Kulturhistoriske registreringar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturhistoriske registreringar"

Transkript

1 Kulturhistoriske registreringar Kultur- og idrettsavdelinga, Seksjon for kulturminnevern og museum Langevåg vindpark kommune Rapport

2 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret for automatisk freda kulturminne i plansaker overført til fylkeskommunane. I Hordaland fylkeskommune er det Seksjon for kulturminne og museum ved Kultur- og idrettsavdelinga som utfører det kulturminnefaglege arbeidet. Planområda vert sjekka ut i høve til arkivopplysningar om kjente automatisk freda kulturminne. Det vert og gjort ei kulturminnefagleg vurdering om det skal gjerast arkeologiske feltregistreringar. Feltarbeidet har som mål å finne ut om eit planlagd tiltak vil komma i konflikt med automatisk freda kulturminne (eldre enn 1537). Feltregistreringane omfattar overflateregistrering, prøvestikking og maskinell flateavdekking avhengig av mellom anna terrengtype, høgd over havet og nærleik til kjende kulturminne. I den grad tiltaket vil verka inn på nyere tids kulturminne vil desse bli kort omtalte. Denne rapporten er utarbeidd på bakgrunn av utført arkeologisk feltarbeid. Rapporten gjev opplysningar om arbeidsomfang, utstrekning og karakter av registrerte kulturminne, og skildrer om framlagde planar er i konflikt med kulturminne. I fylgje Kulturminneloven 10 må tiltakshavar bera kostnadene med gransking av automatisk freda kulturminne som nemnd i 8 og 9.

3 Innhald Samandrag s.1 Bakgrunn..s.1 Området....s.4 Tidlegare registreringar og funn i området..s.4 Arbeidsmengd......s.4 Målsetjing og metode... s.4 Funndistribusjon...s.4 Registrering......s.4 Registrering s.5 Registrering s.6 Oversynskart over automatisk freda kulturminne s.7 Lokalitet s.8 Lokalitet s.10 Lokalitet s.12 Lokalitet s.14 Lokalitet s.16 Lokalitet s.18 Lokalitet s.22 Lokalitet s.24 Lokalitet s.26 Lokalitet s.29 Lokalitet s.31 Lokalitet s.33 Lokalitet s.35 Lokalitet s.38 Lokalitet s.41 Lokalitet s.43 Lokalitet s.46 Lokalitet s.48 Lokalitet s.50 Lokalitet s.53 Konklusjon s.56 Litteratur s.56 Vedlegg: 1. Funnliste 2. Fotolister Foto framside: Bergesfjellet sett frå Bergesvatnet lok. 1.

4 Samandrag I samband med Statkraft si konsekvensutgreiing for Langevåg vindpark utførte Hordaland fylkeskommune ei innleiande registrering i 2004, jf. rapport Ved denne registreringa vart det avdekka 30 lokalitetar i og ved planområdet. I samsvar med 9 i Lov om kulturminne vart det i samband med oppstart av arbeid med reguleringsplan for Langevåg vindpark varsla ei arkeologisk registrering i det aktuelle område på Langevåg. Dei områda som har vorte lagt særleg vekt på er Sætredalen, Bergesvatnet og linetraseane til Børøysund. Den kulturhistoriske registreringa vart utført i periodane, 4 8 juli 2005 av arkeologane Kjell Arne Valvik og Lars Øyvind Birkenes, og av arkeologane Kjell Arne Valvik og Elizabeth Warren. Etterarbeid og rapportskriving er utført av Kjell Arne Valvik og Elizabeth Warren. Det vart ved registreringa i 2005 registrert i alt 20 lokalitetar i og like ved planområdet for Langevåg vindpark med tilhøyrande linetrasear. Alle dei 20 lokalitetane er automatisk freda og kjem inn under Lov om kulturminne 4. Av dei 20 lokalitetane er 11 nyregistrert, medan 9 er tidlegare kjende. Sistnemnde har ved registreringa vorte avgrensa og innmålt og lagt inn i den nasjonale fornminnedatabasen Askeladden. Dei registrerte lokalitetane består til saman av 11 lokalitetar frå steinalder, 6 hellarar, ei bygdeborg, ei gravrøys og ein kyrkjegardslokalitet. Hellarane har spor frå steinalder, bronsealder og jernalder. Ein av lokalitetane er eit steinbrot med tilhøyrande aktivitetsplass, som har vore bruk i steinalder. Den registrerte kyrkjegardslokaliteten har vore i bruk i mellomalder og på 1700 og 1800 talet. Lokalitetane ligg på gardane Vespestad gnr. 56, Eide gnr. 57, Berge gnr. 61, Hovland gnr. 53, Voll gnr. 55, Berøyno gnr. 2 og Andal gnr. 60 i Langevåg, kommune. Bakgrunn Hordaland fylkeskommune starta opp registreringsarbeidet i 2004 i samband med Statkraft sitt arbeid med konsekvensutgreiinga. Melding om konsekvensutgreiing for Langevåg vindpark vart sendt på høyring i brev av Hordaland fylkeskommune sende ut brev med kostnadsoverslag for innleiande registrering til Statkraft og fekk godkjent dette i brev dagsett På førespurnad frå Statkraft vart det i samband med utarbeiding av reguleringsplan for Langevåg vindpark sendt ut varsel om kulturhistorisk registrering i brev av Statkraft Development AS har meldt oppstart av arbeid med utarbeiding av privat reguleringsplan for Langevåg vindpark i kommune. Reguleringsplanen gjeld ein vindpark med mellom 42 og 65 MW effekt utbygd med vindmøller. Føremålet med reguleringsplanen er utbygging av vindmøller med tilhøyrande infrastruktur. Oppstartmeldinga kom på høyring , før feltregistreringa var ferdigstilt. Fråsegn til oppstartmeldinga vart gjeve i brev av

5 v J, " j\- -*_. p-'_. Møller, S MW Møller, 2 MW Alternative tratostasjoner Intemveier, 5 MW Inteinveier, 2 MW Hovedalternativ 60 KV linje Hovedalternativ 86 kv kabel (felger veit ra se) Alternativ 66 kv kabel Eks. 22 kv linje som rives Hovedalternativ 22 kv kabel ^, " ', Alternativ 22 kv kabel 22 kv intern kabling vindpark " Parkomride EOttntta :.»» W&Sv 7t>c- '- **"" " ''" ^ Løntng Øvrig 22 kv kabling teiger veitraseer Langevåg vindpark Planomrade med alternaove løsninger for vindpark, veier, linje- og kabeltrj«er Dato: «mai Koontay»/D>tum: UTM «om 33 1EUREF89) EkvidfelanM: 5m KikJe N50 Sintnj Karlvirk Tllatelwinunmtr 2001/953 Likil O l

6 3

7 Området Planområdet for tiltaka er lokalisert til området Dyrneset - Lenuten og Kvitefjell - Gåsafjellet som ligger sør i kommune like nord for Langevåg. Planområdet strekker seg frå sjøen i vest opp til høgder på inntil 130 meter over havet ved Gåsefjellet i aust. Landskapet er kollete med høgdedrag i retning nordaust-sørvest. Mellom høgdedraga er det fleire store elvedrag med tilhøyrande tjern og myr. I nord er det Lenutetjørna og Sætredalen. Litt lengre sør er det Storamyra til Roaldsfjorden og sør for Kvitafjellet er det Djupdalen til Eidesvatnet. I tillegg kjem områda for kraftlinenettet, frå Bergesvatnet til Børøysund. Tidlegare registreringar og funn i området I samband med konsekvensutgreiinga vert kulturminna i heile influensområdet vurdert. Me viser til dette arbeidet for grundigare arkivinformasjon. Frå tidlegare er det kjent 14 automatisk freda kulturminne i og nær tiltaksområdet. Dette er 11 steinalderlokalitetar, 2 hellarar og eit gravfelt. Denne rapporten omhandlar kun automatisk freda kulturminne i og nær tiltaksområdet sørvest og nordaust for Rv 541, og i områda for kraftlinetrasear, kablar og vegar. Arbeidsmengd i samband med kulturhistoriske registreringar Arbeidet i felt vart utført i periodane, 4 8 juli 2005 av arkeologane Kjell Arne Valvik og Lars Øyvind Birkenes og av Kjell Arne Valvik og Elisabeth Warren. Etterarbeid og skriving av rapport er utført av Kjell Arne Valvik og Elizabeth Warren. På feltdelen vart det arbeida timars dagar. Målsetjing og metode Området var for oss kjent i kulturminnesamanheng frå før. Målet var å få eit oversyn over kva typar kulturminne som var i området, kvar desse låg og eventuelle mønster i samansetninga. Med tanke på høgd over havet, er lokalitetar knytt til steinaldersbusetnad det som av erfaring førekjem oftast i dette området. Det vart nytta visuell observasjon, sondering med stikkbor og grave prøveruter der det var turvande. Til dokumentasjon vart det nytta GPS, digital fotografi, teikning og registreringsskjema. Alle lokalitetane vart målt inn med GPS. På lokalitetar der det vart teke prøvestikk vart også desse målt inn. Dei observerte anlegga kan difor lett finnast att. Funndistribusjon Det er stor tettleik av lokalitetar i dei undersøkte områda. Tettast er det i områda ved Sætrevika, Sætredalen, Djupdalen og kring Eidesvatnet. Alle desse områda ligg lågt i terrenget. I dei høgareliggande områda vart det ikkje påvist lokalitetar ut over funnstaden for flintpil i nordre del av planområdet. Ei rekkje lokalitetar ligg i områda for kablar og kraftlinetraseane, frå Bergesvatnet til Børøysund. Registrering Alle lokalitetane, både tidlegare kjende og nyregistrerte, er lagt inn i Askeladden og har fått Askeladden ID-nummer. I tillegg er lokalitetane gjeve namn, t.d. Eidesvatnet 1, etc. Desse er ført inn fortløpande og relaterer seg i den rekkjefylgje områda vart undersøkt. 4

8 Registrering 2004 I 2004 vart det i alt registrert 30 lokalitetar, der 13 var nyregistreringar, ein var tilleggsregistrering og det vart avdekka ein funnstad for flateretusjert flintpil. Fornminna deler seg hovudsakleg i fire funnkategoriar; 25 steinalderslokalitetar, 3 hellarar, eit gravfelt med tuft og ein funnstad. I tillegg er det kjent fleire steingardar og ruinar i området. Askeladden Type Lokalitetsnamn Kommentar Vernestatus ID Steinalderlokalitet Lok. 21 Vespestad Kjent tidlegare, kartfesta i 2004 Automatisk freda Steinalderlokalitet Lok. 27 Vespestad Kjent tidlegare, kartfesta i 2004 Automatisk freda Steinalderlokalitet Lok. 23 Vespestad Sætredalen Kjent tidlegare, kartfesta i 2004 Automatisk freda Heller Fetts fk.nr. 9 Setrehelleren Kjent tidlegare Automatisk freda Steinalderlokalitet Lok. 29 Vespestad Sætredalen Kjent tidlegare, kartfesta i 2004 Automatisk freda Steinalderlokalitet Lok. 26 Vespestad Kjent tidlegare, kartfesta i 2004 Automatisk freda Steinalderlokalitet Lok. 28 Vespestad Kjent tidlegare, kartfesta i 2004 Automatisk freda * Gravfelt og tuft Fetts fk. nr. 12 Storatræet Kjent tidlegare, funn gjort i 2004 Automatisk freda * Steinalderlokalitet Sætredalen 1 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda * Lausfunn Trekant flintpil Ny, funnen i 2004 Ikke freda Steinalderlokalitet Lok. 25 Skoppedalen Kjent tidlegare Automatisk freda Steinalderlokalitet Fetts fk.nr. 3/3 Litlaneset Kjent tidlegare Automatisk freda Heller, steinalder Nyreg. Djupdalen Kjent tidlegare Automatisk freda Steinalderlokalitet Fetts fk.nr. 3/1 Stølsdalen Kjent tidlegare Automatisk freda 66717* Steinalderlokalitet Fetts fk.nr. 2/1-2 Djupdalen Kjent tidlegare, funn gjort i 2004 Automatisk freda Steinalderlokalitet Lok. 24 Vespestad Kjent tidlegare, kartfesta i 2004 Automatisk freda 90556* Heller Jurhilleren Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90557* Steinalderlokalitet Djupdalen 1 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90558* Steinalderlokalitet Djupdalen 2 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90559* Steinalderlokalitet Djupdalen 5 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90560* Steinalderlokalitet Eidesvatnet 1 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90561* Steinalderlokalitet Djupdalen 3 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90562* Steinalderlokalitet Djupdalen 4 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90563* Steinalderlokalitet Eidesvatnet 2 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90565* Steinalderlokalitet Eidesvatnet 3 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90566* Steinalderlokalitet Eidesvatnet 4 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90568* Steinalderlokalitet Eidesvatnet 5 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda 90569* Steinalderlokalitet Eidesvatnet 6 Ny, funnen i 2004 Automatisk freda *Skildra med tekst og bilde i Rapport

9 Registrering 2005 Det vart ved registreringa i 2005 registrert i alt 20 lokalitetar i og like ved planområdet for Langevåg vindpark med tilhøyrande linetrasear. Alle dei 20 lokalitetane er automatisk freda og kjem inn under Lov om kulturminne 4. Av dei 17 lokalitetane er 11 nyregistrert, medan 9 er tidlegare kjende. Sistnemnde har ved registreringa vorte avgrensa og innmålt og lagt inn i den nasjonale fornminnedatabasen Askeladden. Dei registrerte lokalitetane består til saman av 11 lokalitetar frå steinalder, 6 hellarar, ei bygdeborg, ei gravrøys og ein kyrkjegardslokalitet. Hellarane har spor frå steinalder, bronsealder og jernalder. Ein av lokalitetane er eit steinbrot med tilhøyrande aktivitetsplass, som har vore bruk i steinalder. Den registrerte kyrkjegardslokaliteten har vore i bruk i mellomalder og på 1700 og 1800 talet. Lokalitetane ligg på gardane Vespestad gnr. 56, Eide gnr. 57, Berge gnr. 61, Hovland gnr. 53, Voll gnr. 55, Børøyno gnr. 2 og Andal gnr. 60 i Langevåg, kommune. ASK ID Gårdsnavn Lokalitetsnavn Art Vernetype Merknad Vespestad Sætrehelleren Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Kjend Berøyno Fetts fkt. 2 Gravminne Automatisk fredet Kjend Berge Lok. Bergeseidet I Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Kjend Berge Lok. Bergeseidet II Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Kjend Berge Lok. Bergeseidet III Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Kjend Berge Jaspisbrudd, Skjervik Steinbrudd Automatisk fredet Kjend Berge Lok. 1 Lindalen Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Kjend Berge Bergesfjellet Fetts fkt. 1 Festning/borg/forsvarsanlegg Automatisk fredet Kjend Berge Bergesvatnet Lok. 1 Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg Hovland Bergesvatnet Lok. 2 Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg Berge Lok. 2 Lindalen Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg Vespestad Sætrehelleren 2 Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg Vespestad/Eide Sætredalen hellar 3 Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg Vespestad/Eide Sætredalen heller 4 Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg Berge Lindalen - lausfunn Annen arkeologisk lokalitet Automatisk fredet Nyreg Voll Kyrkjetuftene Kirkegårdslokalitet Automatisk fredet Nyreg Eide Sætrevika, lausfunn Annen arkeologisk lokalitet Automatisk fredet Nyreg Andal Lokalitet Tollesvik Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Kjend Vespestad Sætrehelleren 5 Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg Vespestad Sætrehelleren 6 Bosetning/aktivitetsområde Automatisk fredet Nyreg. Etter Askeladden ID nr. Skildra med tekst og bilete i rapport

10 Fornminne på Sør Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgate 5 N HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postadresse: Postboks Bergen Målestokk = 1:50000 Telefon: Telefaks: 6731 S S S S S S SS S S S S S S SS S S S S S S S S S S S S S S SS SS S S 6732 S S S S S S S S S S S S SSS S S S SS S SS S S S S S SS SSS S SS S S S S S S SS SSS SSS S S SSS S S S S S S S SS S SS S S S S S SSS

11 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Fetts fk.nr. 9 Setrehelleren Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Vespestad Eiendomsopplysninger Gnr: 56 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: (Sameige) Oppretting og ansvar Kontrollert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Elizabeth Warren Instans: Registert Dato: Ansvarlig etat: Utført av: A.B. Hatleskog, T. Meyer Instans: Flyfoto, serie: 675-C4 (R 002) Tidligere idnummer: Detaljer Litteraturhenvisning: Per Fett 1973: Førhistoriske minne i Sunnhordland, Finnås prestegjeld. Beskrivelse: Helleren, som har opning mot NNV, er ca. 14 m lang ved dråpefallet og kring 6 m djup. Høgda frå golvet til taket ved dråpefallet er ca. 5 m og overhenget er så bratt at ein kan stå oppreist inntil bakveggen.golvet er ujamnt og omlag midt i helleren ligg ei rekkje rasblokker. I NO-delen ligg golvet noko lågare over eit område som måler 3 x 2 m fordi det er føretatt utgraving her. Utanfor dråpefallet i NO, fortset flata, som skrår litt nedover mot NV kring 5 m før det går bratt ned mot ei større flate ovanfor søre vika. Utanfor helleren i NO og SV ligg mykje nedrasa blokker, like eins på flata nedanfor i NV. Overhenget i berget over helleren fortset vidare mot NO, men er av mindre dimensjonar. Hellergolvet er heilt tilvakse av gras, medan lyng og eine veks langs kantane og på flata nedanfor. Terrengbeskrivelse: Helleren ligg i utmark under ein bratt ONO-VSV gåande bergrygg kring 35 m SO for søre vika i Setrefjorden. Frå vika går eit lite dalsøkk slakt oppover mot NO, avgrensa av bergknausar i NV og N. Bergryggen med helleren ligg S for dalsøkket og frå bergryggen skrår lendet bratt ned mot dalsøkket. Vegetasjonen er samansett av mose, gras, lyng og einebusker.frå staden er det utsyn over søre vika i Setrefjorden i VNV og oppover dalsøkket i NNO. 8

12 Funnreferanse: I steialderlaget fanst: slagstein, beinnål, beinangel, beinspiss, pimpestein, skjel og bein. I jernalderlaget: runekam, bronsespenne, leirkrukke, beinspiss, hjorthornspiss, kvartsbryne, flintspiss, div. jern, skjel og bein. Merknad: : Avgrensa og innmålt Tilhørende enkeltminner 1 Heller AUT Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Vedtak: 9

13 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Gravminne Fetts fk. nr. 2 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Gravminne Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Berøyno Eiendomsopplysninger Gnr: 002 Festenr: 0 Bnr: 008 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Utført av: Signe Nygaard og Martin Blindheim Instans: Tidligere idnummer: Detaljer Litteraturhenvisning: Per Fett 1973: Førhistoriske minne i Sunnhordland, Finnås prestegjeld. Beskrivelse: Røysa er lagd rundt og på ein knaus som er 3-5 m i tverrmål og opp mot 1 m høg. Røysa sjølv er bygd av kamp i 8 m tverrmål. Røysa er utkasta, noko stein ligg nedunder i V. Terrengbeskrivelse: Røysa ligg på Brattøya ved Geitastraumen (på nyare kart kalla Brattøystraumen) på toppen av eit berg 35 m NO for trongaste straumen. Her er lyngmark med spreidd furu. Tilhørende enkeltminner 1 Gravrøys AUT Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: Vedtak: 10

14 11

15 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Lok. Bergeseidet I Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Berge Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 2 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Lok. Bergeseidet I Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Bergen Museum Utført av: Tor Jarl Knudsen Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: Innberetning v/ Tor Jarl Knudsen, Bergen Museum Arkeologisk registrering 22 kv - linje Barane Andal Børøysund og 66 kv linje Børøysund - Ekornsæter Beskrivelse: Lokaliteten ligger ca 75 m VSV for det restaurerte kvernhuset på Bergeseidet og ca. 50 m ØNØ for stiskillet og 15 m N for bekken. Det er her et lyng- og einerdekt platå, og lokaliteten ligger midt i stien. 5 m N for stien er det en ca 4 m høg bergvegg av skifrig bergart. Lokaliteten ligger mellom en rund jordfast stein i NØ og en utrast steinblokk nærmest stien i V. Lokaliteten er altså orientert Ø-V. Artefakter ble dokumentert i 3 prøvestikk. 7 supplerende prøvestikk gar ingen funn. Prøvestikk ble soldet. Det ble videre funnet 1 flintknoll og 1 avslag av grønnstein på stien like ved de funnførende prøvestikkene. Lokaliteten ikkje skikkelig avgrensa Funnreferanse: B /1 Fire avslag, 3 ryolitt, 1 flint. /2 En ryolittsplint. Fra prøvestikk 1. /3 En skraper med rett egg, flint. /4 Et flekkefragment, flint. /5 Fem avslag, 2 ryolitt, 3 flint. /6 Fire splinter, 2 ryolitt, 2 flint Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a 12

16 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 13

17 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Lok. Bergeseidet II Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Berge Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 2 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Kontrollert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik Instans: Registert Dato: Ansvarlig etat: Bergen Museum Utført av: Tor Jarl Knudsen Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: Innberetning v/ Tor Jarl Knudsen, Bergen Museum Arkeologisk registrering 22 kv. - linje Barane Andal - Børøysund og 66 kv - linje Børøysund - Ekorsæter Beskrivelse: Beliggenhet ca. 25 m NØ for Lok. I og ca 25 m V for traseen. Lokaliteten ligger midt i et vannsig i et lite dalsøkk 50 m N for bekken som renner gjennom området. I V er det en oppstrukket bergknabb, ca. 3 m høg. Her ble det dokumentert artefakter i prøvestikk Funnreferanse: B /1 To bearbeidete grønnsteinsstykker. /2 Fire avslag, 3 flint, 1 grønnstein Merknad: : Avgrensa og innmålt Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT 14

18 Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Kjell Arne Valvik Arealbruk: Utførende instans: Hordaland fylkeskommune Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 15

19 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Lok. Bergeseidet III Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Berge Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 2 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Kontrollert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik Instans: Registert Dato: Ansvarlig etat: Bergen Museum Utført av: Tor Jarl Knudsen Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: Innberetning v/ Tor Jarl Knudsen, Bergen Museum Arkeologisk registrering 22 kv. - linje Barane Andal - Børøysund og 66 kv - linje Børøysund - Ekorsæter Beskrivelse: Av i alt 8 prøvestikk ble det dokumentert artefakter i 2. Lokaliteten ligger 3-5 m høgare og ca. 15 m Ø for lokalitet II. Terrenget danner her en flate med en steil, høg bergvegg i N, og funnene ble gjort inntil en stor steinblokk som ligger i flaten. I Ø stikker det opp en mindre bergrygg. Lokaliteten er ikkje skikkelig avgrensa Funnreferanse: B Funn fra steinalderlokalitet "Bergseide", lok. 3, Berge, gnr. 61, bnr. 2,, Hordaland. /1 Fire mikroflekkefragment av flint. /2 Et bearbeidet flintavslag, bølget retusj og en mulig spiss. /3 Tre kjerner, 2 flint, 1 kvarts. /4 10 avslag, 1 jaspis, 2 kvarts, 7 flint. /5 Tre flintsplinter. /6 En flintbit. /7 44 grønnsteinsavslag. Funnet i prøvestikk 1. /8 Et flintavslag. /9 En kvartsbit. Funnet i prøvestikk 2 Merknad: : Avgrensa og innmålt Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT 16

20 Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Kjell Arne Valvik Arealbruk: Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 17

21 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Steinbrudd Jaspisbrot, Skjervika Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Steinbrudd Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Berge Høyde over havet: 25 Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 3 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Kontrollert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik Instans: Registert Dato: Ansvarlig etat: Bergen Museum Utført av: Tor Jarl Knussen Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: Innberetning v/ Tor Jarl Knudsen, Bergen Museum Arkeologisk registrering 22 kv. - linje Barane Andal - Børøysund og 66 kv - linje Børøysund - Ekorsæter Beskrivelse: Det dreier seg her om en jaspis førekomst i fast fjell med avspaltningar som er laget av menneskje. Plasseringa er ca 180 m V for stranda i Sjervika. Ved brotet er det en jamn slette som er avgrensa i N og S av bergvegger. I nordre veggen står jaspisførekomsten. Bergveggen er orientert NV-SØ. I sydaustre delen er det et krater inntil førekomsten, og uttaksmassar er lagt opp i en voll rundt krateret. Vollen er grasdekt. Blant jaspisavfallet som ble samla opp frå vollen, var det en flekke av jaspis med avspaltinger langs ein sida. Dette viser med stor sannsynlighet at brot har vært utnytta i steinbrukande tid. Intensiv prøvetikking på sletta ved brotet gav ingen artefaktfunn. Det vart funne et økseemne av grønstein i overflaten ca 100 m aust for jaspisbrotet. Lokaliteten ikkje avgrensa. Funnreferanse: B 13886, 24 avslag og splinter av jaspis. Merknad: : Avgrensa og innmålt Tilleggsopplysingar: Lokaliteten er innmålt med jaspisbrot, sjakt, jaspisdynger og flata sør for brotet. Her ligg det mykje jaspisavfall. Det vart og funne eit økseemne eller fragment av slipt øks. Truleg i flint. Flata ser ut til tidlegare å ha vore dyrka/beite. Her er rydningsrøyser : Lausfunn i flate: 7 avslag jaspis, 1 økseemne flint (slipt?). 18

22 Tilhørende enkeltminner 1 Jaspisbrudd AUT Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Kjell Arne Valvik Arealbruk: Utførende instans: Hordaland fylkeskommune Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4b Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 19

23 Lokalitet Jaspisbrot Skjervika. Oversyn. Lokalitet Jaspisbrot Skjervika. Jaspisåre. Lokalitet Jaspisbrot Skjervika. Sjaktuttak. 20

24 Lokalitet Jaspisbrot Skjervika. Jaspisdynge. Lokalitet Jaspisbrot Skjervika. Lausfunn i flate. Jaspis og øksefragment (slipt). 21

25 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Lok. 1 Lindal Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Berge Høyde over havet: 14 Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 3 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Kontrollert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik Instans: Registert Dato: Ansvarlig etat: Bergen Museum Utført av: Tor Jarl Knudsen Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: Innberetning v/ Tor Jarl Knudsen, Bergen Museum Arkeologisk registrering 22 kv. - linje Barane Andal - Børøysund og 66 kv - linje Børøysund - Ekorsæter Beskrivelse: Dette er den største av de registrerte lokalitetar langs traseen Barane-Andal. I alt 7 prøvestikk gav artefaktfunn. Lokaliteten ligger i austre delen av Lindalen ned mot sjøen. Den er avgrensa i NV av bergveggen der mast nr. 19 er plassert. I sør av bergveggen som avgrensar Lindalen. Lokaliteten dekker elles området rett under kraftlinja, samt den furukledd kollen rett aust for mast 19. I alle prøvestikk i lokaliteten Lindalen ble det observert trekullhaldig sjikt i minerogent funnførande lag. Kulturlaget er urørt. Lokaliteten er ikkje skikkelig avgrensa Funnreferanse: B Funn fra steinalderlokaliteten Lindal, Berge, gnr. 61, bnr. 3,, Hordaland. /1 Fire avslag, 2 flint, 1 ryolitt, 1 grønnstein. Funnet i prøvestikk 1. /2 En skraper med retusjert spiss, flint. /3 Et flekkefragment, flint. /4 Sju avslag, 4 ryolitt, 3 flint. /5 To flintsplinter. Funnet i prøvestikk 2. /6 To mikroflekkefragment, flint. /7 Et flekkefragment, flint. /8 En bipolar kjerne, kvartsitt. /9 En kjerne, flint. /10 31 avslag, 20 flint, 5 ryolitt, 1 bergkrystall, 2 kvarts, 2 jaspis, 1 grønnstein. /11 12 splinter, flint. Funnet i prøvestikk 3. /12 Tre avslag, 1 grønnstein, 1 ryolitt, 1 skifrig bergart. Funnet i prøvestikk 4. /13 Et flekkefragment av ryolitt. Funnet i prøvestikk 5. /14 Åtte avslag, 3 grønnstein, 3 ryolitt (ett er et kjerneavslag), 2 flint. /15 En flintsplint. Funnet i prøvestikk 6. /16 To grønnsteinsavslag. Funnet i prøvestikk 7. 22

26 Merknad: : Avgrensa og innmålt For å få ei skikkeleg avgrensing av loklaiteten var det naudsynt med prøvestikk. Stratigrafien i prøvestikket var som fylgjer: Øvst 15 cm torv, under dette 5 cm svart trekolhaldig sand- og gruslag, 15 cm utvaskingslag, 15 cm gråbrun sand og grus. Nedst raudbrun sand og grus (steril). Alle lag unnateke torv og ster : Prøvestikk 1, 2005: 11 avslag rhyolitt, 3 avslag grønstein, 26 avslag flint, 6 avslag jaspis, 3 avslag kvartsitt el. mylonitt, 1 avslag kvarts, 2 mikroflekke flint, trekol. Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT Tilstand registrert den Tilstand: Intakt Registrert dato: Årsak: Registrert av: Kjell Arne Valvik Arealbruk: Utførende instans: Hordaland fylkeskommune Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 23

27 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Festning/borg/forsvarsanlegg - Bergesfjellet Fetts fkt. 1 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Festning/borg/forsvarsanlegg Stedfesting Fylke: Hordaland ØK-kart: AF Gårdsnavn: Berge Høyde over havet: 125 Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Bergen Museum Utført av: Per Fett Instans: Detaljer Beskrivelse: Funnkartet nr. 1. Funnstad for B og HMH B HMH 2155 Yja. klebergryte f. i ei lita myr oppe på Bergesfjellet, 60 m NV for det vesle vatnet midt oppå fjellet. Myra er 4-5 m i tvm. og ligg mellom nokre bratte berg, som eit husrom. Her fanst og to heile handkvernar. Den eine er HMH 2155, den andre ligg på eit berg attmed. I ei anna lita myr 60 m i NO og litt høgare fanst eit ukjent tal kljåsteinar, somme ligg att i lyngen, somme skal vere i HMH, men er ukjende der, og nokre få er i privat eige. I ei tredje myr fanst to stutehorn som smuldra opp. Sameige. Bergesfjell er ein merkeleg koll, 126 m høg o.h. Det stig beint opp frå Bergevatnet, 6 m.o.h., og er tilgjengeleg berre på to stader i vestveggen, men der er ikkje vanskeleg. Begge er sers lette å stenge mot uvedkomande, då begge fører i gjennom kvar si trange klype. Den eine er stengd. Men her er ingen sikre murar -ein kan ikkje seie det var trong for slike heller. Tilhørende enkeltminner 1 Bygdeborg AUT Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 24

28 Lokalitet Bergesfjellet sett frå Bergesvatnet Lokalitet 1. 25

29 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Bergesvatnet Lok. 1 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Berge Høyde over havet: 9 Eiendomsopplysninger Eiendom 1 Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Eiendom 2 Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars-Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Beskrivelse: Dei fleste funna er oppsamla frå bekken som renn ut i vika. Enkelte funn i fjøresteinane. Utstrekninga på lokaliteten er om lag 17 meter A-V og 15 meter N-S. Terrengbeskrivelse: Lokaliteten ligg i strandsona like nedanfor eit større dyrka areal. Ein gammal oppmura veg går i kanten av lokaliteten ned mot vatnet. Det veks gras, vierkratt og bjørk på lokaliteten. Langgrunt i vika. Orientering: Lokaliteten ligg på ein låg banke eller øyr i den sørlegaste vika i Bergesvatnet. Grensar i aust mot ein nord-sør gåande steil bergvegg som nede i vika er om lag 10 meter høg. Like sør og vest for lokaliteten stikk det opp bergrabbar og steinblokker. Funnreferanse: Lausfunn i flate og bekk: 1 slipeplate i sandstein, 18 avslag grønstein og 1 blokk grønstein. Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT 26

30 Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4b Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 27

31 Lokalitet Bergesvatnet Lok. 1. Oversyn. Lokalitet Bergesvatnet Lok. 1. Lusfunn i flate. Grønstein og slipeplate. 28

32 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Bergesvatnet Lok. 2 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Hovland Høyde over havet: 10 Eiendomsopplysninger Eiendom 1 Gnr: 53 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Eiendom 2 Gnr: 54 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Beskrivelse: Liten aktivitetsplass. Det er 2 prøvestikk på lokaliteten. 1 funnførande. I funnførande prøvestikk er stratigrafien som fylgjande: Øvst 10 cm torv, 5 cm gråbrun humushaldig sand og grus med småstein (funnførande), 15 cm grågrøn/ brun sand og grus. I botn grågul sand, grus og stein. Terrengbeskrivelse: Åpent mot vatnet i nord og sør. Bratt skrent i vest og bergkolle på Dyraneset i aust. Furuskog på sidene, buskas og gras på lokaliteten. Orientering: Lokaliteten ligg på eit lite eide inst på Dyraneset. Eidet hellar ned mot Sparungevika i sør, og mot Stemma i nord. Funnførande prøvestikk er om leg midt på eidet. Funnreferanse: Prøvestikk 1: 2 avslag rhyolitt. Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT 29

33 Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 30

34 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Lok. 2 Lindalen Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Berge Høyde over havet: 12 Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 3 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars-Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Beskrivelse: Lokaliteten ligg rett nordaust for Lok. 1. Lokalitet 2 strekk seg om lag 15 meter SV-NA og 12 meter NV-SA. Den ligg litt lågare enn Lok. 1, i eit drag som går ned mot sjøen i NA. Bratt ned mot sjøen framom likaliteten. Lokaliteten ligg i furuskog. Det veks og litt lauvskog, gras, lyng og einer. Funnreferanse: Prøvestikk: Øvst 10 cm torv. Under dette 30 cm funnførande mørkt grått sand- og gruslag. Fjell/stor stein i botn. Prøvestikk 1 gav fylgjande funn: 111 avslag grønstein, 1 avslag grå kvarts, 1 avslag flint. Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: 31

35 Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 32

36 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde Sætrehelleren 2 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Vespestad Høyde over havet: 8 Eiendomsopplysninger Gnr: 56 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars-Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: NB Sætrehidlaren II i Fett er registrert som Sætredalen hellar 5 (94235) og ligg i den Nordlegaste vika. Beskrivelse: Sætrehelleren 2 ligg i forlenginga (same bergalaget) som Sætrehellaren I, i den sørlegaste vika i Sætrevika. Helleren ligg i NA ende av dette bergalaget. Bergalaget strekker seg frå SV og opp mot Sætredalen i NA. Funnreferanse: Prøvestikk på ei flate lengst NA i hellaren: Øvst 10 cm torv. Under dette 20 cm fylitt- og humushaldig sand og silt. Mykje trekol. Noko mindre steinar midt i laget. Nedst kjem ein rett på berg. Kolprøve teken ut frå lag 2. Tilhørende enkeltminner 1 Heller AUT Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: 33

37 Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 Lokalitet Sætrehellaren 2. Sætrehellaren ligg lengre bak. 34

38 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Sætredalen hellar 3 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Vespestad/Eide Høyde over havet: 15 Eiendomsopplysninger Eiendom 1 Gnr: 56 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Eiendom 2 Gnr: 57 Festenr: 0 Bnr: 3 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars-Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Beskrivelse: Hellaren ligg i Sætredalen, om lag 150 meter nordaust for Sætrehellaren 2. Rett nordaust for ein steingarde og gjerde i/på berget. Lita flate, vel 4 x 1,5 meter. 1,5 meter overheng/dråpefall. Sjølve hellaren er om lag 15 meter lang. Høgd opp til dråpefall ca 4 meter. Mykje nedfallen stein og steinblokker. Under den største nedrasa blokka er det også ein liten hellar. Funnreferanse: Prøvestikk i hellaren synte: Øvst 10 cm torv m/noko sand og fylitt. Under dette 30 cm humushaldig silt, sand og grus med bein- og skjelmateriale frå 15 cm til 35 cm. Funnførande. Mykje fylitt. Lite trekol. Prøvestikk i hellaren under steinblokka synte: Øvst 20 cm torv. Under denne 30 cm brunsvart humushaldig sand og grus. ein del fylitt. Til dels mykje trekol. Fjell eller stor stein i botn. Prøvestikk 1 gav fylgjande funn: 38 fragment bein pattedyr og fisk (4 brent), 15 fragment strandsnegl, 55 fragment albuskjel, 5 fragment keramikk (1 med asbest). Prøvestikk 2: 1 avslag grønstein. Tilhørende enkeltminner 1 Heller AUT 35

39 Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 36

40 Lokalitet Sætredalen hellar 3. Hovudhellaren lengst bak. Hellar også under den store steinblokka. 37

41 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Sætredalen heller 4 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Vespestad/Eide Høyde over havet: 22 Eiendomsopplysninger Eiendom 1 Gnr: 56 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Eiendom 2 Gnr: 57 Festenr: 0 Bnr: 3 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars-Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Beskrivelse: Like NA for Sætredalen hellar 3 ligg ein stor og fin hellar som er ein del av same bergalaget. Hellaren strekk seg om lag 70 meter SV-NA. Overheng/dråpefall opp til 4 meter God høgd dei fleste stader. Opning mot NV. Stort utsyn over Sætredalen og ned mot Sætrevika. Ein open buplass ligg tvers over på andre sida av Sætredalen. Funnreferanse: Prøvestikk 1 synte ei linse med trekol cm djupt. Prøvestikk 2 synte øvst 5-10 cm torv. Under dette eit funnførande lag på cm, med porøs sand og silt. Store mengder skjørbrend stein. Mykje trekol i funnførande lag. Nedst kjem ein rett på fjell eller stor stein. Prøvestikk 2 gav fylgjande funn: 111 fragment bein (mest pattedyr og fisk), 6 fragment tann pattedyr, 1 fragment keramikk, 1 avslag flint, 3 avslag grønstein, 4 fragment østersskjel, 50 fragment strandsnegl, 24 fragment albuskjel, 1 klo (bjørn?). Lausfunn i flata 8 m NA for PS 2 : 2 avslag grønstein, 1 fragment tann, 1 fragment bein pattedyr. Det er elles ein del lausfunn i flata i hellaren. Tilhørende enkeltminner 1 Heller AUT 38

42 Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 39

43 Lokalitet Sætredalen hellar 4. Prøvestikk 2 teke ved personen på bilete. Lokalitet Sætredalen hellar 4. Eit utval av funna frå prøvestikk 2. 40

44 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Annen arkeologisk lokalitet - Lindalen - lausfunn Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Annen arkeologisk lokalitet Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Berge Høyde over havet: 7 Eiendomsopplysninger Gnr: 61 Festenr: 0 Bnr: 3 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars-Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Beskrivelse: Lausfunn i flata heilt nederst i draget som strekker seg opp i Lindalen. Funn (grønstein) synleg i ei lita vassåre som renn ned frå Linfalen og ut i sjøen i aust. Det er ikkje teke prøvestikk på staden. Funnreferanse: Grønstein. Tilhørende enkeltminner 1 Funnsted AUT Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4 41

45 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 42

46 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Kirkegårdslokalitet - Kyrkjetuftene Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Kirkegårdslokalitet Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Voll Høyde over havet: 40 Eiendomsopplysninger Gnr: 55 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars-Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: Hovland, K. Shetelig, 1972: bygdebok, bind III, Gards- og ættesoge for sogn. Beskrivelse: I tidleg mellomalder vart den første kyrkja bygd i utmarka, der det enno heiter Kyrkjetuftene. Den vesle stavkyrkja har nok brunne, og skulle byggast opp att. Men segna seier at overnaturlege makter flytta tømmeret frå Kyrkjetuftene og inn til Vorland. Kyrkja på Vorland er nemnd første gang i Av den felles utmarka vart det seinare (bevart skjøte frå 1847) selt eit jordstykkje til kommunen, som la ny gravplass her, på gamal vigsla grunn (Kirketuften). Det skulle ikkje spadast torv på Kyrkjetuftmyro på Voll. Staden ligg like ved Fv 541, like vest for Kyrkjetuftfjellet. Orientering: Staden ligg høgt og fritt med utsyn vest i havet. Funnreferanse: Etter kyrkjegarden frå 1847 er kyrkjegardsmuren, kyrkjegardsporten i smijarn, graver og gravstøtter i stein og smijarn synleg i dag. Gravplassen frå 1847 må vere lagt oppå den nemnde kyrkjegarden med kyrkjetuft frå mellomalderen. Tilhørende enkeltminner 1 Kirkegård AUT 43

47 Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 Lokalitet Kyrkjetuftene. Oversyn (panorama). 44

48 Lokalitet Kyrkjetuftene. Lokalitet Kyrkjetuftene. Overgrodde gravsteder. Lokalitet Kyrkjetuftene. Inngang til kyrkjegarden. 45

49 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Annen arkeologisk lokalitet - Sætrevika, lausfunn Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Annen arkeologisk lokalitet Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Eide Høyde over havet: 8 Eiendomsopplysninger Gnr: 57 Festenr: 0 Bnr: 2 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Lars Øyvind Birkenes Instans: Detaljer Beskrivelse: Grønsteinsblokk ligg i stien i draget like vest for steigarden som går opp frå sjøen i SV. Mykje krattskog. Funnreferanse: Grønsteinblokk, slått. Tilhørende enkeltminner 1 Funnsted AUT Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a 46

50 Merknad: Ikkje avgrensa Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 47

51 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Lokalitet Tollesvik Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Andal Høyde over havet: 15 Eiendomsopplysninger Gnr: 60 Festenr: 0 Bnr: 2 Seksjonsnr: 0 Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Bergen Museum Utført av: Tor Jarl Knudsen Instans: Detaljer Beskrivelse: Artefakter vart dokumentert i 2 prøvestikk ca 250 m A for linetrasèen og ca 200 m VSV for stranda i Tollevik. Lokaliteten ligg midt i stien som går ned til stranda. Det renn ein bekk parallelt med stien. Lokaliteten ligg 20 m NNA for bekken. To store steinblokker ligg i kanten av ein kulp i bekken. Mellom lokaliteten og bekken er det eit delvis grasdekt svaberg. Vegetasjonen i området består av einer, bjørk og enkelte furu. 6 andre prøvestikk gav ikkje funn. Funnreferanse: Prøvestikk 1: 1 mikroflekkefragment av flint, 1 bearbeida flekke konveks retusj av flint(mogleg skrapar), 1 avslag flint med regelmessige avspaltingar på sidene som ender i ein spiss, 1 bipolar kjerne i flint, 1 avslag flint, 2 avslag kvartsitt. Prøvestikk 2: 1 bipolar kjerne flint, 3 avslag flint. Merknad: : Ikkje avgrensa. Manuell målemetode. Tilhørende enkeltminner 1 Boplass AUT Tilstand registrert den Tilstand: Årsak: Arealbruk: Registrert dato: Registrert av: Utførende instans: Oppdragsgiver: 48

52 Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: AUT/4a Vedtak: Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 49

53 Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Bosetning/aktivitetsområde - Sætredalen heller 5 Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning/aktivitetsområde Stedfesting Fylke: Hordaland Gårdsnavn: Vespestad Høyde over havet: 8 Eiendomsopplysninger Eiendom 1 Gnr: 56 Festenr: 0 Bnr: 0 Seksjonsnr: 0 Bruksnavn: Sameige Oppretting og ansvar Registert Dato: Ansvarlig etat: Hordaland fylkeskommune Utført av: Kjell Arne Valvik/Elizabeth Warren Instans: Detaljer Litteraturhenvisning: NB i Fett. "Sætræhidlaren II" er ein heller inst i den nordre vika av Sætrefjorden. Graving 1933 gav flint, kvarts og eit stykke glasert leirkar, og såleis knapt førhistorisk. Beskrivelse: helleren ligg i den nordre vika på Sætre, nedst i Sætredalen. Om lag midt i vika er det eit bergalag. Helleren ligg på sørvestre side av denne, tilnærma same plassering som Sætrehelleren som ligg i den sørlegaste vika. Opning mot nordvest. Helleren strekker seg 12 meter SV - NA. og 7 meter NV - SA. 3-4 meter djup, dråpefall på 2 meter. 3 meter høg. God høgde heilt inn til fjellfoten. Perøvestikk teke midt på hellerflata. Funnreferanse: Prøvestikk synte øvst 10 cm torv. Under dette kjem 30 cm svart humushaldig og trekolhaldig kulturlag med noko skjørbrent stein. Funnførande lag. Det er teke ut hasselnøttskal til dateringsprøve frå dette laget. Nedst er det eit gråbrunt sand- og gruslag med litt leire. Prøvestikk gav fylgjande funn: 45 beinfragment (brent), 4 flinavslag, 1 beinfragment (kan vere fragment av beinangel), 1 jernnagle på jernplate, 1 jernfragment, trekol og brent hasselnøttskal. Tilhørende enkeltminner 1 Heller AUT 50

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Spissøy, gnr. 27 og 29, Austevoll kommune. Rapport 6 2006 Forord Etter omorganiseringa

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Arkeologisk registrering i samband med reguleringsplan for Linga Camping. Gnr. 101/1 Linga Store, Kvam

Detaljer

Hilleren gnr. 129 bnr. 16 m.fl. Bergen kommune

Hilleren gnr. 129 bnr. 16 m.fl. Bergen kommune Hilleren gnr. 129 bnr. 16 m.fl. Bergen kommune Kulturhistoriske registreringar reguleringsplan for næringsutvikling. Rapport 18 2010 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistrering i samband med utbetring av fylkesveg 122 mellom Fusa og Skåte i Fusa kommune Rapport

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Arkeologisk registrering i samband med ny gardsveg på gnr. 196/2 og 3, Gjernes i Voss kommune Rapport 6

Detaljer

BILDØY Fjell kommune. Kulturhistoriske registreringar områdeplan. Rapport 66 2010

BILDØY Fjell kommune. Kulturhistoriske registreringar områdeplan. Rapport 66 2010 BILDØY Fjell kommune Kulturhistoriske registreringar områdeplan nordre bildøy Rapport 66 2010 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret for automatisk freda kulturminne i plansaker

Detaljer

Skiparviken Gnr. 41 bnr. 670 m.fl. Bergen kommune

Skiparviken Gnr. 41 bnr. 670 m.fl. Bergen kommune Skiparviken Gnr. 41 bnr. 670 m.fl. Bergen kommune Kulturhistoriske registreringar reguleringsplan for bustadsområde. Rapport 15 2010 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar i samband planar om ny kraftlinjetrase Sima-Samnanger Delstrekning Sima - Bjølsegrøvatnet

Detaljer

Lønningen gnr. 110 Bergen kommune

Lønningen gnr. 110 Bergen kommune Lønningen gnr. 110 Bergen kommune KULTURHISTORISKE REGISTRERINGAR REGULERINGSPLAN FLESLAND NÆRINGSPARK RAPPORT 51 2011 1. Samandrag I samband med reguleringsplan for Flesland næringsområde, gnr. 110 mfl.,

Detaljer

Arkeologisk rapport nr. 16/2012: E136 Drenering Vågstrandstunnelen

Arkeologisk rapport nr. 16/2012: E136 Drenering Vågstrandstunnelen Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr. 16/2012: E136 Drenering Vågstrandstunnelen Ner-Våge, gbnr. 185/1 i Rauma kommune Toril Bergsvik Johnston 2 Innhald Figurliste... 4 Forord... 5 1.0 Samandrag...

Detaljer

Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren 2004/237 OPSTAD VEST SARPSBORG KOMMUNE (Utvida registrering 2014) Figur 1. Morten Bertheussen stirrande utover Lok. 6. Spaden står ved pinnen som kanskje indikerer

Detaljer

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE HANASAND INDUSTRIOMRÅDE GNR 41, BNR. 1 Lokalitet 1 ligger på den

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Statnett SF Postboks 5192 - Majorstuen v/ Svein Erik Fjellstad 0302 OSLO Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 24. februar 2009

Detaljer

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra steinalderen innenfor undersøkelsesområdet

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra steinalderen innenfor undersøkelsesområdet Vår ref.: 07/2521 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med etablering av renseanlegg for gråvann på hyttefeltene Solbergstrand nordre, midtre og søndre i kommune, Akershus

Detaljer

Vinje kommune Åmot Psykiatriboliger

Vinje kommune Åmot Psykiatriboliger TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Åmot Psykiatriboliger GNR. 35, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje kommune Gardsnavn: Ormetjønn Gardsnummer:

Detaljer

RAPPORT 23 ÅR 2014. Grannessletta GNR.16,35,37 BNR.5,7,14,20,25 og 26 SOLA KOMMUNE KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV

RAPPORT 23 ÅR 2014. Grannessletta GNR.16,35,37 BNR.5,7,14,20,25 og 26 SOLA KOMMUNE KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV RAPPORT 23 ÅR 2014 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV Grannessletta GNR.16,35,37 BNR.5,7,14,20,25 og 26 SOLA KOMMUNE Foto: Grannessletta gnr. 37 bnr. 26 mot vest. Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. kulturmilljø. 3.0. Dato : 19.09.2013. Tittel: Konsekvensutgreiing Florelandet Nord kulturminne og. Rapportnr : 2013/02

DOKUMENTINFORMASJON. kulturmilljø. 3.0. Dato : 19.09.2013. Tittel: Konsekvensutgreiing Florelandet Nord kulturminne og. Rapportnr : 2013/02 DOKUMENTINFORMASJON Tittel: Konsekvensutgreiing Florelandet Nord kulturminne og kulturmilljø. 3.0. Dato : 19.09.2013 Forfattar: Ørjan Engedal Rapportnr : 2013/02 Referanse: Engedal, Ø.2013: Konsekvensutgreiing

Detaljer

Statens vegvesen, Region vest KU - deltema kulturminne og kulturmiljø - E134 Stordalen i Etne kommune. Utgåve: 2 Dato: 2010-12-20

Statens vegvesen, Region vest KU - deltema kulturminne og kulturmiljø - E134 Stordalen i Etne kommune. Utgåve: 2 Dato: 2010-12-20 KU - deltema kulturminne og kulturmiljø - E134 Stordalen i Etne kommune Utgåve: 2 Dato: 2010-12-20 KU - deltema kulturminne og kulturmiljø - E134 Stordalen i Etne kommune II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar:

Detaljer

Kulturminnevern i Buskerud 2014. Årsrapport team kulturminnevern

Kulturminnevern i Buskerud 2014. Årsrapport team kulturminnevern Kulturminnevern i Buskerud 2014 Årsrapport team kulturminnevern Buskerud fylkeskommune utviklingsavdelingen mars 2015 Innhold 1. PLAN OG FORVALTNING - NØKKELTALL... 4 2. ARKEOLOGI KULTURMINNEREGISTRERINGER

Detaljer

Boligområde B3, gang- og sykkelvei og ny gravlund

Boligområde B3, gang- og sykkelvei og ny gravlund R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Boligområde B3, gang- og sykkelvei og ny gravlund Diverse Gnr./ Bnr. Mandal kommune Rapport ved Lise

Detaljer

INNVALSTELEFON +47 98202805 DYKKAR DATO V AR DATO 14.4.2008

INNVALSTELEFON +47 98202805 DYKKAR DATO V AR DATO 14.4.2008 SAKSHANDSAMAR Ingunn Holm Olaf Sverre Berntsen Lars Erik Eibak Bru VAR REF. DYKKAR REF. 08/00451-7 Ark. P - Plansaker 249,253_3 54,274 Kvinnherad kom. _ Ho INNVALSTELEFON +47 98202805 DYKKAR DATO V AR

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD LINDESNES KOMMUNE GNR 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 10, BNR DIV Rapport ved: Ghattas Sayej,

Detaljer

DOKUMENTASJONSVEDLEGG TIL OMRÅDEFREDNINGEN

DOKUMENTASJONSVEDLEGG TIL OMRÅDEFREDNINGEN DOKUMENTASJONSVEDLEGG TIL OMRÅDEFREDNINGEN Steinaldertuft i vika mellom Kjegla og Litjeklubben, vises som grop i lyngmarka. Foto: Kulturetaten 2010 2 Kart over fredningsområdet med markering av automatisk

Detaljer

Kommunedelplan for. Stord kommune

Kommunedelplan for. Stord kommune Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø Stord kommune Vedteken 26.11.2009 I arbeidsgruppa som har arbeidd med kulturminneplan for kulturminne og kulutmiljø med bygningsvernplan har desse vore med:

Detaljer

KULTURMINNEPLAN FOR VINJE KOMMUNE KULTURMINNEPLAN FOR VINJE KOMMUNE FØREBELS UTKAST 05.08.2013 VERSJON 2.0-10.10.2013

KULTURMINNEPLAN FOR VINJE KOMMUNE KULTURMINNEPLAN FOR VINJE KOMMUNE FØREBELS UTKAST 05.08.2013 VERSJON 2.0-10.10.2013 KULTURMINNEPLAN FOR VINJE KOMMUNE FØREBELS UTKAST 05.08.2013 KULTURMINNEPLAN FOR VINJE KOMMUNE VERSJON 2.0-10.10.2013 1 2 Lognvik Søre Tekst, kart og grafisk utforming: Rådgjevande Arkeologar ANS Grafisk

Detaljer

Bamble kommune Hydrostranda

Bamble kommune Hydrostranda TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Hydrostranda GNR. 35, BNR. 3. Figur 1: Sørenden av sjakt 3. Tatt mot SV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble

Detaljer

Arkeologisk rapport nr. 10/2011: Øverhaugan Boligfelt

Arkeologisk rapport nr. 10/2011: Øverhaugan Boligfelt Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr. 10/2011: Øverhaugan Boligfelt Øverhaugan, gbnr. 98/4 i Sunndal kommune Jarle Stavik 4 Innhald Forord.......... 5 1.0 Samandrag......... 6 2.0 Bakgrunn og formål

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS Kulturminnedokumentasjon og konsekvensutgreiing for kulturminne, gondol Voss

Voss Resort Fjellheisar AS Kulturminnedokumentasjon og konsekvensutgreiing for kulturminne, gondol Voss Kulturminnedokumentasjon og konsekvensutgreiing for kulturminne, gondol Voss Utgåve: 1 Dato: 2014-06-05 Kulturminnedokumentasjon og konsekvensutgreiing for kulturminne, gondol Voss 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Utarbeidd av OPUS Bergen AS på oppdrag frå Turistutvikling Sotra AS.

Utarbeidd av OPUS Bergen AS på oppdrag frå Turistutvikling Sotra AS. Reguleringsendring av plannummer 67, turistsenter og småbåthamn for gnr 16 bnr 36 og del av bnr 1, Vestre Langøyvågen, Fjell kommune Ørnhaugen kystlandsby Plannr. xxx.xxx.xxx. Utarbeidd av OPUS Bergen

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer