PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST INNKJØP HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST INNKJØP HF"

Transkript

1 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST INNKJØP HF STAD : Videomøte - Møterom, HVE, Falketind (Virtuelt nr: ) MØTETIDSPUNKT : , kl 16:00 17:30 DELTAKARAR FRÅ STYRET: Per Karlsen Styreleiar Eivind Hansen Nestleiar Berit Haaland Medlem Bjørn Munthe Medlem Jannicke Daae Tønjum Medlem Vidar Atle John Vie Varamedlem (fast møtande) FORFALL FRÅ STYRET Det var ingen forfall på møtet DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN Lars-Johan Frøyland, konstituert administrerande direktør SAKLISTE Sak 01/15 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02/15 O Konstituering av styret Sak 03/15 B Konstituering av administrerande direktør Sak 04/15 B Tilsettingsutval Sak 05/15 O Innskotskapital Sak 06/15 O Arbeid med budsjett 2015 Sak 07/15 O Status etableringsaktivitetar Sak 08/15 B Møteplan 2015 Sak 09/15 Eventuelt 1

2 Sak 01/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Vedtak (samrøystes) Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden Sak 02/15 KONSTITUERING AV STYRET Styreleiar orienterte kort om drøftingane styret i Helse Vest RHF gjorde i samband med etableringa av Helse Vest Innkjøp HF. Ein ønska ikkje eksternt styremedlem i styret i Helse Vest Innkjøp HF, og ein ba om at styret i føretaket skulle bli så lite som mogeleg. Vidare gjorde styret i Helse Vest RHF det klart at overordna strategi for innkjøpsfunksjonen i regionen skal godkjennast av RHF-styret. Kjøp av helsetjenester skal framleis skje frå Helse Vest RHF. Denne funksjonen blir ikkje flytta til Helse Vest Innkjøp HF. Vedtak (samrøystes) Styret blir konstituert i medhold av styresak 38/15 (Helse Vest RHF). Per Karlsen blir oppnemd som styreleiar og Eivind Hansen som nestleiar. Sak 03/15 KONSTITUERING AV ADMINISTRERANDE DIREKTØR Vedtak (samrøystes) Lars-Johan Frøyland konstitueres til administrerende direktør for Helse Vest Innkjøp HF inntil vidare. Sak 04/15 TILSETTINGSUTVAL Styreleiar gjorde rede for at Deplphi Consulting AS er vald som rekrutteringsfirma for hjelp i prosessen knytt til rekruttering av administrerande direktør. Valet av Delphi er gjort gjennom ein anbodsprosess. Dei konserntillitsvalde er spurt om dei ønskjer å ha ein representant i tilsettingsutvalet. Vedtak (samrøystes) I samband med rekruttering av administrerande direktør blir følgjande tilsettingsutval satt saman: Per Karlsen, leiar Eivind Hansen Hilde Christiansen Ein representant frå dei konserntillitsvalde om dei takkar ja 2

3 Sak 05/15 INNSKOTSKAPITAL Vedtak (samrøystes) Styret tek saka til orientering. Sak 06/15 ARBEID MED BUDSJETT FOR 2015 Saka vart drøfta. Modell for finansiering må på plass. Modellen må byggje på Orkidé-prosjektet sitt arbeid og anbefalinger. Det bør opp ein sak om finansieringsmodell for innkjøpsføretaket til direktørmøtet i Helse Vest, mellom anna for å drøfta fordelingseffaktar. Helse Vest Innkjøp HF bør ta initiativ til eit prosjekt for å avklara og etablera ein finansieringsmodell. Vedtak (samrøystes) Styret tek saka til orientering. Sak 07/15 STATUS ETABLERINGSAKTIVITETAR Konst. adm. direktør gjekk gjennom status i etableringsaktivitetane. Saka vart så drøfta. Det er viktig at kapasiteten no ikkje vert bygd ned. Kapasitet/ressursar må fyllast opp snarast råd og utan stans. Føretaket må ha nok kapasitet til å løyse oppgåvene sine. Ein må snarast råd få oversikt over ressursbehovet for føretaket. Vedtak (samrøystes) Styret tek saka til orientering. Sak 08/15 MØTEPLAN 2015 Vedtak (samrøystes) Helse Vest Innkjøp HF har styremøter etter følgjande møteplan for 2015 : 13. mai kl til stades, Bergen 11. juni kl til stades, Bergen 31. august kl video 1. oktober kl til stades, Bergen 18. november kl

4 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest Innkjøp HF DATO: FRÅ: Konstituert administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Administrerande direktør si orientering ARKIVSAK: 2015/1818 STYRESAK: 12/15 O STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek meldingane til orientering Munleg orientering i møtet 1. Medarbeidersamling 29. april Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav Forslag om endring i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver fra EU. Høyring regional helseberedskapsplan 3. Aktuelle høyringar 4

5 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Vedtekter for Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1818 STYRESAK: 13/15 O STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek saka og vedtektene til medvit. 5

6 Bakgrunn Vedtektene for Helse Vest Innkjøp blei fastsett under stiftelsesmøtet den 7. april Stiftaren, representert ved styret i Helse Vest RHF la til grunn at styret skal ha seks eigaroppnemde representantar, inkludert eit fast møtande varamedlem. Denne ordninga sikrar god kontinuitet i styrearbeidet ved forfall frå eit fast eigaroppnemnd styremedlem, fordi det fast møtande varamedlemmet møter i kvart styremøte. Eigar vil vurdere ei rotasjonsordning kva gjeld ordninga med fast møtande styremedlem. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek saka og vedtektene til medvit. 6

7 Vedtekter for Helse Vest Innkjøp HF Fastsett i stiftelsesmøte 7. april Namn 2 Eigar Helseføretaket sitt namn er Helse Vest Innkjøp HF Helse Vest Innkjøp HF skal eigast fullt ut av: Helse Vest RHF, org.nr Nådlandskroken Stavanger 3 Hovudkontor 4 Føremål Helse Vest Innkjøp HF har sitt hovudkontor i Bergen kommune. Helse Vest Innkjøp HF skal vere ein internleverandør for helseføretaka i Helse Vest, og skal leggje til rette for og bidra til gode anskaffingar, erfaringsoverføring, god ressursutnytting og ressurstilgang innan anskaffingar. Målet er å byggje eit profesjonelt og bærekraftig innkjøpsmiljø med god kvalitet i alle innkjøpsprosessar, som kan levere sine tenester til helseføretaka. Det er ein fagleg føresetnad at anskaffingar skal støtte seg på premissar og medverknad frå brukarane. Det kan og opnast for at andre RHF og private ideelle innan region vest kan slutte seg til avtalane. Helse Vest Innkjøp HF skal også vere ein ressurs for erfaringsoverføring og samarbeid på nasjonalt nivå. Eventuell endring av føremål skal bli godkjent av styret i Helse Vest RHF. 5 Verksemda til helseføretaket Helse Vest Innkjøp HF skal medverke til framtidsretta utvikling av anskaffingane i Helse Vest gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal vera ein ressursleverandør for helseføretaka og sektoren. 7

8 Helse Vest Innkjøp HF skal ha tilsette som er lokalisert i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde. Helse Vest Innkjøp HF skal utføre tenester knytt til utvikling, planlegging og gjennomføring av anskaffingar, samt tenester innan anskaffingar som det er gevinstar ved å utføre felles for regionen, medrekna; utføring av anskaffingar til helseføretaka i Helse Vest utvikling og forvalting av kunnskap, metodar og verktøy for anskaffingar til helseføretaka i Helse Vest, samt gje tilgang på personell med spisskompetanse til alle fasar i anskaffingsprosessen prosjektleiing og rådgjeving til anskaffingsprosjekt sørgje for at anskaffingane blir utført på ein etisk og miljømessig forsvarleg måte, i tråd med dei pliktene helseføretaka i Helse Vest har tatt på seg på dette området yte andre tenester som naturleg høyrer inn under Helse Vest Innkjøp HF sitt føremål 6 Føretaksmøtet 7 Styret Det skal haldast to ordinære føretaksmøter årleg. Av desse skal det eine haldast innan slutten av juni månad kvart år for handsaming av årsrekneskap, årsmelding og årleg melding, jf. helseføretakslova 34 og 43 andre ledd. Fleire føretaksmøte kan haldast etter særskilte behov og innkalling skal sendast ut etter avgjerd av styret i Helse Vest RHF. Helse Vest Innkjøp HF skal leiast av eit styre. Styret skal ha frå fem til sju medlemmar. Inntil fem styremedlemmer, medrekna styreleiar og nestleiar, blir oppnemnd av føretaksmøtet. Styremedlemmar som er valt av og blant dei tilsette deltek ikkje i handsaming av saker som gjeld arbeidsgjevar si førebuing til forhandlingar med arbeidstakarar, arbeidskonfliktar, rettstvistar med arbeidstakarorganisasjonar eller oppseiing av tariffavtalar. Det einskilde styremedlem skal ikkje representere geografiske område eller andre interessegrupper. Styremedlemmer har teneste i to år med mindre anna er bestemt av føretaksmøtet. 8 Dagleg leiar Helse Vest Innkjøp HF skal ha dagleg leiar. Dagleg leiar blir tilsett av styret. 8

9 9 Tilsettingsvilkår for leiarar Helse Vest Innkjøp HF skal utarbeide ei årleg erklæring om tilsettingsvilkår for leiarar. Denne skal takast inn som ei note i årsrekneskapen. Erklæringa skal ha eit innhald som fastsett i allmennaksjelova sin 6-16 a, og skal bli handsama på tilsvarande vis i føretaksmøtet som skal haldast i Helse Vest Innkjøp HF innan utgangen av juni kvart år. Ein syner till allmennaksjelova sin 5-6 tredje ledd. 10 Saker der vedtak skal fattast i føretaksmøte i Helse Vest RHF og saker der vedtak skal fattast i føretaksmøte i Helse Vest Innkjøp HF Føretaksmøtet i Helse Vest RHF skal treffe vedtak i alle saker av vesentleg eller prinsipiell helsepolitisk, forskingspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig betyding, jf. Helseføretakslova 30. Dette gjeld mellom anna saker som: kan endre verksemda sin karakter omfattande endringar i tenestetilbodet deltaking i omfattande samarbeid eller vesentlege endringar i dette utskilling av større delar av verksemda Styret skal oversende alle saker som i samsvar med lov eller vedtekter skal leggjast fram for føretaksmøtet, til Helse Vest RHF før vedtak blir fatta. 11 Sal av føretaket sine eigedomar Vedtak om kjøp, sal av eller pantsetting av faste eigedomar skal bli vedtatt av føretaksmøtet i Helse Vest Innkjøp HF etter framlegg frå styret, jf. helseføretakslova 31, jf Låneopptak Helse Vest Innkjøp HF kan ikkje ta opp lån frå andre enn eigaren sin. Eventuelle låneopptak skal bli godkjent av styret i Helse Vest RHF. 13 Melding til eigar Styret skal kvart år sende ein melding til eigar, som gjeld styret sitt plandokument for verksemda og styret sin rapport for føregåande år. Plandokumentet skal vera av strategisk og overordna karakter og vise hovudtrekka i verksemda si framtidige drift innanfor dei rammevilkåra som er gitt av Helse Vest RHF som eigar. Denne delen av plandokumentet vil vere ein del av Helse Vest RHF sitt plandokument. Plandokumentet skal vidare, med utgangspunkt i vurderingar av eksisterande drift, syne behov for utvikling og endring av tenestene, drifta av verksemda og styret si vurdering av ressursbruken for dei næraste åra, med forslag til finansiering. Rapporten om verksemda frå førre kalenderår skal syne korleis pålegg, vilkår og avgjerder som er gitt i føretaksmøtet er følgt opp. Rapporten skal også syne verksemda si utvikling knytt til Helse Vest Innkjøp HF sitt plandokument. 14 Arbeidsgjevartilknyting 9

10 Helseføretaket skal vera medlem i arbeidsgivarforeininga Spekter. 15 Endring av vedtektene Endring av desse vedtektene blir gjort av føretaksmøtet i Helse Vest Innkjøp HF, jf. helseføretakslova 12. Styret vurderer og tek eventuelt opp endringar i vedtektene dersom dette er naudsynt for å ta i vare helseføretaket sitt føremål og hovudoppgåver. 10

11 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Styreinstruks for Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1818 STYRESAK: 14/15 B STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret beslutter styreinstruks for Helse Vest Innkjøp HF 11

12 Styreinstruks for Helse Vest Innkjøp HF 1. Formål med instruksen Instruksen trekkjer dei ytre rammene for styret sitt arbeid og byggjer på lova om helseføretak og vedtektene for Helse Vest Innkjøp HF. Formålet med instruksen er å klargjere form, innhald og gjennomføring av styrearbeidet samt sikre at styre og administrasjon har same oppfatning av dei ulike rollene desse har og ansvaret som knyter seg til rollene. Instruksen er ikkje ei fullstendig opplisting av styret sine oppgaver og ansvar, men må supplerast med dei lover, forskrifter og myndigheitsvedtak som gjeld for spesialisthelsetenesta samt dei styrande dokument som er utarbeidde for verksemda. 2. Samansetjinga av styret Styret skal ha frå fem til sju medlemmer. Inntil fem styremedlemmer, medrekna styreleiar og nestleiar, blir oppnemnd av føretaksmøtet. Dei tilsette vel 4 medlemmer med varamedlemmer. Føretaksmøtet vel leiar og nestleiar. Styret må vere samansett slik at minst 40% frå kvart kjønn er representert i samsvar med kravet i likestillingslova. 3. Overordna rolleavklaring Det følgjer av helseføretakslova 1 at føremålet til helseføretaka er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetenester samt å legge til rette for forskning og undervisning. Helse Vest RHF har som regionalt helseføretak etter lova eit overordna ansvar for å legge til rette for desse tenestene i regionen ved å planlegge og organisere spesialisthelsetenesta og legge til rette for forskning og undervisning. Helse Vest RHF er eigar av Helse Vest Innkjøp HF og utøver eigarstyring gjennom dei styringsdokumenta som blir fastsette i føretaksmøte og elles gjennom den styringsstrukturen som er lagt i helseføretaksgruppa. 12

13 4. Styret sine rettigheiter og plikter. Habilitetskrav Styremedlemmane skal i vervet som styremedlem ivareta dei interesser som tener Helse Vest Innkjøp HF på beste måte. Styremedlemmane verken kan eller skal representere interessegrupper i styrearbeidet, men møter som individuelle personar med same ansvar for alle saker. Styremedlemmane har plikt til å avgi stemme i alle saker som blir behandla av styret. Unntak frå plikta til å behandle alle saker gjeld bare dersom styremedlemmet må tre frå behandlinga av enkeltsaker på grunn av manglande habilitet eller på grunn av partsforholdet som oppstår for styremedlemmer valde av dei tilsette i saker som nemnt i vedtektene 7, 2.avsnitt. Dette omfattar saker som omhandlar arbeidsgivar si førebuing til forhandlingar med tilsette, arbeidskonfliktar, rettstvistar med arbeidstakarorganisasjonar eller oppseiing av tariffavtalar. Alle styremedlemmane har dei same rettigheitene og pliktene med unnatak av det som særskilt er fastsett for styreleiar. Kvart styremedlem har plikt til å leggje fram all informasjon som har betydning for styret si behandling av den enkelte saka. Dette gjeld også administrerande direktør. Habilitetskrava i forvaltningslova 6 gjeld for styremedlemmane. Dette inneber mellom anna at den som har klare personlege eller økonomiske interesser i ei sak eller nære slektningar eller familie med slike interesser, er inhabil til å ta del i behandlinga av saka. Styremedlemmane er pliktige til å opplyse om forhold som kan ha betydning for deira habilitet til å delta i behandlinga av enkeltsaker. Det er styret som avgjer om eit medlem er innhabil til å delta i behandlinga av ei sak og den som habilitetsspørsmålet gjeld kan ikkje delta i behandlinga av habilitetsspørsmålet. 5. Styret sine oppgåver 5.1.Overordna føringar Forvaltninga av føretaket høyrer under styret som også har ansvar for ei tilfredsstillande organisering av den samla verksemda i føretaket, jfr. 28 i helseføretakslova. Styret skal behandle alle saker som etter lov eller vedtekter høyrer under styret sitt ansvar. Andre saker kan styret behandle når styreleiar eller andre medlemmer av styret finn at det er nødvendig. Også administrerande direktør kan krevje at 13

14 enkeltsaker blir styrebehandla Samfunnsansvaret. I tillegg til det spesifikke samfunnsoppdraget har helseføretaka eit meir generelt samfunnsansvar. I staten sin eigarskapspolitikk er det formulert forventningar om samfunnsansvar innanfor 4 hovedområde knytta til menneskerettigheiter, arbeidstakarrettigheiter, forebygging av korrupsjon samt klima og miljø. Helseføretaka har ansvar for korleis verksemda påverkar desse områda både gjennom kjøp av varer og tenester eller som direkte effekt av eiga verksemd. Styret må sørge for at det vert etablert gode rutinar og retningslinjer for å ivareta samfunnsansvaret Etikk Helseføretaka forvaltar sentrale velferdsgoder i samfunnet og det er viktig at både tilsette og styremedlemmer har den nødvendige tilliten i offentlegheita. I styringsdokumentet til helseføretaka for 2011 er det i samsvar med staten sin eigarskapspolitikk stilt krav om at helseføretaka legg felles etiske retningslinjer til grunn for verksemda og sikrar at desse er gjort kjent og er tilgjengelege for alle. Dei etiske retningslinjene gjeld for alle tilsette og så langt dei passar også for styremedlemmer og andre som representerer føretaket Styret sine hovedoppgåver Styret sine hovedoppgåver går fram av kapitel 7 i helseførtakslova og 5 i vedtektene. Hovedoppgåvene omfattar følgjande område: - strategi og mål - helsefagleg kvalitet og tenesteinnhald - organisasjon og leiing - kontroll av drift Styret har dessutan ansvar for årleg evaluering av sitt eige arbeid og arbeidsform. Styret tilset administrerande direktør og fastset løna hans. Styret gjer vedtak om å seie opp eller avskjedige administrerande direktør. Styret har ansvar for å føre tilsyn med administrerande direktør og evaluere arbeidet hans og rolleutøvinga som dagleg leiar for helseføretaket Strategioppgåver Styret har ansvar for den strategiske utviklinga i føretaket. Dette omfattar mellom anna: - utvikle og vedta målsetjingar og følgje desse opp 14

15 - utvikle og vedta strategiske planar og følgje desse opp - fastsetje styringsfilosofi - fastsetje område for verksemda og oppgåvefordeling - evaluere investeringsbehov og finansiell styrke - fastsetje budsjett - godkjenne avtalar av vesentleg, strategisk betydning med andre samarbeidspartar - Styret må sørge for at arbeidet med strategioppgåvene i helseføretaket skjer innanfor rammene som er trekte opp i dei styrande dokumenta for helseføretaket og innanfor rammene fastsette av Helse Vest RHF Utvikling av helsefagleg kvalitet og tenesteinnhald Styret skal med basis i lova om helseføretak, vedtektene for Helse Vest Innkjøp HF og øvrige styrande dokument for helseføretaket yte best mogleg innkjøpstenester ved bruk av tildelte ressursar. Slike oppgåver inkluderer mellom anna: - utvikling av god innkjøpsfagleg praksis - oppfølging av brukartilfredsheit - oppfølging av medarbeidartilfredsheit - effektivisering av ressursbruk - kompetanseoppbygging - rekrutteringsfremjande tiltak Organisering og leiing Styret har eit løpande ansvar for ei tilfredsstillande organisering og leiing av den samla verksemda i helseføretaket. Dette innkluderer mellom anna: - å etablere ein overordna organisasjonsmodell for helseføretaket. - å definere ansvars- og myndigheitsfordeling mellom styret og dagleg leiar i helseføretaket innafor den ramma som er fastsett i lova om helseføretak og vedtektene. - å etablere og vedlikehalde instruks for administrerande direktør i helseføretaket - foreta ressursvurderingar på tvers av helseføretaket - sikre rett leiarskap og kompetanseutvikling innan helseføretaket - fastsetje funksjonsfordeling innan helseføretaket og vurdere relasjonar til primærhelsetenesta. - samarbeide med kommunane i helseregionen om utvikling av samhandlingsreforma og målsetjinga om at pasientar og brukarar mottek eit heilheitleg tilbud om helse- og omsorgstenester i samsvar med lova om helse- og omsorgstenester. 15

16 Oppgåvene må utførast innanfor rammene fastsette i styrande dokument for helseføretaket og av Helse Vest RHF Kontrolloppgåver Styret skal, mellom anna gjennom administrerande direktør si rapportering, halde seg orientert om føretaket si verksemd og økonomiske stilling. Styret skal føre tilsyn med at verksemda vert driven i samsvar med dei måla som er nedfelte i 1 i helseføretakslova, vedtektene til helseføretaket, vedtak i føretaksmøtet samt vedtekne planar og budsjett, jfr. 28 i helseførtakslova. Styret har plikt til å iverksette undersøkingar der styret finn dette nødvendig. Det enkelte styremedlem kan ikkje iverksette eigne undersøkingar. Styret skal sørge for at bokføring og formueforvaltning skjer under betryggande kontroll, jfr. 28 siste ledd i helseføretakslova. Styret skal sørge for at føretaket har ein eigenkapital som står i forsvarleg forhold til verksemda i føretaket, jfr. 14 i helseføretakslova. Styret skal varsle og føreslå tiltak ovafor eigar dersom storleiken på eigenkapitalen ikkje er forsvarleg. Kontrolloppgåvene innkluderer også: - Sikre innkjøpsfagleg forsvarleg prosessar - Sjå til at føretaket har etablert tilfredsstillande intern kontroll - Vurdere helseføretaket sin økonomi og likviditetssituasjon - Sikre etterleving av lovverk som regulerer verksemda i helseføretaket Andre oppgåver Styret skal kvart år utarbeide ein møteplan. Styret har ansvaret for at føretaket utarbeider ei årleg melding til Helse Vest RHF og kvartalsvis rapportering slik dette nærare er omtala i 13 i vedtektene. 16

17 6. Begrensningar i styret si myndigheit 6.1. Vedtak som høyrer under føretaksmøtet Føretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker som er av vesentleg eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jfr. 30 i helseføretakslova og 8 i vedtektene. 17

18 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Signaturrett for Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1818 STYRESAK: 15/15 B STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styreleiar åleine blir tildelt signaturrett, jf. helseføretakslova

19 Fakta Det følgjer av helseføretakslova 39 at styret representerer føretaket og teiknar føretaket sitt firma, medan dagleg leiar (administrerande direktør) etter føresegna si tredje ledd har fullmakt til å representere føretaket i saker som fell inn under den myndigheit som ligg til administrerande direktør etter 37 i lova. Styret si myndigheit og kompetanse som signaturberettiga (firmateiknar) kan etter 39 anna ledd delegerast. Signatur er ein fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av føretaket i alle samanhengar. Signaturrett kan bli tildelt ein eller fleire rolleinnehavarar eller namngitte personar og kan når som helst bli kalla tilbake. Kommentarar Helse Vest Innkjøp HF er nyleg stifta, og styret må vurdera om styret si myndigheit og kompetanse som signaturberettiga skal delegerast til eit styremedlem slik lova gjer høve til. Styra i helseføretaka i Helse Vest har noko ulik praksis for slik delegering. For Helse Førde HF, Helse Fonna HF, Helse Stavanger HF og Helse Vest IKT AS er signaturrett tildelt styreleiar åleine. For Helse Bergen HF er signaturrett delegert til styrets leiar og dagleg leiar i fellesskap. I Sjukehusapoteka Vest HF er signaturrett delegert til styrets leiar og styrets nestleiar kvar for seg. For Helse Vest RHF var det styreleiar åleine som var signaturberettiga frå oppstart i 2002 til november I november 2013 blei også dageleg leiar delegert signaturrett. No har altså styrets leiar og dagleg leiar i Helse Vest RHF signaturrett kvar for seg. Ein rår i denne saka til at styreleiar åleine blir tildelt signaturrett for Helse Vest Innkjøp HF, slik praksis er for dei fleste andre helseføretaka i Helse Vest. Forslag til vedtak Styreleiar åleine blir tildelt signaturrett for Helse Vest Innkjøp HF, jf. helseføretakslova

20 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Tidspunkt for overdraging av verksemd ARKIVSAK: 2015/1818 STYRESAK: 19/15 O STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Dato for overdraging av verksemd for helseføretaka og Helse Vest IKT AS sine innkjøpsressursar til Helse Vest Innkjøp HF blir sett til 15. oktober Styret i helseføretaka og Helse Vest IKT AS blir orientert om tidspunktet. 20

21 Bakgrunn Medarbeiderressursane i Helse Vest Innkjøp HF kjem i hovudsak inn i føretaket gjennom overdraging av verksemd. Det er helseføretaka og Helse Vest IKT sine innkjøpsavdelingar som blir overført til innkjøpsføretaket. Helseføretaka har ved styrevedtak fatta prinsipielle vedtak om overdraging av verksemd. I styresak til Helse Vest RHF knytt til etablering av Helse Vest Innkjøp HF heiter det at overdraging av verksemd skal skje snarast råd, og seinast i løpet av Aktuelt Av omsyn til medarbeidarar som skal overførast til det nye innkjøpsføretaket, rekruttering av medarbeidarar og leiarar, og til planlegging av aktivitetar for etablering av føretaket er det no naudsynt å slå fast tidspunktet for verksemdsoverdraging. Det er lagt til grunn at leiarstillingane som hovudregel skal være permanent bemanna ved overføring av medarbeidarar til nytt føretak. Dette premisset gjer det naudsynt med ein viss horisont fram mot tidspunkt for overdraging. Rekrutteringsprosessen for administrerande direktør er så vidt starta, medan rekrutteringsprosessen for seksjonsleiarar endå ikkje er komen i gang. Andre etableringsaktivitetar ser ut til å kunne tilpasse seg kristisk line for rekrutteringsprosessen, slik at det er sistnemnde prosess som er ytre ramme for når overdraging av verksemd kan skje. Om ein legg til grunn at rekruttering av seksjonsleiarar startar umiddelbart, vil ein kunne sikte inn mot overdraging av verksemd frå 1. oktober. Ein slik plan har liten eller ingen slakk. En legg opp til at personen som vert tilsett som administrerande direktør deltek i siste del av rekrutteringsprosessen for seksjonsleiarane. Både rekrutteringprosessen for administrerande direktør og for seksjonsleiarane kan trekke ut i tid, før alle brikkene er på plass. Av omsyn til planlegging av etableringsaktivitetar og ikkje minst av omsyn til medarbeiderar som er omfatta av verksemdsoverdragninga, må ein likevel slå fast ein dato. For å redusera risikoen knytt til tidsbruk for rekruttering av leiarar i føretaket, foreslår konst. administrerande direktør at tidspunkt for overdraging av verksemd blir satt til 15. oktober Forslag til vedtak Dato for overdraging av verksemd for helseføretaka og Helse Vest IKT AS sine innkjøpsressursar til Helse Vest Innkjøp HF blir sett til 15. oktober Styret i helseføretaka og Helse Vest IKT AS blir orientert om tidspunktet. 21

22 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest Innkjøp HF DATO: SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Status etableringsaktivitetar ARKIVSAK: 2015/1818 STYRESAK: 20/15 O STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek saka til orientering. 22

23 Oppsummering Denne saka gjer greie for status i etableringsaktivitetane for Helse Vest Innkjøp HF. Fakta og kommentarar Bankkonto for Helse Vest Innnkjøp HF er oppretta og stiftingskapitalen på NOK 5 mill. er innbetalt frå eigar. Naudsynt erklæring frå revisor om innbetalt kapital er motteke. Registreringsskjema blir send til Brønnøysundregistra inneverande veke. Kartlegging av medarbeidarane sine noverande oppgåver er 98% ferdig. Samanstilling av kartlegginga blir brukt for vidare planlegging av oppgåver i innkjøpsføretaket. Det er etablert fire arbeidsgrupper kor alle medarbeidarane i helseføretaka sine innkjøpsavdelingar og prosjektkontoret i Helse Bergen HF er invitert inn for å starte arbeid med å definere roller og detaljere arbeidsprosassane som blei utvikla i program LIBRA. Det er laga ein møteplan for arbeidet i alle gruppene fram til juni månad, og alle gruppene har fått definerte arbeidsoppgåver. Arbeidet med å finna lokalar i Bergen og i Stavanger held fram. Arbeidet med å etablere IKT systemportefølje for Helse Vest Innkjøp HF held fram. Status for systema er følgjande: o ephorte. Egen modul/arkiv for Helse Vest Innkjøp HF under etablering o Fullmaktshierarki ORFU/Samlepunktet under etablering o e-post for medarbeidarane etter formen Medarbeidarane beheld gamle e-postadresser o GAT. Eigen modul for Helse Vest Innkjøp HF under etablering o AGRESSO. Helse Vest Innkjøp HF eigen modul for reise og løn o Kompetanse og læringsportalen. Eigen modul for Helse Vest Innkjøp HF under etablering o Oracle Finacials. Eigen modul blir etablert. Lønn- og rekneskap blir ført av Helse vest RHF sitt lønns- og regnskapssenter (LRS) o Contiki videreført som kontraktssystem, men det blir ikkje etablert eigen modul for Helse Vest Innkjøp HF o Elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) blir innført som en del av Libra o Domenenamna helse-vest-innkjop.no og helsevest-innkjop.no er parkert og er klar til bruk. Arbeidet med å etablere inter- og intranett sider er ikkje prioritert no, men startar opp til hausten. Innleiande samtaler med valt rekrutteringsfirma knytt til rekruttering av administrerande direktør er gjennomført. Prosjektkontoret i Bergen har starta rekrutteringsprosess for innkjøpar knytt til MTU. Konst. adm.direktør er invitert inn for å delta i denne rekrutteringsprosessen. 23

24 Forslag til vedtak Styret tek saka til orientering 24

Styreinstruks for Helse Førde HF

Styreinstruks for Helse Førde HF Styreinstruks for Helse Førde HF 1. Formål med instruksen Instruksen trekkjer dei ytre rammene for styret sitt arbeid og byggjer på lova om helseføretak og vedtektene for Helse Førde HF. Formålet med instruksen

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Styreinstruks for Helse Vest RHF

Styreinstruks for Helse Vest RHF Styreinstruks for Helse Vest RHF 1. Formål med instruksen. Instruksen trekkjer rammene for styret sitt arbeid og byggjer på lova om helseføretak og vedtektene for Helse Vest RHF. Formålet med instruksen

Detaljer

Styreinstruks for Helse Bergen HF

Styreinstruks for Helse Bergen HF Styreinstruks for Helse Bergen HF 1.Føremål med instruksen Instruksen trekkjer opp dei ytre rammene for styret sitt arbeid og byggjer på lov om helseføretak og vedtektene for Helse Bergen HF. Føremålet

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Styreinstruks for Helse Stavanger HF

Styreinstruks for Helse Stavanger HF Vedlegg 1 Styreinstruks for Helse Stavanger HF 1. Formål med instruksen Instruksen trekker de ytre rammene for styret sitt arbeid og bygger på lov om helseforetak og vedtektene for Helse Stavanger HF.

Detaljer

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 07.04.2015 SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Vest Innkjøp HF Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1486 STYRESAK: 02/15 STYREMØTE:

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse Vest RHF vedtar å stifte Helse Vest Innkjøp HF i samsvar med framlagde stiftelsesprotokoll.

FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse Vest RHF vedtar å stifte Helse Vest Innkjøp HF i samsvar med framlagde stiftelsesprotokoll. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: mer Helse Vest RHF DATO: 20.03.2015 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Stifting av Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1486/ STYRESAK: 038/15 STYREMØTE: 07.04. 2015

Detaljer

VEDTEKTER ETNE ELEKTRISITETSLAG AS

VEDTEKTER ETNE ELEKTRISITETSLAG AS VEDTEKTER FOR ETNE ELEKTRISITETSLAG AS 2/6 1 Føretaksnamn Selskapets namn er Etne Elektrisitetslag AS 2 Forretningsstad Selskapets forretningskontor er i Etne kommune. 3 Føremål Selskapets føremål er å

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Orientering om Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2016/2675 STYRESAK: 049/16 STYREMØTE:

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 03.02.2015 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Etablering av Helse

Detaljer

Fullmaktsmatrise. Økonomi. Disposisjonar. Føretaksmøte. Styret. Dagleg leiar. Grunnlaget for fullmakta. Helseføretakslova 33, jf. vedtektene 12.

Fullmaktsmatrise. Økonomi. Disposisjonar. Føretaksmøte. Styret. Dagleg leiar. Grunnlaget for fullmakta. Helseføretakslova 33, jf. vedtektene 12. Fullmaktsmatrise. Disposisjonar. Føretaksmøte. Styret. Dagleg leiar. Grunnlaget for fullmakta. Økonomi Finansiering/låneopptak Styret godkjenner alle låneopptak innafor rammer fastsett i vedtektene 12.

Detaljer

Styresak. Bjørn Munthe Styresak 10/15 B Etablering av Helse Vest Innkjøp HF. Samandrag

Styresak. Bjørn Munthe Styresak 10/15 B Etablering av Helse Vest Innkjøp HF. Samandrag Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 6.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 10/15 B Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 6 2015/193/012 Framlegg

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 13.07.2018 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF ARKIVSAK: 2015/1954

Detaljer

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Etablering av nytt innkjøpsføretak i Helse Vest - Helse Vest Innkjøp HF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Etablering av nytt innkjøpsføretak i Helse Vest - Helse Vest Innkjøp HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Etablering av nytt innkjøpsføretak i Helse Vest - Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK:

Detaljer

Styresak. Helse Fonna HF 12.06.15 Ingebjørg Kismul Årleg gjennomgang av styrande dokument

Styresak. Helse Fonna HF 12.06.15 Ingebjørg Kismul Årleg gjennomgang av styrande dokument 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.06.15 Ingebjørg Kismul Årleg gjennomgang av styrande dokument Styresak 48/15 A 4 vedlegg Styremøte 19.06.15

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 16.02.2017 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2013/137 STYRESAK:

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2013/137/

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1.

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1. NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 10.06.2016 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Oppfølging av styresak 59-15 internrevisjon Helse

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 16.03.2012 Møtestad: Scandic Bergen Airport, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen Clara Øberg Wenche

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 05.12.2018 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18 STYREMØTE:

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 31.01.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Per Karlsen VAL AV KONTROLLKOMITÉ Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styret handsama sak 54/05

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

VEDTEKTER for Aurland Sparebank

VEDTEKTER for Aurland Sparebank VEDTEKTER for Aurland Sparebank KAP 1. FØRETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Føretaksnamn og forretningskontor Aurland Sparebank vart skipa 18 mai 1883, og har forretningskontoret sitt i Aurland

Detaljer

FOR VEDTEKTER. Vik SPAREBANK. Kap. 1. Føretaksnamn. Forretningskontor. Formål Formål. 1-1 Namn. Kontorkommune.

FOR VEDTEKTER. Vik SPAREBANK. Kap. 1. Føretaksnamn. Forretningskontor. Formål Formål. 1-1 Namn. Kontorkommune. Styret sitt framlegg til nye vedtekter for Vik Sparebank, handsama i styremøte 25.01.2016 (utkastet er utarbeidd etter standard-/normvedtekter frå Sparebankforeningen). Vedteke i forstandarskap/generalforsamlingsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Eigarskapspolitisk. plattform

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Eigarskapspolitisk. plattform TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA Eigarskapspolitisk plattform 2 EIGARSKAPSPOLITISK PLATTFORM FOR TIME Vedtatt av Time kommunestyre i juni 2007. 1. Motiv og mål med offentlig eigarskap Ein eller fleire

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Clarion Bergen Airport Hotel Flesland MØTETIDSPUNKT: 14.12.2016 Kl. 13:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Olav

Detaljer

Godkjent av styret i Helse Vest RHF 01.06.2010. Retningslinjer og rammer for Regionalt brukarutval i Helse Vest

Godkjent av styret i Helse Vest RHF 01.06.2010. Retningslinjer og rammer for Regionalt brukarutval i Helse Vest Godkjent av styret i Helse Vest RHF 01.06.2010 Retningslinjer og rammer for Regionalt brukarutval i Helse Vest Innhald 1 Innleiing 1 2 Formelle krav til regionalt brukarutval 1 3 Brukarmedverknad i drift,

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/4386 STYRESAK: 020/2018

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar ARKIVSAK:

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Til styret i Sykehuset Østfold HF den 23. mai 2011 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 4. STYRETS

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval 1 Innleiing Dette dokumentet inneheld retningslinjer og rammer for brukarutval i føretaktsgruppa i Helse Vest. Retningslinjene

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret 1. Formål Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det

Detaljer

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 13.01.2011 kl. 09.00-10.30 Møtestad: Telefonstyremøte, Møterom psykisk helsevern, underetg. Haugesund sjukehus Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokumenter for styret i Helse Fonna HF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokumenter for styret i Helse Fonna HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 14.06.18 SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokumenter for styret i Helse Fonna HF STYRESAK: 41/18

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er bygget på mal fra Helse Sør-Øst RHF, vedtatt i regionsforetakets styremøte 8. juni 2007, revidert i styremøtet 4. februar

Detaljer

Protokoll frå ekstraordinært styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå ekstraordinært styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå ekstraordinært styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.05.2017, kl. 10:00 11:25 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Førde Del av styremøte var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Agnes

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE.. HF VEDTATT AV STYRET I HELSE..HF DEN.

STYREINSTRUKS FOR HELSE.. HF VEDTATT AV STYRET I HELSE..HF DEN. STYREINSTRUKS FOR HELSE.. HF VEDTATT AV STYRET I HELSE..HF DEN. 1 Formål med styrets arbeid 1.1 Formål med styrets arbeide 3 1.2 Formål med styreinstruksen 3 2 Styrets ansvar 2.1 Styrets ansvar for arbeidet

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR Vekselbanken. Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

VEDTEKTER FOR Vekselbanken. Voss Veksel- og Landmandsbank ASA VEDTEKTER FOR Vekselbanken Voss Veksel- og Landmandsbank ASA GODKJEND PÅ GENERALFORSAMLINGA 20. APRIL 2016 VEDTEKTER FOR VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK ASA Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Voss

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET

VEDTEKTER FOR FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET VEDTEKTER FOR FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET Vedtatt på landsmøtet på Agder folkehøgskole 19.3.2013 Med endringar vedtatt på landsmøtet på Voss folkehøgskule 2.6.2015 Med endringar vedtatt landsmøtet på Elverum

Detaljer

Styresak 65-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting

Styresak 65-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting Direktøren Styresak 65-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/874 Dato: 06.06.2014 Trykt vedlegg: Instruks for styret i Nordlandssykehuset av

Detaljer

Oppsummering Det blir vist til krav i føretaksprotokoll gitt til dei fire regionale helseføretaka for 2019:

Oppsummering Det blir vist til krav i føretaksprotokoll gitt til dei fire regionale helseføretaka for 2019: NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 23.08.2019 FRÅ: Administrerande direktør Herlof Nilssen SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Rapport kunnskapsgrunnlag bruk av helsepersonellvikarar

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT. Styremøte 8. juni 2007 Med forslag til endringer [ dato ] 2010.

INSTRUKS FOR STYRET HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT. Styremøte 8. juni 2007 Med forslag til endringer [ dato ] 2010. INSTRUKS FOR STYRET i HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT Styremøte 8. juni 2007 Med forslag til endringer [ dato ] 2010. 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper

Detaljer

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR)

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) 01.07.2014 «Namn» IKS Indre Hordaland Sogn og Fjordane 1 SELSKAPETS

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 16.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Charlotta Schaefer og Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Felles retningslinjer for brukarmedverknad ARKIVSAK: 2017/60

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF STAD: Lync/, MØTETIDSPUNKT: 29.09.2015 Kl. 13:30 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE MIDT-NORGE RHF VEDTATT AV STYRET I HELSE MIDT-NORGE RHF DEN 18/ I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR.

STYREINSTRUKS FOR HELSE MIDT-NORGE RHF VEDTATT AV STYRET I HELSE MIDT-NORGE RHF DEN 18/ I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. STYREINSTRUKS FOR HELSE MIDT-NORGE RHF VEDTATT AV STYRET I HELSE MIDT-NORGE RHF DEN 18/4 2002 I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. 93 1 1 Formål med styrets arbeid 1.1 Formål med styrets

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.05.2016 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen og Hilde Christiansen SAKA GJELD: Rutinar og system for anonym varsling ved særleg graverande

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 15.12.2011 Møtestad: Scandic Neptun Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Luftambulansetjenesten

Detaljer