Politisk Program Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF"

Transkript

1 Politisk Program Nittedal KrF Verdigrunnlag Vi i Nittedal KrF baserer våre valg på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Politikken bygger på menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. KrF tror at det gode samfunn skapes i samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter, privat og frivillig virksomhet. KrF er det eneste partiet som har menneskeverdet som ideologisk utgangspunkt. KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle KrF mener at «godt for barna - godt for alle» er en viktig rettesnor, og legger vekt på at eldre er enkeltmennesker. Lokalsamfunnet Nittedal trenger innsats fra en aktiv og engasjert frivillig sektor som gis gode og fleksible rammer. Det offentliges ansvar for fellesskapsløsninger må balanseres med individuell frihet og rom for markedskreftene. Sentrumsparti Som sentrumsparti er vi ofte på vippen, og som brobygger erfarer KrF ofte at våre forslag trekker de politiske hovedstrømningene i avgjørende retninger. Din stemme kan bli den avgjørende slik at vi kan fortsette å jobbe for at Nittedal styres og utvikles på en måte som er nyskapende og bærekraftig. Ved å stemme på KrF gir du din stemme til et varmere samfunn bygget på kristne verdier: Menneskeverd - retten til et verdig liv for alle. Nestekjærlighet - radikal omsorg for og solidaritet med våre medmennesker. Forvalteransvaret - miljøforvaltning til beste for også kommende generasjoner, og rettferdig forvaltning av verdens ressurser.

2 Levende sentrum i en grønn bygd Stor vekst i regionen kombinert med miljøhensyn tilsier at kommunen må konsentrere sine utbyggingsområder og tettsteder, - ikke spre, slik tendensen har vært. Rotnes må utvikles til et tydelig og attraktivt kommunesentrum. I de nærmeste planperiodene (15-30 år) må det meste av kommunens boligbygging, næringsutvikling, ny handel og service skje på Rotnes Sør. På denne måten utvikles Rotnes Sør til et mangfoldig og attraktivt sentrumsområde med en egen identitet. Å fullføre byggingen av kirke, kulturhus og bibliotek i Rådhuskvartalet. At sentrumsplanen realiseres og 80% av veksten kanaliseres til sentrum for å sikre rask utvikling av mangeartet og trivelig småby-lignende tettsted de neste årene. Kvadraturen på Mo bygges ut først, og arealene i retning åsen bak rådhuset utnyttes som boligområde. På lengre sikt bør sentrum omfatte arealet fra Dam til Esso og fra Nitelva til Mostua for å sikre utvidelsesmuligheter for idrettsanlegg, næring og sentrumsnære boliger Å legge om nåværende RV4-trase i en sløyfe øst for sentrum for å gi plass til sentrumsutvidelse må. Innfartsparkering og kollektivtermial etableres ved Rådhuskvartalet snarest. Det båndlegges arealer for fremtidig Rv.4 forbi Rotnes i tunnel. Å innføre positive virkemidler for å redusere parkeringsbehovet ved Rådhuset. Maskinparken flyttes til et bedre egnet sted. Å sikre en trivelig sentrumsutikling på Mo, tilrettelegge for sentrums-integrerte arbeidsplasser og næringsliv. Konsentrert utbygging vil være bra kulturelt, sosialt og er klimavennlig. Å forsterke satsningen på trafikksikkerhet ved å følge opp ny trafikksikkerhetsplan med budsjettmiddler og forskuttere reguleringsplaner for gang&sykkel-veier. Det haster med tiltak langs Svartkruttveien og jernbanekrysning mellom Tumyrhaugen og Sørli. Å støtte tiltak som kan øke identiteten for Nittedal og livskvaliteten for innbyggerne. Å sørge for at det praktiseres åpenhet i forvaltningen og at treparts-samarbeidet videreutvikles. Å fortsette utviklingen av Døgnåpent ditalt Rådhus og selvbetjente løsninger på hjemmesiden. Å investere i fremtidsrettede IKT-systemer for å tilrettelegge for god service og attraktive arbeidsplasser. At lokaldemokratiet videreutvikles og nærhetsprinsippet prioriteres Å bevare Nittedal som egen kommune. Basert på oppgavene kommunene er forespeilet å få ansvar for fremover tror vi dette er den beste løsningen i kommunereformen. Nittedal Kommune har solid økonomi og nødvendig kompetanse til å produsere gode tjenester. Identitetsbyggende sentrumsutvikling og lokalpolitisk engasjement er viktige forutsettninger for utvikling av sterkere identitet, tilhørighet og samhold i bygda. Å opprettholde legevakt, brannstasjon og lennsmannskontor i Nittedal.

3 Nittedal må føre en ansvarlig boligpolitikk KrF mener vi trenger større variasjon i boligtilbudet. Behovet for flere leiligheter og mer konsentrert boligbygging er økende. Boligtilbudet kan differensieres mellom sentrumsområdet og tettstedenes/kommunens ytterområder, og det må bygges tett rundt kollektivknutepunkter. Ungdommer, familier i etableringsfasen, og seniorer har ulike behov og preferanser. Attraktive boliger tilrettelagt for pensjonister er viktig for å hindre utflytting. At sosial boligbygging vektlegges. Husbankens hjelpemidler må tas i bruk på en god måte. Å ta ibruk Leie-til-eie -konseptet for å hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet. Randaberg-modellen vurderes for å sikre rimelige førstehjemsboliger for unge Nittedøler med lav egenkapital. At det bygges boliger tilsvarende en årlig befolkningsvekst på mellom 1.5 og 2 prosent. At det i sentrum og sentrumsnære områder bygges i hovedsak leiligheter og/eller mer konsentrert bolig-bebyggelse. I Hakadal og dels i Søndre bør den varierte boligtypen videreføres. At det i nye boligområder etableres store og sammenhengende uteområder for aktivitet og rekreasjon. Områdene skal være trafikksikre og fungere som gode møteplasser i nærmiljøet. Å sikre enkel og god byggesaksbehandling og oppfølging. Forenklet regelverk og moderniserte reguleringsplaner bidrar til mindre byråkrati, lavere byggesaksgebyrer, kortere saksbehandingstid, og mindre ulovlighetsoppfølging. Å sikre en skånsom fortetting som er til minst mulig sjenanse for etablerte bomiljø. Å holde eiendomsskatten på et moderat nivå. Kommunen må bli mer attraktiv for moderne arbeidsplasser Nittedal kommune har en rik handels- og industritradisjon. For å sikre arbeidsplassene, må næringslivet få gode rammebetingelser. Vi må skape en kommune med kultur, mangfold og opplevelser som tiltrekker seg mennesker med kompetanse og arbeidslyst. Næringslivet og bedriftene er hjertet i lokalsamfunnet. At søndagen behodes som en hviledag En aktiv næringspolitikk som gir langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, som bl.a. attraktive og byggeklare næringstomter i kommunen. At næringsutviklingen i årene fremover konsentreres om Mo (Rotnes Sør). Hakadal og Hagan (Søndre) må ha tilstrekkelig utbygging til at eksisterende servicetilbud opprettholdes. Å utvikle sentrum til et attraktivt og pulserende handelssenter for å redusere handelslekkasjen. At det fokuseres på å tilrettelegge for arbeidsplasser med lett tilgjengelighet til kollektivtransport. At det tilrettelegges for nystartede bedrifter. Kontorhotell og inkubator-felleskap bør etableres. Å tilby fulle stillinger og vurdere fleksible turnusordninger, og sørge for at kommunen er en attraktiv arbeidsplass for å tiltrekke essensiell kompetanse. Å videreutvikle det regionale næringssamarbeidet på en måte som skaper lokal involvering.. At det etableres flere av miljøvennlige bedrifter, og at det etableres flere kunnskapsbedrifter i sentrum.. At næringsmiddel-miljøet i Søndre Nittedal videreutvikles og markedsføres. Samarbeid med utdanningsinstitusjoner etableres. Å sikre sunn økonomi til gode fellesskapsløsninger og gode lokale velferdsordninger. At det legges til rette for nyskapende og bærekraftig landbruk og et aktivt skogbruk, og at de gode Inn på tunet tilbudene videreføres. Å etablere prøveordning med trening i arbeidstiden for ansatt-grupper med helse-utfordringer. Å legge til rette for flere lærlingeplasser. 1 lærlingeplass pr 1000 innbyggere er et realistisk mål om kommunens enheter og de største bedriftene tar ansvar. Å videreutvikle vikarpoolen innenfor helse&omsorg og vurdere å etablere tilsvarende for skolesektoren.

4 Et godt sted å vokse opp for alle For mange oppleves oppvekstmiljøet i Nittedal som trygt og godt, et kjenne tegn ved kommunen som må videreføres. Men miljøet i Nittedal er ikke en like perfekt ramme for alle barna og all ungdom. Vi ønsker å satse betydelige ressurser på barn og unge. Et særlig ansvar har samfunnet for de barna som av forskjellige grunner må påta seg en for stor omsorgsrolle i familien. Rusmidler, psykiske problemer og omsorgssvikt kan ofte hemme barns utvikling. I slike tilfeller må et velutviklet offentlig apparat gi nødvendig støtte. Vi vil legge til rette for at ungdom skal få tilbud som gjør Nittedal til et attraktivt sted å være på fritiden. KrF er stolte over å fått fullt flertall for sitt forslag om døgnåpent selvbetjent bibliotek. I perioden vil KrF arbeide for: At skolekapasiteten bygges ut i tråd med boligbygging og økt elevtall. Fremtidig skolestruktur i Hakadal vurderes i lys av endret befolkningsmønster. KrF vektlegger nærskole-prinsippet for særlig de yngste elevene, og ønsker å begrense behove for skoleskyss. At skolen prioriterer den enkelte elevs læringsutbytte ved økte ressurser og individuell oppfølging. For at Nittedal skal ha en god lærerdekning må lærertettheten økes særlig i småskolen. At det banebrytende tidlig innsats arbeidet mot alvorlig skolefravær videreutvikles. Etablere mentorordning for nye lærere. At søskenmoderasjon i barnehage og SFO beregnes samlet. Det bør tilbys halv dagsplass i SFO for de som behøver kun morgen eller kun ettermiddag) At skole og SFO arbeider tett sammen under felles ledelse, og at det blir økte ressurser til kompetanseutvikling og sikre minimums standard i SFO. At suksessen med å la idrettslag, kulturforeninger og frivillige organisasjoner få mulighet til å integrere sine aktiviteter med SFO videreføres slik at SFO tilbyr meningsfylt aktivitet. Dette er et viktig bidrag for å avhjelpe tidsklemma som mange småbarnsforeldre opplever. At vi opprettholder et robust barnevern. Barnevernet skal være preget av samarbeid og tverrfaglighet. Det er viktig at de barna som trenger barnevernet blir oppdaget og at det settes inn tiltak tidlig. At det opprettholdes en høy barnehagedekning og sikres et variert tilbud med god kvalitet. At videreutdanning og godt rekruteringsarbeidet prioriteres for å øke pedagogtettheten. At det innføres et mer fleksibelt opptakssystem. At flere helsesøstre og sosionomer/sosiallærere/psykolog tilknyttes skolene. De er viktige for å styrke barns psykiske helse og forhindre mobbing. Dette vil frigjøre tid som lærere kan bruke på undervisning. At fokuset på mobbing opprettholdes, og at det bør opprettes et mobbeombud i Akershus. At det legges tilrette for at ungdom kan møtes i rusfrie miljøer, velfungerende tiltak må gis gode rammehvilkår At det fysiske miljøet og den estetiske dimensjonen gis større plass i barn og unges hverdag (bomiljø, skolemiljøet, læring). At foreldre med funksjonshemmede barn har en kontaktperson som følger dem aktivt opp. At kulturskoletilbudet og biblioteket styrkes, spesielt tilbudet for barn og unge. At fysisk aktivitet prioriteres høyere i skolehverdagen. At foreldreringer etableres for å skape gode nettverk og møteplasser At lærerne gis moderne IKT-verktøy for å effektivisere arbeidshverdagen. Det er viktig at lærerne er gode digitale rollemodeller. At undervisningstilbudet tiltrettelegges ift elevenes individuelle forutsettninger og læremønster. Noen elever trenger større teoretiske utfordringer, noen lærer mer gjennom praktiske fag, og noen gjennom kreative fag. På ungdomstrinnet bør det gis tilbud både om fag på videregående nivå og utplassering i bedrifter slik at alle elever gis utfordringer og mestringsfølelse. At prosjektet Vi bryr oss må videreføres, og at ressursene til utekontakten opprettholdes på et godt nivå. Å støtte formidlingen av vår kristne kulturarv

5 Frivilligheten er limet i lokalsamfunnet Det frivillige arbeidet innen kultur, idrett, friluftsliv, ungdomsarbeid, religiøse og humanitære organisasjoner er helt uvurderlig for lokalsamfunnet og enkeltmenneskers livskvalitet. KrF har de siste periodene vært en pådriver for å bedre organsiasjonenes økonomiske rammevilkår og oppnådde flertall for vårt forslag om gratis halleie. Nytt kulturhus vil gi kulturlivet et realt løft og legge forholdene til rette for et mangfoldig lokalt tilbud. I perioden vil KrF arbeide for: Å videreføre ordningen med gratis leie av haller og kommunale bygg til frivillige lag for barn og unge. Å sikre at det frivillige og kommunale ungdomsarbeidet, som eksempelvis Pluss, tilføres nødvendige ressurser. Å opprette et sosialpolitisk frivillighetsregnskap. Å sikre gode arbeidsvilkår for kirken, andre tros- og livssynssamfunn, og kultur og idrettsgrupper. Å sikre godt vedlikehold av kirker, gravsteder og idrettsanlegg. Å videreføre det gode samarbeidet med idrettsrådet, Frini og Kulturrådet Å opprettholde bærekraftige korps, orkester og band-miljøer Å utvikle Kulturhuset som generator for et allsidig kulturliv. Å sikre driftsmidler til kulturhuset slik at lokale lag sikres god og rimelig tilgang Å utvikle Frivillighetssentralens potensiale i hele kommunen. At det utredes ulike former for aktivitetskort som gir barn i lavinntektsfamilier bedre mulighet til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Idrett, Natur og Friluftsliv er alfa og omega for god folkehelse I perioden vil KrF arbeide for: At det opparbeides tursti/sykkelvei/lysløype langs Nitelva fra Rotnes til Slattum bru og videre til Skedsmo. At det etableres tursti langs elva øst for Rådhuset, og at denne forlenges til en rundløype rundt sentrumskjærnen langs Ørfiskebekken. Å sørge for avtaler med grunneiere langs elva, og samarbeide med friluftslivs-organisasjonene ift trasévalg, merking og skilting. Å skjerme viktige turområder som Berger skog fra utbygging bl.a. ved å arbeide for innlemmelse av i Marka. Å etablere tilstrekkelig utfartsparkering og god tilgang til turstier/langrensløyper. Støtte arbeid med rydding og merking av stier, skilting, og utsettning av benker. Å legge til rette for at ingen skal bo mer enn 500m unna merket sti. Skiløyper og turløyper forlenges inn i boligområdene. Planlagte stier må innarbeides i kommunens planverk. Videreføre samarbeidet med friluftslivsorganisasjonene Å gjøre Pilgrimsleden kjent og til en attraktiv tur-og refleksjonsled Å holde svømmehallene åpne i høst og vinterferiene. Å realisere anleggsplanen for idrett og friluftsliv - denne gir oss oversikt over det helhetlige anleggsbehovet. Nye anlegg for idrett og kultur prioriteres av de frivilige organisasjonene, men lokaliseres på steder som gir størst merverdi for lokalsamfunnet. o Legge til rette for videreutvikling av Varingskollen og Skiskyte-stadion på Sagerud o Avsette areal for arena i sentrum. Vurdere etterspørselen for ishall og fotballhall. o Flerbrukshall ved Slattum er viktig både for skolen og turntilbudet. o Ulverud og flere barneskoler i bygda sliter med små gymsaler. Etablering av flere rimelige haller må vurderes. Ballbinger og utvendige flerbruksflater tilsvarende ved Li skole ønskes flere steder. o Legge til rette for etablering av tidsriktige klubbhus.

6 En verdig alderdom med meningsfylt hverdag Nittedal KrF ønsker å være talsparti for en god og helhetlig eldreomsorg. Eldre skal behandles med respekt, oppleve en verdig omsorg og føle trygghet. Mange eldre mennesker er friske og ønsker å være aktive deltagere i samfunnet. KrF vil ha en aktiv seniorpolitikk for aktive seniorer og en målrettet satsing på kvalitet i omsorgen for syke eldre. Eldre mennesker skal oppleve at det å bli gammel er trygt, inkluderende og en viktig del av livet. Norge går imot en lang eldrebølge og dette må forberedes godt, også i Nittedal. At alle skal ha mulighet for å få den nødvendige hjelp og omsorg i sitt bomiljø. Legge til rette for at innbyggerne kan feire 100år i eget hjem Å planlegge for et nødvendig utbygging av eldreomsorgstilbudet så antallet avlastnings, rehabiliterings, og langtidssplasser kan økes i takt med behovet. 12 nye plasser bygges i 2015/16 og tas i bruk når behov. At omsorgsboliger, eldresenter, helse og aktivitetssenter, etc., må plasseres sentralt i forhold til forretninger, kafeer og kollektivknutepunkt. Det må snarest sikres tomtearealer til et fremtidsrettet eldreomsorgstilbud nært nye Nittedal sentrum. At de hjemmebaserte tjenestene utbygges, ved å etablere gode baser på Døli og Skytta, samt en sentral base på Rotnes. At det er tilstrekkelig plasser for demente. Vi vil videreutvikle demenskollektivet på Skytta og vurdere etablering av demens-landsby i samarbeid med tilstøtende kommuner. Å opprettholde lokal kjøkkendrift på Skytta og Døli. Å videreføre samarbeidet med venneforeningene på sykehjemmene. At alle offentlige bygg tilrettelegges for eldre og funksjonshemmede. At det legges til rette for at ektepar får dobbeltrom på institusjonen om de ønsker det At de ansatte på bygdas sykehjem gjør en fantastisk innsats for bygdas eldre og gjør mye for å fylle deres hverdag med innhold og ekte livsglede. Nittedal KrF ønsker å anerkjenne dette arbeidet ved å bidra til at sykehjemmene blir sertifisert som "livsgledesykehjem". At det legges til rette for at sykehjemsbeboerne får kontakt med dyr for å øke livskvaliteten Å legge til rette for at eldre får delta i fysisk aktivitet og friluftsliv At implementering av ny velverdsteknologi har høy prioritet At det etableres flere lokalebusser. En ringbuss mellom Skytta, Mo, Gnisten og Døhli vurderes etabler for å lette hverdagen for besøkende til institusjonene.

7 Et godt helsetilbud for alle er udiskutabelt Kampen for menneskeverdet har stått sentralt gjennom hele KrFs historie. Alle innbyggere skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester. Kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg skal utgjøre kjerneverdiene i helsetjenestene. KrF ønsker vern om menneskelivet fra unnfangelse til naturlig død. Dette standpunktet forplikter, spesielt med tanke på mennesker med funksjonshemming. Funksjonshemmede skal kunne delta i samfunnet på like vilkår som funksjonsfriske. At fokus på god Folkehelse opprettholdes. Dette gir livskvalitet og er lønnsomt for samfunnet på sikt. At forebyggende helsearbeid prioriteres fremfor behandling der det er mulig. Viktig at alt helsepersonell har fokus på dette, og de kostnader dette medfører vil man spare inn seinere. At det vurderes å opprette et palliativt team for å legge til rette for at alvorlig syke kan tilbringe sin siste dager hjemme om de ønsker det. At barn og unge gis en trygg oppvekst ved å styrke foreldrerollen. Nittedal Krf ønsker å utvikle Vi bryr oss, slik at foreldrene blir ei viktig målgruppe som kan tilbys kurs som styrker familiene. Å opprettholde en ressurssterk Utekontakt og PPT-tjeneste, og videreutvikle støttekontakt-tjenesten og BPA (brukerstyrt personlig assistent) for å sikre tilpasset hjelp. Å forebygge samlivsbrudd særlig av hensyn til barna. Barnas rolle ved samlivsbrudd bør styrkes. At det etableres et Helsehus for å samle kompetansemiljøer og forenkle hverdagen for syke innbyggere. Å videreutvikle og forsterke helsetilbudet til ungdommer med tilstrekkelig antall helsesøstre. Å opprettholde prosjekt-stillingen som ungdomskoordinator i Nittedal som koordinerer tilbudene til ungdom som trenger ekstra oppfølging. Å følge tett opp samhandlingsreformen, og sørge for tilstrekkelig mottakskapasitet for utskrivningsklare pasienter. Å samarbeide med friluftslivsorganisasjonene for å oppnå de nasjonale målsetningene om at alle har minst 30 minutters fysisk aktivitet hver dag. At yngre pleietrengende sikres et godt og verdig omsorgstilbud enten hjemme eller i egnet institusjon/bofellesskap. Å opprettholde et godt tilbud i regionen til de som trenger plass på krisesenter, og vurdere å øke den økonomiske støtten ved behov. At Miljøhuset Gnisten videreutvikles for å gi et tilbud til de som trenger det. At vold i nære relasjoner forebygges aktivt og at arbeidet for god psykisk helse styrkes så selvdrap forebygges. Å holde høyt fokus på tidlig intervensjon ift alvorlig sykefravær. Sikre god hjelp til barn og ungdom som sliter med psykiske plager. Å samle helsestasjonen, barneværnet, PPT og famile-kontoret i Familiens hus i sentrum. Styrke Friskvern-arbeidet,viderutvikle Grønn Resept og tilbudet på Solli aktivitetssenter. At Aker sykehus blir reåpnet som lokalsykehus for Groruddalen og Nittedal.

8 Innflyttere er en viktig ressurs for Nittedal Nittedal KrF har i inneværende periode vært drivkraften til at kommunen tar i mot flyktninger. Et mangfoldig og flerkulturelt samfunn er en berikelse for vårt lokalmiljø, samtidig som dette medfører utfordringer på noen områder. Verdens ressurser er ulikt fordelt. Større rettferdighet forutsetter omfattende strukturelle, økonomiske og politiske endringer. Løsningene er ikke primært et lokalt ansvar, men vi kan vise solidaritet ved å hjelpe folk i nød. Å opprette et integreringsutvalg bestående av politikere, innbyggere, lag og foreninger som kan være et dialogforum for integrering mellom nittedøler med ulik (opprinnelig) nasjonalitet, religioner, livssyn og kulturer. At innvandrere må få en grunnleggende god språkopplæring og opplæring i hvordan det er å bo i Norge og i Nittedal. At det er tilstrekkelig antall barnehageplasser for dem som trenger norskopplæring. Slik kan både voksne og barn lettere bli integrert. At det tilrettelegges for hospitering i lokale bedrifter. Alle må tilbys å delta i praktisk arbeid parallelt med teoretisk opplæring. At dagens fadderordning for innvandrere skal videreutvikles. Etablere nettverksgrupper At det frivillige Nittedal stimuleres til å drive aktivt integreringsarbeid. Den enkelte flyktning kan etter eget ønske bli adoptert av en forening, kor, idrettsklubb el.l. for mer kontinuerlig fellesskap, nettverksbygging. Å fortsette å ta imot kvoteflyktninger og aktivt inkludere nye innflyttere. Et godt tilbud av norskkurs og nettverksgrupper er viktig. At mottak av flyktninger videreføres på et høyt nivå. Nittedal må ta sin del av ansvaret og ta imot minst 30 flyktninger årlig i tillegg til familiegjenforening.

9 Utfordringene er globale men vi må ta lokalt ansvar for miljøet Miljøbegrepet er et mangfoldig begrep. Det handler om å redusere CO2 utslipp, forvalte naturresursene fornuftig, redusere belastningene fra trafikken (støy og utslipp), en god forvaltning av Marka og å bevare det grønne dalføret. God miljøpolitikk er å tilrettelegge gode grøntområder for opphold og aktivitet i bomiljøene og bruk/vern av Nitelva. Det handler også om en bærekraftig energibruk i bygningsmassen og tilrettelegging for tøffere klimatiske forhold. Kulturminnevern sorterer også under miljø. Det er en nær sammenheng mellom globale miljøproblemer og lokalpolitikk. KrF mener at mye av den lokale miljøpolitikken ligger i å tilrettelegge for et konsentrert utbyggingsmønster som bidrar til en mer effektiv energibruk og mindre transportbehov. At dyrka mark vernes utenom nye Nittedal sentrum. Å fokusere på et konsentrert utbyggingsmønster med vekt på nærhet til kollektivtransporttilbud i tråd med nasjonale føringer. Å videreutvikle Gjøvikbanen gjennom etablering av flere krysningsspor, lengre stasjoner, bedre signalanlegg og nye togsett. Det haster å forbedre rushtids-kapasiteten fra Nittedal stasjon, særlig om vinteren skaper mange innstilte tog store utfordringer. bedre parkeringskapasiteten ved togstasjonene Å oppmuntre til økt gjenbruk ved å legge til rette for loppemarkeder, bruktmesser og videreutvikle bruktbutikken på Gnisten. At kommunen stimulerer til aktivt kulturminnevern og har et aktivt forhold til kulturminneplanen. At det prioriteres å benytte kortreist mat og Fairtrade-produkter At avtalen om overføring av kloakken til NRA gjennomføres så de lokale utdaterte renseanleggene kan nedlegges, At kravene i EUs vanndirektiv oppfylles og Nitelva oppnår bade-kvalitet før At det etableres tilstrekkelig ladestasjoner for el-biler og sykler på innfarts og utfartsparkeringsplasser, kommunale bygg, næringsbygg og nye boligprosjekter. At det legges til rette for forsøk med hydrogenbiler ved etablering av tankestasjon og sikres godt tilbud av bio-drivstoff. At det årlig legges frem et klimaregnskap for kommunen. At alle kommunale virksomheter miljøfyrtårnsertifiseres. At det settes av tilstrekkelige budsjettmidler til å iverksette tiltakene i kommunens nye klima og energiplan. At kommunen opprettholder et høyt nivå på kriseberedskapen og har oppdaterte katastrofeplaner. At artsmangfoldet dokumenteres og ivaretas At Nittedal Kommune kjøper klimakvoter som dekker CO2-utslipp ifm jobbreiser Vi trenger en visjon for morgendagens samferdselsløsninger At T-banen forlenges fra Vestli til Gjelleråsen/Hagan. Når Romeriksbanen forleges til Ahus, Lillestrøm og videre til høyskolene på Kjeller, bør banene knyttes sammen ved å danne en ring via handelsområdet på Olavsgård og næringsmiljøet på Lahaugmoen. At Rv4 legges i en sløyfe rundt sentrum og at det båndlegges areal for en fremtidig tunell under Rotnes. At løp 2 i Hagan-tunellen snarest etableres, samt at trafikkutfordringene på Gjelleråsen løses. At kollektivtilbudet bygges ut med terminal i sentrum, matebuss også i Hakadal, og direktebuss til Lillestrøm/Kjeller/Ahus og Gardermoen. At Nittedal søker deltakelse i forsøksprosjekt hvor arbeidsgivere kan gi gratis skattefritt månedskort til sine arbeidstakere- At det planlegges stasjoner på Nittedalsbanen både i Søndre Nittedal og i Sentrum At det snarest etableres flere innfartsparkeringsplasser ved kollektivterminal ved Rådhuset og ved trafikk-knutepunkter At det etableres vær-sikker sykkelparkering ved viktige bussholdeplasser, togstasjoner, offentlige bygg og handelssentre. At det legges til rette for sykkelhotell på strategiske steder hvor det tilbys service, sykkelutleie, evt. i kombinasjon med kioskdrift.

10

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Nesna Arbeiderparti Program

Nesna Arbeiderparti Program Nesna Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Nesna Arbeiderparti Kommunevalget 2011 INNLEDNING Nesna AP ønsker at Nesna skal være en god og trygg kommune å bo i, og vil legge til rette for at alle skal få et

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015 Ås Senterparti Program til kommunevalget 2015 Ås kommunes framtid; «Ta hele kommunen i bruk» Kommunens hovedoppgave er å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud for alle behov og alle aldersgrupper. Det

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien Politisk program 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019 1. Familien Familien er samfunnets grunnleggende enhet, og den viktigste arena for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Den

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 Hovtun, Klokkarstua. Hurum har en flott beliggenhet, nydelig natur og store muligheter.

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Valgprogram for Ås KrF 2015-2019

Valgprogram for Ås KrF 2015-2019 Valgprogram for Ås KrF 2015-2019 Innledning Kristelig Folkeparti er et sentrumsparti. Målet vårt er å skape et godt samfunn for hvert enkelt menneske. Partiets politikk bygger på de kristne grunnverdiene

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer