DITT PROSJEKT. дin hjertesak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DITT PROSJEKT. дin hjertesak"

Transkript

1 DITT PROSJEKT дin hjertesak

2 Hva er din hjertesak? Vi mennesker er forskjellige, og det er ulike ting som opptar og engasjerer oss. Ved å støtte et prosjekt i Misjonsalliansen kan du bidra til den saken som akkurat du brenner litt ekstra for. Du er kanskje opptatt av at alle barn skal få skolegang og at du derfor vil hjelpe til med å bygge skoler i Liberia? Eller vil du heller gi en kambodsjansk familie muligheten til å skaffe seg arbeid og inntekt? Da kan prosjektet der fattige familier får låne ei ku for å bygge opp sin egen buskap være noe for deg. Brenner du for helsearbeid vil du kanskje bli med og bygge ut helsetilbudet på Filippinene og hindre at barn dør av sykdommer som lett kunne vært behandlet. Hvert prosjekt er som en puslespillbrikke. På samme måte som vi trenger alle brikkene i et puslespill for å se hele bildet, må vi jobbe med ulike prosjekter innenfor mange forskjellige tema i kampen mot fattigdom. På de neste sidene kan du lese mer om Misjonsalliansens prosjekter og om mennesker som allerede har funnet sin hjertesak blant disse. De har benyttet ulike anledninger, som bursdag eller bryllup, for å samle inn penger til akkurat sin hjertesak. Når mange ulike mennesker samler inn til sitt eget lille prosjekt, vil dette til sammen utgjøre viktig støtte til alle Misjonsalliansens prosjekter. Vi håper at du finner din egen hjertesak blant våre prosjekter, og at du vil bruke din anledning til å legge din egen lille brikke i det store puslespillet. Med vennlig hilsen 2 Arnt H. Jerpstad generalsekretær FUNKSJONSHEMNING

3 HELSE BARN OG UNGDOM SKOLE OG UTDANNING KIRKE VANN ARBEID OG INNTEKT Prosjektene i dette heftet er bare et utdrag av alle prosjektene som finnes i landene der Misjonsalliansen arbeider. Den fullstendige oversikten over hva du kan støtte i de ulike landene finner du på Her kan man også gi en gave direkte på nettbetaling. 3

4 VANN Ingen kan leve uten vann. Dessverre er det altfor mange som ikke har tilgang på livsviktig, rent drikkevann. Skittent vann sprer smittsomme sykdommer som er spesielt farlige for de minste barna. Du kan bidra til at flere får bedre tilgang på trygt og rent vann! REGNVANNSTANKER I VIETNAM Den viktigste drikkevannskilden på landsbygda i Vietnam er regnvann. For at vannet skal være trygt å drikke er det viktig at det kokes og oppbevares på en hygienisk måte. Misjonsalliansen jobber med å bygge vanntanker hvor regnvannet kan oppbevares forsvarlig, og som er store nok til å dekke drikkevannsbehovet gjennom hele tørketiden. Vi driver samtidig informasjonsarbeid for å øke kunnskapen om hygiene og håndtering av vann. (PROSJEKTNUMMER ) > Prosjekter du kan støtte RENT VANN TIL LANDSBYER I BOLIVIA Misjonsalliansen arbeider med å bygge ut vannsystemer der dette ikke finnes, slik at flere får rent drikkevann og mulighet til å forbedre hygienen og hindre smitte av sykdommer. I 2014 er planen å bygge minst tre nye vannsystemer, som skal komme hele landsbyer til gode. Det bygges også sanitærmoduler, som inneholder både toalett, dusj og håndvask. Folk forteller at det både gir dem en enklere hverdag og en opplevelse av verdighet. (PROSJEKTNUMMER ) BRØNNER OG VANNTANKER I KAMBODSJA Vi arbeider for at alle skolene og barnehagene vi samarbeider med skal ha rent vann hele året. Derfor hjelper vi til med å bygge regnvannsbeholdere, brønner og skaffe vannfilter. Sammen med lokale grupper bygger vi også vanndammer som sikrer landsbyer vann både i regntid og tørketid. Vi driver opplæring i hygiene, og vi sprer informasjon om hvordan rent vann må brukes til rengjøring, i matlaging og til å drikke. (PROSJEKTNUMMER ) 4

5 Eksempler på hva pengene kan gå til: En regnvannstank i Vietnam: 280 KRONER. Bygg en brønn i Kambodsja: 1200 KRONER. Rent vann til en landsby i Bolivia: KRONER. Sanitæranlegg til en familie i Bolivia: 5500 KRONER. Regnvannsbeholder til en skole i Kambodsja: 7000 KRONER. 5

6 SKOLE OG UTDANNING Utdannelse skaper utvikling og redder liv. Det handler om mer enn å lære å lese og skrive. Gjennom utdanning får mennesker kunnskap om hvordan de holder seg friske, de får muligheten til å skaffe seg en jobb og blir bedre rustet til å kjempe for sine rettigheter i samfunnet. Å gå på skole er en menneskerett. Allikevel er det millioner av barn som ikke fullfører skolegangen sin, og mange får aldri oppleve sin første skoledag. Du kan være med på å sende flere barn på skolen! BYGG SKOLE I LIBERIA Liberia er fortsatt sterkt preget etter borgerkrigen som herjet fram til 2003, og mange har ennå ikke fått en skole der de bor. Under halvparten av barna i Liberia går på skolen, og av de som begynner, er det bare halvparten som fullfører grunnskolen. Misjonsalliansen jobber sammen med utdanningsmyndighetene og den lokale befolkningen for å bygge flere skoler, slik at flere barn får muligheten til å få en utdannelse. (PROSJEKTNUMMER ) > Prosjekter du kan støtte SKOLEBØKER OG BEDRE LÆRERE I KAMBODSJA Dårlig kvalitet på undervisningen gjør at mange barn i Kambodsja dropper ut av skolen og i stedet blir barnearbeidere i klesindustrien eller byggebransjen. Misjonsalliansen jobber for å heve kvaliteten i skolen ved å bidra med lærebøker, bygge biblioteker og videreutdanne lærere. På denne måten ønsker vi å motivere barna til å bli værende på skolen og gjøre dem i stand til å fullføre utdannelsen sin. (PROSJEKTNUMMER ) BEDRE SKOLE I BOLIVIA I samarbeid med lokale myndigheter jobber Misjonsalliansen med å forbedre skoler og forsyne dem med nødvendig materiell. I 2014 skal det bygges toaletter ved tre skoler, elleve skoler skal få utstyr og undervisningsmateriale, og fem skoler skal få nye uteområder. I tillegg skal det bygges nye klasserom ved en rekke skoler. Gjennom Misjonsalliansens utviklingsinstitutt Idman arbeider vi for å gi alle over 15 år et tilbud om utdanning og muligheten til å ta fagbrev. (PROSJEKTNUMMER ) 6

7 Eksempler på hva pengene kan gå til: Utstyre en skole i Kambodsja med bøker: 600 KRONER. Videreutdanning for ti lærere i Kambodsja: 1500 KRONER. Bygg et klasserom i Liberia: KRONER. Skolepulter til en boliviansk skoleklasse: 3000 KRONER. Toaletter til en skole i Bolivia: KRONER. 7

8 FUNKSJONSHEMNING Alle mennesker er like mye verdt og har samme rettigheter. Mange steder er det å ha en funksjonshemning fortsatt forbundet med skam og overtro. Barn med funksjonshemning opplever å bli gjemt bort og ignorert, og de får ikke den hjelpen de har krav på. Misjonsalliansen jobber for at barn og unge med funksjonshemning skal inkluderes i samfunnet på lik linje med alle andre. INKLUDERENDE UTDANNING I VIETNAM Misjonsalliansen jobber for at barn og unge med funksjonshemning skal bli inkludert i skole, samfunn og arbeidsliv. Vi samarbeider med et statlig ressurssenter om å tilby målrettet trening og sikre at flere får tilgang til utdanning. Sentralt i dette er arbeidet for å motivere og lære opp lærere. Vi tilrettelegger også for at barn og unge med funksjonshemning og foreldrene deres kan møtes og utveksle erfaringer. (PROSJEKTNUMMER ) > Prosjekter du kan støtte CENTRO CREER I ECUADOR I Guayaquil har vi to sentre Centro Creer som gir barn og unge med funksjonshemning undervisning, oppfølging og aktiviteter ut fra hva de selv er i stand til å klare. Disse barna har ofte blitt ignorert og gjemt bort, men ved sentrene får de og foreldrene deres hjelp og hjelpemidler til å håndtere hverdagslige gjøremål. En viktig del av dette arbeidet er å inkludere mennesker med funksjonshemning i skole- og arbeidsliv og å bekjempe fordommer som finnes i samfunnet de lever i. (PROSJEKTNUMMER ) ARBEID BLANT BARN MED FUNKSJONSHEMNING I KINA. Misjonsalliansen samarbeider med det nasjonale handikapforbundet i Kina for å påvirke myndigheter, skape holdningsendringer og gi flere mennesker med funksjonshemning den hjelpen de har krav på. Vi arbeider ved åtte rehabiliteringssentre som er spesielt rettet mot barn med cerebral parese. Målet er at flere skal kunne delta i samfunnet, på skolen og i arbeidslivet. (PROSJEKTNUMMER ) 8

9 Eksempler på hva pengene kan gå til: Plass på Centro Creer til et barn med funksjonshemning: 4500 KRONER. Grupper for vietnamesiske foreldre med barn med funksjonshemning: 6000 KRONER. Opplæring i bruk av blindestokk for ti personer i Kina: 300 KRONER. Tilpasse en skole i Kina slik at det blir framkommelig for elever med funksjonhemning: 1500 KRONER. 9

10 HELSE Helse er et grunnleggende behov for alle mennesker. Mangel på kunnskap og dårlig tilgang på helsetjenester gjør at sykdommer som i utgangspunktet er enkle å behandle, kan medføre alvorlige helseskader og død. Misjonsalliansen jobber for å forbedre helsetilbudet for fattige og øke kunnskapen om forebygging av sykdommer. Prosjekter du kan støtte REDUSERE BARNEDØDELIGHETEN OG BEDRE MØDREHELSEN PÅ FILIPPINENE Misjonsalliansen samarbeider med lokale helsemyndigheter om å gi opplæring og etterutdanning til leger, sykepleiere, jordmødre og helsearbeidere. Vi bygger, rehabiliterer og utvider helsesentre og fødestuer og sørger for tilgang på medisinsk utstyr. I 2014 vil vi jobbe bevisst for å redusere barnedødelighet og bedre helsen blant mødrene. Det gjør vi blant annet gjennom en bedre svangerskaps- og nyfødtomsorg, bedre familieplanlegging og kunnskapsformidling om ernæring, hygiene og sykdomsforebygging. (PROSJEKTNUMMER ) > HIV/AIDS-ARBEID I ECUADOR Sammen med lokale grupper og stiftelser i Ecuador jobber vi for å spre informasjon om hiv/aids-sykdommen, forbedre behandlingstilbudene og utstyre helsestasjoner med viktig materiell og hiv-tester. Målet for 2014 er å tilby 4500 mennesker gratis hiv-test, slik at mennesker kan få avkreftet eller bekreftet sin mistanke og få den oppfølgingen og behandlingen de trenger. (PROSJEKTNUMMER ) HELSE OG HYGIENE I VIETNAM Feilernæring og dårlige hygieneforhold er et stort problem på landsbygda i Vietnam. Misjonsalliansen støtter derfor opplæring av helsepersonell i landsbyene og på skolene, slik at lokalbefolkningen får grunnleggende hjelp. For å bedre hygieneforholdene holder vi undervisning om dette og bygger håndvasker på skolene. Det bygges også toaletter i landsbyene for å hindre spredning av sykdommer. (PROSJEKTNUMMER ) 10

11 Eksempler på hva pengene kan gå til: Utstyr til en fødestue på Filippinene: 7000 KRONER. Kurs for filippinske jordmødre: KRONER. 100 hiv-tester til en helsestasjon i Ecuador: 760 KRONER. Foreldreseminar om rett ernæring for barn i Vietnam: 1000 KRONER. Helsesjekk for 100 vietnamesiske skoleelever: 300 KRONER. Trening i helserådgivning for lokale helsearbeidere i Vietnam: 7500 KRONER. 11

12 ARBEID OG INNTEKT Kampen for å forsørge sin familie kjempes hver dag av mange fattige. For å ha mat på bordet og tak over hodet trenger man en inntekt. Mange har vilje og ressurser til å skape sin egen arbeidsplass, men mangler penger eller kunnskap til å sette i gang. Misjonsalliansen gir mennesker muligheten til å skaffe seg et levebrød, blant annet ved å tilby kurs og små lån. På denne måten kan flere løfte seg selv ut av fattigdom. JORDBRUK I BOLIVIA Bolivia er et land som er rikt på naturressurser, men mange mangler kunnskap om effektivt og bærekraftig jordbruk. Misjonsalliansen hjelper derfor fattige bønder til å forbedre produksjonen sin, drive mer miljøvennlig og få produktene på markedet uten dyre mellomledd. Vi arbeider i dag med jordbruk knyttet til avokado, sitrusfrukter, kaffe og melkeproduksjon. (PROSJEKTNUMMER ) > Prosjekter du kan støtte MIKROFINANS I LIBERIA I 2013 startet Misjonsalliansen opp en egen mikrofinansbank i Liberia. Planene har vi utviklet i samarbeid med myndighetene i landet. Misjonsalliansen gir støtte til oppstartskostnader som kjøp av IT-system, støtte til opplæring, innhenting av ekspertise fra organisasjonens mikrofinansbank i Bolivia og utvikling av arbeidsprosesser. I 2014 skal de første lånene utbetales. Det er mange som gjennom mikrofinans kan få en mulighet til å komme seg ut av fattigdommen. Hjelp oss å bygge opp utlånskapitalen! (PROSJEKTNUMMER ) KU-BANK OG KURS I KAMBODSJA Misjonsalliansen tilbyr befolkningen på landsbygdene opplæring i økologisk risdyrking, fiskeavl, kylling- og kuhold. Bøndene får dermed mulighet til å øke sine inntekter og ha noe å leve av også utenom høysesongene i landbruket. De fattigste kan få hjelp gjennom en «Ku-bank» ved at de får låne en ku som de kan bruke som arbeidskraft. Når kua får kalver, må de gi to av dem tilbake til ku-banken. De to kalvene blir så lånt ut til nye familier. Slik er vi med på å utvide jordbruksdriften og gir bøndene flere, langsiktige inntektskilder. (PROSJEKTNUMMER ) 12

13 Eksempler på hva pengene kan gå til: Ei ku til en ku-bank i Kambodsja: 1500 KRONER. Startlån til en mikrofinanskunde i Liberia: KRONER. Opplæring av bolivianske bønder i kaffeproduksjon: 700 KRONER. Utstyr til melkebønder i Bolivia: 2500 KRONER. Kurs i økologisk risdyrking for kambodsjanske bønder: 7000 KRONER. 13

14 KIRKE Menigheter og kirker er en viktig del av det sivile samfunnet og må på banen i kampen mot fattigdom. Misjonsalliansen ønsker å utruste menigheter til å ta ansvar og delta aktivt i utviklingen av sine lokalsamfunn gjennom diakonale prosjekter. Slik kan vi vise i praksis at alle er like mye verdt og like høyt elsket av Gud. KIRKEARBEID I KINA Misjonsalliansen jobber med å styrke den kinesiske kirkens diakonale arbeid gjennom opplæring, bevisstgjøring og felles menighetsprosjekter. Vi tror på å bygge en kirke som tenker langt utover sine egne medlemmer og som engasjerer seg i sosialt arbeid for hele lokalbefolkningen. Misjonsalliansen driver kursing av kirkeledere og utdanning av diakoner som igjen vil kunne bringe dette arbeidet videre i menighetene. (PROSJEKTNUMMER ) > Prosjekter du kan støtte DIAKONALT MENIGHETSARBEID I BOLIVIA Misjonsalliansen jobber for at kirkene skal bli mer bevisst sitt diakonale ansvar og bidra til utvikling i lokalsamfunnet. Vi styrker kirkeledere og kurser dem i temaer som diakoni, likestilling, miljøvern, lokal utvikling og familieproblematikk. For å stimulere menighetene gir Misjonsalliansen hvert år en startkapital til menigheter som ønsker å starte eller videreutvikle et sosialt prosjekt i sitt lokalsamfunn. I tillegg arrangerer vi leirer, søndagsskoler og samlinger for barn og unge. PROSJEKTNUMMER 50251) STYRKE MENIGHETER I BRASIL Vi ønsker å styrke kirkene vi samarbeider med og deres ledere, som gjennom seminarer og konferanser underviser om betydningen av integrert misjon og diakonalt ansvar. Vi oppfordrer menighetene til å ta større ansvar for sosiale utfordringer i sine nærmiljø og iverksette tiltak for å hjelpe mennesker som trenger dem. (PROSJEKTNUMMER ) 14

15 Eksempler på hva pengene kan gå til: Kurs i diakoni for en kirkeansatt i Kina: 300 KRONER. Startkapital til en boliviansk menighet som vil starte et sosialt prosjekt i sitt lokalsamfunn: KRONER. Ungdomsleir for 20 bolivianske ungdommer: 3000 KRONER. Kurs i diakoni og integrert misjon for lokale kirkeledere i Brasil: KRONER. 15

16 BARN OG UNGDOM Mange barn og unge i våre prosjekter lever i områder hvor rusmisbruk, kriminalitet, vold og overgrep er utbredt. Misjonsalliansen ønsker å tilby et alternativ til dette skape trygge oppvekstmiljøer, gi opplæring i menneskerettigheter og hjelpe unge til å ta en aktiv rolle i sitt lokalmiljø. FOTBALLSKOLER I ECUADOR Misjonsalliansen bygger fotballbaner og driver fotballskoler. Her får barn og unge muligheten til å bli del av en positiv og trygg ungdomskultur. Treningene brukes som en arena til å spre kunnskap om viktige tema som ernæring, likestilling, prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer. I områdene hvor vi har våre fotballprosjekter ser vi en drastisk reduksjon av kriminalitet og rus. (PROSJEKTNUMMER ) > Prosjekter du kan støtte BARN OG UNGES RETTIGHETER PÅ FILIPPINENE Misjonsalliansen arrangerer leirer og samlinger hvor barn og ungdom får et sosialt fellesskap og hvor de får kunnskap om sine rettigheter. Vi gir råd om beskyttelse mot vold og bidrar til at barn og unge får delta aktivt i samfunnet. Blant annet gir vi støtte til feiring av «Barnas måned» som er med på å løfte frem barn som en viktig ressurs i lokalsamfunnet. (PROSJEKTNUMMER ) TRYGGE FRITIDSTILBUD I BRASILS SLUM Vi støtter lokale menigheters arbeid for å gi barn og ungdom et alternativ til miljøer preget av kriminalitet, lediggang og narkotikatrafikk. På fotballskoler, treninger og turneringer skapes et rusfritt fellesskap der barn og unge kan være trygge, ha det gøy sammen og bli fulgt opp av ansvarsfulle voksne. (PROSJEKTNUMMER ) 16

17 Eksempler på hva pengene kan gå til: Gi et barn i Brasil plass på en fotballskole i ett år: 250 KRONER. Utstyre et fotballag i Ecuador med drakter og fotballer: KRONER. Bygge en fotballbane i Ecuador: KRONER. Ungdomsleir for 45 filippinske ungdommer: KRONER. 17

18 18 Ingunn Rønningen fra Oslo fylte 30 år og ville at gaven skulle gå til kvinner i Vietnam Hvorfor ønsket du at gaven på 30-årsdagen din skulle gå til Misjonsalliansen og til arbeidet i Vietnam? Jeg syntes at det var vanskelig å komme på gode svar da venner begynte å spørre om hva jeg ønsket meg til bursdagen. Jeg har alt jeg trenger, og å gi gaven til Misjonsalliansen var en gave som gir meg mer glede enn flere «ting» Mitt prosjekt som fyller opp hjemmet. Flere av mine venner kjente tidligere ikke til Misjonsalliansen og fikk på grunn av dette vite mer om organisasjonens arbeid. Jeg valgte å støtte arbeidet i Vietnam fordi min bror og svigerinne er Misjonsalliansens utsendinger der, og de har selv sett det store behovet for bistand i områdene Misjonsalliansen bidrar i. Tror du at din gave til dette arbeidet nytter og at den kommer fram dit den skal? Jeg valgte å støtte prosjektet «Lån til kvinner» fordi dette prosjektet gir muligheter til at kvinner kan skape sin egen arbeidsplass og få en mulighet til å forsørge sin familie. Jeg tror at mikrokreditt til kvinner er et svært nyttig verktøy til å bekjempe fattigdom, samtidig Flere av mine venner fikk på grunn av dette vite mer om organisasjonens arbeid. som det gir kvinnene som mottar lånene selvrespekt og tro på seg selv ved å få være en aktiv del av løsningen. Jeg hadde ikke valgt at min gave skulle gått til Misjonsalliansens arbeid dersom jeg var i tvil om at pengene kom fram. Siden jeg er så heldig å kjenne organisasjonens utsendinger i Vietnam, har jeg kunnet høre direkte fra dem hvilken viktig forskjell bistanden utgjør i hverdagen for mange. Det er lett å snakke om urettferdigheten i verden og lett å være enig i at vi her i Norge har det godt og at de fleste av oss egentlig har det vi trenger. Du valgte altså å gjøre noe med det? De fleste i Norge kunne sikkert gjort mer for å hjelpe de som ikke er så heldige som oss. Men jeg synes det er viktig å huske på at selv et lite bidrag er bedre enn ikke å gjøre noe. Å bli fadder er en svært enkel måte å bidra jevnlig. Vil du anbefale andre å gjøre det samme? Ja, dette er en gave jeg kommer til å huske og å ha glede av resten av livet. Denne bursdagsgaven har gitt meg mer enn alle tidligere gaver, og jeg kommer nok til å gjøre det samme igjen ved en senere anledning.

19 Vårt prosjekt Dobbel 60-årsdag Anne Torill og Erik Gunnestad fra Tønsberg feiret felles 60-årsdag høsten 2013, og de ønsket at gaven skulle gå til Misjonsalliansens arbeid i Brasil. Vi ønsket at gaven skulle gå til Misjonsalliansen av flere grunner. For det første har vi mer enn nok av alt vi trenger, og for det andre var vi i Brasil for to år siden og så noe av nøden i landet. Derfor ville vi bidra litt, forteller de. Ekteparet fra Tønsberg har venner som har vært utsendinger for Misjonsalliansen, og de kjenner organisasjonen godt. Vi vet at når vi gir penger til Misjonsalliansen, går størstedelen rett til de som trenger det, og bare en mindre del går til administrasjon. Det er viktig for oss. Venner og familier ga positiv respons på gaveønsket, og på festen fortalte Jørgen Haug fra Misjonsalliansen om arbeidet i Brasil. Gjestene ga nok adskillig mer i gave enn de ville gjort hvis det var vi som hadde vært mottakerne, sier Anne Torill. Anne Torill mener mange ikke reflekterer over hva de allerede har, eller over hva de trenger eller ikke trenger. Jeg fortalte i forkant til kolleger og andre bekjente at vi skulle gi bort hele gaven ved vårt selskap, og der vakte det oppmerksomhet og litt forundring, skjønte jeg, sier hun og legger til: Det at vi gjorde dette for hele vårt selskap med 70 gjester er en anbefaling i seg selv, og vi anbefaler dette gjerne videre. Jeg fortalte i forkant til kolleger og andre bekjente at vi skulle gi bort hele gaven ved vårt selskap, og der vakte det oppmerksomhet og litt forundring, skjønte jeg. 19

20 HVORDAN GI TIL ET PROSJEKT? Alle som ønsker det, kan gi til et prosjekt i Misjonsalliansen: Du som fyller år, dere som feirer bryllup eller sølvbryllup eller alle som ønsker å velge seg et prosjekt og en hjertesak å gi til. Dersom man ønsker å få tilsendt en beskrivelse av prosjektet for å vise frem til gjester eller sende med invitasjoner eller takkebrev, hjelper vi gjerne til med det. Rundt neste årsskifte vil vi sende ut en rapport på hvordan gaven er brukt i prosjektet. TRYKK: GUNNARSHAUG TRYKKERI AS FOTO, DESIGN OG ILLUSTRASJON: MISJONSALLIANSEN Merk gaven med navnet på prosjektet og prosjektnummeret. Betal til konto VELKOMMEN TIL Å TA KONTAKT: Solveig Skaug Private givere Grethe Matre Menigheter PB 6863, St. Olavs plass 0130 Oslo

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten? PROSJEKTKATALOGEN 2015? VÅRT PROSJEKT misjonsavtale i menigheten? Vi inviterer til å støtte arbeidet i et av åtte land! I denne prosjektkatalogen finner dere mange prosjekter innenfor hvert enkelt land.

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter Foto: Kjetil Sørås Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! For noen uker siden traff jeg en mann som vokste opp i Norge før krigen. Faren hans var alkoholiker. Jeg ble stille og forsiktig av all uroen hjemme

Detaljer

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Innledning Tilgang til rent vann, hygieniske sanitær-fasiliteter og riktig håndtering av vann er essensielt

Detaljer

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess PLAN PLANPOSTEN 2/12 magasin for faddere Utdanning mot fattigdom Filifing fikk drømmejobb Side 18 Kjemper for friheten Side 20 Artistgalla ble suksess Side 24 Et øyeblikk I Nepals høyland, noen timer

Detaljer

En mer rettferdig verden innen rekkevidde!

En mer rettferdig verden innen rekkevidde! En mer rettferdig verden innen rekkevidde! 20 % av verdens innbyggere deriblant Norges befolkning bruker 80 % av verdens ressurser. Til gjengjeld bruker 80 % av verdens befolkning bare 20 % av ressursene.

Detaljer

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger Side 10 11: Safa (20) forteller om dramatisk flukt fra Syria nr. 2 2014 tema: sparing hjelp til kvinner

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 3: Kolleger konkurrerte i CAREs gå-kampanje Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 10: Flyktet fra vold i Syria, kjemper for å overleve nr. 2 2013 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner

Detaljer

8TIPS EN HJELPENDE HÅND

8TIPS EN HJELPENDE HÅND Mikrokreditt Små lån utgjør store forskjeller for fattige ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Grenseløse leger På medisinsk oppdrag for en bedre verden EN HJELPENDE HÅND Nr. 2 / April 09 8TIPS SLIK KAN

Detaljer

VI GIR LIVET EN SJANSE!

VI GIR LIVET EN SJANSE! MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING VI GIR LIVET EN SJANSE! HØYDEPUNKTER LEDELSE /STRUKTUR REGNSKAP REGNSKAP D-MIRO REVISJONSBERETNING ÅRSMELDING 2013 WWW.MISJONSALLIANSEAN.NO ÅRSMELDING 2013 INNLEDNING 3 HØYDEPUNKTER

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer

Méta skjønte at hennes overlevelsesmuligheter

Méta skjønte at hennes overlevelsesmuligheter Bulletin Nyhetsbulletin fra Digni 2014-5 Tema: Utdanning Analfabeten som ble landsbysjef Alfabetiseringen har virkelig forvandlet mitt liv, og det er min oppgave å støtte alle kvinner som lengter etter

Detaljer

Testamentariske gaver verdiene som lever videre

Testamentariske gaver verdiene som lever videre Testamentariske gaver verdiene som lever videre Foto: istockphoto Kjære leser Det er med stor ydmykhet jeg tenker på alle som har støttet HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og hørselssaken gjennom testamentariske

Detaljer

GiHåP2015. Giverbrosjyre

GiHåP2015. Giverbrosjyre GiHåP2015 Giverbrosjyre istockphoto HåP Ved å gi, skaper du håp. NMS gjør det enkelt å vise at du bryr deg. Her finner du noen glimt fra prosjektene. Vi håper du blir inspirert til å bidra. Se, jeg gjør

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening

giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening amitadnytt 10 LaMitad Futsal Cup #4/2011 18. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 11 En engasjert leder takker for seg 04 Ungdom er spesialister på HIV TAKK for gaven i 2011 giro: 7058.05.59806

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo Caritasinfo 6/desember 2008 Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo leder Kjære leser, Vi lever i en tid med ufred og uro. Vi lever i en tid

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

MILES2SMILES. Husker du Benjamin? ÅRSRAPPORT 2014

MILES2SMILES. Husker du Benjamin? ÅRSRAPPORT 2014 MILES2SMILES ÅRSRAPPORT 2014 Husker du Benjamin? Første gang vi traff Benjamin, bodde han og moren på tre kvadratmeter, vegg-ivegg med ei drikkebule. Den lille gutten var redd for de fulle mennene, og

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING HØYDEPUNKTER BOLIVIA BRASIL ECUADOR FILIPPINENE JAPAN KAMBODSJA KINA LIBERIA TAIWAN VIETNAM NORGE ÅRSREGNSKAP

MISJONSALLIANSEN.NO INNLEDNING HØYDEPUNKTER BOLIVIA BRASIL ECUADOR FILIPPINENE JAPAN KAMBODSJA KINA LIBERIA TAIWAN VIETNAM NORGE ÅRSREGNSKAP MISJONSALLIANSEN.NO ÅRSMELDING 2010 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 2 NYE MULIGHETER Det er en stor glede å få lov til å legge frem årsmeldingen for 2010. Misjonsalliansen har hatt et godt år. Inntektene har igjen

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Fra Manila til Guayaquil. Los Aandstads ett år etter. 02 D-Miro-volontørene. #2/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank

Fra Manila til Guayaquil. Los Aandstads ett år etter. 02 D-Miro-volontørene. #2/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank amitadnytt 02 D-Miro-volontørene #2/2014 21. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 09 Fra Manila til Guayaquil 10 Los Aandstads ett år etter giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer