Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene."

Transkript

1 Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig ( )

2 Innhold 1 Sammendrag Innledning Befolkningsutvikling og andel innbyggere med psykisk utviklingshemning Om tjenester til personer med utviklingshemninger Boveiledningstjenesten i Sarpsborg kommune Familieivaretakende tjenester Dag- og aktivitetstilbud RO-senterets vurdering av Sarpsborg kommunes boveiledningstjenester Kostnadsgjennomgang, samt sammenligning med Trondheim Framskrivning av behov Boliger Dag- og aktivitetstilbud Opplæring, praktisk og personlig bistand

3 1 Sammendrag Ved inngangen til 2009 hadde 0,48 % av Sarpsborgs befolkning en psykisk utviklingshemning som utløste tjenester etter sosialtjenesteloven eller kommunehelsetjenesteloven. Dette utgjør ca 250 personer. Med en forventet økning av befolkningen i Sarpsborg, forventes også antallet personer med psykisk utviklingshemning å øke. Levealderen for psykisk utviklingshemmede har med bedret livskvalitet økt radikalt de siste tiårene. Ansvarsreformen for utviklingshemmede (1991) og nedbyggingen av fylkeskommunale institusjoner har bidratt til å flytte ansvaret for bo- og tjenestetilbudet til kommunene. Tjenester til personer med psykisk utviklingshemning og autisme som omfattes av denne planen gis etter lov om sosial tjenester. Tjenestene tildeles etter vurdering av behov og beskrives i enkeltvedtak. Prinsippet er at brukerne av tjenesten skal få nok hjelp til å mestre hverdagen så selvstendig som mulig. Tjenestene gis blant annet som familieivaretakende tjenester, boveiledning i og utenfor bofellesskap, samt dag- og aktivitetstilbud. Innbyggere med utviklingshemninger har ulike behov for tjenester. Denne analysen omhandler kjente personer som etter fylte 18 år skal etablere seg i egen bolig. Med den kunnskap man har om den enkeltes behov er det utarbeidet en samlet oversikt over hvordan tjenestebehovene forventes å utvikle seg fra år til år. Fram til 2016 forventes det å være et behov for tilrettelegging av ca. 50 nye leiligheter i bofellesskap, 13 leiligheter nær bemanningsbase og 6 trenings-/gjennomgangsleiligheter. I tillegg er det behov for vel 40 nye dagsenterplasser og ASVO-plasser. Analysen tar for seg tre områder: Etablering av boliger, dag- og aktivitetstilbud og omsorgstjenester. Planlegging av tjenester til mennesker med utviklingshemning og autisme må sees i nær sammenheng med andre tilgrensede planer. Spesielt gjelder dette kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester , plan for psykisk helse og boligsosial handlingsplan. Utviklingshemmede skal ha tilgang til tjenester fra andre fagområder når det er behov for det. Utviklingshemmede vil f.eks. kunne ha behov for bistand knyttet til psykiske lidelser i tillegg til sin utviklingshemning eller en sykehjemsplass ved særlige pleie- eller omsorgsbehov. Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. 2

4 2 Innledning Planlegging av tjenester til mennesker med utviklingshemning må sees i nær sammenheng med andre tilgrensede planer. Spesielt gjelder dette kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester , plan for psykisk helse og boligsosial handlingsplan. Psykisk utviklingshemmede skal ha tilgang til tjenester fra andre fagområder enn boveiledningstjenesten når det er behov for det. Utviklingshemmede vil t. eks. kunne ha behov for spesiell faglig bistand knyttet til psykiske lidelser i tillegg til sin utviklingshemning eller en sykehjemsplass ved særlige pleie- eller omsorgsbehov. Denne analysen tar for seg behov og tiltak til de barn og unge med psykisk utviklingshemning og autisme som etter fylte 18 år skal flytte hjemmefra. Ved overgang til voksen alder vil de ha rett til nødvendig bistand til å kunne flytte for seg selv og etablere seg i egen bolig. Kommunen må planlegge hvilke tiltak som er nødvendig for at dette kan skje på en god måte, der den enkelte kan sikres en meningsfylt og mest mulig normal tilværelse. Siden dette er tiltak som er aktuelle etter at den enkelte er fylt 18 år, er det tatt utgangspunkt i de behov kommunen i dag er kjent med. Det er ikke lagt inn forutsetninger om tilflytting eller fraflytting eller bortfall av behov for tjenester. 3

5 3 Befolkningsutvikling og andel innbyggere med psykisk utviklingshemning Levealderen for personer med psykiske utviklingshemninger har økt vesentlig gjennom de siste tiårene som følge av den medisinske utviklingen og økt livskvalitet. Nedbygging av fylkeskommunale institusjoner og ansvarsreformen (1991) for utviklingshemmede har bidratt til å flytte ansvaret for tjenestetilbudet til kommunene. Dette betyr også at antall personer som kommunen må gi tjenester til vil være økende fortsatt en periode fremover ut over normal folketallsøkning. Tabell 1 Andelen innbyggere med psykisk utviklingshemning pr som mottar helse- og sosiale tjenester. Sarpsborg Trondheim Fredrikstad Larvik Skien Antall innbyggere Andelen innbyggere med psykisk utviklingshemning 0 15 år i % av befolkningen 0-15 år Andelen innbyggere med psykisk utviklingshemning 16 år og eldre i % av befolkningen 16 år og eldre Gjennomsnitt i prosent av befolkningen Kilde: Kriteriedata 2009 kommunene 0,33 0,32 0,26 0,65 0,49 0,52 0,33 0,42 0,48 0,40 Landsgj.snitt 0,48 0,32 0,39 0,52 0,42 0,44 Sammenlignet med Trondheim, Skien og Fredrikstad har Sarpsborg prosentvis flere innbyggere med psykisk utviklingshemning som mottar tjenester. Sammenlignet med Larvik er andelen lavere. Det er store forskjeller mellom kommunene. 4 Om tjenester til personer med utviklingshemninger Beskrivelsen av tjenester har et fokus på tjenester til de som er fylt 18 år. Når det i noen sammenhenger også beskrives tjenester til personer under 18 år, er det for å illustrere sammenhenger mellom tjenestene før og etter de er flyttet hjemmefra. Hovedtyngden av tjenester til personer med psykiske utviklingshemninger og autisme gis etter lov om sosiale tjenester. Lovens formål er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Tjenester tildelt etter lov om sosiale tjenester kan blant annet være praktisk bistand og opplæring, støttekontakt, avlastning, barnebolig, omsorgslønn etc. Tjenestene tildeles etter søknad og etter en individuell vurdering av behov. Sarpsborg kommune yter pr bo- eller aktivitetstiltak til 258 personer med psykisk utviklingshemning. Antallet er 271 når personer med diagnosen autisme inkluderes. For barn og unge er det i tillegg satt inn betydelig med ekstraressurser i barnehage, grunnskole og SFO. 4

6 Tabell 2 Aldersfordeling tjenestemottakere pr Alder Antall personer 0-15 år år år 46 Over 67 år 12 Sum alle 271 Tabell 3 Sosiale tjenester 2009 Tjeneste Antall plasser Kommentar Boliger 108 Psyk. utviklingsh./autister Dagsenter brukere (noen deler plasser) Uteteam / ambulante tjenester 50 Hvorav ca. 30 psyk. utviklingsh. Avlastning 144 Vesentlig under 18 år ASVO 74,5 Tilrettelagt sysselsetting Omsorgslønn 105 Ulike målgrupper Tjenestetrappa for tjenester til personer med utviklingshemninger Tjenestetrappa er en måte å illustrere de ulike nivåene av tjenestene til personer med utviklingshemninger i Sarpsborg kommune. Tjenestene er framstilt som en trapp med fire trinn. Det er i tillegg beskrevet et trinn 0 som representerer åpne tiltak som skal være tilgjengelige for alle. På trinn 1 er det beskrevet tiltak som tildeles uten vedtak, på trinn 2 er tjenester der det er krav om vedtak. Både trinn 1 og trinn 2 beskriver hjemmebaserte tjenester der personen bor i egen leilighet. Trinn 3 og 4 beskriver tjenester som gir omsorg hele døgnet etter enkeltvedtak. Trappa har samme oppbygning som tjenestetrappa i plan for pleie- og omsorgstjenester. Fig. 1 Tjenestetrappa Trinn 4 Bofellesskap / barnebolig og institusjon Trinn 1 Trinn 0 Trinn 2 Trinn 3 Tidsbegrenset opphold i avlastningsbolig eller institusjon (Avlastning, utredning, medisinsk behandling, rehabilitering, opptrening) Tjenester tildelt gjennom vedtak (Praktisk og personlig bistand, boveiledning, hjemmesykepleie, familieivaretakende tjenester som avlastning, støttekontakt, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, dagsenter) Tjenester tildelt uten vedtak (Koordinering, råd og veiledning, matombringing, vask av tøy, trygghetsalarm, ergoterapi, fysioterapi, hjelpemidler, boligutbedring, sysselsetting og arbeidsmarkedstiltak) Nettverk, møtesteder, frivillighet, informasjon, lag og foreninger 5

7 4.1 Boveiledningstjenesten i Sarpsborg kommune Boveiledningstjenesten yter tjenester til personer med ervervede, varige og sammensatte behov for bistand i dagliglivet og som ikke kan dra omsorg for seg selv. Med enkelte unntak er tjenesten rettet mot personer med psykisk utviklingshemning og autisme. Uteteamet gir i tillegg tjenester til ca. 20 andre unge personer med sammensatte behov (pr ), som har det til felles at de trenger praktisk hjelp og veiledning for å klare overgangen til en voksen selvstendig tilværelse. Tjenestene innbefatter blant annet personlig bistand, praktisk bistand, avlastning, helsetjenester, kompensasjon for manglende ferdigheter, forebygging av utagerende adferd, aggresjon og selvskading, etablere/opprettholde sosiale nettverk, herunder fritidsaktiviteter, tilsyn, observasjon, brukerbesøk, koordinering av individuelle tjenestetilbud, veiledning og motivasjon, opplæring og vedlikehold av ferdigheter, tvangstiltak etter lov om sosiale tjenester kapittel 4A, dagsentervirksomhet med ansvar for aktivisering, sosialt samvær, fellesaktiviteter og opplæring. 4.2 Familieivaretakende tjenester Å få et barn med store funksjonshemninger kan av mange oppleves som en krise. Noen av kriseopplevelsene vil ofte være knyttet til opplevelsen av usikkerhet om hva dette innebærer, både for barnet og familien som helhet. Kommunen har ansvar for å gi råd og veiledning, bl.a. for å støtte den enkeltes evne til mestring av sorg og psykiske problem, enten dette er hos barn og unge med alvorlige funksjonshemninger eller deres pårørende. I rundskriv I-11/99, uttrykkes følgende: Med heimel i lov om sosiale tenester skal kommunane også arbeide for at det blir sett i verk velferds- og aktivitetstiltak for funksjonshemma. Familiar med funksjonshemma barn treng støtte og informasjon for å meistre dagleglivet. Omsorgsideologien bygger på at barn med funksjonshemning skal bo hos sine foreldre i sitt nærmiljø og være tilknyttet sitt familienettverk. I St.meld. nr. 28 ( ) om innhold og kvalitet i tjenestene, påpekes at den beste omsorgen er den som blir gitt av familie, vennekrets og naboer. Det framgår at det er verken ønskelig eller mulig at den offentlige omsorgen skal erstatte denne, men den offentlige omsorgen skal støtte opp om familiens omsorgsinnsats, blant annet gjennom omsorgslønn og ulike avlastningsordninger. Til grunn for dette ligger forståelsen av at funksjonshemmede barn, som andre barn, best blir tatt vare på av sin egen familie. Hvert år blir det født mellom barn med ulike former for funksjonshemning. I tillegg kommer det antall barn som utvikler funksjonshemninger og kronisk sykdom noen år etter fødselen. Mange av disse barna vil ha behov for omfattende, langvarig og koordinert assistanse for å kunne få den samme anledningen til å utfolde seg som andre i oppveksten. Sarpsborg kommune har flere familieivaretakende tjenester som skal gi nok bistand til at familier med funksjonshemmede barn kan klare hverdagen. Sarpsborg kommune tilbyr blant annet foreldre avlastning slik at de kan ivareta omsorgen for sine funksjonshemmede barn. Kommunens tilbud med omsorgslønn, støttekontakt, 6

8 SFO-ordninger for barn etter 4. klasse, samtaler og veiledning etc. er viktige tiltak for familier som har tyngende omsorgsoppgaver. I mange tilfeller bidrar slike tjenester til at familier makter og ønsker å ha sine funksjonshemmede unge boende lenger hjemme. Dette er viktige tjenester for familiene og demper presset på bolig- og boveiledningstjenestene. 4.3 Dag- og aktivitetstilbud I rapporten Vi vil, vi vil, men får vi det til? 1 beskrives det at av ca voksne personer med psykisk utviklingshemning, viser nyere undersøkelser at det er svært få som har en jobbsituasjon som innebærer at de er integrerte i et vanlig arbeidsmiljø. De aller fleste tilbringer hverdagen i et kommunalt dagsenter eller i en virksomhet som gir varig tilrettelagt arbeid (f. eks. ASVO). Sarpsborg kommune har i dag 62 dagsenterplasser for psykisk utviklingshemmede. I tillegg disponeres ca. 75 ASVO-plasser. Det er økende behov for dagsenterplasser med i gjennomsnitt ca. 6 plasser i året. Behovet for nye ASVO-tiltak anslås gjennomsnittlig til 5 6 plasser pr. år. Gjennom tidligere prosjekter vet man at personer med psykisk utviklingshemning og autisme er stolte av å ha arbeid. Personer med psykisk utviklingshemning opplever seg som verdsatt og at det er status å jobbe ved dagsenteret. Videre er det gjort undersøkelser når det gjelder ressursutnyttelser og at det å drifte dagtilbud er en bedre ressursutnyttelse enn om brukergruppen hadde vært hjemme. Med gode dagtilbud, vil familier med tyngende omsorgsoppgaver få god avlastning og presset på boveiledning bli redusert. 1 Sosial og helsedirektoratet Rapport IS Vi vil, vi vil, men får vi det til? Levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemning. 7

9 5 RO-senterets vurdering av Sarpsborg kommunes boveiledningstjenester Ressurssenteret for omstilling i kommunene har bistått Sarpsborg kommune i arbeidet. De har i den anledning foretatt en analyse med en statusvurdering av boveiledningstjenesten i kommunen. Det er RO-senterets inntrykk at boveiledningstjenesten i Sarpsborg har: Tiltak med god kvalitet og god standard En høy faglig standard med et sterkt brukerfokus. Sarpsborg kommune utnytter trinnene i omsorgstrappa godt, slik at barn/ungdom med behov for familieivaretakende tiltak, for eksempel avlastningstilbud, støttekontakt, omsorgslønn etc., kan bo hjemme lengre enn ellers. Mange ulike boformer. Dette er viktig, da behovet for type bolig er forskjellig fra innbygger til innbygger, med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser. Et godt arbeidstilbud med ulike arbeidsaktiviteter for innbyggere med psykisk utviklingshemming. RO har inntrykk av at de brukerne RO snakket med var godt fornøyd og trivdes på jobb. Sarpsborg kommune har organisert dag- og aktivitetstilbud for innbyggere med utviklingshemninger i egen virksomhet. Dette tilbudet er et godt organisert tilbud med fokus på fornøyde brukere og ansatte. Dagtilbudet er variert innenfor de rammene dagtilbudet har og har fokus på å finne gode aktiviteter for den enkelte bruker Gode rutiner for at alle med behov for koordinerte tjenester får tilbud om individuell plan. Et godt tilbud til andre brukere med ulike behov for boveiledning. Dette er brukere med ulike funksjonsnedsettelser som ikke naturlig hører inn under de øvrige tjenestene som kommunen har. RO mener Sarpsborg kommune kan ha noe å hente, både ressursmessig og kvalitativt, ved å samordne sine tjenester bedre i praksis. Dette kan gjøres med organisatoriske tilpasninger og/eller med systematisk arbeid for fleksibilitet i bruk av ressurser og personell mellom enheter og virksomheter. 8

10 6 Kostnadsgjennomgang, samt sammenligning med Trondheim I KS sin rapport: Kostnadsbilder i pleie og omsorg, er konklusjonen at 1/3 av den totale brukergruppen er under 67 år og at 2/3 av den totale ressursrammen til pleieog omsorgstjenester går til denne brukergruppen. I en statusvurdering av tjenester til utviklingshemmede foretatt av RO-senteret i 2008, er det gjort en kostnadsgjennomgang ved bruk av IPLOS-data og regnskapstall. IPLOS-data er statistikk som alle kommuner er pålagt å registrere for hver enkelt bruker av pleie- og omsorgstjenestene. Konklusjonen i analysen er at Sarpsborg kommune og Trondheim kommune drifter sine tjenester relativt likt. En av forskjellene er at Sarpsborg har organisert sine tjenester i bofellesskap med gjennomsnittlig 8 leiligheter, mens Trondheim kommune har organisert sine tjenester i bofellesskap med gjennomsnittlig 5 leiligheter. RO konkluderer med at Sarpsborg med sin organisering sparer nattressurser tilsvarende ca. 10 millioner kroner sammenlignet med Trondheim. Videre konkluderer rapporten med at Sarpsborg kommune totalt bruker flere ressurser på tjenester til personer med utviklingshemning, sammenlignet med Trondheim. Årsaken til dette er at Sarpsborg kommune har et relativt sett større antall personer med psykisk utviklingshemning enn Trondheim. I 2008 mottok kommunen rammeoverføringer fra staten med kr for personer i alderen år med psykisk utviklingshemning og kr for de i alderen 0-15 år. Dette gav en samlet overføring på ca. 100 mill kroner i I tillegg kommer refusjon for ressurskrevende tjenester innenfor helse og sosial. Ressurskrevende tjenester Ressurskrevende tjenester er av staten definert som tjenester til enkeltbrukere under 67 år der summen av kostnadene utgjør mer enn kr Dette kan blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemning, personer med fysisk funksjonshemning, rusavhengige eller personer med psykiske lidelser. Dagens tilskuddsmodell innebærer at kommunene får refundert 80% av egne lønnskostnader til helse- og omsorgstjenester ut over innslagspunktet. Tabell 4 Ressurskrevende tjenester (2007)* Sarpsborg Trondheim Antall personer med ressurskrevende tjenester Antall personer med ressurskrevende tjenester som er psykisk utviklingshemmet Andel med ress.krev. tjenester av hele befolkningen 0,17 % 0,09 % Brutto driftsutg. til alle med ressurskrevende tjenester Tilskudd for psykisk utviklingshemmede Driftsutgifter etter fradrag av statlig tilskudd for psykisk utviklingshemmede (utgangspunkt for refusjon) Øremerket tilskudd ressurskrevende tjenester Kommunens netto utgifter (lønn helse og omsorg) * Hentet fra RO-senteret analyse i

11 Sammenlignet med Trondheim kommune har Sarpsborg prosentvis flere brukere med behov for ressurskrevende tjenester. Trondheim kommune mottok i 2007 tilskudd for 142 brukere, som utgjorde 0,09 prosent av totalt antall innbyggere. Sarpsborg mottok samme år tilskudd for 0,17 prosent av totalt antall innbygger. Bruttoutgiftene pr. tjenestemottaker ligger 23% høyere i Sarpsborg enn i Trondheim. Nettoutgiftene pr. tjenestemottaker ligger 5% høyere i Sarpsborg enn i Trondheim. Det betyr at den statlige refusjonsordningen dekker opp for mesteparten av differansen i tjenestekostnader. Tabell 5 Ressurskrevende tjenester til psykisk utviklingshemmede i Sarpsborg og Trondheim kommune innenfor helse og sosial (2007)* Sarpsborg Trondheim Antall mottakere av ressurskrevende tjenester som har en psykisk utviklingshemning Herav under 16 år 7 13 Andel psykisk utviklingshemmede i prosent av alle som mottar ressurskrevende tjenester 69 % 65 % Høyeste innrapporterte kostnad pr. bruker Samlet ressursinnsats til alle som mottar ressurskrevende tjenester Gj.snittlig ressursinnsats til alle som mottar ressurskrevende tjenester Samlet ressursinnsats til personer med psyk. utv.- hemning som mottar ressurskrevende tjenester Gj.snittlig ressursinnsats til personer med psyk. utv.- hemning som mottar ressurskrevende tjenester * Hentet fra RO-senteret analyse i Tabellen viser at Sarpsborg kommune har en noe høyere andel personer med psykisk utviklingshemning som har store hjelpebehov sammenlignet med Trondheim kommune. Sarpsborg har en vesentlig høyere rapportert ressursinnsats pr. ressurskrevende psykisk utviklingshemmede enn Trondheim. Det bør tas høyde for at denne forskjellen delvis kan forklares i ulikheter i rapportering. Uansett er tallene en indikator på at Sarpsborg gir tjenester av høy standard til de som har store behov. 10

12 7 Framskrivning av behov Nedenfor presenteres en oversikt over fremskrevne behov for bo- og dagtiltak frem til og med år Registreringen er basert på opplysninger fra boveiledningstjenesten og team brukerrettede tjenester om kjente søkere, enten disse har søkt eller ikke har søkt tjenester pr. i dag. Det er gjort en særskilt vurdering av hver enkelt persons behov så langt kjent. Det er kun søkere med psykisk utviklingshemning og autisme som er tatt med i oversikten (unntak fra dette gjelder ASVO-plasser og trenings- /gjennomgangsbolig). Mennesker med utviklingshemning har behov for ulike typer boliger. Noen har behov for bokollektive løsninger, andre tilrettelagte leiligheter med stort bad og lignende på grunn av tekniske hjelpemidler. Noen kan klare seg med og har ønske om mer selvstendige leiligheter dersom de har nærhet til en personalbase. For andre kan det være tilstrekkelig med en trenings- eller gjennomgangsbolig der man er periode kan få trening i å bo for seg selv. Tabell 6 Forventede behov for tjenester i perioden Bofellesskap Leilighet med nærhet til bemanningsbase Frigjort avlastning* Frigjort omsorgs lønn* Trenings-/ gjennomgangsbolig Dagsenter** ASVOplasser ,2 mill Anslått til ca. 5 6 nye plasser årlig i ,8mill hele planperioden ,8 mill ,4 mill ,5 mill ,0 mill Dette inkluderer også yrkeshemmede som ikke er utviklingshemmede.** ,3 mill Sum ,0 mill. 2,0 mill. 44 * Ved etablering i bolig faller avlastning og omsorgslønn bort. ** Ved beregning av behov for dagtilbud er det forutsatt at kommunen kjøper ca nye ASVOplasser. For mange er dette et mer egnet og samtidig rimeligere tilbud enn dagsenter. Tidspunkt for utflytting fra foreldrehjem til egen bolig er i hovedsak basert på det året vedkommende fyller 19 år, med mindre det særskilt er søkt utflytting på annet tidspunkt (noen ved 18-års alder, noen etter fylte 19 år). Fraflytting, tilflytting og dødsfall vil kunne innvirke på behovene. Mange familier velger å vente med utflytting til de får et bra nok tilbud, mens andre avventer flytting av andre grunner. 11

13 Når en ungdom flytter fra foreldre til egen bolig, faller tiltak til avlastning og omsorgslønn bort. I kolonnen for avlastning er det reduserte avlastningsbehovet for kjente personer beregnet. Dette er i stor grad avlastning som finner sted ved Holleby og ved Råkilveien. Avlastningstilbudet ved disse to stedene kan ikke legges ned, men forventes å bli fylt opp og tatt i bruk av nye barn og unge med avlastningsbehov. I hvilken grad man kan overføre disse midlene til drift av nye boliger vil man ikke vite før man erfarer behov for avlastning til nye brukere. Det er liten grunn til å tro at det samlede behovet for avlastning vil reduseres i perioden fram til I tabell 6 er det reduserte behovet for avlastning til aktuelle personer tatt med for å vise at dette er utgifter man ellers ville hatt til disse personene, dersom de ikke hadde flyttet inn i egen bolig. Tilsvarende oversikt er laget for forventet bortfall av omsorgslønn ved utflytting til egen bolig. Det er grunn til å peke på at behovene raskt kan endre seg. Det siste året har det vært vesentlige endringer i tallene som følge av flyttinger, endring i diagnose/tilstand og endringer i hjemmesituasjonen hos barnet. Dette tilsier et behov for en løpende rullering av behovsanalysen. 12

14 8 Boliger I framtida vil flere innbyggere med utviklingshemninger ha behov for et botilbud. Behovet for flere ulike typer leiligheter vil øke i takt med befolkningsutviklingen. Fram til og med 2016 er det registrert 64 utviklingshemmede som forventes å ville få behov for tilrettelegging av bolig og bistand til å klare det daglige livet i boligen. Det er viktig å vurdere hvilke behov for tilrettelagt bolig den enkelte har og sikre at leilighetene er tilpasset behovene. Før det tilrettelegges nye boliger må kommunen derfor ha en oversikt over funksjonsnivå og ha kartlagt behov for ulike tilpasninger. Det er av stor betydning hvordan boligene utformes for å oppnå en god, fleksibel og effektiv tjenesteyting. I dag har Sarpsborg kommune etablert et bo- og aktivitetstilbud for eldre brukere ved Stenerødheimen. Utfordringen er at de fleste brukerne ønsker å bli boende i sin eksisterende leilighet og ikke ønsker å flytte videre til et bofellesskap for eldre. Det er derfor behov for å evaluere bruken av Stenerødheimen. Uteteamet i boveiledningstjenesten gir ambulerende støttetjenester til unge voksne med sammensatte bistandsbehov, ofte med lettere utviklingshemninger. Fellesnevneren er at de trenger hjelp i en overgangsperiode når de skal etablere seg for første gang på egenhånd. Hjelpen de trenger kan variere mye, og kan være alt fra å lære å stelle en leilighet, komme seg på jobb om morgenen, til å håndtere forhold til omgivelsene og vanskelige personlig forhold i livet. Mange av disse unge har også behov for hjelp til anskaffelse av bolig. Dette er en utfordring som overlapper med behov som omtales i den boligsosiale handlingsplanen. Løsningene kan variere, men mange vil ha behov for en kommunal utleiebolig i en overgangsperiodes eller mer permanent. Det vurderes å være behov for 4 5 nye kommunale nye utleieboliger til denne målgruppa hvert år i perioden fram til Behovet bør primært søkes løst innenfor kommunens egen boligmasse. Sarpsborg kommune har ulike boliger som dekker ulike behov. I det følgende omtales en definisjon av de enkelte boligtypene: Bofellesskap Leiligheter organisert i et fellesskap med 4-9 leiligheter, fellesarealer og personalbase. Tjenesten gis etter enkeltvedtak og samordnes slik at boligene er bemannet hele døgnet. Leiligheter med nærhet til bemanningsbase Kan enten være: Leiligheter organisert med personalbase i samme bygning. Leilighetene disponerer noe fellesarealer. Det er også andre beboere som bor i bygget. Borgvold og Fritznerbakken borettslag er eksempler på slike boliger. Eller det kan være: Frittstående leiligheter/boliger beliggende med kort avstand til nærmeste personalbase. 13

15 Trenings-/gjennomgangsleiligheter En bolig med flere leiligheter der ungdommer kan få hjelp og trening i å bo på egenhånd og klare seg selv. Det er ikke fast bemanning i boligen hele døgnet, men beboerne blir fulgt opp av ambulante boveiledningstjenester etter behov og avtale. Etter avsluttet opptrening flytter personen videre til egen bolig. Behovsoversikt boliger: 23 leiligheter i bofellesskap i perioden leiligheter med nærhet til personalbase i perioden En gjennomgangsbolig/ treningsbolig for 6 unge med ulike behov for bistand i perioden leiligheter i bofellesskap i perioden leiligheter med nærhet til personalbase i perioden nye kommunale utleieboliger hvert år i perioden fram til Bo- og dagtilbud for eldre personer med psykisk utviklingshemning bør evalueres særskilt. (Alle tall er ca.-angivelser) 14

16 9 Dag- og aktivitetstilbud Sarpsborg kommune har behov for å etablere flere tilrettelagte dagtilbud i perioden fram til Behovet for plasser i dag- og aktivitetstilbud vil være økende med antall nye personer med utviklingshemninger som går ut av videregående skole. Fra 2011 forventes det ikke å være plass til å dekke nye behov i dagens lokaler. Til å møte nye behov er man avhengig av utvidede arealer, alternativt en omlegging av dagens drift. Behovet anslås til å være ca. 40 plasser i dagtilbud og ca plasser i ASVO fram til Behovsoversikt: Ca. 5-6 nye ASVO-plasser pr. år, fortrinnsvis i samarbeid med NAV. 18 nye plasser i dagsenter i perioden nye plasser i dagsenter i perioden (Alle tall er ca.-angivelser) 15

17 10 Opplæring, praktisk og personlig bistand Innbyggere med utviklingshemning har ulike behov når det gjelder type tjenester. Tjenester utformes med utgangspunkt i den enkeltes behov. Trinnene i omsorgstrappa må utnyttes på en slik måte at personer med utviklingshemning får nok hjelp til å takle hverdagen. Det er viktig at tjenestene blir tilrettelagt og utført på en slik måte at mottakerne kan leve et mest mulig selvstendig liv. Det er viktig at det legges til rette for at personer med utviklingshemninger blir tatt med på råd og får bestemme det som er viktig for personen selv. For å kunne ivareta tjenester til utviklingshemmede kreves det god kompetanse. De som yter tjenester bør kjenne mottakeren godt, slik at tjenestene kan bli tilrettelag på en god måte. Det kan i framtiden bli viktig å tenke alternative måter å organisere tjenester på. Mye tyder på at det i framtiden kan bli mangel på hender og kompetanse til å utføre jobben. Derfor blir det viktig å vurdere nye måter å tilrettelegge boliger og arbeidsformer på. Det må også satses på rekruttering og kompetanse. Stortingsmelding nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening om fremtidas omsorgsutfordringer, dokumenterer at kommunene vil stå overfor store utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig med kvalifisert personale til omsorgstjenestene i årene som kommer. Denne utfordringen må ses i sammenheng med satsinger i kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester , som ble vedtatt av bystyret i juni Behovsoversikt Opplæring, praktisk og personlig bistand til: 23 nye brukere i bofellesskap i perioden nye brukere i leiligheter med nærhet til personalbase i perioden nye brukere i bofellesskap i perioden nye brukere i leiligheter med nærhet til personalbase i perioden nye brukere av ambulante tjenester/uteteam pr. år i perioden (Alle tall er ca.-angivelser) 16

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser.

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kommunale tjenester Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kapittel 1. Formål og virkeområde 1-1.Lovens formål: Lovens formål er særlig å: 1. forebygge,

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming

Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming 2017-2020 Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning Bystyrekomitè for helse, sosial og omsorg 17. oktober 2017 1 Definisjon Mennesker med utviklingshemming

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Saksframlegg Arkivsak: 07/1345 Sakstittel: Saken skal behandles av: Eldrerådet HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Hovedutvalg

Detaljer

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING HØRINGSNOTAT FRA STIFTELSEN RADARVEIEN, STIFTELSEN HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER OG STIFTELSEN RAGNA RINGDALS DAGSENTER LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING INNLEDNING OM HØRINGSNOTATET

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I TJØME KOMMUNE DEN., Kommunestyret i Tjøme kommune har

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/5471-1 Dato: 29.05.2007 ELDREOMSORG I DRAMMEN 2008 2011 BEHOVSDEKNING I TJENESTETILBUDET INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG /

Detaljer

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming NOU 2016:17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Bakgrunn Utviklingshemmede har vært utsatt for omfattende diskriminering og overgrep. Sentralinstitusjoner

Detaljer

Marit Hagevik. Spesialrådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune 12.11.2013

Marit Hagevik. Spesialrådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune 12.11.2013 Marit Hagevik Spesialrådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune 12.11.2013 Bakgrunn for HVPU-reformen Forholdene i institusjonene var medmenneskelig, sosialt og kulturelt uakseptable Utviklingshemmede:

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

Dagtilbud mål og innhold

Dagtilbud mål og innhold Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, stormøte 19. oktober 2010 Dagtilbud mål og innhold Foto: Helén Eliassen Kirsti Buseth, rådgiver rådmannens fagstab Brukere - involvering KFU Kommunalt

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver Byråd Hilde Onarheim 9.11.2011 Nøkkeltall helse og omsorg 2209 sykehjemsplasser 482 korttidsplasser 265 aldershjemsplasser 505 boliger i bofellesskap

Detaljer

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune.

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Innledning En av de største omsorgsutfordringene vi står overfor som følge av økt levealder og endret alderssammensetning i befolkningen,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 4/14

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 4/14 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Møteinnkalling 4/14 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30 Møtetid: Onsdag 09. april 2014 kl. 17.30 Sekretariat: Administrasjonen

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Bestillerenheten i Ringerike kommune

Bestillerenheten i Ringerike kommune Bestillerenheten i Ringerike Presentasjon for HOV 02.04.13 Organisering 04.04.2013 2 Organisering forts. Leder Merkantil (1) Sosialgruppe (4) Helsegruppe (4) Pasientkoordinator (1) Økonomi (2) 04.04.2013

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Tjenesten arbeider i henhold til prinsippene i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk metodikk.

Tjenesten arbeider i henhold til prinsippene i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk metodikk. Miljøarbeidertjeneste Boveiledertjeneste Generelt Alternativt navn Boveiledertjeneste Ingress Miljøarbeidertjenesten er en virksomhet innen helse- og omsorgsenheten, hvor det gis tjenester ut ifra lov

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Tilbudet til mennesker med utviklingshemming Byråd for helse og inkludering Christine B. Meyer

Tilbudet til mennesker med utviklingshemming Byråd for helse og inkludering Christine B. Meyer Tilbudet til mennesker med utviklingshemming Byråd for helse og inkludering Christine B. Meyer 01.11.2010 Oversikt Oversikt over mennesker med utviklingshemming i Bergen Oversikt over type tjenester Saker

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Hva vet vi om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming i dag?

Hva vet vi om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming i dag? Hva vet vi om levevilkårene for mennesker med utviklingshemming i dag? Anna Bjørshol, seksjonssjef, Bufdir Ledersamling for nasjonale fagnettverk for barn og voksenhabilitering Drammen 18.-19. september

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Ny stortingsmelding om levekår for mennesker med utviklingshemming

Ny stortingsmelding om levekår for mennesker med utviklingshemming Ny stortingsmelding om levekår for mennesker med utviklingshemming John- Ingvard Kristiansen og Cecilie Håkonsen Sandness, Bufdir Utviklingshemmede menneskers levekår og rettsikkerhet Bodø 28.-29. oktober

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Jeg vil helst bo hjemme

Jeg vil helst bo hjemme Jeg vil helst bo hjemme Turid Lohne Velund sleder 25. September 2008 Bærum kommune Landets 5. største kommune 105 000 innbyggere Balansert målstyring Resultatledelse for ca. 200 tjenesteledere Brukerundersøkelser

Detaljer

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende Avlasting for barn Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/5324-2 Dato: 12.01.2013 HØRING - ENDRING I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN RETT TIL BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) INNSTILLING

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18:00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18:00 SAKSLISTE 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: 26.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18:00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 48/15 15/1476 BEHOV FOR BOLIGER

Detaljer

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget

Detaljer

HB 8.E Dialogverktøy (Sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger.

HB 8.E Dialogverktøy (Sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger. HB 8.E.12 09.2017 Dialogverktøy (Sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger. Kommune Prosjekt navn Saksnummer 1. er om beboerne: Eventuelle kommentarer

Detaljer

Berit Otnes. Pleie og omsorg Hjelp til flere utenfor institusjon

Berit Otnes. Pleie og omsorg Hjelp til flere utenfor institusjon Hjelp til flere utenfor institusjon Det er ikke blitt flere institusjonsplasser innenfor pleie og omsorg de siste årene. Stadig flere eldre og funksjonshemmede får imidlertid hjelp hjemme, enten de bor

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ETABLERING AV NY BARNEBOLIG

SAKSPROTOKOLL - ETABLERING AV NY BARNEBOLIG SAKSPROTOKOLL - ETABLERING AV NY BARNEBOLIG Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 06.06.2017, saksnr. 24/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune»

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Et heiltrøndersk prosjekt Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Bakgrunn: Helse og omsorgstjenesten i kommunen: - Størst område i tjenesteyting - Reformer gir økte krav

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer