Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene."

Transkript

1 Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig ( )

2 Innhold 1 Sammendrag Innledning Befolkningsutvikling og andel innbyggere med psykisk utviklingshemning Om tjenester til personer med utviklingshemninger Boveiledningstjenesten i Sarpsborg kommune Familieivaretakende tjenester Dag- og aktivitetstilbud RO-senterets vurdering av Sarpsborg kommunes boveiledningstjenester Kostnadsgjennomgang, samt sammenligning med Trondheim Framskrivning av behov Boliger Dag- og aktivitetstilbud Opplæring, praktisk og personlig bistand

3 1 Sammendrag Ved inngangen til 2009 hadde 0,48 % av Sarpsborgs befolkning en psykisk utviklingshemning som utløste tjenester etter sosialtjenesteloven eller kommunehelsetjenesteloven. Dette utgjør ca 250 personer. Med en forventet økning av befolkningen i Sarpsborg, forventes også antallet personer med psykisk utviklingshemning å øke. Levealderen for psykisk utviklingshemmede har med bedret livskvalitet økt radikalt de siste tiårene. Ansvarsreformen for utviklingshemmede (1991) og nedbyggingen av fylkeskommunale institusjoner har bidratt til å flytte ansvaret for bo- og tjenestetilbudet til kommunene. Tjenester til personer med psykisk utviklingshemning og autisme som omfattes av denne planen gis etter lov om sosial tjenester. Tjenestene tildeles etter vurdering av behov og beskrives i enkeltvedtak. Prinsippet er at brukerne av tjenesten skal få nok hjelp til å mestre hverdagen så selvstendig som mulig. Tjenestene gis blant annet som familieivaretakende tjenester, boveiledning i og utenfor bofellesskap, samt dag- og aktivitetstilbud. Innbyggere med utviklingshemninger har ulike behov for tjenester. Denne analysen omhandler kjente personer som etter fylte 18 år skal etablere seg i egen bolig. Med den kunnskap man har om den enkeltes behov er det utarbeidet en samlet oversikt over hvordan tjenestebehovene forventes å utvikle seg fra år til år. Fram til 2016 forventes det å være et behov for tilrettelegging av ca. 50 nye leiligheter i bofellesskap, 13 leiligheter nær bemanningsbase og 6 trenings-/gjennomgangsleiligheter. I tillegg er det behov for vel 40 nye dagsenterplasser og ASVO-plasser. Analysen tar for seg tre områder: Etablering av boliger, dag- og aktivitetstilbud og omsorgstjenester. Planlegging av tjenester til mennesker med utviklingshemning og autisme må sees i nær sammenheng med andre tilgrensede planer. Spesielt gjelder dette kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester , plan for psykisk helse og boligsosial handlingsplan. Utviklingshemmede skal ha tilgang til tjenester fra andre fagområder når det er behov for det. Utviklingshemmede vil f.eks. kunne ha behov for bistand knyttet til psykiske lidelser i tillegg til sin utviklingshemning eller en sykehjemsplass ved særlige pleie- eller omsorgsbehov. Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. 2

4 2 Innledning Planlegging av tjenester til mennesker med utviklingshemning må sees i nær sammenheng med andre tilgrensede planer. Spesielt gjelder dette kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester , plan for psykisk helse og boligsosial handlingsplan. Psykisk utviklingshemmede skal ha tilgang til tjenester fra andre fagområder enn boveiledningstjenesten når det er behov for det. Utviklingshemmede vil t. eks. kunne ha behov for spesiell faglig bistand knyttet til psykiske lidelser i tillegg til sin utviklingshemning eller en sykehjemsplass ved særlige pleie- eller omsorgsbehov. Denne analysen tar for seg behov og tiltak til de barn og unge med psykisk utviklingshemning og autisme som etter fylte 18 år skal flytte hjemmefra. Ved overgang til voksen alder vil de ha rett til nødvendig bistand til å kunne flytte for seg selv og etablere seg i egen bolig. Kommunen må planlegge hvilke tiltak som er nødvendig for at dette kan skje på en god måte, der den enkelte kan sikres en meningsfylt og mest mulig normal tilværelse. Siden dette er tiltak som er aktuelle etter at den enkelte er fylt 18 år, er det tatt utgangspunkt i de behov kommunen i dag er kjent med. Det er ikke lagt inn forutsetninger om tilflytting eller fraflytting eller bortfall av behov for tjenester. 3

5 3 Befolkningsutvikling og andel innbyggere med psykisk utviklingshemning Levealderen for personer med psykiske utviklingshemninger har økt vesentlig gjennom de siste tiårene som følge av den medisinske utviklingen og økt livskvalitet. Nedbygging av fylkeskommunale institusjoner og ansvarsreformen (1991) for utviklingshemmede har bidratt til å flytte ansvaret for tjenestetilbudet til kommunene. Dette betyr også at antall personer som kommunen må gi tjenester til vil være økende fortsatt en periode fremover ut over normal folketallsøkning. Tabell 1 Andelen innbyggere med psykisk utviklingshemning pr som mottar helse- og sosiale tjenester. Sarpsborg Trondheim Fredrikstad Larvik Skien Antall innbyggere Andelen innbyggere med psykisk utviklingshemning 0 15 år i % av befolkningen 0-15 år Andelen innbyggere med psykisk utviklingshemning 16 år og eldre i % av befolkningen 16 år og eldre Gjennomsnitt i prosent av befolkningen Kilde: Kriteriedata 2009 kommunene 0,33 0,32 0,26 0,65 0,49 0,52 0,33 0,42 0,48 0,40 Landsgj.snitt 0,48 0,32 0,39 0,52 0,42 0,44 Sammenlignet med Trondheim, Skien og Fredrikstad har Sarpsborg prosentvis flere innbyggere med psykisk utviklingshemning som mottar tjenester. Sammenlignet med Larvik er andelen lavere. Det er store forskjeller mellom kommunene. 4 Om tjenester til personer med utviklingshemninger Beskrivelsen av tjenester har et fokus på tjenester til de som er fylt 18 år. Når det i noen sammenhenger også beskrives tjenester til personer under 18 år, er det for å illustrere sammenhenger mellom tjenestene før og etter de er flyttet hjemmefra. Hovedtyngden av tjenester til personer med psykiske utviklingshemninger og autisme gis etter lov om sosiale tjenester. Lovens formål er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Tjenester tildelt etter lov om sosiale tjenester kan blant annet være praktisk bistand og opplæring, støttekontakt, avlastning, barnebolig, omsorgslønn etc. Tjenestene tildeles etter søknad og etter en individuell vurdering av behov. Sarpsborg kommune yter pr bo- eller aktivitetstiltak til 258 personer med psykisk utviklingshemning. Antallet er 271 når personer med diagnosen autisme inkluderes. For barn og unge er det i tillegg satt inn betydelig med ekstraressurser i barnehage, grunnskole og SFO. 4

6 Tabell 2 Aldersfordeling tjenestemottakere pr Alder Antall personer 0-15 år år år 46 Over 67 år 12 Sum alle 271 Tabell 3 Sosiale tjenester 2009 Tjeneste Antall plasser Kommentar Boliger 108 Psyk. utviklingsh./autister Dagsenter brukere (noen deler plasser) Uteteam / ambulante tjenester 50 Hvorav ca. 30 psyk. utviklingsh. Avlastning 144 Vesentlig under 18 år ASVO 74,5 Tilrettelagt sysselsetting Omsorgslønn 105 Ulike målgrupper Tjenestetrappa for tjenester til personer med utviklingshemninger Tjenestetrappa er en måte å illustrere de ulike nivåene av tjenestene til personer med utviklingshemninger i Sarpsborg kommune. Tjenestene er framstilt som en trapp med fire trinn. Det er i tillegg beskrevet et trinn 0 som representerer åpne tiltak som skal være tilgjengelige for alle. På trinn 1 er det beskrevet tiltak som tildeles uten vedtak, på trinn 2 er tjenester der det er krav om vedtak. Både trinn 1 og trinn 2 beskriver hjemmebaserte tjenester der personen bor i egen leilighet. Trinn 3 og 4 beskriver tjenester som gir omsorg hele døgnet etter enkeltvedtak. Trappa har samme oppbygning som tjenestetrappa i plan for pleie- og omsorgstjenester. Fig. 1 Tjenestetrappa Trinn 4 Bofellesskap / barnebolig og institusjon Trinn 1 Trinn 0 Trinn 2 Trinn 3 Tidsbegrenset opphold i avlastningsbolig eller institusjon (Avlastning, utredning, medisinsk behandling, rehabilitering, opptrening) Tjenester tildelt gjennom vedtak (Praktisk og personlig bistand, boveiledning, hjemmesykepleie, familieivaretakende tjenester som avlastning, støttekontakt, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, dagsenter) Tjenester tildelt uten vedtak (Koordinering, råd og veiledning, matombringing, vask av tøy, trygghetsalarm, ergoterapi, fysioterapi, hjelpemidler, boligutbedring, sysselsetting og arbeidsmarkedstiltak) Nettverk, møtesteder, frivillighet, informasjon, lag og foreninger 5

7 4.1 Boveiledningstjenesten i Sarpsborg kommune Boveiledningstjenesten yter tjenester til personer med ervervede, varige og sammensatte behov for bistand i dagliglivet og som ikke kan dra omsorg for seg selv. Med enkelte unntak er tjenesten rettet mot personer med psykisk utviklingshemning og autisme. Uteteamet gir i tillegg tjenester til ca. 20 andre unge personer med sammensatte behov (pr ), som har det til felles at de trenger praktisk hjelp og veiledning for å klare overgangen til en voksen selvstendig tilværelse. Tjenestene innbefatter blant annet personlig bistand, praktisk bistand, avlastning, helsetjenester, kompensasjon for manglende ferdigheter, forebygging av utagerende adferd, aggresjon og selvskading, etablere/opprettholde sosiale nettverk, herunder fritidsaktiviteter, tilsyn, observasjon, brukerbesøk, koordinering av individuelle tjenestetilbud, veiledning og motivasjon, opplæring og vedlikehold av ferdigheter, tvangstiltak etter lov om sosiale tjenester kapittel 4A, dagsentervirksomhet med ansvar for aktivisering, sosialt samvær, fellesaktiviteter og opplæring. 4.2 Familieivaretakende tjenester Å få et barn med store funksjonshemninger kan av mange oppleves som en krise. Noen av kriseopplevelsene vil ofte være knyttet til opplevelsen av usikkerhet om hva dette innebærer, både for barnet og familien som helhet. Kommunen har ansvar for å gi råd og veiledning, bl.a. for å støtte den enkeltes evne til mestring av sorg og psykiske problem, enten dette er hos barn og unge med alvorlige funksjonshemninger eller deres pårørende. I rundskriv I-11/99, uttrykkes følgende: Med heimel i lov om sosiale tenester skal kommunane også arbeide for at det blir sett i verk velferds- og aktivitetstiltak for funksjonshemma. Familiar med funksjonshemma barn treng støtte og informasjon for å meistre dagleglivet. Omsorgsideologien bygger på at barn med funksjonshemning skal bo hos sine foreldre i sitt nærmiljø og være tilknyttet sitt familienettverk. I St.meld. nr. 28 ( ) om innhold og kvalitet i tjenestene, påpekes at den beste omsorgen er den som blir gitt av familie, vennekrets og naboer. Det framgår at det er verken ønskelig eller mulig at den offentlige omsorgen skal erstatte denne, men den offentlige omsorgen skal støtte opp om familiens omsorgsinnsats, blant annet gjennom omsorgslønn og ulike avlastningsordninger. Til grunn for dette ligger forståelsen av at funksjonshemmede barn, som andre barn, best blir tatt vare på av sin egen familie. Hvert år blir det født mellom barn med ulike former for funksjonshemning. I tillegg kommer det antall barn som utvikler funksjonshemninger og kronisk sykdom noen år etter fødselen. Mange av disse barna vil ha behov for omfattende, langvarig og koordinert assistanse for å kunne få den samme anledningen til å utfolde seg som andre i oppveksten. Sarpsborg kommune har flere familieivaretakende tjenester som skal gi nok bistand til at familier med funksjonshemmede barn kan klare hverdagen. Sarpsborg kommune tilbyr blant annet foreldre avlastning slik at de kan ivareta omsorgen for sine funksjonshemmede barn. Kommunens tilbud med omsorgslønn, støttekontakt, 6

8 SFO-ordninger for barn etter 4. klasse, samtaler og veiledning etc. er viktige tiltak for familier som har tyngende omsorgsoppgaver. I mange tilfeller bidrar slike tjenester til at familier makter og ønsker å ha sine funksjonshemmede unge boende lenger hjemme. Dette er viktige tjenester for familiene og demper presset på bolig- og boveiledningstjenestene. 4.3 Dag- og aktivitetstilbud I rapporten Vi vil, vi vil, men får vi det til? 1 beskrives det at av ca voksne personer med psykisk utviklingshemning, viser nyere undersøkelser at det er svært få som har en jobbsituasjon som innebærer at de er integrerte i et vanlig arbeidsmiljø. De aller fleste tilbringer hverdagen i et kommunalt dagsenter eller i en virksomhet som gir varig tilrettelagt arbeid (f. eks. ASVO). Sarpsborg kommune har i dag 62 dagsenterplasser for psykisk utviklingshemmede. I tillegg disponeres ca. 75 ASVO-plasser. Det er økende behov for dagsenterplasser med i gjennomsnitt ca. 6 plasser i året. Behovet for nye ASVO-tiltak anslås gjennomsnittlig til 5 6 plasser pr. år. Gjennom tidligere prosjekter vet man at personer med psykisk utviklingshemning og autisme er stolte av å ha arbeid. Personer med psykisk utviklingshemning opplever seg som verdsatt og at det er status å jobbe ved dagsenteret. Videre er det gjort undersøkelser når det gjelder ressursutnyttelser og at det å drifte dagtilbud er en bedre ressursutnyttelse enn om brukergruppen hadde vært hjemme. Med gode dagtilbud, vil familier med tyngende omsorgsoppgaver få god avlastning og presset på boveiledning bli redusert. 1 Sosial og helsedirektoratet Rapport IS Vi vil, vi vil, men får vi det til? Levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemning. 7

9 5 RO-senterets vurdering av Sarpsborg kommunes boveiledningstjenester Ressurssenteret for omstilling i kommunene har bistått Sarpsborg kommune i arbeidet. De har i den anledning foretatt en analyse med en statusvurdering av boveiledningstjenesten i kommunen. Det er RO-senterets inntrykk at boveiledningstjenesten i Sarpsborg har: Tiltak med god kvalitet og god standard En høy faglig standard med et sterkt brukerfokus. Sarpsborg kommune utnytter trinnene i omsorgstrappa godt, slik at barn/ungdom med behov for familieivaretakende tiltak, for eksempel avlastningstilbud, støttekontakt, omsorgslønn etc., kan bo hjemme lengre enn ellers. Mange ulike boformer. Dette er viktig, da behovet for type bolig er forskjellig fra innbygger til innbygger, med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser. Et godt arbeidstilbud med ulike arbeidsaktiviteter for innbyggere med psykisk utviklingshemming. RO har inntrykk av at de brukerne RO snakket med var godt fornøyd og trivdes på jobb. Sarpsborg kommune har organisert dag- og aktivitetstilbud for innbyggere med utviklingshemninger i egen virksomhet. Dette tilbudet er et godt organisert tilbud med fokus på fornøyde brukere og ansatte. Dagtilbudet er variert innenfor de rammene dagtilbudet har og har fokus på å finne gode aktiviteter for den enkelte bruker Gode rutiner for at alle med behov for koordinerte tjenester får tilbud om individuell plan. Et godt tilbud til andre brukere med ulike behov for boveiledning. Dette er brukere med ulike funksjonsnedsettelser som ikke naturlig hører inn under de øvrige tjenestene som kommunen har. RO mener Sarpsborg kommune kan ha noe å hente, både ressursmessig og kvalitativt, ved å samordne sine tjenester bedre i praksis. Dette kan gjøres med organisatoriske tilpasninger og/eller med systematisk arbeid for fleksibilitet i bruk av ressurser og personell mellom enheter og virksomheter. 8

10 6 Kostnadsgjennomgang, samt sammenligning med Trondheim I KS sin rapport: Kostnadsbilder i pleie og omsorg, er konklusjonen at 1/3 av den totale brukergruppen er under 67 år og at 2/3 av den totale ressursrammen til pleieog omsorgstjenester går til denne brukergruppen. I en statusvurdering av tjenester til utviklingshemmede foretatt av RO-senteret i 2008, er det gjort en kostnadsgjennomgang ved bruk av IPLOS-data og regnskapstall. IPLOS-data er statistikk som alle kommuner er pålagt å registrere for hver enkelt bruker av pleie- og omsorgstjenestene. Konklusjonen i analysen er at Sarpsborg kommune og Trondheim kommune drifter sine tjenester relativt likt. En av forskjellene er at Sarpsborg har organisert sine tjenester i bofellesskap med gjennomsnittlig 8 leiligheter, mens Trondheim kommune har organisert sine tjenester i bofellesskap med gjennomsnittlig 5 leiligheter. RO konkluderer med at Sarpsborg med sin organisering sparer nattressurser tilsvarende ca. 10 millioner kroner sammenlignet med Trondheim. Videre konkluderer rapporten med at Sarpsborg kommune totalt bruker flere ressurser på tjenester til personer med utviklingshemning, sammenlignet med Trondheim. Årsaken til dette er at Sarpsborg kommune har et relativt sett større antall personer med psykisk utviklingshemning enn Trondheim. I 2008 mottok kommunen rammeoverføringer fra staten med kr for personer i alderen år med psykisk utviklingshemning og kr for de i alderen 0-15 år. Dette gav en samlet overføring på ca. 100 mill kroner i I tillegg kommer refusjon for ressurskrevende tjenester innenfor helse og sosial. Ressurskrevende tjenester Ressurskrevende tjenester er av staten definert som tjenester til enkeltbrukere under 67 år der summen av kostnadene utgjør mer enn kr Dette kan blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemning, personer med fysisk funksjonshemning, rusavhengige eller personer med psykiske lidelser. Dagens tilskuddsmodell innebærer at kommunene får refundert 80% av egne lønnskostnader til helse- og omsorgstjenester ut over innslagspunktet. Tabell 4 Ressurskrevende tjenester (2007)* Sarpsborg Trondheim Antall personer med ressurskrevende tjenester Antall personer med ressurskrevende tjenester som er psykisk utviklingshemmet Andel med ress.krev. tjenester av hele befolkningen 0,17 % 0,09 % Brutto driftsutg. til alle med ressurskrevende tjenester Tilskudd for psykisk utviklingshemmede Driftsutgifter etter fradrag av statlig tilskudd for psykisk utviklingshemmede (utgangspunkt for refusjon) Øremerket tilskudd ressurskrevende tjenester Kommunens netto utgifter (lønn helse og omsorg) * Hentet fra RO-senteret analyse i

11 Sammenlignet med Trondheim kommune har Sarpsborg prosentvis flere brukere med behov for ressurskrevende tjenester. Trondheim kommune mottok i 2007 tilskudd for 142 brukere, som utgjorde 0,09 prosent av totalt antall innbyggere. Sarpsborg mottok samme år tilskudd for 0,17 prosent av totalt antall innbygger. Bruttoutgiftene pr. tjenestemottaker ligger 23% høyere i Sarpsborg enn i Trondheim. Nettoutgiftene pr. tjenestemottaker ligger 5% høyere i Sarpsborg enn i Trondheim. Det betyr at den statlige refusjonsordningen dekker opp for mesteparten av differansen i tjenestekostnader. Tabell 5 Ressurskrevende tjenester til psykisk utviklingshemmede i Sarpsborg og Trondheim kommune innenfor helse og sosial (2007)* Sarpsborg Trondheim Antall mottakere av ressurskrevende tjenester som har en psykisk utviklingshemning Herav under 16 år 7 13 Andel psykisk utviklingshemmede i prosent av alle som mottar ressurskrevende tjenester 69 % 65 % Høyeste innrapporterte kostnad pr. bruker Samlet ressursinnsats til alle som mottar ressurskrevende tjenester Gj.snittlig ressursinnsats til alle som mottar ressurskrevende tjenester Samlet ressursinnsats til personer med psyk. utv.- hemning som mottar ressurskrevende tjenester Gj.snittlig ressursinnsats til personer med psyk. utv.- hemning som mottar ressurskrevende tjenester * Hentet fra RO-senteret analyse i Tabellen viser at Sarpsborg kommune har en noe høyere andel personer med psykisk utviklingshemning som har store hjelpebehov sammenlignet med Trondheim kommune. Sarpsborg har en vesentlig høyere rapportert ressursinnsats pr. ressurskrevende psykisk utviklingshemmede enn Trondheim. Det bør tas høyde for at denne forskjellen delvis kan forklares i ulikheter i rapportering. Uansett er tallene en indikator på at Sarpsborg gir tjenester av høy standard til de som har store behov. 10

12 7 Framskrivning av behov Nedenfor presenteres en oversikt over fremskrevne behov for bo- og dagtiltak frem til og med år Registreringen er basert på opplysninger fra boveiledningstjenesten og team brukerrettede tjenester om kjente søkere, enten disse har søkt eller ikke har søkt tjenester pr. i dag. Det er gjort en særskilt vurdering av hver enkelt persons behov så langt kjent. Det er kun søkere med psykisk utviklingshemning og autisme som er tatt med i oversikten (unntak fra dette gjelder ASVO-plasser og trenings- /gjennomgangsbolig). Mennesker med utviklingshemning har behov for ulike typer boliger. Noen har behov for bokollektive løsninger, andre tilrettelagte leiligheter med stort bad og lignende på grunn av tekniske hjelpemidler. Noen kan klare seg med og har ønske om mer selvstendige leiligheter dersom de har nærhet til en personalbase. For andre kan det være tilstrekkelig med en trenings- eller gjennomgangsbolig der man er periode kan få trening i å bo for seg selv. Tabell 6 Forventede behov for tjenester i perioden Bofellesskap Leilighet med nærhet til bemanningsbase Frigjort avlastning* Frigjort omsorgs lønn* Trenings-/ gjennomgangsbolig Dagsenter** ASVOplasser ,2 mill Anslått til ca. 5 6 nye plasser årlig i ,8mill hele planperioden ,8 mill ,4 mill ,5 mill ,0 mill Dette inkluderer også yrkeshemmede som ikke er utviklingshemmede.** ,3 mill Sum ,0 mill. 2,0 mill. 44 * Ved etablering i bolig faller avlastning og omsorgslønn bort. ** Ved beregning av behov for dagtilbud er det forutsatt at kommunen kjøper ca nye ASVOplasser. For mange er dette et mer egnet og samtidig rimeligere tilbud enn dagsenter. Tidspunkt for utflytting fra foreldrehjem til egen bolig er i hovedsak basert på det året vedkommende fyller 19 år, med mindre det særskilt er søkt utflytting på annet tidspunkt (noen ved 18-års alder, noen etter fylte 19 år). Fraflytting, tilflytting og dødsfall vil kunne innvirke på behovene. Mange familier velger å vente med utflytting til de får et bra nok tilbud, mens andre avventer flytting av andre grunner. 11

13 Når en ungdom flytter fra foreldre til egen bolig, faller tiltak til avlastning og omsorgslønn bort. I kolonnen for avlastning er det reduserte avlastningsbehovet for kjente personer beregnet. Dette er i stor grad avlastning som finner sted ved Holleby og ved Råkilveien. Avlastningstilbudet ved disse to stedene kan ikke legges ned, men forventes å bli fylt opp og tatt i bruk av nye barn og unge med avlastningsbehov. I hvilken grad man kan overføre disse midlene til drift av nye boliger vil man ikke vite før man erfarer behov for avlastning til nye brukere. Det er liten grunn til å tro at det samlede behovet for avlastning vil reduseres i perioden fram til I tabell 6 er det reduserte behovet for avlastning til aktuelle personer tatt med for å vise at dette er utgifter man ellers ville hatt til disse personene, dersom de ikke hadde flyttet inn i egen bolig. Tilsvarende oversikt er laget for forventet bortfall av omsorgslønn ved utflytting til egen bolig. Det er grunn til å peke på at behovene raskt kan endre seg. Det siste året har det vært vesentlige endringer i tallene som følge av flyttinger, endring i diagnose/tilstand og endringer i hjemmesituasjonen hos barnet. Dette tilsier et behov for en løpende rullering av behovsanalysen. 12

14 8 Boliger I framtida vil flere innbyggere med utviklingshemninger ha behov for et botilbud. Behovet for flere ulike typer leiligheter vil øke i takt med befolkningsutviklingen. Fram til og med 2016 er det registrert 64 utviklingshemmede som forventes å ville få behov for tilrettelegging av bolig og bistand til å klare det daglige livet i boligen. Det er viktig å vurdere hvilke behov for tilrettelagt bolig den enkelte har og sikre at leilighetene er tilpasset behovene. Før det tilrettelegges nye boliger må kommunen derfor ha en oversikt over funksjonsnivå og ha kartlagt behov for ulike tilpasninger. Det er av stor betydning hvordan boligene utformes for å oppnå en god, fleksibel og effektiv tjenesteyting. I dag har Sarpsborg kommune etablert et bo- og aktivitetstilbud for eldre brukere ved Stenerødheimen. Utfordringen er at de fleste brukerne ønsker å bli boende i sin eksisterende leilighet og ikke ønsker å flytte videre til et bofellesskap for eldre. Det er derfor behov for å evaluere bruken av Stenerødheimen. Uteteamet i boveiledningstjenesten gir ambulerende støttetjenester til unge voksne med sammensatte bistandsbehov, ofte med lettere utviklingshemninger. Fellesnevneren er at de trenger hjelp i en overgangsperiode når de skal etablere seg for første gang på egenhånd. Hjelpen de trenger kan variere mye, og kan være alt fra å lære å stelle en leilighet, komme seg på jobb om morgenen, til å håndtere forhold til omgivelsene og vanskelige personlig forhold i livet. Mange av disse unge har også behov for hjelp til anskaffelse av bolig. Dette er en utfordring som overlapper med behov som omtales i den boligsosiale handlingsplanen. Løsningene kan variere, men mange vil ha behov for en kommunal utleiebolig i en overgangsperiodes eller mer permanent. Det vurderes å være behov for 4 5 nye kommunale nye utleieboliger til denne målgruppa hvert år i perioden fram til Behovet bør primært søkes løst innenfor kommunens egen boligmasse. Sarpsborg kommune har ulike boliger som dekker ulike behov. I det følgende omtales en definisjon av de enkelte boligtypene: Bofellesskap Leiligheter organisert i et fellesskap med 4-9 leiligheter, fellesarealer og personalbase. Tjenesten gis etter enkeltvedtak og samordnes slik at boligene er bemannet hele døgnet. Leiligheter med nærhet til bemanningsbase Kan enten være: Leiligheter organisert med personalbase i samme bygning. Leilighetene disponerer noe fellesarealer. Det er også andre beboere som bor i bygget. Borgvold og Fritznerbakken borettslag er eksempler på slike boliger. Eller det kan være: Frittstående leiligheter/boliger beliggende med kort avstand til nærmeste personalbase. 13

15 Trenings-/gjennomgangsleiligheter En bolig med flere leiligheter der ungdommer kan få hjelp og trening i å bo på egenhånd og klare seg selv. Det er ikke fast bemanning i boligen hele døgnet, men beboerne blir fulgt opp av ambulante boveiledningstjenester etter behov og avtale. Etter avsluttet opptrening flytter personen videre til egen bolig. Behovsoversikt boliger: 23 leiligheter i bofellesskap i perioden leiligheter med nærhet til personalbase i perioden En gjennomgangsbolig/ treningsbolig for 6 unge med ulike behov for bistand i perioden leiligheter i bofellesskap i perioden leiligheter med nærhet til personalbase i perioden nye kommunale utleieboliger hvert år i perioden fram til Bo- og dagtilbud for eldre personer med psykisk utviklingshemning bør evalueres særskilt. (Alle tall er ca.-angivelser) 14

16 9 Dag- og aktivitetstilbud Sarpsborg kommune har behov for å etablere flere tilrettelagte dagtilbud i perioden fram til Behovet for plasser i dag- og aktivitetstilbud vil være økende med antall nye personer med utviklingshemninger som går ut av videregående skole. Fra 2011 forventes det ikke å være plass til å dekke nye behov i dagens lokaler. Til å møte nye behov er man avhengig av utvidede arealer, alternativt en omlegging av dagens drift. Behovet anslås til å være ca. 40 plasser i dagtilbud og ca plasser i ASVO fram til Behovsoversikt: Ca. 5-6 nye ASVO-plasser pr. år, fortrinnsvis i samarbeid med NAV. 18 nye plasser i dagsenter i perioden nye plasser i dagsenter i perioden (Alle tall er ca.-angivelser) 15

17 10 Opplæring, praktisk og personlig bistand Innbyggere med utviklingshemning har ulike behov når det gjelder type tjenester. Tjenester utformes med utgangspunkt i den enkeltes behov. Trinnene i omsorgstrappa må utnyttes på en slik måte at personer med utviklingshemning får nok hjelp til å takle hverdagen. Det er viktig at tjenestene blir tilrettelagt og utført på en slik måte at mottakerne kan leve et mest mulig selvstendig liv. Det er viktig at det legges til rette for at personer med utviklingshemninger blir tatt med på råd og får bestemme det som er viktig for personen selv. For å kunne ivareta tjenester til utviklingshemmede kreves det god kompetanse. De som yter tjenester bør kjenne mottakeren godt, slik at tjenestene kan bli tilrettelag på en god måte. Det kan i framtiden bli viktig å tenke alternative måter å organisere tjenester på. Mye tyder på at det i framtiden kan bli mangel på hender og kompetanse til å utføre jobben. Derfor blir det viktig å vurdere nye måter å tilrettelegge boliger og arbeidsformer på. Det må også satses på rekruttering og kompetanse. Stortingsmelding nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening om fremtidas omsorgsutfordringer, dokumenterer at kommunene vil stå overfor store utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig med kvalifisert personale til omsorgstjenestene i årene som kommer. Denne utfordringen må ses i sammenheng med satsinger i kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester , som ble vedtatt av bystyret i juni Behovsoversikt Opplæring, praktisk og personlig bistand til: 23 nye brukere i bofellesskap i perioden nye brukere i leiligheter med nærhet til personalbase i perioden nye brukere i bofellesskap i perioden nye brukere i leiligheter med nærhet til personalbase i perioden nye brukere av ambulante tjenester/uteteam pr. år i perioden (Alle tall er ca.-angivelser) 16

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Marit Hagevik. Spesialrådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune 12.11.2013

Marit Hagevik. Spesialrådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune 12.11.2013 Marit Hagevik Spesialrådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune 12.11.2013 Bakgrunn for HVPU-reformen Forholdene i institusjonene var medmenneskelig, sosialt og kulturelt uakseptable Utviklingshemmede:

Detaljer

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING HØRINGSNOTAT FRA STIFTELSEN RADARVEIEN, STIFTELSEN HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER OG STIFTELSEN RAGNA RINGDALS DAGSENTER LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING INNLEDNING OM HØRINGSNOTATET

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

Dagtilbud mål og innhold

Dagtilbud mål og innhold Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, stormøte 19. oktober 2010 Dagtilbud mål og innhold Foto: Helén Eliassen Kirsti Buseth, rådgiver rådmannens fagstab Brukere - involvering KFU Kommunalt

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008 jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune 18 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kvænangen kommune har gjennom en bestilling

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1340-8308/2015 Saksbehandler: Kristin Opgård Arkivkode: Saksframlegg Utredning- behov for ergoterapeut og kreftsykepleier Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Saksdokumenter

Detaljer

Jeg vil helst bo hjemme

Jeg vil helst bo hjemme Jeg vil helst bo hjemme Turid Lohne Velund sleder 25. September 2008 Bærum kommune Landets 5. største kommune 105 000 innbyggere Balansert målstyring Resultatledelse for ca. 200 tjenesteledere Brukerundersøkelser

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune.

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Innledning En av de største omsorgsutfordringene vi står overfor som følge av økt levealder og endret alderssammensetning i befolkningen,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Ny stortingsmelding om levekår for mennesker med utviklingshemming

Ny stortingsmelding om levekår for mennesker med utviklingshemming Ny stortingsmelding om levekår for mennesker med utviklingshemming John- Ingvard Kristiansen og Cecilie Håkonsen Sandness, Bufdir Utviklingshemmede menneskers levekår og rettsikkerhet Bodø 28.-29. oktober

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram for politikken for mennesker med utviklingshemming

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram for politikken for mennesker med utviklingshemming Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram for politikken for mennesker med utviklingshemming Bakgrunnen for HVPU-reformen Lossius-utvalget kom i

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune 1. Personopplysninger Fødselsnummer: Sivilstatus: Navn: Fastlege: Adresse: Postnr./sted: Telefon privat: 2. Husstand Bor du alene? (sett kryss) Ja Nei

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 25.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 25.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 25.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl.

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Plan for habilitering og rehabilitering. Kvinesdal kommune

Plan for habilitering og rehabilitering. Kvinesdal kommune Plan for habilitering og rehabilitering Kvinesdal kommune 2009-2013 "Et menneske med en alvorlig funksjonshemming, kjenner ikke sin egentlige styrke før han/hun blir behandlet som et menneske, støttet,

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Dialogverktøy. for planlegging og vurdering av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger. Alle skal bo godt og trygt HB 8.E.12

Dialogverktøy. for planlegging og vurdering av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger. Alle skal bo godt og trygt HB 8.E.12 HB 8.E.12 Dialogverktøy for planlegging og vurdering av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger en introduksjon til,og oversikt over innholdet i dialogverktøyet 2 DIALOGVERKTØY for planlegging og

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer

Vedlegg 7 b til Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2026 i Lindesnes kommune

Vedlegg 7 b til Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2026 i Lindesnes kommune Vedlegg 7 b til Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2026 i Lindesnes kommune Bakgrunnsdokument for kommunedelplan helse og omsorg: Demens Livskvalitet, trygghet og mening i hverdagen. Dokumentet er i hovedsak

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Rådgiver Brit Bakken

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Rådgiver Brit Bakken Fem utfordringer Aldring Knapphet på omsorgsytere Nye brukergrupper Samhandling og medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold, det vanlige livet St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Brit Bakken

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014.

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014. Til effektiviseringsprosjektet i Steigen kommune v/ styringsgruppa Notat 11.desember 214. Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 214.

Detaljer

Hva vet vi om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming i dag?

Hva vet vi om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming i dag? Hva vet vi om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming i dag? Anna Bjørshol, seksjonssjef, Bufdir Ledersamling for nasjonale fagnettverk for barn og voksenhabilitering Drammen 18.-19. september

Detaljer

Endringslogg IPLOS veileder

Endringslogg IPLOS veileder Endringslogg IPLOS veileder IPLOS - Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester Ny: «IPLOS-registeret Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester» Versjon 2014 Alle henvisninger

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen Rundskriv I-15/2005 Departementene Sosial- og helsedirektoratet Fylkesmennene Statens helsetilsyn Helsetilsynet i fylkene Spesialisthelsetjenesten v/barne- og voksenhabiliteringsenhetene Barneombudet Landets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Pårørendepolitikk. Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP.

Pårørendepolitikk. Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP. Pårørendepolitikk Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP.NO Agenda Hva sier de statlige føringer om fremtidig pårørende politikk

Detaljer

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.09.2015 Tid:

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker IMDi Rundskriv:2/12 v/ Lisbeth Dalin og Kjersti Thorjussen IMDi Indre Øst regionseminar Strand hotell,

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer