FØREBELS RAPPORT Morten Tellefsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FØREBELS RAPPORT Morten Tellefsen"

Transkript

1 Arkeologisk registrering i vindparken på Lutelandet vår 2009, Fjaler kommune FØREBELS RAPPORT Morten Tellefsen

2 Innhold 1. Innledning Påviste kulturminnelokaliteter Lokalitet 27 røys Lokalitet 28 steinalderboplass Lokalitet 29 steinalderboplass Lokalitet 30 steinalderboplass (heller) Lokalitet 31 steinalderboplass Lokalitet 32 steinalderboplass Lokalitet 33 steinalderboplass Lokalitet 34 steinalderboplass Lokalitet 35 steinalderboplass Lokalitet 36 steinalderboplass Lokalitet 37 steinalderboplass Lokalitet 38 steinalderboplass Lokalitet 39 steinalderboplass Lokalitet 40 steinalderboplass Lokalitet 41 steinalderboplass Bogesteller ved Langevatnet Bogestelle Bogestelle Bogestelle Bogestelle Bogestelle Oppsummering og tolkning 23 2

3 1. Innledning I forbindelse med oppstart av reguleringsplan for vindparken på Lutelandet (gnr. 274), Fjaler kommune, ble det i perioden 20. april mai 2009 gjennomført arkeologisk registrering i regi av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Det ble registrert 15 automatisk fredete kulturminnelokaliteter innenfor planområdet. 14 av disse er steinalderlokaliteter, mens 1 er en røys av ukjent alder. I tillegg ble 5 bogesteller registrert ved Langevatnet nord på Lutelandet. De fleste av disse er trolig av nyere tid, men enkelte kan være historiske/forhistoriske. Det ble gravd 534 prøvestikk, hvorav 36 var positive (funnførende) og 498 var negative (ikke funnførende). Denne rapport gir en foreløpig oversikt over resultater fra den arkeologiske registreringen. Det gis en kort beskrivelse av de påviste kulturminnelokalitetene og funn tilknyttet disse, samt en oversikt over registrerte bogesteller. Sålding av jord- og grusmasser fra prøvestikking på Lutelandet. 3

4 2. Påviste kulturminnelokaliteter Flere av de påviste steinalderlokalitetene er konsentrert innenfor et avgrenset område. Ved sørlig ende av Svartdalen vest på Lutelandet ligger det fire lokaliteter (lok. 30, 31, 32 og 33). I et daldrag vest for Mjelthaugane nord på Lutelandet ligger også fire lokaliteter samlet (lok. 34, 35, 38 og 41). Det er usikkert om konsentrasjonene av lokaliteter representerer gjentakende bruk av området (flere bosetninger) eller om det er ulike aktivitetsplasser ved et enkelt besøk av området (en bosetning). Fire av de seks resterende lokalitetene ligger på vestsiden av Lutelandet, mens to like øst for Mjelthaugane. Røysa er lokalisert på en høyde sør i Ystelutvågane sørvest på Lutelandet. Kart med avmerket automatiske fredete kulturminner (lokaliteter) og bogasteller. 4

5 2.1. Lokalitet 27 røys Røysen som ble registrert sør i Ystelutvågane er lokalisert på en smal bergrygg og var kraftig overdekket med lyngvegetasjon. Røysen som er rast ut på begge sider av bergryggen består for det meste av flate stein/heller. Lokalitet 27 avmerket på kart. For å få en bedre oversikt over røysens tilstand og størrelse, ble noe av lyngen fjernet. Steiner fra røysa ligger spredt og det er vanskelig å anslå opprinnelig størrelse, men har trolig vært omtrent 3-4 meter x 5-6 meter. Røys (lok. 27). Før (t.v.) og etter fjerning av lyng. 5

6 2.2. Lokalitet 28 steinalderboplass Lokalitet 28 ble registrert ved søndre bredde i en øst-vest orientert vik i Ytstelutvågane vest på Lutelandet. Lokaliteten ligger på en terrasseflate omtrent 10 moh. Lokalitet 28 avmerket på kart. Lokaliteten er definert ved tre positive prøvestikk og avgrenset av negative prøvestikk og områdets topografi. Lokalitet 28 sett mot sørøst. Merkepinnen midt i bildet markerer omtrent sentrum av lokaliteten. Det ble totalt funnet 6 artefakter og fordelt slik i de positive prøvestikkene: ACJ 18 et mikroavslag av flint, et vanlig avslag av bergkrystall og et vanlig avslag (kanskje bor) av ubestemt mørk bergart. Det ble i tillegg funnet pimpstein, men denne er trolig ikke bearbeidet/brukt. ACJ 27 et mikroavslag av bergkrystall og et vanlig avslag av flint. 6

7 AKO 10 et flekkelignende avslag av flint (mulig retusjert) Lokalitet 29 steinalderboplass Lokalitet 28 ble registrert øst for en øst-vest orientert vik i Ytstelutvågane vest på Lutelandet. Lokaliteten ligger på en terrasseflate omtrent 8-10 moh. Lokalitet 29 avmerket på kart. Lokaliteten ble påvist av et positivt prøvestikk i vestre utkant av en torvholdig myr som strekker seg mot øst. Torven i prøvestikket ble maskinelt fjernet (med gravemaskin) og massen videre med spade/graveskje. Det funnførende sjiktet lå omtrent 120 cm under dagens markoverflate. Lokalitet 29 sett mot nordøst. Det positive stikket i forgrunnen. Lokaliteten strekker seg trolig videre østover under myrtorven. Det ble funnet 2 artefakter i prøvestikket: 7

8 ACJ midtfragment av mikroflekke (brent) og et vanlig avslag (trolig av mylonitt) Lokalitet 30 steinalderboplass (heller) Lokalitet 30 ble registrert nord i Ytstelutvågane i søndre del av Svartdalen vest på Lutelandet. Lokaliteten er en heller som ligger omtrent moh. Lokalitet 30 avmerket på kart. Grunnflaten i helleren, som er avgrenset av berg mot øst og vest, er omtrent 12 meter lang og mellom 1,2 og 2,6 meter bred. Lokalitet 30 (heller) sett mot nordvest. Lokaliteten er definert ved to positive prøvestikk fra hellerens grunnflate. Det ble til sammen funnet 7 artefakter: MT 20 et vanlig avslag av flint, et vanlig avslag av kvarts, et mikroavslag av flint (flateretusjeringsflis?), to mikroavslag av kvarts. GHO 48 to vanlige avslag av bergkrystall. I funnførende lag ble det registrert et sort trekullsjikt. Trekullsjiktet kan ha tiknytning til aktiviteten som har funnet sted i helleren. En 14 C-dateringsprøve ble tatt ut fra dette sjiktet (VP1). 8

9 2.5. Lokalitet 31 steinalderboplass Lokalitet 31 ble registrert nord i Ytstelutvågane i søndre del av Svartdalen vest på Lutelandet. Lokaliteten ligger like nedenfor og øst for lokalitet 30 (heller) på en liten flate omtrent 10 moh. Lokalitet avmerket på kart. Lok.30 (Heller) Lok.33 Lok.31 Lok.32 Lokalitet lokalisert i samme område sør i Svartdalen. Lokalitet 31 er definert ved to positive prøvestikk og avgrenset av negative prøvestikk og områdets topografi. Det ble totalt funnet 7 artefakter og fordelt slik i de positive prøvestikkene: AHF 38 et vanlig avslag av mylonitt (?), to vanlige avslag av kvarts, to mikroavslag av kvarts. AHF 41 et vanlig avslag av flint, et mikroavslag av bergkrystall. 9

10 2.6. Lokalitet 32 steinalderboplass Lokalitet 32 ble registrert nord i Ytstelutvågane i søndre del av Svartdalen vest på Lutelandet. Lokaliteten ligger like nedenfor og øst for lokalitet 30 (heller) på en liten flate omtrent 10 moh. Lokaliteten er definert ved to positive prøvestikk og avgrenset av negative prøvestikk og områdets topografi. Det ble totalt funnet 2 artefakter og fordelt slik i de positive prøvestikkene: AHF 44 et vanlig avslag av bergkrystall. HPH 31 et flekkelignende avslag av kvarts Lokalitet 33 steinalderboplass Lokalitet 33 ble registrert nord i Ytstelutvågane i søndre del av Svartdalen vest på Lutelandet. Lokaliteten ligger like nedenfor og øst for lokalitet 30 (heller) på en liten flate omtrent moh. Lokaliteten er definert ved tre positive prøvestikk og avgrenset av negative prøvestikk og områdets topografi. Det ble totalt funnet 13 artefakter og fordelt slik i de positive prøvestikkene: MT 21 et mikroavslag av flint (flateretusjeringflis?), fire vanlige avslag av kvarts, fire mikroavslag av kvarts. I tillegg ble det funnet et mulig fragment av skifespiss. AKO 20 et mikroavslag av flint. AKO 21 et mikroavslag av bergkrystall, et vanlig avslag av kvarts. 10

11 2.8. Lokalitet 34 steinalderboplass Lokalitet 34 ble registrert like vest for Mjelthaugane nord på Lutelandet. Lokaliteten ligger på en liten flate omtrent 8-9 moh. Tre andre lokaliteter er lokalisert i samme område og alle lokalitetene må sees i sammenheng med hverandre da funnmaterialet viser likhetstrekk. Lokalitet 34, 35, 38 og 41 avmerket på kart. Lokaliteten er definert ved to positive prøvestikk og avgrenset av negative prøvestikk og områdets topografi. Lok.34 Lok.35 Lokalitet 34 og 35 sett mot nordvest. 11

12 Det ble totalt funnet 33 artefakter i tilknytning til lokalitet 34: ATH 4 et vanlig avslag av mylonitt, tre vanlige avslag av kvarts. I tillegg ble det funnet mulige fragmenter av skifer (?). ABS 33 fire avslag/kjernefragment av mylonitt, syv vanlige avslag av kvartsitt, fire mikroavslag av kvartsitt, to fragmenterte mikroflekker av kvarts, seks vanlige avslag av kvarts, to mikroavslag av kvarts, fire mikroavslag av flint/mylonitt Lokalitet 35 steinalderboplass Lokalitet 35 ble registrert like vest for Mjelthaugane nord på Lutelandet. Lokaliteten ligger på en liten flate omtrent 9-11 moh. Lokaliteten er definert ved fire positive prøvestikk og avgrenset av negative prøvestikk og områdets topografi. Totalt ble det funnet over 200 artefakter i de fire positive prøvestikkene (MT 54, HPH 59, ABS 36, ABS 34). Det var overvekt av avlag/kjernefragmenter av mylonitt, en god del avslag av kvarts, men også flint, bergkrystall og kvartsitt er representert. Funnmaterialet er per dato ikke sortert/katalogisert. 12

13 2.10. Lokalitet 36 steinalderboplass Lokalitet 36 ble registrert like øst for Arehaugen og vest for Britevikfjellet på østsiden av Følsundet nordvest på Lutelandet. Lokaliteten ligger på en liten flate omtrent 10 moh. Lokalitet 36 avmerket på kart. Lokaliteten er definert ved fire positive prøvestikk og er avgrenset av negative prøvestikk og områdets topografi. Lokalitet 36 til høyre i bildet med merkepinne. Sett mot sørvest. Det ble totalt funnet 13 artefakter og fordelt slik i de positive prøvestikkene: MT 38 en fragmentert mikroflekke av bergkrystall, et mikroavslag av bergkrystall, fire vanlige avslag av kvarts, et mikroavslag av kvarts. MT 39 et vanlig avslag av kvartsitt, et vanlig avslag av kvarts. MT 69 et flekkelignende avslag av flint (vannrullet), to vanlige avslag av kvarts/kvartsitt. MT 70 et mikroavslag av flint (vannrullet), et vanlig avslag av kvarts. 13

14 2.11. Lokalitet 37 steinalderboplass Lokalitet 37 ble påvist sørvest for Britevikfjellet nordvest på Lutelandet. Lokaliteten ligger på en terrasseflate omtrent 10 moh. Lokalitet 37 markert på kart. Lokaliteten er definert ved et positivt prøvestikk og er avgrenset av negative prøvestikk og områdets topografi. Lokalitet 37 sett mot sørvest. Merkepinnenen i bildet markerer det positive prøvestikket. Det ble funnet 2 artefakter i det positive prøvestikket: AKO 36 to flekkelignende avslag av kvartsitt. 14

15 2.12. Lokalitet 38 steinalderboplass Lokalitet 38 ble registrert like vest for Mjelthaugane nord på Lutelandet. Lokaliteten ligger på en liten flate omtrent 8-9 moh. Tre andre lokaliteter er lokalisert i samme område (lok.34, 35 og 41). Lokalitet 38 sammen med lokalitetene, 34, 35 og 41 avmerket på kart. Lokaliteten er definert ved et positivt prøvestikk og er avgrenset av områdets topografi (ligger på en avgrenset liten flate øst for en bekk som renner gjennom området). Det ble funnet 1 artefakt i det positive prøvestikket: MT 36 en liten endeskraper av flint. Det er usikkert om skraperen definerer en egen lokalitet/boplass eller et aktivitetsområde i tilknytning til de andre lokalitetene i samme område. 15

16 2.13. Lokalitet 39 steinalderboplass Lokalitet 39 ble registrert like øst for Mjelthaugane nordøst på Lutelandet. Lokaliteten ligger på en terrasseflate omtrent 10 moh. Lokalitet 39 og andre lokaliteter ved Mjelthaugane markert på kart. Lokalitet 39 sett mot nordvest. Personene i bildet står omtrent midt på lokalitetsflaten. Lokaliteten er definert ved syv positive prøvestikk og er avgrenset av negative prøvestikk og områdets topografi. Det ble funnet 32 artefakter i de positive prøvestikkene: HPH 64 en vanlig avslag av flint (vannrullet), et mikroavslag av flint (?). ABS 49 to vanlig avslag av flint (grå grov flint), et mulig flekkelignende avslag av kvartsitt. ABS 59 tre vanlige avslag av flint (patinert?), to vanlige avslag av kvarts, to kjernefragment av kvarts, et mulig kantavslag/fragement av slipt bergartsøks. AKO 60 en fragmentert smalflekke (brent), et fragment av mikroflekke, et vanlig avslag av kvarts. AKO 63 et makroavslag av kvartsitt, et kjernefragment av bergkrystall, et vanlig avslag av kvarts. AKO 64 et mulig kantavslag av øks/meisel av grønnstein, to bipolare kjernefragment av flint/mylonitt, tre vanlig avslag av flint, et mikroavslag av flint, tre vanlige avslag av kvarts, et mikroavslag av kvarts, et vanlig avslag av kvartsitt, to mikroavslag av kvartsitt. 16

17 2.14. Lokalitet 40 steinalderboplass Lokalitet 40 ble registrert på sørvestsiden av Hyljemyrknolten nordøst på Lutelandet. Lokaliteten ligger på en terrasseflate omtrent moh. Lokalitet 40 markert på kart. Et løsfunn ble funnet på en berghylle vest for lokaliteten. Lokaliteten er definert ved to positive prøvestikk og er avgrenset av negative prøvestikk og områdets topografi. Lokaitet 40 sett mot nordøst. Personen i bildet står omtrent midt på lokalitetsflaten. Det ble funnet 4 artefakter i de positive prøvestikkene. I tillegg ble det funnet 2 artefakter som løsfunn på berg like vest for lokaliteten: AKO 74 to vanlige avslag av flint (brent). AKO 77 et vanlig avslag kvartsitt, et vanlig avslag av mylonitt. Løsfunn en mikroflekke av flint, en distalende av mikroflekke av flint. 17

18 2.15. Lokalitet 41 steinalderboplass Lokalitet 41 ble registrert like vest for Mjelthaugane nord på Lutelandet. Lokaliteten ligger på en flate omtrent 10 moh. Tre andre lokaliteter er lokalisert i samme område og alle lokalitetene må sees i sammenheng med hverandre da funnmaterialet viser likhetstrekk. Lokalitet 41 avmerket på kart. Tre andre lokaliteter ligger like sør for lokaliteten. Lokaliteten er definert ved fire positive prøvestikk og er avgrenset av negative prøvestikk og områdets topografi. Lokalitetens avgrensning mot sør er imidlertid usikker da det i dette området er torvholdig myr som det ikke har vært mulig å undersøke ved manuell prøvestikking. Det ble funnet 4 artefakter i de positive prøvestikkene. I tillegg ble det funnet 2 artefakter som løsfunn på berg like vest for lokaliteten: GHO 87 et vanlig avslag av flint, et vanlig avslag kvartsitt, tre mikroavslag av kvartsitt, et vanlig avslag kvarts. GHO 88 en mikroflekke av kvarts. ATH 28 et vanlig avslag kvarts. MT 55 et bor (på kjernefragment) av mylonitt, en proksimalende av mikroflekke av kvarts, et mikroavslag av flint, syv avslag/kjernefragment av mylonitt, et vanlig avslag kvarts, tre mikroavslag av kvarts, et makroavslag av kvartsitt, Løsfunn et flekkelignende avslag av mylonitt (funnet på berg). Bor av mylonitt fra lokalitet

19 3. Bogesteller ved Langevatnet Det ble påvist 5 bogessteller eller skytestillinger ved Langevatnet nord på Lutelandet. Alder på bogastellene er uikre, men i hvert fall en er fra nyere tid. Tre av dem er lokalisert på søndre langside av vannet, mens to på nordre langside. Kart med avmerket bogasteller ved Langevatnet Bogestelle 1 Bogestelle 1 ligger på nordsiden av Langevatnet og er bygget i nyere tid. Trolig er en del stein hentet fra bogestelle 1 som ligger like ved. Oppbygningen av steiner, samt delvis nedrast overtak av planker og tau vitner om at den er brukt i nyere tid. Bogastelle 1 sett mot vest. 19

20 3.2. Bogestelle 2 Bogestelle 2 ligger på nordsiden av Langevatnet like øst for bogestelle 1. Den var delvis overgrodd av lyng og måtte renskes frem. Bogastellet er utrast og det kan tenkes at noe av steinen trolig fjernet for bruk til bogastelle 1. Bogastellets lokalisering på en bergrygg gjør at det ikke kan utelukkes at det dreier seg om en gravrøys, men dette ansees som mindre sannsynlig. En nærmere undersøkelse kan trolig klargjøre dette. Det er vanskelig å anslå alder da ingen gjenstander eller daterbart materiale ble funnet i tilknytning til bogestellet. Bogestelle 2. Sett mot sør delvis avdekket (t.v.) og fremrensket sett mot sørvest (t.h.) Bogestelle 3 Bogestelle 3 ligger på sørsiden av Langevatnet. Den er trolig noe utrast og kun tre flate stein ligger igjen på en bergflate. Alder er ukjent. Bogastelle 3 sett mot nord. 20

21 3.4. Bogestelle 4 Bogestelle 4 ligger på sørsiden av Langevatnet like vest for bogestelle 3. Den er trolig noe utrast og flate stein (heller) ligger noe uryddig på en bergflate. Alder er ukjent. Bogastelle 4 sett mot nord Bogestelle 5 Bogestelle 4 ligger på sørsiden av Langevatnet like vest for bogestelle 4. Den består av to flate stein med en større helle plassert oppå slik at det er en åpning under. Utformingen av bogestellet tyder på tilretteleggelse for skytevåpen av nyere historisk tid. Bogastelle 5 sett mot nord. 21

22 4. Oppsummering og tolkning Det ble påvist 15 automatiske fredete kulturminner i form av 1 røys og 14 steinalderlokaliteter ved den arkeologiske registreringen på Lutelandet våren I tillegg ble det registrert 5 bogasteller. De fleste av de påviste lokalitetene ligger på rundt 10 moh og synes å overveiende å være korttidsboplasser. To boplasser har imidlertid funnmateriale som tyder på noe lengre opphold (lokalitet 35 og 39). Med utgangspunkt i funnmaterialet og at lokalitetene har vært strandbundne, kan en ved hjelp av strandlinjekurve for området anta en datering av de fleste av disse lokalitetene til senmesolitikum ( f.kr.). Lokalitet 36 og 39 har trekk i funnmaterialet (vannrullet flint) som tyder på påvirkning av sjø/vann (transgredert) og som gjør at de mulig kan dateres til mellommesolitikum ( f.kr.). Flere av lokalitetene ligger i nærheten av torvholdige myrlendte områder hvor det har var vanskelig eller umulig å gjennomføre manuell prøvestikking. I enkelte områder ble det derfor benyttet gravemaskin for å fjerne torven for å så prøvestikke manuelt. Metoden gav utslag i funnførende prøvestikk ved to lokaliteter (lokalitet 28 og 29). På grunn av ulendt terreng og fuktige myrområder var det ikke mulig å nå frem til alle ønskelige områder med gravemaskin. Det er derfor i enkelte tilfeller vanskelig å avgrense lokaliteter som ligger i nærheten av slike torvholdige myrlendte områder. Dette gjelder spesielt lokalitet 39 og 41 ved Mjelthaugane, men også lokalitetene i Svartdalen (lokalitet 30-33). En stor flate mellom lokalitet 36 og Arehaugen ble ikke undersøkt på grunn av for dyp og fuktig torv/myr. En del prøvestikk ble tatt i ytterkanten av flaten der det var grunnere. Selv om disse prøvestikkene var negative så kan en ikke utelukke lokaliteter i midtre deler av flaten skjult under torven. Denne rapport er skrevet umiddelbart etter den arkeologiske registreringen og er således kun ment som en foreløpig og kortfattet oversikt over faglige resultater. All dokumentasjonen fra registreringen fra Lutelandet vil bli nærmere gjennomgått på et senere tidspunkt og en endelig sluttrapport vil bli skrevet. 22

Bamble kommune Langbakken/Tangvald

Bamble kommune Langbakken/Tangvald TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Langbakken/Tangvald GNR. 38, BNR. 1 Fig.1: Lokalitet 2 Langbakken, sett mot NV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Bamble

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

Bamble kommune Tveiten Øde

Bamble kommune Tveiten Øde TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Tveiten Øde GNR. 46, BNR. 1 Figur 1: Lokalitet 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Tveiten

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, STORE KIGEHOLMEN

ARKEOLOGISK REGISTRERING, STORE KIGEHOLMEN N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, STORE KIGEHOLMEN MANDAL KOMMUNE KIGE GNR. 30, BNR 1,2,4-5,6 R

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 15/2948 25. februar 2015 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. Mitt Kulturminne Baronskogen 159/1 Steinalderboplass ved Bjørknessjøen Nes kommune Maria Spitalen Valum Arkeologisk

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skollevoll Gnr 36 Bnr 343 Farsund kommune Rapport ved Yvonne Olsen R A P P O RT F R A K U LT U R H

Detaljer

Fyresdal kommune Vinsnes

Fyresdal kommune Vinsnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Vinsnes GNR. 24, BNR. 1,3 Deler av planområdet ligger på en liten odde ute i Nesvatn. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Svege Gnr 66 Bnr 15 og 18 Flekkefjord kommune Figur 1: Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot sørøst.

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING Sak: Linnestad Næringsområde nord Gbnr 212/2 Kommune Re Saksnr 2007/03102 Rapport v/ Unn Yilmaz Rapportdato 26.10.2007 http://www.vfk.no/ Bakgrunn for undersøkelsen Hensikten

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER REGIONALAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Lastad Gnr 38, Bnr 139 Søgne kommune Rapport ved Ghattas Jeries Sayej. RAPPORT FRA ARKEOLOGISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Søgne Gårdsnavn:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERINGG Løkkan - Byremo Gnr 58 Bnr 2 Audnedal Kommune Figur 1 Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot nordvest.

Detaljer

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes Nesbyen golf- og aktivitetspark 2008/860 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen juli 2016 Saksnavn Nesbyen golf og aktivitetspark Nes kommune detaljregulering - kulturminneregistrering Saksnummer

Detaljer

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Andabeløy Gnr 109 Bnr 10 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Flekkefjord

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R S KJERNØY Gnr 27 Bnr 7 M ANDAL KOMMUNE Askeladden

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr. 12/2852 15 november 2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplan for Kvetangen hytteområde i Setskog gbnr. 154/1 Aurskog-Høland kommune Helan Recasens Sala

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Huseby 2/32 Farsund kommune R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K B E FA R I N G / R E G I S T R

Detaljer

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal GNR. 13, BNR. 3 Figur 1: Gryteødden sett fra planområdets grense i sørøst. Tatt mot sørvest RAPPORT

Detaljer

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet Vår ref.: 04/05176 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på Kjærnes, gbnr. 111/1, 82, 125, 168, 187, 212, 235, i Ås kommune, Akershus fylke. V/Stig

Detaljer

Kulturminner i Nordland

Kulturminner i Nordland Kulturminner i Nordland Arkivsaknr. : 08/2286 Befaringsdato: 13.-17. juli 2009 Kommune: Bodø Gård: Hjertøya Gnr: 33 Bnr: 1 Formål: Kommunedelplan Ytre Havn Kontrollregistert: Askeladden ID nr. 130344,

Detaljer

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune Rapport ved Linda Åsheim 2 R A P P O RT F R A A

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.74/1,2,6 &9

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.74/1,2,6 &9 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER INDRE EIKELAND GNR.74/1,2,6 &9 LYNGDAL KOMMUNE Deler av planområdet

Detaljer

Figur 19 Bildet til høyre viser Nordbytjern. Til venstre vises en del av myra. Det er et høyt jerninnhold som farger myra rød.

Figur 19 Bildet til høyre viser Nordbytjern. Til venstre vises en del av myra. Det er et høyt jerninnhold som farger myra rød. Figur 19 Bildet til høyre viser Nordbytjern. Til venstre vises en del av myra. Det er et høyt jerninnhold som farger myra rød. 5.1.3 Vurdering av konflikt i trasealternativene Trasealternativ Potensial

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R S KARPEID GNR.36 BNR 2 S ØGNE KOMMUNE. Rapport

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE VÅGSLID HØGFJELLSHOTELL GNR. 99, BNR. 52 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Vågslid

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Spissøy, gnr. 27 og 29, Austevoll kommune. Rapport 6 2006 Forord Etter omorganiseringa

Detaljer

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra eldre steinalder under kulturminneregistreringen.

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra eldre steinalder under kulturminneregistreringen. Vår ref.: 06/13204 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Li, gbnr. 39/265 mfl. i kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CO043-5-4,

Detaljer

Funn: Det ble registrert 16 automatiske fredete kulturminner innenfor planområdene

Funn: Det ble registrert 16 automatiske fredete kulturminner innenfor planområdene Vår ref.: 11/02438 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Klommestein, Kolstad og Tverrvei på gbnr. 11/14 og 12/4 m.fl. i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Arkeologisk rapport. Kommune: Åfjord. Bruksnavn: Utmarken. Gårdsnr./bnr.: 58/188. Click here to enter text.

Arkeologisk rapport. Kommune: Åfjord. Bruksnavn: Utmarken. Gårdsnr./bnr.: 58/188. Click here to enter text. Arkeologisk rapport Kommune: Åfjord Bruksnavn: Utmarken Gårdsnr./bnr.: 58/188 Ref.: Arkivsaksnr. 201408576-8 Kopi: Grunneier Åfjord kommune, NTNU - Vitenskapsmuseet Vedlegg: stk. Kulturminne-id: 179313,

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HERDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HERDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, HERDAL LYNGDAL KOMMUNE Herdal Gnr 156, Bnr 2 Rapport ved: Silje

Detaljer

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde F7 Rydningsrøys Mål: Lengde: 4,5 m, bredde 2,5 m, høyde 40 cm. Rydningsrøys på en bergknaus. Steinene er for det meste nevestore, men det er enkelte større steiner. Det er kun et tynt lag med steiner på

Detaljer

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune Rapport ved Frode Svendsen R A P P O RT F R A

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 5 / 2 9 2 0 2. m a r s 2 0 1 6 Registreringsrapport Funn av nyere tids kulturminne. R e g u l e r i n g s p l a n f o r g b n r. 6 8 / 4 5 1 m f l. - B j e r k å s h o l m e n Asker kommune K

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER REGIONALAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Lavoll Gnr 79, Bnr 114 Flekkefjord kommune Pilspiss av flint funnet i PS 6 Rapport ved Ghattas Jeries Sayej. RAPPORT FRA ARKEOLOGISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Nissedal kommune Sandnes

Nissedal kommune Sandnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sandnes GNR. 1, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 3

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I TINN KOMMUNE GAUSTA ØRNES/KLONTEIG GNR. 106 BNR. 1 OG 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Ørnes/Klonteig

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER LØYNINGA, HOLUM GNR.99/17 MANDAL KOMMUNE Deler av planområdet

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA ÅSERAL KOMMUNE Hodna, Austre Øygard gnr 20, bnr 3,4 og 10

Detaljer

Bamble kommune Dalene

Bamble kommune Dalene TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Dalene GNR. 59, BNR. 13 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Dalene Gardsnummer: 59 Bruksnummer:

Detaljer

Drangedal kommune Eidsåsen

Drangedal kommune Eidsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Eidsåsen GNR. 15, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Drangedal Gardsnavn: Eie Gardsnummer: 15 Bruksnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, TRØNGSLA

ARKEOLOGISK REGISTRERING, TRØNGSLA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, TRØNGSLA FLEKKEFJORD KOMMUNE Gnr 102, bnr 23 og 121 Rapport ved

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Knudsmyr Bnr 158, Gnr 3 Kristiansand kommune Rapport ved Vegard Kaasen Engen R

Detaljer

Bø kommune Holta GNR. 53, BNR. 28

Bø kommune Holta GNR. 53, BNR. 28 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Holta GNR. 53, BNR. 28 Fig.1: Sjakt 1 og 2 sett mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Holta Gardsnummer:

Detaljer

Arkeologiske undersøkelser av mulig aktivitetsområde fra steinalder ved Hareid kirke, gnr. 41, bnr. 132, Hareid kommune, Møre og Romsdal

Arkeologiske undersøkelser av mulig aktivitetsområde fra steinalder ved Hareid kirke, gnr. 41, bnr. 132, Hareid kommune, Møre og Romsdal Arkeologiske undersøkelser av mulig aktivitetsområde fra steinalder ved Hareid kirke, gnr. 41, bnr. 132, Hareid kommune, Møre og Romsdal Arkeologisk rapport ved Stian Hatling Seksjon for ytre kulturminnevern

Detaljer

Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren

Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren SAKSNR. 2014/3707 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE Restene etter gartneriet med sørenden av kollen i bakgrunnen. Mot øst. MORTEN BERTHEUSSEN 2015 1 2 R APPORT

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet.

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet. Vår ref.:07/03628 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Gran gbnr. 34/8, i Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr.

Detaljer

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner Vår ref.: 10/8505 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Rykkinveien 100 gbnr 94/23, Bærum kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

Kragerø kommune Langøy

Kragerø kommune Langøy TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Langøy GNR. 24, BNR. 11 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø Gardsnavn: Gardsnummer: 24 Bruksnummer: 11

Detaljer

Nissedal kommune Støylsheia

Nissedal kommune Støylsheia TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Støylsheia GNR. 38, BNR. 4 Figur 1. Heller RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn: Støyl Gardsnummer:

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N HEDDELAND GNR 84 BNR 48

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N HEDDELAND GNR 84 BNR 48 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING HEDDELAND MARNARDAL KOMMUNE GNR 84 BNR 48 Haugen sett mot øst.

Detaljer

ARKEOLOGISK RAPPORT. Tromsdalen Kommune: Verdal Saksnr: 10/04983 Askeladden id: , , , ,

ARKEOLOGISK RAPPORT. Tromsdalen Kommune: Verdal Saksnr: 10/04983 Askeladden id: , , , , ARKEOLOGISK RAPPORT Tromsdalen Kommune: Verdal Saksnr: 10/04983 Askeladden id: 145484, 146732, 147599, 147029, 146750, 147614, 147615, 147606, 147611, 147610, 147617 og 147620 Arkeologisk rapport BAKGRUNNEN

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sande Gnr 14 Bnr 30 Kvinesdal Kommune Figur 1 Flyfoto som viser Sande Rapport ved Ann Monica J. Bueklev

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Digermyr Bnr 153, Gnr 6 Vennesla kommune Rapport ved Vegard Kaasen Engen R A P

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER 1 R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Repstadveien 332 Gnr 67 Bnr 6 Søgne Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett mot nord Rapport

Detaljer

! "!# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn

! !# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn ! "!# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn Nordland fylkeskommune mottok i 2009 melding om oppstart av arbeidet med reguleringsplan i forbindelse med utvinning av industrimineraler og bergarter, og da spesielt

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Ytre Åros Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

BILDØY Fjell kommune. Kulturhistoriske registreringar områdeplan. Rapport 66 2010

BILDØY Fjell kommune. Kulturhistoriske registreringar områdeplan. Rapport 66 2010 BILDØY Fjell kommune Kulturhistoriske registreringar områdeplan nordre bildøy Rapport 66 2010 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret for automatisk freda kulturminne i plansaker

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Leire Gnr 29 Bnr flere Søgne Kommune Figur 1 Flyfoto over del av Leiredalen Rapport ved Ann Monica

Detaljer

Drangedal kommune Solberg Søndre

Drangedal kommune Solberg Søndre TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Solberg Søndre GNR 13/BNR 3,5 Planområdet ligger på østbredden av øvre Toke. Terrenget stiger bratt opp fra vannet de fleste steder.

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

Rapport ved: Silje Hauge

Rapport ved: Silje Hauge N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, AGNEFEST, HOLMSUNDET, ROSFJORD LYNGDAL KOMMUNE Ill. Utsikt mot

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SKIEN KOMMUNE ALVESTAD-RUGTVEDT/KVERNDAMMEN GNR. 225, BNR. 5,12-1 - RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien

Detaljer

2012/4788 Hurum kommune

2012/4788 Hurum kommune 2012/4788 Hurum kommune Nordlig del av planområdet, sett mot SØ Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Søndre Sætrevei Saksnummer 2012/4788 Kommune Gårdsnavn Gårds- og bruksnummer

Detaljer

Kvitnes, Karlsøy kommune

Kvitnes, Karlsøy kommune Rapport arkeologisk sikring/overvåking Trinn 1: Fjerning av grusmasser Kvitnes, Karlsøy kommune Siv Henriksen, juli/oktober 2013 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Seksjon for kulturvitenskap Innholdsfortegnelse

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE TROVASSTJØNN / ØYFJELL GNR. 80, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Trovsstjønn,

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/11359 13. des. 2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Flateby sentrum Enebakk Christine Boon Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innledning

Detaljer

Skien kommune Sanniveien

Skien kommune Sanniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Sanniveien GNR. 80, BNR. 10 OG GNR. 82, BNR. 3 Figur 1. Del av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Reguleringsplan for Lunde.

SØGNE KOMMUNE Reguleringsplan for Lunde. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O G I S K R E G I S T R E R I N G R E G U L E R I N G S P L A N F O R L U N

Detaljer

Porsgrunn kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Herøya Reguleringsplan 09/4533 TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Porsgrunn kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Herøya Reguleringsplan 09/4533 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Herøya Reguleringsplan 09/4533 GNR. 55, 57, 58. Figur 1: IMG_0039. En snøfylt liten steinalderboplass. Tatt mot SV. R A P P O RT F

Detaljer

Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem

Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem GNR. 33, 36, 37 OG 38 Figur 1: Stallen på Haugmoen gård sett mot nord RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Høva barnehage, Nes kommune. 2015/3092 Nes

Høva barnehage, Nes kommune. 2015/3092 Nes Høva barnehage, Nes kommune 2015/3092 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen januar 2016 Saksnavn Høva barnehage gnr 53 bnr 68. 123 og del av bnr 5 Høva - Nesbyen Nes kommune varsel om oppstart

Detaljer

Arkeologisk rapport 2016 : Stordalen hyttefelt. Ytre Årø gbnr. 33/33 i Molde kommune

Arkeologisk rapport 2016 : Stordalen hyttefelt. Ytre Årø gbnr. 33/33 i Molde kommune En tydelig medspiller Arkeologisk rapport 2016 : Stordalen hyttefelt Ytre Årø gbnr. 33/33 i Molde kommune Kristoffer R. Rantala i Innhold Figur... iii Forord... iv 1. Sammendrag... 1 2. Bakgrunn og formål

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar i samband med reguleringsplan for Dørøya, Espevær, gnr. 146 bnr. 154 m.fl., Bømlo

Detaljer

GNR 235 BNR 14 M.FL. KONGSVEIEN 14 (KONGSVEIEN

GNR 235 BNR 14 M.FL. KONGSVEIEN 14 (KONGSVEIEN Oslo kommune Byantikvaren ARKEOLOGISK RAPPORT REGISTRERING GNR 235 BNR 14 M.FL. KONGSVEIEN 14 (KONGSVEIEN FRA KONOWS GATE TIL SJØMANNSKOLEN) Saksnummer: 13/1609 Oppdragsgiver: Oslo kommune - Bymiljøetaten

Detaljer

Tokke kommune Myrstøyl

Tokke kommune Myrstøyl TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Myrstøyl GNR. 123, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: Bruksnummer: 123 Kartreferanse

Detaljer

Tinn kommune Spjelset, Hovin

Tinn kommune Spjelset, Hovin TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Spjelset, Hovin GNR. 152, BNR. 11 F24 Hovin RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Spjelset Gardsnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING DYNGVOLL

ARKEOLOGISK REGISTRERING DYNGVOLL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING DYNGVOLL FARSUND KOMMUNE GNR 27, BNR 9 Kart 1: vises område i generelt

Detaljer

Notodden kommune Løkjelia og Damstul

Notodden kommune Løkjelia og Damstul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Løkjelia og Damstul GNR. 79, BNR. 7-8 Fra Damstul ved Nystulvatnet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden

Detaljer

Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune

Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune Rapport ved Linda Åsheim R A P P O RT

Detaljer

Rapport Eidene i Vindafjord

Rapport Eidene i Vindafjord Rapport Eidene i Vindafjord På oppdrag for Dragseidprosjektet i Vindafjord kommune ble det gjennomført en undersøkelse av eidene i kommunen. Formålet var å registrere veier, landingsplasser og annet som

Detaljer

Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim

Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim RAPPORT 38 2012 REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN Sømme GNR.15 BNR.3 og 46 SOLA KOMMUNE Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim Kulturseksjonen ved Fylkeskommunen er førsteinstans

Detaljer

Skien kommune Bakkane

Skien kommune Bakkane TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Bakkane GNR/ BNR. 216/2, 217/205, 217/283 1: Hovedhuset på Bakkane gård. Bildet er tatt mot vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Arkeologisk registrering

Arkeologisk registrering Nærings-, Samferdsel- og Kulturavdelingen Fylkeskonservatoren i Vest-Agder. Arkeologisk registrering Oftenes Søgne kommune gnr 31 bnr 114 Rapport ved: Rune A. Fredriksen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LØYNING, HOLUM

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LØYNING, HOLUM N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, LØYNING, HOLUM MANDAL KOMMUNE Gnr. 99, Bnr 17 Rapport ved Torbjørn

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, BRENNÅSEN

ARKEOLOGISK REGISTRERING, BRENNÅSEN N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, BRENNÅSEN SONGDALEN KOMMUNE Brennåsen gnr. 76, bnr. 1, 9 og 10

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 2011/11588 12.10.2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. Sørumsand næringspark Sørum kommune gbnr 41/10 m.fl Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus

Detaljer

ARKEOLOGISKEE BEFARING

ARKEOLOGISKEE BEFARING R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE BEFARING Tregde Gnr 32 Bnr 120 Mandal Kommune Figur 1 Foto som viser tjønna, tatt mot sør Rapport ved Ann Monica

Detaljer

Bamble kommune Gartnertomten,Brevikstrand

Bamble kommune Gartnertomten,Brevikstrand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Gartnertomten,Brevikstrand GNR. 92, BNR. 4, 12 Figur 1: Oversiktsbilde over planområdet, med sjakter 1-4 utgravet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Okse Gnr 26 Bnr 4, 11, 35 Søgne kommune

Okse Gnr 26 Bnr 4, 11, 35 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Okse Gnr 26 Bnr 4, 11, 35 Søgne kommune Rapport ved Ingvild Sjøbakk R A P P O RT F R A A R K E O L

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr.10/16116 15 novembre 2011 Registreringsrapport Mastemyr industriområde gnr. 39 Li Helan Recasens Sala Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune 1 Mastemyr industriområde Innhold Innledning... 3

Detaljer

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk GNR. 44, 45, 46, BNR. DIVERSE Figur 1: Dalsfoss-demningen. Tatt mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SELJORD KOMMUNE FOSSHEIM GNR. 121, BNR. 1 Ill 1: Oversiktsbilde, midtre del av området. Mot NNV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Ytre Møll Bnr 128 Gnr 7 Mandal kommune

Ytre Møll Bnr 128 Gnr 7 Mandal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Ytre Møll Bnr 128 Gnr 7 Mandal kommune Figur 1 Deler av Torp på Ytre Møl Rapport ved Ann Monica Jensen

Detaljer

ARKEOLOGISK BEFARING, LENE

ARKEOLOGISK BEFARING, LENE N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK BEFARING, LENE LYNGDAL KOMMUNE LENE GNR.195, 196, 202, 203, 300 Rapport ved:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ODDEMARKA

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ODDEMARKA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ODDEMARKA KRISTIANSAND KOMMUNE GNR 152 BNR 1762 M.FL. Rapport

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N SØGNE KOMMUNE

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N SØGNE KOMMUNE N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O G I S K R E G I S T R E R I N G L I N N E G R Ø V A N G N R. 1 8 SØGNE KOMMUNE

Detaljer

Reguleringsplan Bingeplass 11/2607, Kongsberg kommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2014 Reguleringsplan Bingeplass Saksnavn Saksnummer 11/2607 Kommune Gårdsnavn Reguleringsplan Bingeplass

Detaljer