Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF"

Transkript

1 Møtereferat Vår ref. :2010/ Referent/dir.tlf.: Randi Vad, Sted/Dato: Oslo, 22. juni 2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 10. juni 2010, kl Møtested: Gardermoen SAS-hotellet Neste møte: 20. august 2010 kl , samme sted Tilstede Navn: Tilstede: Initialer: Faste representanter: Jan Norum leder Helse Nord RHF Anne Husebekk Helse Nord RHF Bjørn Grønli Lillian Kramer-Johansen (vara) Øystein Krüger Ernst Omenaas Helse Vest RHF Baard-Christian Schem (til kl. 1100) Helse Vest RHF Henrik Sandbu (til kl. 1310) Helse Midt-Norge RHF Siv Mørkved (vara) (til kl. 1310) Helse Midt-Norge RHF Observatører: Maiken Engelstad Helse- og omsorgsdepartementet Kjetil Bordvik Helse- og omsorgsdepartementet Anita Lyngstadaas Helsedirektoratet Sekretariat: Tove Klæboe Nilsen Randi Vad Forfall: Erlend Smeland Gudmund Marhaug Forfall observatører: John-Arne Røttingen Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Kunnskapssenteret Inviterte gjester: Sven Carlsen, NTNU, til sak Jorid Kalseth, SINTEF helse, til sak Turid Kolbjørnsgard, Oslo universitetssykehus HF, til Kristin Øwre, Oslo universitetssykehus HF, til sak 15-10

2 Virksomhetens navn Side 2 av 2 Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden En sak ble meldt inn under eventuelt: a. Invitasjon til åpent møte om mulig samordning mellom REK, store forskningsansvarlige institusjoner og Biobankregisteret. Det ble uttrykt ønske om at saksdokumentene samles i en pdf-fil eller legges ut på nettet. Til høsten etableres det sannsynligvis en egen nettside for RHFenes strategigruppe for forskning hvor sakspapirene kan legges ut, med unntak av de som er unntatt offentlighet (jf. sak 16-10). 1. Innkalling og dagsorden for møtet godkjennes. Sak Godkjenning av referat fra møte 18. februar 2010 Referatet er lagt ut på følgende nettside: 1. Referatet godkjennes. Sak SOP Standardprosedyrer ved kliniske legemiddelutprøvinger i helseforetakene Turid Kolbjørnsgard, Oslo universitetssykehus HF, presenterte det pågående arbeidet i den nasjonale SOP-gruppen, som tar sikte på å ferdigstille sitt arbeid i august d.å. RHFenes strategigruppe for forskning drøftet hvordan dette arbeidet bør forankres og videreføres. 1. Helse Midt-Norge utarbeider forslag til et felles helhetlig saksframlegg fra RHFene som sendes ut til de øvrige helseregionene for innspill (jf. sak om ECRIN - infrastrukturnettverk, jf. helseforskningsloven etc.). Saksfremlegget omfatter alle kliniske prosjekt, og ha et kvalitetssikringsperspektiv. Saksframlegget behandles på neste møte i RHFenes strategigruppe for forskning 20. august 2010 før det oversendes til AD-møtet, de regionale samarbeidsorganene og til slutt NSG. Sak Orienteringssaker a. Utkast referat fra NSG-møte 5. mai RHFenes strategigruppe tar referatet til orientering. Revidert referat er lagt ut på den nåværende nettsiden til NSG: b. Oppfølging sak 6 10: NIFU STEP-gruppa, sammensetning, oppstart 19. august Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF, orienterte om saken. RHFenes strategigruppe har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal bistå NIFU STEP med å forbedre og videreutvikle rapporteringen av ressursbruk til forskning i helsesektoren. Arbeidsgruppen har følgende sammensetning: - Anne Husebekk (leder), Helse Nord RH - Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF - Marthe Hammer, Helse Vest RHF - Fredrik Feyling, Helse Vest RHF - Øystein Krüger, - Pål Bakke, - Jostein Bandlien, Helse Midt-Norge RHF - Siv Mørkved, Helse Midt-Norge, RHF

3 Virksomhetens navn Side 3 av 3 Observatører: - Nils Erik Gilhus, Universitetssektoren - 1 observatør, Norges forskningsråd Ole Wiig, NIFU STEP - ansvarlig i NIFU STEP Første møte i arbeidsgruppen avholdes 19. august Ifølge mandatet for gruppen skal de bl.a. komme frem til et forslag til definisjon av utviklingsarbeid, fremme anbefalinger om retningslinjer for å sikre transparens og mest mulig sammenlignbar rapportering av ekstern forskningsfinansiering, komme med forslag til hvordan HRCS kan innføres i systemet med måling av ressursbruk til forskning, og vurdere gråsoner i systemet mot UH-sektoren og komme med forslag til hvordan disse kan synliggjøres og reduseres. c. Orienteringssaker fra HOD Maiken Engelstad og Kjetil Bordvik, HOD, informerte om følgende saker: Midtveisevaluering av innovasjonssatsingen Nærings- og handelsdepartementet (NHD) lanserte i samarbeid med HOD en 5-årig satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren i I innovasjonsmeldingen (St. meld. nr. 7) foreslås det at satsingen utvides til 10 år forutsatt en positiv midtveisevaluering. NHD og HOD forebereder nå en anbudskonkurranse for denne evalueringen. Offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har foreslått en satsing på offentlig kliniske studier, og det foreligger nå planer for hvordan dette bør følges opp. Norsk vitenskapsindeks - status Norsk vitenskapsindeks (NVI) skal etter planen benyttes som rapporteringsverktøy for vitenskapelige publikasjoner i helseforetakene fra 1. januar De regionale helseforetakene må derfor snart iverksette en prosess for å sikre at helseforetakene avsetter tilstrekkelige ressurser og kompetanse til informasjon, opplæring og iverksetting. Det er mulig at nåværende registreringssystem der NIFU STEP registrerer for helseforetakene beholdes et år til i en overgangsfase. NIFU STEP skal antakelig videreføre sine funksjoner mht utregning av publikasjonspoeng. Kommentarer fra RHF-gruppen: Det blir ressurskrevende å gå over til NVI og egenregistrering. Helse Vest setter eksempelvis av tre stillinger i oppstarten for å ivareta oppgaven. RHFene blir representert i styret for Cristin med Ernst Omenaas og Erlend Smeland. Betaling for bruk av data fra biobanker Det har bl.a. blitt reist spørsmål om hvor mye en forsker bør betale for bruk av data som er samlet inn med offentlige midler. Folkehelseinstituttet har foreslått at det bør utarbeides nasjonale retningslinjer for dette for å sikre en enhetlig og rettferdig praksis, og at saken bør drøftes av NSG. Orientering om RHF som poenggivende enhet i publikasjonskrediteringen HOD har av pragmatisk hensyn godkjent at RHFene kan bli poenggivende enheter i NIFU STEP målesystemet etter ønske fra Helse Nord. Dette primært fordi Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord er organisert som et senter i RHF, og ikke et HF. Deler av RHFenes strategigruppe for forskning stilte seg skeptiske til denne ordningen siden det er HFene som skal utføre forskning, ikke RHFene. Nettsted for RHFenes strategigruppe for forskning HOD vil registrere et eget domene for NSG, som har ønsket en egen nettside for bl.a. å sikre kontinuitet ved bytte av ledelse og sekretariatsfunksjonen. Det satses også på å utvikle en tilsvarende løsning for

4 Virksomhetens navn Side 4 av 4 RHFenes strategigruppe for forskning, egen nettside integrert i NSGs nettside. Sekretariatene for NSG og RHF-gruppen står selv for innholdet på sidene. Nettsidene vil tilgjengeliggjøres høsten Sak Adressering og publikasjonskreditering NIFU STEP v/gunnar Sivertsen hadde i forkant av møtet spilt inn forslag til lokale retningslinjer for forfatteradressering. Vancouver-reglene er retningsgivende for hvem som bør være medforfatter på en vitenskapelig publikasjon, men gir ikke eksplisitte retningslinjer for forfatteradressering. Helsedepartementet har gitt retningslinjer for bruk av forfatteradresser , RHFenes strategigruppe drøftet forslaget til lokale retningslinjer for forfatteradressering, og var omforent om at vedtak i saken utsettes til neste møte. Det er et mål å få dette harmonert med U&H-sektoren. Øystein Krüger og Ernst Omenaas vil i dialog med Gunnar Sivertsen utarbeide et revidert saksframlegg med konkrete eksempler og vedtaksforslag til neste møte. Sak Evalueringen av forskningsfinansiering. Jorid Kalseth, SINTEF helse, orienterte om evalueringen av finansieringssystemet for forskning i helseforetakene, som er utført på oppdrag fra HOD. RHFene har anledning til å komme med innspill til rapporten innen 21. juni Maiken Engelstad, HOD, informerte kort om den videre oppfølgingen av rapporten. Sak HOD budsjett-tekster Maiken Engelstad, HOD, orienterte om saken. Sak Nasjonal tiltaksplan for innovasjon i helsesektoren. Presentasjonen til Bjørn Grønli, Helse Sør-Øst, er vedlagt referatet. Saken ble ikke presentert og drøftet i møtet av tidsmessige årsaker, men medlemmene i RHFenes strategigruppen for forskning kan sende ev. innspill til Bjørn Grønli eller sekretariatet. Sak Oppfølging av forslag om forskningsbasert innovasjon i helseforetakene. Saken utsettes til neste møte. Sak Etablering av et norsk ECRIN nettverk statusrapport fra Helse Midt-Norge Siv Mørkved, Helse Midt-Norge RHF, orienterte om status for arbeidet med å etablere et norsk ECRIN-nettverk (jf. sak 08 10) European Clinical Research Infrastructures Network. I forbindelse med Nordic University Hospital Research Conference i Bergen den mai 2010 ble det tatt et initiativ til et møte mellom representanter fra RHFene, Maiken Engelstad, HOD, og Jaques Demotes-Mainard, ECRIN Programme Coordinator. Formålet med møtet var å diskutere muligheten for å opprette et norsk nettverk som kan søke om å bli en del av ECRIN. I etterkant av dette møtet har representantene fra RHFene satt opp forslag til mulig organisering og finansiering, samt framdriftsplan for etablering, av et norsk ECRIN nettverk. Ifølge dette forslaget bør bl.a. saken behandles i alle de regionale samarbeidsorganene til høsten før det fremmes en felles forprosjektsøknad til Norges forskningsråd innen 13. oktober Sven Carlsen, NTNU, refererte kort fra ECRIN annual meeting i Stockholm 21. mai Helse Midt-Norge v/siv Mørkved og Henrik Sandbu utarbeider utkast til saksframlegg og skisse til søknad til Norges forskningsråd til neste møte i RHFenes strategigruppe for forskning 20. august Alle de regionale helseforetakene har ansvar for å komme med innspill til utkastene. Jf. vedtak i sak

5 Virksomhetens navn Side 5 av 5 Sak Nettpresentasjon forskningssidene i helseforetakene. Synliggjøring, profilering og formidling av forskning er en viktig oppgave for HFene og RHFene. I den nye felles publiseringsløsningen for spesialisthelsetjenesten på internett blir det imidlertid ingen direkte lenke til nettsidene vedrørende forskning siden Forskning ikke inngår som et menypunkt/knapp på forsiden, men i stedet er plassert under Fagfolk. 1. Sekretariatet utformer utkast til et brev hvor det anmodes om en direktelenke fra forsiden for Forskning, utdanning og innovasjon i den nye publiseringsløsningen. Brevet sendes på sirkulasjon til RHFenes strategigruppe for forskning før det underskrives av fagdirektørene og sendes til HOD. Sak Midlertidige ansettelser av forskere Lillian Kramer-Johansen,, orienterte om problematikken rundt midlertidig ansettelse av forskere ved Oslo universitetssykehus HF. 1. RHFenes strategigruppe for forskning viser til at Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å redusere bruken av midlertidige ansettelser ved universitetet og høgskoler. Helsesektoren bør også være representert i denne arbeidsgruppen. Sak Møteplan for RHFenes strategigruppe for forskning Møteplan for RHFenes strategigruppe for forskning høsten 2010: Fredag 20. august kl Torsdag 18. november kl Møtene avholdes på Gardermoen. Sak Eventuelt a. Invitasjon til åpent møte om mulig samordning mellom REK, store forskningsansvarlige institusjoner og Biobankregisteret. REK inviterer RHFene til et åpent møte den 7. september 2010 kl i Oslo. Hensikten med møtet er å se om det finnes større muligheter for samarbeid og samordning. RHFene er meget positive til invitasjonen.

6 Virksomhetens navn Side 6 av 6 Vedlegg, jf sak 17-10, revidert av Ernst Omenaas og Reidar Thorstensen (Helse Vest RHF) etter møtet: Forslag til hovedregel i lokale retningslinjer fra Gunnar Sivertsen 1. En institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. Med vesentlig bidrag menes (for eksempel): - Finansiering av forskningsarbeidet, herunder stipender og lønnskostnader - Disponering av lokaler, dvs. hvor forskningsarbeidet er utført - Bruk av utstyr og annen infrastruktur som har muliggjort at forskningsarbeidet kunne gjennomføres - Leveranse av pasientdata eller annet grunnlagsmateriale som analysene og tolkningene i de publiserte resultatene baserer seg på. 2. Samme forfatter skal også oppgi adresser til andre institusjoner dersom disse i hvert enkelt tilfelle har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. Dette innebærer at et ansettelsesforhold eller et veiledningsansvar kun regnes som grunnlag for kreditering av en institusjon hvis institusjonen har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. Ansettelse er verken en nødvendig eller tilstrekkelig betingelse for kreditering av publikasjoner til institusjoner. Den er den enkelte forfatter som skal vurdere hvorvidt kriteriene for vesentlig bidrag fra en institusjon er oppfylt.

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012

UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012 RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning Kontakt May Britt Kjelsaas may.kjelsaas@ntnu.no RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012 Tid: 10.05.2012,

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Rapport fra en arbeidsgruppe Mars 2011 2 Innhold 1 Arbeidsgruppens oppnevning, mandat, sammensetning

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Onsdag 5. november 2014 Kl. 13.30-17.15 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen, http://www.radissonblu.no/hotell-gardermoen Møteleder:

Detaljer

Cristin Current research information system in Norway

Cristin Current research information system in Norway Cristin Current research information system in Norway Rapport fra arbeidsgruppe 22. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under rubrikken

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Til helseforetak og private, ideelle sykehus

Til helseforetak og private, ideelle sykehus Til helseforetak og private, ideelle sykehus Oslo, 031213 Deres ref.: 12820240 / ow Vår ref.: Vår ref Oversikt over henvendelsen Henvendelsen er denne gangen tredelt og omfatter: 1. Måling av ressursbruk

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Rapport fra en arbeidsgruppe Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer