommune Langbakken/Tangvald TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Langbakken/Tangvald GNR. 38, BNR. 1 Fig.1: Lokalitet 2 Langbakken, sett mot NV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Bamble

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune. Gråndalstjønn GNR. 77, BNR. 1

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune. Gråndalstjønn GNR. 77, BNR. 1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Gråndalstjønn GNR. 77, BNR. 1 RAPPORT FRÅ KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnamn: Gråndalstjønn Gardsnummer: 77 Bruksnummer:

Detaljer

R A P P O R T F RÅ K U L T U R MI N N E R E GI S T R E R I N G

R A P P O R T F RÅ K U L T U R MI N N E R E GI S T R E R I N G Side 1 av 7 S O G N & F J O R D A N E F Y L K E S K O M M U N E K U L T U R A V D E L I N G A R A P P O R T F RÅ K U L T U R MI N N E R E GI S T R E R I N G BUS TAF ELT B1, K O LS ET, BREMANG ER GNR/ BNR

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Vik, gnr. 4/110, Eidfjord kommune

Vik, gnr. 4/110, Eidfjord kommune Vik, gnr. 4/110, Eidfjord kommune Rapport 6 2 0 0 9 Kulturminneregistreringar Søknad om dispensasjon for brakkerigg 19-20.02.09 og 23.02.09 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart

Detaljer

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G Side 1 av 7 S O G N & F J O R D A N E F Y L K E S K O M M U N E K U L T U R A V D E L I N G A R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G GANG OG SYKKELVEG GROV NEDRE, ATLØY GNR/BNR

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER LØYNINGA, HOLUM GNR.99/17 MANDAL KOMMUNE Deler av planområdet

Detaljer

Forord... 4. 1.0 Samandrag... 5. 2.0 Bakgrunn og formål med undersøkinga... 6. 3.0 Området... 7

Forord... 4. 1.0 Samandrag... 5. 2.0 Bakgrunn og formål med undersøkinga... 6. 3.0 Området... 7 2 Innhald Forord.......... 4 1.0 Samandrag......... 5 2.0 Bakgrunn og formål med undersøkinga..... 6 3.0 Området......... 7 4.0 Kulturhistorisk riss........ 8 4.1 Automatisk freda kulturminne...... 8 4.2

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar. Arna Jordsortering, gnr. 300, bnr. 3 m.fl. - Bergen kommune Rapport

Kulturhistoriske registreringar. Arna Jordsortering, gnr. 300, bnr. 3 m.fl. - Bergen kommune Rapport Kulturhistoriske registreringar Arna Jordsortering, gnr. 300, bnr. 3 m.fl. - Bergen kommune Rapport 38 2015 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret for automatisk freda kulturminne

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr.10/16116 15 novembre 2011 Registreringsrapport Mastemyr industriområde gnr. 39 Li Helan Recasens Sala Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune 1 Mastemyr industriområde Innhold Innledning... 3

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067.

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067. Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med VA-ledning fra 42/7 Ås kirkegård II til 41/1 Norderås i Ås kommune, Akershus. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CO039-5-1

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R S KJERNØY Gnr 27 Bnr 7 M ANDAL KOMMUNE Askeladden

Detaljer

Arkeologisk rapport nr. 3/2013: Mardalsmoen

Arkeologisk rapport nr. 3/2013: Mardalsmoen Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr. 3/2013: Mardalsmoen Eikesdalen, gnr. 79 i Nesset kommune Kristoffer Dahle 4 Innhald Forord.......... 6 1.0 Samandrag......... 7 2.0 Bakgrunn og formål med

Detaljer

Funn: Det ble registrert to områder med dyrkningsspor fra nyere tid innenfor planen.

Funn: Det ble registrert to områder med dyrkningsspor fra nyere tid innenfor planen. Vår ref.: 09/4087 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på gbnr. 19/3,4,51,59 m.fl. for Haraldvangen i Hurdal kommune, Akershus fylkes. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

NOTAT AURLAND BARNEHAGE VURDERING KULTURMINNE. Aurland kommune Asplan Viak v/kjell Arne Valvik Dato: Oppdrag: Aurland barnehage

NOTAT AURLAND BARNEHAGE VURDERING KULTURMINNE. Aurland kommune Asplan Viak v/kjell Arne Valvik Dato: Oppdrag: Aurland barnehage Til: Aurland kommune Frå: Asplan Viak v/kjell Arne Valvik Dato: 2016-05-10 Oppdrag: 605659 Aurland barnehage AURLAND BARNEHAGE VURDERING KULTURMINNE Alternativa for ny barnehage i Aurland ligg på matrikkelgardane

Detaljer

2012/4788 Hurum kommune

2012/4788 Hurum kommune 2012/4788 Hurum kommune Nordlig del av planområdet, sett mot SØ Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Søndre Sætrevei Saksnummer 2012/4788 Kommune Gårdsnavn Gårds- og bruksnummer

Detaljer

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes Nesbyen golf- og aktivitetspark 2008/860 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen juli 2016 Saksnavn Nesbyen golf og aktivitetspark Nes kommune detaljregulering - kulturminneregistrering Saksnummer

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Arkeologisk registrering i samband med reguleringsplan for Linga Camping. Gnr. 101/1 Linga Store, Kvam

Detaljer

Lars Andersson 01.02.2010 Akershus fylkeskommune

Lars Andersson 01.02.2010 Akershus fylkeskommune Vår ref.: 09/10998 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan av gang- og sykkelvei langs rv. 152- Dalsbakken-Glenne på gbnr. 48/1m.fl, 50/1 m.fl, 90/1m.fl

Detaljer

Bamble kommune Dalene

Bamble kommune Dalene TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Dalene GNR. 59, BNR. 13 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Dalene Gardsnummer: 59 Bruksnummer:

Detaljer

Møkster gnr. 23 bnr. 7, 18 og 20

Møkster gnr. 23 bnr. 7, 18 og 20 Møkster gnr. 23 bnr. 7, 18 og 20 Kulturhistoriske registreringar reguleringsplan for hyttefelt på Møkster Rapport 40 2010 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret for automatisk

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER REGIONALAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Lavoll Gnr 79, Bnr 114 Flekkefjord kommune Pilspiss av flint funnet i PS 6 Rapport ved Ghattas Jeries Sayej. RAPPORT FRA ARKEOLOGISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISKEE BEFARING

ARKEOLOGISKEE BEFARING R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE BEFARING Tregde Gnr 32 Bnr 120 Mandal Kommune Figur 1 Foto som viser tjønna, tatt mot sør Rapport ved Ann Monica

Detaljer

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G S O G N & F J O R D A N E F Y L K E S K O M M U N E K U L T U R A V D E L I N G A R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G GNR/BNR 24/1, 25/22 MFL. SOGNDAL KOMMUNE 1. Sjakt A sett

Detaljer

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune Rapport ved Linda Åsheim 2 R A P P O RT F R A A

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Huseby 2/32 Farsund kommune R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K B E FA R I N G / R E G I S T R

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sande Gnr 14 Bnr 30 Kvinesdal Kommune Figur 1 Flyfoto som viser Sande Rapport ved Ann Monica J. Bueklev

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND SONGDALEN KOMMUNE GNR 88 BNR 2 Rapport ved: Rune A.

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne innenfor planen

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne innenfor planen Vår ref.: 10/2127 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Nesbru vgs, gbnr. 32/6, 239 i Asker kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart CL044-5-4 Gårdsnr.

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, STORE KIGEHOLMEN

ARKEOLOGISK REGISTRERING, STORE KIGEHOLMEN N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, STORE KIGEHOLMEN MANDAL KOMMUNE KIGE GNR. 30, BNR 1,2,4-5,6 R

Detaljer

Fagerdalen, Bergen kommune

Fagerdalen, Bergen kommune Fagerdalen, Bergen kommune KULTURHISTORISKE REGISTRERINGAR REGULERINGSPLAN FOR FAGERDALEN BUSTADOMRÅDE, OLSVIK BERGEN KOMMUNE RAPPORT 7 2014 Innhaldsliste: 1. Samandrag... 1 2. Området... 1 3. Nyare tids

Detaljer

Arkeologisk rapport. Kommune: Åfjord. Bruksnavn: Utmarken. Gårdsnr./bnr.: 58/188. Click here to enter text.

Arkeologisk rapport. Kommune: Åfjord. Bruksnavn: Utmarken. Gårdsnr./bnr.: 58/188. Click here to enter text. Arkeologisk rapport Kommune: Åfjord Bruksnavn: Utmarken Gårdsnr./bnr.: 58/188 Ref.: Arkivsaksnr. 201408576-8 Kopi: Grunneier Åfjord kommune, NTNU - Vitenskapsmuseet Vedlegg: stk. Kulturminne-id: 179313,

Detaljer

Rå gnr. 119 bnr. 3, 35 mfl. Bergen kommune

Rå gnr. 119 bnr. 3, 35 mfl. Bergen kommune Rå gnr. 119 bnr. 3, 35 mfl. Bergen kommune KULTURHISTORISKE REGISTRERINGAR I SAMBAND MED BYGGING AV IDRETTSANLEGG RAPPORT 12 2014 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP Hauger 1 Hauger 8 Grønnlien 48 74

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP Hauger 1 Hauger 8 Grønnlien 48 74 Vår ref.: 05/00964 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Haugeråsen på Hauger gbnr. 9/1, 9/48 m.fl og 9/74 i kommune, Akershus fylke. V/Stig

Detaljer

Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav

Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav NIKU Oppdragsrapport 165/2011 Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav Gomsrud, Industrivei, går/b.nr 8626/1 Kongsberg, Buskerud Knut Paasche NIKU prosjektnummer/ årstall 15620481 / 2011 Berørt

Detaljer

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl.

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten

Detaljer

Oftenes, Kjellandsheia, Søgne kommune. Befaringsrapport og uttalelse vedrørende kulturminner under vann, i forbindelse med etablering av småbåthavn.

Oftenes, Kjellandsheia, Søgne kommune. Befaringsrapport og uttalelse vedrørende kulturminner under vann, i forbindelse med etablering av småbåthavn. Oftenes, Kjellandsheia, Søgne kommune. Befaringsrapport og uttalelse vedrørende kulturminner under vann, i forbindelse med etablering av småbåthavn. Dag Nævestad Ill. 1. Område for planlagt småbåthavn,

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Arkeologiske registreringar på Tjeldstø og Harkestad i Øygarden kommune. Steinalderlokalitetar ved Tjeldstøsundet.

Detaljer

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra steinalderen innenfor undersøkelsesområdet

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra steinalderen innenfor undersøkelsesområdet Vår ref.: 07/2521 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med etablering av renseanlegg for gråvann på hyttefeltene Solbergstrand nordre, midtre og søndre i kommune, Akershus

Detaljer

Funn: Det ble registrert en boplass fra steinalderen innenfor planområdet.

Funn: Det ble registrert en boplass fra steinalderen innenfor planområdet. Vår ref.: 04/10356 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av del av gbnr. 140/1 Soprim i Aurskog-Høland kommune, Akershus fylkes. V/Lars Andersson 12.11

Detaljer

Bø kommune Hellestad Sandtak AS

Bø kommune Hellestad Sandtak AS TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hellestad Sandtak AS GNR. 4, BNR. 1. GNR.9, BNR. 2 OG 416 Bilde 1Hellestad Sandtak RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Knudsmyr Bnr 158, Gnr 3 Kristiansand kommune Rapport ved Vegard Kaasen Engen R

Detaljer

Tveite midtre gnr. 38 bnr. 1 m.fl., Sund kommune, Hordaland

Tveite midtre gnr. 38 bnr. 1 m.fl., Sund kommune, Hordaland Tveite midtre gnr. 38 bnr. 1 m.fl., Sund kommune, Hordaland KULTURHISTORISKE REGISTRERINGAR PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN MIDTTVEIT/TÆLAVÅG RAPPORT 29 2010 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i planområdet

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i planområdet Vår ref.: 10/1089 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Batteriveien 1, Seiersten på gbnr. 70/1 i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Tinn kommune Spjelset, Hovin

Tinn kommune Spjelset, Hovin TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Spjelset, Hovin GNR. 152, BNR. 11 F24 Hovin RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Spjelset Gardsnummer:

Detaljer

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal Dette bildet, som ble fremskaffet av Sigmund Heldal fra Sannidal Historielag, viser området rundt Sannidal stasjon

Detaljer

Skien kommune Skotfossmyra

Skien kommune Skotfossmyra TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossmyra GNR. 283, BNR. 37 Bildet er tatt mot nord og viser ei trafikkøy som ligger innenfor planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Drangedal kommune Eidsåsen

Drangedal kommune Eidsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Eidsåsen GNR. 15, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Drangedal Gardsnavn: Eie Gardsnummer: 15 Bruksnummer:

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Digermyr Bnr 153, Gnr 6 Vennesla kommune Rapport ved Vegard Kaasen Engen R A P

Detaljer

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune Rapport ved Frode Svendsen R A P P O RT F R A

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SELJORD KOMMUNE FOSSHEIM GNR. 121, BNR. 1 Ill 1: Oversiktsbilde, midtre del av området. Mot NNV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Nissedal kommune Sandnes

Nissedal kommune Sandnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sandnes GNR. 1, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 3

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I NOME KOMMUNE SØVE VIDEREGÅENDE SKOLE GNR. 24, BNR. 1 Figur 1. Bilde av gravhaug. - 1 - RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER 1 R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Repstadveien 332 Gnr 67 Bnr 6 Søgne Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett mot nord Rapport

Detaljer

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Andabeløy Gnr 109 Bnr 10 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Flekkefjord

Detaljer