BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: J.postID: Arkivsaksnr: 18/30345 Til: Hovedutvalg for bistand og omsorg Fra: Rådmannen Vedrørende: Tilbudet til innbyggere med utviklingshemming Ved behandlingen av handlingsprogram vedtok Hovedutvalg for bistand og omsorg at; «Rådmannen bes kartlegge hvordan situasjonen er for innbyggerne med utviklingshemming i kommunen, om de får den oppfølging de trenger.» Rådmannen vil med dette notatet redegjøre for kommunens tjenester til personer med utviklingshemming, autisme og/eller andre utviklingsforstyrrelser. Det gis også kort informasjon om noen av satsingsområdene, samt informasjon om refusjoner og rapportering av diagnoser. Siden målgruppen for tjenesten omfatter flere enn de som har diagnose utviklingshemmet, vil rådmannen i notatet bruke betegnelsen «målgruppen» i stedet for personer med utviklingshemming, autisme mv. 1 Enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester Enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester ses alltid i sammenheng med hjelpebehovet den enkelte har, og ikke diagnoser. Det blir foretatt en individuell vurdering før det tildeles enkeltvedtak om tjenester. Enkeltvedtakene for denne målgruppen tildeles på lik linje med alle andre innbyggere som får enkeltvedtak om tjenester. I Bærum kommune er det tildelingskontoret som fatter alle enkeltvedtakene om tjenester innenfor områdene avlastnings- og barnebolig, omsorgsbolig, individuell avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), støttekontakt, arbeid og aktivitet. Det er de ulike

2 tjenestene som har ansvaret for å utføre enkeltvedtakene i samarbeid med den enkelte og eventuelt den enkeltes nærmeste pårørende eller verge. Under følger et eksempler på innholdet i et enkeltvedtak om helse og omsorgstjenester, som omfatter praktisk bistand, opplæring og helsehjelp. - Vekking og morgenrutiner - Personlig hygiene - Toalettbesøk - Planlegge, tilberede og gjennomføre måltider - Strukturering av hverdagen ved hjelp av dags- og ukeplaner - Hjelp til å finne fram adekvat tøy - Klesvask og stell av tøy - Sengetøy skift - Rengjøring og rydding av leilighet - Kontakt med familie, verge og dagtilbud/arbeid - Følge opp personlig økonomi i samarbeid med verge/pårørende - Planlegge og gjennomføre fritid - Planlegge ferie - Følge til fastlege/tannlege - Bestille multidose - Gi medisin - Tilsyn på grunn av for eksempel epilepsi - Oppfølging med spesialisthelsetjenesten i samarbeid med foreldre Kommunalsjefsområdet Pleie og omsorg, har et budsjett på ca. 526 mill. kroner for tjenester til målgruppen. I tillegg kommer tjenester innen andre kommunalsjefsområder (Oppvekst barnehage, Oppvekst skole og Helse og sosial). 2 Omsorgsboliger Omsorgsboliger er et tilbud til personer som på grunn av blant annet alder, helse eller funksjonshemming har utfordringer med å komme inn på det ordinære boligmarkedet og som har et behov for en tilrettelagt bolig. Dette er personer som i tillegg har behov for helse- og omsorgstjenester, i boliganlegget eller i nær tilknytning til boligen, og som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Boligene kan være frittstående eller inneha fellesskapsløsninger, og kan ha tilknyttet bemanning hele eller deler av døgnet. Det er ikke lovpålagt for kommunen å skaffe tilveie omsorgsboliger, men kommunen skal medvirke til å skaffe omsorgsboliger til målgruppen. I dag bor det 239 i målgruppen i kommunale omsorgsleiligheter og 66 bor i privat eide leiligheter og mottar helse- og omsorgstjenester fra Bærum kommune.

3 Bærum kommune kategoriserer kommunale omsorgsboliger til målgruppen i kategoriene 1 til 5. Kategori 1 Frittliggende fullverdige leiligheter, eller frittliggende fullverdige leiligheter med nærliggende personalbase og tilgang til fellesareal. Her gis det tjenester i den enkeltes hjem, bruker har mulighet til å kontakte personalet dag/kveld og helg. Det er ikke nattevakt i basen, beboerne kan ta kontakt med tjenesten per telefon om natten. Omsorgsbehovet er trygghet og (daglig) oppfølging ut fra enkeltvedtaket. Kategori 2 Frittliggende fullverdige omsorgsleiligheter med tilgang til nærliggende fellesarealer og personalbase med hvilende nattevakt. Her gis det tjenester i den enkeltes hjem hvor bruker får daglig oppfølging og kan kontakte personalet hele døgnet, enten ved å oppsøke personalbasen eller ved å ringe. Omsorgsbehovet er trygghet, daglig oppfølging og tilsyn. Kategori 3 Bofellesskap med fullverdige leiligheter med direkte tilknyttet fellesareal og personalbase. Døgnbemannet med hvilende eller våken nattevakt. Omsorgsbehovet er trygghet, daglig oppfølging, tilrettelegging, bistand og tilsyn hele døgnet. Kategori 4 Bokollektiv der beboer har eget soverom med bad og direkte tilgang til felles stue og kjøkken, samt personalbase. Døgnbemannet med våken nattevakt. Omsorgsbehovet er trygghet, omfattende tilrettelegging, bistand og tilsyn hele døgnet. Det er bare en bolig i denne kategorien. I fremtidige boligprosjekter planlegges det ikke for denne kategorien, da det vurderes som en viktig livskvalitet å ha sitt eget fullverdige hjem. Kategori 5 Fullverdige leiligheter uten fellesareal og med umiddelbar nærhet til personalbase. Døgnbemannet med våkne nattevakter. Omsorgsbehovet er trygghet, omfattende tilrettelegging, bistand og tilsyn hele døgnet. Stjerneboliger er eksempel på et slikt boliganlegg. Det er et slikt boliganlegg i kommunen dag, og det planlegges ett nytt. Boligkoordinator og fremtidige boligprosjekter I Pleie og omsorg er det en rådgiver som har funksjon som boligkoordinator. Boligkoordinator inviterer foreldre, som har barn i målgruppen, i alder 14 år, til dialog om fremtidig behov for omsorgsbolig. Dialogen er viktig for boligplanlegging i et langsiktig perspektiv, både for de unge som skal flytte hjemmefra, foreldre og kommunens tjenester. Erfaringen er at tidlig dialog gir trygghet og skaper forutsigbarhet, samt er et

4 godt utgangspunkt for videre samarbeid med kommunen knyttet til det å flytte i egen leilighet. I fremtidige nye boligprosjekter har de fleste behov for en omsorgsbolig i kategori 3, men det er også behov for omsorgsboliger i både kategori 2 og 5. Det er 34 personer i målgruppen som nå har fått tildelt omsorgsbolig og vil flytte inn i nye bofellesskap i løpet av 2019 og Disse er Saubakken med 10 omsorgsleiligheter, Gabbroveien med 12 omsorgsleiligheter og Brynsveien med 12 omsorgsleiligheter. Knyttet til disse prosjektene er det startet dialog med de som skal flytte inn og deres foreldre et år før planlagt innflytting. Behovsanalysen frem mot 2038 tilsier at det vil være omkring 260 personer i målgruppen som vil ha behov for omsorgsbolig. Dette betyr at kommunen skal bygge eller anskaffe omkring 20 omsorgsboliger per år de første årene, mens behovet avtar noe mot slutten av perioden. 3 Tjenester til målgruppen Avlastningstjenester Avlastningstilbudene har som mål å avlaste foreldre eller andre som har et særskilt tyngende omsorgsarbeid. Hensikten er å gi omsorgsyteren(e) mulighet for å delta i ordinære samfunnsaktiviteter som for eksempel det å stå i jobb, ivareta andre barn, fritid og ferie, og bidrar slik til mulighet for en tilnærmet normal tilværelse. Avlastningstiltakene skal sikre barnet og ungdommen tilfredsstillende omsorg og aktivitet. Individuell avlastning Individuell avlastning er der det er en eller flere avlastere som gir avlastning i familiens hjem, eller ved at barnet og ungdommen er i avlastning hjemme hos avlaster. Kommunen rekrutterer og tilsetter avlastere etter at Tildelingskontoret har fattet enkeltvedtak om avlastning, dette gis som timer eller døgn. Det er totalt 108 familier som mottar individuell avlastning. Det er også mulig å få individuell helgeavlastning i gruppe. Dette er et helt frivillig tilbud som er et nytt tiltak under utprøving. Her benyttes ett av lokalene til Bærum kommunale dagtilbud, da disse er godt tilrettelagt, har ulike aktivitetsrom. Tilbakemeldingene har hittil vært gode. Avlastnings- og barneboliger Kommunen har til sammen fem avlastningsboliger.

5 Det er to avlastningsboliger som gir avlastning på inntil 14 døgn per måned. Dette er avlastning for foreldre med hjemmeboende barn og ungdom inntil 18 år. Boligene har totalt 10 rom, og det gis avlastningstilbud her til ca. 40 familier. En avlastningsbolig gir avlastning til hjemmeboende unge voksne fra 18 år. Her gis det i hovedsak avlastning på inntil 14 døgn per måned. Boligen har 7 rom og ca. 20 familier har tilbud om avlastning her. Videre er det to avlastningsboliger, som ofte omtales som barneboliger, disse gir tilbud om avlastning fra 14 døgn per måned opp til fulltidsplass. Boligene gir avlastningstilbud fram til den unge flytter over i egen bolig. Boligene har 15 rom, og gir avlastning til 16 familier. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere helse- og omsorgstjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og et omfattende bistandsbehov. Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at bruker selv har rollen som arbeidsleder, og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. De tjenestene som bruker har rett til å få organisert som BPA er personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, samt avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Innenfor målgruppen er det 8 personer over 18 år som er mottakere av BPA, samt 4 familier med barn og unge under 18 år som har dette som avlastning. Bærum kommunale dagtilbud Bærum kommunale dagtilbud består av tre avdelinger på området Emma Hjorth, og en avdeling på Haslum. Det gis varierte aktivitetstilbud på hel- og deltid til 90 personer i målgruppen. Flere av aktivitetene er arbeidsrelaterte, som utlevering av frukt, pakking av ved, produksjon av strikke- og vevearbeid. Det stilles ingen inntjeningskrav ved dagtilbudet, men produktene som lages selges ved for eksempel internt julemarked. I tillegg gis det tilbud om aktiviteter som blant annet sang, musikk og dans, sansestimulering, turer og friluftsliv, ridning, svømming og båtturer. Det er også et seniortilbud til målgruppen som også ligger på Emma Hjorth. Det er 29 personer over 60 år som benytter seg av tilbudet. Det legges primært vekt på trivsel og hygge med tilpassede aktiviteter som trim, musikk, formingsaktiviteter, sosialt samvær. Etter skole- og arbeidstilbud (ESA)

6 Etter skole- og arbeidstilbud (ESA) er et kommunalt tilbud til hjemmeboende i målgruppen, som går på videregående skole, er på arbeid eller aktivitetstilbud. Tilbudet kan sammenlignes med skolefritidsordningen (SFO). Det er 21 personer som i dag benytter dette tilbudet. Det er behov for aktivitet og tilsyn etter skole- og arbeidstid og frem til foreldrene kommer hjem fra jobb. ESA holder åpent fra skolen eller arbeidstilbudet slutter, frem til kl hver dag. Det gis heldagstilbud ved skolefridager og i ferier. Tilbudet om ESA er organisert ved Bærum kommunale dagtilbud. Arbeid Bærum Arbeidssenter tilbyr tilrettelagt arbeid og arbeidstrening for voksne med ulike funksjonsnedsettelser, og for minoritetsspråklige i språk- og arbeidstrening. Det er tre arbeidssentre på henholdsvis Emma Hjorth, Rud og Wøyen gård. I tillegg drifter Bærum Arbeidssenter personalkantinen i kommunegården. Det er for tiden 84 personer i denne målgruppen som har tilrettelagt arbeid i regi av Bærum Arbeidssenter. Bærum Arbeidssenter har en egen salgskanal VIKANDA. Arba Inkludering er en arbeidsmarkedsbedrift der hovedformålet er å skape grunnlag for personlig og yrkesmessig utvikling med basis i det lokale næringsliv. De har tilrettelagt arbeid for 45 personer i målgruppen, som er hjemmeboende i Bærum kommune. Det er også noen personer i målgruppen som er i ordinært arbeid. Regionalt Aktivitetssenter (REGA) Regionalt aktivitetssenter (REGA) er på Emma Hjorth området og består av Emma Kafé og Galleri (møterom), Emma Gjestehus, Emma Museum, Emma Friskhus (basseng og gymsal) og Emma Sansehus og tilbudene er åpne for alle. REGA tilrettelegger for 4 arbeidsplasser til målgruppen. I tillegg er det tre elever som er på tilrettelagt opplæring ved de videregående skolene som har arbeidsutplassering her. REGA har flere arrangementer som er spesielt tilrettelagt for målgruppen: bistro (restaurantkvelder), musikkafe og flere ulike årstids- og høytidsarrangementer. REGA og Bærum kommunale dagtilbud arrangerer årlig den populære aktivitetsdagen, i samarbeid med firmaet Abbvie som da stiller opp som frivillige. Bærum kommunale dagtilbud benytter basseng, gymsal og sansehuset som en del av aktivitetsplanen sin. Støttekontakt

7 Støttekontakt gis til personer som trenger følge og bistand for å nyttiggjøre seg fritidsaktiviteter. Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og en meningsfull fritid. Eksempler kan være kafébesøk, kino, teater, museum, ulike klubber, konserter og turer. Tilrettelagt fritid Kommunen tilbyr også tilrettelagte fritidsaktiviteter. Det tilbys flere ulike gruppeaktiviteter som idrett og fysiske aktiviteter, kulturopplevelser, sosiale arrangement og ulike sammenkomster. De har egne halvårlige aktivitetsplaner for målgruppen. 4 Noen viktige satsingsområder i tjenesten Brukermedvirkning og selvbestemmelse Personer i målgruppen har i likhet med andre rett til frihet, selvbestemmelse og rettsikkerhet. Dette er forankret i menneskerettighetene og i norsk politikk. Evnen til å ta valg og bestemme selv er samtidig noe som må læres over tid, og krever tilrettelegging og assistanse. Det er viktig at kommunen og kommunens tjenester legger til rette for mulighetene for medvirkning, mestring og selvbestemmelse. Dette gjøres blant annet gjennom brukerrådsarbeidet. Samarbeidsrådet for brukere i Bærum kommune (SAR), Rådgivningsgruppen (RGB) og brukerrådene på tjenestestedene (seks brukerråd) arbeider med saker som er viktig for målgruppen, bl.a. ved å gi innspill til politikere og administrasjonen. I tillegg er det Sentralt brukerråd på seksjonsnivå med representant fra brukerrådene og fra brukerorganisasjonen Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende (LUPE). Det er laget en egen beskrivelse av hva brukerne selv mener at brukermedvirkning handler om for dem og hvordan brukerrådene er organisert. Når det gjelder selvbestemmelse er det avgjørende at den enkelte opplever selvbestemmelse i hverdagen og over eget liv. Dette kommer blant annet til uttrykk i samhandlingen med tjenesten, og hvordan tjenesten forholder seg til den enkelte med respekt for individets rett til å uttrykke egne behov og ønsker. Dette er ofte så konkret som å legge til rette for valg av aktiviteter eller selv å bestemme hva man vil ha til middag. Det jobbes aktivt med ulike faglige tilnærminger for å bistå bruker slik at den enkelte i størst mulig grad klarer å ta valg i eget liv. Brukerrådene arbeider nå med å beskrive og konkretisere hva selvbestemmelse betyr for dem. De skal lage en beskrivelse av dette som vil gi en veiledning og føring for samhandlingen mellom den enkelte og de som yter bistand. Mestring og selvhjulpenhet

8 Et nytt tiltak for å øke mestring og selvhjulpenhet for målgruppen og deres nærpersoner er etableringen av visningsleiligheten for frihets- og velferdsteknologi, «Emma MeDLiv». «Emma MeDLiv» står for Mestring, Deltagelse og Livskvalitet og er en visningsleilighet med frihets- og velferdsteknologi, samt korte filmer om hvordan det kan tilrettelegges i hverdagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Leiligheten er innredet for å vise et reelt bomiljø for målgruppen og alle hjelpemidlene kan prøves i leiligheten. Ernæring Kommunen starter i 2019 et forskningsprosjekt knyttet til «Kosthold for bedre helse i omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming», dette er i samarbeid med Universitetet i Oslo. Forskningsarbeidet vil gå over tre år og legge et faglig grunnlag for hvordan kommunen skal jobbe videre med dette viktige området. En ernæringsfysiolog fra Storkjøkkenet vil gjennomføre dette som sin ph.d. grad. 5 Refusjoner og tilskudd Refusjon for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Bærum kommune mottar tilskudd når det gis særlig ressurskrevende helse- og omsorgs tjenester. I 2018 mottok kommunen ca. 70 mill. kroner i refusjon for tjenester gitt til 90 personer i Vertskommunetilskudd Helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU) var en fylkeskommunal omsorgsordning som gjaldt spesielt for mennesker med utviklingshemming. Emma Hjorths hjem var en slik særomsorg, organisert av Akershus fylkeskommune. Særomsorgen ble avviklet i 1994, og ansvaret for tilbud og tjenesteyting ble overført til Bærum kommune. Mange av beboerne ved Emma Hjorths hjem kom opprinnelig fra andre kommuner, og flere søkte og fikk medhold av Fylkesmannen til å bli boende i Bærum kommune. I dag er det 34 personer igjen av de som ble boende i kommunen. Kommunen fikk i 2017 et vertskommunetilskudd på 54 mill. for tjenester til disse personene. 6 Diagnoserapportering Diagnoserapporteringen skjer årlig på bakgrunn av føringer gitt i rundskriv IS-3/2018 fra Helsedirektoratet. Rapporteringen omhandler antall personer med dokumentert diagnose psykisk utviklingshemming, F70-79 (brukes av spesialisthelsetjenesten) og blant annet P85 (brukes av kommunehelsetjenesten), som er 16 år eller eldre per 1. januar gjeldende år. Diagnosen skal være stadfestet av lege eller psykolog. Brukerne må motta tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Unntatt fra rapporteringer er brukere som bor i Landsbystiftelsen Camphill, og personer kommunene mottar vertskommunetilskudd for.

9 Aktuelle tjenester er avlastning i institusjon og individuell avlastning, støttekontakt, tjenester i bolig for mennesker med utviklingshemming og BPA gitt som avlastning. Hver enkelt person som er rapportert inn har skriftlig dokumentert diagnose som er lagret i den enkeltes pasientjournal. Kommunerevisjonen gjennomfører hvert år kontroll av rapporteringen før den sendes inn. Kommunens oversikt Den ansvarlige for kommunens rapportering har en oversikt som inneholder Navn og løpenummer i journalsystem Journal/postnummer for dokument der diagnose fremkommer Vedtaksnummer for gyldig vedtak per 1. januar gjeldende år Oversikten oppdateres årlig. Hvem som telles med i rapporteringen varierer fra år til år, avhengig av om de mottar tjenester eller ikke. Det er for eksempel ikke uvanlig at de yngste bor et år borte fra kommunen i forbindelse med folkehøgskoleopphold. Dette året mottar de ikke tjenester fra kommunen, og det kreves ikke refusjon. Annet frafall fra listen skyldes dødsfall, flytting eller at behovet for tjenester ikke er til stede lenger. Kommunens diagnoseinnhenting Ved nye søknader om helse og omsorgstjenester eller ved søknad om endrede tjenester som følge av endrede behov, vedlegges eller etterspørres relevant dokumentasjon, herunder opplysninger om diagnose. Dokumentasjonen lagres i brukers journal. Dersom det ytes tjenester etter lovhjemlene nevnt i rundskrivet føres journal/postnummer inn i listen som danner grunnlag for diagnoserapporteringen. Etter en intern gjennomgang av kommunens rapportering av diagnoser ble det i 2010 sendt ut anmodning om diagnoser i tilfeller hvor man ikke hadde god nok dokumentasjon på at diagnosen forelå. Man henvendte seg da til tjenestemottakere, deres pårørende og eventuelle verger. Henvendelsen gjaldt tjenestemottakere både over og under 16 år, og innhentede diagnoser har blitt tatt med i rapporteringen året tjenestemottakeren fylte 16 år, så fremt vedkommende samme år også hadde enkeltvedtak om tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Det er tjenestemottakere som ikke har diagnoser dokumentert av lege eller psykolog som rundskrivet krever. Disse tjenestemottakerne blir da ikke rapportert inn. Det blir ved revurderinger av enkeltvedtak, eller andre aktuelle situasjoner, etterspurt diagnose enten av tjenestemottaker selv, hos nærmeste pårørende eller hos verge.

10 Kontroll av registrering Det årlige rundskrivet omtaler hvordan kommunene skal foreta kontroll av registreringene. Kommunerevisjon foretar et tilfeldig uttrekk basert på hvor mange personer kommunen rapporterer inn. Dette uttrekket kontrolleres. På revisjonstidspunktet orienterer den ansvarlige for rapporteringen revisjonen om hvordan kommunens rapportering kvalitetssikres. Det orienteres om hvor i journalsystemet informasjon om diagnose skal fremkomme og hvor i journalsystemet man finner vedtak og dokumentasjon på at tjeneste ytes. Det orienteres også om hvem som er nye i årets rapportering og hvem som er tatt ut av rapporteringen. Oversikten over hvem som er innrapportert som vertskommunebeboer forevises, det samme med hvem som bor i Landsbystiftelsen Camphill. Etter revisjonen utarbeider kommunerevisjonen en revisorattest hvor det redegjøres for hvilke kontrollhandlinger som er utført. Antall innrapporterte Antall personer som ble innrapportert pr er 332.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Koordinerende tjeneste. - helse og omsorg

Koordinerende tjeneste. - helse og omsorg Koordinerende tjeneste - helse og omsorg Koordinerende tjeneste - helse og omsorgs oppgaver Koordinerende tjeneste mottar og behandler søknader om helseog omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Årsplan Habilitering. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Habilitering. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2019 Habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i kommende år. Årsplanen

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Foto: Camilla Knudsen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Fagkonferanse 28. november 2017 v/cecilie Rønning Melø 2 Bakgrunn: Hjelpebehovet til personer

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F22 Arkivsaksnr: 2017/9867-1 Saksbehandler: Terje Johnsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Brukerstyrt Personlig

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Barn med funksjonsnedsettelse

Barn med funksjonsnedsettelse Barn med funksjonsnedsettelse Fagdag 20.09. 2018 Skolefritidsordning Kommunene skal ha SFO tilbud også til barn med nedsatt funksjonsevne fra 1-4. årstrinn For barn med særskilte behov skal kommunene ha

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser.

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kommunale tjenester Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kapittel 1. Formål og virkeområde 1-1.Lovens formål: Lovens formål er særlig å: 1. forebygge,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Plan for tjenester til personer med utviklingshemming KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Plan for tjenester til personer med utviklingshemming KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for tjenester til personer med utviklingshemming 10.01.19 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Et helt liv med mening, vekst og utvikling -Hvordan skal byrådet sikre at boligprogrammet blir

Detaljer

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING HØRINGSNOTAT FRA STIFTELSEN RADARVEIEN, STIFTELSEN HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER OG STIFTELSEN RAGNA RINGDALS DAGSENTER LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING INNLEDNING OM HØRINGSNOTATET

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming

Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming 2017-2020 Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning Bystyrekomitè for helse, sosial og omsorg 17. oktober 2017 1 Definisjon Mennesker med utviklingshemming

Detaljer

Årsplan Psykisk helse og habilitering. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Psykisk helse og habilitering. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2019 Psykisk helse og habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Byrådssak /19 Saksframstilling

Byrådssak /19 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /19 Saksframstilling Vår referanse: 2017/03879-52 Nye prinsipper for kommunens involvering i privat samlokaliserte boliger for personer med funksjonshemminger Hva saken gjelder: 1.0 Bakgrunn

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Jeg søker om tjenester til en person jeg er foresatt eller verge for

Jeg søker om tjenester til en person jeg er foresatt eller verge for SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER OM SØKNADEN Søker Jeg søker om tjenester til meg selv Har du fått hjelp til å fylle ut søknaden? Ja Nei Hvis ja av hvem: Jeg søker om tjenester til en person jeg er

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Plattform for livslange tjenester

Plattform for livslange tjenester Plattform for livslange tjenester 2017-2028 Sikre utviklingshemmede grunnleggende rettigheter og forutsigbarhet i et livsløpsperspektiv Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Utviklingstrekk og utfordringer...

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

Sykepleie på barns premisser i kommunehelsetjenesten

Sykepleie på barns premisser i kommunehelsetjenesten Foto: Carl Erik Eriksson Barnesykepleierforbundets vårkonferanse 02.04.19 Sykepleie på barns premisser i kommunehelsetjenesten Rune Berekvam, sykepleier Helse- og avlastningetjenesten for barn og unge,

Detaljer

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008 jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune 18 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kvænangen kommune har gjennom en bestilling

Detaljer

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende Avlasting for barn Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp,

Detaljer

Landsomfattende tilsyn (LOT) fredag, 16. desember 2016 Foredrag av Statens helsetilsyn 1

Landsomfattende tilsyn (LOT) fredag, 16. desember 2016 Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Landsomfattende tilsyn (LOT) fredag, 16. desember 2016 Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Kommunale LOT i et 10 års perspektiv Samhandling ved utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Slik kan du søke tjenesten: Du kan søke muntlig eller skriftlig hos forvaltningskontoret. Lege og sykehus kan også sende henvendelse på vegne av deg. Kontaktinformasjon:

Detaljer

Hva vet vi om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming i dag?

Hva vet vi om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming i dag? Hva vet vi om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming i dag? Anna Bjørshol, seksjonssjef, Bufdir Ledersamling for nasjonale fagnettverk for barn og voksenhabilitering Drammen 18.-19. september

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.10.2017, saksnr. 39/17 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming NOU 2016:17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Bakgrunn Utviklingshemmede har vært utsatt for omfattende diskriminering og overgrep. Sentralinstitusjoner

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ettersendelse av sak Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015-2019 Dato: 14.03.2019 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen, Sarpsborg rådhus Viser til tidligere utsendte møteinnkalling der

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m Arkiv: 205 Arkivsaksnr: 2014/3074-1 Saksbehandler: Helge Holtskog Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 18/14 16.10.2014 Kommunestyret Forslag til regler for egenbetaling

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig (2010-2016) Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Dagaktivitetstilbud for demente. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vedlegg: Mål og hensikt med dagaktivitetstilbud til demente

Selbu kommune. Saksframlegg. Dagaktivitetstilbud for demente. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vedlegg: Mål og hensikt med dagaktivitetstilbud til demente Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/359-1 Saksbehandler: Kristin Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Dagaktivitetstilbud for demente Vedlegg:

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18:00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18:00 SAKSLISTE 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: 26.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18:00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 48/15 15/1476 BEHOV FOR BOLIGER

Detaljer

Ytelser og tjenester Nevrofibromatose type 1 Barn under 10 år

Ytelser og tjenester Nevrofibromatose type 1 Barn under 10 år Ytelser og tjenester Nevrofibromatose type 1 Barn under 10 år Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 16. september 2015 Informasjon på nettet Jungelhåndboken kan kjøpes hos FFO Funksjonshemmedes

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Årsplan Psykisk helse og habilitering

Årsplan Psykisk helse og habilitering Årsplan 2017 Psykisk helse og habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen Rundskriv I-15/2005 Departementene Sosial- og helsedirektoratet Fylkesmennene Statens helsetilsyn Helsetilsynet i fylkene Spesialisthelsetjenesten v/barne- og voksenhabiliteringsenhetene Barneombudet Landets

Detaljer

Oversikt avlastning og overganger

Oversikt avlastning og overganger Foto: Carl Erik Eriksson KFU 18.06.2019 Oversikt avlastning og overganger Kriterier for avlastning Rettighet som utløses etter : PASRL 2-8.Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver De som har særlig tyngende

Detaljer

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Dagaktivitetstilbud. Hensikten er å gi et tilbud: «på dagtid, til hjemmeboende

Detaljer

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet For Tjenestekontoret for barn og unge: Søknad om støttetjenester fra Virksomhet Oppvekst Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (Aldersgruppe 0-23 år) Unntatt offentlighet Gjelder støttetjeneste(r)

Detaljer

Hjemmesykepleie kvalitetsstandard.

Hjemmesykepleie kvalitetsstandard. Hjemmesykepleie kvalitetsstandard. Standard Beskrivelse for tjenestenivået. 1. Formålet med hjemmesykepleie De som har akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming skal få tilbud om sykepleie i eget hjem

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Kartleggingrapport. Arbeidsgruppe: Botjeneste PU og Tiltak funksjonshemmede. Denne gruppen har ansvar for botjeneste PU og Tiltak funksjonshemmede.

Kartleggingrapport. Arbeidsgruppe: Botjeneste PU og Tiltak funksjonshemmede. Denne gruppen har ansvar for botjeneste PU og Tiltak funksjonshemmede. Kartleggingrapport Arbeidsgruppe: Botjeneste PU og Tiltak funksjonshemmede Denne gruppen har ansvar for botjeneste PU og Tiltak funksjonshemmede. Gruppeleder: Bente Hegdal 30.03.2017 Innhold Status på

Detaljer

Oversikt over IPLOStjenester og tjenestene i Gerica

Oversikt over IPLOStjenester og tjenestene i Gerica Oversikt over IPLOStjenester og tjenestene i Gerica Utarbeidet av PROSIT 9.12.2009 sist endret 21.03.2017 IPLOStjenester Lovhenvisninger/beskrivelse Registreringskrav Gerica Hjemmetjenester Praktisk bistand:

Detaljer

«Hva er viktig i overgangen fra barn til voksen?» Terje Baasland Seksjonsleder Seksjon Habilitering for voksne (HAVO)

«Hva er viktig i overgangen fra barn til voksen?» Terje Baasland Seksjonsleder Seksjon Habilitering for voksne (HAVO) «Hva er viktig i overgangen fra barn til voksen?» Terje Baasland Seksjonsleder Seksjon Habilitering for voksne (HAVO) -www.sthf.no/havo Hva er viktig i overgangen fra barn til voksen?» Vil variere fra

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

Avlastningstilbud i Agdenes kommune

Avlastningstilbud i Agdenes kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 06/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på avlastningstilbud i kommune. I bestillingen ble følgende

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Uttalelse i fra Tolga kontrollutvalg sak 30/18

Uttalelse i fra Tolga kontrollutvalg sak 30/18 Uttalelse i fra Tolga kontrollutvalg sak 30/18 Rådmannens svar på diagnosesetting i 2013/2014 og kontrollutvalgets vurderinger. Dokumenter: - Svar fra rådmannen og rådgiver 19.10.18 - Uttalelser i fra

Detaljer

Kravspesifikasjon. Bilag 1

Kravspesifikasjon. Bilag 1 Bilag 1 Kravspesifikasjon 1. Innledning... 2 2. Om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)... 2 3. Tjenestekontoret... 3 4. Krav til leverandøren... 5 4.1 Bruker/arbeidsleder... 5 4.2 Assistenter... 5 4.3

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

Hvor mange personer med utviklingshemming bør bo samme sted? Når blir det for mange?

Hvor mange personer med utviklingshemming bør bo samme sted? Når blir det for mange? 20 OKTOBER 2017 Hvor mange personer med utviklingshemming bør bo samme sted? Når blir det for mange? Teksten er bearbeidet av Jarle Eknes Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne velge hvor og med

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna S. Nordhagen/Liv Hilde Ruud Arkiv: F22 Arkivsaksnr.: 16/3194

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna S. Nordhagen/Liv Hilde Ruud Arkiv: F22 Arkivsaksnr.: 16/3194 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nanna S. Nordhagen/Liv Hilde Ruud Arkiv: F22 Arkivsaksnr.: 16/3194 BPA-ORDNINGEN - EN GJENNOMGANG Rådmannens innstilling BPA-ordningen en gjennomgang, tas til orientering. Vedlegg

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Saksframlegg Arkivsak: 07/1345 Sakstittel: Saken skal behandles av: Eldrerådet HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Hovedutvalg

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Lett lest Valg-brosjyre 2011

Lett lest Valg-brosjyre 2011 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 29.05.2018 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram for politikken for mennesker med utviklingshemming

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram for politikken for mennesker med utviklingshemming Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram for politikken for mennesker med utviklingshemming Bakgrunnen for HVPU-reformen Lossius-utvalget kom i

Detaljer

Bårliskogen avlastningssenter

Bårliskogen avlastningssenter Bårliskogen avlastningssenter Bårliskogen avlastningssenter Avdelingsleder: Elin Mørland Adresse: Bårlibråten 9b 2010 Strømmen Tlf. 67934671 Innhold Innledning... 2 Gjennomføring og oppstart... 3 Tolking...

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juli 2018 kl. 10.30 PDF-versjon 9. august 2018 13.06.2017 nr. 2501 Forskrift om

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

Dagtilbud mål og innhold

Dagtilbud mål og innhold Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, stormøte 19. oktober 2010 Dagtilbud mål og innhold Foto: Helén Eliassen Kirsti Buseth, rådgiver rådmannens fagstab Brukere - involvering KFU Kommunalt

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 25.4.2013. Tilsynsrapporter

Detaljer

Brukerundersøkelser 2017

Brukerundersøkelser 2017 Brukerundersøkelser 2017 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14. mars 2018 Ingvild Hjortdahl Becke Om brukerundersøkelsene > Gjennomføres i hovedsak om høsten > Skala 1-6 + vet ikke >

Detaljer

Orientering om rutiner for overgang mellom oppvekst/utdanning og HSO

Orientering om rutiner for overgang mellom oppvekst/utdanning og HSO Orientering om rutiner for overgang mellom oppvekst/utdanning og HSO Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1 november 2018 Hjørdis Trolsrud Liss Marian Bechiri «Hele meg» Handlingsplan for mennesker

Detaljer

Eg ser at du e trøtt. Eg ser at du e trøtt men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg Du må gå de sjøl men eg vil gå de med deg Eg vil gå de med deg

Eg ser at du e trøtt. Eg ser at du e trøtt men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg Du må gå de sjøl men eg vil gå de med deg Eg vil gå de med deg Eg ser at du e trøtt Eg ser at du e trøtt men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg Du må gå de sjøl men eg vil gå de med deg Eg vil gå de med deg Å leve med assistanse Assistanse VEIEN TIL ET SELVSTENDIG

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Endringslogg IPLOS veileder

Endringslogg IPLOS veileder Endringslogg IPLOS veileder IPLOS - Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester Ny: «IPLOS-registeret Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester» Versjon 2014 Alle henvisninger

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ETABLERING AV NY BARNEBOLIG

SAKSPROTOKOLL - ETABLERING AV NY BARNEBOLIG SAKSPROTOKOLL - ETABLERING AV NY BARNEBOLIG Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 06.06.2017, saksnr. 24/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for

Detaljer

Hvordan finne riktig tjenestetilbud ut fra hjelpebehov

Hvordan finne riktig tjenestetilbud ut fra hjelpebehov Hvordan finne riktig tjenestetilbud ut fra hjelpebehov Helse- og sosialkontorets oppgaver Forvaltning etter Helse- og omsorgstjenesteloven * Egensøknad, evt. henvisning fra annen instans * Kartlegge behov;

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer