DITT PROSJEKT. din hjertesak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DITT PROSJEKT. din hjertesak"

Transkript

1 DITT PROSJEKT din hjertesak

2 Hva er din hjertesak? Vi mennesker er forskjellige, og det er ulike ting som opptar og engasjerer oss. Ved å støtte et prosjekt i Misjonsalliansen kan du bidra til den saken som akkurat du brenner litt ekstra for. Du er kanskje opptatt av at alle barn skal få skolegang og at du derfor vil hjelpe til med å bygge skoler i Liberia? Eller vil du heller gi en kambodsjansk familie muligheten til å skaffe seg arbeid og inntekt? Da kan prosjektet der fattige familier får låne ei ku for å bygge opp sin egen buskap være noe for deg. Brenner du for helsearbeid vil du kanskje bli med og bygge ut helsetilbudet på Filippinene og hindre at barn dør av sykdommer som lett kunne vært behandlet. Hvert prosjekt er som en puslespillbrikke. På samme måte som vi trenger alle brikkene i et puslespill for å se hele bildet, må vi jobbe med ulike prosjekter innenfor mange forskjellige tema i kampen mot fattigdom. På de neste sidene kan du lese mer om Misjonsalliansens prosjekter og om mennesker som allerede har funnet sin hjertesak blant disse. De har benyttet ulike anledninger, som bursdag eller bryllup, for å samle inn penger til akkurat sin hjertesak. Når mange ulike mennesker samler inn til sitt eget lille prosjekt, vil dette til sammen utgjøre viktig støtte til alle Misjonsalliansens prosjekter. Vi håper at du finner din egen hjertesak blant våre prosjekter, og at du vil bruke din anledning til å legge din egen lille brikke i det store puslespillet. Med vennlig hilsen Prosjektene i dette heftet er bare et utdrag av alle prosjektene som finnes i landene der Misjonsalliansen arbeider. Den fullstendige oversikten over hva du kan støtte i de ulike landene finner du på Her kan man også gi en gave direkte på nettbetaling. 2 Arnt H. Jerpstad generalsekretær

3 Helse Barn og ungdom Skole og utdanning Vann Kirke Arbeid og inntekt Funksjonshemning 3

4 Vann Ingen kan leve uten vann. Dessverre er det altfor mange som ikke har tilgang på livsviktig, rent drikkevann. Skittent vann sprer smittsomme sykdommer som er spesielt farlige for de minste barna. Hva kan du gjøre? Med din støtte kan Misjonsalliansen bidra til at flere får bedre tilgang på trygt og rent vann. PROSJEKTER DU KAN STØTTE Gi mennesker i Kambodsja rent vann og kunnskap om god hygiene Tilgang til rent og sikkert vann vil bety mye bedre helse for barn og voksne på landsbygda i Kambodsja. I både regntida og tørkesesongen kan det være problematisk med sikker tilgang til vann. Om det kommer for mye regn, kan brønnene bli oversvømt i lavlandet og grunnvannet bli skittent, og i tørketida kan brønnene og vanndammene bli tørre. Misjonsalliansen arbeider for at alle samarbeidsskoler og barnehager har rent vann tilgjengelig til alle elevene hele året gjennom regnvannsbeholdere, brønner og vannfilter. I enkelte landsbyer går Misjonsalliansen også sammen med utviklingskomiteen og bygger vanndam med hjelp av lokale ressurser. Da er befolkningen sikret vann både i regntida og tørketiden. I tillegg til tilgang til rent vann er det viktig med opplæring slik at folks hygieniske vaner endres og man bruker rent vann til rengjøring, matlaging og drikke. PROSJEKTNUMMER Gi rent vann til Bolivia og bidra til bedre helse Rent vann og gode sanitære forhold er en forutsetning for god helse. Et viktig tiltak for bedre helse er derfor å etablere santitæranlegg for hver husstand, med toalett, dusj og håndvask. Vi bygger også vannsystemer i landsbyer der det ikke finnes. Prosjektet gjør Misjonsalliansen i samarbeid med kommunene, og det vil komme 200 familier til gode, slik at de får en enklere og sunnere hverdag. Det er også et mål å styrke kapasiteten til minst ti lokale vann- og sanitetskomiteer i forhold til ledelse og teknisk kompetanse. Det er disse komiteene, bestående av vanlige mennesker i landsbyen, som skal videreføre prosjektet når det gjelder drift og vedlikehold av sanitærmodulene. PROSJEKTNUMMER

5 Eksempler på hva pengene kan gå til: Totalt til brønnbygging og regnvannsbeholdere i Kambodsja: KONER Sanitæranlegg til en familie i Bolvia: 5500 KRONER Vanndam til en familie i Kambodsja: 1700 KRONER Rent vann til en landsby i Bolivia: KRONER Mitt prosjekt Sverre Alvik har gitt en gave til Misjonsalliansens vannprosjekter i forbindelse med sin 40-årsdag: Mange mennesker i verden mangler mye for å få et anstendig liv, og da er det motiverende å kunne hjelpe andre i stedet for at jeg skal samle meg enda flere skatter. Rent vann er noe alle i verden trenger. En relativt liten innsats kan gi hjelp til mange og forandre livet til enkeltpersoner, familier eller landsbyer. Jeg har selv vært i Kambodsja og sett hvordan mange lever uten tilgang på rent vann og andre goder som er selvfølgeligheter for oss her. 5

6 Skole og utdanning Å gå på skole er en menneskerett. Allikevel er det millioner av barn som ikke fullfører skolegangen sin, og mange får aldri oppleve sin første skoledag. Hva kan du gjøre? Du kan være med på å sende flere barn på skolen! Utdannelse skaper utvikling og redder liv. Det handler om mer enn å lære å lese og skrive. Gjennom utdanning får mennesker kunnskap om hvordan de holder seg friske, de får muligheten til å skaffe seg en jobb og blir bedre rustet til å kjempe for sine rettigheter i samfunnet. PROSJEKTER DU KAN STØTTE Gi barn i liberia en mulighet til å lære å lese og skrive! Misjonsalliansen bygger nye skoler i Liberia, slik at barna der får en mulighet de ellers ikke ville hatt til å få en utdannelse. Under halvparten av barna i Liberia går nå på skolen, og av de som begynner, er det bare halvparten som klarer å fullføre grunnskolen. Misjonsalliansen vil gi flere barn mulighet til å lære å lese og skrive! Det gjør vi i samarbeid med den lokale befolkningen og utdanningsmyndighetene i landet. For å få lærere til de avsidesliggende landsbyskolene er det nødvendig at lærerne har noe å flytte til, og derfor er bygging av lærerboliger nærmest like viktig som klasserommene. I 2015 fortsetter Misjonsalliansen å bygge lærerboliger i tilknytning til skolene. PROSJEKTNUMMER Gi de minste barna et førskoletilbud! Vi etablerer nå førskoler på øya Marinduque, slik at barn skal få mulighet til å delta i et pedagogisk opplegg og utvikle evner og ferdigheter før de begynner på skole. Tilbudet drives av frivillige foreldre. Vi bygger også barnehager, klasserom og biblioteker og bidrar med læringsmateriell og annet nødvendig utstyr til skolene. Sammen med blant annet Utdanningsdepartementet tilbyr vi opplæring og kurs for skoleledere, lærere og barnehagelærere for å heve kompetansen og øke motivasjonen deres. I løpet av året vil vi bistå myndighetene i å lære opp skoleansatte i implementeringen av den nye rammeplanen for grunnskole og videregående. Med din hjelp kan vi gi barn på Filippinene et godt utdanningstilbud alt i tidlig alder! PROSJEKTNUMMER

7 Eksempler på hva din støtte kan gå til: Et klasserom i Liberia: KRONER Lekeplass på en skole i Liberia: KRONER Materialer for oppstart av førskoleopplegg på Filippinene: 1450 KRONER Kursing av 300 lærere i undervisningsteknikk i Vietnam: KRONER Vårt prosjekt Pernille og Tor Morten Austerheim satte «Skole og utdanning i Liberia» på ønskelista da de giftet seg sommeren 2014 og de fikk kjempefin respons. Vi valgte dette prosjektet fordi vi var faddere for barn i Liberia fra før, og fordi vi tror at utdanning er helt sentralt for å løfte barn og ungdom ut av fattigdom og skape bedre framtidsutsikter for seg selv, sine nærmeste og samfunnet forøvrig. Vi oppfordrer alle til å støtte slike prosjekter, og behovet for hjelp og støtte er uendelig stort i prosjektlandene til Misjonsalliansen. Det er flott å kunne bidra av vår overflod. 7

8 Funksjonshemning Mange steder er det å ha en funksjonshemning fortsatt forbundet med skam og overtro. Barn med funksjonshemning opplever å bli gjemt bort og ignorert, og de får ikke den hjelpen de har krav på. Hva kan du gjøre? Alle mennesker er like mye verdt og har samme rettigheter Misjonsalliansen jobber for at barn og unge med funksjonshemning skal inkluderes i samfunnet på lik linje med alle andre. PROSJEKTER DU KAN STØTTE Støtt Centro Creer i Ecuador! Vi støtter rehabiliteringssentrene Centro Creer, som gir barn og unge med nedsatt funksjonsevne undervisning, oppfølging og trening i å mestre daglige gjøremål. En viktig del av dette arbeidet er å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i skole- og arbeidsliv, samt å bekjempe fordommer som finnes i samfunnet de lever i. I løpet av året vil vi forsøke å kartlegge situasjonen for funksjonshemmede i de fattigste områdene av Guayaquil. PROSJEKTNUMMER Støtt oss i arbeidet med å inkludere mennesker med funksjonshemninger i Kina! Vi samarbeider med det nasjonale handikapforbundet i Kina om et systematisk og helhetlig arbeid for å gi flere funksjonshemmede hjelp og rehabilitering og for å påvirke myndighetene og endre folks negative innstilling til funksjonshemmede. Prosjektene retter seg spesielt mot barn som lider av cerebral parese. Ved å støtte dette arbeidet bidrar du til at funksjonshemmede får muligheten til å kunne delta aktivt i samfunnet, på skolen og i arbeidslivet. PROSJEKTNUMMER Støtt oss i arbeidet for mennesker med funksjonshemninger i Vietnam! Vi jobber for at funksjonshemmede skal få oppfylt sine rettigheter og bli inkludert i skole, arbeidsliv og samfunn. For å nå dem på et tidlig tidspunkt i livet samarbeider vi med et statlig ressurssenter om å tilby målrettet trening og sikre dem tilgang til utdanning. Din støtte til dette arbeidet vil gi barn og unge med funksjonshemninger tilgang til relevant utdanning ved sine lokale skoler. Vi legger også til rette for at de og foreldrene deres kan møtes i grupper og utveksle erfaringer. For foreldrene er dette en fin arena for å bli tryggere i sin rolle, for barna selv er det positivt å få møte andre som står overfor de samme utfordringene som dem selv. PROSJEKTNUMMER 50723

9 Eksempler på hva din støtte kan gå til: Plass på Centro Creer for ett barn: 4500 KRONER Opplæring av foreldre i Kina i daglig omsorg og hjemmebasert trening: 5000 KRONER Informasjonsarbeid i Kina rettet mot skoler for å inkludere funksjonshemmede: 3700 KRONER Kartlegging av barn med spesielle behov i ett distrikt: KRONER Tidlig intervensjon for barn med spesielle behov: 5400 KRONER for 10 barn i ett skoleår. Mitt prosjekt Bente Brøvig Strømme har i flere år støttet sentrene Creer i Ecuador. Vi har selv en sønn med Downs syndrom, og vi er glade for alle gode rettigheter som er kjempet fram for psykisk utviklingshemmede i vårt eget samfunn. Vi har valgt å støtte sentrene Creer fordi vi har tro på prosjekter som gir hjelp både til barna og foreldrene og som også er holdningsskapende og rettighetsfremmende. Det gir mening til vårt eget liv å gi av vår overflod, særlig vi som er i en fase av livet med nedbetalt hus og som har alt det vi trenger. 9

10 Helse Mangel på kunnskap og dårlig tilgang på helsetjenester gjør at sykdommer som i utgangspunktet er enkle å behandle, kan medføre alvorlige helseskader og død. Helse er et grunnleggende behov for alle mennesker. Hva kan du gjøre? Med din støtte kan Misjonsalliansen jobbe for å forbedre helsetilbudet for fattige og øke kunnskapen om forebygging av sykdommer. PROSJEKTER DU KAN STØTTE Gi funksjonshemmede og syke mennesker på Filippinene et bedre helsetilbud! Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til å bygge nye helsestasjoner og til å utruste de som allerede finnes, både > med ekstra rom og skikkelig medisinsk utstyr. Vi driver opplæring og videreutdanning av helsepersonell, og vi kurser frivillige helsearbeidere i generell folkehelse og førstehjelp. Voksne og barn får undervisning om riktig ernæring, hygiene, tannhelse og forebygging av sykdommer. PROSJEKTNUMMER Gi fattige mennesker i Ecuador et bedre helsetilbud og hjelp oss i kampen mot hiv/aids! Sammen med oss kan du bidra til å utruste helsestasjoner med nødvendig utstyr både til helseog tannhelsepleie og til å gjennomføre hiv-tester. Dette året får 1000 elever fra Misjonsalliansens samarbeidsskoler tilbud om gratis helse- og tannhelsesjekk, 4500 personer skal få gratis hiv-test, slik at de kan få avkreftet eller bekreftet mistanke om smitte og følges opp deretter. I tillegg vil vi gi 1000 personer undervisning om ernæring og kosthold. PROSJEKTNUMMER Gi mennesker i Bolivia tilgang til grunnleggende helsetjeneste! Vi samarbeider med lokale helsestasjoner for å gi mennesker et bedre helsetilbud og forebygge sykdommer. Dette innebærer blant annet vaksinering av barn og voksne, oppfølging av kvinner i fruktbar alder og informasjonsspredning om helse og hygiene. For å gjøre veien til helsesentrene litt kortere har det blitt opprettet egne grupper av frivillige kvinner, «Manzaneras», som går fra hus til hus for å undervise andre om hygiene og ernæring. PROSJEKTNUMMER

11 Eksempel på hva pengene kan gå til: Rehabilitering av et helsesenter på Filippinene: KRONER Tannlegekontroll for en skole (200 barn) på Filippinene: 3460 KRONER KRONER for utstyr til hiv-tester i Ecuador, som skal rekke til 4500 personer. Utstyr og møbler til en helsestasjon i Bolivia: KRONER Er dette din hjertesak? Kanskje dette er prosjektene som passer for deg? 11

12 Arbeid og inntekt Kampen for å forsørge sin familie kjempes hver dag av mange fattige. For å ha mat på bordet og tak over hodet trenger man en inntekt. Mange har vilje og ressurser til å skape sin egen arbeidsplass, men mangler penger eller kunnskap til å sette i gang. Hva kan du gjøre? Med din støtte kan Misjonsalliansen gi mennesker muligheten til å skaffe seg et levebrød, blant annet ved å tilby kurs og små lån. På denne måten kan flere løfte seg selv ut av fattigdom. PROSJEKTER DU KAN STØTTE GI fattige storbykvinner i Brasil en inntekt og muligheten til å forsørge familien sin! Med prosjektet DelineArte i São Paulo og Ecos na Communidade i Joinville hjelper vi fattige kvinner i storbyene til å utvikle sine ferdigheter som entreprenører. Disse ferdighetene tar de med seg videre og jobber sammen i små virksomheter, der de deler på lederansvar og profitt. PROSJEKTNUMMER Hjelp oss å starte med mikrofinans i Liberia! Tilgang på et lån vil gi flere fattige mennesker mulighet til å jobbe seg ut av fattigdom. I 2014 fikk Misjonsalliansen lisens til å drive en egen mikrofinansbank i Liberia. Planene har vi utviklet i samarbeid med myndighetene i landet. Et lokalt styre og en egen stab er alt på plass. Misjonsalliansen gir støtte til oppstartskostnader som kjøp av IT-system, støtte til opplæring, innhenting av ekspertise fra organisasjonens mikrofinansbank i Bolivia og utvikling av arbeidsprosesser. Om behovet for en slik bank var stort før ebolakrisen, er det enda større nå! Det er mange som kan få hjelp fra mikrofinans til å komme seg ut av fattigdommen. Hjelp oss å bygge opp utlånskapitalen! PROSJEKTNUMMER Gi fattige bønder en bedre inntekt! Ved å støtte dette prosjektet gjør du det mulig for fattige bønder å delta på kurs og annen opplæring i hvordan de kan drive et mer effektivt og miljøvennlig jordbruk. Blant annet lærer de seg «kryssplanting», «vekstskifte» og hvordan de kan bruke dyregjødsel slik at jorden ikke blir utarmet. Vi driver også noe som kalles «geite-bank». Det vil si at bøndene får låne geitekillinger, så de kan starte med geitedrift. Når geitene har fått killinger, lånes disse videre til nye familier. Kvinner er en viktig målgruppe for denne typen inntektsskapende arbeid. PROSJEKTNUMMER

13 Eksempel på hva pengene kan gå til: Startlån til en mikrofinanskunde i Liberia: KRONER Entreprenørkurs for en kvinne i Brasil i ett år: 1100 KRONER Opplæring av kinesiske bønder i geitehold: KRONER Vårt prosjekt Kvinnegruppa Fruentimmern i Tønsberg startet opp i 2012 og støtter et kvinneprosjekt i Brasil. Vi leste om kvinnene i Boraceia i Tsjili nr og bestemte oss raskt for at dette var et arbeid vi ville bidra til. Inntektsskapende arbeid er viktig både for selvrespekt og for bærekraftig arbeid. Vi vet at kvinner med egen inntekt er mindre sårbare for mange av levekårsutfordringene menneskene i dette miljøet har. Vi samler inn penger til prosjektet hver gang vi møtes. Da kjøper vi gode gammeldagse lodd og har med en gevinst. Vi anbefaler andre som møtes i en eller annen form til å gjøre det samme. 13

14 Kirke Menigheter og kirker er en viktig del av det sivile samfunnet og må på banen i kampen mot fattigdom. Hva kan du gjøre? Misjonsalliansen ønsker å utruste menigheter til å ta ansvar og delta aktivt i utviklingen av sine lokalsamfunn gjennom diakonale prosjekter. Med din støtte kan vi vise i praksis at alle er like mye verdt og like høyt elsket av Gud. PROSJEKTER DU KAN STØTTE Vær med kirkene i Ecuador i å skape en bevissthet om rettigheter og kamp mot mishandling Særlig er vi opptatt av å styrke bevisstheten om diakoni og diakonalt arbeid blant mennesker i og rundt kirken. Dette har resultert i en rekke utviklingsprosjekter, startet og drevet av våre samarbeidsmenigheter. Om du velger å støtte oss i dette arbeidet, vil pengene fra deg også brukes til opplæring av søndagsskolelærere og andre i menigheten. En del av denne opplæringen er å skape bevissthet om aktuelle tema som likestilling og misbruk av barn og kvinner. Vi har dessuten et lederutviklingsprogram som heter CUMAN og som gjennom stipendordninger gir fattig ungdom mulighet til å ta utdanning på universitetsnivå. Disse ungdommene viser seg som en stor ressurs for menighetene og i lokalsamfunnene sine. PROSJEKTNUMMER Støtt den kinesiske kirken og dens arbeid i lokalsamfunnet! Vi jobber for å styrke den kinesiske kirkens diakonale arbeid. Gjennom opplæring, bevisstgjøring og konkrete prosjekter som menigheten kan stå sammen om ønsker vi å skape en kirke som tenker lengre enn til sine egne medlemmer og som engasjerer seg i sosialt arbeid. PROSJEKTNUMMER Hjelp oss med å styrke våre samarbeidsmenigheter i Brasil Vi ønsker å styrke kirkene vi samarbeider med og deres ledere, som gjennom seminarer og konferanser underviser om betydningen av «integrert misjon» og diakonalt ansvar. Kort fortalt handler det om at de utallige små og store lokalkirkene og menighetene i landet må ta større ansvar for sosiale utfordringer i sine nærmiljø og iverksette tiltak for å hjelpe mennesker som trenger dem. Vi oppfordrer menighetene til å stå opp mot urett og kjempe for like muligheter. PROSJEKTNUMMER

15 Eksempler på hva pengene kan gå til: Kursing av kirkeansatte i Kina til å drive veiledning: KRONER Barneleir i Ecuador: 300 KRONER PER BARN Kurs for kvinner med tema «forebygging av kvinnemishandling og all form for vold»: 900 KRONER PER DELTAGER Kurs for lokale pastorer og kirkeledere i Brasil i diakoni og integrert misjon: KRONER Er dette din hjertesak? Kanskje dette er prosjektene som passer for deg? 15

16 Barn og ungdom Mange barn og unge i våre prosjekter lever i områder hvor rusmisbruk, kriminalitet, vold og overgrep er utbredt. Hva kan du gjøre? Misjonsalliansen ønsker å tilby et alternativ til dette og trenger din støtte til å skape trygge oppvekstmiljøer, gi opplæring i menneskerettigheter og hjelpe unge til å ta en aktiv rolle i sitt lokalmiljø. PROSJEKTER DU KAN STØTTE Gi barn og ungdom en trygg og god oppvekst i Bolivia! Din støtte vil bidra til å skape fritidstilbud og et godt oppvekstmiljø for barn og unge på El Alto. Vi bygger idrettsbaner og legger til rette for treninger både i fotball, volleyball og basketball. Det blir holdt undervisning om farene ved gjengkriminalitet, rus, familieproblemer og andre problemer som kan være aktuelle for deltakerne og for å informere dem om hvilke rettigheter de har og hvordan de kan ta i bruk disse på ulike sosiale arenaer. PROSJEKTNUMMER Barna i Ecuador trenger deg som supporter! Vi utbedrer fotballbaner og kjøper inn nødvendig utstyr til treninger. Slik får barn og unge mulighet til å bli del av en ungdomskultur preget av selvtillit, gode relasjoner, fellesskap og tilhørighet. I områdene hvor vi har våre fotballprosjekter ser vi også en drastisk reduksjon av kriminalitet og rusmisbruk. Misjonsalliansen bruker dessuten fotballtreningene som en arena til å spre kunnskap om viktige temaer som familierelasjoner, ernæring, likestilling, prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer. PROSJEKTNUMMER Bidra til at barn og ungdom på Filippinene blir hørt og tatt på alvor. Disse er en viktig ressurs i sine lokalsamfunn og det er viktig at også de får være med når beslutninger tas og prosjekter skal gjennomføres. Derfor jobber vi sammen med lokale organisasjoner, kirker og myndigheter for at barn og ungdom skal bli bevisstgjort på hvilke rettigheter og muligheter de har til å forme sin egen fremtid. Et tiltak er feiringen av «Barnas måned» i oktober hvert år. Vi bistår dem også i å organisere seg og ser til at de får opplæring i hvilke rettigheter de har og hvordan de kan hevde disse. PROSJEKTNUMMER

17 Eksempler på hva pengene kan gå til: Utflukt for et barn i Bolivia: 50 KRONER Utstyre et fotballag med drakter og fotballer i Ecuador: KRONER Kurs for medlemmer i lokalsamfunnsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner: 650 KRONER (per organisasjon 25 deltakere) Sommerleir for barn og ungdom, per deltaker: 190 KRONER Vårt prosjekt Anne Kristine F. Eide er en av lederne i Barnas Turklubb på Averøy som støtter barn og ungdom i Bolivia. Vi har et fadderbarn i Misjonsalliansen, og så støtter vi i tillegg et annet prosjekt fra prosjektkatalogen som byttes ut fra år til år. I januar 2014 plukket vi ut fem prosjekter som det var lett for ungene å forstå hva handler om, og så hadde vi avstemning. Bare ungene hadde stemmerett. Vi har også bedrifter som sponser ungenes turgåing, og vi har utlodning på noen av turene våre. Hver vår har vi friluftsbasar. Vi ønsker å skape et engasjement hos ungene for andre barn som har det vanskelig. 17

18 Ekvator Norge Vann Skole og utdanning Arbeid og inntekt ECUADOR Skole og utdanning Barn og ungdom Funksjonshemning Helse Kirke LIBERIA Skole og utdanning Funksjonshemning Arbeid og inntekt Vann Helse Barn og ungdom Kirke BOLIVIA BRASIL Arbeid og inntekt Kirke Barn og ungdom 18

19 Arbeid og inntekt Funksjonshemning Kirke KINA Skole og utdanning Arbeid og inntekt Barn og ungdom Funksjonshemning Helse Skole og utdanning Arbeid og inntekt Vann KAMBODSJA FILIPPINENE VIETNAM Skole og utdanning Arbeid og inntekt Vann Funksjonshemning Helse 19

20 Hvordan gi til et prosjekt? Alle som ønsker det, kan gi til et prosjekt i Misjonsalliansen: Du som fyller år, dere som feirer bryllup eller sølvbryllup eller alle som ønsker å velge seg et prosjekt og en hjertesak å gi til. Dersom man ønsker å få tilsendt en beskrivelse av prosjektet for å vise frem til gjester eller sende med invitasjoner eller takkebrev, hjelper vi gjerne til med det. Rundt neste årsskifte vil vi sende ut en rapport på hvordan gaven er brukt i prosjektet. Merk gaven med navnet på prosjektet og prosjektnummeret. Betal til konto TRYKK: GUNNARSHAUG TRYKKERI AS FOTO, DESIGN OG ILLUSTRASJON: MISJONSALLIANSEN Velkommen til å ta kontakt: Solveig Skaug Personlige givere Sverre Vik Menigheter PB 6863, St. Olavs plass 0130 Oslo

DITT PROSJEKT. дin hjertesak

DITT PROSJEKT. дin hjertesak DITT PROSJEKT дin hjertesak Hva er din hjertesak? Vi mennesker er forskjellige, og det er ulike ting som opptar og engasjerer oss. Ved å støtte et prosjekt i Misjonsalliansen kan du bidra til den saken

Detaljer

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten? PROSJEKTKATALOGEN 2015? VÅRT PROSJEKT misjonsavtale i menigheten? Vi inviterer til å støtte arbeidet i et av åtte land! I denne prosjektkatalogen finner dere mange prosjekter innenfor hvert enkelt land.

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

VI GIR LIVET EN SJANSE!

VI GIR LIVET EN SJANSE! MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING VI GIR LIVET EN SJANSE! HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING ÅRSMELDING 2013 WWW.MISJONSALLIANSEAN.NO ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING 3 HØYDEPUNKTER

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Innledning Tilgang til rent vann, hygieniske sanitær-fasiliteter og riktig håndtering av vann er essensielt

Detaljer

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 1 Innhold SAMMENDRAG... 3 FAKTA OM STATEN TOCANTINS... 4 ORGANISASJONEN BARNAS SENTER... 4 SAMARBEIDSSTRATEGI I BRASIL... 4 VISJON OG VERDIGRUNNLAG FOR BARNAS SENTER...

Detaljer

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter Foto: Kjetil Sørås Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! For noen uker siden traff jeg en mann som vokste opp i Norge før krigen. Faren hans var alkoholiker. Jeg ble stille og forsiktig av all uroen hjemme

Detaljer

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk Rettighetsslottet Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014 e l p p o s g snin i v r e d n U gg til seks slottsbesøk for å lære barn om barns rettighete

Detaljer

MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING HØYDEPUNKTER BOLIVIA BRASIL ECUADOR FILIPPINENE JAPAN KAMBODSJA KINA LIBERIA TAIWAN VIETNAM NORGE ÅRSREGNSKAP

MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING HØYDEPUNKTER BOLIVIA BRASIL ECUADOR FILIPPINENE JAPAN KAMBODSJA KINA LIBERIA TAIWAN VIETNAM NORGE ÅRSREGNSKAP MISJONSALLIANSEN.NO ÅRSMELDING 2010 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 2 NYE MULIGHETER Det er en stor glede å få lov til å legge frem årsmeldingen for 2010. Misjonsalliansen har hatt et godt år. Inntektene har igjen

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

VI GIR LIVET EN SJANSE!

VI GIR LIVET EN SJANSE! MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING VI GIR LIVET EN SJANSE! LEDELSE /STRUKTUR NORGE ÅRSRBERETNING REVISJONSBERETNING ÅRSMELDING 2014 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO ÅRSMELDING 2014 INNLEDNING 3 LEDELSE /STRUKTUR NORGE

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

SØM VOKALENSEMBLE M/SOLISTER OG MUSIKERE ORGEL: ELSEBETH LÜTCHERATH LESNINGER: WILLIAM R. GLAD

SØM VOKALENSEMBLE M/SOLISTER OG MUSIKERE ORGEL: ELSEBETH LÜTCHERATH LESNINGER: WILLIAM R. GLAD Påskekonsert Søm kirke Urfremføring: A PASSION SERVICE av Konrad M.Øhrn: SØM VOKALENSEMBLE M/SOLISTER OG MUSIKERE ORGEL: ELSEBETH LÜTCHERATH LESNINGER: WILLIAM R. GLAD Kort og godt D et er en kunst å kunne

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

8TIPS EN HJELPENDE HÅND

8TIPS EN HJELPENDE HÅND Mikrokreditt Små lån utgjør store forskjeller for fattige ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Grenseløse leger På medisinsk oppdrag for en bedre verden EN HJELPENDE HÅND Nr. 2 / April 09 8TIPS SLIK KAN

Detaljer

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM Kirkens Ungdomsprosjekt 1 INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet av daglig leder for Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

MISJONSPROSJEKTER FOR UNGDOMSARBEID EN OVERSIKT FRA SMM - SAMARBEID MENIGHET OG MISJON

MISJONSPROSJEKTER FOR UNGDOMSARBEID EN OVERSIKT FRA SMM - SAMARBEID MENIGHET OG MISJON MISJONSPROSJEKTER FOR UNGDOMSARBEID EN OVERSIKT FRA SMM - SAMARBEID MENIGHET OG MISJON HIMALPARTNER I NEPAL BEDRE LÆRERE FOR BARN OG UNGE Barn og ungdom er fremtiden for Nepal. God utdannelse er avgjørende

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess PLAN PLANPOSTEN 2/12 magasin for faddere Utdanning mot fattigdom Filifing fikk drømmejobb Side 18 Kjemper for friheten Side 20 Artistgalla ble suksess Side 24 Et øyeblikk I Nepals høyland, noen timer

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer