TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Siljan kommune. Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Siljan kommune. Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75

2 RAPPORT FRÅ KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Siljan Gardsnamn: Solvika Gardsnummer: 15 Bruksnummer: 62, 75 Tiltakshavar: Solvika Camping Adresse: Heivannet 3748 SILJAN Namn på sak: Reguleringsarbeid for Solvika Camping i Siljan kommune Saksnummer: 07/4068 Registrering utført: Ved: Jan Berge Rapport utført: Ved: Jan Berge Undersøkingstype Maskinell sjakting Overflateregistrering Prøvestikking Metall søk X X Autom. freda kulturminne i området: Fornminnetype Askeladden id. Nyare tids kulturminne i området: Naturvitskaplege prøver ( 14 C) Faglege konklusjonar: X Planen er ikkje i konflikt med kulturminne Automatisk freda kulturminne Planen er i konflikt Nyare tids kulturminne Planen er i konflikt Tal dagsverk: 2 Merknadar: 1 dag felt, 1 dag etterarbeid

3 INNHALD BAKGRUNN OG SAMANDRAG 3 OMRÅDET.3 TERRENGET.4 TIDLEGARE REGISTRA KULTURMINNE.6 STRATEGI OG METODE 7 UNDERSØKINGA..8 DELTAKARAR OG TIDSROM...8 KONKLUSJON 9 INGEN KULTURMINNE.9 TILLEGG

4 Bakgrunn og samandrag Den planlagde reguleringsplanen for Solvika Camping gjeng ut på å sikre badeplassen og friluftsområda langs Heivannet og bekken frå Heivannet, utvide campingplassen, flytte parkeringsplassen for hytteeigarar, tilrettelegge framtidig utvikling av servicetilbodet, samt etablere ein leikeplass. Området ligg delvis inne i kommuneplanens arealdel som campingplass. Det vart under denne undersøkinga ikkje gjort funn av automatisk freda kulturminne. Området Planområdet og Solvika Camping ligg i det nordaustre hjørnet av Heivannet, langs Rv 32 mellom Skien og Siljan. Campingplassen ligg innanfor sjølve planområdet, som avgrensast av ein grusveg i aust, ein bekk i nord og vest, og Heivannet i sør. Kart 1: Plassering av planområdet i Telemark fylke

5 Kart 2. Plassering av planområde i Siljan kommune. TERRENGET Terrenget er allereie sterkt utbygd av den eksisterande campingplassen, som dekker heile den sørlege delen av planområdet. Midtre del av planområdet er ein stor parkeringsplass. Einaste stadane å søke etter kulturminne i overflata var i nord. Her er det berre stor granskog, eit svært lite område eigentleg. -4-

6 Området mellom parkeringsplassen og bekken er berre ei myr med tre og buskas. Mellom parkeringsplassen og campingplassen er det eit smalt parti med ung lauvskog, men samstundes er her mest steinblokkar og påkjørt masse. Det er strengt teke ingen område her som er urørt eller har potensiale for funn. Kart 3. Plassering av planområdet ved Heivannet

7 Kart 4. Planområde ØK-kart med teiknforklaring. TIDLEGARE REGISTRA KULTURMINNE Det er ikkje registrert kulturminne innanfor planområdet frå før, men i nærområdet både i nordvest, nordaust og søraust er det registrert fleire gravrøyser

8 Kart 5. Planområdet orto-kart med teiknforklaring. Strategi og metode Det var meininga å sjå etter kulturminne frå både steinalder og jernalder i denne undersøkinga. Metodane som vart nytta for detta var som fylgjer: - 7 -

9 Visuell overflateregistrering er å søke gjennom eit område for kulturminne som er synlege på overflata, til dømes tufter, gravrøyser og kullgroper. Dette vert gjort ved at ein arbeider seg systematisk gjennom det aktuelle området. Prøvestikking med spade nyttast fyrst og fremst for å søke etter busetnadar frå steinalderen. Metoden går ut på å opne et hol på ca 40 x 40 cm (storleiken kan variere) og grave ned til steril/urørt grunn. Massane vert sålda i såld med 4 mm maskevidde, helst med bruk av vatn, slik at eventuelle funn vert fanga opp. Fyrst vart området i nord gått gjennom, så langs grensa mot vest ned til Heivannet. Der vart det teke nokre prøvestikk langs vatnet, før området i vest vart sett gjennom. Det vart teke nokre digitale foto av området, samt prøvestikka vart målt inn med handhalden GPS og PDA. 2. Parkeringsplass i N-halvdel av planområdet. Mot SV. DELTAKARAR OG TIDSROM Undersøkinga Registrator på denne undersøkinga var arkeolog Jan Berge. Undersøkinga i felt vart gjort , medan rapporten vart skreve Været var fint og påverka ikkje undersøkinga på noko vis

10 Det vart teke totalt 5 prøvestikk nede ved Heivannet. Alle var negative, men i dei tre lengst mot vest var det eit tydeleg kullag. Her skal det ha loge ei kullmile, noko prøvestikka verka å stadfeste. Denne er truleg av nyare dato. 4. Terrenget i V-del av planområdet. INGEN KULTURMINNE Konklusjon Det vart under denne undersøkinga ikkje gjort funn av automatisk freda kulturminne av noko slag. Terrenget og dei allereie omfattande inngrepa som camping- og parkeringsplassen står for, gjer potensialet for funn svært lite. SKIEN Jan Berge... Feltleiar - 9 -

11 7. S-grense av planområdet. Mot NV. Vedlegg: Fotoliste Fotoliste: Nr. Motiv Retn. Dato Init. 1. Grense langs bekk N i planområdet. SV JB 2. Parkeringsplass i N-halvdel av planområdet. SV 3. Terrenget i NV-del av planområdet. S 4. Terrenget i V-del av planområdet. N 5. SV-grense av planområdet. N 6. S-grense av planområdet. Ø 7. S-grense av planområdet. NV 8. S-grense av planområdet. V 9. Midtre Ø-del av planområdet. NV