DITT PROSJEKT. дin hjertesak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DITT PROSJEKT. дin hjertesak"

Transkript

1 DITT PROSJEKT дin hjertesak

2 Hva er din hjertesak? Vi mennesker er forskjellige, og det er ulike ting som opptar og engasjerer oss. Ved å støtte et prosjekt i Misjonsalliansen kan du bidra til den saken som akkurat du brenner litt ekstra for. Du er kanskje opptatt av at alle barn skal få skolegang og at du derfor vil hjelpe til med å bygge skoler i Liberia? Eller vil du heller gi en kambodsjansk familie muligheten til å skaffe seg arbeid og inntekt? Da kan prosjektet der fattige familier får låne ei ku for å bygge opp sin egen buskap være noe for deg. Brenner du for helsearbeid vil du kanskje bli med og bygge ut helsetilbudet på Filippinene og hindre at barn dør av sykdommer som lett kunne vært behandlet. Hvert prosjekt er som en puslespillbrikke. På samme måte som vi trenger alle brikkene i et puslespill for å se hele bildet, må vi jobbe med ulike prosjekter innenfor mange forskjellige tema i kampen mot fattigdom. På de neste sidene kan du lese mer om Misjonsalliansens prosjekter og om mennesker som allerede har funnet sin hjertesak blant disse. De har benyttet ulike anledninger, som bursdag eller bryllup, for å samle inn penger til akkurat sin hjertesak. Når mange ulike mennesker samler inn til sitt eget lille prosjekt, vil dette til sammen utgjøre viktig støtte til alle Misjonsalliansens prosjekter. Vi håper at du finner din egen hjertesak blant våre prosjekter, og at du vil bruke din anledning til å legge din egen lille brikke i det store puslespillet. Med vennlig hilsen 2 Arnt H. Jerpstad generalsekretær FUNKSJONSHEMNING

3 HELSE BARN OG UNGDOM SKOLE OG UTDANNING KIRKE VANN ARBEID OG INNTEKT Prosjektene i dette heftet er bare et utdrag av alle prosjektene som finnes i landene der Misjonsalliansen arbeider. Den fullstendige oversikten over hva du kan støtte i de ulike landene finner du på Her kan man også gi en gave direkte på nettbetaling. 3

4 VANN Ingen kan leve uten vann. Dessverre er det altfor mange som ikke har tilgang på livsviktig, rent drikkevann. Skittent vann sprer smittsomme sykdommer som er spesielt farlige for de minste barna. Du kan bidra til at flere får bedre tilgang på trygt og rent vann! REGNVANNSTANKER I VIETNAM Den viktigste drikkevannskilden på landsbygda i Vietnam er regnvann. For at vannet skal være trygt å drikke er det viktig at det kokes og oppbevares på en hygienisk måte. Misjonsalliansen jobber med å bygge vanntanker hvor regnvannet kan oppbevares forsvarlig, og som er store nok til å dekke drikkevannsbehovet gjennom hele tørketiden. Vi driver samtidig informasjonsarbeid for å øke kunnskapen om hygiene og håndtering av vann. (PROSJEKTNUMMER ) > Prosjekter du kan støtte RENT VANN TIL LANDSBYER I BOLIVIA Misjonsalliansen arbeider med å bygge ut vannsystemer der dette ikke finnes, slik at flere får rent drikkevann og mulighet til å forbedre hygienen og hindre smitte av sykdommer. I 2014 er planen å bygge minst tre nye vannsystemer, som skal komme hele landsbyer til gode. Det bygges også sanitærmoduler, som inneholder både toalett, dusj og håndvask. Folk forteller at det både gir dem en enklere hverdag og en opplevelse av verdighet. (PROSJEKTNUMMER ) BRØNNER OG VANNTANKER I KAMBODSJA Vi arbeider for at alle skolene og barnehagene vi samarbeider med skal ha rent vann hele året. Derfor hjelper vi til med å bygge regnvannsbeholdere, brønner og skaffe vannfilter. Sammen med lokale grupper bygger vi også vanndammer som sikrer landsbyer vann både i regntid og tørketid. Vi driver opplæring i hygiene, og vi sprer informasjon om hvordan rent vann må brukes til rengjøring, i matlaging og til å drikke. (PROSJEKTNUMMER ) 4

5 Eksempler på hva pengene kan gå til: En regnvannstank i Vietnam: 280 KRONER. Bygg en brønn i Kambodsja: 1200 KRONER. Rent vann til en landsby i Bolivia: KRONER. Sanitæranlegg til en familie i Bolivia: 5500 KRONER. Regnvannsbeholder til en skole i Kambodsja: 7000 KRONER. 5

6 SKOLE OG UTDANNING Utdannelse skaper utvikling og redder liv. Det handler om mer enn å lære å lese og skrive. Gjennom utdanning får mennesker kunnskap om hvordan de holder seg friske, de får muligheten til å skaffe seg en jobb og blir bedre rustet til å kjempe for sine rettigheter i samfunnet. Å gå på skole er en menneskerett. Allikevel er det millioner av barn som ikke fullfører skolegangen sin, og mange får aldri oppleve sin første skoledag. Du kan være med på å sende flere barn på skolen! BYGG SKOLE I LIBERIA Liberia er fortsatt sterkt preget etter borgerkrigen som herjet fram til 2003, og mange har ennå ikke fått en skole der de bor. Under halvparten av barna i Liberia går på skolen, og av de som begynner, er det bare halvparten som fullfører grunnskolen. Misjonsalliansen jobber sammen med utdanningsmyndighetene og den lokale befolkningen for å bygge flere skoler, slik at flere barn får muligheten til å få en utdannelse. (PROSJEKTNUMMER ) > Prosjekter du kan støtte SKOLEBØKER OG BEDRE LÆRERE I KAMBODSJA Dårlig kvalitet på undervisningen gjør at mange barn i Kambodsja dropper ut av skolen og i stedet blir barnearbeidere i klesindustrien eller byggebransjen. Misjonsalliansen jobber for å heve kvaliteten i skolen ved å bidra med lærebøker, bygge biblioteker og videreutdanne lærere. På denne måten ønsker vi å motivere barna til å bli værende på skolen og gjøre dem i stand til å fullføre utdannelsen sin. (PROSJEKTNUMMER ) BEDRE SKOLE I BOLIVIA I samarbeid med lokale myndigheter jobber Misjonsalliansen med å forbedre skoler og forsyne dem med nødvendig materiell. I 2014 skal det bygges toaletter ved tre skoler, elleve skoler skal få utstyr og undervisningsmateriale, og fem skoler skal få nye uteområder. I tillegg skal det bygges nye klasserom ved en rekke skoler. Gjennom Misjonsalliansens utviklingsinstitutt Idman arbeider vi for å gi alle over 15 år et tilbud om utdanning og muligheten til å ta fagbrev. (PROSJEKTNUMMER ) 6

7 Eksempler på hva pengene kan gå til: Utstyre en skole i Kambodsja med bøker: 600 KRONER. Videreutdanning for ti lærere i Kambodsja: 1500 KRONER. Bygg et klasserom i Liberia: KRONER. Skolepulter til en boliviansk skoleklasse: 3000 KRONER. Toaletter til en skole i Bolivia: KRONER. 7

8 FUNKSJONSHEMNING Alle mennesker er like mye verdt og har samme rettigheter. Mange steder er det å ha en funksjonshemning fortsatt forbundet med skam og overtro. Barn med funksjonshemning opplever å bli gjemt bort og ignorert, og de får ikke den hjelpen de har krav på. Misjonsalliansen jobber for at barn og unge med funksjonshemning skal inkluderes i samfunnet på lik linje med alle andre. INKLUDERENDE UTDANNING I VIETNAM Misjonsalliansen jobber for at barn og unge med funksjonshemning skal bli inkludert i skole, samfunn og arbeidsliv. Vi samarbeider med et statlig ressurssenter om å tilby målrettet trening og sikre at flere får tilgang til utdanning. Sentralt i dette er arbeidet for å motivere og lære opp lærere. Vi tilrettelegger også for at barn og unge med funksjonshemning og foreldrene deres kan møtes og utveksle erfaringer. (PROSJEKTNUMMER ) > Prosjekter du kan støtte CENTRO CREER I ECUADOR I Guayaquil har vi to sentre Centro Creer som gir barn og unge med funksjonshemning undervisning, oppfølging og aktiviteter ut fra hva de selv er i stand til å klare. Disse barna har ofte blitt ignorert og gjemt bort, men ved sentrene får de og foreldrene deres hjelp og hjelpemidler til å håndtere hverdagslige gjøremål. En viktig del av dette arbeidet er å inkludere mennesker med funksjonshemning i skole- og arbeidsliv og å bekjempe fordommer som finnes i samfunnet de lever i. (PROSJEKTNUMMER ) ARBEID BLANT BARN MED FUNKSJONSHEMNING I KINA. Misjonsalliansen samarbeider med det nasjonale handikapforbundet i Kina for å påvirke myndigheter, skape holdningsendringer og gi flere mennesker med funksjonshemning den hjelpen de har krav på. Vi arbeider ved åtte rehabiliteringssentre som er spesielt rettet mot barn med cerebral parese. Målet er at flere skal kunne delta i samfunnet, på skolen og i arbeidslivet. (PROSJEKTNUMMER ) 8

9 Eksempler på hva pengene kan gå til: Plass på Centro Creer til et barn med funksjonshemning: 4500 KRONER. Grupper for vietnamesiske foreldre med barn med funksjonshemning: 6000 KRONER. Opplæring i bruk av blindestokk for ti personer i Kina: 300 KRONER. Tilpasse en skole i Kina slik at det blir framkommelig for elever med funksjonhemning: 1500 KRONER. 9

10 HELSE Helse er et grunnleggende behov for alle mennesker. Mangel på kunnskap og dårlig tilgang på helsetjenester gjør at sykdommer som i utgangspunktet er enkle å behandle, kan medføre alvorlige helseskader og død. Misjonsalliansen jobber for å forbedre helsetilbudet for fattige og øke kunnskapen om forebygging av sykdommer. Prosjekter du kan støtte REDUSERE BARNEDØDELIGHETEN OG BEDRE MØDREHELSEN PÅ FILIPPINENE Misjonsalliansen samarbeider med lokale helsemyndigheter om å gi opplæring og etterutdanning til leger, sykepleiere, jordmødre og helsearbeidere. Vi bygger, rehabiliterer og utvider helsesentre og fødestuer og sørger for tilgang på medisinsk utstyr. I 2014 vil vi jobbe bevisst for å redusere barnedødelighet og bedre helsen blant mødrene. Det gjør vi blant annet gjennom en bedre svangerskaps- og nyfødtomsorg, bedre familieplanlegging og kunnskapsformidling om ernæring, hygiene og sykdomsforebygging. (PROSJEKTNUMMER ) > HIV/AIDS-ARBEID I ECUADOR Sammen med lokale grupper og stiftelser i Ecuador jobber vi for å spre informasjon om hiv/aids-sykdommen, forbedre behandlingstilbudene og utstyre helsestasjoner med viktig materiell og hiv-tester. Målet for 2014 er å tilby 4500 mennesker gratis hiv-test, slik at mennesker kan få avkreftet eller bekreftet sin mistanke og få den oppfølgingen og behandlingen de trenger. (PROSJEKTNUMMER ) HELSE OG HYGIENE I VIETNAM Feilernæring og dårlige hygieneforhold er et stort problem på landsbygda i Vietnam. Misjonsalliansen støtter derfor opplæring av helsepersonell i landsbyene og på skolene, slik at lokalbefolkningen får grunnleggende hjelp. For å bedre hygieneforholdene holder vi undervisning om dette og bygger håndvasker på skolene. Det bygges også toaletter i landsbyene for å hindre spredning av sykdommer. (PROSJEKTNUMMER ) 10

11 Eksempler på hva pengene kan gå til: Utstyr til en fødestue på Filippinene: 7000 KRONER. Kurs for filippinske jordmødre: KRONER. 100 hiv-tester til en helsestasjon i Ecuador: 760 KRONER. Foreldreseminar om rett ernæring for barn i Vietnam: 1000 KRONER. Helsesjekk for 100 vietnamesiske skoleelever: 300 KRONER. Trening i helserådgivning for lokale helsearbeidere i Vietnam: 7500 KRONER. 11

12 ARBEID OG INNTEKT Kampen for å forsørge sin familie kjempes hver dag av mange fattige. For å ha mat på bordet og tak over hodet trenger man en inntekt. Mange har vilje og ressurser til å skape sin egen arbeidsplass, men mangler penger eller kunnskap til å sette i gang. Misjonsalliansen gir mennesker muligheten til å skaffe seg et levebrød, blant annet ved å tilby kurs og små lån. På denne måten kan flere løfte seg selv ut av fattigdom. JORDBRUK I BOLIVIA Bolivia er et land som er rikt på naturressurser, men mange mangler kunnskap om effektivt og bærekraftig jordbruk. Misjonsalliansen hjelper derfor fattige bønder til å forbedre produksjonen sin, drive mer miljøvennlig og få produktene på markedet uten dyre mellomledd. Vi arbeider i dag med jordbruk knyttet til avokado, sitrusfrukter, kaffe og melkeproduksjon. (PROSJEKTNUMMER ) > Prosjekter du kan støtte MIKROFINANS I LIBERIA I 2013 startet Misjonsalliansen opp en egen mikrofinansbank i Liberia. Planene har vi utviklet i samarbeid med myndighetene i landet. Misjonsalliansen gir støtte til oppstartskostnader som kjøp av IT-system, støtte til opplæring, innhenting av ekspertise fra organisasjonens mikrofinansbank i Bolivia og utvikling av arbeidsprosesser. I 2014 skal de første lånene utbetales. Det er mange som gjennom mikrofinans kan få en mulighet til å komme seg ut av fattigdommen. Hjelp oss å bygge opp utlånskapitalen! (PROSJEKTNUMMER ) KU-BANK OG KURS I KAMBODSJA Misjonsalliansen tilbyr befolkningen på landsbygdene opplæring i økologisk risdyrking, fiskeavl, kylling- og kuhold. Bøndene får dermed mulighet til å øke sine inntekter og ha noe å leve av også utenom høysesongene i landbruket. De fattigste kan få hjelp gjennom en «Ku-bank» ved at de får låne en ku som de kan bruke som arbeidskraft. Når kua får kalver, må de gi to av dem tilbake til ku-banken. De to kalvene blir så lånt ut til nye familier. Slik er vi med på å utvide jordbruksdriften og gir bøndene flere, langsiktige inntektskilder. (PROSJEKTNUMMER ) 12

13 Eksempler på hva pengene kan gå til: Ei ku til en ku-bank i Kambodsja: 1500 KRONER. Startlån til en mikrofinanskunde i Liberia: KRONER. Opplæring av bolivianske bønder i kaffeproduksjon: 700 KRONER. Utstyr til melkebønder i Bolivia: 2500 KRONER. Kurs i økologisk risdyrking for kambodsjanske bønder: 7000 KRONER. 13

14 KIRKE Menigheter og kirker er en viktig del av det sivile samfunnet og må på banen i kampen mot fattigdom. Misjonsalliansen ønsker å utruste menigheter til å ta ansvar og delta aktivt i utviklingen av sine lokalsamfunn gjennom diakonale prosjekter. Slik kan vi vise i praksis at alle er like mye verdt og like høyt elsket av Gud. KIRKEARBEID I KINA Misjonsalliansen jobber med å styrke den kinesiske kirkens diakonale arbeid gjennom opplæring, bevisstgjøring og felles menighetsprosjekter. Vi tror på å bygge en kirke som tenker langt utover sine egne medlemmer og som engasjerer seg i sosialt arbeid for hele lokalbefolkningen. Misjonsalliansen driver kursing av kirkeledere og utdanning av diakoner som igjen vil kunne bringe dette arbeidet videre i menighetene. (PROSJEKTNUMMER ) > Prosjekter du kan støtte DIAKONALT MENIGHETSARBEID I BOLIVIA Misjonsalliansen jobber for at kirkene skal bli mer bevisst sitt diakonale ansvar og bidra til utvikling i lokalsamfunnet. Vi styrker kirkeledere og kurser dem i temaer som diakoni, likestilling, miljøvern, lokal utvikling og familieproblematikk. For å stimulere menighetene gir Misjonsalliansen hvert år en startkapital til menigheter som ønsker å starte eller videreutvikle et sosialt prosjekt i sitt lokalsamfunn. I tillegg arrangerer vi leirer, søndagsskoler og samlinger for barn og unge. PROSJEKTNUMMER 50251) STYRKE MENIGHETER I BRASIL Vi ønsker å styrke kirkene vi samarbeider med og deres ledere, som gjennom seminarer og konferanser underviser om betydningen av integrert misjon og diakonalt ansvar. Vi oppfordrer menighetene til å ta større ansvar for sosiale utfordringer i sine nærmiljø og iverksette tiltak for å hjelpe mennesker som trenger dem. (PROSJEKTNUMMER ) 14

15 Eksempler på hva pengene kan gå til: Kurs i diakoni for en kirkeansatt i Kina: 300 KRONER. Startkapital til en boliviansk menighet som vil starte et sosialt prosjekt i sitt lokalsamfunn: KRONER. Ungdomsleir for 20 bolivianske ungdommer: 3000 KRONER. Kurs i diakoni og integrert misjon for lokale kirkeledere i Brasil: KRONER. 15

16 BARN OG UNGDOM Mange barn og unge i våre prosjekter lever i områder hvor rusmisbruk, kriminalitet, vold og overgrep er utbredt. Misjonsalliansen ønsker å tilby et alternativ til dette skape trygge oppvekstmiljøer, gi opplæring i menneskerettigheter og hjelpe unge til å ta en aktiv rolle i sitt lokalmiljø. FOTBALLSKOLER I ECUADOR Misjonsalliansen bygger fotballbaner og driver fotballskoler. Her får barn og unge muligheten til å bli del av en positiv og trygg ungdomskultur. Treningene brukes som en arena til å spre kunnskap om viktige tema som ernæring, likestilling, prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer. I områdene hvor vi har våre fotballprosjekter ser vi en drastisk reduksjon av kriminalitet og rus. (PROSJEKTNUMMER ) > Prosjekter du kan støtte BARN OG UNGES RETTIGHETER PÅ FILIPPINENE Misjonsalliansen arrangerer leirer og samlinger hvor barn og ungdom får et sosialt fellesskap og hvor de får kunnskap om sine rettigheter. Vi gir råd om beskyttelse mot vold og bidrar til at barn og unge får delta aktivt i samfunnet. Blant annet gir vi støtte til feiring av «Barnas måned» som er med på å løfte frem barn som en viktig ressurs i lokalsamfunnet. (PROSJEKTNUMMER ) TRYGGE FRITIDSTILBUD I BRASILS SLUM Vi støtter lokale menigheters arbeid for å gi barn og ungdom et alternativ til miljøer preget av kriminalitet, lediggang og narkotikatrafikk. På fotballskoler, treninger og turneringer skapes et rusfritt fellesskap der barn og unge kan være trygge, ha det gøy sammen og bli fulgt opp av ansvarsfulle voksne. (PROSJEKTNUMMER ) 16

17 Eksempler på hva pengene kan gå til: Gi et barn i Brasil plass på en fotballskole i ett år: 250 KRONER. Utstyre et fotballag i Ecuador med drakter og fotballer: KRONER. Bygge en fotballbane i Ecuador: KRONER. Ungdomsleir for 45 filippinske ungdommer: KRONER. 17

18 18 Ingunn Rønningen fra Oslo fylte 30 år og ville at gaven skulle gå til kvinner i Vietnam Hvorfor ønsket du at gaven på 30-årsdagen din skulle gå til Misjonsalliansen og til arbeidet i Vietnam? Jeg syntes at det var vanskelig å komme på gode svar da venner begynte å spørre om hva jeg ønsket meg til bursdagen. Jeg har alt jeg trenger, og å gi gaven til Misjonsalliansen var en gave som gir meg mer glede enn flere «ting» Mitt prosjekt som fyller opp hjemmet. Flere av mine venner kjente tidligere ikke til Misjonsalliansen og fikk på grunn av dette vite mer om organisasjonens arbeid. Jeg valgte å støtte arbeidet i Vietnam fordi min bror og svigerinne er Misjonsalliansens utsendinger der, og de har selv sett det store behovet for bistand i områdene Misjonsalliansen bidrar i. Tror du at din gave til dette arbeidet nytter og at den kommer fram dit den skal? Jeg valgte å støtte prosjektet «Lån til kvinner» fordi dette prosjektet gir muligheter til at kvinner kan skape sin egen arbeidsplass og få en mulighet til å forsørge sin familie. Jeg tror at mikrokreditt til kvinner er et svært nyttig verktøy til å bekjempe fattigdom, samtidig Flere av mine venner fikk på grunn av dette vite mer om organisasjonens arbeid. som det gir kvinnene som mottar lånene selvrespekt og tro på seg selv ved å få være en aktiv del av løsningen. Jeg hadde ikke valgt at min gave skulle gått til Misjonsalliansens arbeid dersom jeg var i tvil om at pengene kom fram. Siden jeg er så heldig å kjenne organisasjonens utsendinger i Vietnam, har jeg kunnet høre direkte fra dem hvilken viktig forskjell bistanden utgjør i hverdagen for mange. Det er lett å snakke om urettferdigheten i verden og lett å være enig i at vi her i Norge har det godt og at de fleste av oss egentlig har det vi trenger. Du valgte altså å gjøre noe med det? De fleste i Norge kunne sikkert gjort mer for å hjelpe de som ikke er så heldige som oss. Men jeg synes det er viktig å huske på at selv et lite bidrag er bedre enn ikke å gjøre noe. Å bli fadder er en svært enkel måte å bidra jevnlig. Vil du anbefale andre å gjøre det samme? Ja, dette er en gave jeg kommer til å huske og å ha glede av resten av livet. Denne bursdagsgaven har gitt meg mer enn alle tidligere gaver, og jeg kommer nok til å gjøre det samme igjen ved en senere anledning.

19 Vårt prosjekt Dobbel 60-årsdag Anne Torill og Erik Gunnestad fra Tønsberg feiret felles 60-årsdag høsten 2013, og de ønsket at gaven skulle gå til Misjonsalliansens arbeid i Brasil. Vi ønsket at gaven skulle gå til Misjonsalliansen av flere grunner. For det første har vi mer enn nok av alt vi trenger, og for det andre var vi i Brasil for to år siden og så noe av nøden i landet. Derfor ville vi bidra litt, forteller de. Ekteparet fra Tønsberg har venner som har vært utsendinger for Misjonsalliansen, og de kjenner organisasjonen godt. Vi vet at når vi gir penger til Misjonsalliansen, går størstedelen rett til de som trenger det, og bare en mindre del går til administrasjon. Det er viktig for oss. Venner og familier ga positiv respons på gaveønsket, og på festen fortalte Jørgen Haug fra Misjonsalliansen om arbeidet i Brasil. Gjestene ga nok adskillig mer i gave enn de ville gjort hvis det var vi som hadde vært mottakerne, sier Anne Torill. Anne Torill mener mange ikke reflekterer over hva de allerede har, eller over hva de trenger eller ikke trenger. Jeg fortalte i forkant til kolleger og andre bekjente at vi skulle gi bort hele gaven ved vårt selskap, og der vakte det oppmerksomhet og litt forundring, skjønte jeg, sier hun og legger til: Det at vi gjorde dette for hele vårt selskap med 70 gjester er en anbefaling i seg selv, og vi anbefaler dette gjerne videre. Jeg fortalte i forkant til kolleger og andre bekjente at vi skulle gi bort hele gaven ved vårt selskap, og der vakte det oppmerksomhet og litt forundring, skjønte jeg. 19

20 HVORDAN GI TIL ET PROSJEKT? Alle som ønsker det, kan gi til et prosjekt i Misjonsalliansen: Du som fyller år, dere som feirer bryllup eller sølvbryllup eller alle som ønsker å velge seg et prosjekt og en hjertesak å gi til. Dersom man ønsker å få tilsendt en beskrivelse av prosjektet for å vise frem til gjester eller sende med invitasjoner eller takkebrev, hjelper vi gjerne til med det. Rundt neste årsskifte vil vi sende ut en rapport på hvordan gaven er brukt i prosjektet. TRYKK: GUNNARSHAUG TRYKKERI AS FOTO, DESIGN OG ILLUSTRASJON: MISJONSALLIANSEN Merk gaven med navnet på prosjektet og prosjektnummeret. Betal til konto VELKOMMEN TIL Å TA KONTAKT: Solveig Skaug Private givere Grethe Matre Menigheter PB 6863, St. Olavs plass 0130 Oslo

DITT PROSJEKT. din hjertesak

DITT PROSJEKT. din hjertesak DITT PROSJEKT din hjertesak Hva er din hjertesak? Vi mennesker er forskjellige, og det er ulike ting som opptar og engasjerer oss. Ved å støtte et prosjekt i Misjonsalliansen kan du bidra til den saken

Detaljer

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Innledning Tilgang til rent vann, hygieniske sanitær-fasiliteter og riktig håndtering av vann er essensielt

Detaljer

Fotball og misjon i Ecuador

Fotball og misjon i Ecuador Fotball og misjon i Ecuador I og omkring storbyen Guayaquil, i Ecuador, er det mange, store slumområder. De som bor her mangler mye av det som er selvfølgelig for oss i Norge; reint vann, tett hus, skolegang

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Øyvind Elseth (42) NEDO "ambassadør " i Norge. Salgs- og markedsdirektør Ulefos NV AS

Øyvind Elseth (42) NEDO ambassadør  i Norge. Salgs- og markedsdirektør Ulefos NV AS RENT DRIKKEVANN VÅRT FELLES ANSVAR Øyvind Elseth (42) NEDO "ambassadør " i Norge Salgs- og markedsdirektør Ulefos NV AS Livet uten vann Konsekvensene Fakta om Kambodsja NEDO Enkle løsninger Vann prosjektet

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming Et lærested for unge voksne med utviklingshemming FRAMskolen er et folkehøyskolelignende tilbud for deg mellom 18 og 25 år som lever med utviklingshemminger. Skolen vil bidra til å gi deg en god overgang

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

Fotball og misjon i Bolivia

Fotball og misjon i Bolivia Fotball og misjon i Bolivia Bolivia er et fjell-land. Mange av Misjonsalliansens prosjekter foregår på El Alto en by som ligger på ca 3500 m over havet. Mange som bor her er fattige og barna har ikke så

Detaljer

MILES2SMILES. I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. MILES2SMILES RAPPORT 2012

MILES2SMILES. I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. MILES2SMILES RAPPORT 2012 MILES2SMILES RAPPORT 2012 I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. PROSJEKTNAVN: Miles2Smiles MÅLGRUPPE: Barn og mødre som jobber på markedene

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

GIVERGLEDE. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 3/2002

GIVERGLEDE. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 3/2002 GIVERGLEDE Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 3/2002 En fest i farger! For de fleste. Men for 90 000 nordmenn ser festen slik ut: Alle trenger hjelp når synet svikter 2 Alle trenger

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Ilula Orphan Program (IOP)

Ilula Orphan Program (IOP) Ilula Orphan Program (IOP) er en lokalt basert organisasjon i Ilula, Tanzania. IOP bekjemper fattigdom og HIV/aids ved å gi barn støtte til utdannelse og hjelpe deres familier. Hjelp til selvhjelp er bærebjelken.

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden

Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden Fagforbundets barneby i Huambo, Angola, er bygget i samarbeid med SOS Barnebyer. Barnebyen er finansiert ved hjelp av bidrag

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På It s learning eller classfronter Mål for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Å gjøre

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På classfronter eller It s learning For mer informasjon www.vipweb.no Skoleprogrammet

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Overskrift Undertittel ved behov Kortversjon av «Oversiktsarbeidet Folkehelsa i Fauske» - status 2016 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Februar Nav Kurs Helserådgiver / Medical Trainer Dato: 4 april til 29 april 2016 Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Oppløftende Motiverende Inspirerende Tiltaket passer for arbeidsledige, langtidssykemeldte,

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Hvorfor holde foreldremøte om alkohol? Mange ungdommer debuterer med alkohol i løpet av ungdomstrinnet. Foreldrene spiller en viktig rolle for å begrense barnas

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Søknad om TV-aksjonen 2018 E T NYTT LIV

Søknad om TV-aksjonen 2018 E T NYTT LIV Søknad om TV-aksjonen 2018 E T NYTT LIV Søknad om TV-aksjonen 2018 ET NYTT LIV HJELP OSS Å GI FUNKSJONSHEMMEDE I FATTIGE LAND ET NYTT LIV - IGJEN! Norges Blindeforbund Diabetesforbundet Norges Handikapforbund

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Vi hjelper hverandre «Mitt barn er ikke som andre barn. Det hadde vært fint å snakke med noen i samme situasjon!»

Vi hjelper hverandre «Mitt barn er ikke som andre barn. Det hadde vært fint å snakke med noen i samme situasjon!» Vi er her for deg! Bli medlem i NFU Har du eller noen i familien et barn som er annerledes enn andre barn som er like gamle? Ønsker du å møte og snakke med noen om gleder og sorger du har med barnet ditt?

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb TITLE THE ROTARY FOUNDATION DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb DOING GOOD IN THE WORLD THE ROTARY FOUNDATION Som organisasjon drar Rotary nytte av et globalt nettverk av rotarianere som investerer

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Nettverksmøte folkehelse Rogaland fylkeskommune 01.02.2012 Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Helse på unges premisser Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Barneombudet skal være barn og unges talsperson Barneombudet har et spesielt ansvar for å følge opp Barnekonvensjonen

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober Nyheter fra NetSam NetSam nettverk for samiskopplæring 1/2015 oktober Bures buohkaide/ Buoris gájkajda / Buaregh gaajhkesidie NetSam er et nettverk for sør-, lule- og nordsamisk opplæring. Nettverket har

Detaljer