Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører:"

Transkript

1 Møtereferat Vår ref. :2010/ Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 18.februar 2010, kl Møtested: Gardermoen SAS-hotellet Neste møte: 10.juni 2010 kl , samme sted Tilstede Navn: Tilstede: Initialer: Faste representanter: Jan Norum leder Anne Husebekk Gudmund Marhaug Erlend B. Smeland (til og med sak 04-10) Øystein Krüger Annetine Staff (til og med sak 12-10/3 ) Ernst Omenaas Observatører: Maiken Engelstad Kjetil Bordvik Anita Lyngstadaas Berit Mørland Sekretariat: Tove Klæboe Nilsen Forfall: Baard-Christian Schem Henrik A. Sandbu Forfall observatører: John-Arne Røttingen Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Kunnskapssenteret Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Kunnskapssenteret Inviterte gjester: Nils Erik Gilhus, leder Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag Ole Wiig, Nifu Step Gunnar Sivertsen, Nifu Step

2 Virksomhetens navn Side 2 av 2 Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes med følgende endringer: Til eventuelt: Inhabilitetsutfordringer ved tildeling av forskningsmidler (meldt av Øystein Krüger) Sak 12 10/3 flyttes fram i møtet til etter sak (meldt av Annetine Staff). Sak Godkjenning av referat fra møtet Referatet vedlagt tidligere utsending, se også Referatet godkjennes. Mandatet, som ligger på nett på Helse Sør-Østs sider, rettes opp jf vedtak i sak Sak Klassifikasjon av helsefaglig og medisinsk forskning Jf. sak 10/09 og 26/08 i RHFenes strategigruppe (se referat fra ) Nils Erik Gilhus, leder i Nasjonalt publiseringsutvalg i medisin, innledet Ernst Omenaas, Helse Vest innledet om klassifisering etter HRCSmetoden (Health Research Classification System) i erapport for 2009 Det er samarbeidsorganene som oppnevner medlemmer til publiseringsutvalget i medisin. Skal være likeverdig sammensatt med representanter fra helsesektoren og UH-sektoren. Positiv holdning til bruk av HRCS for å understøtte informasjonsbehovet innenfor medisin og helse på tvers av sektorene. I e-rapport er klassifiseringen basert på egenregistrering etter retningslinjene fra HRCS. Diskusjon knyttet til hvordan man best klassifiserer artikler (tidsskrifter) og ressursbruk i hht systemet. Det ble stilt spørsmål om fagrådene tilknyttet publiseringsutvalget også burde kunne brukes til andre faglige oppgaver ved behov. Alle parter følger opp arbeidet via de krav og oppdrag de har fått i sine oppdrags- og tildelingsbrev fra HOD. Leder i medisinsk publiseringsutvalg inviteres til strategigruppen en gang pr år for å sikre dialog og informasjon på tvers. Sak Etablering av Norsk vitenskapsindeks Diskusjon med bakgrunn i framlagte notat fra HOD og Kunnskapsdepartementet. De fleste av kravene som helsesektoren har stilt i fht NVI er på plass, bl.a. lagt inn bruk av HRCS i kravspesifikasjonen. Cristin navn på det nye nasjonale forskningsdokumentasjonssystemet. Det er fremdeles utfordringer knyttet til beslutning om løsning for pålogging, skal løses i samråd mellom KD og HOD. Imidlertid løses mange utfordringer ved bruk av sentral import av bibliografiske referanser og at man ikke knytter brukerne til institusjon etter pålogging. Det tas foreløpig sikt på implementering av nytt system fra Sak 12-10/3 Publikasjonskreditering notat fra Helse Sør-Øst Annetine Staff: Etterlyser klarere retningslinjer slik at vi sikrer lik praktisering i de fire regionene. Gunnar Sivertsen: det er viktig med presisering av retningslinjer fra HOD og KD. Det er feil at institusjoner pålegger sine forskere å kreditere egne institusjoner ut fra ansettelsesforhold, dette er i strid med regelverket. Det er institusjonens bidrag til artikkelen som er avgjørende for hvilken (hvilke) institusjoner som forfatterne skal velge å kreditere i artikkelen. 1. Det bør gjøres en gjennomgang av praksis i de ulike regionene med hvordan det slår ut at man bruker retningslinjene noe forskjellig. Gruppen forslår at det gjøres en simulering i forhold til dr.grader. Ansvar oppdrag: Nifu Step, Gunnar Sivertsen.

3 Virksomhetens navn Side 3 av 3 2. Saken fra Sør-Øst bringes inn for NSG. Sekretariatet for NSG bes forberede saken med bakgrunn i data fra pkt 1., samt beskrivelse fra hver region (RHF/samarbeidsorganet) med vedtatte eller ønskede operative retningslinjer for adresseregistrering. Det nasjonale regelverket gjelder og de regionale variantene skal være operasjonaliseringer av dette. Det er ønskelig at NSG gir et råd i saken, slik at RHF/HFene og universitetene i hele landet får lik forståelse og praktisering av regelverket. Sak Ressurskartleggingsrapporten fra NIFU STEP Drøfting på bakgrunn av siste utkast til rapport. RHFs strategigruppe mener det er viktig å synliggjøre at totale driftskostnader til forskning inneholder så vel basisbevilgninger og øremerkede forskningsmidler fra HOD som ekstern finansiering. Ole Wiig innarbeider det i rapporten, sender den ut på en siste høring i gruppen og deretter ferdigstilles rapporten. Sak Ressurskartlegging forskning og utvikling 1. Det oppnevnes en arbeidsgruppe for å bistå NIFU STEP i arbeidet med ressurskartlegging forskning og utvikling. Gruppen skal bidra i arbeidet med å forbedre og videreutvikle rapporteringen av ressursbruk til forskning i helsesektoren, både med hensyn til relevans, kvalitet og sammenlignbarhet mellom regioner, foretak og over tid. Gruppen bør anlegge et overordnet perspektiv og se ressursmålingssystemet i sammenheng med andre rapporteringssystemer og utfordringer i sektoren og på nasjonalt nivå. 2. Strategigruppen for forskning fungerer som referansegruppe for arbeidsgruppen og arbeidet. 3. Mandatet for arbeidsgruppen tar utgangpunkt i notatet fra Ole Wiig , bearbeides etter innspill fra møtet, og sendes strategigruppen. 4. Til arbeidsgruppen oppnevnes: 1-2 fra hvert RHF, 1 fra universitetssektoren. Vi inviterer Nils Erik Gilhus til å representere universitetene i gruppen (gjøres via brev til dekanmøtet i medisin). Hvert RHF melder inn sine representanter til sekretær i innen 26.mars Gruppen bør settes sammen med både representanter fra helseforetakene som har erfaring fra kartleggingene, og fra RHF-nivå som jobber strategisk med forskning/utvikling/innovasjon. Representantene bør ha et overordnet medisinsk og helsefaglig innsikt og perspektiv og innsikt i helseforetakenes styringssystemer. 5. NIFU STEP kaller inn representantene og starter arbeidet i gruppen etter dette. Sak Nye programplaner i Forskningsrådet Orientering fra HOD. Nye programplaner er under utarbeiding, og skal ut på høring til høsten. RHFenes strategigruppe for forskning mente det er viktig å sikre nødvendig samordning mellom relevante programplaner og de nasjonale strategiske satsingene på forskning forankret i Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning. Sak Nordisk samarbeid Orientering om prosjekt i regi av NICE Nordisk Innovasjons Center /Infrastruktur og norsk deltakelse i ECRIN The European Clinical Research Infrastructures Network. NICe har, på bakgrunn av forslag fra Norge, bevilget kr til en utredning av mulighetene for et nordisk samarbeid om klinisk forskning. Dersom denne er positiv, er det en målsetting å løfte saken frem for Nordisk råd. Et foreløpig utredningsarbeid fra Nordic forum for innovation in health care peker på at ECRIN-nettverkene i hhv Sverige, Danmark og Finland vil kunne danne et godt utgangspunkt for etablering av et nordisk samarbeid om kliniske studier. Det er viktig å vurdere mulighetene for og evt etablere et norsk ECRIN eller tilsvarende nettverk som kan inngå i det nordiske nettverket. Det vises til konferanse i Bergen mai for forskning i nordiske universitetssykehus der temaet vil bli tatt opp: Helse Midt-Norge gis ansvar for å følge opp (Gudmund Marhaug - Siv Mørkved).

4 Virksomhetens navn Side 4 av 4 Foreslag om at temaet også tas opp på neste nettverkssamling for forskningsstøtte i universitetssykehus (jf. sak 12-10/6). Orientering om prosjekt i regi av Nærings- og handelsdepartementet (NHD) Bjørn Grønlie norsk repr. og leder nordisk gruppe Task force for innovation og entreprenørskab i sundhedssektoren. Grønlie er innovasjonsansvarlig i. Bl.a. forslag om å sikre bedre erfaringsutveksling mellom TTO-systemet i Norden ved etablering av nettverk. Målsetting vil være et hovedprosjekt for å understøtte nordisk innovasjonssamarbeid. Sak Forskriftsfesting av universitetssykehusbegrepet Orientering om arbeidet ved HOD. Høringsuttalelsene viser stor enighet i at samarbeidsorganene bør høres ved behandling av søknader om status som universitetssykehus. Ellers viser høringsuttalelsene noe ulike meninger om hvilke kriterier som skal legges til grunn for godkjenning av universitetssykehus. Viktig å sikre at kriteriene er robuste i fht å skille mellom universitetssykehus og øvrige sykehus som også har et lovpålagt ansvar for forskning. HOD jobber sammen med KD med utarbeidelse av ny forskrift som skal regulere godkjenning av universitetssykehus med bakgrunn i bl.a. høringsuttalelsene. Sak Forskningsbasert innovasjon Drøfting av hvordan vi på strategisk nivå kan bruke innovasjonsaspektet i forskningsprosjekt i helseforetakene Saken settes på dagsorden til neste møte 10.juni. Alle RHF melder inn til Helse Nord hva de gjør, som brukes som saksgrunnlag. Strategigruppen ønsker felles retningslinjer. Sak Nasjonalt samarbeid om SOP ved forskerinitierte kliniske legemiddelutprøvinger Det er et prisverdig arbeid som er gjort. Leder for gruppen inviteres til neste møte i gruppen 10.juni for å orientere om arbeidet. Det vil etter dette bli vurdert hvilken tilknytning/forankring SOP-gruppen bør få. Dersom tilknytning til RHFenes strategigruppe kan mandatet være omtrent som foreslått, med noen justeringer. Helse Midt-Norge må tas med i gruppen. Kostnadsspørsmålet må, uavhengig av tilknytningsform, løses lokalt i styringslinjen for hvert HF/RHF som deltar i gruppen. Sak Eventuelt 1. Sintef helse sin evaluering av forskningsfinansiering muntlig orientering, HOD Rapporten snart ferdigstilt. Saken tas opp på nytt neste møte i strategigruppen. 2. Oppdrag til RHFene om å bidra i arbeidet med etablering av nasjonalt målesystem for ressursbruk til utdanning i helseforetakene- muntlig orientering v/hod. HOD jobber med sikte på å få til en rask anbudskonkurranse. Flere RHF etterspør arbeidet ønsker at det kommer i gang snart. 4. Fond for fysioterapiforskning rapport fra fondet med forslag om offentlig finansiering Må adresseres til forskningsprogrammer bl.a. i NFR. Flere av de nye programplanene tar opp i seg helsefaglig forskning, forskning i kommunehelsetjenesten m.m. der det skulle være gode muligheter for fysioterapeutene å søke. Også RHFenes utlysninger er åpne for helsefagforskere å søke, og da må fokuset spesialisthelsetjeneste eller samhandling mellom nivåene i varetas. 5. Forskning i kompetansesentra som foreslås nedlagt notat fra HOD

5 Virksomhetens navn Side 5 av 5 Strategigruppen mener det vil være naturlig å gradvis trappe ned bevilgningen til de gamle sentraene som foreslås nedlagt, og tilsvarende trappe opp bevilgningen til de nye kompetansesentraene. Det foreslås en overgangsordning på tre år. 6. Nettverkssamling for forskningsstøtteenheter i universitetssykehus/helseforetak. I 2010 også med åpen invitasjon til tannhelsetjenesten og de nye allmennmedisinske forskningsenhetene (AFene) muntlig orientering v/sekretariatet og Ernst Omenaas: Helse Vest arrangerer samling august 2010 i Bergen. 7. Andre saker til eventuelt Øystein Krüger: Habilitet i vurdering/tildeling av forskningsmidler viktig med fokus på det. Oppfordrer HOD til å tenke på eventuell løsning av dette i forhold til samarbeidsorganene, da samtidig forskerrolle og rolle i samarbeidsorganet gir habilitetsutfordringer.

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 5 Referent/dir.tlf.: Randi Vad, Sted/Dato: Oslo, 22. juni 2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 10. juni 2010, kl. 9.30-14.00

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) () (Gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no) Anne Berit Kolmannskog (Anne.kolmannskog@mofa.uib.no ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Rapport fra en arbeidsgruppe Mars 2011 2 Innhold 1 Arbeidsgruppens oppnevning, mandat, sammensetning

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Onsdag 5. november 2014 Kl. 13.30-17.15 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen, http://www.radissonblu.no/hotell-gardermoen Møteleder:

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012

UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012 RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning Kontakt May Britt Kjelsaas may.kjelsaas@ntnu.no RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012 Tid: 10.05.2012,

Detaljer

RHF-enes strategigruppe for forskning

RHF-enes strategigruppe for forskning Referat frå møte i RHF-a si strategigruppe for forsking - onsdag 27. mai 2015 UTKAST per 29. juni 2015 Kl. 09:30 14:30 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Til stade: Marianne van der Wel, Maiken

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Cristin Current research information system in Norway

Cristin Current research information system in Norway Cristin Current research information system in Norway Rapport fra arbeidsgruppe 22. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under rubrikken

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon Ole Wiig Hebe Gunnes Rapport 50/2010 Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer