Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)"

Transkript

1 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Kristina Lindstrøm Helen Sagerup Innkalling til møte i NSG Dato: Tid: kl Sted: Thon Hotell Opera, Oslo Til NSG: Møteleder: Referent: Se liste over medlemmer på siste side i innkalling Siv Cathrine Høymork Helen Sagerup og Kristina Lindstrøm Lunsj NSG-møte Sak nr.: Sak/merknad: 01/2017 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 02/2017 Godkjenning av referat fra NSG Vedtakssak Vedlegg: Referat fra møte Forslag til vedtak: Referatet fra møtet godkjennes. 03/2017 Vedtakssak NSG-nettverk Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG. Etablering og finansiering av nye nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG Innledning ved Björn Gustafsson, leder av arbeidsgruppen NSG-nettverk Vedlegg: Sak 03/2017 NSG-nettverk Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (mars 2017) Utkast til notat til AD-møte 9. juni Utkast til notat til nasjonalt dekanmøte i medisin juni 04/2017 Vedtakssak /2017 Diskusjonssak Representasjon i NSG. Vurdering av Folkehelseinstituttets rolle Ved sekretariatet Vedlegg: Sak 04/2017 Representasjon i NSG. Vurdering av Folkehelseinstituttets rolle Finansiering av translasjonsforskning Presentasjon i møtet. Innledning ved Hilde Nebb, UiO Pause 06/2017 Orienteringssak Helsedataplattformen. Orientering ved Elisabeth Hagen, Direktoratet for e-helse

2 /2017 Orienterings- / diskusjonssak /2017 Orienteringssak /2017 Vedtakssak /2017 Orienteringssak / Oppfølging av Husebekkrapporten Innledning ved HOD og KD om oppfølging av rapporten Innlegg fra hver region om status for arbeidet i regionene Hvordan bringe videre arbeidet med kvalitet, nytte og brukermedvirkning i forskning Innledning ved Pål Iden, Helse Vest RHF Vedlegg: Sak 08/2017 Hvordan bringe videre arbeidet med kvalitet, nytte og brukermedvirkning i forskning Tema til NSG-seminar høst 2017 Ved sekretariatet Vedlegg: Sak 09/2017 Tema til NSG-seminar høst 2017 Norsk institutt for global helse (NIGH) status Presentasjon ved Nina Langeland, UiB Orienteringssaker Fra HOD: - Norsk formannskapsprosjekt i Nordisk ministerråd om kliniske studier, etikkvurderinger og helsedata - Europeiske referansenettverk 12/2017 Referater fra NSG AU Vedlegg: Referat Referat Referat /2017 Eventuelt Møteslutt Fra KD: - Arbeidet med rulleringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning - Stortingsmeldingene om humaniora og om kvalitet i høyere utdanning

3 NSGs medlemmer Navn Institusjon Rolle Siv Cathrine Høymork Helse Nord RHF Representant RHF (leder NSG) Per Morten Sandset Helse Sør-Øst RHF Representant RHF Pål Iden Helse Vest RHF Representant RHF Henrik A. Sandbu Siw Mørkved Helse Midt RHF Universitetssykehusene Representant RHF Representant RHF Erlend Smeland Oslo Universitetssykehus Representant RHF Nina Langeland Universitetet i Bergen Representant UH Frode Vartdal Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Oslo UiT Norges arktiske universitet Representant UH Representant UH Björn Gustafsson NTNU Representant UH Marit Kirkevold UHR (Helsefag) Representant UH Fred Godtliebsen Arne Lein Mona Enstad Maiken Engelstad UHR (Helserelevante MNT-fag) SAFO FFO HOD Representant UH Brukerrepresentant Brukerrepresentant Observatør Hege Landmark-Høyvik KD Observatør Jannikke Ludt Forskningsrådet Observatør Helen Sagerup Helse Nord RHF Sekretariat Kristina Lindstrøm Helse Nord RHF Sekretariat Inviterte: Hilde Nebb Universitetet i Oslo Sak 05/2017 Maria Henningsen NTNU Sak 03/2017 Elisabeth Hagen Direktoratet for e-helse Sak 10/2017

4 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Marita Pedersen Elisabeth Dahlberg Referat fra NSG Dato: Sted: Radisson Blu, Gardemoen Til stede: I henhold til liste sist i dokumentet. Møteleder: Arnfinn Sundsfjord Referenter: Elisabeth Dahlberg og Marita Pedersen Sak nr.: Sak/merknad: 13/2016 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Vedtak: Godkjent 14/2016 Godkjenning av referat fra NSG Vedtakssak Vedtak: Referatet fra møtet 26. mai ble godkjent. Minner om referatene fra årets NSG AU som ligger på: Merknad: Navneendring til Nasjonalt institutt for global helse (NIGH) ble gjort i etterkant av NSG-møtet i 26 mai på sirkulasjon. Se sirkulasjonssak, vedtak og endelig mandat. Vedlegg: Referat fra møte 26. mai 15/2016 Utkast til nye retningslinjer for NSGs nasjonale nettverk. Diskusjonssak Vedtak: 1. NSG anbefaler opprettelse av nasjonale faglige nettverk samfinansiert av de regionale helseforetakene og universitetene for å oppnå optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser i sektorene. For å stimulere til et nasjonalt løft innen politisk prioriterte helseforskningstema, tas utgangspunkt i EUs forslag til søknadsområder innen SC1 (helse) for Forutsetningen for å etablere faglige nettverk er at de skal ha internasjonal konkurransekraft, og valg av tematisk område reflekterer gjensidig behov og økt merverdi for begge sektorer.

5 3. NSG anbefaler at to nye forskernettverk etableres mellom de fire regionale helseforetakene og de fire universitetene. De endelige tematiske områdene og krav og kriterier bestemmes i NSG-møtet mai NSG ønsker at hvert av de fire RHF-ene og hvert av universitetene bidrar med inntil kr ,- per år for en periode på 3-4 år for å finansiere nettverkene. 4. NSG nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til endelig krav og kriterier knyttet til opprettelse og evaluering av nettverkene med en varighet på år til neste NSG-møte. Innledning ved Bjørn Gustafsson. Momenter fra diskusjon: For å stimulere et nasjonalt løft innen helseforskningstema som er politisk prioritert, tas utgangspunkt i EUs forslag til søknadsområder innen SC1 (helse) for Dette inkluderer blant annet: 1) Persontilpasset medisin 2) Antibiotika resistens 3) Infeksjonssykdommer + andre sykdommer 4) global helse 5) Big data For persontilpasset medisin vises det til forslag til statsbudsjett der det er foreslås etablering av et nasjonalt nettverk med regionale kompetansemiljøer for persontilpasset medisin i hver helseregion under ledelse av Helse Sør-Øst RHF. NSG ber universitetene vurdere samfinansiering med inntil 0,25 mill kr pr region for dette nettverket, og at formalisert deltakelse i nettverket og samfinansiering forankres i de regionale samarbeidsorganene. Det utarbeides nasjonale retningslinjer for forskernettverkene som legges til grunn for arbeidet med å opprette og evaluere de to nettverkene. Fra hver region utpekes en representant fra RHF/HF og en fra universitet for beskrivelse av relevant nettverksstruktur og aktiviteter i hver nettverkspilot. Forslagene forankres i de regionale samarbeidsorganene og i NSG. NSG ivaretar evaluering. Vedlegg: Notat vedr. Retningslinjer NSG-nettverk Forslag til retningslinjer_nsg-nettverk_ (UTKAST) Presentasjon av Bjørn Gustafsson 16/2016 Brukermedvirkning i forskning Diskusjonssak Konklusjon: Av diskusjonen kommer det fram et behov for opplæringsprogram for brukerrepresentanter for brukermedvirkning i helseforskning. Det er også behov for en harmonisering av skriftlige veiledere i alle RHF ene. Helse Midt er kommet lengst i dette arbeidet, se deres veileder for brukermedvirkning i helseforskning. Dette er en sak som NSG vil holde seg orientert om. UH-

6 sektoren vurderer behovet for en egen arbeidsgruppe for brukermedvirkning i egen sektor gjennom UHR. Innledning ved Vigdis Endal, daglig leder i Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Kommentar fra RHF ene, deres erfaring med krav om brukermedvirkning i omsøkte prosjekt for regionale midler. o Tove K. Nilsen o May Britt Kjelsaas o Pål Iden o Per Morten Sandset Vedlegg: Presentasjon av Vigdis Endal, Tove K. Nilsen, May Britt Kjelsaas og Pål Iden 17/2016 Innføring av Health Research Classification System (HRCS) for helseforetak, universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter Diskusjonssak Konklusjon: Det er enighet om at det er de fire breddeuniversitetene (UiO, NTNU, UiB og UiT) med de helsetunge fakultetene (Medisinske og Helsevitenskapelige fakultet), og RHF ene som bør inngå i en pilot. Rapporteringen innføres i 2018 (for 2017-resultater). Det nedsettes en arbeidsgruppe for utforming av piloten og målingen. Her bør prodekanene for forskning inviteres inn. Universitetene signaliserte behovet for en forankring i rektoratet ved institusjonene, da HRCS omfatter også andre fakulteter med helseforskning enn bare Medisinsk og Helsevitenskaplig fakultet. Viktig å avklare dette også før piloten skal utformes. Innledning ved Maiken Engelstad, HOD og Stig Slipersæter, Forskningsrådet. HOD og Forskningsrådet presenterte HRCS systemet og fremlegger en mulig skisse for rapportering og pilotprosjekt. Vedlegg: Innføring av HRCS-klassifisering Presentasjon av Maiken Engelstad Presentasjon av Stig Slipersæter 18/2016 Presentasjon av Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning Informasjonssak Informasjon ved Hilde Lurås Vedlegg: Presentasjon av Hilde Lurås 19/2016 Sentre for klinisk helseforskning Konklusjon: Saken settes opp på neste møte i NSG. Forskningsrådet inviteres til å legge fram. Informasjonssak Innledning ved Jannikke Ludt, Forskningsrådet Dette er en oppfølging av HO21-strategien. Forskningsrådet utreder en modell for sentre for klinisk helseforskning. Det er oppnevnt en referansegruppe. Evnt. utlysning vil komme i slutten av 2017 med operasjonalisering tidlig 2019.

7 20/2016 Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater (open access) Diskusjonssak Oppsummering fra diskusjon: Det er generell støtte til OA Gull, men bekymring for at NSD ikke rekker å kvalitetssikre nye tidsskrifter raskt nok. Noen kommentarer til ekstraarbeidet for forsker med opplasting i vitenarkiv (OA Grønn). Informasjon om strategi og status med OA ved de ulike institusjoner. Innledning ved Tove K. Nilsen, Helse Nord Vedlegg: Rapport til KD Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Presentasjon av Tove K. Nilsen 21/2016 Status for Nasjonalt institutt for global helse (NIGH) Informasjonssak NIGH er i en prosess med å konstituere seg. De vil på maimøtet i NSG legge fram de første fokusområder for instituttet. Informasjon ved Nina Langeland 22/2016 Overrekkelse av lederverv til Helse Nord og ny sammensetning av AU Informasjons- og Vedtak: vedtakssak Ny leder og nytt sekretariat ønskes lykke til med arbeidet. Nytt NSG AU vedtas som foreslått. Ny leder NSG - Siv Cathrine Høymork, Kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF Nytt sekretariat Kristina Lindstrøm og Helen Sagerup, Helse Nord RHF Ny sammensetning i NSG AU NSG AU skal bestå av fire representanter, en fra hver region og fortrinnsvis med lik balanse i representanter fra RHF og UH. I og med at leder for NSG deles mellom RHF og UH i regionen, og region Nord har løst det med hovedansvar i hvert sitt år av de 2 funksjonsårene, byttes leder også i AU. Det vil si at også et andre medlem i AU skiftes for å opprettholde balanse. Medlemmer i AU skal også være medlem av NSG og det er ønskelig med kontinuitet, men kun opp til ca. fire år. Dvs i praksis at det andre medlemmet byttes ut med sin vara fra regionen. Per Morten Sandset og Henrik Sandbu har begge like lang fartstid i AU, men deres vara har ulik tidligere tid i AU, der Frode Vartdal har sittet i AU i perioden fom 2011 tom 2014, mens Bjørn Gustafsson og hans forgjenger ikke har sittet i AU i den perioden. Selv om det nye mandatet til NSG ikke kan sies å ha tilbakevirkende kraft foreslås det likevel av ovennevnte grunner at skiftet skjer i region Midt, og at Bjørn Gustafsson går inn som nytt andre medlem. o Siv Cathrine Høymork (RHF/region Nord), m. vara Arnfinn Sundsfjord. o Nina Langeland (UH/region Vest) m. vara Baard-Christian Schem. o Per Morten Sandset (RHF/region SørØst) m. vara Frode Vartdal. o Bjørn Gustafsson (UH/region Midt) m. vara Henrik Sandbu. 23/2016 Eventuelt (a) Informasjon fra HOD v/ Maiken Engelstad om FHIs utvidede mandat.

8 HOD ber NSG vurderer om FHI burde ha en rolle (medlem/observatør) i NSG. (b) Stor større årlig helsekonferanse i Norge med parallelle sesjoner? HOD v/ Maiken Engelstad: Det er mange mindre tematiske konferanser ila året. Kan man se på mulighetene til å lage en stor helseforsknings/innovasjonskonferanse med flere undertema, evnt. koblet til nordisk konferanse. Fint tiltak for sektorsamarbeid. Konklusjon: Forskningsrådet er i gang med å effektivisere møteplasser arrangert av Rådet. De oppfordres til å vurdere en større nasjonal helsekonferanse, f. eks etter modell av i Riksstämman i Sverige. Saken settes opp til orientering i neste NSG-møte. Møtedatoer for NSG 2017 Vedtak: Kommende møtedatoer er 19. mai og 16. november Deltakerliste Navn Institusjon Rolle Arnfinn Sundsfjord UiT Norges arktiske universitet Representant UH (leder av NSG) Bjørn Gustafsson NTNU Representant UH Nina Langeland Universitetet i Bergen Representant UH Hilde Irene Nebb Universitetet i Oslo Representant UH (vara) Gro Johnsen UHR (Helserelevante MNT-fag) Representant UH (vara) Marit Kirkevold UHR (Helsefag) Representant UH Siv C. Høymork Helse Nord RHF Representant RHF Per Morten Sandset Helse Sør-Øst RHF Representant RHF Pål Iden Helse Vest RHF Representant RHF Siw Mørkved Universitetssykehusene Representant RHF Erlend Smeland Oslo Universitetssykehus Representant RHF Øyvind Hope (forfall) Helse Midt-Norge Representant RHF (vara) May Britt Kjelsaas Helse Midt-Norge Representant RHF (vara) Vigdis Endal SAFO Brukerrepresentant (vara) Mona Enstad FFO Brukerrepresentant Maiken Engelstad HOD Observatør Hege Landmark-Høyvik (forfall) KD Observatør Finn-Hugo Markussen KD Observatør (vara) Jannikke Ludt Forskningsrådet Observatør Maria Henningsen NTNU For sak 15/2016 Tove K. Nilsen Helse Nord RHF For sak 18/2016 og 20/2016 Hilde Lurås Ahus For sak 18/2016 Stig Slipersæter Forskningsrådet For sak 17/2016 Nils-Olav Refsdal HOD For sak 17/2016 Ole Wiig NIFU For sak 17/2016 Mari Nes Forskningsrådet For sak 17/2016 Marita Pedersen UiT Norges arktiske universitet Sekretariat Elisabeth Dahlberg UiT Norges arktiske universitet Sekretariat Helen Sagerup Helse Nord RHF Sekretariat Kristina Lindstrøm Helse Nord RHF Sekretariat

9 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Kristina Lindstrøm Helen Sagerup SAK 03/2017 NSG-nettverk Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG Etablering og finansiering av nye nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG Bakgrunn Arbeidsgruppen for NSG-nettverk har siden mai 2016 arbeidet med retningslinjer for forskningsnettverk i regi av NSG. Forslag til retningslinjer ble lagt frem på møte i NSG (sak 15/2016). NSG anbefalte opprettelse av nasjonale faglige nettverk samfinansiert av de regionale helseforetakene og universitetene for å oppnå optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser i sektorene. EUs forslag til søknadsområder innen SC1 (helse) for skal ligge til grunn for tematiske satsinger. NSG anbefalte videre at det etableres to nye forskernettverk mellom de fire RHF-ene og de fire universitetene, der hver part bidrar med inntil ,- per år for en periode på 3-4 år for å finansiere nettverkene. Arbeidsgruppen ble bedt om å utarbeide endelig forslag til krav og kriterier knyttet til opprettelse og evaluering av nettverkene med en varighet på 3+3 år innen neste NSG-møte i mai Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG Se vedlegg (mars 2017) Forslag til fremgangsmåte for godkjenning av finansieringsordning Arbeidsgruppen foreslår følgende fremgangsmåte for godkjenning av NSG sitt forslag til finansieringsordning: Likelydende notat (se vedlegg) legges frem for vedtak i nasjonalt dekanmøte i medisin juni, og i AD-møtet 9.juni. I notatet foreslås en lik fordeling av årlig tildeling (inntil 1 million/år/nettverk) mellom RHF- og universitetssiden, men det overlates til hver sektor å avklare intern fordelingsnøkkel, for eksempel ut fra regionens størrelse. Når det er fattet vedtak om fordeling, anser NSG finansieringen av nettverk som avklart, og AU NSG ber regionene som har påtatt seg ansvar for prosess for utlysning av midler til nettverk om å iverksette prosessen. I notatet blir det redegjort for økonomiske rammer og konsekvenser for hver av partene: Maksimal kostnad for to nettverk i tre år = kr Fordelt på fire universiteter og fire RHF-er = kr/part fordelt over 3 år = kr/nettverk Maksimal årlig kostnad per part/nettverk, gitt lik fordeling = kr Samtidig understrekes det at dette er kostnader for kun to nettverk; AD-møtet og nasjonalt dekanmøte må også ta stilling til hvor mange nettverk som kan etableres i løpet av en seksårsperiode.

10 NSG AUs vurdering NSG AU har behandlet og støtter arbeidsgruppens forslag til endelige retningslinjer og forslag til fremgangsmåte for godkjenning av finansiering av nettverkene. NSG AU har også diskutert den tematiske innretningen på de to nye forskernettverkene som skal etableres. For å stimulere til best mulig konkurranse om midlene foreslås det at i alt fem fagområder kunngjøres som søkbare tema i utlysningen. Forslag til vedtak: 1. NSG støtter forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG slik det foreligger. 2. NSG anbefaler etablering av to nye forskernettverk med oppstart januar 2018 og varighet i tre år, med mulighet for forlengelse i tre påfølgende år. I tråd med EUs forslag til søknadsområder innen SC1 (helse) for kunngjøres følgende fagområder som søkbare tema: - E-helse - Persontilpasset medisin - Infeksjonsmedisin (antibiotikaresistens) - Big Data - Aktiv aldring 3. NSG anbefaler at det tildeles inntil 1 million kr pr. år til hvert forskernettverk, hvor kostnadene fordeles likt mellom RHF- og universitetssiden. NSG oversender saken til AD-møtet og dekanmøtet for avklaring av finansieringen. Intern fordeling mellom RHFene avgjøres i AD-møtet, og likeledes mellom universitetene i nasjonalt dekanmøte. NSG anbefaler at det samtidig tas stilling til hvor mange nettverk som kan etableres i løpet av en seksårsperiode. 4. NSG ber region NN om å ta ansvar for prosessen med utlysning, vurdering av søknader og tildeling av midler til to forskernettverk (gitt godkjenning av finansiering i AD-møtet og nasjonalt dekanmøte). Det regionale samarbeidsorganet i region NN kan gi oppgaven til enten universitet eller RHFet. 5. Forskningsnettverket skal gi årlig rapport, faglig og økonomisk, til samarbeidsorganet i den regionen der forskningsansvarlig institusjon for nettverket er forankret. Samarbeidsorganet rapporterer årlig videre til NSG. Vedlegg: Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (mars 2017) Utkast til notat til AD-møte 9.juni Utkast til notat til nasjonalt dekanmøte i medisin 1.-2.juni

11 Mars 2017 Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten) Innledning NSG har fra 2006 godkjent etablering av seks nasjonale forskningsnettverk, med finansiering fra de regionale samarbeidsorganene. En evaluering gjennomført i 2016 avdekket et behov for endrede retningslinjer for disse nettverkene, blant annet med tanke på etablering, oppfølging og rapportering. Arbeidsgruppen som hadde gjennomført evalueringen, la frem sin rapport på møte i NSG i mai. I august 2016 ble den samme gruppen bedt om å foreslå retningslinjer for nye nettverk i regi av NSG, som ble lagt frem for NSG i november Arbeidsgruppen identifiserte under arbeidet noen prinsipielle utfordringer som ble drøftet på møtet, blant annet relatert til finansiering av nettverk og forholdet mellom NSG og de to sektorene. Innspillene fra NSG er tatt med i nytt forslag til retningslinjer og evalueringskriterier: 1. Identifisering av nettverkstematikk NSG skal årlig gjennomføre en identifisering av relevant tematikk for nettverksutlysningen. Som utgangspunkt tas førende nasjonale og internasjonale forskningsstrategiske dokumenter. NSG kan også vurdere om relevante aktører skal gis anledning til å melde inn forslag til fagområder. NSG anbefaler at en av de fire regionene tar ansvar for utlysnings-, evaluerings- og tildelingsprosessen for det enkelte nettverk. Det forventes at ansvaret for nettverk fordeles mellom regionene. 2. Utlysning Basert på NSG sine retningslinjer for nasjonale nettverk lager den regionen som påtar seg ansvaret, fullstendig utlysningstekst og tilhørende dokumenter tilpasset den enkelte utlysning. Den praktiske gjennomføringen av prosessen, fra annonsering av utlysning til søknadshåndtering og oppfølging etter tildeling, forutsettes avklart i regionalt samarbeidsorgan. Prosessen koordineres med NSG s møteplan. 3. Formelle krav til søknaden Midlene skal brukes til strukturer som skaper faglig merverdi, ikke til finansiering av enkeltprosjekter Søknaden skal utgå enten fra helseforetak eller universitet, og nettverket skal ha deltakere fra alle fire regioner Nettverket skal være tilknyttet både helseforetak og universitet. Brukermedvirkning skal være et absolutt krav og skal synliggjøres i søknaden. Søknaden skal vise hvilke behov et slikt nettverk skal dekke, og hvilken merverdi som forventes hvilke konkrete aktiviteter som skal utføres i hvilken nettverkskonstruksjon disse aktivitetene skal skje hvem som skal ha ansvaret for hva

12 Mars Søknadsbehandling Nettverkssøknadene vurderes av en tverregional vurderingskomité. Søknadene vurderes ut fra følgende: Søkermiljøets kvalitet Søknadens utforming og kvalitet Potensial for internasjonal konkurransekraft Gjennomførbarhet av konkrete nettverkstiltak Grad av tverregionalt samarbeid Plan for formidling av nettverkets aktiviteter og forskning som utgår fra nettverket 5. Etablering av nettverk Etter kvalitets- og nyttevurdering i tverregional komite legges forslag til rangert tildelingsliste frem for endelig vedtak i det regionale samarbeidsorganet som har ansvaret for utlysningen. Nettverkene mottar tildeling for tre år før evaluering og eventuell videreføring i ytterligere tre år (3+3). Det foreslås etablering av inntil to nettverk per år. 6. Finansiering av nettverk Det tildeles inntil 1 mill/år per nettverk. Kostnadene fordeles likt mellom RHF- og universitetssiden. Intern fordeling av kostnader mellom de regionale helseforetakene avgjøres i det nasjonale AD-møtet, og tilsvarende i det nasjonale dekanmøtet for de fire medisinske fakultetene. 7. Oppfølging/evaluering av nettverk Det skal rapporteres faglig og økonomisk til ansvarlig Samarbeidsorgan årlig gjennom erapport. Betydelige avvik fra prosjektbeskrivelsen som er lagt til grunn for tildelingen, kan føre til opphør av finansiering. Samarbeidsorganet rapporterer årlig videre til NSG. Innen tre år bør nettverket evalueres av en ekstern komité anbefalt av NSG. Målet er at nettverket skal være selvfinansiert eller overflødig etter tre år, men i noen tilfeller kan videreføring i tre nye år vurderes. Maksimal finansieringsperiode for nettverk er seks år. 8. Evalueringskriterier for nettverk Nettverkene skal evalueres ut fra følgende kriterier: Oppnåelse av nettverkets formål og eventuelle prioriterte forskningsområder Organisering av nettverket Konkrete nettverksaktiviteter som finansieringen har bidratt til Antall søknader med tverregional deltakelse fremmet til Norges forskningsråd, EU og andre internasjonale finansieringskilder, og antall av disse som har fått tilslag. Beskrivelse av samtlige prosjekter (abstract) og navn på nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Plan for videreføring av drift dersom finansieringen fra regionale samarbeidsorgan skulle opphøre Antall felles tidsskriftspublikasjoner som utgår fra nettverkets prosjekter De ti viktigste populærvitenskapelige formidlinger som utgår fra felles prosjekter i nettverket.

13 Grad av brukermedvirkning i nettverkets arbeid. Internasjonale samarbeidspartnere tilknyttet nettverket (beskrivelse av bidrag, publikasjoner og søknader) Økonomi Mars 2017

14 NOTAT Til: AD-møtet, De regionale helseforetakene Fra: Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) v/leder Siv Cathrine Høymork Bakgrunn Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) har siden 2005 vedtatt etablering av til sammen seks nasjonale forskningsnettverk, med finansiering fra de regionale samarbeidsorganene. Et nasjonalt nettverk i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som et nettverk av forskningsmiljøer innen et temaområde. Nettverket samarbeider om utnyttelse av infrastruktur, gjennomføring av nasjonale forskningsprosjekter med felles publisering, og avholder faglige og strategiske møter. På oppdrag fra NSG ble det i 2016 gjennomført en evaluering av seks eksisterende NSG-nettverk: NevroNor, UNIKARD, NORSMI, MUSS, Helsetjenesteforskning og Nasjonal Kreftsatsing. Arbeidsgruppen ble ledet av Björn Gustafsson, NTNU og besto for øvrig av Eyvind Rødahl, UiB, Rune Sundset, Helse Nord RHF og Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF. Arbeidsgruppens anbefalte de ansvarlige regionale samarbeidsorganene vurdere avslutning av tre nettverk (NevroNor, UNIKARD og Nasjonal Kreftsatsing), mens de resterende tre (NORSMI, MUSS og Helsetjenesteforskning) ble anbefalt videreført, men med maksimal varighet ut Arbeidsgruppen fikk også i oppdrag å foreslå nye retningslinjer for opprettelse og evaluering av NSG-nettverk. Videre ba NSG om at det ble foreslått tematisk innretning for utlysning av to nettverk med varighet 3+3 år, med oppstart EUs anbefalte søknadsområder for SC1 - Horizon 2020, skulle være utgangspunkt for denne vurderingen. Retningslinjer for nye NSG-nettverk - Vedtak i NSG Retningslinjene og tema for de to første nettverkene ble behandlet av NSG Det ble føttet følgende vedtak: (Sett inn vedtaket her) NSG henvender seg nå til nasjonalt dekanmøte i medisin og AD-møtet med likelydende henstilling om å avklare intern finansiering i egen sektor, samt varighet og omfang av økonomisk forpliktelse.

15 Økonomisk ramme Jf. retningslinjene for NSG-nettverk kan hvert nettverk tildeles inntil 1 mill/år, først i tre år, med mulighet for forlengelse i nye tre år etter evaluering av ekstern komité. Dette gir følgende økonomiske forutsetninger: Maksimal kostnad for ett nettverk, 3 år: kr 6 år: kr Maksimal kostnad for to nettverk, 3 år: kr 6 år: kr Fordeling av kostnader på sektorene o Ett nettverk, 3 år: kr/sektor, 6 år kr/sektor o To nettverk, 3 år: kr/sektor kr/sektor Intern fordeling i sektorene, gitt lik fordeling: o Ett nettverk, 3 år: kr/institusjon, 6 år kr/institusjon o To nettverk, 3 år: kr/institusjon, 6 år kr/institusjon Det understrekes at oversikten viser estimerte kostnader for kun to nettverk; AD-møtet og nasjonalt dekanmøte må også ta stilling til hvor mange nettverk som kan etableres og dermed finansieres i løpet av en seksårsperiode ( ). Oppsummering NSG vedtok i møte lik fordeling av kostnadene for nettverk (inntil 1 mill/år/nettverk i inntil 3+3 år) mellom RHF- og universitetssiden. NSG ber AD-møtet for de regionale helseforetakene vedta intern fordeling mellom de fire RHF-ene, samt angi antall nettverk som kan finansieres i løpet av de kommende 6 år.

16 NOTAT Til: Nasjonalt dekanmøte i medisin Fra: Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) v/leder Siv Cathrine Høymork Bakgrunn Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) har siden 2005 vedtatt etablering av til sammen seks nasjonale forskningsnettverk, med finansiering fra de regionale samarbeidsorganene. Et nasjonalt nettverk i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som et nettverk av forskningsmiljøer innen et temaområde. Nettverket samarbeider om utnyttelse av infrastruktur, gjennomføring av nasjonale forskningsprosjekter med felles publisering, og avholder faglige og strategiske møter. På oppdrag fra NSG ble det i 2016 gjennomført en evaluering av seks eksisterende NSG-nettverk: NevroNor, UNIKARD, NORSMI, MUSS, Helsetjenesteforskning og Nasjonal Kreftsatsing. Arbeidsgruppen ble ledet av Björn Gustafsson, NTNU og besto for øvrig av Eyvind Rødahl, UiB, Rune Sundset, Helse Nord RHF og Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF. Arbeidsgruppens anbefalte de ansvarlige regionale samarbeidsorganene vurdere avslutning av tre nettverk (NevroNor, UNIKARD og Nasjonal Kreftsatsing), mens de resterende tre (NORSMI, MUSS og Helsetjenesteforskning) ble anbefalt videreført, men med maksimal varighet ut Arbeidsgruppen fikk også i oppdrag å foreslå nye retningslinjer for opprettelse og evaluering av NSG-nettverk. Videre ba NSG om at det ble foreslått tematisk innretning for utlysning av to nettverk med varighet 3+3 år, med oppstart EUs anbefalte søknadsområder for SC1 - Horizon 2020, skulle være utgangspunkt for denne vurderingen. Retningslinjer for nye NSG-nettverk - Vedtak i NSG Retningslinjene og tema for de to første nettverkene ble behandlet av NSG Det ble føttet følgende vedtak: (Sett inn vedtaket her) NSG henvender seg nå til nasjonalt dekanmøte i medisin og AD-møtet med likelydende henstilling om å avklare intern finansiering i egen sektor, samt varighet og omfang av økonomisk forpliktelse.

17 Økonomisk ramme Jf. retningslinjene for NSG-nettverk kan hvert nettverk tildeles inntil 1 mill/år, først i tre år, med mulighet for forlengelse i nye tre år etter evaluering av ekstern komité. Dette gir følgende økonomiske forutsetninger: Maksimal kostnad for ett nettverk, 3 år: kr 6 år: kr Maksimal kostnad for to nettverk, 3 år: kr 6 år: kr Fordeling av kostnader på sektorene o Ett nettverk, 3 år: kr/sektor, 6 år kr/sektor o To nettverk, 3 år: kr/sektor kr/sektor Intern fordeling i sektorene, gitt lik fordeling: o Ett nettverk, 3 år: kr/institusjon, 6 år kr/institusjon o To nettverk, 3 år: kr/institusjon, 6 år kr/institusjon Det understrekes at oversikten viser estimerte kostnader for kun to nettverk; AD-møtet og nasjonalt dekanmøte må også ta stilling til hvor mange nettverk som kan etableres og dermed finansieres i løpet av en seksårsperiode ( ). Oppsummering NSG vedtok i møte lik fordeling av kostnadene for nettverk (inntil 1 mill/år/nettverk i inntil 3+3 år) mellom RHF- og universitetssiden. NSG ber nasjonalt dekanmøte i medisin vedta intern fordeling mellom de fire universitetene, samt angi antall nettverk som kan finansieres i løpet av de kommende 6 år.

18 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Kristina Lindstrøm Helen Sagerup SAK 04/2017 Representasjon i NSG. Vurdering av Folkehelseinstituttets rolle HOD orienterte i møtet om Folkehelseinstituttets utvidede samfunnsoppdrag på forskning og oppfordret NSG til å vurdere om det er aktuelt å ta inn FHI i NSG som følge av denne endringen. Fra 1. januar fikk FHI utvidet sitt mandat til også å være en produsent av kunnskap om og for helsetjenesten. Fra samme tidspunkt ble store deler av tidligere Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten («Kunnskapssenteret») innlemmet i Folkehelseinstituttet. NSG AU har i møte hatt en innledende diskusjon om saken og konkludert med at saken legges frem for NSG for beslutning. Bakgrunn NSG vedtok i november 2014 en endring i organets mandat og sammensetning. Endringen kom som følge av en underveisevaluering av NSG. Saken om videreutvikling av NSG var tema for en undersøkelse blant NSGs medlemmer i 2012, og sentral på dagsorden i en rekke møter i NSG og NSG AU i perioden frem til beslutning i Forslag til revidert mandat ble også forelagt de regionale samarbeidsorganene for tilbakemelding. En samlet oppsummering av evalueringen viste at det var ønskelig med et mindre forum med spissing av mandatet og tydeliggjøring av hvem som er de sentrale aktører i NSG. Det ble argumentert for at saksomfanget for NSG må være sentrert om tema som er felles for alle regioner og begge sektorer, hvilket betyr større fokus på hvilke saker som legges fram for NSG, og at NSG som informasjonsarena bør tones ned. Behovet for å diskutere felles utfordringer mellom sektorene dannet grunnlaget for å fremme forslag om at NSG som nasjonalt samarbeidsorgan bør bestå av representanter utelukkende fra RHF-ene og UH-sektoren. Et sentralt moment i diskusjonen var også at størrelsen på forumet i seg selv bidro til å legge et hinder på hvilke diskusjoner som kunne føres. NSG hadde før endringen ble iverksatt i overkant av 30 deltakere. «Nye» NSG ble konstituert i mai 2015 og dannet grunnlaget for dagens sammensetning med 12 faste representanter og 3 observatører. For å ytterligere synliggjøre spissingen av NSG endret organet navn fra «Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning» til «Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten». En rekke institusjoner mistet sin representasjon i NSG som følge av organets nye mandat. Stammen i NSG utgjøres av representanter med beslutningsmyndighet i hhv. helseforetakene og universitetene. Videre har NSGs funksjon som påvirkningsorgan overfor myndighetene i forskningsspørsmål, vært bærende for hvem som er gitt observatørstatus i NSG. Pr. d.d. har HOD, KD og Forskningsrådet observatørplass i NSG.

19 Hovedoppgaver for NSG (sist revidert ) NSG skal være et strategisk rådgivende organ for de deltakende institusjonene innen helseforskning med følgende hovedoppgaver: Gi råd om helseforskning og innovasjon i et nasjonalt perspektiv med vekt på samordning av aktørenes forskningsstrategier og utvikling av samarbeidsrelasjoner. Bidra til samordning av institusjonenes ansvar for - Forskningsinfrastruktur, inkl. etablering og bruk av biobanker og helseregistre - Forskningsbasert innovasjon og kommersialisering - Etisk praksis og standard innen forskning -Praksis for måling av forskning og innovasjon Bidra til at norske forskningsmiljø konkurrerer om internasjonale forskningsmidler Bidra til forskningens legitimitet og positivt omdømme ved å synliggjøre nytten av helseforskning for pasienter og samfunn Forslag til vedtak: Folkehelseinstituttet inviteres til å stille med en observatør i NSG, trer i kraft fra og med neste møte i NSG, 16. november 2017.

20 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Kristina Lindstrøm Helen Sagerup SAK 08/2017 Hvordan bringe videre arbeidet med kvalitet, nytte og brukermedvirkning i forskning I de regionale helseforetakene har det de siste par årene pågått et arbeid med å vekte inn brukermedvirkning, nyttevurderinger og kvalitetskriterier i forskning og forskningsforvaltning. NSG har tidligere blitt orientert om dette arbeidet senest i november-møtet NSG ba da om å bli holdt videre orientert om RHF-enes videre arbeid med brukermedvirkning i forskning (jf. sak 16/2016). I denne saken ble tanken om en samordning av de regionale veilederne til en nasjonal veileder drøftet. RHF-enes strategigruppe for forskning fulgte dette opp og besluttet i sak å nedsette en interregional arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å sy sammen et felles produkt «Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten» (9-2017). Helse Vest påtok seg å koordinere denne prosessen, og en arbeidsgruppe er under etablering med representanter fra de forskningsadministrative enhetene i hvert av RHF-ene. Oppstart av arbeidet i denne arbeidsgruppa vil finne sted før sommeren. Når det gjelder kvalitet, nytte og brukermedvirkning i forskning har også RHF-ene fått et konkret oppdrag fra HOD for 2017: «De regionale helseforetakene og Forskningsrådet skal vurdere muligheter for økt samordning av kriteriene for nytte, samt evaluere forståelsen og effekten av nye kriterier for hhv kvalitet, nytte og brukermedvirkning» Som svar på dette oppdraget har Helse Vest RHF etter avtale i RHF-enes strategigruppe for forskning, i første omgang påtatt seg å initiere en interregional prosess. Helse Vest har som en start på dette bedt om informasjon fra alle RHF-ene om hvordan kvalitet- nytte- og brukermedvirkningskriterier forstås og praktiseres i de ulike regionene. Denne informasjonen skal sammenstilles og danne grunnlag for å invitere Forskningsrådet til et dialogmøte. Vi venter fremdeles på svar fra Helse Midt- Norge for å gjøre opp en samlet status, men regner med det er like rundt hjørnet. Så snart denne statusgjennomgangen er gjennomført, er det naturlig at RHF-ene i fellesskap går i en dialog med Forskningsrådet for å vurdere mulighetene for økt samordning av kriteriene. Pål Iden Helse Vest RHF

21 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Kristina Lindstrøm Helen Sagerup SAK 09/2017 Tema til NSG-seminar høst 2017 Dato for NSGs møte og seminar er fastsatt til 16. november. NSG AU foreslår følgende tema for årets seminar: Persontilpasset medisin muligheter og utfordringer (arbeidstittel) Persontilpasset medisin som tema for NSG-seminaret kan være et nyttig bidrag til en ytterligere helhetlig og strategisk tilnærming til feltet. Det foreligger en Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten De regionale helseforetakene er sterkt involvert i oppfølgingen av strategien og det er ønskelig å knytte UH-sektoren nærmere til dette arbeidet. Det er mange aktuelle innfallsvinkler til temaet hvor NSG antas å ha en felles interesse, f.eks.: Utdannings- og kompetansebehov Forskningens rolle Tilgang på data Samfunnsøkonomiske betraktninger Seminaret antas å ha en varighet på ca. 2-3 timer. I tråd med tidligere praksis er NSG AU innstilt på å jobbe videre med den praktiske planleggingen av seminaret på bakgrunn av innspill fra NSG mht. til tema og foredragsholdere. Forslag til vedtak: NSG-seminaret 16. november 2017 skal ha arbeidstittel «Persontilpasset medisin muligheter og utfordringer». NSG ber NSG AU følge opp arbeidet med utforming av program for seminaret.

22 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten Arbeidsutvalget (NSG AU) Kontakt: Kristina Lindstrøm. Tlf Helen Sagerup. Tlf Referat fra møte i NSG AU Dato: Tid: kl Sted: Telefonmøte Til stede: Arnfinn Sundsfjord, Per Morten Sandset og Siv C. Høymork Forfall: Nina Langeland. Bjørn Gustafsson Referent: Kristina Lindstrøm Sak nr.: Sak/merknad: 66/2016 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Vedtak: Innkalling godkjennes. 67/2016 Godkjenning av referat fra NSG AU Vedtakssak Vedlegg: Referat fra møte Vedtak: Referat fra møtet godkjennes. 68/2016 Gjennomgang av utkast til referat fra NSG-møte Vedtakssak Vedlegg: Utkast til referat fra møtet Vedtak: Utkast til referat justeres av sekretariatet i tråd med AU s diskusjon. Deretter sendes utkastet på e-post til NSG s medlemmer med kopi til de faste observatørene for godkjenning med beskjed om at dersom det ikke har kommet kommentarer innen én uke etter utsendelse, anses referatet som godkjent og blir publisert. 69/2016 Formell overføring av ledelse og sekretariat 2017 Siv C. Høymork, kvalitets- og forskningssjef Helse Nord RHF, overtar ledelse av NSG fra og NSG AU fra d.d. 70/2016 Telefonmøter NSG AU Datoer for NSG AU fastsettes etter nærmere avtale. 71/2016 Eventuelt Ingen saker under eventuelt.

23 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten Arbeidsutvalget (NSG AU) Kontakt: Kristina Lindstrøm Helen Sagerup. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NSG Dato: kl Sted: Telefonmøte. Konferansenr. (+47) , bruk kode for pålogging. Til stede: Nina Langeland, Per Morten Sandset, Bjørn Gustafsson og Siv Cathrine Høymork (møteleder). Sekretariatet: Helen Sagerup og Kristina Lindstrøm Sak nr.: Sak: 01/2017 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Vedtak: Innkallingen godkjennes. 02/2017 Godkjenning av referat fra NSG-AU Vedtakssak Vedlegg: Referat fra møte Vedtak: Referatet fra møtet godkjennes. 03/2017 Vedtakssak Oppfølging av sak 23/2016 fra NSG-møte : Orientering fra HOD om Folkehelseinstituttets (FHI) utvidede samfunnsoppdrag med helhetlig ansvar for kunnskapsproduksjon og kunnskapsoppsummeringer for hele helsesektoren, og spørsmål til NSG om FHI på bakgrunn av dette bør gis en rolle i NSG. Ved Siv Vedtak: NSG AU drøftet saken og er enstemmig positiv til at FHI gis observatørstatus i NSG. I samsvar med tidligere praksis i liknende saker legges saken frem til beslutning i NSG. Evt. iverksettelse av vedtak vil gjelde f.o.m. NSGs møte /2017 Finansiering av translasjonsforskning. Ved Per Morten Vedtakssak Kommentarer i saken: Mange av disse prosjektene har problemer med finansiering da de dels ikke omfattes av de basale programmene i forskningsrådet og heller ikke av HOD-finansierte programmer i forskningsrådet. Ett eksempel er støtte til stamcelleforskning. Formålet med saken er å belyse translasjonsforskningens finansieringsmuligheter i Norge og gi NSG et kunnskapsgrunnlag for evt. videre initiativ mot HOD/KD. Vedtak:

24 Saken settes opp på NSGs møte i mai til en innledende orientering. Helse Sør-Øst RHF forbereder saken. Sekretariatet tar kontakt med forskningsdekan v/uio Hilde Nebb med invitasjon om å innlede i saken. 05/2017 Oppdrag til RHF-ene og Forskningsrådet om å vurdere samordning av nyttekriterier. Ved Per Morten Saken skal behandles av RHF-enes strategigruppe for forskning og det er naturlig å orientere NSG om dette arbeidet. Vedtak: Saken settes opp på NSGs møte i mai som en orienteringssak. Saken forberedes av Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med Helse Nord RHF og evt. Forskningsrådet. 06/2017 Eventuelt Aktuelle saker til NSGs møte kl , Thon Hotell Opera 1. Nye retningslinjer for NSGs nasjonale nettverk oppfølging av sak 15/2016 Settes opp som beslutningssak. Arbeidsgruppen er i gang med å lage forslag til endelige krav og kriterier knyttet til opprettelse og evaluering av nettverkene med en varighet på år. NSG AU ber om at gruppen også legger frem forslag til vedtak når det gjelder hvilke to tematiske områder for forskernettverk som anbefales etablert, samt presentere forslag til fremgangsmåte for godkjenning av NSGs forslag til finansiering av nettverkene. 2. Brukermedvirkning i forskning. Utarbeidelse av skriftlige veileder i RHF-ene harmonisering av arbeidet. Saken settes opp som en orienteringssak og forberedes av sekretariatet. 3. Senter for klinisk helseforskning. Aktuell sak dersom Forskningsrådet har ny info å legge frem. Sekretariatet sjekker status. 4. NIGH presentasjon av de første fokusområdene for instituttet. Settes opp som orienteringssak. 5. Vurdering av hvorvidt Folkehelseinstituttet (FHI), som følge av sitt utvidede samfunnsoppdrag bør ha en rolle i NSG. Settes opp som beslutningssak. Sekretariatet lager saksfremlegg. 6. Muligheten for etablering av nasjonal helsekonferanse. Oppfordring fra HOD til Forskningsrådet om å jobbe videre med dette. Aktuell orienteringssak. Sekretariatet sjekker status. 7. Husebekk-rapporten. Settes opp som orienterings-/diskusjonssak: Hvordan jobbes det i regionene? Hva er status? Jfr. OD 2017 og likelydende oppdrag til sektorene. Innleder fra Helse Midt RHF. 8. Finansiering av translasjonsforskning. Settes opp som orienteringssak. Saksfremlegg ved Helse Sør-Øst RHF. Innledning ved forskningsdekan Hilde Nebb, UiO. 9. Oppdrag til RHF-ene og Forskningsrådet om samordning av nyttekriteriene.

25 Settes opp som orienteringssak. Saken forberedes av Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med Helse Nord RHF og evt. Forskningsrådet. Øvrige avklaringer: Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning oppfølging av presentasjon i NSGmøte Aktuell sak til oppfølging, men kanskje ikke møtetid nok til at saken kan tas opp på mai-møtet. Venter med endelig avklaring til sakslisten er mer ferdigstilt.

26 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten Arbeidsutvalget (NSG AU) Kontakt: Kristina Lindstrøm Helen Sagerup. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NSG Tidspunkt: , kl Sted: Telefonmøte Til stede: Nina Langeland, Per Morten Sandset, Björn Gustafsson og Siv Cathrine Høymork. Sekretariat: Helen Sagerup og Kristina Lindstrøm Sak nr.: Sak/merknad: 07/2017 Godkjenning av innkalling Vedtakssak Vedtak: Innkalling godkjennes. 08/2017 Godkjenning av referat fra NSG AU Vedtakssak Vedlegg: Referat fra møte Vedtak: Referat fra møtet godkjennes. 09/2017 Vedtakssak Saksliste og kjøreplan for møte i NSG Thon Hotell Opera, Oslo kl Kommentarer til sakene: Sak 3. Saksfremlegget fra arbeidsgruppen for NSG-nettverk ble gjennomgått i møtet. NSG AU diskuterte den tematiske innretningen på de to nye forskernettverkene som skal etableres. For å stimulere til en best mulig konkurranse om midlene foreslår AU at i alt fem fagområder kunngjøres i utlysningen som søkbare kategorier. De utvalgte fagområdene er: 1) E-helse 2) Persontilpasset medisin 3) Infeksjonsmedisin 4) Big Data 5) Aktiv aldring AUs tilrådning tas inn i saksfremlegget fra arbeidsgruppen for NSG-nettverk. Sekretariatet ferdigstiller saksfremlegg i samarbeid med Björn. Sak 4. Saksfremlegg ferdigstilles av sekretariatet. Vedtak: Det innkalles til møte i NSG med følgende saksliste og møteramme: Innreise og lunsj Sak 1 - Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 - Godkjenning av referat NSG Vedtakssak Vedtakssak Sak 3 - NSG-nettverk a) Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG b) Etablering og finansiering av nye nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG Saksfremlegg ved arbeidsgruppen. Innledning ved Björn Gustafsson Sak 4 - Representasjon i NSG. Vurdering av Folkehelseinstituttets rolle

27 Saksfremlegg og innledning ved sekretariatet Diskusjonssak Sak 5 - Finansiering av translasjonsforskning Presentasjon i møtet. Innledning ved Hilde Nebb Pause Orienteringssak Orienterings- /diskusjonssak Orienteringssak Vedtakssak Orienteringssak Sak 6 - Norsk institutt for global helse (NIGH) status Presentasjon ved Nina Langeland Sak 7 - Oppfølging av Husebekkrapporten Innledning ved HOD og KD Innlegg fra hver region. Hva er status? Hvordan jobbes det? Sak 8 - Kvalitet, nytte og brukermedvirkning i forskning Innledning og saksfremlegg ved Pål Iden Sak 9 - Tema til NSG-seminar høst Saksfremlegg ved sekretariatet Sak 10 Helsedataplattformen. Orientering ved e-helsedirektoratet Sak 11 Orienteringssaker Fra HOD: 1) Norsk formannskapsprosjekt i Nordisk ministerråd om kliniske studier, etikkvurderinger og helsedata 2) Europeiske referansenettverk Sak 12 Eventuelt Møteslutt 10/2017 Tema til NSGs seminar høst 2017 Vedtakssak Dato for NSGs møte og seminar er fastsatt til 16. november. Tema for seminardelen er satt opp som beslutningssak i NSGs mai-møte. Vedtak: NSG AU foreslår at persontilpasset medisin blir tema for NSG-seminaret. Sekretariatet lager et kort saksfremlegg. 11/2017 Eventuelt Ingen saker under eventuelt.

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Marita Pedersen Marita.pedersen@uit.no Elisabeth Dahlberg Elisabeth.dahlberg@uit.no Referat fra NSG Dato: 17.11.2016

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Kristina Lindstrøm Kristina.lindstrom@helse-nord.no Helen Sagerup Helen.sagerup@unn.no Referat møte i NSG Dato: 18.05.2017

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Kristina Lindstrøm Kristina.lindstrom@helse-nord.no Helen Sagerup Helen.sagerup@unn.no Notat Til: De regionale samarbeidsorganene

Detaljer

Retningslinjer for nasjonale nettverk Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Retningslinjer for nasjonale nettverk Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Retningslinjer for nasjonale nettverk Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Forslag fra arbeidsgruppen, november 2016 Bakgrunn Evaluering av seks nasjonale nettverk

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten Arbeidsutvalget (NSG AU)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten Arbeidsutvalget (NSG AU) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten Arbeidsutvalget (NSG AU) Kontakt: Marita Pedersen Marita.pedersen@uit.no Elisabeth Dahlberg Elisabeth.dahlberg@uit.no Innkalling

Detaljer

Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten)

Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten) Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten) Innledning NSG har fra 2006 godkjent etablering av seks

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Marita Pedersen Marita.pedersen@uit.no Elisabeth Dahlberg Elisabeth.dahlberg@uit.no Referat fra møte i NSG Dato: 26.05.2016

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Tilstede: Baard-Christian Schem, Per Morten Sandset, Arnfinn Sundsfjord, Hege Landmark-Høyvik, Bjørn Gustafsson, Maiken Engelstad, Nina Langeland, Henrik

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Kontakt: Sølvi Lerfald (solvi.lerfald@helse bergen.no) Gro Anita Fonnes Flaten (Gro.anita.fonnes.flaten@helse bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no)

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Onsdag 5. november 2014 Kl. 13.30-17.15 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen, http://www.radissonblu.no/hotell-gardermoen Møteleder:

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Tilstede: Baard-Christian Schem, Mari Nes, Per Morten Sandset, Siv Mørkved, Robert Bjerknes, Frode Vartdal, Arnfinn Sundsfjord, Hege Landmark-Høyvik, Bjørn

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Utkast pr. 22. 01.2014 Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Tid: Torsdag 7. november 2013, Kl. 13 16 Sted: Thon Hotel Oslo Airport ved Oslo lufthavn Gardermoen Til stede:

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Tid: 26. september 2014 kl. 9-12 Sted: Universitetet i Oslo, Professorboligen, Karl Johans gate 47 Tilstede: Universitetet

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Referat AU USAM. Agenda Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Vår ref.

Referat AU USAM. Agenda Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Vår ref. Referat AU USAM Vår ref. 2015/304 Referent/dir.tlf.: Kristina Lindstrøm/93483077 Sted/Dato: Bodø, 31.05. 2017 Møtetype: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord og

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 7. desember 2012 kl. 9-12 Sted: Grev Wedels plass 5, 6. etasje, møterom Peer Gynt Tilstede: Helse Sør-Øst RHF John Torgils

Detaljer

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG Referat AU USAM Vår ref. 2015/304-14 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 917 43 108 Sted/Dato: Bodø, 04.03.2016 Møtetype: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforskning i Helse Midt-Norge

Brukermedvirkning i helseforskning i Helse Midt-Norge Brukermedvirkning i helseforskning i Helse Midt-Norge Møte i NSG Radisson Blu, 17. November 2016 May Britt Kjelsaas, rådgiver Helse Midt-Norge RHF helsefagavdelingen Hvordan oppfylle kravene til brukermedvirkning?

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Tid: 2. november 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tilstede: Stig A. Slørdahl

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør - Øst RHF Tid: 27. september 2013 kl. 09.00-12.00 Sted:, Lucy Smiths hus, Store møterom, 10. etasje Tilstede: Ole Petter Ottersen, rektor (møteleder) Odd

Detaljer

RHFenes strategigruppe for forskning

RHFenes strategigruppe for forskning Referat fra møte Tid: Onsdag 8. mars 2017 kl. 9.30-14.30 Sted: Gardermoen, Park Inn Inviterte: Grete Strand, Folkehelseinstituttet, sak 3-2017 Kjell Tjensvoll, Folkehelseinstituttet, sak 3-2017 Tove Klæboe

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) () (Gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no) Anne Berit Kolmannskog (Anne.kolmannskog@mofa.uib.no ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

UTKAST pr. 22. mars 2011

UTKAST pr. 22. mars 2011 UTKAST pr. 22. mars 2011 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 18. mars 2011 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning 1,

Detaljer

RHFenes strategigruppe for forskning

RHFenes strategigruppe for forskning Utkast til referat Tid: Onsdag 10. mai 2017 kl. 09.30-14.30 Sted: Gardermoen, Park Inn Inviterte: Øyvind Melien, Helsedirektoratet (sak 15-2017) Irene Olaussen, Direktoratet for ehelse (sak 16-2017) Thomas

Detaljer

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN er i oppstart! Status til HO21-rådet Nina Mevold - leder av KSF

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN er i oppstart! Status til HO21-rådet Nina Mevold - leder av KSF KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN er i oppstart! Status til HO21-rådet 14.09.17 Nina Mevold - leder av KSF Hvorfor mer forskning på kommunehelse- Fremtiden og omsorg? Økende behov for helsetjenester,

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 24. september 2010 kl. 12.30 15.00 Sted: Tilstede: Clarion Hotel Royal Christiania Helse

Detaljer

UTKAST pr. 081210, rev. 180111

UTKAST pr. 081210, rev. 180111 UTKAST pr. 081210, rev. 180111 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 3. desember 2010 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møtet 3. desember 2007 Tid: 3. desember 2007 kl. 10 17 Sted: Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Bente Mikkelsen

Detaljer

Utkast- Referat fra møte i Samarbeidsorganet

Utkast- Referat fra møte i Samarbeidsorganet Utkast- Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 9. mars 2012 kl. 9.00-12.00 Sted: Universitetet i Oslo, Problemvn.7, Lucy Smiths hus, Kollegierommet Tilstede: Universitetet

Detaljer

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD Nasjonal satsning på hjerteog karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD www.unikard.org Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte 12. desember 2008 Tid: 12. desember 2008 kl. 13 17 Sted: Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Erlend

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte i arbeidsutvalget Tid: 20. April 2012 kl. 09.00-13.00 Utkast 25.04.2012 Sted: Park Inn Gardermoen Tilstede: Siv Mørkved

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning i forskning NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Oppdraget OD 2013 De regionale helseforetakene har i samarbeid,

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 28. september 2007 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF Administrerende

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 09.00-11.30 Sted: Universitetet i Oslo, Professorboligen Tilstede: Universitetet i Oslo

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

RHFenes strategigruppe for forskning

RHFenes strategigruppe for forskning Sekretariat for arbeidsutvalget: Randi Vad/Torunn Berge forskning@helse-sorost.no Referat fra møte Godkjent Tid: Onsdag 2. mars 2016 kl. 9.30-14.30 Sted: Gardermoen, Park Inn Inviterte: Kristian Hveem

Detaljer

Oppsummering Evaluering av NSG

Oppsummering Evaluering av NSG Oppsummering Evaluering av NSG I henhold til mandatet til NSG og vedtak i møtet 3.mai ble det gjennomført en ikke anonymisert, elektronisk spørreundersøkelse i tidsrommet 16.okt til 29.okt 2012. Sekretariatet

Detaljer

Økt brukermedvirkning i forskning

Økt brukermedvirkning i forskning Økt brukermedvirkning i forskning Helse Nords brukerkonferanse 2014 14.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder nasjonal arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning Brukermedvirkning

Detaljer

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU,

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og, 03.12.2012 Tilstede Ass. direktør for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon Henrik A. Sandbu (leder) Rådgiver Øyvind Hope, RHF Leder RFU,

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 19. september 2008 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF Direktør

Detaljer

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler NSG 17.11.2016 Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Det må legges bedre

Detaljer

Referat. Tilstede på møtet:

Referat. Tilstede på møtet: Referat Vår ref. 2015/366-13 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 22.11.2015 Møtetype: Universitetssamarbeidet Samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Tromsø

Detaljer

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN Et stort og viktig arbeid. Nina Mevold - leder

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN Et stort og viktig arbeid. Nina Mevold - leder KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN Et stort og viktig arbeid Nina Mevold - leder Fordeling av Norges helsekroner* Helseforskning som gjelder kommunale tjenester* 50% Primærhelsetjenesten 428 kommuner

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 11. april 2012 Kl. 11-15 Sted: Møterom

Detaljer

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU,

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og, 13.02.2013 Tilstede Dekanus Stig A. Slørdahl, DMF (leder) Prodekan undervisning, Hilde Grimstad, DMF Prodekan forskning Bjørn Gustafsson, DMF Dekanus

Detaljer

Referat fra møte i Felles forskningsutvalg 19. juni 2014.

Referat fra møte i Felles forskningsutvalg 19. juni 2014. Felles forskningsutvalg St. Olavs Hospital og DMF/NTNU Referat fra møte i Felles forskningsutvalg 19. juni 2014. Tilstede: Forskningsdirektør Petter Aadahl Forskningssjef Siv Mørkved Klinikksjef Rune Wiseth

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSORGANET Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo

REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSORGANET Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSORGANET Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Tid: Fredag 11. mars 2016 kl. 09.00-12.00 Sted:

Detaljer

Møteinnkalling. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014. Høgskolen i Volda

Møteinnkalling. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014. Høgskolen i Volda Møteinnkalling Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014 Til: Dekan helse- og sosialfag, Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth Dekan helse- og sosialfag, Solrun

Detaljer

(NSG) UTKAST pr Referat fra møte 3. november

(NSG) UTKAST pr Referat fra møte 3. november Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) UTKAST pr. 22.11.2010 Referat fra møte 3. november Tid: 3. november 2010 kl. 13.00 16.00 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

Styresak /4 Forskningsstrategi i Helse Nord , plan for arbeidet

Styresak /4 Forskningsstrategi i Helse Nord , plan for arbeidet Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/4 Forsknings i Helse Nord 2016-2020, plan for arbeidet Formål Gjeldende forsknings

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF

Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF Referat møte nr. 8 i 2009 Tidspunkt: Onsdag 18. november 2009, kl. 10 14.15 Sted: Rica Holberg Hotell, Holbergs plass 1, Oslo Tilstede: Annetine Staff (leder),

Detaljer

UTKAST pr

UTKAST pr RHF-enes strategigruppe for forskning Referat fra møte 18. oktober 2012 UTKAST pr. 15.11.2012 Tid: 18.10.2012, kl. 09:30 14:30 Sted: Radisson Blu Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene

Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i helseforskning, Diakonhjemmet sykehus 4.november

Detaljer

UTKAST pr 15. mars 2013

UTKAST pr 15. mars 2013 UTKAST pr 15. mars 2013 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 8. mars 2013 kl. 09.15-11.55 Sted: Tilstede: Universitetet i Oslo, Lucy Smiths hus, Store møterom,

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 23. april 2013 kl. 11.00-15.00 Sted: Trondheim, Nevro Øst 3. etg. rom NM32 Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Bjørn Gustafsson Samarbeidsorganet

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

NTNU O-sak 30/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Magnus Steigedal, NTNU Helse

NTNU O-sak 30/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Magnus Steigedal, NTNU Helse NTNU O-sak 30/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2017 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Magnus Steigedal, NTNU Helse NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Samarbeid og samhandling

Detaljer

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon Mandat og rammeavtaler. Styremøte HMN RHF

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon Mandat og rammeavtaler. Styremøte HMN RHF Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon Mandat og rammeavtaler Styremøte HMN RHF 17.10.2017 Historikk 2002: Opprettelse av Samarbeidsorganet HMN-NTNU og Samarbeidsorganet HMN-høgskolene

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør - Øst RHF og Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør - Øst RHF og Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør - Øst RHF og Universitetet i Oslo Tid: 28. februar 2014 kl. 9.00-12.00 Sted: Universitetet i Oslo, Lucy Smiths hus, Kollegierommet, 10. etasje Tilstede: Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 5. desember 2008 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF Administrerende

Detaljer

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Stener Kvinnsland, Helse Bergen HF Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Helge Wiig, Universitetet

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.6.2006 200300249-217 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2006 REGIONALT

Detaljer

Møtereferat. Forfall Bjørn Olsen, Nord universitet

Møtereferat. Forfall Bjørn Olsen, Nord universitet Møtereferat Vår ref. 2015/595-18 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 986 84 862 Sted/Dato: Bodø, 01.12.2017 Møtetype: Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord Møtedato:

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører:

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører: Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 1 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 16.03.2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 18.februar

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 3. desember 2015 kl. 8.30-11.30 Sted: Tilstede: Grev Wedels plass 5, 6. etasje, møterom Peer Gynt Helse Sør-Øst RHF Cathrine

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

Rådgivende organ for forskning og innovasjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Rådgivende organ for forskning og innovasjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Rådgivende organ for forskning og innovasjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Kristin Mehre, Avd.dir. Avdeling omsorgstjenester 27.10.2011 Rådgivende organ for forskning 1 Oppdrag fra HOD Foreslå

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning. Pål Iden Assisterende fagdirektør i Helse Vest Møte i NSG

Brukermedvirkning i forskning. Pål Iden Assisterende fagdirektør i Helse Vest Møte i NSG Brukermedvirkning i forskning Pål Iden Assisterende fagdirektør i Helse Vest Møte i NSG 17.11.2016 Brukermedvirkning i Helse Vest Det jobbes med brukermedvirkning i Helse Vest på flere nivåer og enheter,

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 5 Referent/dir.tlf.: Randi Vad, Sted/Dato: Oslo, 22. juni 2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 10. juni 2010, kl. 9.30-14.00

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

RHF-enes strategigruppe for forskning

RHF-enes strategigruppe for forskning Referat fra møte 22. august 2013 UTKAST pr. 10.09.08.2013 Tid: 22.08.2013, kl. 09:30 14:30 Sted: Park Inn, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge RHF Siv Mørkved Helse Midt-Norge RHF

Detaljer

UTKAST pr. 30. mai 2011

UTKAST pr. 30. mai 2011 UTKAST pr. 30. mai 2011 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 20. mai 2011 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning 1, 2.

Detaljer

Vedtak: RHF-enes strategigruppe godkjenner innkalling og dagsorden. Godkjenning av referat fra møte i RHF-gruppen

Vedtak: RHF-enes strategigruppe godkjenner innkalling og dagsorden. Godkjenning av referat fra møte i RHF-gruppen RHF-enes strategigruppe for forskning Referat fra møte 22. august 2012 UTKAST pr. 03.10.12 Tid: 22.08.2012, kl. 09:00 14:00 Sted: Radisson Blu Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Styresak Forskningsstrategi i Helse Nord informasjon

Styresak Forskningsstrategi i Helse Nord informasjon Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00 Bodø, 17.9.2015 Styresak 99-2015 Forsknings i Helse Nord 2016-2020 - informasjon Formål Formålet med denne

Detaljer

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2015/ Kristina Lindstrøm/ Bodø,

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2015/ Kristina Lindstrøm/ Bodø, Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2015/366-34 Kristina Lindstrøm/93483077 Bodø, 18.11.2016 Referat Møtetype: USAM Møtedato: 08.15 12.45 4. november 2016 Møtested: Helsefak, UiT. Møterom U8 103 Neste møte:

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Saken ble første gang behandlet i Rådet 11. juni 2007 der Rådet ble presentert for sakens problemstillinger og forslag til vurdering.

Saken ble første gang behandlet i Rådet 11. juni 2007 der Rådet ble presentert for sakens problemstillinger og forslag til vurdering. Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 07/08 Saksnummer: 07/531 Dato: 07. januar 2008 Forslagsstiller: Kontaktperson sekretariatet: Sekretariatet/Rådet selv Karianne Johansen Behovet

Detaljer

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte 20. mai 2009 Tid: 20. mai 2009 kl. 10 16 Sted: Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Bente Mikkelsen

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 29. februar 2008 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF Direktør

Detaljer

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset 1 Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset Helge Klungland, Prodekan forskning, DMF, NTNU Illustrasjon: UiB; Forskerutdanning (PhD) 2 3 Mandat Prosjektgruppen skal vurdere og identifisere

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 30. november 2011 Kl. 11-15 Sted: Møterom

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS-AU

Referat fra møte i NFE-HS-AU Referat fra møte i NFE-HS-AU Til stede: Medlemmer: Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Dekan Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Høringsuttalelse: Hvordan bør eierskapet til spesialisthelsetjenesten organiseres?

Høringsuttalelse: Hvordan bør eierskapet til spesialisthelsetjenesten organiseres? Det helsevitenskapelige fakultet Deres ref.: Vår ref.: 2016/3332 Dato: 26.02.2016 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Postboks 8011 Dep 0030 Kvinnsland-utvalget@hod.dep.no Høringsuttalelse: Hvordan bør eierskapet

Detaljer

Handlingsplan for forskning og innovasjon for persontilpasset medisin (PM)

Handlingsplan for forskning og innovasjon for persontilpasset medisin (PM) Handlingsplan for forskning og innovasjon for persontilpasset medisin (PM) Divisjonsdirektør Jesper W Simonsen Nasjonal samarbeidsgruppe (NSG) 16. november 2017 Oppdraget fra HOD 2017 «Forskningsrådet

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Referat fra møte i Samarbeidsorganet Tid: 4. desember 2006 kl. 10 14 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Øst RHF Administrerende direktør Bente Mikkelsen Administrerende

Detaljer