Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF Familien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien"

Transkript

1 Politisk program 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF Familien Familien er samfunnets grunnleggende enhet, og den viktigste arena for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Den skal være en trygg ramme rundt barns oppvekst, og lokalsamfunnet har derfor et særlig ansvar for å legge til rette for, ta vare på og beskytte familien. Et lokalsamfunn som fanger opp barn og unge som ikke opplever en god oppvekst. Vi ønsker et barnevern med god faglig kompetanse og tilstrekkelige økonomiske ressurser. Styrking av helsestasjoner og barnehager/skoler slik at disse institusjonene har mulighet for å avdekke behov for hjelp i en tidlig fase. Tilbud om gratis samlivskurs. Etablering av Familiens hus i Stjørdal kommune, der ulike tjenestetilbud til familien er samlet i et felles bygg. Styrking av rusfrie aktivitetstilbud for ungdommen i kommunen Økt fokus på fosterforeldrenes viktige rolle i barnevernsarbeidet. Å styrke arbeidet for god psykisk helse blant barn og unge. 2. Barnehage og skole KrF vil ha barnehager og skoler som er basert på grunnleggende kristne verdier. De skal tilby et positivt læringsmiljø, og konkrete tiltak mot alle former for mobbing skal ha høy

2 prioritet. Det er en forutsetning for læring og personlig vekst at alle barn trives og er trygge i barnehager og skoler. Et fleksibelt barnehagetilbud som er tilpasset familiens behov. Et godt og variert barnehagetilbud. Dette inkludere både offentlige og private barnehager, samt familiebarnehager. Funksjonelle og gode skoler og barnehager Gode moderasjonsordninger for de som har barn både i barnehager og skolefritidsordning, slik at familier med behov ikke velger bort tilbudene av økonomiske årsaker. En kommunal kontantstøtte til foreldre med små barn som ikke har rett til barnehageplass. Tilstrekkelig voksentetthet og gode arbeidsforhold som bidrar til et godt pedagogisk og faglig tilbud til elevene. En gjennomgang av skolestrukturen i kommunen. Med målsetting om en fleksibel skolestruktur Styrking av den pedagogisk/psykologiske- og skolehelsetjenesten i skolene. Innføring av alkolås i skolebussene. 3. Kultur og idrett KrF mener at kunst, kultur og idrett er grunnleggende for vår livskvalitet. Kristendommen har vært og er den sterkeste kulturbærer i det norske samfunnet. Vi ønsker et samfunn som investerer i ikke-materielle verdier, og som legger til rette for at den enkelte får mulighet til å utvikle det kreative og skapende i seg. Et mangfoldig og bredt kultur- og idrettstilbud i Stjørdal. Utvikle aktivitetene og tilbudene knyttet til Kimen kulturhus til beste for alle kommunens innbyggere. Gode arbeidsvilkår for frivillige lag og foreninger, blant annet gjennom økonomiske støtteordninger. Fortsatt støtte til Frivillighetssentralen. Bidra til at kulturskolen får gode arbeidsforhold 4. Vår kristne kultuarv Norge har en tusenårig kristen tradisjon som har preget vårt samfunn frem til i dag. Det er viktig for KrF at også de åndelige verdiene blir ivaretatt i den politiske hverdagen.

3 Selvstendige og gode arbeidsvilkår for både Den norske kirke, ulike kirkesamfunn og frivillige kristne organisasjoner i Stjørdal. Dette må komme til syne i kommunens budsjetter og praktiske politikk. Den kristne kulturarven blir tydelig gjennom bruk av kristen symbolikk i det offentlige rom. Åpenhet, dialog og gjensidig respekt i møte med ulike religioner, livssyn og kulturer. 5. Helse og omsorg Samhandlingsreformen øker kommunenes rolle og oppgaver knyttet til det å gi et godt helsetilbud til befolkningen. Krf vil bidra til at Stjørdals innbyggere tilbys et godt og kvalitetssikret helse- og omsorgstilbud. Ha fokus på hele mennesket. Legge til rette for at alle som trenger behandling og oppfølging, skal få den hjelpen de trenger, når de trenger det gjennom ulike tjenester kommunen skal tilby. Å opprettholde et godt forebyggende rusarbeid, samtidig som kommunen tilbyr hjelp gjennom oppfølgingstjenesten til de som allerede har utviklet et rusproblem. Delta aktivt i arbeidet med å utvikle et fremtidig omsorgstilbud for eldre i Stjørdal gjennom HELSE Krf vil arbeide for å samle flere helsetjenester under samme tak. Ordningen med omsorgslønn for familier som selv utfører omsorgstjenester må forbedres. Tilrettelegging av et avlastningstilbud for familier som trenger avlastning. Bruk av idèelle organisasjoner som viktige samarbeidspartnere innen helse og omsorg. Å legge til rette for hensiktsmessige boformer for pleie og omsorgstrengende i eget hjem eller på institusjon. 6. Bosetting Med det press som er på sentrumssonen i Stjørdal, er det viktig at kommunen er en pådriver og tilrettelegger for bosetting i de tre kommunedelene Skatval, Hegra og Lånke gjennom å avsette areal til større boligfelt, grendefelt og spredt boligbygging. KrF vil samtidig arbeide for et pulserende, aktivt og familievennlig sentrum der barn, unge og eldre trives.

4 Et overordnet mål er at det alltid skal finnes tomte- og botilbud i hele kommunen, og den enkelte boligsøker bør i størst mulig grad selv få velge hvor de vil bo. Målet om 60% boligbygging i sentrum og 40% i resten av kommunen opprettholdes. Kommunen viderefører ordningen der det inngås utbyggingsavtaler med private og offentlige utbyggere for delfinansisering av infrastruktur. Økt samarbeid mellom kommunen og private utbyggere ved utarbeidelse av områdeplaner. Ny sentrumsplan med bl.a nye byggehøyder forseres. Legge til rette for at ressurssvake grupper og unge får et akseptabelt boligtilbud. Boligpolitikken i kommunen underlegges plan- og bygningslovens krav om universell utforming. Legge til rette for at generasjonene i størst mulig grad kan bo sammen der dette er ønskelig. En balansert utvikling av kommunen og at det alltid er et naturlig forhold mellom bosettingen og all infrastruktur. Dette krever at det til enhver tid foreligger oppdaterte behovsberegninger for barnehager, skoler og annen infrastruktur. 7. Miljø I miljøpolitikken må vi tenke globalt og handle lokalt. KrF arbeider for å ta vare på «uberørt» natur og verne om dyrket jord i kommunens arealdisponering. KrF vil gå inn for at det utredes en ordning med erstatningsareal dersom dyrket jord nedbygges. En god miljøprofil der energiøkonomisering er i fokus ved alle nybygg i kommunen. Her bør kommunens ansatte ha en rådgivende funksjon. Kulturlandskapet bevares i størst mulig grad, og områder med sjeldent plante- og dyreliv vernes. Strandsonen skal ikke nedbygges og privatiseres ytterligere, men i økt grad gjøres tilgjengelig for allmennheten. Badeplassene i kommunen bør sikres, og Stjørdal sentrumsområde mot sjøen må underlegges en samlet utredning og vurdering. Dette inkluderer bedre fasiliteter, bedre vei og parkeringsplasser. Utredning av alternativ plassering av «gassanlegget» på Stjørdal havn. Stjørdalselva og andre vassdrag i kommunen skal skjermes for tiltak som påvirker livet i vannet på en negativ måte. Utbygging av et godt lokalbusstilbud som kan bidra til redusert bruk av privatbil. Miljøvennlig kommunal bilpark Likeverdige og gode ladeplasser for el-biler

5 8. Næringsliv Målet for næringspolitikken er å legge til rette for et lønnsomt og verdiskapende næringsliv som forvalter våre naturressurser, energi og kompetanse på en ansvarlig måte. Gode vilkår for vekst for både nåværende og fremtidig næringsliv, og gjennom dette sikre trygge arbeidsplasser. Avsetting og klargjøring av nye næringsarealer, og næringsutviklingen skal skje i hele kommunen. Landbruket skal gis best mulig utviklingsmuligheter. Stjørdal bør utnytte sin rolle som vertskommune for sivil luftfart og forsvaret på en måte som tjener partene og kommunen best mulig. Arealer som eventuelt frigis av forsvaret bør overtas av kommunen. I den grad kommunen har økonomisk mulighet må kommunen benytte sin forkjøpsrett for å sikre seg disse arealer. Næringsavdelingen i kommunen må til enhver tid ha tilstrekkelige personalressurser. Positiv til områdeplan på Frigården. Arbeide for å finne et hensiktsmessig messeområde 9. Kommunal forvaltning KrF vil arbeide for at de verdier kommunen har i form av bygninger, arealer, infrastruktur m.v. blir tatt godt vare på, og videreutviklet på en forsvarlig måte. Dette betinger at det til enhver tid er tilstrekkelige ressurser både økonomisk og personellmessig til slik forvaltning. Tilstrekkelige personalressurser til å sikre en god plan-, regulerings- og byggesaksbehandling. Arbeide for å minke byråkratiet God service overfor publikum, bla. gjennom et forsvarlig nivå på saksbehandlingstiden. Stjørdal Brann- og feiervesen må videreutvikles i takt med den forventede vekst i kommunen. Utredning av tomt for ny brannstasjon i arbeidet med ny sentrumsplan. Fokus på en samlokalisering av ulike helsetjenester, deribladt DMS, legevakt og ambulanse. Nåværende brannstasjonstomt avsettes på sikt til andre formål. Kommunens lånegjeld holdes på et så lavt nivå som mulig, og kommunens fond skal forvaltes på en forsvarlig måte.

6 KrF har som primært standpunkt at kommunens økonomiske utfordringer skal løses uten innføring av eiendomsskatt. Stjørdal kommune skal være en god arbeidsplass der de ansatte opplever seg verdsatt. Det blir viktig å stimulere til en meningsfull arbeidsdag, samt legge til rette for en god seniorpolitikk i kommunen. 10. Veger og transport KrF mener at det er viktig at byggingen av nye veger i kommunen fortsetter, og at vedlikehold av kommunale veger trinnvis må løftes opp på et akseptabelt nivå. Dette vil bedre fremkommeligheten og øke trafikksikkerheten. Et bedret kollektivtilbud og sikre gang- og sykkelveger. Fullføre bygging av ny «Hovedveg øst» fra rundkjøring på E14 til Finnmyra. Arbeidet med å få realisert «Hovedveg sør» må videreføres pga beredskap Bygging av flere gang- og sykkelveger, samt øke belysningen på slike veier. Gjennomføring av omlegging av fylkesvegen ved Værnes kirke og Stjørdal Museum. Større fokus på trafikksikkerhet, og bevilgning av tilstrekkelige midler til tiltak i henhold til Handlingsplanen for trafikksikkerhetsarbeid. God og fremdtidsrettet parkeringsdekning i Stjørdal. For å kunne nå dette målet må behovet for parkeringsavgift i sentrum drøftes. Må tilstrebe en lik ordning mellom offentlige og private parkeringsareal. Parkeringsforholdene ved Stjørdal stasjon bedres gjennom en ny reguleringsplan. Kommunen bør i dette arbeidet samarbeide med alle berørte grunneiere. En overordnet målsetting er å vedta en plan til beste for Stjørdals innbyggere. Undergang under jernbanesporene ved Stjørdal stasjon utredes. Opprettholde Hell stasjon som knutepunkt mellom Trønderbanen og Meråkerbanen, og i tillegg gi gode muligheter for å betjene lokalbefolkningen og næringslivet på Hell og Stjørdal sør for øvrig. At Ringveien får direkte adkomst fra E14

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag Vi i Nittedal KrF baserer våre valg på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Politikken bygger på menneskeverd, nestekjærlighet

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 KrF vil være stemmen til de som trenger det mest, enten det er de minste, de eldre, eller sårbare grupper som trenger talspersoner. Menneskeverd i sentrum 1. KrF vil

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Arendal den grønne byen ved det blå havet.

Arendal den grønne byen ved det blå havet. Utkast Forslag program 0-0-0 Utkast Forslag til program Arendal Venstre 0-0 Arendal den grønne byen ved det blå havet. 0 I politikken er partienes arbeidsform ofte like viktig som standpunkter i enkeltsaker.

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Program 2015-2019 Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden 2015-2019... 1 Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole...

Detaljer

Aust-Agder Kristelig Folkeparti Program 2015-2019

Aust-Agder Kristelig Folkeparti Program 2015-2019 Aust-Agder Kristelig Folkeparti Program 2015-2019 Aust-Agder Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, forvalteransvaret og nestekjærlighetstanken. Dette innebærer at alle

Detaljer

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Innhold GRUNNSYN... 3 NÆRINGSBYEN BERGEN...4 Hav- og kystnæringene...4 Energinæringene...5 Kultur-

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer