Temasak: Prosjekt nødnett Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temasak: Prosjekt nødnett Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Temasak: Prosjekt nødnett Sykehuset Innlandet HF Samt kort om : Oppfølging av rapporter etter 22. juli 2011 Beredskap SI Styremøte 5. september 2012 Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen Prehospitale tjenester

2 Oppfølging av rapporter etter 22/7 Departementet har via Helsedirektoratet gitt oppdrag til RFH og HF om å følge opp erfaringer fra 22/7 (brev av 23 august 2012). Oppdraget konkretiseres i et møte mellom Departementet, Helsedirektoratet og RHF ene 6 sept Regionalt beredskapsutvalg og Fagråd Akuttmedisin og prehospitale tjenester i HSØ har satt sammen en felles arbeidsgruppe for å konkretisere tiltak. Det innføres et felles (nasjonalt) krisestøttesystem også for helsetjenesten ( CIM ) med tilhørende funksjonalitet for varsling ved hendelser. SI er involvert i disse prosessene. Anbefalingene legges til grunn ved revidering av planverk for SI som er under oppstart.

3 Departementets oppdrag Prioriterte oppfølgingstiltak: Systemer og rutiner for oppfølging av pårørende og overlevende Varsling og kommunikasjon bl.a. til nødmeldetjenesten Forsvarlig kommunikasjon mellom nødnett og analogt nett i utbyggingsfasen. Nasjonale retningslinjer og felles planverk for samarbeid mellom nødetatene på skadested, herunder samarbeid i usikrede soner når skyting pågår. Nasjonale retningslinjer for pasient-triagering. Revisjon av regelverk, planer og prosedyrer, herunder gjennongang og vurdering av endringsbehov i lov helsemessig og sosial beredskap. Kompetanseutvikling og øvelser.

4 Bakgrunn, behov og føringer Revidering av Beredskapsplanverk SI Behov for revidering med bakgrunn i erfaringer, tid og utvikling Harmonisering med reviderte planverk for HSØ-RHF Erfaring fra øvelser og hendelser, inkl oppfølging av rapporter etter 22/ Oppfølging av Samarbeidsreformens tjenesteavtale 11 Gjennomføres i ht. Ansvarsprinsippet, dvs: Den som har ansvar for en enhet eller fagområde, har også ansvar for beredskapsplanlegging på området. Dette innebærer at divisjonene har ansvar for revidering av sine planverk Aktuelle fagområder med behov for egne delplaner kan være ss.: Pandemisk influensa Psykososiale støttetjenester Informasjons- og kommunikasjonsberedskap Teknisk svikt eller forsynings-svikt Elektrisitet, IKT, matvarer, engangsutstyr, (rent) vann mv Spesielle hendelser ss. NBC-beredskap, terror / sabotasje evakuering Mv, mv Divisjon Prehospitale tjenester koordinerer arbeidet og ivaretar også planverket på HF-nivå.

5 Utforming I større grad scenariobasert Benytte referanser og elektroniske lenker for raskere å finne fram til ønsket dokument via EK (jfr Behandlingsplaner ) Mer bruk av Tiltakskort for å tydeliggjøre og sikre den enkeltes ansvar for iverksetting av tiltak. Krisehåndteringsverktøyet CIM inkluderes planverket Inkl modulene for loggføring, rapportering og automatisert katastrofevarslingssystem av personell (UMS).

6 Temasak Prosjekt nødnett Sykehuset Innlandet HF Kommentarer til medieoppslag

7 Vedtak om utbygging nytt nødnett Stortinget vedtok 18. desember 2006 at Justis- og politidepartementetkunne inngåkontrakt om leveranse av nytt digitalt nødnett, og sette i gang utbygging som omfatter 54 kommuner på Østlandsområdet. Justis-og politidepartementet inngikk kontrakt om første utbyggingstrinn med turn-key-leverandørennokia Siemens Networks (NSN) 22. desember April 2011 regjeringen forslår landsdekkende utbygging, besluttet i stortinget juni Februar 2012 ble ansvaret som hovedleverandør overført til Motorola Solutions, som er en av de største leverandørene i verden av TETRA og samband til nød-og beredskapsetater.

8 Nødnett i Europa Norge er det siste landet i Vest- Europa som anskaffer landsdekkende nødnett De fleste land i Europa har valgt TETRA-teknologi, som Norge Bruk av felles teknologi gir muligheter til å kommunisere over landegrensene Kostnadsspørsmål i hvert enkelt land vs kommersielt inntektsspørsmål

9 Alle tre nødetater får Nødnett samtidig Norge bygger Nødnett for alle tre nødetatene samtidig. En slik utbyggingsstrategi er unik i internasjonal sammenheng Dette er med å bidra til at nødetatene kan samhandle til beste for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge.

10 Behovet er stort for nytt Nødnett nå Bruksområder, kvalitetsutfordringer, avlytting Større utfordringer: organisert kriminalitet naturkatastrofer større ulykker terrorhandlinger Eksisterende nett er ikke avlyttingssikre og av variabel kvalitet

11 Dagens radionett i forhold til et felles nødnett DAGENS RADIONETT: Egen infrastruktur Egne radiokanaler Begrenset radiodekning Helse : Landsdekkende Helseradio-/LA-nett Nett 2 NØDNETT: Ressursdeling Felles radionett Etatene får egne virtuelle radionett God radiodekning Nett Politi : Ett nett pr. politidistrikt 112 Nett 1 Akuttmottak Brann: Ca. 230 lokale radionett i kommunene LV-sentral

12

13 Nødnettet - oppbygging Drift- og vedlikeholdssystem Mobile brukere (radioutstyr) Radionettverk Transmisjonsnett Kjernenett Kommunikasjonssentraler Telefon Nødnett i andre land Eksterne nett GSM Andre

14 Hva koster nødnett? Trinn 1 har kostet 1,3 mrd kr Styringsrammen for trinn 2 er 3,95 mrd kr Kontrakten er en fastprisavtale Øvre kostnadsramme med usikkerhetsavsetting er 4,7 mrd kr Leverandøren skal levere et nøkkelferdig Nødnett

15 Utbyggingstrinn Trinn Fase Politidistrikt 1 Fase 0 første utbyggingsområde (2008/2011) 30 % av bebodde områder / 25 % av brukerne 4 % av utbyggingsarealet Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum, Søndre Buskerud Evaluering Stortingsbehandling (Våren 2011) 2 Fase 1 Helseregion Øst ferdigstilles (2013) 6 % av bebodde områder / 9 % av brukerne 15 % av utbyggingsarealet Fase 2 Helseregion Sør ferdigstilles (2013) 19 % av bebodde områder / 15 % av brukerne 13 % av utbyggingsarealet Fase 3 Helseregion Vest (2014) 21 % av bebodde områder / 20 % av brukerne 13 % av utbyggingsarealet Fase 4 Helseregion Midt-Norge (2014) 14 % av bebodde områder / 16 % av brukerne 17 % av utbyggingsarealet Fase 5 Helseregion Nord (2015) 10 % av bebodde områder / 15 % av brukerne 38 % av utbyggingsarealet Hedmark, Gudbrandsdal, Vest-Oppland Nordre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Hordaland, Sogn og Fjordane Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland, Troms, Vest-Finnmark, Øst-Finnmark

16 Oppgaver som skal løses Innføring Forankring mot HF og klargjøring av ansvar Legge opp en egen prosjektorganisering i SI for tilrettelegging og mottak Sørge for at alle interesser og forpliktelser blir ivaretatt Lokaler Stille egnede lokaler til disposisjon ved hver lokasjon, med teknisk infrastruktur innenfor gitte krav (strøm, kjøling) Opplæring Instruktører / superbrukere Opplæring av eget personell Følger opplæringsløp i regi av Helsedirektoratet Fokus for SI: Et opplæringsopplegg som står på egne ben første dag etter prosjektet Teknisk gjennomføring av opplæring - under arbeid

17 Oppgaver som skal løses Avtaler Utstyrsavtale med DnK Drifts og supportavtaler HDO / Sykehuspartner Avklare kontaktpunkt for support (SPOC) Installasjon / implementering Koordinere installasjoner i bygg og i ambulanser 3. parts installasjoner Konfigurering Bruk og samhandling Test SI godkjenner leveransen SI deltar i egentest SI bestemmer skarp drift

18 Sør-Trøndelag Møre og Romsdal AM LV LV Sverige Sogn og Fjordane AM LV LV AMK AM LV Luftambulansebase AM LV AM LV Buskerud LV Ambulansestasjon Oslo/Akershus AM LV

19 Prosjekteier Morten Lang-Ree (AD) Styringsgruppe Geir Kristoffersen (leder) Torgeir Strøm Toril Kolås Randi Mølmen Øyvind Graadal Heidi Mossevik (TV) Leif Ole Bach (FHVO) Prosjektleder Jan Willassen Tekniske forberedelser Legevaktsentraler lok med akuttmottak Tekniske forberedelser SI Jan Willassen Bruk og samhandling Jan Willassen Opplæring Sissel Grønlien Avtale / kontrakter Jan Willassen Sykehuspartner Anne Lise Katle HDO Nils Borch MTA Ragnar Nedregård Akuttmottak Lokale ledere (6) AMK Arne Stokke Ambulanse Lars Solhaug Jan R Manstad (akuttm) Jorun Lindset (akuttm) Lars Solhaug (amb) Arne Stokke (leder AMK) Unni Sletvold - Opplæring Gunvor Øfsti (Grethe Fossum) Arnfinn Standerholen (psyk) Sverre Lindstad (TV) Elin Seierstad (HVO) Ressurser vurderes når konsept er klart Morten Riis Arne Stokke Jan R. Manstad Areal / teknisk infrastruktur: Torgeir Seim Lokal teknisk sjef og elektroansvarlig

20 Inkludert Leveranse Hdo Tetra nettv erk Kabling inkludert Radio Ikke inkludert K jø ln g 113 Telenor IN løsning 113 UPS 220V16A P a b x Esb Lydlogg Nettverk sykehus MMSPC 1-2 pr. amk Amis/ Transmed UPS

21 Behov for mindre justeringer for akuttmottakene: Tynset Elverum (utfordringer med kjøling) Hamar Kongsvinger Gjøvik (AM overtar AMK sitt datarom) Behov for nytt datarom: Lillehammer AMK Samarbeid lokalt om datarom med legevaktsentralene der det er samlokalisering med akuttmottak Mål om å: Utføre arbeidet samtidig Benytte felles leverandør Kostnadsfordele

22 Ny AMK

23 Bruk og samhandling Mål: Felles rutiner for bruk av nødnett i hele AMK området Prosess med helsedirektoratet som sentral aktør Oppstartsmøte 11. april 2012 Arbeidsmøte 31. mai Hjemmelekse Siste? arbeidsmøte oktober

24 Gevinstrealisering etter hvert Et mål om bruk ikke et økonomisk mål Rakkestad prosjektet: Prosjektet involverer ressurser fra: Hjemmebaserte tjenester Familiekontoret Leger i vakt Legevaktsentralen Sykehuset Østfold Spesialisthelsetjenesten, AMK og ambulanse Helsedirektoratet v/ Nødnett Helse Innlandsprosjektet: Vi må finne områder / arenaer som kan utvikles isolert. Ikke startet, fokus i prosjektet er pt teknikk

25 Radioterminaler Behov? Bruk og samhandling Samhandlingsreformen Nye arbeidsmåter Internt i SI I forhold til kommuner I forhold til øvrige beredskapsetater Sikkerhetsalarm til AMK, for oppfølging Avsender sin posisjon vises i kart Kan Psykiatri sitt behov dekkes av radioterminaler? SI starter med ca 340 terminaler

26 Nett 2 Nett 3 Nett 1 Akuttmottak LVsentral

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer Nødnett innføring Innhold Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer 2 Nødnettleveransen 3 Utbyggingstrinn Trinn Fase Politidistrikt 1 Fase 0 Helse Sør-Øst RHF (1) Østfold, Oslo/Akershus,

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014 v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/8723-18 Saksbehandler: Vegard Nore Dato: 01.07.2014 Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler

Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler Direktøren Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler Saksbehandler: Helmer Jakobsen, Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/1184 Dato: 30.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Sikker kommunikasjon når det gjelder

Sikker kommunikasjon når det gjelder Nødne er mulighetenes verktøy Ville aldri gå lbake l det gamle ne et Stor nget: Nødne er vik g satsing på samfunnssikkerhet side 12 Side 16 Side 7 Sikker kommunikasjon når det gjelder 1 Det livsviktige

Detaljer

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: FORF Frivillige Organisasjoners

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201 FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201 Medlemer som er innkalla til møtet: Knut Støbakk styreleiar Eva Vinje Aurdal nestleiar Iver Nordseth

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. september 2013

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. september 2013 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407 7694/2013 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.09.13 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. september 2013 Vi

Detaljer

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner Håndbok kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer