S P I L L E M I D L E R T I L K U L T U R B Y G G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S P I L L E M I D L E R T I L K U L T U R B Y G G"

Transkript

1 S P I L L E M I D L E R T I L K U L T U R B Y G G VILKÅR DESENTRALISERT ORDNING FOR SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I AKERSHUS Vedtatt av Fylkestinget den Sak 67/09. Arkivref: 2008/

2 Innholdsfortegnelse Vilkår... 4 Innledning... 4 Formål... 4 Hvem kan søke... 4 Hva kan det søkes om tilskudd til... 4 Funksjoner og lokaler som faller utenfor tilskuddsordningen:... 5 Hva er ikke stønadsberettiget... 5 Spesielle forhold knyttet til ombygging og / eller tilbygg... 5 Tilskuddssatser (øvre og nedre grenser)... 5 Aktuell lovgivning... 5 Universell utforming... 6 Forutsetninger for tilskudd... 6 Søknads- og regnskapsskjema... 6 Kulturhuseierens forpliktelser... 6 Saksgang og frister ved søknad om spillemidler... 7 Utbetaling av tilskudd... 7 FORHÅNDSGODKJENNING AV TEGNINGER OG PLANER... 8 A. Tegninger... 8 B. Planer... 8 Søknad om forhåndsgodkjenning av planer... 8 Godkjenningsmyndighet... 9 Saksgang

3 UTFORMING AV PLANER FOR KULTURBYGG GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSER VED FORHÅNDSGODKJENNING Forhåndsgodkjenning av planer og tegninger Bestemmelsene gjelder også ved ombygging av eksisterende kulturbygg Målsetting Behovsoppgaver Romprogram Økonomi Utforming Planvurdering Trafikkskjema hoveddisposisjon Dimensjonering Samlokaliseringsløsninger Estetisk og miljømessig kvalitet KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTETS TILSKUDDSORDNING TIL REGIONALE MØTEPLASSER OG FORMIDLINGSARENAER FOR KULTUR...15 Aktuelle lenker 15 Vedlegg 15 3

4 Vilkår Innledning De tradisjonelle tilskuddsordningene til lokale og regionale kulturbygg opphørte etter søknadsfordelingen i 2004, men tidligere ordninger ble i Akershus prolongert for søknads- og fordelingsåret Etter fordelingen av spillemidler til kulturbygg 2005 ble fylkeskommunens sektorplan for regionale kulturbygg vurdert som gjennomført. Den desentraliserte ordningen som forvaltes av fylkeskommunen er bygget på kultur- og kirkedepartementet nye retningslinjer, men vilkårene er noe justert innenfor den fullmakt departementet ga den enkelte fylkeskommune. De viktigste endringer i forhold til ordningen som gjalt for er: Enkeltorganisasjoner kan f.o.m 2010 også søke. Det åpnes for pilotprosjekter hvor ulike kulturhuskonsept ivaretar mange av kulturarenaens funksjoner. Det er supplert med henvisninger til aktuell lovgivning og informasjon om krav til universell utforming. Det er også foretatt noen mindre redaksjonelle endringer. Formål Spillemidler til kulturbygg skal bidra som delfinansiering til lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Bygningene skal fungere som kulturelle møtesteder for lokalmiljø og /eller region. Lokalene skal være til bruk for alle alders- og befolkningsgrupper og åpne for all lovlig organisasjons-og kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute av religiøse, sosiale eller politiske hensyn. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturhus, men ikke til ordinært vedlikehold eller drift. Hvem kan søke Søkere kan være kommuner, andelslag der alle som ønsker det kan være med, stiftelser eller organisasjoner med demokratisk oppbygging. Hva kan det søkes om tilskudd til Det kan søkes om investeringstilskudd til nybygg, tilbygg/ombygging av eksisterende kulturlokaler og kjøp/ombygging av andre lokaler til kulturbygg. Eksempler på anleggstyper som er stønadsberettiget er samfunnshus, grendehus, organisasjonseide forsamlingshus, kulturbygg med hovedvekt på produksjon og formidling av kultur, kulturbygg der visningslokaler for visuell kunst inngår som en naturlig del, bokbuss. Permanent eller naglefast innredning, som f.eks. kjøkkeninnredning, fast scenerigg, forsterket lydoverføring for hørselhemmede og teleskoptribuner, er stønadsberettiget. Pilotprosjekter innenfor ulike kulturhuskonsept kan bli vurdert, dersom de ivaretar mange av kulturarenaens funksjoner. 4

5 Funksjoner og lokaler som faller utenfor tilskuddsordningen: Lokaler for kommersiell virksomhet, f.eks. verksteder, selskapslokaler og kinobygg, samt museer, faste gallerier, kirkebygg og tradisjonelle biblioteklokaler er ikke stønadsberettiget. Det samme gjelder bygg med funksjoner som er et kommunalt ansvar, som skole, kulturskole, skole- og fritidsordninger samt barnehage. Hva er ikke stønadsberettiget Det ytes ikke tilskudd til erverv av grunn, dekning av gjeld eller til utgifter knyttet til arbeider utenfor 1 meter fra byggets ytre grenser. Eksempel på ikke tilskuddsberettigede enheter er tilførsels- og avløpsledninger for vann og kloakk, tilførselsledninger for elektrisitet, eiendomsgjerde, veier, parkeringsplasser, løst sceneutstyr, bord, stoler m.m. Spesielle forhold knyttet til ombygging og / eller tilbygg Det blir ikke gitt tilskudd til vanlig vedlikehold eller til utbedring av skader som skyldes feil ved planlegging, utførelse eller manglende vedlikehold. Ved ombygging av eksisterende kulturlokaler må tiltakene være begrunnet i nye og endrede behov med hensyn til aktivitet og romstørrelser, eller behov for standardheving av lokalene. Eksempel på standardheving er ombygging av hensyn til funksjonshemmede brukere. ENØK-tiltak, som utskifting av vinduer, etterisolering av tak m.v. må inngå i et samlet varmegjenvinningsopplegg, og det må vedlegges ENØK-rapport som viser beregnet gevinst av tiltakene. Alle søknader om tilskudd til ENØK-tiltak og andre typer ombygginger forutsetter at lokalene har eller vil få universell utforming. Tilskuddssatser (øvre og nedre grenser) For større kulturbygg kan det søkes om inntil en tredel av godkjente kostnader, maks. søknadssum kr 3 mill. For mindre kulturbygg/kulturlokaler kan det søkes om inntil en tredel av godkjente kostnader, maks.søknadssum kr 1 mill. Pilotprosjekt vurderes særskilt, og det kansøkes om inntil en tredel av godkjente kostnader, maks søknadssum kr 2 mill. Prosjekter kostnadsberegnet til under kr er ikke stønadsberettiget. Aktuell lovgivning Det er et vilkår at aktuelle lover følges når det søkes spillemidler til kulturbygg. Blant aktuelle lover kan nevnes: Plan- og bygningsloven Lov om offentlige anskaffelser Konkurranselovgivningen Lov om merverdiavgift Ytterligere informasjon om lover og forskrifter finnes på 5

6 Universell utforming Kulturlokaler som mottar tilskudd skal kunne brukes av alle. Dette gjelder både tilskudd til nybygging og til ombygging. For nærmere krav til utforming vises det til teknisk veiledning i plan- og bygningsloven og til veilederen Bygg for alle, som finnes på departementets hjemmeside. Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) Kap X Brukbarhet. Veileder Universell utforming av kulturbygninger bygninger.pdf Forutsetninger for tilskudd 1. Kulturhus/kulturlokaler skal ha universell utforming, og skal være åpne for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute på grunn av religiøse, sosiale eller politiske hensyn. 2. Kulturhus/kulturlokaler kan eies av en kommune, andelslag der alle som ønsker det kan være med, stiftelser eller av frivillige organisasjoner med demokratisk oppbygging. 3. Behov, vedtekter, driftsplan og romprogram/tegninger skal forhåndsgodkjennes av kommunen. 4. Huseieren utformer selv nærmere regler for bruken av huset, jfr. pkt.1. Huseieren har anledning til å forby servering av alkohol i huset. Oppstår det tvist om bruken av huset, avgjøres tvisten av kommunestyret eller den kommunestyret bemyndiger. 5. Dersom huset ikke lenger blir brukt i samsvar med det opprinnelige formål, kan det medføre at mottatt spillemiddeltilskudd må tilbakebetales. Søknads- og regnskapsskjema Akershus fylkeskommunes søknadsskjema skal benyttes ved søknad. Prosjekter som får tilsagn om spillemidler skal levere regnskapssammendrag når arbeidene er ferdig og regnskapene er avsluttet. Begge skjema finner en på fylkeskommunens hjemmesider - Velg Søke tilskudd. Kulturhuseierens forpliktelser Huseier har plikt til å holde huset åpent for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet i 20 år etter ferdigstillelse av bygget. Huseier plikter å holde bygget i godkjent teknisk stand, samt påse at de sikkerhetsforskrifter som gjelder for bygget/kulturlokalene etterleves. For øvrig skal bygget vedlikeholdes slik at det ikke forringes utover det som følger av normal slitasje og elde. Huseier plikter å føre regnskap for prosjektet. Sluttregnskap skal føres på regnskapsskjema utarbeidet av fylkeskommunen. Sluttregnskapet skal revideres av kommunerevisjonen/ distriktsrevisjonen og oversendes fylkeskommunenen før fastsetting av størrelsen på sluttutbetaling av spillemidlene. 6

7 Nedlegging, bruksendring eller midlertidig stenging av huset for mer enn 3 måneder forutsetter skriftlig forhåndssamtykke fra fylkeskommunen. Salg, deling eller overføring av driften av bygget til andre en tilskuddsmottaker kan ikke skje uten skriftlig forhåndssamtykke fra fylkeskommunen. Dersom noen av ovennevnte vilkår misligholdes, kan fylkeskommunen skriftlig kreve tidligere utbetalt tilskudd tilbakebetalt innen 30 dager. Fylkeskommunen kan kreve tvangssalg av bygget dersom huseier ikke betaler innen den fastsatte fristen. Det regnes om mislighold hvis anleggseier avvikler driften, innstiller betalingene, søker gjeldsforhandling, tvangsakkordforhandling, går konkurs eller blir satt under tvangsforfølging. Saksgang og frister ved søknad om spillemidler Det skal søkes på det søknadsskjemaet som er utarbeidet av fylkeskommunen. Søknad med nødvendige vedlegg sendes den kommune hvor bygget ligger/ skal ligge. Kommunen fastsetter egen søknadsfrist, og sender vedtatt prioritert innstilling og søknadene til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år. Det må påregnes minst to måneders behandlingstid i kommunen. Søknader som er godkjent tidligere, men som ikke har fått tilsagn om midler/event. sluttilsagn, kan søke på nytt. Nytt søknadsskjema må fylles ut, men dersom det innholdsmessig ikke er foretatt endringer i søknaden, kan det henvises til tidligere innsendte vedlegg. Kultur-og kirkedepartementet meddeler fylkeskommunene tildelte rammebeløp ca.1.mai. Fylkeskommunen fordeler det tildelte rammebeløpet i mai/juni, og underretter søkerne og departementet om resultatet av behandlingen. Departementets overførte rammebevilgning settes inn på rentebærende konto. Opparbeidede renter og inndratte midler skal først og fremst være tilgjengelig ved behandling av klagesaker, men kan ellers benyttes til formålet med tilskuddsordningen. Søkerne har klagerett. Fylkeskommunen informerer søkerne rutinemessig om klageadgangen i brev om avslag på søknad om støtte, og henviser til skjema Klage på forvaltningsvedtak på siden Utbetaling av tilskudd Søkere som har fått skriftlig tilsagn om spillemidler sender utbetalingsanmodning og regnskapssammendrag til kommunen. Kommunen sender utbetalingsanmodning, regnskapssammendrag samt uttalelse fra kommune-/distriktsrevisjonen til fylkeskommunen. Delutbetalingens størrelse vurderes ut fra prosjektets framdrift og likviditetsbehov. Sluttutbetaling skjer når fylkeskommunen har mottatt ferdigattest og sluttregnskap med uttalelse fra kommune- /distriktsrevisjon. Inntil revidert regnskap foreligger er fylkeskommunen pålagt å holde tilbake minst 10 % av tilsagnsbeløpet. 7

8 FORHÅNDSGODKJENNING AV TEGNINGER OG PLANER Før det sendes søknad om spillemidler må det søkes kommunen om forhåndsgodkjenning av tegninger og planer. Det følgende er redigerte versjoner fra departementets tidligere utgitte bøker: Lokale og regionale kulturbygg- mål og utforming 1994 og Lokale og regionale kulturbygg - Retningslinjer for søknad om statsmidler 2001 (V-0821). A. Tegninger Følgende tegninger skal følge søknad om forhåndsgodkjenning: Oversiktskart/kommunekart, som viser hvor huset er plassert i forhold til det området det skal betjene.(økonomisk kartverk 1:5000). Situasjonsplan( kotesatt) i målestokk 1:500 eller 1:200. Arealdisponeringen av bygninger, veier, parkering, grøntarealer/beplantning og arealer for lek/opphold må framgå. På situasjonsplanen må det vises hvilket område som disponeres, og eventuell sikring av arealer for utvidelse. Den totale planen for utbyggingen må skisseres, og eventuell oppdeling i byggetrinn angis. Plantegninger av alle etasjer i målestokk 1:100 ( også kjeller). Fast innredning i toalett,dusjrom,garderobe og kjøkken må inntegnes, samt repos og eventuelle ramper for rullestolbrukere. Snitt i mål 1:100, som viser takhøyde og eventuelle nivåforskjeller i gulv. Snitt gjennom scene og sal, eventuelt med amfiløsning, må vises. Fasadetegning i mål 1:100. Eventuelle ramper for rullestolbrukere må tegnes inn. Dokumentasjon av nabobebyggelsens og landskapets karakter. Det kan benyttes oppriss, snitt, aksonometri, perspektiv, modellfoto, fotografi eller 3D-modell. Tilleggsopplysninger: Ved ombygging av eller tilbygg til eksisterende bygg kreves det: Tegninger av eksisterende hus, før ombygging. Planer av alle etasjer, snitt og fasader i mål 1:100 eller mål 1:200. (Ett sett tegninger). Tilstandsrapport. Ved søknad om tilskudd til ENØK-tiltak, må ENØK-rapport vedlegges. B. Planer Søknad om forhåndsgodkjenning av planer Tegninger og planer som legges til grunn for søknad om spillemidler, må være forhåndsgodkjent før bygging starter og før søknad om midler kan fremmes. 8

9 Godkjenningsmyndighet Godkjenningen av kulturbygg/kulturlokaler er delegert til kommunene. Det skal fremgå av påtegning/stempel på tegningene hvem som har gitt godkjenningen. Det skal også utarbeides et eget godkjenningsbrev ved forhåndsgodkjenning av planer, der det klart framgår at dette gjelder forhåndsgodkjenning som kulturbygg. Byggesaksbehandling i det lokale bygningsråd erstatter ikke forhåndsgodkjenning. Saksgang Søknad om forhåndsgodkjenning av planer sendes av byggherren til kommunen. Søker må påse at søknaden er fullstendig, med alle nødvendige bilag. Forhåndsgodkjente planer skal ligge ved søknad om midler til fylkeskommunen. Tegninger og beskrivelser som skal følge søknad om statsmidler, må være påført godkjenningsstempel innen 15.januar. Eget godkjenningsbrev skal følge saken. Forhåndsgodkjenning har gyldighet i tre år. Dersom ikke byggearbeidene er igangsatt innen tre år, kan det søkes om fornyet godkjenning. Merk: Forhåndsgodkjente planer medfører ikke automatisk et framtidig statlig tilskudd til bygget. Ved endring av planer etter at forhåndsgodkjenning er gitt, skal endrede tegninger sendes inn til fornyet vurdering og eventuell ny forhåndsgodkjenning. 9

10 UTFORMING AV PLANER FOR KULTURBYGG GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSER VED FORHÅNDSGODKJENNING Disse bestemmelsene skal være til hjelp for de som skal forestå forhåndsgodkjenning av planer for kulturbygg i kommunene. 1. Forhåndsgodkjenning av planer og tegninger Forhåndsgodkjenning skal påse at bygget er planlagt ut fra reelle behov i lokalsamfunnet, at planene er i overenstemmelse med de funksjonelle krav som stilles til denne type lokaler, og at de estetiske kvalitetene er ivaretatt for bygget i seg selv og i forhold til omgivelsene. Forhåndsgodkjenningen skal også påse at bygget er i overenstemmelse med fylkeskommunens definisjon av kulturbygg og kommer inn under tilskuddsordningen. 2. Bestemmelsene gjelder også ved ombygging av eksisterende kulturbygg Kravene som stilles for nybygg, gjelder generelt også for ombygging. Ved ombygginger må det likevel åpnes for et visst skjønn, ut fra hva som er praktisk mulig å få til, og ut fra vernehensyn for eldre, bevaringsverdige bygninger. Ved ombygging skal planene bygge på en tilstandsrapport, som gjør rede for tekniske, økonomiske og funksjonelle forhold i bygget. Vurderingen og rapporten skal utføres av en person med relevant fagkompetanse. 3. Målsetting Målsettingen med kulturbygget må klargjøres og skal danne utgangspunkt for planleggingen og driften av bygget. 4. Behovsoppgaver Aktivitetene bør styre planene. Undersøkelser av reelle behov skal danne grunnlag for planene, og for utformingen og dimensjoneringen av bygget. Alle lag, foreninger og andre grupper som kan forventes å bruke huset, bør forespørres om behov. Behovsoppgaver for de enkelte lag/brukergrupper skal angi: type aktivitet det skal gis rom for rombehov med angitt areal og forventet antall deltakere antatt ganger pr.måned de forskjellige brukergrupper regner med å benytte lokalene. Bruk på dag- og kveldstid bør framgå. Samlet behovsoppgave- grunnlag for romprogram. På basis av behovsoppgavene fra de enkelte lag/brukergrupper, samt egne målsettinger for bygget og vurderinger vedrørende driften, skal byggherren utarbeide en behovsoppgave over samlet, forventet bruk av bygget. Den samlete behovsoppgaven skal ligge til grunn for utarbeidelsen av romprogrammet. 5. Romprogram Det skal foreligge et foreløpig og spesifisert romprogram for bygget som grunnlag for utarbeidelse av forprosjekt. Både de ulike funksjoner som lokalene skal romme, og tidsaspektet for bruken av de ulike rommene, må framgå her. I rom som skal fylle ulike funksjoner, må hovedfordelingen og øvrige funksjoner defineres. Ved fast scene må de ulike bruksområder framgå og prioriteres. 10

11 6. Økonomi Det må sikres god utnyttelse av lokalene og realistiske planer for driften. Et enkelt kostnadsoverslag for bygging, samt en foreløpig plan for finansiering og drift av huset, skal vurderes. Den endelig vurderingen av de økonomiske forhold skal foretas av fylkeskommunen ved behandling av søknad om statsmidler. 7. Utforming Kulturhuset må gis en god estetisk utforming i samsvar med bygningens funksjon og med respekt for bygde og naturgitte omgivelser. De enkelte rom må gis en utforming som ivaretar funksjonen, eventuelt flere funksjoner, på en god måte. Det vises forøvrig til utførlig omtale i pkt.12: Estetikk og miljømessig kvalitet. 8. Planvurdering Arealdisponeringen med bygninger, adkomst, utendørs oppholdsarealer/ plassdannelser, beplantning /grøntarealer og adkomst for nødvendig transport, skal vurderes.dersom bygging skal foregå i flere byggetrinn, skal det foreligge skisser for det totale prosjekt, og utbyggingen skal vurderes samlet. Planene for bygget/lokalene skal vurderes i forhold til trafikkskjema, som påser at de ulike deler i anlegget kan brukes og fungere uavhengig av hverandre og sammen som et hele. Hensynet til rasjonell drift skal også vurderes. Ved samlokaliserings- og sambruksløsninger med andre typer lokaler, må det påses at alle deler av anlegget vil fungere tilfredsstillende. Planvurderinger ut fra andre funksjoner, som skole, barnehage eller bibliotek, er det likevel opp til andre å foreta. Alle deler av anlegget som brukerne har adgang til, skal kunne nås og benyttes av brukere med funksjonshemninger (orienterings- og bevegelseshemmede) (Rampe, dør- og gangbredder, HC-toalett m.m.). Spesielt om universell utforming Det vises til kap X "Brukbarhet" i Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk, og spesielt til følgende underpunkter: 10-1 Generelle krav til brukbarhet: "Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at en hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for orienterings- og bevegelseshemmede." Utearealer ( 10-2 og 10-21) Planløsning ( 10-31, 10-32, samt om belysning) Tekniske hjelpemidler ( 10-41, og 10-43) Kommunikasjonsveier ( 10-5, og 10-52) For å sikre gode forhold for hørselhemmede brukere, stilles det som betingelse at Forsterket lydoverføring blir fulgt opp. Her står: Rom i publikumsbygning der forsterker og høytalersystem for kommunikasjon med publikum er montert, skal være utstyrt med teleslynge, infrarødt lydoverføringssystem eller tilsvarende system for lydoverføring. 11

12 Rom med forsterket lydoverføring skal ved inngangen være tydelig merket for å gjøre oppmerksom på at slikt anlegg er installert. 9. Trafikkskjema hoveddisposisjon Hovedprinsippet i trafikkskjemaet skal være: hovedinngang må være romslig og lett å finne fra hovedadkomst det skal være direkte forbindelse fra inngangshall/vestibyle til sal og møterom publikumsgarderobe og toalettavdeling. eventuelt kjøkken skal direkte kunne betjene sal og møterom 10. Dimensjonering Det skal påses at alle rom er riktig dimensjonert i forhold til behovsoppgaven. Det er ikke krav om fast scene. De ulike bruksområder for sal og scene eller podium må beskrives og gis en prioritering i forhold til planlagt bruk. Denne prioriteringen skal ligge til grunn for dimensjoneringen og utformingen av salen og sceneløsningen og nødvendige tilskuddarealer. Foruten sal vil det være behov for gode rom for møter og andre aktiviteter, slik det framgår av målsettingen for huset, behovsoppgaven og romprogrammet. Spesielt om teater-, musikk- og utstillingslokaler: Teater: Aktuelle teatre på lokalt og evt. regionalt nivå skal forespørres om behov, og bør bidra i vurderingen av de konkrete planforslag. Dersom det ønskes godkjenning som C-scene, anbefales at nærmeste regionteater forespørres om å vurdere planene. Ønskes godkjenning som B-scene, skal planer sendes Riksteatret for en uttalelse, før forhåndsgodkjenning. Eventuell uttalelse fra Riksteatret vedlegges søknad om forhåndsgodkjenning. Musikklokaler: Saler over 200 m 2 for akustisk musikk må oppfylle Norsk musikkråds krav til romvolum pr. person og til etterklangstid. Planer og akustisk redegjørelse skal sendes Norsk musikkråd for uttalelse før forhåndsgodkjenning. Eventuell uttalelse vedlegges søknad om forhåndsgodkjenning. Utstillingslokaler: Dersom lokalene skal benyttes til vandreutstillinger, bør planene/tegningene for utstillingslokalene sendes Riksutstillinger for uttalelse. Eventuell uttalelse vedlegges søknad om forhåndsgodkjenning. Dimensjoneringsgrunnlaget for de enkelte rom vil normalt være: - vestibyle: m 2 pr. person, med plass til 70-80% av publikum i sal og møterom/aktivitetsrom - sal: m 2 pr. person med stoler, og m 2 med bord og stoler - møterom: m 2 pr. person - publikumsgarderobe: m 2 pr. 100 personer - toaletter: 1 stk. pr 50 personer, forhold mellom dame- og herretoalett ca 3:2. - lagerplass til sal for samtlige stoler og bord - bøttekott: stort nok til moderne rengjøringsmaskiner En del rom må dimensjoneres ut fra spesifikasjon i behovsoppgaver/romprogram: - aktivitetsrom/verksteder/utstilling - tilskuddarealer for scene (garderober, lagerplass evt verksted) - lagerplass for de ulike brukerne - kjøkken (for anretning eller for matproduksjon) inklusiv lagerrom - kontor/oppholdsrom for personalet 12

13 Tilskuddareal for driften, som lagerrom, tekniske rom og kontor/ oppholdsrom for personalet, blir ofte undervurdert. Det er avgjørende for driften at det avsettes nok areal til disse funksjonene. 11. Samlokaliseringsløsninger Kulturbygg/kulturlokaler kan samlokaliseres med bygg tillagt andre funksjoner. Ved samlokaliseringsløsninger skal det foretas areal- og kostnadsfordeling mellom de ulike enhetene som inngår i prosjektet, og på det grunnlag fremmes søknad om spillemidler til de tilskuddsberettigede arealene. 12. Estetisk og miljømessig kvalitet Den estetiske og miljømessige kvaliteten ved kulturbygg som bygges med offentlig tilskudd, skal tillegges vekt. Kulturbygg danner den fysiske rammen for ulike kulturopplevelser, for større forsamlinger og for enkeltpersoner, ved høytider og i hverdagen. Kulturbygget bør derfor plasseres sentralt, og det må stilles store krav til utformingen. Arkitektonisk kvalitet bidrar til at mange brukergrupper ønsker å bruke huset og til å sikre fleksibilitet og langsiktig bruk av huset. Estetikk er definert som "den kunnskap som kommer gjennom sansene" (av det greske ordet "aisthetis" - som har med det vi sanser å gjøre). I byggesammenheng definerer man gjerne estetikk som læren om "hva som passer" i situasjonen, altså i forhold til sted og tid. God estetisk kvalitet knyttes til hva vi opplever som vakkert, ønskelig, verdifullt osv. og omhandler derfor verdier og ikke kvantitative egenskaper hos bygningen eller anlegget. I en byggesak kan ikke estetikk sees løsrevet fra helheten. Estetikk er ikke tilfeldig dekor på anlegget. Estetikk, funksjon og teknikk er aspekter som inngår i begrepet arkitektonisk kvalitet. Se veilederen Estetikk i Plan og byggesaker T-1179 fra Miljøverdepartementet. De akustiske forholdene vil også virke inn på hvordan utøvere og publikum opplever arrangement i kulturhuset, og dermed på opplevelsen av estetisk kvalitet. Den estetiske og miljømessige kvaliteten avhenger bl.a. av: o byggherrens faglige ambisjoner og mål o faglig dyktige rådgivere (arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, akustiske rådgivere, kunstnere og andre sakkyndige) o gode og kreative prosesser o gjennomtenkt bruk av ressurser o god dialog med brukergrupper og fagmiljøer på de ulike kulturområder o et godt planleggings- og prosjekteringsgrunnlag (for eksempel stedsanalyser) o kommunal plan- og byggesaksbehandling. Estetisk og miljømessig kvalitet bør derfor vektlegges i hele planprosessen. Utforming av mål/ambisjonsnivå bør defineres tidlig og sikres gjennom hele prosessen. Sikring av kvalitet gjennom den kommunale plan- og byggesaksbehandlingen Plan- og bygningsloven angir de formelle spillereglene for planlegging av det enkelte prosjekt, fra innpassing i kommuneplan/kommunedelplan fram til godkjenning av detaljerte tegninger. Kommunen skal gi både overordnede og mer detaljerte rammer for arealbruk og 13

14 estetisk utvikling i kommunen. Utbygger (tiltakshaver) pålegges ansvar for å legge fram gode planer som ivaretar alle relevante hensyn. Samordning av rammer og enkeltprosjekt bør baseres på en åpen debatt mellom utbygger og kommune. Innføring av forhåndskonferanse er et ledd i denne prosessen (jf i plan- og bygningsloven). Det finnes sjelden fasitsvar for god utforming av kulturbygg, og løsninger må utvikles ut fra lokale forhold. Gjennom bestemmelser i plan- og bygningsloven er hensynet til estetikk tillagt økt vekt. (Jf 29-2 Visuelle kvaliteter). Plan- og bygningslovens formålsparagraf sier noe om estetikk, jf. 1.1, femte ledd: Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. Forhåndsgodkjenning av planer i forbindelse med søknad om statlig tilskudd Forhåndsgodkjenning av kulturbygg/kulturlokaler som betingelse for å kunne søke om spillemidler, kommer i tillegg til kommunens byggesaksbehandling og utføres av kommunen. En slik forhåndsgodkjenning går lenger enn ved byggesaksbehandlingen i å vurdere byggets egnethet ut fra funksjonen som kulturbygg. Ved forhåndsgodkjenningen skal det estetiske tillegges vekt og kan få avgjørende betydning for godkjenning. Både estetisk kvalitet av bygget/anlegget i seg selv og i forhold til omgivelsene skal vurderes. Ved innsending av planer for forhåndsgodkjenning må det være innsendt tilstrekkelig materiale til at dette blir belyst. Sjekkliste for vurdering av estetisk og miljømessig kvalitet ved forhåndsgodkjenning: Plassering og arealdisponering som samsvarer med byggets intensjon om å være et møtested. Bygget, utearealer for opphold og grøntanlegg/beplantning, overgangssoner inne-ute, adkomstforhold og parkering skal danne en god helhet. Gode romløsninger, romsammenhenger og forbindelseslinjer. De enkelte rom gis en utforming som tar hensyn til bruk, eventuelt flerbruk. Romformer og romdimensjoner som ivaretar akustiske hensyn. Estetisk kvalitet i byggets eksteriør. God komposisjon av volumer, flater og farger. Utformingen av bygget må i tilstrekkelig grad ta hensyn til omgivelsene, og samspill med eksisterende bebyggelse og viktige elementer i området rundt: - bevisst holding til stedets egenart, i forhold til bygningsstruktur, takformer, farger med mer i omkringliggende bebyggelse - bevisst holdning til uteområder, plasser, veier m.m. - bygget avsluttes mot terrenget på en god måte. Ved tilbygg til eksisterende hus blir det viktig å forholde seg til byggets opprinnelige karakter, og vurdere hvilke estetiske elementer som bør beholdes og hva som kan og bør endres. Gjennomtenkt ressursbruk. Tilrettelegging for fleksibel bruk og tilpasningsmuligheter ved framtidige endringer. Miljøvennlige løsninger i bygget med hensyn til energi, materialer, inneklima og belysning. 14

15 Materialbruk må vurderes ut fra funksjonelle og estetiske hensyn (inklusiv akustiske), og ut fra holdbarhet over tid. Bygningsmaterialer bør være bestandige, miljøvennlige og om mulig lokale. Kunstnerisk utsmykning. Det bør opplyses om det er avsatt midler til dette formålet. Det stilles ikke krav om konkretisering av kunstnerisk utsmykning ved forhåndsgodkjenning. En bør imidlertid være oppmerksom på at en integrert utsmykking, der denne framstår som en del av en samlende helhet, krever en tett kommunikasjon mellom arkitekt, byggherre og kunstner på et tidlig stadium i planprosessen. Det vises for øvrig til veileder T-1179 "Estetikk i plan- og byggesaker" fra Miljøverndepartementet. KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTETS TILSKUDDSORDNING TIL REGIONALE MØTEPLASSER OG FORMIDLINGSARENAER FOR KULTUR Kultur- og kirkedepartementet gir tilskudd til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur. Retningslinjer for denne ordningen finner en på departementets hjemmesider: / kultur- og kirkedepartementet / Tema / Kultur / Kulturbygg. Kopi av søknaden som skal sendes direkte til departementet bes sendt Akershus fylkeskommune, avdeling for regional utvikling. Enkelte søkere vil søke samfinansiering mellom departementets tilskuddsordning og den desentraliserte fylkeskommunale tilskuddsordningen. Aktuelle lenker o Vilkår, Søknadsskjema og skjema for regnskapssammendrag o / Kultur- og kirkedepartementet / Tema / Kultur / Kulturbygg o o Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) Kap X Brukbarhet. o Veileder Universell utforming av kulturbygninger bygninger.pdf o Veilederen Estetikk i Plan og byggesaker T-1179 fra Miljøverdepartementet. Vedlegg Søknadsskjema Skjema for regnskapssammendrag 15

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus

Detaljer

For andelslag og stiftelser skal vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen.

For andelslag og stiftelser skal vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen. Retningslinjer for lokale kulturbygg i Rogaland Hva er et lokalt kulturbygg? Lokale kulturbygg er fellesbenevnelsen for samfunnshus, mindre kulturhus, grendehus, allaktivitetshus, verksted for ulike fritidsaktiviteter,

Detaljer

Kulturbygg 2014 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013

Kulturbygg 2014 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013 1 Formål: Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell

Detaljer

Spillemidler til kulturhus.

Spillemidler til kulturhus. Spillemidler til kulturhus. Vilkår for søknad om spillemidler etter desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg i Nord- Trøndelag Innledning Denne orienteringen om vilkår for søknad er utarbeidet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS 1. JANUAR 2017

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS 1. JANUAR 2017 RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS 1. JANUAR 2017 1 Formål Fylkesplan for Troms 2014-2025 er regionens felles plattform for det regionale utviklingsarbeidet i Troms. En

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Nord- Trøndelag

Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Nord- Trøndelag Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Nord- Trøndelag Revidert pr 06.12.2013. Tilskuddsordningen er etablert med grunnlag i rundskriv V-16N/2009 Desentralisert ordning for tilskudd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV DESENTRALISERT ORDNING FOR TILSKUDD TIL KULTURBYGG

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV DESENTRALISERT ORDNING FOR TILSKUDD TIL KULTURBYGG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV DESENTRALISERT ORDNING FOR TILSKUDD TIL KULTURBYGG Fastsatt av Kulturdepartementet og gjelder fra 1. januar 2010 1 FORMÅL Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger

Detaljer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er angitt nederst på dokumentet. Sjekkliste/Besktrivelse av krav til vedleggene

Detaljer

Hva kan det søkes om tilskudd til Det kan søkes om støtte til regionale kulturbygg og sentrale kulturbygg i kommunene.

Hva kan det søkes om tilskudd til Det kan søkes om støtte til regionale kulturbygg og sentrale kulturbygg i kommunene. Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer i Rogaland Vedtatt i FT-sak 89/16 den 25. oktober 2016. Søknadsfrist: 1. mai Formål Rogaland fylkeskommune skal bidra til at det bygges kulturbygg som er av

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til regionale idrettsanlegg. Vedtatt i FT-sak 89/16 den 25. oktober Søknadsfrist: 1. mai

Retningslinjer for tilskudd til regionale idrettsanlegg. Vedtatt i FT-sak 89/16 den 25. oktober Søknadsfrist: 1. mai Retningslinjer for tilskudd til regionale idrettsanlegg Vedtatt i FT-sak 89/16 den 25. oktober 2016 Søknadsfrist: 1. mai Formål Rogaland fylkeskommune skal legge til rette for at barn, unge og voksne skal

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V-15 B/ /02463 ID/ID1 mro

Nr. Vår ref Dato V-15 B/ /02463 ID/ID1 mro Rundskriv VEDLEGG 1 Til kommuner og fylkeskommuner Nr. Vår ref Dato V-15 B/2004 2004/02463 ID/ID1 mro 15.06.2004 ORIENTERING OM TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET FOR 2005

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: 09.01.2015 NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT

Detaljer

Lokale og regionale kulturbygg

Lokale og regionale kulturbygg DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Retningslinjerjuli 2001 Lokale og regionale kulturbygg Retningslinjer for søknad om statsmidler DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Retningslinjer, juli 2001 Lokale og regionale

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Spillemidler. For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg. Foto: Shutterstock.

Spillemidler. For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg. Foto: Shutterstock. Spillemidler For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg Foto: Shutterstock.com 1 HVEM KAN SØKE? Kommune Fylkeskommune Idrettslag Borettslag/velforeninger

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus 1 1 2 Forord Forliket om stat-kirke fra 2008 inneholder et punkt om livssynsnøytrale seremonirom som skal være tilgjengelig for gravferd

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus 1 1 2 Forord Forliket om stat-kirke fra 2008 inneholder et punkt om livssynsnøytrale seremonirom som skal være tilgjengelig for gravferd

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Tilskuddsordninger innen kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune

Tilskuddsordninger innen kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune Tilskuddsordninger innen kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune Dette er en oversikt over alle tilskuddsordninger innen kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune. I løpet av arbeidet med Regional kulturplan

Detaljer

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen 1. Innledning Denne folderen er utarbeidet på bakgrunn av Kultur- og kirkedepartementets bestemmelser

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 Agenda Spillemiddelprosessen Spillemiddelsøknad Regnskap og revisjon Kompensasjon mva Erfaring fra søker SPILLEMIDLER HVA ER DET? Spillemidler er overskudd fra spillene i Norsk

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Aust-Agder f.o.m. 2015

Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Aust-Agder f.o.m. 2015 Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Aust-Agder f.o.m. 2015 Aust-Agder fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer. Målet med tilskuddsordningen for

Detaljer

Fylkeskommunens midler ses i sammenheng med statlige spillemidler til kulturbygg.

Fylkeskommunens midler ses i sammenheng med statlige spillemidler til kulturbygg. R etningslinjer for tilskudd til kulturarenaer i Rogaland Vedtatt i fylkestinget 08.12.15 sak 113/15 Rogaland fylkeskommune skal bidra til at det bygges kulturbygg som er av regional interesse, og gir

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer

Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Retningslinjene ble vedtatt av fylkesrådet 24.06.2013 (sak 156/13) og er gyldige f.o.m. tildelingsåret 2014. Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer

Detaljer

Retningslinjer for spillemidler til kulturarenaer i Akershus. Gjeldende fra 24. september 2012

Retningslinjer for spillemidler til kulturarenaer i Akershus. Gjeldende fra 24. september 2012 Retningslinjer for spillemidler til kulturarenaer i Akershus Gjeldende fra 24. september 2012 1 1 Hovedbilde forside: Kameleon. Foto; Svein Ove Kirkhorn. Performance; Svein Ove Kirkhorn og elever ved Austmarka

Detaljer

Foto: istock.com. Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer

Foto: istock.com. Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Foto: istock.com Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Alle foto: istock Østfold fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer, fra «Desentralisert ordning

Detaljer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Rådhuset Håkon den Godes gate 30 Postboks 130 7601 Levanger Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Detaljer

Rapportering - desentralisert ordning for kulturbygg Rapportering til Kulturdepartementet (KUD) fra fylkeskommunene

Rapportering - desentralisert ordning for kulturbygg Rapportering til Kulturdepartementet (KUD) fra fylkeskommunene Fylkeskommune: Felt skal fylles ut Dato for utfylling: Rapportering - desentralisert ordning for kulturbygg Rapportering til Kulturdepartementet (KUD) fra fylkeskommunene Tabell 1 - Oversikt konto (totaltall

Detaljer

Tilskudd til istandsetting av kulturminner

Tilskudd til istandsetting av kulturminner Oslo kommune Byantikvaren Informasjonsark Tilskudd til istandsetting av kulturminner Orientering om tilskudd til istandsetting av kulturminner i Oslo Byantikvaren skal fordele kommunale tilskuddsmidler

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Innledning spillemidler Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene Spillemiddelsøknaden

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

Hva skal søknaden inneholde når er søknaden komplett? v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjefen Haugesund kommune

Hva skal søknaden inneholde når er søknaden komplett? v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjefen Haugesund kommune Hva skal søknaden inneholde når er søknaden komplett? v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjefen Haugesund kommune AKTUELLE DOKUMENTER VED SØKNAD SAK10 kap. 5 Presenteres i oversiktlig form Søknadsskjema

Detaljer

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere TEK forslag til Universell utforming Mye språklig endring Flere krav senere Universell utforming Definisjon Universell utforming innebærer at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk,

Detaljer

Tilskuddsordninger innen kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune

Tilskuddsordninger innen kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune Tilskuddsordninger innen kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune Dette er en oversikt over alle tilskuddsordninger innen kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune. I løpet av arbeidet med Regional kulturplan

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Retningslinjer for forvaltning av spillemidler til kulturbygg i Finnmark

Retningslinjer for forvaltning av spillemidler til kulturbygg i Finnmark Retningslinjer for forvaltning av spillemidler til kulturbygg i Finnmark Vedtatt, 07.03.2017 1 Innhold 1 Om ordningen... 3 2 Formål... 3 3 Hvordan kan du søke?... 3 4 Kunngjøring... 3 5 Hvem kan søke?...

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

1. Søkjar. 2. Namn, type anlegg og evt. anleggsnr på prosjektet. 3. Underskrift. For kommunen

1. Søkjar. 2. Namn, type anlegg og evt. anleggsnr på prosjektet. 3. Underskrift. For kommunen Sogndal kommune Sogndal Kommune Søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av planar Føresegn om idrettsfunksjonell førehåndsgodkjenning er oppgitt nederst på dokumentet Skildring av krav til vedlegga

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE Fiskerihavn : Lovund Kommune : Lurøy Fylke : Nordland Organisasjonsnummer

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for. boligsosialt kompetansetilskudd. Alle skal bo godt og trygt

HB 8.B.24. Veileder for. boligsosialt kompetansetilskudd. Alle skal bo godt og trygt HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Innledning Side 3 1. Formål Side 4 2. Tildelingskriterier Side 4 3. Tilskuddsutmåling Side 4 4. Prioriteringer

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Førde 15. oktober 2015 Frode Langø Idrettsavdelingen Hvem kan søke om spillemidler? I hovedsak : kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og oversendes Kystverket innen 1.mai d.å.

Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og oversendes Kystverket innen 1.mai d.å. Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet utdyping i sjø ved tidligere Hovland ferjeterminal i EIGERSUND KOMMUNE Fiskerihavn : Hovland, Egersund Kommune : Eigersund

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE Fiskerihavn : Eggum Kommune : Vestvågøy Fylke : Nordland Organisasjonsnummer

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer FORMÅL Tilskotta skal bidra til egna lokale, bygningar og utearena som gir rom for ulik kulturell verksemd. Tilskott kan gjevast til kulturhus,

Detaljer

TEMAKVELD SPILLEMIDLER - LEVANGER OG VERDAL STJØRDAL STEINKJER LEVANGER GRONG

TEMAKVELD SPILLEMIDLER - LEVANGER OG VERDAL STJØRDAL STEINKJER LEVANGER GRONG TEMAKVELD SPILLEMIDLER - LEVANGER OG VERDAL 18.04 STJØRDAL 25.04 STEINKJER 10.05 LEVANGER 23.05 GRONG Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer

Deres ref; 05/ KEK Oslo,

Deres ref; 05/ KEK Oslo, Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 0032 Oslo Deres ref; 05/1435-23 KEK Oslo, 15.09.06 Høring endringer i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven ( TEK )

Detaljer

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009 Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09 Til adressater i henhold til vedlagt liste Byggesak Sandnes, 08.05.2009 Deres ref.: Vår ref : 200701287-7 Saksbehandler: Paul Korsberg Arkivkode : O: :

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074200 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Datert: 23.01.2015 Sist revidert:

Detaljer

Retningslinjer. Kap. 310 post 75. Tilskudd til privateide kirkebygg. Kulturdepartementet 19. februar 2010

Retningslinjer. Kap. 310 post 75. Tilskudd til privateide kirkebygg. Kulturdepartementet 19. februar 2010 Retningslinjer Kap. 310 post 75 Tilskudd til privateide kirkebygg Kulturdepartementet 19. februar 2010 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd Kap 310 Tilskudd til trossamfunn med mer og privateide

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer (vedteke i Kultur- og folkeshelseutvalet 08.05.2013)

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer (vedteke i Kultur- og folkeshelseutvalet 08.05.2013) Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer (vedteke i Kultur- og folkeshelseutvalet 08.05.2013) FORMÅL Tilskotta skal bidra til egna lokale, bygningar og utearena som gir rom for

Detaljer

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode lokaler til kor eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Fagkonferanse, Akershus korforbund, 13. april 2011 Hva er god korklang (nb:

Detaljer

Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det og hvorfor?

Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det og hvorfor? 11.04.2013 Advokat Mathys Truyen Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det og hvorfor? Vårkonferanse 2013 Hva er gode visuelle kvaliteter? Hvem bestemmer? Hvorfor bestemmer disse? 18.04.2013

Detaljer

Fordeling av spillemidler og fylkeskommunale midler til kulturbygg desentralisert ordning

Fordeling av spillemidler og fylkeskommunale midler til kulturbygg desentralisert ordning Journalpost.: 13/20902 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 160/13 Fylkesrådet 25.06.2013 Fordeling av spillemidler og fylkeskommunale midler til kulturbygg 2013 - desentralisert ordning Sammendrag

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE Fiskerihavn : Båtsfjord Kommune : Båtsfjord Fylke : Finnmark

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE Fiskerihavn : Gardsøy Kommune : Vega Fylke : Nordland Organisasjonsnummer : 941 017 975 Bank-/postgirokontonummer

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Troms og Finnmark Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Fiskerihavn : Kjøllefjord Kommune : Lebesby Fylke : Finnmark

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. Niels Torp AS Arkitekter MNAL Pb. 5387, Majorstuen 0304 OSLO Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200509197/35 NYBY 5210 24.08.2007 EIUR AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 Frøya kommune Familie og helse v / Beathe S. Meland Postboks 152 7261 SISTRANDA Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL

Detaljer

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.01 2015. 1 Generelt Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732) Krav

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd INNLEDNING Fra 2017 er en del av tilskuddet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunene kan derfor ikke lenger søke om boligsosialt kompetansetilskudd.

Detaljer

Søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: http://www.dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter/

Søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: http://www.dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter/ DOKUMENTASJONSKRAV VED SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Generelle krav til søknad og dokumentasjon er omhandlet i saksbehandlingsforskriften (SAK10) kapittel 5. Denne veilederen konkretiserer dokumentasjonskravet.

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HAAKON ODD CHRISTIANSENS VEG 36 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR INNREDNING AV HYBELLEILIGHET I SOKKEL KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/31826 Saksbehandler: Anita Brødreskift ::: Sett inn

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

1. Formål med og målgruppe for ordningen

1. Formål med og målgruppe for ordningen Instruks for forvaltning av fylkeskommunale tilskudd til trafikksikkerhetstiltak Vedtatt av fylkesrådet i sak 260/2012 Denne instruksen erstatter Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2002. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Prosjekttilskudd

Detaljer

Tilskudd til samisk kulturminnevern - regelverk for søkerbaserte tilskudd 2018

Tilskudd til samisk kulturminnevern - regelverk for søkerbaserte tilskudd 2018 Tilskudd til samisk kulturminnevern - regelverk for søkerbaserte tilskudd 2018 Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Innhold 1.1 Mål

Detaljer

Retningslinjer for forvaltning av spillemidler til kulturarenaer i Akershus

Retningslinjer for forvaltning av spillemidler til kulturarenaer i Akershus Retningslinjer for forvaltning av spillemidler til kulturarenaer i Akershus Gjelder fra og med tildelingene i 2017 VEDTATT 13.6.2016 REVISJONER DATO ENDRING UTFØRT AV VERSJON 12.5.2016 Forslag til nye

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Temakveld snøproduksjon 07.04.2014. Campus Steinkjer

Temakveld snøproduksjon 07.04.2014. Campus Steinkjer Temakveld snøproduksjon 07.04.2014 Campus Steinkjer Ulike spillemiddelordninger Spillemidler til anlegg; forvaltes av kulturdepartementet Spillemidler til utstyr; forvaltes av særforbund Spillemidler til

Detaljer

Estetikk i planleggingen. Estetikk er et overordnet formål. Plan og bygningslovens SKJØNNHETSPARAGRAFEN

Estetikk i planleggingen. Estetikk er et overordnet formål. Plan og bygningslovens SKJØNNHETSPARAGRAFEN Estetikk i planleggingen Anna Auganes Virksomhetsleder for plan og miljø, Hvaler kommune siv.ark MNAL, nestleder NKF Plansak Estetikk er et overordnet formål Pbl 2. Formål Planlegging etter loven skal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975)

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) 29. MAI 2009... NY KIRKE - HVA NÅ? 1806 BRANN BYGG OPP DEN GAMLE! ET ANNET STED I BYGDA? NY KIRKE PÅ GAMMEL TOMT?

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71 Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap. 0315 post 71 Sendes: Kultur- og kirkedepartementet Pb 8030 Dep. 0030 Oslo 1 Generelle opplysninger: Frivillighetssentralene

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato. Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato. Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT - ME Likelydende brev til se adresseliste KOPI Deres ref Vår ref Dato 2010/00025 ID/ID2 OMS 14.03.2011 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer