Politisk Program Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF"

Transkript

1 Politisk Program Nittedal KrF Verdigrunnlag Vi i Nittedal KrF baserer våre valg på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Politikken bygger på menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. KrF tror at det gode samfunn skapes i samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter, privat og frivillig virksomhet. KrF er det eneste partiet som har menneskeverdet som ideologisk utgangspunkt. KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle KrF mener at «godt for barna - godt for alle» er en viktig rettesnor, og legger vekt på at eldre er enkeltmennesker. Lokalsamfunnet Nittedal trenger innsats fra en aktiv og engasjert frivillig sektor som gis gode og fleksible rammer. Det offentliges ansvar for fellesskapsløsninger må balanseres med individuell frihet og rom for markedskreftene. Sentrumsparti Som sentrumsparti er vi ofte på vippen, og som brobygger erfarer KrF ofte at våre forslag trekker de politiske hovedstrømningene i avgjørende retninger. Din stemme kan bli den avgjørende slik at vi kan fortsette å jobbe for at Nittedal styres og utvikles på en måte som er nyskapende og bærekraftig. Ved å stemme på KrF gir du din stemme til et varmere samfunn bygget på kristne verdier: Menneskeverd - retten til et verdig liv for alle. Nestekjærlighet - radikal omsorg for og solidaritet med våre medmennesker. Forvalteransvaret - miljøforvaltning til beste for også kommende generasjoner, og rettferdig forvaltning av verdens ressurser.

2 Levende sentrum i en grønn bygd Stor vekst i regionen kombinert med miljøhensyn tilsier at kommunen må konsentrere sine utbyggingsområder og tettsteder, - ikke spre, slik tendensen har vært. Rotnes må utvikles til et tydelig og attraktivt kommunesentrum. I de nærmeste planperiodene (15-30 år) må det meste av kommunens boligbygging, næringsutvikling, ny handel og service skje på Rotnes Sør. På denne måten utvikles Rotnes Sør til et mangfoldig og attraktivt sentrumsområde med en egen identitet. Å fullføre byggingen av kirke, kulturhus og bibliotek i Rådhuskvartalet. At sentrumsplanen realiseres og 80% av veksten kanaliseres til sentrum for å sikre rask utvikling av mangeartet og trivelig småby-lignende tettsted de neste årene. Kvadraturen på Mo bygges ut først, og arealene i retning åsen bak rådhuset utnyttes som boligområde. På lengre sikt bør sentrum omfatte arealet fra Dam til Esso og fra Nitelva til Mostua for å sikre utvidelsesmuligheter for idrettsanlegg, næring og sentrumsnære boliger Å legge om nåværende RV4-trase i en sløyfe øst for sentrum for å gi plass til sentrumsutvidelse må. Innfartsparkering og kollektivtermial etableres ved Rådhuskvartalet snarest. Det båndlegges arealer for fremtidig Rv.4 forbi Rotnes i tunnel. Å innføre positive virkemidler for å redusere parkeringsbehovet ved Rådhuset. Maskinparken flyttes til et bedre egnet sted. Å sikre en trivelig sentrumsutikling på Mo, tilrettelegge for sentrums-integrerte arbeidsplasser og næringsliv. Konsentrert utbygging vil være bra kulturelt, sosialt og er klimavennlig. Å forsterke satsningen på trafikksikkerhet ved å følge opp ny trafikksikkerhetsplan med budsjettmiddler og forskuttere reguleringsplaner for gang&sykkel-veier. Det haster med tiltak langs Svartkruttveien og jernbanekrysning mellom Tumyrhaugen og Sørli. Å støtte tiltak som kan øke identiteten for Nittedal og livskvaliteten for innbyggerne. Å sørge for at det praktiseres åpenhet i forvaltningen og at treparts-samarbeidet videreutvikles. Å fortsette utviklingen av Døgnåpent ditalt Rådhus og selvbetjente løsninger på hjemmesiden. Å investere i fremtidsrettede IKT-systemer for å tilrettelegge for god service og attraktive arbeidsplasser. At lokaldemokratiet videreutvikles og nærhetsprinsippet prioriteres Å bevare Nittedal som egen kommune. Basert på oppgavene kommunene er forespeilet å få ansvar for fremover tror vi dette er den beste løsningen i kommunereformen. Nittedal Kommune har solid økonomi og nødvendig kompetanse til å produsere gode tjenester. Identitetsbyggende sentrumsutvikling og lokalpolitisk engasjement er viktige forutsettninger for utvikling av sterkere identitet, tilhørighet og samhold i bygda. Å opprettholde legevakt, brannstasjon og lennsmannskontor i Nittedal.

3 Nittedal må føre en ansvarlig boligpolitikk KrF mener vi trenger større variasjon i boligtilbudet. Behovet for flere leiligheter og mer konsentrert boligbygging er økende. Boligtilbudet kan differensieres mellom sentrumsområdet og tettstedenes/kommunens ytterområder, og det må bygges tett rundt kollektivknutepunkter. Ungdommer, familier i etableringsfasen, og seniorer har ulike behov og preferanser. Attraktive boliger tilrettelagt for pensjonister er viktig for å hindre utflytting. At sosial boligbygging vektlegges. Husbankens hjelpemidler må tas i bruk på en god måte. Å ta ibruk Leie-til-eie -konseptet for å hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet. Randaberg-modellen vurderes for å sikre rimelige førstehjemsboliger for unge Nittedøler med lav egenkapital. At det bygges boliger tilsvarende en årlig befolkningsvekst på mellom 1.5 og 2 prosent. At det i sentrum og sentrumsnære områder bygges i hovedsak leiligheter og/eller mer konsentrert bolig-bebyggelse. I Hakadal og dels i Søndre bør den varierte boligtypen videreføres. At det i nye boligområder etableres store og sammenhengende uteområder for aktivitet og rekreasjon. Områdene skal være trafikksikre og fungere som gode møteplasser i nærmiljøet. Å sikre enkel og god byggesaksbehandling og oppfølging. Forenklet regelverk og moderniserte reguleringsplaner bidrar til mindre byråkrati, lavere byggesaksgebyrer, kortere saksbehandingstid, og mindre ulovlighetsoppfølging. Å sikre en skånsom fortetting som er til minst mulig sjenanse for etablerte bomiljø. Å holde eiendomsskatten på et moderat nivå. Kommunen må bli mer attraktiv for moderne arbeidsplasser Nittedal kommune har en rik handels- og industritradisjon. For å sikre arbeidsplassene, må næringslivet få gode rammebetingelser. Vi må skape en kommune med kultur, mangfold og opplevelser som tiltrekker seg mennesker med kompetanse og arbeidslyst. Næringslivet og bedriftene er hjertet i lokalsamfunnet. At søndagen behodes som en hviledag En aktiv næringspolitikk som gir langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, som bl.a. attraktive og byggeklare næringstomter i kommunen. At næringsutviklingen i årene fremover konsentreres om Mo (Rotnes Sør). Hakadal og Hagan (Søndre) må ha tilstrekkelig utbygging til at eksisterende servicetilbud opprettholdes. Å utvikle sentrum til et attraktivt og pulserende handelssenter for å redusere handelslekkasjen. At det fokuseres på å tilrettelegge for arbeidsplasser med lett tilgjengelighet til kollektivtransport. At det tilrettelegges for nystartede bedrifter. Kontorhotell og inkubator-felleskap bør etableres. Å tilby fulle stillinger og vurdere fleksible turnusordninger, og sørge for at kommunen er en attraktiv arbeidsplass for å tiltrekke essensiell kompetanse. Å videreutvikle det regionale næringssamarbeidet på en måte som skaper lokal involvering.. At det etableres flere av miljøvennlige bedrifter, og at det etableres flere kunnskapsbedrifter i sentrum.. At næringsmiddel-miljøet i Søndre Nittedal videreutvikles og markedsføres. Samarbeid med utdanningsinstitusjoner etableres. Å sikre sunn økonomi til gode fellesskapsløsninger og gode lokale velferdsordninger. At det legges til rette for nyskapende og bærekraftig landbruk og et aktivt skogbruk, og at de gode Inn på tunet tilbudene videreføres. Å etablere prøveordning med trening i arbeidstiden for ansatt-grupper med helse-utfordringer. Å legge til rette for flere lærlingeplasser. 1 lærlingeplass pr 1000 innbyggere er et realistisk mål om kommunens enheter og de største bedriftene tar ansvar. Å videreutvikle vikarpoolen innenfor helse&omsorg og vurdere å etablere tilsvarende for skolesektoren.

4 Et godt sted å vokse opp for alle For mange oppleves oppvekstmiljøet i Nittedal som trygt og godt, et kjenne tegn ved kommunen som må videreføres. Men miljøet i Nittedal er ikke en like perfekt ramme for alle barna og all ungdom. Vi ønsker å satse betydelige ressurser på barn og unge. Et særlig ansvar har samfunnet for de barna som av forskjellige grunner må påta seg en for stor omsorgsrolle i familien. Rusmidler, psykiske problemer og omsorgssvikt kan ofte hemme barns utvikling. I slike tilfeller må et velutviklet offentlig apparat gi nødvendig støtte. Vi vil legge til rette for at ungdom skal få tilbud som gjør Nittedal til et attraktivt sted å være på fritiden. KrF er stolte over å fått fullt flertall for sitt forslag om døgnåpent selvbetjent bibliotek. I perioden vil KrF arbeide for: At skolekapasiteten bygges ut i tråd med boligbygging og økt elevtall. Fremtidig skolestruktur i Hakadal vurderes i lys av endret befolkningsmønster. KrF vektlegger nærskole-prinsippet for særlig de yngste elevene, og ønsker å begrense behove for skoleskyss. At skolen prioriterer den enkelte elevs læringsutbytte ved økte ressurser og individuell oppfølging. For at Nittedal skal ha en god lærerdekning må lærertettheten økes særlig i småskolen. At det banebrytende tidlig innsats arbeidet mot alvorlig skolefravær videreutvikles. Etablere mentorordning for nye lærere. At søskenmoderasjon i barnehage og SFO beregnes samlet. Det bør tilbys halv dagsplass i SFO for de som behøver kun morgen eller kun ettermiddag) At skole og SFO arbeider tett sammen under felles ledelse, og at det blir økte ressurser til kompetanseutvikling og sikre minimums standard i SFO. At suksessen med å la idrettslag, kulturforeninger og frivillige organisasjoner få mulighet til å integrere sine aktiviteter med SFO videreføres slik at SFO tilbyr meningsfylt aktivitet. Dette er et viktig bidrag for å avhjelpe tidsklemma som mange småbarnsforeldre opplever. At vi opprettholder et robust barnevern. Barnevernet skal være preget av samarbeid og tverrfaglighet. Det er viktig at de barna som trenger barnevernet blir oppdaget og at det settes inn tiltak tidlig. At det opprettholdes en høy barnehagedekning og sikres et variert tilbud med god kvalitet. At videreutdanning og godt rekruteringsarbeidet prioriteres for å øke pedagogtettheten. At det innføres et mer fleksibelt opptakssystem. At flere helsesøstre og sosionomer/sosiallærere/psykolog tilknyttes skolene. De er viktige for å styrke barns psykiske helse og forhindre mobbing. Dette vil frigjøre tid som lærere kan bruke på undervisning. At fokuset på mobbing opprettholdes, og at det bør opprettes et mobbeombud i Akershus. At det legges tilrette for at ungdom kan møtes i rusfrie miljøer, velfungerende tiltak må gis gode rammehvilkår At det fysiske miljøet og den estetiske dimensjonen gis større plass i barn og unges hverdag (bomiljø, skolemiljøet, læring). At foreldre med funksjonshemmede barn har en kontaktperson som følger dem aktivt opp. At kulturskoletilbudet og biblioteket styrkes, spesielt tilbudet for barn og unge. At fysisk aktivitet prioriteres høyere i skolehverdagen. At foreldreringer etableres for å skape gode nettverk og møteplasser At lærerne gis moderne IKT-verktøy for å effektivisere arbeidshverdagen. Det er viktig at lærerne er gode digitale rollemodeller. At undervisningstilbudet tiltrettelegges ift elevenes individuelle forutsettninger og læremønster. Noen elever trenger større teoretiske utfordringer, noen lærer mer gjennom praktiske fag, og noen gjennom kreative fag. På ungdomstrinnet bør det gis tilbud både om fag på videregående nivå og utplassering i bedrifter slik at alle elever gis utfordringer og mestringsfølelse. At prosjektet Vi bryr oss må videreføres, og at ressursene til utekontakten opprettholdes på et godt nivå. Å støtte formidlingen av vår kristne kulturarv

5 Frivilligheten er limet i lokalsamfunnet Det frivillige arbeidet innen kultur, idrett, friluftsliv, ungdomsarbeid, religiøse og humanitære organisasjoner er helt uvurderlig for lokalsamfunnet og enkeltmenneskers livskvalitet. KrF har de siste periodene vært en pådriver for å bedre organsiasjonenes økonomiske rammevilkår og oppnådde flertall for vårt forslag om gratis halleie. Nytt kulturhus vil gi kulturlivet et realt løft og legge forholdene til rette for et mangfoldig lokalt tilbud. I perioden vil KrF arbeide for: Å videreføre ordningen med gratis leie av haller og kommunale bygg til frivillige lag for barn og unge. Å sikre at det frivillige og kommunale ungdomsarbeidet, som eksempelvis Pluss, tilføres nødvendige ressurser. Å opprette et sosialpolitisk frivillighetsregnskap. Å sikre gode arbeidsvilkår for kirken, andre tros- og livssynssamfunn, og kultur og idrettsgrupper. Å sikre godt vedlikehold av kirker, gravsteder og idrettsanlegg. Å videreføre det gode samarbeidet med idrettsrådet, Frini og Kulturrådet Å opprettholde bærekraftige korps, orkester og band-miljøer Å utvikle Kulturhuset som generator for et allsidig kulturliv. Å sikre driftsmidler til kulturhuset slik at lokale lag sikres god og rimelig tilgang Å utvikle Frivillighetssentralens potensiale i hele kommunen. At det utredes ulike former for aktivitetskort som gir barn i lavinntektsfamilier bedre mulighet til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Idrett, Natur og Friluftsliv er alfa og omega for god folkehelse I perioden vil KrF arbeide for: At det opparbeides tursti/sykkelvei/lysløype langs Nitelva fra Rotnes til Slattum bru og videre til Skedsmo. At det etableres tursti langs elva øst for Rådhuset, og at denne forlenges til en rundløype rundt sentrumskjærnen langs Ørfiskebekken. Å sørge for avtaler med grunneiere langs elva, og samarbeide med friluftslivs-organisasjonene ift trasévalg, merking og skilting. Å skjerme viktige turområder som Berger skog fra utbygging bl.a. ved å arbeide for innlemmelse av i Marka. Å etablere tilstrekkelig utfartsparkering og god tilgang til turstier/langrensløyper. Støtte arbeid med rydding og merking av stier, skilting, og utsettning av benker. Å legge til rette for at ingen skal bo mer enn 500m unna merket sti. Skiløyper og turløyper forlenges inn i boligområdene. Planlagte stier må innarbeides i kommunens planverk. Videreføre samarbeidet med friluftslivsorganisasjonene Å gjøre Pilgrimsleden kjent og til en attraktiv tur-og refleksjonsled Å holde svømmehallene åpne i høst og vinterferiene. Å realisere anleggsplanen for idrett og friluftsliv - denne gir oss oversikt over det helhetlige anleggsbehovet. Nye anlegg for idrett og kultur prioriteres av de frivilige organisasjonene, men lokaliseres på steder som gir størst merverdi for lokalsamfunnet. o Legge til rette for videreutvikling av Varingskollen og Skiskyte-stadion på Sagerud o Avsette areal for arena i sentrum. Vurdere etterspørselen for ishall og fotballhall. o Flerbrukshall ved Slattum er viktig både for skolen og turntilbudet. o Ulverud og flere barneskoler i bygda sliter med små gymsaler. Etablering av flere rimelige haller må vurderes. Ballbinger og utvendige flerbruksflater tilsvarende ved Li skole ønskes flere steder. o Legge til rette for etablering av tidsriktige klubbhus.

6 En verdig alderdom med meningsfylt hverdag Nittedal KrF ønsker å være talsparti for en god og helhetlig eldreomsorg. Eldre skal behandles med respekt, oppleve en verdig omsorg og føle trygghet. Mange eldre mennesker er friske og ønsker å være aktive deltagere i samfunnet. KrF vil ha en aktiv seniorpolitikk for aktive seniorer og en målrettet satsing på kvalitet i omsorgen for syke eldre. Eldre mennesker skal oppleve at det å bli gammel er trygt, inkluderende og en viktig del av livet. Norge går imot en lang eldrebølge og dette må forberedes godt, også i Nittedal. At alle skal ha mulighet for å få den nødvendige hjelp og omsorg i sitt bomiljø. Legge til rette for at innbyggerne kan feire 100år i eget hjem Å planlegge for et nødvendig utbygging av eldreomsorgstilbudet så antallet avlastnings, rehabiliterings, og langtidssplasser kan økes i takt med behovet. 12 nye plasser bygges i 2015/16 og tas i bruk når behov. At omsorgsboliger, eldresenter, helse og aktivitetssenter, etc., må plasseres sentralt i forhold til forretninger, kafeer og kollektivknutepunkt. Det må snarest sikres tomtearealer til et fremtidsrettet eldreomsorgstilbud nært nye Nittedal sentrum. At de hjemmebaserte tjenestene utbygges, ved å etablere gode baser på Døli og Skytta, samt en sentral base på Rotnes. At det er tilstrekkelig plasser for demente. Vi vil videreutvikle demenskollektivet på Skytta og vurdere etablering av demens-landsby i samarbeid med tilstøtende kommuner. Å opprettholde lokal kjøkkendrift på Skytta og Døli. Å videreføre samarbeidet med venneforeningene på sykehjemmene. At alle offentlige bygg tilrettelegges for eldre og funksjonshemmede. At det legges til rette for at ektepar får dobbeltrom på institusjonen om de ønsker det At de ansatte på bygdas sykehjem gjør en fantastisk innsats for bygdas eldre og gjør mye for å fylle deres hverdag med innhold og ekte livsglede. Nittedal KrF ønsker å anerkjenne dette arbeidet ved å bidra til at sykehjemmene blir sertifisert som "livsgledesykehjem". At det legges til rette for at sykehjemsbeboerne får kontakt med dyr for å øke livskvaliteten Å legge til rette for at eldre får delta i fysisk aktivitet og friluftsliv At implementering av ny velverdsteknologi har høy prioritet At det etableres flere lokalebusser. En ringbuss mellom Skytta, Mo, Gnisten og Døhli vurderes etabler for å lette hverdagen for besøkende til institusjonene.

7 Et godt helsetilbud for alle er udiskutabelt Kampen for menneskeverdet har stått sentralt gjennom hele KrFs historie. Alle innbyggere skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester. Kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg skal utgjøre kjerneverdiene i helsetjenestene. KrF ønsker vern om menneskelivet fra unnfangelse til naturlig død. Dette standpunktet forplikter, spesielt med tanke på mennesker med funksjonshemming. Funksjonshemmede skal kunne delta i samfunnet på like vilkår som funksjonsfriske. At fokus på god Folkehelse opprettholdes. Dette gir livskvalitet og er lønnsomt for samfunnet på sikt. At forebyggende helsearbeid prioriteres fremfor behandling der det er mulig. Viktig at alt helsepersonell har fokus på dette, og de kostnader dette medfører vil man spare inn seinere. At det vurderes å opprette et palliativt team for å legge til rette for at alvorlig syke kan tilbringe sin siste dager hjemme om de ønsker det. At barn og unge gis en trygg oppvekst ved å styrke foreldrerollen. Nittedal Krf ønsker å utvikle Vi bryr oss, slik at foreldrene blir ei viktig målgruppe som kan tilbys kurs som styrker familiene. Å opprettholde en ressurssterk Utekontakt og PPT-tjeneste, og videreutvikle støttekontakt-tjenesten og BPA (brukerstyrt personlig assistent) for å sikre tilpasset hjelp. Å forebygge samlivsbrudd særlig av hensyn til barna. Barnas rolle ved samlivsbrudd bør styrkes. At det etableres et Helsehus for å samle kompetansemiljøer og forenkle hverdagen for syke innbyggere. Å videreutvikle og forsterke helsetilbudet til ungdommer med tilstrekkelig antall helsesøstre. Å opprettholde prosjekt-stillingen som ungdomskoordinator i Nittedal som koordinerer tilbudene til ungdom som trenger ekstra oppfølging. Å følge tett opp samhandlingsreformen, og sørge for tilstrekkelig mottakskapasitet for utskrivningsklare pasienter. Å samarbeide med friluftslivsorganisasjonene for å oppnå de nasjonale målsetningene om at alle har minst 30 minutters fysisk aktivitet hver dag. At yngre pleietrengende sikres et godt og verdig omsorgstilbud enten hjemme eller i egnet institusjon/bofellesskap. Å opprettholde et godt tilbud i regionen til de som trenger plass på krisesenter, og vurdere å øke den økonomiske støtten ved behov. At Miljøhuset Gnisten videreutvikles for å gi et tilbud til de som trenger det. At vold i nære relasjoner forebygges aktivt og at arbeidet for god psykisk helse styrkes så selvdrap forebygges. Å holde høyt fokus på tidlig intervensjon ift alvorlig sykefravær. Sikre god hjelp til barn og ungdom som sliter med psykiske plager. Å samle helsestasjonen, barneværnet, PPT og famile-kontoret i Familiens hus i sentrum. Styrke Friskvern-arbeidet,viderutvikle Grønn Resept og tilbudet på Solli aktivitetssenter. At Aker sykehus blir reåpnet som lokalsykehus for Groruddalen og Nittedal.

8 Innflyttere er en viktig ressurs for Nittedal Nittedal KrF har i inneværende periode vært drivkraften til at kommunen tar i mot flyktninger. Et mangfoldig og flerkulturelt samfunn er en berikelse for vårt lokalmiljø, samtidig som dette medfører utfordringer på noen områder. Verdens ressurser er ulikt fordelt. Større rettferdighet forutsetter omfattende strukturelle, økonomiske og politiske endringer. Løsningene er ikke primært et lokalt ansvar, men vi kan vise solidaritet ved å hjelpe folk i nød. Å opprette et integreringsutvalg bestående av politikere, innbyggere, lag og foreninger som kan være et dialogforum for integrering mellom nittedøler med ulik (opprinnelig) nasjonalitet, religioner, livssyn og kulturer. At innvandrere må få en grunnleggende god språkopplæring og opplæring i hvordan det er å bo i Norge og i Nittedal. At det er tilstrekkelig antall barnehageplasser for dem som trenger norskopplæring. Slik kan både voksne og barn lettere bli integrert. At det tilrettelegges for hospitering i lokale bedrifter. Alle må tilbys å delta i praktisk arbeid parallelt med teoretisk opplæring. At dagens fadderordning for innvandrere skal videreutvikles. Etablere nettverksgrupper At det frivillige Nittedal stimuleres til å drive aktivt integreringsarbeid. Den enkelte flyktning kan etter eget ønske bli adoptert av en forening, kor, idrettsklubb el.l. for mer kontinuerlig fellesskap, nettverksbygging. Å fortsette å ta imot kvoteflyktninger og aktivt inkludere nye innflyttere. Et godt tilbud av norskkurs og nettverksgrupper er viktig. At mottak av flyktninger videreføres på et høyt nivå. Nittedal må ta sin del av ansvaret og ta imot minst 30 flyktninger årlig i tillegg til familiegjenforening.

9 Utfordringene er globale men vi må ta lokalt ansvar for miljøet Miljøbegrepet er et mangfoldig begrep. Det handler om å redusere CO2 utslipp, forvalte naturresursene fornuftig, redusere belastningene fra trafikken (støy og utslipp), en god forvaltning av Marka og å bevare det grønne dalføret. God miljøpolitikk er å tilrettelegge gode grøntområder for opphold og aktivitet i bomiljøene og bruk/vern av Nitelva. Det handler også om en bærekraftig energibruk i bygningsmassen og tilrettelegging for tøffere klimatiske forhold. Kulturminnevern sorterer også under miljø. Det er en nær sammenheng mellom globale miljøproblemer og lokalpolitikk. KrF mener at mye av den lokale miljøpolitikken ligger i å tilrettelegge for et konsentrert utbyggingsmønster som bidrar til en mer effektiv energibruk og mindre transportbehov. At dyrka mark vernes utenom nye Nittedal sentrum. Å fokusere på et konsentrert utbyggingsmønster med vekt på nærhet til kollektivtransporttilbud i tråd med nasjonale føringer. Å videreutvikle Gjøvikbanen gjennom etablering av flere krysningsspor, lengre stasjoner, bedre signalanlegg og nye togsett. Det haster å forbedre rushtids-kapasiteten fra Nittedal stasjon, særlig om vinteren skaper mange innstilte tog store utfordringer. bedre parkeringskapasiteten ved togstasjonene Å oppmuntre til økt gjenbruk ved å legge til rette for loppemarkeder, bruktmesser og videreutvikle bruktbutikken på Gnisten. At kommunen stimulerer til aktivt kulturminnevern og har et aktivt forhold til kulturminneplanen. At det prioriteres å benytte kortreist mat og Fairtrade-produkter At avtalen om overføring av kloakken til NRA gjennomføres så de lokale utdaterte renseanleggene kan nedlegges, At kravene i EUs vanndirektiv oppfylles og Nitelva oppnår bade-kvalitet før At det etableres tilstrekkelig ladestasjoner for el-biler og sykler på innfarts og utfartsparkeringsplasser, kommunale bygg, næringsbygg og nye boligprosjekter. At det legges til rette for forsøk med hydrogenbiler ved etablering av tankestasjon og sikres godt tilbud av bio-drivstoff. At det årlig legges frem et klimaregnskap for kommunen. At alle kommunale virksomheter miljøfyrtårnsertifiseres. At det settes av tilstrekkelige budsjettmidler til å iverksette tiltakene i kommunens nye klima og energiplan. At kommunen opprettholder et høyt nivå på kriseberedskapen og har oppdaterte katastrofeplaner. At artsmangfoldet dokumenteres og ivaretas At Nittedal Kommune kjøper klimakvoter som dekker CO2-utslipp ifm jobbreiser Vi trenger en visjon for morgendagens samferdselsløsninger At T-banen forlenges fra Vestli til Gjelleråsen/Hagan. Når Romeriksbanen forleges til Ahus, Lillestrøm og videre til høyskolene på Kjeller, bør banene knyttes sammen ved å danne en ring via handelsområdet på Olavsgård og næringsmiljøet på Lahaugmoen. At Rv4 legges i en sløyfe rundt sentrum og at det båndlegges areal for en fremtidig tunell under Rotnes. At løp 2 i Hagan-tunellen snarest etableres, samt at trafikkutfordringene på Gjelleråsen løses. At kollektivtilbudet bygges ut med terminal i sentrum, matebuss også i Hakadal, og direktebuss til Lillestrøm/Kjeller/Ahus og Gardermoen. At Nittedal søker deltakelse i forsøksprosjekt hvor arbeidsgivere kan gi gratis skattefritt månedskort til sine arbeidstakere- At det planlegges stasjoner på Nittedalsbanen både i Søndre Nittedal og i Sentrum At det snarest etableres flere innfartsparkeringsplasser ved kollektivterminal ved Rådhuset og ved trafikk-knutepunkter At det etableres vær-sikker sykkelparkering ved viktige bussholdeplasser, togstasjoner, offentlige bygg og handelssentre. At det legges til rette for sykkelhotell på strategiske steder hvor det tilbys service, sykkelutleie, evt. i kombinasjon med kioskdrift.

10

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Kommunevalgprogrammet 2015-2019 NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 KrF vil være stemmen til de som trenger det mest, enten det er de minste, de eldre, eller sårbare grupper som trenger talspersoner. Menneskeverd i sentrum 1. KrF vil

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer