STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Budsjett 2015 ARKIVSAK: 2015/1925 STYRESAK: 28/15 B STYREMØTE:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRESAK. DATO: 04.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Budsjett 2015 ARKIVSAK: 2015/1925 STYRESAK: 28/15 B STYREMØTE: 11.06."

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Budsjett 2015 ARKIVSAK: 2015/1925 STYRESAK: 28/15 B STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK 1. Budsjettet for 2015 er berekna med utgangspunkt i verksemdsoverdraging pr 1. november Budsjett 2015 blir sett opp med ei kostnadsramme på 77,6 millionar kroner (årsbasis) som inkludert pukkeleffekt av oppstartskostandar, gir eit berekna finansieringsbehov på 15,6 millionar kroner for 2015, av dette er 4,3 mill identifisert som oppstartskostnadar. 3. Styret i Helse Vest Innkjøp HF søkjer Helse Vest RHF om dekning av finansieringsbehovet på etableringsaktivitetar på 4,3 millonar kroner for 2015.

2 Oppsummering Med utgangspunkt i ei berekna årleg kostnadsramme på kr 77,6 mil, er finaniseringsbehovet for Helse Vest Innkjøp HF for 2015 bereka å være på 15,6 mill. Av dette er etableringskostnadar berekna til 4,3 mill kronar. Ein rår til at ein søkjer Helse Vest RHF om finansiering av oppstartskostnadane. Resterande beløp må finansierast mellom helseføretaka, Helse Vest IKT AS og Helse Vest RHF. Ein kjem tilbake med eigen sak om fordeling av denne finansieringa til hausten. Den årelege berekna kostnadsrammen er hefta med usikkerhet, mellom anna fordi ein har budsjettert lønskostandane ut frå gjennomsnittsbetraktningar, det er ikkje inngått avtale om kjøp av økonomi, rekneskap- og lønstenester med løns- og rekneskapssenteret i Helse Vest RHF det ikkje er inngått servicenivåavtalar med helseføretaka, det er ikkje inngått driftsvtale med Helse Vest IKT ein ikkje har underteikna kontraktar for leige av kontorareal i Bergen og Stavanger. For å styre føretaket sin gjennomføringsevne på ledernivå er det føreslått at 4 stillingar som seksjonsleiarar og ei stilling i stab blir besatt gjennom ekstern rekrutteringsprosess. Desse stillingane blir finansiert i tillegg til det stillingsgrunnlaget man har med seg fra virksomhetsoverdragelsen. Fakta Denne saka blir lagt fram fordi det er naudsynt å finna ut kva det vil kosta å drive Helse Vest Innkjøp HF i 2015, og korleis denne kostnaden skal finansierast. I arbeidet med framlegg til budsjett for 2015 har administrasjonen henta hjelp i arbeidet frå medarbeidarar i økonomi- og finansavdelinga i Helse Vest RHF. Ein har i nokon grad nytta budsjettal frå Helse Vest RHF som mal, fordi Helse Vest Innkjøp HF og Helse Vest RHF er nokonlunde jamnstore, knytt til tal medarbeidarar. Tala frå Helse Vest RHF er korrigert for RHFet sin konsernfunksjon. Ein har vidare samarbeida med administrasjonen i Helseforetakenes Innkjøpsservice HF (HINAS) for å sjå på komponentar frå deira budsjett som kan være relevante for Helse Vest Innkjøp HF. HINAS er noko mindre enn Helse Vest Innkjøp HF vil være i tal tilsette. Sidan Helse Vest Innkjøp HF er eit nystarta føretak, er det ikkje føresetnader frå tidlegare år å ta hensyn til i budsjettarbeidet. Ved oppstart tek ein i første omgang sikte på å sikre drifta av innkjøpstjenester på det nivået ein har hatt ved overdraging av verksemd. Utfordringa som mellom anna blei avdekka gjennom Orkidéprosjektet og nå seinast i rapport frå internrevisjonen i Helse Vest RHF, er at innkjøpsfunksjonen har hatt for få ressursar til å snu rundt den totale porteføljen av lokale og regionale avtalar. Over tid er det derfor naudsynt å fylle opp kapasitet «i botn» av selskapet. Som ein følgje av reglane for overdragning av verksemd vil løn og andre lønsrelaterte postar bli overført frå gamal til ny arbeidsgjevar. Medarbeidarane vil altså ta med seg alle dei rettar dei har opparbeid seg hos gamal arbeidsgivar, og rettar som er nedfelt i tariffavtalar og anna avtaleverk. Det øvrige driftskostnadane kan grupperast slik : Personalkostander o Reiser inkl diett og bilgodtgjersle o kurs/kompetanse o rekruttering o forsikring o velferdstiltak IKT kostnader 2

3 o leige av PC og desktoptenester o applikasjonstenester (driftsavtale med Helse vest IKT AS) o infrastruktur- og nettverkstenester Telefonikostnader o mobiltelefonar o internett tilsette Kjøpte tenester o økonomi, løns- og rekneskapstenester frå Løns- og rekneskapssenteret i Helse Vest RHF o konsulenttenester og juridiske tenester Lokaler o Husleige o Felleskostnader lokaler (reinhald etc) o Leige kontorutstyr Kontordrift o Porto o Møtekostnader o Kontingentar og abonnement o Kontorrekvisita o Trykksaker Avskrivningskostnader inventar og utstyr Talgrunnlaget i budsjettfremlegget er hefta med med usikkerhet, mellom anna fordi ein har budsjettert lønskostandane ut frå gjennomsnittsbetraktningar, det er ikkje inngått avtale om kjøp av økonomi, rekneskap- og lønstenester med løns- og rekneskapssenteret i Helse Vest RHF (LRS) det ikkje er inngått servicenivåavtalar med helseføretaka, det er ikkje inngått driftsvtale med Helse Vest IKT det er ikkje inngått kontraktar for leige av kontorareal i Bergen og Stavanger. Kva konsekvens servicenivå avtaler med helseføretaka vil ha på budsjettet er ikkje klart. Arbeidet med servicenivå avtalar må sjåast saman med arbeidet med budsjettet for Fordi Helse Vest innkjøp er eit lite helseføretak, tek ein ikkje sikte på å budsjettera på avdelingsnivå i første omgang. I avsnittet nedanfor er det knytt kommentarar til nokre av dei sentrale budsjettpostane. Tallbudsjett Konto Beskrivelse ÅRSBUDSJETT Oktober November Desember 5 Lønn (inkl pensjon) Kurs og kompetanse Rekrutteringskostnader Gaver til ansatte Yrkesskadeforsikring Kollektiv ulykke/gruppeliv Reiseforsikring

4 5930 Velferdstiltak Avskrivingskostnader Leie av lokaler IKT Infrastruktur leigd lokale Felleskostnad lokaler Leie kontorutstyr Kopimaskiner Inventar Kjøp av tenester LRS Konsulenttjenester/juridiske tj Nettverkstjeneste og desktopavgift Driftsavtale med Helse Vest IKT Kontorrekvisita Trykksaker Aviser, tidskrift, bøker Møtekostnader Telefoni prognose Telefoni, internett osv. ansatte Porto Bilgodtgjørelse Reisekostnad Diett Kontingent Styre og foretaksmøter TIL SAMMEN Kommentarar Løn Stillingane er gjennomsnittsbudsjettert med ein lønskostnad pr stilling på 1 million kroner (inkl avgifter, sosiale kostnader og pensjon). Denne metoden er nytta fordi ein i arbeidet med budsjettet ikkje har hatt tid og ressursar til å samle inn detaljerte lønnsopplysningar frå det einskilde helseføretak og analysert desse som grunnlag for budsjettarbeiet. Det er naturleg nok knytta risiko til slik gjennomsnittsbudsjettering. For budsjett 2016 må lønnsbudsjettet arbeidast ut meir detaljert. Kurs og kompetanse Budsjettposten er satt opp med utgangspunkt i at det kjem heilt nytt juridisk regelverk (lov og forskrift om offentlige anskaffelser) for offentlege innkjøp i Noreg frå 2016, og at det av den grunn er stort behov for opplæring og kurs innan dette området. Det vil innebære ein stor juridisk risiko for Helse Vest Innkjøp HF at medarbeidere ikke er godt opplært i det nye regelverket. Det er og trong for kompetansebygging knytt til arbeid med kategoribasert innkjøp, og rolla som kategorileiar, og rolla som avtaleforvaltar. Personalforsikring 4

5 Det er henta inn førebels tilbod på forsikringar frå forsikringsmeglar. Korrekte priser kan først hentast frå forsikringsselskapa når komplett liste over medarbeidarar (aldersprofil) ligg føre. Leige av lokaler Det er budsjettert med arealleige i Bergen på kr 1500/kvm, medan ein for Stavanger reknar 1600/kvm basert på aktuelle areal og tilbod. Det er trong for ca 600 m2 i Bergen noko mindre i Stavanger. Kjøp av økonomi, løns- og rekneskapstenester Det er lagt opp til at Helse Vest Innkjøp HF forutan løns- og rekneskapstenester også kjøpar økonomitenester (inkl. rapportering) frå løns- og rekneskapssenteret i Helse Vest RHF. Dette er ei ny teneste frå LRS, og LRS er ikkje klar med kalkyler for prising av denne tenesta. Ut frå berekna ressursomfang vil kostnaden for kjøp av økonomi, løns- og rekneskapstenester truleg være på omlag 2 mill kroner pr år. Konsulenttenester/juridiske tenester I eit oppstartsår vil det være behov for å kjøpe ymse kapasitet frå eksterne konsulenthus. Det er vidare truleg trong for budsjettere med eit beløp for kjøp av juridiske tenester. Nettverkstenester og desktopavgifter Frå Helse Vest IKT har ein fått pris på leige av PC og desktopavgift. Driftsavtale med Helse Vest IKT AS Basert på ei førebels vurdering av kva system (applikasjonar) Helse vest Innkjøp HF vil nytta, er det estimert ein kostnad for driftsavtalen med Helse vest IKT. Møtekostnader Helse Vest Innkjøp HF vil arrangere møter med både kundar (helseføretaka) og leverandørar. Kva gjeld møter med kundar tenkjer ein først og framst på møter med fagpersonell i samband med kategoriarbeid og anskaffingar. I regional prosjekt må nokre av desse fagfolka reise, og det kan være trong for leigde møterom. Telefoni Ein legg ikkje opp til at medarbeidarane har fasttelefon på kontoret, men at telefoniopplegget baserer seg på Lync og mobiltelefon. Reisekostnader Helse Vest Innkjøp skal operere langs heile Vestlandet. Sjølv med utstrakt bruk at Lync, ulike videoløysingar, og anna teknologi, som gjer at reisebehovet blir redusert, er det behov for at medarbeidarar reiser. Mange medarbeidarar vil ikkje få sin næraste leiar på same geografiske lokasjon som dei sjølv jobbar. Nokre medarbeidarar vil ha behov for reiser i samband med leverandørmøter og andre vil måtte reise i samband med nasjonale prosjekt innan innkjøpsområdet. Kontingentar mv Denne posten dekkjer mellom anna medlemskap i Grønt Punkt, Svanens Innkjøperklub og Initiativ for Etisk handel (IEH). Avskrivingskostnad Denne kostnaden er budsjettert med bakgrunn i planlagde investeringar i inventar og utstyr (kontormøblar og videokonferanserom i Bergen og Stavanger). 5

6 Finansieringsbehov oppstart Det er identifisert følgjande behov for finansiering av etableringskostnadar : Lønn Kurs Rekruttering Velferdstiltak LRS Konsulent Møtekostander Telefoni (seksjonsleiarar, AD og int. ressursar nytta for etablering) (opplæring seksjonsleiarar) (rekruttering AD) (kick off) (økonomi,- løns og rekneskapstenester) (ekstern konsulentbruk for etablering) (medarbeidarsamlingar etc) (flåtekjøp mobiltelefonar) SUM Ein tilrår at det blir søkt Helse Vest RHF om finansiering av desse etableringskostnadane. Investeringsbudsjett Investeringar er lagt inn med 1,65 mill. Dette gjeld kjøp av inventar/kontormøblar til kontorlokala i Bergen og Stavanger og kjøp og montering av videokonferanseutstyr dei same stadane. Investeringsobjekt Beløp som påløper i 2015 Mnd objektet tas i bruk Avskr år Avskr 2015 Kontormøbler November Videokonferanseutstyr November Infrastruktur lokaler November Ein rår til at det vert søkt om finansiering av investeringane i form av tilskudd frå Helse Vest RHF. Konklusjon Framlegget til budsjettet for 2015 er satt opp med liten grad av tryggleik for tala, fordi ein manglar kontraktar på ein del sentrale forhold. Likevel er det administrerande direktør si oppfatning av tala fer av ein slik karakter at dei kan nyttast som budsjett for 2015, og gjennom grunnlag for å identifisera behovet for finansiering av drifta i Administrerande direktør vil arbeide vidare med saka fram mot styremøtet, og det kan derfor komme framlegg om endringar i møtet. Forslag til vedtak 1. Budsjettet for 2015 er berekna med utgangspunkt i verksemdsoverdraging pr 1. november Budsjett 2015 blir sett opp med ei kostnadsramme på 77,6 millionar kroner (årsbasis) som inkludert pukkeleffekt av oppstartskostandar, gir eit berekna finansieringsbehov på 15,6 millionar kroner for 2015, av dette er 4,3 mill identifisert som oppstartskostnadar. 3. Styret i Helse Vest Innkjøp HF søkjer Helse Vest RHF om dekning av finansieringsbehovet på etableringsaktivitetar på 4,3 millonar kroner for

7 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Status etableringsaktivitetar ARKIVSAK: 2015/1925 STYRESAK: 29/15 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek saka til orientering. 7

8 Bakgrunn Styret ba i førre styremøte om at sak om statusrapportering blir litt endra, slik at ein rapporterer status meir likt det ein gjer i prosjektsamanheng i Helse Vest. Fakta I tråd med det som er nevnt ovanfor, blir denne saka utgreia gjennom ein presentasjon som ligg ved dette saksførelegget, kor ein mellom anna rapporterer status på aktivitetane med bruk av signala grønt, gult og raudt. Forslag til vedtak Styret tek saka til orientering. 8

9 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Status etableringsaktivitetar ARKIVSAK: 2015/1925 STYRESAK: 30/15 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek saka til orientering. 9

10 Bakgrunn I samband med etableringa av Helse Vest Innkjøp HF er det naudsynt å gå opp grenseflatar mellom nytt helseføretak og sjukehusforetaka (inkl Helse vest IKT og Sjukehusapoteka Vest), Fakta Eit prosjekt for å avklare grenseflater, roller og implementere prosessar frå program LIBRA er etablert. Prosjektet har førebels navnet «Implementeringsprosjektet HF». Ein vil i styremøtet gi en presentasjon av status i arbeidet med dette prosjektet Forslag til vedtak Styret tek saka til orientering. 10

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Etablering av innkjøpsføretak ved Administrerande direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen

Etablering av innkjøpsføretak ved Administrerande direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen 1 Samling for tillitsvalde og verneteneste i Helse Vest 16. 18. mars 2015 Etablering av innkjøpsføretak ved Administrerande direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen 2 TEMA Innleiing om Helse Vest Utfordringar

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans Kristian Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Utbyggingsprosjekt ved Haraldsplass

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF. Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013 A Styremøte 13.12.

Styresak. Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF. Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013 A Styremøte 13.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2013 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter.

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.01.2010 Sakhandsamar: Leif Johan Røthe Saka gjeld: Forprosjekt for nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin, BUSP, fase 1 Arkivsak

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet Forvaltningsrevisjonsrapport PROSJEKTBESKRIV ELSE FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS 2. RAPPORT Oppdrag for Kontrollutvalet IHR-rapport nr F-3/2010 Voss kommune Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013)

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013 Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Generelt om kvartalsrapporten Kvartalsrapportering bakgrunn Behovet for kontroll og informasjon er stort. M.a. har Kontrollutvalet

Detaljer