Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)"

Transkript

1 Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Onsdag 5. november 2014 Kl Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen, Møteleder: Nina Langeland, Dekan Universitetet I Bergen Til stede: Nina Langeland, Rune Sundset, Sameline Grimsgaard, Maiken Engelstad, Marianne van der Wel, Frode Vartdal, Ernst Omenaas, Björn Gustafsson, Stig A. Slørdahl, Torstein Lindstad, Mette Sollihagen Hauge, Hilde Jerkø, Mari Nes, Øystein Krüger, John Torgils Vaage, Erlend B. Smeland, Nina Ånensen, Robert Bjerknes, Leif Arild Fjellheim, Gro Famtvedt, Dag Bruusgaard, Nils Olav Refsdal, Ingrid Kalsnes, Marianne Høgetveit Myhren, Frafall: Peder Olsen, Baard-Christian Schem, Einar Bugge, Henrik Sandbu, Daniel Haga, Siv Mørkved, Knut Fægri, Jarle Eide, Arnfinn Sundsfjord, Magne Nylenna, Nina Waaler, Kari Vevatne, Jan Alexander, Finn Hugo Markussen, Lise Holden, Hege Landmark-Høyvik, Jørund Straand, Arnfinn Aarnes. 12/2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknad: Knut Fægri, viserektor ved Universitetet i Oslo er NSG - representant fra Universitetet i Oslo. Han fikk ved en feil dessverre ikke innkalling til dette møtet Innkalling og dagsorden godkjennes. 13/2014 Godkjenning fra referat fra møte i NSG 8. mai 2014 Merknader: Det må protokollføres at representant fra Kunnskapssenteret var tilstede på møtet. 1

2 Referatet fra møtet godkjennes med de merknader som kom frem på møtet. 14/2014 Oppfølging av NSGs nasjonale nettverk Bakgrunn En nasjonal forskningssatsing i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som et nettverk av forskningsmiljøer innen et temaområde. Nettverket samarbeider om utnyttelse av infrastruktur, gjennomføring av nasjonale forskningsprosjekter med felles publisering, og avholder faglige og strategiske møter. Målsetting for nasjonale satsingsområder: Styrket forskningskvalitet og -produksjon som kommer helsetjenesten til gode. Bedre utnyttelse av eksisterende ressurser i forskningsmiljøene. Bedre flerregional eller nasjonal koordinering av forskningsmiljøene. Økt bidrag til den internasjonale kunnskapsproduksjonen innen forsknings-området. Det er i dag etablert følgende nasjonale nettverk forankret i NSG. Informasjon om disse finnes på NSG sin hjemmeside 1. Nasjonal forskning på hjerte- og karsykdommer (UniKard) 2. Nasjonal satsing på nevrovitenskapelig forskning (NevroNor) 3. Norwegian Research network in Severe Mental Illness (NORSMI) 4. Muskelskjelettsatsingen 5. Helsetjenesteforskning 6. Nasjonal kreftsatsing Tidligere oppfølginger NevroNor, UNIKARD og NORSMI (Alvorlige psykiske lidelser) avla alle en statusrapport høsten En oppsummering ble gjennomgått av NSG i november samme år. 2

3 Oppfølging 2014 NSGs arbeidsutvalg besluttet å gjennomføre en ny oppfølging av de nasjonale nettverkene i Oppfølging har denne gangen vært todelt. I NSG-møte 5. mai presenterte Hilde Lurås det sist etablerte nettverket innen helsetjenesteforskning. Presentasjon er lagt ut på NSGs nettsider helseforsk.no. Det var også bred enighet i mai om at de etablerte satsingene heretter skal omtales som nettverk. De resterende NSG-nettverkenes statusrapportering er nå gjenstand for behandling. Nettverkene er etablert på ulike tidspunkt og er organisert svært forskjellig. Konseptet satsninger/nettverk har også i NSGsammenheng vært kontroversielt. I evalueringsrapportene vektlegger nettverkene ulike perspektiver ved sine virksomheter og en samlerapport gir ikke et helhetlig bilde av merverdi nettverkene bidrar med. Følgende punkter ble satt opp til diskusjon: - Hvordan skal NSG bruke disse rapportene fremover - Nettverkenes nåværende funksjon og fremtidig status Saksforelegget inneholdt en enkel samlerapport, alle enkeltrapportene i sin helhet og samlerapporten fra oppfølgingen i Frode Vartdal og Stig A. Slørdahl innledet til diskusjon. Behandling i møte Nettverkene er alle i utgangspunktet etablert etter initiativ fra forskningsmiljøene selv. De er organisert svær forskjellig og evalueringsrapportene gir ikke et helhetlig bilde av dagens status. En kortfattet egenevaluering viser seg ikke egnet til å synliggjøre alle sider ved egenarten og merverdien til det enkelte nettverket. Det er vanskelig å sammenligne svarene som er gitt når det i utgangspunktet ikke eksisterer faste målekriterier. Regional nettverksbygging og tverrfaglige samarbeid fremmer forskningskvalitet. NSG skal også fremover fremme gode arenaer for forskningssamarbeid. Det er også bred enighet om at fremtidige etableringer må fortsette å være forskerdrevet men at det utarbeides kriterier for hvordan NSG-nettverk skal organiseres og merverdien måles. Aktualiteten til et nettverk er tidsbegrenset og det må derfor utarbeides forutsigbare rammer for avvikling. 3

4 NSG tar evalueringsrapportene til orientering. NSG ber NSG-AU etablere en arbeidsgruppe som skal foreslå kriterier for etablering av fremtidige nettverk, aktivitetsmål, evalueringsform og rammer for avvikling. Arbeidsgruppens forslag skal diskuteres på neste NSG møte, mai /2014 Videreutvikling av NSG Bakgrunn NSG ble opprettet i 2005 etter initiativ fra dekanmøtet i medisin og fra de regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning, med tilslutning fra HOD. I mandatet for NSG er det nedfelt at «NSG skal evalueres med jevne mellomrom, for første gang i 2012». Evalueringen av NSG ble videre forankret i vedtak i NSG 3. mai 2012, der det ble initiert en elektronisk spørreundersøkelse blant medlemmene. Undersøkelsen ble gjennomført i oktober Videreutviklingen av NSG er også sett i lys av HelseOmsorg21 og etableringen av Topplederforumet. Saken om videreutvikling har vært oppe til diskusjon i NSG både 7. november 2013 og 8. mai På NSGs møte 8. mai 2014 fikk arbeidsutvalget i oppdrag å utforme sak om videreutvikling av NSG med utgangspunkt i innspillene som kom fram på møtet, samt sende saken til de regionale samarbeidsorganene for innspill og kommentarer. Forslaget til nytt mandat som ble sendt til samarbeidsorganene, var tuftet på enigheten fra maimøtet om et spisset mandat og færre deltakere. Samtlige samarbeidsorgan støtter hovedlinjene i forslaget og innspillene er innarbeidet i forslag til mandat som arbeidsutvalget nå la frem for NSG. Forslaget om at Helse Sør-Øst får to representanter i NSG er begrunnet i at regionen er vesentlig større enn de øvrige regionale helseforetakene i forskningsaktivitet, og at det er av betydning at Oslo universitetssykehus som den største forskningsaktøren, kan få plass i NSG. I tillegg til innspillene fra de regionale samarbeidsorganene, er det kommet et ønske fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som mener det er uheldig å utelate de allmennmedisinske forskningsenhetene/primærhelsetjenesten i samarbeidsgruppen og på den måten avgrense NSGs rolle innen helseforskning til forskning 4

5 forankret i helseforetakene. Behandling i møte 5. november 2014 Det er bred enighet om behovet for et mer spisset NSG. Aktuelle institusjoner vil få tilsendt saksliste og referat fra møtene til informasjon. Det presiseres samtidig at NSG sitt årlige seminar skal fortsette å være et inkluderende og bredt tilpasset tilbud. Det bearbeidede mandatet ble gjennomgått på ny og følgende endinger ble vedtatt: 1. For å synliggjøre spissingen av NSG endrer organet navn fra «Nasjonal samarbeidsgruppe for» til «Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)» 2. Hovedoppgavene til NSG presiseres, inkludert at NSG skal bidra til samordning av institusjonenes ansvar for: - Forskningsinfrastruktur, inkl. etablering og bruk av forskningsbiobanker og helseregistre - Forskningsbasert innovasjon og kommersialisering - Etisk praksis og standard innen forskning - Praksis for måling av forskning og innovasjon 3. Sammensetningen av NSG endres fra opprinnelig forslag. Helse Sør-Øst RHF representeres med et medlem, og Universitetssykehusene med ett. Videre skal det utnevnes en representant av Universitets- og høgskolerådet (UHR). Forslag til hvem som utpeker representantene for brukerorganisasjonene strykes. 4. Punktet om aktørenes forskningsansvar strykes i sin helhet. 5. Nytt mandat legges på hjemmesiden til NSG NSG støtter forslaget til nytt mandat med de endringer som kom frem på møte. NSG ber NSG-AU utarbeide en forespørsel til de aktuelle institusjonene om representanter til det nye NSG. Nye NSG vil holde sitt første møte 7. mai 2015 i Bergen. 16/2014 Presentasjon av «Langtidsplanen for forskning» 5

6 ved Torstein Lindstad, KD Presentasjonen er lagt ut på hjemmesiden til NSG. NSG tar presentasjonen til orientering. 17/2014 Orientering fra HOD og KD Maiken Engelstad presenterte HOD sitt arbeid med en sterkere styring av helseforskning. Presentasjonen er lagt ut på hjemmesiden til NSG. Torstein Lindstad orienterte kort fra KD. Ny EU-strategi, Langtidsplan for forskning og Strukturmeldingen var noen av oppgavene som ble nevnt. NSG tar presentasjonene til orientering. 18/2014 Referater fra arbeidsutvalget i NSG Referatsaker Referat 26. juni 2014 Referat 4. september 2014 Referat 10. oktober /2014 Eventuelt Oppfølging av NSG-seminaret «Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde.» Radisson Blue Airport Hotell, Oslo Gardermoen 5. november Helse og omsorg 21 inneholder mange mål og forslag som ledelsen ved hver enkelt institusjon må bearbeide og prioritere. Innovasjon som næringspolitisk satsningsområde er et av dem. NSG ønske å bidra inn i dette arbeidet ved å sette Helse og Omsorg 21 på dagsorden. NSG ber NSG-AU løfte fremme noen få konkrete operative mål fra Helse og omsorg 21 rapporten til neste møte i NSG. 6

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref.: 2013/5105 Deres ref.: 1327/46 Dato: 30.10.2013 Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Bioteknologinemnda

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon...

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon... Martha Høvik, Elisabeth Johnsgaard og Gunvor Hjelle Evalueringsrapport } Sykepleienettverket i Hedmark og Oppland for kreft og andre alvorlig syke Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Introduksjon... 5 3.0

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 11. mars 2014, Kl. 11-15 Sted: Møterom Peer Gynt, Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Tilstede:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer