REDEGJØRING AV MILJØ- TILSTANDEN I SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT, OG FORSLAG TIL VANNO- VERVÅKINGSPROGRAM FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ RASMUSSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REDEGJØRING AV MILJØ- TILSTANDEN I SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT, OG FORSLAG TIL VANNO- VERVÅKINGSPROGRAM FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ RASMUSSEN"

Transkript

1 REDEGJØRING AV MILJØ- TILSTANDEN I SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT, OG FORSLAG TIL VANNO- VERVÅKINGSPROGRAM Grunn og vann FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ V / FREDDY ENGELSTAD OG GRETE RASMUSSEN

2

3

4 iv

5 Innhold 1 NATURGRUNNLAG OG BESKRIVELSE AV SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT FORURENSNING I GRUNN OG VANN REGISTRERTE AREALER MED DEPONIER OG FORURENSET GRUNN (IKKE SKYTEBANER) GRUNNFORURENSNING FRA AMMUNISJON METALLER EKSPLOSIVER HVITT FOSFOR SPREDNING OG EFFEKTER AV AMMUNISJONSRELATERT FORURENSNING TIL VANN SPREDNING EKSPLOSIVER OG HVITT FOSFOR MÅLTE KONSENTRASJONER AV METALLER I VANN OVERVÅKINGSPROGRAMMET BIOLOGISKE EFFEKTER AV METALLER I VANN DRIKKEVANNSUTTAK OG EV PÅVIRKNING PÅ DISSE VURDERING AV BANEANLEGGENE I SETERMOEN SØF I FORHOLD TIL UTLEKKING AV METALLER A-BANENE B-BANER KARLSTADSKOGEN (K-BANER) ANDRE OMRÅDER MED HÅNDVÅPENSKYTING KONKLUSJON OVERVÅKINGSPROGRAM FOR SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT AKSEPTKRITERIER OG MILJØMÅL FORMÅLET MED OVERVÅKINGSPROGRAMMET FORSLAG TIL OVERVÅKINGSPROGRAM GRENSEVERDIER/AKSJONSVERDIER TILTAK VED ØKT METALLAVRENNING REFERANSER VEDLEGG ANALYSERESULTATER FRA METALLOVERVÅKING SETERMOEN BLM BEREGNINGER FOR KOBBER KOORDINATER FOR OVERVÅKINGSPUNKT ANALYSERESULTATER FRA BEFARING 21. OG 22. AUGUST v

6 vi

7 1 NATURGRUNNLAG OG BESKRIVELSE AV SETER- MOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT Setermoen skyte- og øvingsfelt (SØF) strekker seg fra Setermoen sentrum og sørover til Melhusdalen / Melhusskardet, med Barduelva / Bardudalen på den ene siden og Salangsdalen på den andre. Det omfatter dalførene Liveltskardet og Kobbryggdalen, samt et område - Karlstadskogen - ved Barduelva / Østerdalen (Figur 1). Terrengnivået i nord ved Setermoen sentrum er omkring meter over havnivå, mens de sentrale fjellmassivene når høyder på over 1400 meter. Skoggrensen i området når opp til et nivå på ca moh. De lavereliggende delene av skytefeltet har barskog, mens det er et belte med bjerk mot fjellet. De to hoveddalførene (Kobbryggdalen og Liveltskardet) som brukes som målområder for hovedsakelig tyngre våpen, drenerer størstedelen av feltet og gir opphav til de største vannsystemene, som er Kobbryggelva og Liveltskardelva. B banene i Kobbryggdalen drenerer enten til Storbekken, og Storbekkvatnet og så til Kobbryggelva, eller direkte til Kobbryggelva. Kobbryggelva renner via Øvre- og Nedre Sætervann til Barduelva (vannområde Bardu-/Målselvvassdraget). Målområdene for bl a flydropp i Liveltskardet drenerer til Liveltskardelva og videre til Salangselva (vannområde Harstad / Salangen). I Karlstadskogen ligger det fem skytebaner for håndvåpen. K1 og K2 drenerer mot nordvest til Fossbekken/Trolldalsbekken og videre til Barduelva. De resterende banene drenerer til Karlstadbekken, og videre ut i Barduelva. Flere av A banene (håndvåpenbaner) drenerer til Sæter elva, som renner videre ut i Barduelva. Enkelte baner har avrenning til Lortvannet, som renner videre ut i Sæterelva og Barduelva. Bane A1 drenerer til Storbekken før Barduelva. Geologisk består Troms av grunnfjell (gneiser og granitter) med et skyvedekke av metamorfe bergarter avleiret på havbunn, som senere er skjøvet opp og foldet til en fjellkjede. Skyvedekket er dominert av fyllitt, glimmerskifer og kalkstein som forvitrer lettere enn grunnfjellet. Dette gir opphav til et rikt jordsmonn med rike flommarkskoger og høgstaude bjørkelier. Store arealer har imidlertid tynt løsmassedekke, med fjell i dagen. Her er også fattige og mellomfattige furumoer. Skytefeltet dekker et areal på 152 km 2 og den årlige nedbøren er ca. 800 mm. Området ved Barduelva ble tatt i bruk som ekserserplass i 1897 etter innføring av alminnelig verneplikt i Nord-Norge. Setermoen skyte- og øvingsfelt har vært brukt siden 1954 og ble utvidet til dagens omfang i

8 A-banene B-banene Karlstadskogen Kobbryggdalen Liveltskardet Figur 1: Oversikt over Setermoen skyte- og øvingsfelt. Kartet viser aktive og stengte skytebaner. Aktive baner inkluderer og nedslagsfelt for tyngre våpen som bombekastere og artilleri. Den nye banen i Karlstadskogen vises ikke på kartet. 3

9 2 FORURENSNING I GRUNN OG VANN I Setermoen SØF finnes det forurensning i grunnen på skytebaner og i deponier. Aktive og nedlagte skytebaner er vist på kartet i Figur 1, og stengte skytebaner og lokalisering av deponier er vist i Figur 2. Figurene 3-6 viser inntegnede arealer av deponiene. 2.1 REGISTRERTE AREALER MED DEPONIER OG FORURENSET GRUNN (IK- KE SKYTEBANER) Forurensede lokaliteter på Forsvarssektoren sine eiendommer er registrert i en egen portal i Klima- og forurensningsdirektoratet (Miljødirektoratet, tidligere SFT) sin database Grunnforurensning. Forsvarsbygg har i tillegg registrert alle arealer med mistanke om grunnforurensning (skytebaner i tillegg til deponiene) i sin egen kartdatabase. Det finnes tre deponier i Kobbryggdalen (Figur 3), og disse er registrert i databasen Grunnforurensning med Miljødirektoratet id , og Deponiene inneholder ammunisjonsrester, skyteskiver samt øvingsmateriell av tre og stål. To av deponiene har membran i bunnen og på sidene ( og ). I 2006 gjennomførte Sweco Norge på oppdrag av Forsvarsbygg tiltak på de tre deponiene. Det er lagt tett membran, HDPE-membran, overdekket med rene masser samt foretatt drenering omkring (Sweco Grøner, 2006). Dette forhindrer vanninntrenging i deponiet, noe som stopper en eventuell utlekking av miljøgifter. Arealene er ekskludert som målområder. Deponiene er overvåket årlig i perioden 2007 til og med Resultatene viser at vannkvaliteten i bekkene ikke påvirkes av deponiene (Frøyland, 2014). Fylkesmannen i Troms opphevet i 2014 pålegget om overvåking, og overvåkingen er derfor avsluttet. Figur 4 viser lokaliseringen av de forurensede arealene ved Lortvann. Her har det vært et gammelt fatdeponi (Miljødirektoratet id ), en avfallsfylling (Miljødirektoratet id ), og et område med metallskrap i overflaten (Miljødirektoratet id ) som stammer fra krigen og/eller opprydding etter krigen. Forsvarsbygg har sørget for å få fjernet avfall og forurenset masse fra de tre deponiene, og alle lokalitetene er avsluttet med påvirkningsgrad 2 (Liten/Ingen kjent påvirkning med dagens areal/resipientbruk) (Promitek, 2001; Multiconsult, 2007; Multiconsult, 2007b; Forsvarsbygg, 2010; Haker, 2013). Det er dumpet materiell fra krigen i Lortvannet på et antatt areal på ca. 10 m 2 (Miljødirektoratet id: ) Scandiaconsult gjennomførte i 1997 en miljøteknisk undersøkelse i og ved Lortvatnet, og påviste konsentrasjoner av bly, kadmium og sink over normverdi i sedimentene (Statsbygg, 1997). Det ble tatt sedimentprøver i mai 2014, hvor det ble funnet lave konsentrasjoner av metaller, samt lave konsentrasjoner av PAH, alifater og BTEX. Det ble ikke påvist sprengstoffkomponenter over deteksjonsgrensen, med unntak av spor av nitroglyserin i en prøve (Forsvarsbygg, 2015). Forsvarsbygg har sendt rapport til Miljødirektoratet april 2015 og søkt om at lokaliteten får status avsluttet. Det er et kommunalt deponi på Sørskogen (ved Storbekkvannet; Miljødirektoratet id: Figur 5). Deponiet ble avsluttet i 1997 med tildekking med rene masser. Det er anlagt et sedimentasjonsbasseng nedstrøms deponiet som sigevannsbekken drenerer gjennom. Det ligger i tillegg en landbruksfylling i Sørskogen, med gammelt skrot fra den tiden det var en gård der (Miljødirektoratets id: ). Denne er registrert med påvirkningsgrad 3. Lokaliteten har blitt undersøkt og Forsvarsbygg har anbefalt at lokaliteten avsluttet med påvirkningsgrad 1. Fyllingen skal etter planen fjernes i Tre deponier (Miljødirektoratet id , og ) ligger ved Setermoen tekniske verksted, like inntil eller nær Sæter elva (Figur 6). I tillegg ligger det en lokalitet med forurenset grunn her, registrert med Miljødirektoratet id Alle har påvirkningsgrad 2. Promitek har i rapport fra 2001 oppsummert befaring fra forurenset grunn og deponier ved Setermoen tekniske verksted, samt utarbeidet rapporter som oppsummerer kartlegging og overvåking (Promitek, 2001, Promitek, 2002, Promitek, 2005). 4

10 Lokalitet består stort sett av rene jordmasser som ble deponert her ifm ombygging av verkstedsområdet. Miljødirektoratet har konkludert med at det ikke er behov for prøvetaking eller tiltak ved deponiet (notatfelt database Grunnforurensning). Deponi har vært en såkalt B-lokalitet. Det er tatt jordprøver og grunnvannsprøver. Det er påvist metaller og ulike organiske miljøgifter i brønnvannet. Det er utført risikovurdering som viser at det ikke er arealbrukskonflikt ved dagens arealbruk, og at innholdet av metaller i utsig er uproblematisk for resipienten. Innholdet av fenoler, klorfenoler og PAH er svært lavt sammenlignet med anbefalte terskelverdier for sigevann fra deponier. Miljødirektoratet mener at miljøtilstanden er avklart og at det ikke er knyttet helse- eller miljørisiko til dagens arealbruk (notatfelt, Grunnforurensning). Deponi , som inneholder rester fra tidligere industri, er prøvetatt av Promitek, og Miljødirektoratet har godkjent avslutning av deponiet, med påvirkningsgrad 2. Promitek har konkludert med at det kan forekomme tungmetallforurensning i området for lokalitet i form av avfall etter sandblåsing og metalliseringsarbeidene. Imidlertid er mengdene deponert blåsesand trolig svært begrenset. Ut fra beliggenhet til resipient og grunnforhold vurderes faren for spredning av en eventuell tungmetallforurensning å være svært liten. Det ble derfor ikke anbefalt prøvetaking. Miljødirektoratet har godkjent dette, og satt påvirkningsgrad til 2. 5

11 Deponier tekniske verksted Deponier Lortvann Deponier Sørskogen Deponier Kobbryggdalen 1922xxx Miljødirektoratet id for deponi Figur 2: Oversikt over områder med deponier og stengte skytebaner i Setermoen SØF. Merk at deponiene ikke vises i figuren, kun Miljødirektoratet id. Kun ett Miljødirektoratet id nr er oppgitt per område. Hvert enkelt deponi er vist i figurene

12 Figur 3: Oversikt over deponiene i Kobbryggdalen. 7

13 Figur 4: Oversikt over deponier ved Lortvann, og deponi i selve Lortvannet. 8

14 Figur 5: Oversikt over deponier ved Sørskogen. Deponiet med id er kommunalt. 9

15 Figur 6: Oversikt over deponier ved Setermoen tekniske verksted. 10

16 2.2 GRUNNFORURENSNING FRA AMMUNISJON METALLER I dette kapitlet beskrives hva som generelt kan forventes av forurensning på skytebaner, samt en oversikt over gjennomførte undersøkelser i Setermoen SØF. I forbindelse med denne søknaden har Forsvarsbygg futura miljø gjennomført en befaring av alle stengte og aktive skytebaner i Setermoen skytefelt sammen med skytefeltadministrasjonen. Resultater fra befaringen er oppsummert i kapittel 3. Tabell 1: Sum av forurensningsrelevante metaller (i antall kilo) fra ammunisjon brukt i Setermoen skyte- og øvingsfelt (FFI, 2015)*. Ammunisjon inneholder i tillegg jern, stål, aluminiumskomponenter og mindre mengder andre metaller. Betydelige mengder fjernes ifm årlig rydding av metallskrap. Metall (kilo) Skyting med håndvåpen har medført akkumulering av prosjektiler med mindre kaliber i kulefang på basisskytebaner og i baneløp og målområder på feltskytebaner. I tillegg blir det brukt ammunisjon av større kaliber innenfor målområdene for krumbaneskyts og rakettvåpen. Forbruket av ammunisjon varierer noe fra år til år avhengig av opplæringsbehov og øvingsaktivitet (Tabell 1). Forsvarssektoren har etablert en miljødatabase hvor ammunisjonsforbruket ved alle Forsvarets avdelinger registreres. Databasen administreres av Forsvarets forskningsinstitutt. Antimon Bly Kobber Sink * Ammunisjonsforbruket er underrapportert, og faktiske mengder vil være noe større. Prosjektiler fra håndvåpen (tidl. standard 7.62 mm) har tidligere bestått av en blykjerne (ca. 60 %) som er omgitt av / mantlet med messing (ca. 30 %). Messing er en legering med kobber og sink som hovedelement. Messing inneholder vanligvis 10-40% sink. For at kjernen skal ha den rette hardheten er blyet legert med antimon (ca. 7 %), og kobberet i messingen er legert med sink (ca. 3 %). Det er imidlertid mange prosjektiltyper og kaliber hvor metallinnholdet avviker fra dette. Forsvaret har i flere år brukt blyfri ammunisjon i tillegg til blyholdig ammunisjon, og faser gradvis ut bruken av blyholdig håndvåpenammunisjon. Blyfri ammunisjon består av en stålkjerne og kobber/sink (messing) mantel. Sivile skytterlag, politi og allierte bruker fortsatt blyholdig ammunisjon. For hagl ammunisjon, som brukes på leirduebaner, er blyhagl erstattet med stålhagl. På basisskytebaner brukes håndvåpen med ammunisjon av mindre kaliber. På disse banene har man som regel fast standplass og fast mål, og bak målskivene har man som regel et kulefang av sand. Forurensningen er hovedsakelig konsentrert i kulefang, hvor det kan forekomme høye konsentrasjoner av metallene bly og kobber, og forhøyede konsentrasjoner av sink og antimon i området like bak målskivene. På feltskytebaner for håndvåpenammunisjon skyter man fra ulike hold, og målskivene plasseres på ulike steder. Dermed blir forurensningen spredt over et større areal, men konsentrasjonene er lavere enn i et kulefang. Hylser fra håndvåpenskyting fra baneanleggene samles i avfallsdunker/kontainere etter hver øvelse. Dette returneres til FLO (Forsvarets logistikk organisasjon). 11

17 Ved bruk av større kaliber ammunisjon som bomber og granater havner større mengder av jern, stål og aluminium i terrenget. Dette er fordelt på store arealer, restene består gjerne av større fragmenter metaller enn på håndvåpen banene. Man unngår derfor en oppkonsentrering av metaller på banene, og det er mulig å fjerne større metallfragmenter. Forsvaret gjennomfører en årlig blindgjengerrydding og rydding av prosjektiler, metallrester, og annet ammunisjonsrelatert skrot som ligger i målområder med større kaliber ammunisjon. Flere tonn blir årlig levert tilbake til FLO EKSPLOSIVER Av sikkerhetsmessige årsaker må enkelte eksplosivrester håndteres lokalt. Dette gjelder blindgjengere, som sprenges på funnstedet, samt overskudd av krutt ifm bruk av artilleri. Ved detonering av sprenggranater frigjøres sprengstoff. I all hovedsak omsettes sprengstoffet til enkle forbindelser som nitrogen, ammonium, ammoniakk, karbondioksid og karbonmonoksid. Uforbrente rester av sprengstoff vil kunne forekomme, spesielt ifm ufullstendig detonering, samt sprengning av blindgjengere. Sprengstoffrester brytes ned over tid av mikroorganismer, lys og andre naturlige prosesser. Undersøkelser gjennomført av FFI på Setermoen viser at det kun finnes små mengder sprengstoffrester etter demolering av blindgjengere (Johnsen et al, 2008). Det ble derimot funnet områder med høye konsentrasjoner av eksplosiver på standplass for artilleri. Årsaken var at overskudd av krutt blir brent i nærheten av standplass. Kruttet samles nå inn og brennes på stålplater tre steder i skytefeltet for å redusere fare for forurensning. I Setermoen SØF har FFI gjennomført undersøkelser etter eksplosiver på håndgranatbane, panservernbane, standplass for artilleri, målområde for artilleri og flybomber. I nesten alle områdene som er blitt undersøkt er det blitt påvist rester av eksplosiver, men konsentrasjonene er generelt lave. Hovedtyngden av eksplosivrestene befinner seg i det øvre sjiktet av jorda i form av større eller mindre partikler HVITT FOSFOR Fra ca 2. verdenskrig til 2002 brukte Forsvaret granater med hvitt fosfor i Setermoen SØF. Det ble benyttet ca 20 tonn hvitt fosfor i perioden Ved detonering og kontakt med luft vil det hvite fosforet i granaten omsettes til fosforsyre, som igjen ender opp som fosfat (PO 4 ). Forsvarsbygg har gjennom perioden initiert en rekke kartlegginger av forekomst og risiko forbundet med hvitt fosfor i målområdene for hvitt fosfor granater. Undersøkelser er gjennomført både i krater i målområdene, bekker, elver, fiskevann, drikkevann, sediment, fisk, sopp, bær, beiteplanter og elg (Forsvarsbygg, 2004; Strømseng et al, 2006 og 2007; Kraft og Nordal, 2007 og 2008; Løvik og Rognerud, 2007; Gjershaug et al, 2008; Dahl-Hansen og Hamnes, 2008 og 2009; Rasmussen og Engelstad, 2010). Det ble gjort noen funn av hvitt fosfor i krater, men konsentrasjonen var stort sett lave, men det ble funnet høyere konsentrasjoner i to krater i myr. Det var spor av hvitt fosfor i innvoller i en fiskeprøve fra Liveltskardelva. Konklusjonen på undersøkelsene var at befolkningen kan trygt bruke feltet til fiske eller annen rekreasjon. Det er også svært lav risiko for at dyr og fugler får i seg skadelige mengder hvitt fosfor. 2.3 SPREDNING OG EFFEKTER AV AMMUNISJONSRELATERT FORURENS- NING TIL VANN SPREDNING EKSPLOSIVER OG HVITT FOSFOR. Forsvarsbygg gjennomførte i perioden en utvidet overvåking der sprengstoff og hvitt fosfor ble analysert i prøvepunktene SM2, 3, 5, 9 og 11 (Figur 7) uten at disse stoffene ble påvist i vannprøvene (Sweco Norge, 2009). Som nevnt tidligere ble det i tillegg gjennomført en kartlegging etter hvitt fosfor i periden , hvor det ble tatt prøver i bekker, elver, drikkevann og fiskevann. Det ble kun funnet hvitt fosfor i én bekk, og dette i bekk som drenerer målområde på myr ved Bjørnfjellet (punktet vises i Rasmussen og Engelstad, 2010). Det ble tatt prøve i bekken ved flere anledninger, og konsentrasjonen i bekken ble gradvis lavere, og lå godt un- 12

18 der den amerikanske drikkevannsnormen (USEPA 1993), som også er foreslått som drikkevannsnorm i Norge av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (2006). Det er ikke målt hvitt fosfor i bekk/elv lenger nedstrøms. Det ble ikke påvist hvitt fosfor i drikkevann eller i bekker og elver som renner ut fra skytefeltet (Rasmussen og Engelstad, 2010). FFI har gjennomført et forsøk i Liveltskardet for å undersøke hvorvidt eksplosivpartikler transporteres fra målområdene med smeltevann til bekk. Det er tatt snøprøver fra flere steder i nedslagsfeltet for å se hvor mye eksplosiver som blir liggende i snøen etter omsetning av ammunisjon. Kun lave konsentrasjoner av eksplosivrester og nedbrytningsprodukter ble funnet (Karsrud et al, 2010) MÅLTE KONSENTRASJONER AV METALLER I VANN OVERVÅKINGSPROGRAMMET Overvåking av metallavrenning til bekker og elver har foregått siden begynnelsen av 1990-tallet. Forsvarsbygg/Forsvaret har tatt prøver, og konsulenter har sammenstilt og rapportert resultatene. De første 15 årene var det Norsk institutt for Vannforskning (NIVA) (Rognerud, 2006) som utførte dette på oppdrag fra Forsvarsbygg. Elvemose ble benyttet som bioindikator istedenfor vannprøver. I 2006 tok Sweco Norge as over (Sweco Norge, 2007 tom 2009), Bioforsk har gjennomført oppdraget i perioden (Bioforsk 2010 tom 2013), og Golder Associates AS tok over i Prøvepunkt som har vært prøvetatt minst en gang siden 2006 er vist i Figur 7. Siste versjon av overvåkingsrapporten er tilgjengelig på Forsvarsbygg sine internettsider ( Alle undersøkelser viser at det er lite eller ingen økning av forurensning forårsaket av Forsvarets aktivitet i bekker og elver i og utenfor Setermoen SØF. Dette er bekreftet at undersøkelser Fylkesmannen i Troms har gjennomført ifm Vannforskriften (Akvaplan-niva, 2009). Den lave utlekkingen av metaller skyldes gunstige kjemiske forhold i jord, som medfører lav korrosjon og liten mobilitet av metaller. ph varier fra 7,0 til 7,7 altså en svakt basisk reaksjon. Innholdet av kalsium er høyt, etter norske forhold, med konsentrasjoner mellom 8-19 mg/l i skytefeltet og mg/l i bekken gjennom området på Karlstadskogen. 13

19 Figur 7: Prøvepunktene SM1 tom. SM 22 er prøvetakingspunkt ifm overvåkingsprogram i perioden Prøvepunktene SM 23 og 28 ble første gang prøvetatt ifm befaring august Prøvepunkt ifm NIVAs overvåking er ikke vist i kartet. 14

20 Tabell 2: Kjemiske og fysiske parametere i vann fra overvåkingspunkter i Setermoen skyte- og øvingsfelt. Verdiene er gitt i µg/l. For konsentrasjoner som er under deteksjonsgrense, er halve deteksjonsgrensen benyttet i beregningene av middel og median, og vises derfor som et tall i tabellen. Deteksjonsgrensen har stort sett vært: Cu 1 µg/l, Pb 0,6 µg/l, Sb 0,2 µg/l og Zn 4 µg/l. Punktene vises i Figur 7. Resultater fra alle analyser, inkludert punkt prøvetatt kun i , ligger i vedlegg 6.1. SM1 ( ) Middel Min Maks N Median Pb Cu Zn Sb Ca Fe TOC ph Ledningsevne Turbiditet µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l ms/m FNU 0,2 0,6 1,9 0,2 26,2 1,6 4,1 16,6 7,9 0,3 0,01 0,3 0,5 0,05 22,0 0,03 2,7 9,1 7,4 0,1 0,3 1,4 2,5 0,5 31,0 24,0 5,4 20,6 8,2 0, ,3 0,5 2,0 0,1 26,0 0,06 4,2 17,4 8,0 0,2 SM4 ( ) Liveltskardelva Middel Min Maks n Median 0,5 1,4 7,0 0,2 12,2 0,1 0,8 8,9 7,8 0,4 0,01 0,3 0,5 0,05 8,5 0,01 0,3 6,2 7,5 0,05 4,4 14,0* 79,0 0,5 17,9 0,3 2,2 12,1 8,0 0, ,3 0,5 2,0 0,1 12,1 0,02 0,6 9,1 7,7 0,3 SM8 ( ) Kobbryggelva Middel Min Maks n Median 0,2 0,9 2,0 0,2 13,8 0,1 1,2 9,6 7,8 0,3 0,01 0,3 0,5 0,05 9,3 0,03 0,5 6,9 7,5 0,1 0,3 4,5 3,8 0,5 21,0 0,4 3,0 13,6 8,0 0, ,3 0,5 2,0 0,1 13,0 0,1 1,1 10,0 7,8 0,3 SM9 ( ) Storbekken Middel Min 0,2 0,6 1,7 0,3 23,0 0,03 2,4 14,8 7,9 0,3 0,01 0,3 0,5 0,05 17,0 0,01 1,2 7,3 7,4 0,05 15

21 Pb Cu Zn Sb Ca Fe TOC ph Ledningsevne Turbiditet Maks n Median SM 10 ( ) Middel Min Maks n Median µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l ms/m FNU 0,3 1,1 2,5 0,5 26,0 0,1 3,7 19,0 8,1 0, ,2 0,5 1,8 0,2 24,5 0,03 2,5 15,9 8,0 0,1 Karlstadbekken 0,3 0,8 2,6 0,4 22,1 0,0 1,5 15,3 8,0 0,3 0,3 0,5 2,0 0,1 16,0 0,0 0,3 10,3 7,5 0,3 0,3 1,5 4,2 0,5 26,6 0,1 3,6 20,0 8,2 0, ,3 0,5 2,5 0,5 23,3 0,0 1,3 15,8 8,0 0,3 SM 11 ( ) Lortvannsbekken Middel Min Maks n Median 0,7 1,5 2,8 0,3 8,7 0,1 5,6 9,2 7,6 0,8 0,3 1,2 2,0 0,1 0,05 0,03 3,7 6,0 7,1 0,3 3,3 2,4 6,7 0,5 11,7 0,2 7,0 10,3 7,8 1, ,4 1,4 2,2 0,2 10,2 0,1 5,5 9,5 7,7 0,8 SM13 ( ) Sæterelva Middel Min Maks n Median 0,2 0,9 1,8 0,2 13,7 0,06 2,0 9,7 7,8 0,4 0,04 0,4 0,5 0,05 9,1 0,03 0,8 6,5 7,6 0,2 0,3 2,2 2,5 0,5 19,8 0,1 3,0 13,0 8,0 0, ,3 0,7 2,0 0,1 13,4 0,06 2,0 10,0 7,8 0,4 SM14 ( ) Kobbryggelva Middel Min Maks 0,2 0,5 1,9 0,2 14,0 0,03 0,9 10,1 7,8 0,2 0,01 0,4 0,5 0,05 8,7 0,01 0,3 6,4 7,7 0,1 0,3 0,7 3,3 0,5 19,7 0,1 1,6 13,4 8,0 0,4 16

22 Pb Cu Zn Sb Ca Fe TOC ph Ledningsevne Turbiditet n Median µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l ms/m FNU ,3 0,5 2,0 0,1 16,0 0,02 0,8 11,1 7,8 0,2 SM15 ( ) Krokbekken Middel Min Maks n Median 0,2 0,7 2,1 0,2 27,2 0,15 1,4 17,7 8,1 0,2 0,01 0,3 0,5 0,05 20,0 0,01 0,5 13,0 7,8 0,1 0,3 1,4** 5,7 0,5 33,0 0,6 2,5 20,9 8,3 0, ,3 0,5 2,0 0,1 29,5 0,04 1,4 18,5 8,1 0,2 SM21 ( ) Karlstadbekken Middel Min Maks n Median 0,2 0,6 1,6 0,1 21,1 0,1 1,9 15,1 8,0 0,3 0,03 0,3 0,5 0,05 14,3 0,01 0,6 11,4 7,7 0,1 0,4 1,1 2,7 0,1 26,9 0,2 5,6 20,0 8,3 1, ,2 0,5 1,8 0,1 21,5 0,1 1,5 14,9 8,0 0,3 SM24 ( ) Storbekken oppstrøms Storbekkvatnet Middel Min Maks n Median 0,2 4,0 3,5 0,2 16,0 0,1 6,3 9,7 7,8 0,3 0,09 2,0 2,0 0,1 7,0 0,03 3,7 4,8 7,1 0,2 0,3 6,6 8,2 0,3 25,0 0,2 11,0 14,8 8,5 0, ,1 3,8 2,4 0,1 17,0 0,1 6,1 10,2 7,8 0,2 SM28 ( ) Middel Min Maks n 0,1 0,5 1,6 0,1 18,7 0,1 2,5 12,6 7,9 0,2 0,01 0,3 0,5 0,05 14,0 0,01 1,3 9,4 7,5 0,05 0,3 0,9 3,1 0,1 23,0 0,2 6,6 15,2 8,0 0,

23 Pb Cu Zn Sb Ca Fe TOC ph Ledningsevne Turbiditet Median µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l ms/m FNU 0,1 0,5 1,5 0,1 19,0 0,1 1,5 12,4 7,9 0,2 Ref 7 ( ) Tømmerelva Middel Min Maks n Median 0,3 1,3 2,2 0,3 8,7 0,0 0,7 7,1 7,7 0,3 0,3 0,5 2,0 0,05 4,9 0,01 0,3 4,6 7,3 0,3 0,6 8,0 2,5 0,5 12,0 0,0 1,8 9,8 8,2 0, ,3 0,5 2,0 0,1 9,1 0,0 0,6 7,2 7,7 0,3 *Fjernet maks konsentrasjon på 130 µg/l, da konsulent har antatt dette er feilmåling. **Fjernet maks konsentrasjon på 51 µg/l, da konsulent har antatt dette er feilmåling. Tabell 2 gir en oversikt over laveste (min), høyeste (maks) og gjennomsnitt konsentrasjon av kobber, bly, antimon og sink i ulike prøvepunkt ifm overvåking av Setermoen SØF. Merk at laveste konsentrasjon stort sett er oppgitt som halv deteksjonsgrense. For bly, sink og kobber er konsentrasjonene stort sett lave både i forhold til tilstandsklasser for ferskvann (Tabell 3), tilstandsklasser for biologiske effekter (Tabell 4), og drikkevannsnormen (bly 10 µg/l, kobber 100 µg/l). Antimon er lav ift drikkevannsnormen på 5 µg antimon/l. Blykonsentrasjonene er og stort sett lavere enn vannforskriftens «miljøkvalitetsstandard» for bly på 1,2 µg bly/l. Denne standarden gjelder for biotilgjengelig konsentrasjonen av stoffet. Våre analyser er på totalt innhold av bly. Da en stor andel av bly normalt er bundet til partikler og kolloider (spesielt ved nøytral og høyere ph), vil biotilgjengelig konsentrasjon sannsynligvis være betydelig lavere enn de konsentrasjonene som er oppgitt i tabellen. Tabell 3: Tilstandsklasser i ferskvann (SFT 97:04) µg/l Parametere Tilstandsklasser I II III IV V Kobber, Cu <0,6 0,6-1,5 1, >6 Sink, Zn < >100 Bly, Pb <0,5 0,5-1,2 1,2-2,5 2,5-5 >5 Tilstandsklasse I: Meget god / Ubetydelig forurenset Tilstandsklasse II: God / Moderat forurenset Tilstandsklasse III: Mindre god / Markert forurenset Tilstandsklasse IV: Dårlig / Sterkt forurenset Tilstandsklasse V: Meget dårlig / Meget sterkt forurenset Tabell 4: Tilstandsklasser for metaller i ferskvann relatert til biologiske effekter (Lydersen et al, 2002) Tilstandsklasse I II III IV Parameter kons Meget lav Lav Middels Høy Kobber (Cu) µg/l < >30 Sink (Zn) µg/l < >100 Bly (Pb) µg/l < >15 Klasse I: Ingen effekt på biota/humant konsum Klasse II: Enkelte følsomme arter kan påvirkes, ingen effekter på fisk Klasse III: Effekter på laksefisk, artsreduksjoner, tolerable arter dominerer Klasse IV: Ingen laksefisk, betydelig effekter på mange arter. Økosystem struktur ødelagt. 18

24 Det er ett prøvetakingspunkt hvor konsentrasjonene av metaller i bekker i Setermoen har vært høye, og dette er i sig som ligger like ved målområde på bane K5 i Karlstadskogen (SM 16). Ved denne banen er fjellknauser en del av bakgrunnen og prosjektiler pulveriseres slik at metalloverflaten blir større, i tillegg skytes det i baneløpet. Bekken renner like i forkant av fjellknausen og gjennom selve banen, slik at det er kort vei fra metallkilde til bekk. Dette medfører en høyere utlekking av metaller. På bane K5 er det testet ut flere tiltak for å redusere metallutlekking, som del i et forsknings og utviklingsarbeid. De to bekkene som rant inn på banen ble omdirigert i 2004, for å redusere mengde vann som ble forurenset. FFI har installert et fullskala filter for håndtering av resterende vannmengde ved banen, hvor ulike typer filtermaterialer testes ut (pågående prosjekt). Det brukes kun blåplast på banen i dag. I dag overvåkes metallavrenningen i prøvepunkt SM 21, hvor metallkonsentrasjonene stort sett ligger under deteksjonsgrensen BIOLOGISKE EFFEKTER AV METALLER I VANN I forbindelse med søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven har Forsvarsbygg gjennomført en vurdering etter naturmangfoldloven. Den gir mer informasjon om naturmangfold i skytefeltet (vedlegg til søknaden). I forbindelse med vannforskriften er det innført biologiske kvalitetselementer i ferskvann (bunndyr, fytoplankton, strandvegetasjon og fisk). Men i følge Miljødirektoratet (Jon Lasse Bratli og Karen Marie Haug pers.med.) egner disse biologiske kvalitetselementene seg best til å fange opp virkningen av organisk stoff/næringssalter, forsuring eller fysiske endringer. For prioriterte miljøgifter, som bly, er det etablert miljøkvalitetsstandarder (EQS Environmental Quality Standard). AA-EQS er årlig gjennomsnitt miljøkvalitetsstandard, satt for å beskytte mot negative effekter etter langtids (kronisk) eksponering. MAC-EQS er maksimal verdi miljøkvalitetsstandard, satt for å beskytte mot negative effekter av korttids (akutt) periodevise eksponeringer. Kobber og sink er per i dag ikke prioriterte miljøgifter, men Norge har allikevel utarbeidet EQS og tilstandsklasser som vist i Tabell 5 for disse metallene (Miljødirektoratet, 2014). Miljødirektoratet har tatt dem i bruk, men da de per i dag ikke er innarbeidet i vannforskriften, er Forsvarsbygg usikker på om de er endelig vedtatt (per november 2015). Det er heller ikke oppgitt hvorvidt grensene gjelder for biotilgjengelig andel, eller gjelder filtrert eller ufiltrert prøve. Forsvarsbygg har påpekt dette ovenfor Miljødirektoratet, men ikke mottatt svar. Tabell 5 : Forslag til tilstandsklasser for ferskvann (Miljødirektoratet, 2014). AA-EQS er årlig gjennomsnitt miljøkvalitetsstandard. MAC-EQS er maksimal verdi miljøkvalitetsstandard. Klasse I Klasse II AA-EQS Klasse III MAC-EQS Klasse IV Klasse V (omfattende akutt tox effekt Bly 0,02 1,2* >57 Kobber** 0,3 7,8 7,8 15,6 >15,6 Sink** 1, >60 *Miljøkvalitetsstandarden gjelder den biotilgjengelige konsentrasjonen av stoffet.**rapporten Miljødirektoratet 2014 angi ikke hvorvidt konsentrasjonen gjelder biotilgjengelig andel, filtrert eller ufiltrert prøve. For bl.a. kobber, sink og bly er det utviklet flere modeller (Biotic Ligand Model, BLM) som beregner hvor mye av den totale konsentrasjonen av metaller som faktisk er tilgjengelig, og som gir akutte og kroniske biologiske effekter ved vannkjemien som er i den spesifikke vannforekomsten. I Forsvarsbyggs overvåkingsprogram bestemmes innholdet av total mengde metaller i vannprøvene. Dette er summen av partikkelbundne «utilgjengelige» metaller, metaller bundet til kolloider, og frie biotilgjengelige metallioner og metallkomplekser. Det er de frie metall-forbindelsene som gjerne forårsaker giftvirkning i organismer (Casarett and Doull s, 1992). På bakgrunn 19

25 av totalmåling av disse metallene og vannkjemien i vannforekomsten, beregner BLM modellen andelen frie metallioner i vannet. Videre beregnes hvorvidt disse ionene vil medføre kroniske eller akutte effekter på akvatiske organismer (fisk og krepsdyr). Dette gjøres på bakgrunn av 13 ulike målte parametere i vannforekomsten, hvor det er surhetsgraden (ph), løst organisk materiale (DOC) og kalsiumioner som i hovedsak bestemmer tilstedeværelsen av biotilgjengelig metall. Det finnes ulike BLM modeller, og flere er beskrevet i Garmo m fl I artikkelen kommer det frem at det nylig er utviklet en modell for bly. Denne har ikke Forsvarsbygg hatt anledning til å bruke ennå. Artikkelen gjør en vurdering av ulike modeller, og presiserer at det er en utfordring at opptil 90 prosent av norske vannforekomster har ph eller kalsiumkonsentrasjoner som ligger utenfor området som modellen er validert for. Dette er en begrensning man må ta i betraktning når modellen benyttes. I tillegg mener forfatterne at modellene for kroniske effekter har dårlig datagrunnlag, og ofte beregnet basert på akutte effektnivåer. Artikkelen har fokus på veiavrenning, og foreslår at når det settes grenseverdier ifm utslippstillatelse for veiavrenning brukes 10 ganger BLM grenseverdien. Dersom det settes grenseverdier for metaller i SØF, ønsker Forsvarsbygg å benytte BLM modeller som støtte, for å vurdere når eventuelle biologiske effekter kan inntre, og f eks finne ut hvorvidt AA-EQS for bly er overskredet. Tabell 6: Beregnede grenser for akutte effekter (CMC) for kobber, på hhv den mest følsomme Daphnia brukt i modellen (HC5), og regnbueørret (LC50). Beregningene for CMC er gjennomsnitt av to prøvetakinger fra Konsentrasjonene er sammenlignet med analyseresultater fra overvåkingsprogrammet. Deteksjonsgrense for kobber er 1 µg/l. SM7 Ref Tømmerelva SM 4 Liveltelva SM 8 Kobbryggelva SM 21/SM 10/NIVA 6* Karlstadbekken SM 22 og SM 13 Sæterelva CMC fra BLM. Mest følsom organisme (µg/l) CMC fra BLM. Regnbueørret (µg/l) Målt gjennomsnittlig kobber konsentrasjon (µg/l) Maks kobber konsentrasjon (µg/l) Målte kobber konsentrasjoner (µg/l) 2,5 2,6 5,0 6,0 6,4 15,2 16,8 17,1 20,3 26,2 1,3 1,6 1,1 0,8 < ,5 1,5 2,2 13 prøvetakinger. Tre målinger over deteksjonsgrense: 1,2 og 2,2 og 8,0. 14 prøvetakinger. Tre målinger over deteksjonsgrensen: 0,7, 14 og 130. Konsentrasjonen på 130 anses som feilmåling og er tatt ut ved snittberegningen. 9 prøvetakinger. Tre målinger over deteksjonsgrensen, på 0,7 og 1,3 og 4,5 14 prøvetakinger. 5 målinger over deteksjonsgrense: 0,7 og 1,1 og 1,1 og 1,3 og 1,5 10 prøvetakinger. To målinger over deteksjonsgrense: 1,3 og 2,2 *Prøvepunkt NIVA6 og SM 10 er tatt hhv nedstrøms og oppstrøms pkt SM 21, og er med i oppsummering av resultatene. 20

26 Vi har benyttet en BLM modell for kobber og sink i flere bekker i Setermoen SØF, for å se hva som er kritiske kobber og sinkkonsentrasjoner i disse vannforekomstene (HydroQual, 2007). Konsentrasjoner som er under CMC (Criterion Maximum Concentration) og under CCC (Criterion Cronic Concentration) skal i følge modellen ikke gi hhv akutte og kroniske effekter på organismene. Beregningene med BLM viser at kobber utgjør et potensielt større biologisk problem enn sink i Setermoen SØF og her diskuteres derfor bare resultatene for kobber. Det er ikke mulig å beregne BLM for bly i modellen Forsvarsbygg benytter i dag, og derfor har vi ikke gjennomført slike beregninger. Beregningene gjennomført for kobber ligger i vedlegg 6.2, og viser at det i Setermoen SØF har kun vært tre overskridelse av grenseverdi for kroniske effekter, og to overskridelser for akutte effekter. Den ene overskridelsen var i referansepunktet Tømmerelva. Resultatene viser og at det er variasjoner i hvilke konsentrasjoner som gir effekter i de ulike bekkene og elvene, og det er i tillegg variasjoner ved ulike målinger i samme prøvepunkt (Vedlegg 6.2). Tabell 6 viser eksempler på når effekter inntrer i hhv mest følsomme organisme og i regnbueørret, i ulike elver. Vannkjemien i vann i Setermoen SØF er innenfor området modellen er validert for (vedlegg 6.2) DRIKKEVANNSUTTAK OG EV PÅVIRKNING PÅ DISSE Som vi har beskrevet i kapitlene over har Forsvarsbygg tatt prøver av bekker og elver i skytefeltet, og analysert for hvitt fosfor, sprengstoffrester og metaller. Drikkevannsnormene er langt mindre strenge enn for akvatiske organismer. F eks er drikkevannsnormen for kobber på 100 µg/l, for bly 10 µg/l og for antimon 5 µg/l. Konsentrasjonene av disse metallene i bekker og elver er langt under drikkevannsnorm, med ett unntak. Prøven som tas inne på skytebane K5, helt inntil målområdet, (SM 16) overskrider grensen for bly og antimon. Men bekkene nedstrøms inneholder minimalt med metaller. Innhold av hvitt fosfor og sprengstoff er også minimalt i bekkene og elvene i Setermoen SØF. Det er ikke funnet hvitt fosfor i analyserte drikkevannskilder (Strømseng m fl 2006). Private vannkilder i andre bekker innenfor skytefeltet er kjent for miljøsiden i Forsvaret, og tas hensyn til i øvingsvirksomhet på lik linje med drikkevannskilder generelt ved øvelser på privat grunn. 3 VURDERING AV BANEANLEGGENE I SETERMOEN SØF I FORHOLD TIL UTLEKKING AV METALLER I forbindelse med etablering av utslippstillatelse på Setermoen SØF er det gjennomført en befaring av alle skytebaner som er avsatt til håndvåpenskyting. Formålet med befaringen var å: 1. skaffe oversikt over beliggenhet av de stengte og aktive banene i forhold til overflateresipienter, 2. foreta ekstra prøvetaking av vannforekomster som ikke er prøvetatt ifm overvåkingsprogrammet 3. vurdere behov for, og eventuelle muligheter for, enkle tiltak for å redusere metallavrenning. 4. vurdere hvorvidt dagens overvåkingsprogram fanger opp avrenning fra de aktive skytebanene. Freddy Engelstad og Grete Rasmussen fra Forsvarsbygg futura miljø gjennomførte befaringen av skytebanene i Setermoen skyte- og øvingsfelt sammen med Ove Andreassen og Stein Aarbogh fra skytefeltadministrasjonen (Operasjonsstøtte) 22. og 23. august Det ble foretatt befaring på banene K 1-5, A 1-17 og B 1-4. Detaljert informasjon om type bane, informasjon om jordsmonn, type målområde, resipienter, avstand til resipient, informasjon om drift og bruk som kan ha betydning for metallavrenning, med mer, ble registrert for hver enkel bane (skjema er ikke vedlagt rapporten). Det ble i tillegg tatt vannprøver fra bekker som drenerer en eller flere baner (analyseresultater i vedlegg 6.4). Før prøvetakingene hadde det vært 12 dager uten nedbør i området (Meteorologisk Stasjon, Setermoen). I tiden før dette hadde det vært noe nedbør, men bare små mengder. Vannføringen anses som normal for årstiden. 21

27 3.1.1 A-BANENE A-banene ligger nord i feltet (Figur 8). Banene består hovedsakelig av kortholdsbaner/basisskytebaner med fast standplass og faste målarrangement, med oppsamling av prosjektiler i kulefang. Det er kun benyttet håndvåpen på alle skytebanene. Banene A11-A17 ligger ved siden av hverandre. Banene benyttes til håndvåpen, og alle banene har kulefang av sand. Det er i hovedsak én bekk som drenerer dette området, og denne renner bakenfor kulefang på alle banene A11-A17, videre i kanal mellom A11 og A13, og deretter i rør under veien. Avrenning fra A12 går i grunnen, men ender opp i samme bekk. Det ble analysert på en vannprøve fra denne bekken etter at den kom ut av drensrøret under veien (SM 23, Figur 8). Konsentrasjonen av kobber og bly var henholdsvis <1 og <0,5 mikrogram per liter. Deler av avrenningen fra banene A16 og A17 renner i sig og delvis i grunnen og ender opp i bekken som ligger like øst for banene (Figur 8). Avrenning fra alle banene i dette området fanges opp i SM 1 (Figur 8). De aktive banene som har avrenning til Lortvann er banene A3 (panservern- og håndvåpen) og A4 (håndgranater. De stengte banene er A 5 (luftmålsbane kun blåplast), A6 (ulik bruk, sist brukt til håndvåpen på 80-tallet) og A2 (sprengningsfelt). Om vinteren ble vestsiden av Lortvannet også benyttet som bakgrunn for målskiver til skiskyting. På bane A3 skytes det direkte inn i terrenget. Banen er innegjerdet pga bruk av M72 (farlige blindgjengere). Banen ligger ca 100 m fra Lortvann. Avrenning fra disse banene fanges opp i prøvepunkt SM11. Det ligger i tillegg deponier ved og i Lortvann som også har avrenning til SM11. Bane A7 (gevær- og liten panservernbane) er stengt, og ligger der dagens leirduebane er plassert. Banene har avrenning til Lortvannsbekken. Avrenning fanges opp i prøvepunkt SM25. Det ble tatt prøver av Lortvannsbekken der den renner ut av Lortvannet (S11) og der hvor bekken renner inn i en kulvert før Setermoen tekniske verksted (SM 25). Konsentrasjonen av kobber og bly var ved utløpet av Lortvannet hhv 1,4 og 3,3 mikrogram per liter vann. Ved innløpet til kulverten, i prøvepunkt SM 25 (330 meter nedstrøms prøvepunkt SM11) var konsentrasjonene av kobber og bly på hhv 1,7 og 1,2 µg/l. Kobberkonsentrasjonen er økt fra 1,4 til 1,7 µg/l, mens blykonsentrasjonen er sunket fra 3,3 til 1,2 µg/l. Prøvetakingen ble foretatt mens det var ganske lav vannføring i bekken, til tross for moderat nedbør i dagene før. Redusert konsentrasjon av bly kan skyldes sedimentering av tungt løselige bly-salter i bekken. Kobber-konsentrasjonen øker noe, men dette kan skyldes analyseusikkerhet. Bane A 1 ligger for seg selv og er den sydligste A banen (Figur 7). Banen var tidligere en 300 m bane, men benyttes nå til skyting på korthold opptil 100 meter. Det skytes inn i kulefang av sand. Avrenning fra banen går i grunnen, og noe renner av til sig sør for banen. Avrenningen ender i Storbekken, og videre i Barduelva. Det ble tatt prøve under befaringen i det tidligere prøvetatte punktet SM 9 (kalt SM 26 i analyserapporten). De stengte banene A9 og A10 ligger ved Nedre Sætervatnet. I tillegg er det tre nedlagte baner (bl a A8) som ligger sør-øst for Nedre Sætervatnet og Lortvatnet, som har avrenning til Sæterelva. Avrenning fanges opp i pkt SM 22 og SM

28 Figur 8 Oversikt over militære aktive og stengte A-baner, og vannprøvetakingspunkt. Det ligger en sivil, aktiv leirduebane omtrent på samme sted som A7. 23

29 3.1.2 B-BANER B-banene (Figur 1) består av feltskytebaner som er benyttet både til håndvåpen og våpen av større kaliber. Bane B1 er tilpasset stridsvogn (LEO) og stormpanservogn (CV90). Oppstrøms B-banene ligger nedslagsfeltene i Kobbryggdalen. Det skytes direkte i terrenget. Avrenning fra banene B3 og B4 drenerer til bekk som renner til Storbekkvatnet. Det ble tatt prøve fra bekken nedstrøms banene, oppstrøms vei (prøve SM 24, Figur 7). Konsentrasjonen av kobber og bly var hhv 3,3 og <0,5 µg/l. Kobberinnholdet tyder på at vannet er noe påvirket av skyteaktiviteten. Storbekkvannet drenerer til Kobbryggelva hvor vi har fulgt metallkonsentrasjonene i punkt SM 8, og hvor konsentrasjonene har vært jevnt lave. Gjennomsnittskonsentrasjonen for kobber er her 1,1 µg/l. Bane B1 har direkte avrenning til Kobbryggelva og bane B2 har standplass 100 til 200 meter fra Kobbryggelva. Avrenningen fra banene er derfor relativt direkte til denne elva. Vannovervåkingsprogrammet har fulgt vannkvaliteten i Kobbryggelva gjennom mange år i punkt SM 14 og SM 15, slik at metallavrenningen er godt kjent og dokumentert. Det ble derfor ikke tatt ytterligere vannprøver herfra KARLSTADSKOGEN (K-BANER) K-banene ligger i Karlstadskogen og består hovedsakelig av feltskytebaner for håndvåpen. Det er enkelte voller med sand på noen baner, men det skytes stort sett direkte i terrenget. Avrenning fra banene K1 og K2 renner gjennom myrlendt terreng til bekk som stammer fra Trolldalsbekken og Fossbekken (prøvepunkt SM 28). Banene K3 til K5 drenerer til Karlstadbekken (prøvepunkt SM 21). Begge disse bekkene renner ut i Barduelva (Figur 9). Avrenningen fra banene K3, K4 og K5 overvåkes gjennom overvåkingsprogrammet i prøvepunkt SM 21 (tidligere overvåket i pkt SM10 og SM 16) og det ble derfor ikke tatt ytterligere prøver herfra. Fra bane K1, og delvis K2, drenerer vannet i et sig nordvestover, før det renner ut i en større bekk (samløpet av Trolldalsbekken og Fossbekken). Bekken fra K1 er kun et sig med svært lite eller ikke noe rennende vann, om det ikke nylig har vært nedbør. Under befaringen var det praktisk talt ikke rennende vann i bekken. De vannkjemiske målingene i sig fra K1 ble gjennomført på stagnerende vann i en liten kulp. Det var lav oksygenmetning i vannet og konsentrasjonen av kobber og bly var hhv 5,6 µg/l og 0,9 µg/l. ph-verdien ble målt til 7,2. Metallkonsentrasjonene forventes å reduseres nedenfor «innblandingssonen», hvor oksygen er tilført bekken. Metallinnholdet i Trolldalsbekken der den krysser Altevannsveien er lavt (SM 28, Figur 7). Kobberkonsentrasjonen er her < 1 µg/l, og blykonsentrasjonen er < 0,5 µg/l. 24

30 Figur 9 Kart som viser K-banene og vannprøvetakingspunkt. 25

31 3.2 ANDRE OMRÅDER MED HÅNDVÅPENSKYTING Det benyttes håndvåpen også på andre områder i Setermoen SØF. Det skytes med løsammunisjon flere steder i skytefeltet. I tillegg skytes det med skarp håndvåpenammunisjon i Liveltskardet. Dette utgjør allikevel minimale mengder sammenlignet med bruken på håndvåpenbanene. 3.3 KONKLUSJON Dagens baner og tidligere baners kulefang og grunnforurensning drenerer stort sett til de bekker og elver som er prøvetatt i Forsvarsbyggs overvåkingsprogram. Under befaringen ble det tatt noen ekstra prøver, og enkelte prøvepunkt er lagt inn i overvåkingsprogrammet for metallavrenning (se kap 4). Analyseresultater fra overvåking (Tabell 2), samt befaring i august 2012, viser at metallavrenning fra skytebanene i Setermoen SØF er lav, og påvirker ikke hovedresipientene. Forsvarsbygg ser derfor ikke behov for å gjennomføre ytterligere tiltak for å redusere metallavrenning. 4 OVERVÅKINGSPROGRAM FOR SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT. 4.1 AKSEPTKRITERIER OG MILJØMÅL Forsvarsbygg har som policy å ikke medføre forverring av miljøtilstanden utenfor skyte- og øvingsfeltet. Der dette ikke er mulig er målet å unngå økning i metallutlekking basert på dagens forurensningsstatus, og på sikt redusere metallavrenningen. I arbeid med utslippstillatelse og mal for denne, har Miljødirektoratet påpekt at det er viktig å ha fokus på status ved skytefeltgrensen, samt å beskytte hovedvassdragene. Det er aksetabelt å ha forurensning inni skytefeltet. Av hovedvassdrag er det Kobbryggelva og Liveltskarelva, samt Sæterelva og Barduelva som mottar avrenning fra Setermoen SØF. Det er per i dag ingen mistanke om at aktiviteten i skytefeltet har en negativ påvirkning på vannkvaliteten i hovedvassdrag eller i resipienter utenfor skytefeltet. Dette er bekreftet i undersøkelse gjennomført for Fylkesmannen i Troms (Akvaplan niva, 2009). Det er derfor ingen grunn til å tro at forurensning i skytefeltet påvirker økologien i de større vassdragene verken i eller utenfor skytefeltet. 4.2 FORMÅLET MED OVERVÅKINGSPROGRAMMET Håndvåpenskytebaner er forurenset med metallene bly og kobber, og kan være forurenset med sink og antimon. Derfor vil det normalt være forhøyede metall konsentrasjoner i sig og bekker nær disse skytebanene. I skytefelt som har vært brukt i mange år er utlekkingen allikevel ganske stabil. Setermoen skyte- og øvingsfelt har vært overvåket med hensyn på metaller i 25 år. Avrenningen er rimelig konstant og på et lavt nivå, pga de gunstige kjemiske forholdene i Setermoen som nevnt tidligere. Selv om Forsvaret skulle endre på treningsmomenter eller mønster på øvinger, forventes det ikke endringer i miljøtilstanden i tiden framover. Overvåking i bekker og elver gjennomføres for å kontrollere at utlekking fra skytebanene ikke øker, og at det er minimal påvirkning i de større resipientene. 4.3 FORSLAG TIL OVERVÅKINGSPROGRAM Overvåkingsprogrammet er vist i Tabell 7, Tabell 8 og Figur 10. Overvåkingen vil være til løpende vurdering og må tilpasses evt endringer i bruken av feltet eller etablering av nye baneanlegg. Vedrørende deponier mener Forsvarsbygg at det generelt ikke er behov for overvåking ifm disse. Avrenning fra deponiene ved Lortvann har vært overvåket i tre år (SM 11 Figur 10). Tabell 7 gir en oversikt over analyseparametrene. Resultatene skal nå sammenstilles for å vurdere hvorvidt det er behov for videre overvåking. 26

32 Vedrørende skytebaner skal prøvepunktene fange opp avrenning fra de aktive skytebanene hvor metaller havner i jordsmonnet. Som nevnt over har metallavrenningen i alle år med overvåking vært rimelig konstant og på et lavt nivå pga. de gunstige geokjemiske forholdene i Setermoen. Derfor mener vi det er tilstrekkelig å ta prøver annet hvert år, med to prøverunder i det året hvor det tas prøver. I forbindelse med vedlikehold eller oppgradering på skytebaner og arbeid i forurenset grunn, skal det vurderes å gjennomføre et ekstra måleprogram for å påse at anleggene ikke fører til uønskede virkninger i resipientene. Det samme gjelder ved mellomlagring av forurensede masser. Tabell 7: Forslag til analyseparametere og hyppighet av prøvetaking i overvåkingsprogrammet Parametere Hyppighet Prøvestasjoner Tiltak ved ev. økende trend i metallutlekking Normal overvåking fra skytebaneavrenning Ufiltrert prøve. Bly, kobber, antimon, sink, ph, ledningsevne, totalt organisk karbon, jern, kalsium og turbiditet Annethvert år. To prøverunder i det året hvor en overvåker. SM 1, SM 4, SM 8, SM 9, SM 10, SM 11 SM 14, SM 15, SM21, SM 23 SM 24, SM 25, SM 28, SM 29, SM 30 Undersøke årsak, vurdere resipientens sårbarhet og bruk av BLM for å vurdere giftighet. Ved behov vurdere mulige tiltak, kost-nytte, ev konsekvenser av tiltaket. Ekstra overvåking skal vurderes ved graving/anleggsdrift i forurensede områder Avhengig av forurensning (metaller, eksplosiver, hvitt fosfor og olje) Før og etter graving, samt en del prøver under graving. Ev. stoppe graving, og iverksette tiltak for å redusere forurensning. Overvåking ved Lortvann iht. Miljødirektoratet- lokalitet (egen tillatelse fra Miljødirektoratet) Arsen, kadmium, bly, sink, alifater, benso(a)pyren, sum PAH16 og Sum PCB7 Vår og høst for en periode av 3 år. Dette er nå gjennomført, og det skal ila våren 2016 vurderes om prøvetakingen skal fortsette eller kan avsluttes. SM 11 Mellomlagring av forurensede masser Ufiltrert prøve. Bly, kobber, antimon, sink og turbiditet To ganger årlig, hvert år i perioder der det aktuelle mellomlageret er i bruk. Avhengig av hvilket lager som brukes. Forbedre tildekking av massene. 27

33 Figur 10: Forslag til prøvepunkt for fremtidig overvåkingsprogram. 28

34 Tabell 8: Mer informasjon om prøvepunkt: hvilke bekker og elver de er plassert i, årsmiddel vannføring beregnet ut i fra areal på nedbørsfelt og årlig midlere avrenning, samt oversikt over hvilke baner de mottar avrenning fra. Prøvepunkt som representerer punkt ut av feltet er markert med grå farge. Koordinater er oppgitt i vedlegg 6.3. Prøvepunkt Bekk/Elv Årsmiddel vannføring (l/s) Drenerer banene (aktive baner) Kommentar SM 4 Liveltskardelva 1970 Nedslagsfelt i Liveltskardet. D- baner. SM8 Kobbryggelva 1750 B1 og B2. Nedslagsfelt Kobbryggdalen Ved SØF grense - ut av Liveltskardet. Renner videre til Salangselva. Det er ingen definerte håndvåpenbaner i Liveltskardet. Vannføringen gjennom målområdene er ca 1500 l/s. Ser ingen formål med å etablere internpunkt. Ved SØF grense ut av Kobbryggdalen. Interne pkt: SM14, SM15, SM24. SM14 Kobbryggelva 1360 B1 og Kobbryggdalen SM15 Krokbekken 100 B2 Renner videre til Kobbryggelva SM24 Storbekken, oppstrøms Storbekkvatnet 30 B3 og B4 SM1 Bekk m ukjent navn 110 A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17 Interne pkt oppstrøms: SM23. Har ingen internpunkt fra banene A14-17 da sig fra disse ikke renner direkte ut i bekk. SM23 68 A11, A12, A13 SM9 Storbekken 170 A1 Renner ut i Barduelva. Internpunkt er vanskelig, da avrenning fra banen er små sig og ikke danner bekk med årssikker 29

REDEGJØRING AV MILJØ- TILSTANDEN I SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT, OG FORSLAG TIL VANNO- VERVÅKINGSPROGRAM FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ RASMUSSEN

REDEGJØRING AV MILJØ- TILSTANDEN I SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT, OG FORSLAG TIL VANNO- VERVÅKINGSPROGRAM FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ RASMUSSEN REDEGJØRING AV MILJØ- TILSTANDEN I SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT, OG FORSLAG TIL VANNO- VERVÅKINGSPROGRAM Grunn og vann FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ V / FREDDY ENGELSTAD OG GRETE RASMUSSEN iv Innhold 1

Detaljer

Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt. Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient

Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt. Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient Innhold Overvåkingsprogram i aktive og passive SØF Lærdom fra overvåkingsprogrammet: hva påvirker utlekking av metaller

Detaljer

HØYBUKTMOEN SØF OVERSIKT OVER AREAL MED GRUNN- FORURENSNING OG TILSTAND I VANN- FOREKOMSTER GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN

HØYBUKTMOEN SØF OVERSIKT OVER AREAL MED GRUNN- FORURENSNING OG TILSTAND I VANN- FOREKOMSTER GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN HØYBUKTMOEN SØF OVERSIKT OVER AREAL MED GRUNN- FORURENSNING OG TILSTAND I VANN- FOREKOMSTER GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. GJENNOMFØRTE UNDERSØKELSER... 1

Detaljer

Presentasjon til møte med adm. gruppe for vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms

Presentasjon til møte med adm. gruppe for vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms Presentasjon til møte med adm. gruppe for vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms Presentasjon relatert til arbeid med vannforskriften 24.05.2019 Av: Geir Henrik Sæther (Forsvarsbygg) Våpenbruk og ammunisjon

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Forfatter(e)/Author(s):

Detaljer

REDEGJØRING AV MILJØ- TILSTANDEN I HEISTAD- MOEN SKYTE- OG ØVINGS- FELT, OG FORSLAG TIL VANNOVERVÅKINGSPRO- GRAM FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ

REDEGJØRING AV MILJØ- TILSTANDEN I HEISTAD- MOEN SKYTE- OG ØVINGS- FELT, OG FORSLAG TIL VANNOVERVÅKINGSPRO- GRAM FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ REDEGJØRING AV MILJØ- TILSTANDEN I HEISTAD- MOEN SKYTE- OG ØVINGS- FELT, OG FORSLAG TIL VANNOVERVÅKINGSPRO- GRAM Grunn og vann FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ CARL EINAR AMUNDSEN, MAGNE BOLSTAD, LISA GUSTAVSON,

Detaljer

Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg

Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg Basis-skytebane Feltskytebane Skyte- og øvingsfelt Skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Nord

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Nord Foto: Forsvarsbygg Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 213 MO-Nord Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 213 MO-Nord Forfatter(e)/Author(s)

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Nord

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Nord Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Nord 1 Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Nord Forfattere (alfabetisk)/authors

Detaljer

HENGSVATN SØF OVERSIKT OVER AREAL MED GRUNN- FORURENSNING OG TILSTAND I VANN- FOREKOMSTER GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN

HENGSVATN SØF OVERSIKT OVER AREAL MED GRUNN- FORURENSNING OG TILSTAND I VANN- FOREKOMSTER GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN HENGSVATN SØF OVERSIKT OVER AREAL MED GRUNN- FORURENSNING OG TILSTAND I VANN- FOREKOMSTER GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN Foto forside: skyting på bane 6 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1.

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt. Resultater fra vannprøvetaking i Program tungmetallovervåking i 2017 STEINSJØEN SØF.

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt. Resultater fra vannprøvetaking i Program tungmetallovervåking i 2017 STEINSJØEN SØF. Foto: Golder Associates AS Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Resultater fra vannprøvetaking i Program tungmetallovervåking i 207 STEINSJØEN SØF Region Viken Golder Associates AS Ilebergveien 3, 30 Drammen

Detaljer

Høring av forslag til vannforvaltningsplan for vannregion Troms. Uttalelse fra Forsvarsbygg

Høring av forslag til vannforvaltningsplan for vannregion Troms. Uttalelse fra Forsvarsbygg 1 av 6 Vår dato Vår referanse 08.12.2014 2014/4228-3/315 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Turid Winther-Larsen 47 97 59 73 01.07.2014 14/4180 Til Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296

Detaljer

Vannovervåking i Forsvarsbyggs regi

Vannovervåking i Forsvarsbyggs regi Vannovervåking i Forsvarsbyggs regi Presentasjon relatert til arbeid med vannforskriften høsten 2016 v/turid Winther-Larsen og Geir Henrik Sund Sæther, Forsvarsbygg futura Våpenbruk og ammunisjon Forsvarets

Detaljer

Vannprøvetaking ved. Svene Pukkverk 2017 SVENE PUKKVERK

Vannprøvetaking ved. Svene Pukkverk 2017 SVENE PUKKVERK Vannprøvetaking ved Svene Pukkverk 2017 SVENE PUKKVERK 8. NOVEMBER 2017 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Prøvetaking 3 3 Analyser og grenseverdier 6 4 Resultater og vurdering av utslipp 7 4.1 PAH 8 4.2 Tungmetaller

Detaljer

Vedlegg til årsrapport 2018

Vedlegg til årsrapport 2018 Vedlegg til årsrapport 2018 Sak: Vurdering av overvåkingsresultater og miljøpåvirkning i vannresipient - Asak Massemottak Dato: 28.02.19 Til: Fylkesmannen i Oslo og Viken Fra: Asak Massemottak AS v/norsk

Detaljer

Rapport. Forsvarsbygg. OPPDRAG Områdereguleringsplan for Høybuktmoen skyte og øvingsfelt. EMNE Konsekvenser i forhold til forurensning

Rapport. Forsvarsbygg. OPPDRAG Områdereguleringsplan for Høybuktmoen skyte og øvingsfelt. EMNE Konsekvenser i forhold til forurensning Rapport Forsvarsbygg OPPDRAG Områdereguleringsplan for Høybuktmoen skyte og øvingsfelt EMNE DOKUMENTKODE 712048 PLAN RAP 005 712048 PLAN RAP 005 05.01.15/01 SIDE 2/21 RAPPORT OPPDRAG Områdereguleringsplan

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Oslofjord

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Oslofjord Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Oslofjord 1 Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Oslofjord Forfattere (alfabetisk)/authors

Detaljer

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi Miljøvernavdelingen Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/4195 / FMAAINO 19.10.2015 Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte

Detaljer

GML. SHELL KRÅKERØY PRØVETAKING FORURENSET GRUNN 16. MAI 2017, KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER VÆRSTE UTVIKLING AS

GML. SHELL KRÅKERØY PRØVETAKING FORURENSET GRUNN 16. MAI 2017, KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER VÆRSTE UTVIKLING AS VÆRSTE UTVIKLING AS GML. SHELL KRÅKERØY PRØVETAKING FORURENSET GRUNN 16. MAI 2017, KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2013. MO-Hålogaland

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2013. MO-Hålogaland Foto: Forsvarsbygg Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2013 MO-Hålogaland Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2013 MO-Hålogaland

Detaljer

PROSJEKT: 09 509 13 0038

PROSJEKT: 09 509 13 0038 PROSJEKTNOTAT /200 DATO: 28.4.200 (revidert tabell og 3) PROSJEKT: 09 509 3 0038 TIL: Arne Eriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom E-post: arne.eriksen@skifte.no Pål S. Henriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Vannregion Finnmark. Uttalelse fra Forsvarsbygg

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Vannregion Finnmark. Uttalelse fra Forsvarsbygg 1 av 5 Vår dato Vår referanse 08.12.2014 2012/5342-5/315 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Turid Winther-Larsen 47 97 59 73 Til Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 VADSØ

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Oslo, 08.04.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3431 Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav

Detaljer

PRØVETAKING AV MASSER VÆRSTEBROA. KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER

PRØVETAKING AV MASSER VÆRSTEBROA. KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER VÆRSTE UTVIKLING AS PRØVETAKING AV MASSER VÆRSTEBROA. KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no Signaturer:

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Hålogaland

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Hålogaland Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Hålogaland Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Hålogaland Forfatter(e)/Author(s)

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Bergen

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Bergen Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Bergen Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Bergen Forfatter(e)/Author(s):

Detaljer

Dialogkonferanse rammeavtale håndtering av skytebanemasser

Dialogkonferanse rammeavtale håndtering av skytebanemasser Dialogkonferanse rammeavtale håndtering av skytebanemasser Oslo, 23.5.2012 Skifte eiendom - et virkemiddel i omstillingen av Forsvaret? Avhendet 2,5 millioner kvm bygningsmasse for forsvarssektoren Solgt

Detaljer

NOTAT FORURENSET GRUNN - KU

NOTAT FORURENSET GRUNN - KU -14 OPPDRAG Områderegulering Raufoss næringspark OPPDRAGSNUMMER 14014001 OPPDRAGSLEDER Geir Hoff OPPRETTET AV Gina Mikarlsen og Sara Lindgren DATO 1. Innledning Raufoss næringspark har over 100 års industrihistorie,

Detaljer

Forsvarsbygg Postboks OSLO Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1181

Forsvarsbygg Postboks OSLO Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1181 Forsvarsbygg Postboks 405 0103 OSLO Oslo, 01.03.2015 Deres ref.: 2013/757-5/407 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1181 Saksbehandler: Per Erik Johansen Tillatelse til tiltak i forurenset grunn - Lyngnafeltet

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Oslofjord

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Oslofjord Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Oslofjord Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Oslofjord Forfatter(e)/Author(s)

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016)

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Hilde Alida Hammer Tidligere masterstudent i miljøkjemi

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

Analyse av slam og overvann friluftsområde Holt/Vestvollen Bakgrunn og beskrivelse

Analyse av slam og overvann friluftsområde Holt/Vestvollen Bakgrunn og beskrivelse NOTAT OPPDRAG Brånås avfallsdeponi DOKUMENTKODE 20150367-00- RIM-NOT-004 EMNE og slam i friluftsområde TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Skedsmo kommune OPPDRAGSLEDER Siri Nesbakken KONTAKTPERSON Tor

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljøseminar i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom Oslo, 23. mai 2012 Rolf E. Andersen Golder Associates AS Bakgrunn

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012. MO-Nord

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012. MO-Nord Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Nord Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Nord Forfatter(e)/Author(s) (alphabetical

Detaljer

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler Siw-Christin Taftø Om DMF Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NFD har påtatt seg et ansvar for nedlagt

Detaljer

FORURENSNING I GRUNN OG VANN I SESSVOLLMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT GRUNNLAGSDOKUMENT FOR UT- ARBEIDELSE AV REGULERINGS- PLAN

FORURENSNING I GRUNN OG VANN I SESSVOLLMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT GRUNNLAGSDOKUMENT FOR UT- ARBEIDELSE AV REGULERINGS- PLAN FORURENSNING I GRUNN OG VANN I SESSVOLLMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT GRUNNLAGSDOKUMENT FOR UT- ARBEIDELSE AV REGULERINGS- PLAN FUTURA 781/2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. GJENNOMFØRTE UNDERSØKELSER...

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Avrenning fra Forsvarets skyteog øvingsfelt. Overvåking av vannforurensing. Program Tungmetallovervåkning 1991-2009 MO Oslofjord.

Avrenning fra Forsvarets skyteog øvingsfelt. Overvåking av vannforurensing. Program Tungmetallovervåkning 1991-2009 MO Oslofjord. Avrenning fra Forsvarets skyteog øvingsfelt Overvåking av vannforurensing Rapport Program Tungmetallovervåkning 1991-2009 MO Oslofjord H RAPPORT Rapport nr.: Oppdragsnavn: Overvåking av skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012. MO-Vest

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012. MO-Vest Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Vest Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Vest Forfatter(e)/Author(s) (alphabetical

Detaljer

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008 Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008 Rapport H RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 152030-4 152030 18.12.2009 Oppdragsnavn:

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Vanndirektivet og klassifisering av miljøtilstand hvor godt samsvarer miljøgifter og bløtbunnsfauna i industrifjorder?

Vanndirektivet og klassifisering av miljøtilstand hvor godt samsvarer miljøgifter og bløtbunnsfauna i industrifjorder? Miljøringen temamøte Multiconsult, Skøyen 17. mars 2014 Ny erfaring og forskning på opprydding i forurenset grunn og sedimenter Vanndirektivet og klassifisering av miljøtilstand hvor godt samsvarer miljøgifter

Detaljer

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt. Program tungmetallovervåking Markedsområde nord

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt. Program tungmetallovervåking Markedsområde nord Foto: Forsvarsbygg Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program tungmetallovervåking 2016 Markedsområde nord aqq Tittel: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program tungmetallovervåking 2016 Markedsområde

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1.

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1. Hovedkontor Gaustadalléen 21 0349 Oslo Telefon: 22 18 51 00 Telefax: 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942 www.niva.no niva@niva.no Strømsnes Akvakultur AS 5307 Ask

Detaljer

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Sluttrapport etter gjennomførte tiltak (SFT id.nr.: 1114005-7) 05.10.2012 FBSE-2012/24

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Sluttrapport etter gjennomførte tiltak (SFT id.nr.: 1114005-7) 05.10.2012 FBSE-2012/24 Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune etter gjennomførte tiltak (SFT id.nr.: 1114005-7) 05.10.2012 FBSE-2012/24 Tittel: Dokumentinformasjon Prosjektnummer: 5193007 Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Hålogaland

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Hålogaland Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Hålogaland 1 Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Hålogaland Forfattere (alfabetisk)/authors

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT FORSVARSBYGG. Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningslovens 11. Side 1 av 38

SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT FORSVARSBYGG. Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningslovens 11. Side 1 av 38 SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningslovens 11 FORSVARSBYGG Side 1 av 38 INNHOLD FORORD... 2 INNHOLD... 3 SAMMENDRAG... 5 1 INNLEDNING... 7 1.1 HENSIKT,

Detaljer

Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten

Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten Til: Fra: Bergmesteren Raudsand AS Norconsult AS Dato 2018-09-06 Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten Bakgrunn Bergmesteren Raudsand AS har mottatt mange høringsuttalelser fra ulike aktører

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORGATEN TERRASSE, SARPSBORG KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORGATEN TERRASSE, SARPSBORG KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORGATEN TERRASSE, SARPSBORG KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no PRØVETAKING FORURENSET GRUNN

Detaljer

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Viken

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Viken Foto: Forsvarsbygg Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 213 MO-Viken Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 213 MO-Viken Forfatter(e)/Author(s)

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Vest

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Vest Foto: Forsvarsbygg Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 213 MO-Vest Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 213 MO-Vest Forfatter(e)/Author(s)

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Fra / from: Geir Aksel Dahl-Hansen Til / to:

NOTAT. Bakgrunn. Fra / from: Geir Aksel Dahl-Hansen Til / to: NOTAT Fra / from: Geir Aksel Dahl-Hansen Til / to: Multiconsult Dato / date: 15.10.14 Sak / subject: Etablering av feltskytebane ved Høybuktmoen; Vurdering av konsekvenser for Suolojávri som drikkevannskilde

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Vest

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Vest Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Vest 1 Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Vest Forfattere (alfabetisk)/authors

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport Mai Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema Mai Notat nr. 5. Til. Statens Vegvesen Region Øst

Månedsrapport. Månedsrapport Mai Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema Mai Notat nr. 5. Til. Statens Vegvesen Region Øst Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema Mai 2006 Notat nr. 5 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir MEMO TITTEL Supplerende undersøkelser. Kortholdsbane Bodin leir DATO 15. mai 2012 TIL Forsvarsbygg v/camilla Spansvoll KOPI Forsvarsbygg v/arne Eriksen FRA Øystein Løvdal OPPDRAGSNR. 135356 ADRESSE COWI

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Vurdering av ytre miljø for deponi for rene myrmasser langs Krøgenesveien (Fossbekk)

Vurdering av ytre miljø for deponi for rene myrmasser langs Krøgenesveien (Fossbekk) Til: Fra: Anja Krohn Bjørnstad Katrine Bakke Dato 2018-08-22 Vurdering av ytre miljø for deponi for rene myrmasser langs Krøgenesveien (Fossbekk) Innledning I forbindelse med etablering av ny fylkesvei

Detaljer

STØYUTREDNING SETERMOEN SØF

STØYUTREDNING SETERMOEN SØF STØYUTREDNING SETERMOEN SØF Vedleggsrapport 2012, revisjon 3 Futura 246/2012-3 2455312/UTVIKLING NORD INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... 2 VEDLEGG [A]: AKTIVITETSOVERSIKT OVER SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT.

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012. MO-Østlandet

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012. MO-Østlandet Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Østlandet Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Østlandet Forfatter(e)/Author(s)

Detaljer

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. 1 Beskrivelse av forholdene på lokalitetene Det er planlagt å utføre pele- og spuntarbeider i sjø i Bispevika ved Bispekaia. Tiltaksområdet

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak Fredrikstad Seafoods AS C/O Øra Industripark Fredrikstad NIVA Vestlandsavdelingen Thormøhlensgt. 53D 5006 Bergen Telefon: 02348 Fax 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942

Detaljer

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn 2013-2015 Bakgrunn Nedbørfeltene til Prestelva og Botn i Rissa har vært med i en prøveordning innenfor regionalt miljøprogram.

Detaljer

Miljøvernavdelingen Avfall Sør AS Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/915 28.08.2018 Avfall Sør AS - Tillatelse til deponering av forurensede masser med forhøyet utlekking av selen Fylkesmannen

Detaljer

Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri 534667 Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato: 2014-09-17

Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri 534667 Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato: 2014-09-17 Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri Oppdrag: 534667 Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato: 2014-09-17 Skrevet av: Per Ingvald Kraft Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen AVRENNING

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport November Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema November Notat nr. 11

Månedsrapport. Månedsrapport November Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema November Notat nr. 11 Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema November 2006 Notat nr. 11 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no

Detaljer

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Østlandet

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Østlandet Foto: Forsvarsbygg Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 21 MO-Østlandet Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 21 MO-Østlandet Forfatter(e)/Author(s)

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt. Program tungmetallovervåking Markedsområde Trøndelag

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt. Program tungmetallovervåking Markedsområde Trøndelag Foto: Forsvarsbygg Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program tungmetallovervåking 2016 Markedsområde Trøndelag Tittel: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program tungmetallovervåking 2016 Markedsområde

Detaljer

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen Trondheim, 10.og11.april 2013 Anne Kathrine Arnesen og Hilde B. Keilen Klif Utarbeidelse av forvaltningsplaner

Detaljer

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Kilder til grunnforurensning Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Overvann kilde til spredning Med overvann menes overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553/2009 Fylkesmannen i Nordland, Bodø 20. november 2012 Kine Martinsen, seniorrådgiver Seksjon

Detaljer

FORUNDERSØKELSE FORURENSET GRUNN BJØLSTADSLETTA P-PLASS

FORUNDERSØKELSE FORURENSET GRUNN BJØLSTADSLETTA P-PLASS VÆRSTE UTVIKLING AS FORUNDERSØKELSE FORURENSET GRUNN BJØLSTADSLETTA P-PLASS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 1 Innledning COWI AS har

Detaljer

Forurenset grunn og avfall i bygge- og riveprosjekter. Guro Thue Unsgård og Anita Spjøtvold

Forurenset grunn og avfall i bygge- og riveprosjekter. Guro Thue Unsgård og Anita Spjøtvold Forurenset grunn og avfall i bygge- og riveprosjekter Guro Thue Unsgård og Anita Spjøtvold Håndtering av forurenset grunn Regelverk og eksempler 28.11.2017 3 Innhold Krav til undersøkelser Krav til tiltak

Detaljer

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Trøndelag

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Trøndelag Foto: Forsvarsbygg Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 213 MO-Trøndelag Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 213 MO-Trøndelag Forfatter(e)/Author(s)

Detaljer