Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)"

Transkript

1 () ) Inger Senneseth Anne Berit Kolmannskog ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Torsdag 8. mai 2014 Kl Clarion Hotel Bergen Airport, https://www.nordicchoicehotels.no/clarion/clarion-hotel-bergen-airport/ 1/2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden Beslutningssak 10:00-10:05 Innkalling og dagsorden godkjennes. 2/2014 Godkjenning fra referat fra møte i NSG 8. november 2013 Beslutningssak 10:05-10:10 Referat fra møtet i NSG 7. november, 2013 Referatet fra møtet ble godkjent. 3/2014 Oppfølging av NSGs nasjonale satsinger/nettverk og diskusjon 10:10-10:50 Presentasjon av den sist etablerte satsingen innen helsetjenesteforskning v/ Hilde Lurås. NSG tar presentasjonen til orientering. NSG vedtar endring av betegnelsen nasjonale satsinger til nasjonale nettverk 1

2 () ) Inger Senneseth Anne Berit Kolmannskog ) 4/2014 Videreutvikling av NSG Diskusjonssak 10:50-12:00 Dekan Nina Langeland innleder til diskusjon. Saken har vært behandlet i flere møter i NSGs arbeidsutvalg og i ledelsen av NSG. Det foreslås å begrense saker tematisk og redusere antall medlemsinstitusjoner. NSG ber arbeidsutvalget legge frem endelig forslag om organisering av NSG med utgangspunkt i innspill som kom frem i møtet. Saken legges frem for NSG i novembermøtet. 12:00-13:00 Lunsj 5/2014 Presentasjon av UHR s publiseringsutvalg og diskusjon 13:00-13:30 Nils Erik Gilhus vil presentere aktivitet og utfordringer knyttet til UHRs publiseringsutvalg. NSG tar presentasjonen til orientering. 6/2014 Tema for NSGs årlige seminar Diskusjon 13:30-13:45 NSGs halvårlige møte i november planlegges også i år som seminar og møte. Møtet avholdes på Radisson Blue Hotel Gardermoen med seminar onsdag 5. november fra kl , og dagsmøte torsdag 6. november (tentativt ). NSG-AU foreslår at årets tema knyttes til Helseomsorg21- strategien. Følgende to temaer kan være aktuelle som seminartema: Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde Mer toppforskning og sterkere internasjonalisering NSG ber NSG-AU sette ned en arbeidsgruppe som får i oppdrag å arrangere seminar med tema xxx. 2

3 () ) Inger Senneseth Anne Berit Kolmannskog ) 7/2014 Presentasjon av UHRs nye fagstrategiske enhet 13:45-14:15 v/ Arnfinn Sundsfjord NSG tar presentasjonen til orientering. 8/2014 Presentasjon av Forskningsrådets nye satsing på IKT IKT2025 v/ André Mlonyeni 14:15-14:45 Arvtakeren til VERDIKT, IKT2025, er under utvikling. Forskning og innovasjon i helse og omsorg planlegges som et av flere tema i programmet. Norges forskningsråd orienterer. NSG tar presentasjonen til orientering. 9/2014 fra HOD 14:45-15:00 Det vil blant annet bli orientert om følgende saker: Overlevering av HelseOmsorg21-strategien Samarbeid mellom UH- og helsesektoren om samordnet praksis for totalbudsjettering av forsknings- og utviklingsprosjekter 10/2014 Referater og rapporter Referat NSG-AU 6. februar 2014 Referat NSG-AU 21. mars 2014 Rapport fra allmennmedisinsk forskningsenhet v/uio 11/2013 Eventuelt 3

4 Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Tid: Torsdag 7. november 2013, Kl Sted: Thon Hotel Oslo Airport ved Oslo lufthavn Gardermoen Til stede: Baard-Christian Schem Helse Vest RHF, møteleder Øyvind Hope Helse Midt-Norge May Britt Kjelsaas Helse Midt-Norge RHF/NTNU Tove Klæboe Nilsen Helse Nord RHF Maiken Engelstad Helse- og omsorgsdepartementet Marianne van der Wel Helse- og omsorgsdepartementet John-Torgils Vaage Helse Sør-Øst RHF Øystein Krüger Helse Sør-Øst RHF Erlend B. Smeland Helse Sør-Øst RHF/OUS Nina Ånensen Kreftforeningen Hege Landmark-Høyvik Kunnskapsdepartementet Lise Holden Kunnskapsdepartementet Kari Vevatne Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Hilde Jerkø Norges forskningsråd Mari Nes Norges forskningsråd Leif Arild Fjellheim SAFO Jarle Eid Universitetet i Bergen Robert Bjerknes Universitetet i Bergen Frode Vartdal Universitetet i Oslo Mette Sollihagen Hauge Universitetet i Oslo Sameline Grimsgaard Universitetet i Tromsø Forfall: Jørund Straand Allmennmedisinske forskningsenheter (AFE) Arnfinn Aarnes FFO Henrik Sandbu Helse Midt-Norge RHF Siv Mørkved Helse Midt-Norge RHF Jan Norum Helse Nord RHF Ernst Omenaas Helse Vest RHF Finn-Hugo Markussen Kunnskapsdepartementet Dag Bruusgaard NEM Bjørn Gustafsson NTNU Nina Langeland Universitetet i Bergen Sekretariatet: Helse Vest RHF Helse Vest RHF Seminar om bruk av kvalitetsregistre til forskningsformål ble avholdt i regi av NSG første del av dagen. 1

5 16/2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Beslutningssak Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 17/2013 Godkjenning av referat fra møte i NSG 2. mai 2013 Beslutningssak Referat fra møtet i NSG 2. mai, Det ble stilt spørsmål om oppfølgingen av EATRIS (sak 8/2013) der aktørene ble oppfordret til å vurdere og? støtte satsingen økonomisk. Helse Sør-Øst og Helse Nord har vurdert henvendelsen og mener dette i hovedsak er en sak for universitetene. Helse Midt-Norge og Helse Vest gir tilbakemelding når henvendelsen er vurdert. Vedtak: Referatet fra møtet ble godkjent. 18/2013 Møteplan for 2014 NSG Beslutningssak Forslag til møtedatoer for 2014 er Torsdag 8. mai 2014, Bergen Onsdag 5. november fra kl seminar, og dagsmøte torsdag 6. november (tentativt ), Gardermoen Vedtak: NSG-møtene i 2014 avholdes 8. mai 2014 i Bergen og 5. og 6. november på Gardermoen. 19/2013 Videreutvikling av NSG Diskusjonssak Baard-Christian Schem innledet til diskusjon med utgangspunkt i utsendte saksdokumenter, og orienterte også fra møtet 23. august 2013 med tidligere Helse- og omsorgsminister Støre. Fokus på møtet var satsingen på regionalt samarbeid, og der ble NSG oppfattet som en god arena for samarbeid mellom de to sektorene. Arbeidsutvalget har diskutert videreutviklingen av NSG på to møter. Det er enighet om at NSG bør bestå, men at det er behov for endringer. Det er imidlertid forskjeller i oppfatningen om hvordan den videre utviklingen skal være, og det er de samme forskjellene som kommer fram i den omtalte 2

6 undersøkelsen fra oktober Spørsmålet er om NSG skal bli et mer strategisk organ som skal løfte blikket, eksempelvis gjennom å utvikle seg til å bli et mer rendyrket påvirkningsorgan overfor myndighetene i forskningsspørsmål, eller et organ for praktisk samordning mellom sektorene der mindre saker gjerne kan avgjøres i arbeidsutvalget, mens større saker diskuteres og konkluderes på NSG-møtene. I diskusjonen ble flere momenter trukket fram: NSG er nyttig som arena for diskusjon, samt at aktuelle tema har mulighet for å bli fanget opp av sentrale myndigheter. NSG er etablert gjennom initiativ fra institusjonene, mens topplederforumet (HelseOmsorg21) er et politisk etablert forum med utgangspunkt i at næringslivet ønsket en slik arena. Det vil neppe være plass til detaljerte diskusjoner i topplederforumet. Det vil derfor fortsatt være behov for NSG som arena for god samordning mellom de to sektorene. Noen saker er felles for alle regioner og i begge sektorene, og det er disse sakene som bør tas opp i NSG. Kan være viktig for å trekke regionene i samme retning. NSG har i for stor grad blitt en informasjonsarena, noe det finnes flere av. Topplederne bør prioritere NSG-møtene. Det må bli større fokus på hvilke saker som skal opp, inkl. bevissthet på hva som er poenget med å ta sakene opp i NSG. Forankring av saker i NSG kan spille en rolle for gjennomslag, men disse sakene må jobbes godt med. Færre saker bør opp på agendaen, og fokus må være på saker som NSG reelt kan håndtere. Arbeidsutvalget må være en aktiv pådriver for dette. De regionale samarbeidsorganene bør dras aktivt inn i saksforberedelser før sakene tas opp i NSG. Aktuelle saksområder: EUs rammeprogram, samordnet bruk og utnyttelse av helseregistre, oppfølging av NFR-evalueringen, innovasjon og HO21-strategien. Fra flere ble det uttrykt skepsis til det sterke fokuset på programforskning som NSGs nasjonale satsingene er en del av. Det kom også flere innspill til endringer av NSGs mandat. På bakgrunn av innspillene som kom fram på møtet, får arbeidsutvalget i oppdrag å legge fram forslag til nytt mandat for NSG. Saken legges fram som vedtakssak på NSGs møte i mai

7 20/2013 Stiftelsen Norsk Luftambulanse og diskusjon Fra Norsk Luftambulanse (NLA) møtte fagansvarlig for forskning Erik Zakariassen, seksjonssjef for forskning Elisabeth A. Sethre og Hans Morten Lossius. Norsk luftambulanse bruker i dag rundt 85 mill. årlig på FoU-aktivitet, og målet er 100 mill. årlig. Et annet mål er å øke egen forskningskompetanse og sikre at akuttmedisinsk forskningskompetanse holder seg i miljøet. Det er på denne bakgrunnen at NLA ønsker å ha stipendiatene ansatt hos seg. NSG diskuterte flere aspekter ved ansettelse og plassering av stipendiatene, og hvordan finansieringen skal styres. Både NLA og aktørene i NSG uttrykte vilje til fleksibilitet for å få dette til på en best mulig måte. NLA har i dag ulike avtaler med universitet og helseforetak, men ser gjerne at avtalene blir mer like. Dette ønsket ble støttet av flere. NSG tar presentasjonen fra Norsk luftambulanse til orientering. Det var enighet om å arbeide for å harmonisere avtaleverk og prinsipper. 21/2013 Brukermedvirkning i forskning Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF (leder av arbeidsgruppen) orienterte om status for arbeidet. Helse Nord RHF har fått i oppgave, i samarbeid med de andre RHF-ene, å lede et arbeid for å utarbeide retningslinjer og iverksette tiltak for større grad av brukermedvirkning i forskning. Mesteparten av arbeidet skal gjøres høsten Saken har tidligere vært drøftet i NSG, sist gang på møtet 2. mai Arbeidsgruppen har hatt to møter i oktober/november. Det foreligger et utkast til rapport, og arbeidsgruppa vil være ferdig med arbeidet senest i januar Det ble kommentert at flere brukergrupper bør trekkes med i arbeidet, gjerne gjennom FFO og SAFO. NSG tar presentasjonen fra arbeidsgruppen til orientering. 22/2013 Økt samarbeid og bedre kvalitet i ikke-kommersielle kliniske studier presentasjon av prosjekt Prosjektleder Eva Denison, Kunnskapssenteret, presenterte prosjektet. Det er lagt stor vekt på involvering av interessenter i helsetjenesten i både i 4

8 det overordnede prosjektet og i delprosjektet som Kunnskapssenteret har ansvar for. Kunnskapssenteret ser NSG som en viktig interessent i Norge med en potensiell rolle som rådgivere i Kunnskapssenterets delprosjekt. NSG tar presentasjonen til orientering. 23/2013 Presentasjon av NorBioImaging Professor Ole Sejersted orienterte om arbeidet med NorBioImaging. NorBioImaging skal være en organisasjon for norsk imaging-miljø innen advanced light microscopy imaging (ALM), molecular imaging og medical imaging. Organisasjonen skal blant annet arbeide for en best mulig posisjonering av Norge og norske forskningsmiljø innen Euro-BioImaging sin organisasjon, arbeide for en god og balansert nasjonal organisering av norsk deltagelse i Euro-BioImaging, og sørge for at norske forskningsmiljøer, UoHinstitusjoner, helseforetak og NFR er best mulig informert om Euro-BioImaging og kriteriene for deltagelse. I diskusjonen ble det trukket fram at NorBioImaging er viktig både som teknisk og intellektuell forskningsinfrastruktur. Denne typen strukturer kan løftes fram som et nasjonalt ansvar, ikke som et institusjonelt ansvar, i alle fall når det gjelder medlemskontingent og andre relativt mindre kostnader. I den sammenhengen bør dette meldes inn som tiltak i langtidsplanen for forskning som Kunnskapsdepartementet jobber med. Behov for større investeringer må inn i prioriteringene, evt. finansieres av andre instanser. NSG tar presentasjonen av NorBioImaging til orientering. 24/2013 Norsk deltagelse i helseforskningen i EUs 7. rammeprogram og diskusjon Innledning av Norges forskningsråd v/berit Nygaard. Forskningsrådet presenterte tall og fakta på norske helseforskeres deltakelse i EU 7. rammeprogram med utgangspunkt i delrapporten om helseforetakene som skal inngå i den overordnete strategien for deltakelse i EU/Horisont2020. I diskusjonen ble det trukket fram at tallene gir nok et grunnlag for å sette inn tiltak som kan føre til flere forskningssøknader til EU. 5

9 Ta dette med tiltak til stimulering til EU-søknader inn i vedtaket, i tillegg til at dette tas til orientering. 25/2013 fra HOD og KD Det ble kort orientert om følgende saker: EU-strategi, inkl. delrapport om helseforetakene (HOD/KD) Forslag i statsbudsjett (HOD) HelseOmsorg21 (HOD) 26/2013 Referater fra arbeidsutvalget i NSG Referatsaker Referat 6. juni 2013 Referat 2. september 2013 Referat 26. september 2013 Referat 16. oktober /2013 Eventuelt Det ble ikke fremmet saker under eventuelt. 6

10 () ) Inger Senneseth Anne Berit Kolmannskog ) SAK 03/2014 Oppfølging av nasjonale satsinger/nettverksstrukturer En nasjonal forskningssatsing i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som et nettverk av forskningsmiljøer innen et temaområde. Nettverket samarbeider om utnyttelse av infrastruktur, gjennomføring av nasjonale forskningsprosjekter med felles publisering, og avholder faglige og strategiske møter. Målsetting for nasjonale satsingsområder Formål: Styrket forskningskvalitet og -produksjon som kommer helsetjenesten til gode. Bedre utnyttelse av eksisterende ressurser i forskningsmiljøene. Bedre flerregional eller nasjonal koordinering av forskningsmiljøene. Økt bidrag til den internasjonale kunnskapsproduksjonen innen forsknings-området. Det er i dag etablert følgende nasjonale satsninger forankret i NSG. 1. UniKard 2. NevroNor 3. Alvorlige psykiske lidelser 4. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdom 5. Helsetjenesteforskning 6. Nasjonal kreftsatsing Tidligere oppfølginger NevroNor, UNIKARD og NORSMI (Alvorlige psykiske lidelser) avla alle en statusrapport høsten En oppsummering ble gjennomgått av NSG i november samme år. (Vedlegg 1) Oppfølging 2014 NSGs arbeidsutvalg har besluttet å gjennomføre en ny oppfølging av de nasjonale satsningene i løpet av Evalueringsskjema er sendt ut til alle satsingene, unntatt Helsetjenesteforskning som nylig er etablert (Vedlegg 2). En oppsummering av denne egenevalueringen vil bli presentert på neste NSG-møte i november. Den sist etablerte nasjonale satsningen helsetjenesteforskning vil presentere sitt arbeid for NSG i møte 8. mai. Sak på møte i NSG AU 8. mai 2014

11 () ) Inger Senneseth Anne Berit Kolmannskog ) Nasjonale satsinger - Satsing eller nettverk I forbindelse med oppfølgingsarbeidet kom det opp spørsmål om begrepene nettverksstruktur og satsing dekker aktiviteten som foregår i nettverkene. De ulike satsningsområdene ble etablert på ulike tidspunkt i perioden 2005 til 2011 og det er uklart når begrepet «nasjonal satsing» ble benyttet første gang. Fra Oppdragsdokumentet fra HOD til helseforetakene i 2007 finnes følgende beskrivelse: «skal i samarbeid med dei andre regionale helseføretaka setje i verk forskingssamarbeid innanfor minst to fagområde ved å etablere formelle forskarnettverk og/eller andre eventuelle tiltak. Arbeidet skal vere forankra i strategigruppe for forsking mellom dei regionale helseføretaka og Nasjonal samarbeidsgruppe for forsking (NSG).» Som ble fulgt opp med denne beskrivelsen i «Dei regionale helseføretaka må vidareføre forskingssamarbeidet innanfor utvalde fagområde ved å etablere formaliserte, ansvarsplasserte forskarnettverk med forankring i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefagleg forsking (NSG), jf. oppdrag gitt siste år.» Her er ikke begrepet satsing benyttet. Begrepet finner man imidlertid igjen allerede ved etablering av UNIKARD i Som eksempel fra deres hjemmeside finnes følgende beskrivelse: «UNIKARD er en nasjonal forskningssatsning i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG).» «Et satsningsområde under NSG organiseres som nettverk av forskningsmiljøer innenfor et temaområde hvor det oppfordres til samarbeid på tvers av regionene, basert på nasjonal konsensus. Det samarbeides om felles strategi, utnyttelse av infrastruktur, gjennomføring av forskningsprosjekter, felles publisering, faglige og strategiske møter og konferanser.» Begrepene satsing og nettverk sender ulike signaler og forventninger. Intensjonen ved satsingene er å legge til rette for de store prosjektene gjennom å bygge nettverksstrukturer som skal sette miljøene i stand til å bygge og gjennomføre slike prosjekter. Det vil være en fordel om NSG kan drøfte hvilke term som bør benyttes. Sak på møte i NSG AU 8. mai 2014

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Onsdag 5. november 2014 Kl. 13.30-17.15 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen, http://www.radissonblu.no/hotell-gardermoen Møteleder:

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 5 Referent/dir.tlf.: Randi Vad, Sted/Dato: Oslo, 22. juni 2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 10. juni 2010, kl. 9.30-14.00

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012

UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012 RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning Kontakt May Britt Kjelsaas may.kjelsaas@ntnu.no RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012 Tid: 10.05.2012,

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Rapport fra en arbeidsgruppe Mars 2011 2 Innhold 1 Arbeidsgruppens oppnevning, mandat, sammensetning

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Cristin Current research information system in Norway

Cristin Current research information system in Norway Cristin Current research information system in Norway Rapport fra arbeidsgruppe 22. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under rubrikken

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer