Strategidokument for Bolig med bistand Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg"

Transkript

1 Strategidokument for Bolig med bistand Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

2 Innhold 1 Innledning Strategiplan for Bolig med bistand Status og utviklingstrekk Overordnet mål for strategiplan perioden Strategiske valg og tiltak Avlastning Livsfaseplanlegging: arbeidsmetodikk Fleksibelt avlastningstilbud Før og etter skole tilbud Familieveiledning Bolig Nærhet til base Boligfremskaffelse Gjennomføring og rapportering Plan for boligframskaffelse Vedtak... 9 Forsidefoto: Silje Wiger Hestnes 1

3 1 Innledning Strategidokument for Bolig med bistand (BMB ) bygger på prinsipper som er vedtatt og som fremkommer i PS sak 13/ 19 ( HHS ) og PS sak 13/63 ( HOP ). I denne saken ble følgende vedtatt: 1. Det utarbeides strategidokumenter innen følgende tema i 2013: «Boligsosial strategi», «Bolig med bistand», «Helsetjenester for gravid, barn og unge», «Skolekapasitet», «Barnehagekapasitet», «Friluftsliv» og «Landbruk». 2. For 2014 vurderes og avklares arbeidet med strategidokumenter i Økonomiplanen. I saken redegjøres det for ulike måter å organisere arbeidet med strategidokumentet. I dette arbeidet er det valgt en ren administrativ arbeidsform, hvor kommunaldirektøren har ansvar for å synliggjøre hvilke områder som bør belyses for å sikre et godt grunnlag for valg av gode strategier for Bolig med bistand. HHS har blitt orientert om arbeidet underveis gjennom politiske saker til utvalget. Denne arbeidsformen har sikret en bred forankring, hvor alle medlemmene i hovedutvalget er gjort kjent med status, utfordringer og alternative strategier for området. Det har vært en enighet om å avgrense arbeidet til de områder som gir de største utfordringene innen BMB. Planstrategi for Ullensaker kommune fastslår: «Strategidokumentene skal være levende og rulleres jevnlig, for eksempel hvert annet år eller årlig. Strategidokumentene skal være solid forankret i kommuneplanens mål, utarbeides gjennom en solid politisk prosess og vedtas av kommunestyret. Behovet for et bredere beslutningsgrunnlag, f.eks. i form av utredninger, vurderes i hvert enkelt tilfelle.» 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand For Bolig med bistand utarbeides det en sentral strategiplan som har et 4-årsperspektiv med start 2014 og med årlig rullering. Strategiplan for bolig med bistand består av: Overordnet mål for strategiperioden Strategiske valg Gjennomføring og rapportering Strategidokumentet brytes ned til en konkret tiltaksplan for gjennomføring, hvor valg av prioriterte satsningsområder synliggjøres og forankres i kommunens økonomiplan. Det skal rapporteres på status og fremdrift årlig. 2

4 2. Status og utviklingstrekk Utfordringsbildet for BMB viser behov for en langsiktig planlegging for å sikre riktig kapasitet på avlastning i institusjon og tilgjengelige boliger for utviklingshemmede. Søknader om avlastning er økende, og brukerne i enheten har behov for mye bistand og er tildels svært ressurskrevende. Status avlastning: BMB gir tjenester til flere brukere med svært sjeldne diagnoser, og de fleste av disse brukerne mottar tjenester ved avdeling Avlastningen. Dette er barn i alderen 5 19 år. Pr i dag gir bolig med bistand tilbud om avlastning til 16 barn. Avdelingen har budsjettramme på 7,2 mill kr og har 9,72 årsverk. Tjenesten blir styrket med ytterligere 4,5 årsverk i 2013 pga økte behov. Kommunen gir i tillegg tilbud om avlastning i private hjem til 50 barn, dette er en økning med 10 barn fra Status bolig: BMB gir per juni 2013 tjenester til 56 voksne bruker, samlokaliserte i 7 boliger og bofellesskap. Flere av boligene har behov for oppgradering til dagens standard, både av hensyn til den enkelte bruker og for en mer hensiktsmessig personalbase. Brukerne er primært utviklingshemmede, men enheten yter også bistand til brukere med ervervede hjerneskader. Variasjonen i tjenestebehovet er stort, fra noen få timer per uke, til flere personale per vakt per bruker. 3. Overordnet mål for strategiplan perioden Gode og forutsigbare tjenester for brukere med funksjonsnedsettelser/utviklingshemmede Sikre at barn har mulighet for å bo hos egen familie lengst mulig. Godt tilpassede tjenester og botilbud til brukere med behov for bolig med bistand 4. Strategiske valgog tiltak Strategidokumentet vil belyse hvordan konkrete tiltak for BMB kan bidra til at kommunen forebygger for tidlig etablering i bolig. Videre har tiltakene som mål å sikre gode tjenester som er differensierte nok til å imøtekomme de prognostiserte behovene (se tabell1). Noen av strategiene er viktige innspill til andre planer og dokumenter som utarbeides, både kommunedelplan og strategidokument for en boligsosial handlingsplan. Avlastning og bolig er store utfordringsområder i dag, og iverksetting av tiltak må ta høyde for behovene på disse områdene, også i et mer langsiktig perspektiv. De strategiene og tiltakene som foreslås vil kreve et tett og forpliktende samarbeid på tvers av enheter og fagområder, slik at kommunen sikrer et helhetlig tjenestetilbud for brukeren og dens pårørende. 3

5 Strategier og tiltak skal også legges frem og drøftes med brukerorganisasjonene. Dette er en sårbar brukergruppe som i svært begrenset grad kan tale sin egen sak, og det vil derfor legges vekt på god brukermedvirkning i det videre arbeidet. 4.1 Avlastning Strategier: Forebygge utbrenthet hos pårørende. Bistå familiene, slik at de selv mestrer hverdagen. Redusere/utsette behov for kommunal bolig Livsfaseplanlegging: arbeidsmetodikk Familier med utviklingshemmede barn skal til en hver tid oppleve forutsigbarhet og trygghet i forhold til mottak av kommunale tjenester. Kommunen må ha et godt planleggingsverktøy for å kunne yte de riktige tjenestene. Allerede i første møte med kommunen bør det startes en langsiktig planlegging. Det vil være hensiktsmessig å fastsette møtepunkter frem til barnet fyller 19 år, hvor blant annet gjensidige forventninger avklares. Oppfølgingsplanen justeres etter behov. Kommunen sørger for god og lett tilgjengelig informasjon om sine tjenester. Målet med livsfaseplanlegging er at foreldrene med riktig bistand fra kommunen, mestrer eget barn hjemme til det har fylt 19 år. På denne måten kan kommunen fange opp boligbehov 3 5 år før etablering. Dette gir BMB mulighet til å bidra i prosessen når bolig skal fremskaffes. En slik arbeidsmetodikk må være forankret i berørte enheter på tvers av fagområder for at familiene skal kunne få et helhetlig og tilpasset tilbud. Denne forankringen kan sikres gjennom felles prosedyrer og en styrket koordinatorrolle. Prosedyrene må særlig sikre overgangene i livet, som fra barnehage til skole, mellom ulike skoletrinn og overgangen til egen bolig. Arbeidet med individuelle planer tilpasses denne brukergruppen, som har behov for livslange tjenester. Arbeidet bør også forankres hos brukerorganisasjonene. Tabell 1: Skisse av livsløp for en familie med utviklings/funksjonshemmet barn Alder Aktuelle tjenester Berørte enheter Avlastning Barnehage pedagogisk- /fysisk oppfølging Tildelingsenheten, BMB, barnehagen Avlastning Skole Spes.ped Fysioterapi Aktivitetstilbud Tildelingsenheten, BMB, skolen, RUF, FBU Avlastning Skole Spes.ped. Fysioterapi Aktivitetstilbud Forberede egen bolig Tildelingsenheten, BMB, skolen, RUF, NAV Bolig Skole/studier Arbeid Aktivitetstilbud Tildelingsenheten, BMB, RUF, NAV 4

6 4.1.2 Fleksibelt avlastningstilbud Belastningene i familier med store omsorgsoppgaver, medfører perioder med behov forøkt avlastning eller flere tjenester. Dersom foreldre fremmer ønske om økt avlastning, kan det være hensiktsmessig å tilby kortere eller lengre perioder med akutt avlastning, fremfor å utvide innvilget tilbud/vedtak. Dette kan gi familiene anledning til å hente seg inn, eller delta i aktiviteter som de ellers har måttet avlyse. Fleksibel avlastning er avhengig av at det er ledig plass og tilgjengelig personale. Det kan medføre at avdelingen ikke har mulighet for å gi tjenesten akkurat i det øyeblikket familiene ønsker, men innenfor en tidsramme som kan aksepteres. Så lenge foreldrene opplever at avdelingen imøtekommer deres behov så langt det lar seg gjøre, vil de sannsynligvis anse dette som godt nok. Avlastingsavdelingen vil i samarbeid med familien behandle ønske om ekstra avlastning. Ut fra ressurssituasjon vil avdelingen imøtekomme behovet til det beste for familien. Fleksibel avlasting på denne måten utløser et tidsbegrenset tilleggs vedtak. Dette er en mer ressurseffektiv måte å imøtekomme økt behov, isteden for en permanent økning i avlastningsvedtaket. Dette tiltaket sørger også for en bedre tilpasning til individuelle behov Før og etter skole tilbud BMB drifter etter skoletilbud til elever ved ungdomsskole og videregående skole som har behov for tilsyn etter skolen. Tilbudet gis i lokalene til avlastningen på Gjestadtunet. Tilbudet varer kun få timer og gir ungdommene enda en arena i løpet av dagen. Det er ønskelig å få avklart nivå og organisering på tilbudet til ungdom etter skoletid, i samarbeid med Tildelingsenheten og skolene. Bakgrunn for utredningen er å bidra til at barna får færre arenaer å forholde seg til i hverdagen. En utredning vil se på løsninger som gir barna mere kontinuitet i forhold til den personalgruppen de skal forholde seg til. Tildelingskriteriene vil bli gjennomgått. I dag må barna ha SFO til og med 7. trinn for å kunne kvalifisere til etter skoletid tilbudet Familieveiledning Familier med barn som har store bistandsbehov kan ofte ha utfordringer i hverdagen. Det kan blant annet være utagerende atferd, som pårørende har problemer med å mestre, og som dermed kommer inn i uheldige samhandlingsmønstre. Kommunen har allerede mye og god fagkompetanse på dette område som kan benyttes. Familieveiledning kan organiseres som en kompetansegruppe, hvor tilbudet blir samordnet og spisset. Målet er å bistå familiene, slik at de selv mestrer hverdagen og brukeren kan bo lengre hjemme. Det er gitt tilsagn på prosjektmidler for etablering og utvikling av et familieveiledningsprosjekt på kr i november 2013, fra Helsedirektoratet. Målet med prosjektet er å bygge opp et godt tilbud innen familieveiledning som senere fases inn i ordinær drift. 5

7 4.2. Bolig Ved boligframskaffelse er det behov for avklaring av hvem kommunen skal skaffe bolig til, og hvem som selv kan være i stand til å skaffe seg egen bolig? Differensiering av brukergruppen må ta utgangspunkt i brukerens behov for bistand. Brukere som i stor grad klarer seg selv i dagliglivet, vil kunne etablere seg i en bolig som vedkommende selv har skaffet til veie. Der brukerne har store bistandsbehov og trenger tilsyn på natt, vil det være mest formålstjenlig at kommunen planlegger og bygger botilbudet. Strategi: Differensiering av tjenester ut fra brukerens behov Differensiering av type bolig Nærhet til base Kommunen har flere kommunale boliger og omsorgsboliger i umiddelbar nærhet av personalbaser hvor det ytes praktisk bistand til noen av beboerne. Dette gjelder avdeling Gjestad 1, som er lokalisert i omsorgsboligene på Gjestad området, og avdeling Orresvingen. I Orresvingen er det flere kommunale boliger. Brukere med begrenset bistandsbehov kan fungere godt i leiligheter på disse to områdene, hvor det er nærhet til personalbase. En slik nærhet gir mulighet for å yte tjenester til beboerne på en effektiv måte. Antall brukere som mottar tjenester fra disse basene har økt jevnt. En strategisk bruk av disse boligområdene til brukere med begrenset bistandsbehov kan redusere kommunens behov for nybygg til denne brukergruppen Boligfremskaffelse I denne brukergruppe hvor nesten alle har behov for livslange tjenester, er bolig et vesentlig element. I Ullensaker er det 18 brukere som er i behov av kommunal bolig med bistand nå eller løpet av kort tid. Husbanken har utarbeidet virkemidler for å sikre fremskaffelse av boliger for denne brukergruppen. Husbankens utgangspunkt er at vellykket sosial boligpolitikk gir store kommunale innsparinger. Husbanken bidrar først og fremst med prosjektmidler, men fordi en god bolig kan bidra til reduserte problemer, kan kommunen spare penger på andre områder. 6

8 Når kommunene fremskaffer boliger til denne gruppen er det mest vanlig at kommunen bygger boligene selv. Ved søknad om investeringstilskudd til formålet, er det fastsatte rammer for tilskudd per bolig. Slike prosjekter er selvfinansierende via husleie fra brukerne. Dette gir kommunen en god anledning til å utforme boliger som er tilpasset både brukere og ansatte. Tabell 2 Beskrivelse av boligtype ut fra brukerens bistandsbehov: Brukergrupper boligbehov: Bistandsbehov Egnet boligform Kun behov for tilsyn, evt. begrenset/lite bistand i egen bolig Behov for bistand, ikke heldøgn Må ha heldøgns omsorg Miljøarbeidertjeneste Tjeneste fra base Miljøarbeidertjeneste Fast bemanning, lokalisert i nærheten. Fast bemanning lokalisert i boligen. Egen bolig Nærhet til base Egen bolig/borettslag med nærhet til personalbase og/evt. integrert med andre tilsvarende tjenester. Bolig bygget og utformet i sin helhet av kommunen. Tabell 3 Boligtype og valg av virkemidler for anskaffelse Type bolig Virkemidler for anskaffelse Anbefalinger Egen bolig 1. Startlån 2. Boligtilskudd 3. Bostøtte fra Husbanken og kommunen. Startlån: -Kommunen utformer egne retningslinjer for ordningen. -Bruker kan betjene boutgiftene over tid. Egen bolig/borettslag med nærhet til personalbase og/evt. integrert med andre tilsvarende tjenester. Bolig bygget og utformet i sin helhet av kommunen. Grunnlån 1. Investeringstilskudd 2. Grunnlån Grunnlån Investeringstilskudd: stimulere kommunen til å øke tilbudet til personer med behov for heldøgns omsorg 7

9 5 Gjennomføring og rapportering Strategier for alternative driftsmodeller og muligheter for gode fremtidige løsninger for avlastningstilbud og boliger til denne brukergruppen er sammenfattet i tabell 4. For å nå overordnet målsetting som beskrevet i kapittel 3 vil følgende strategiske områder prioriteres for Bolig med bistand: Tabell 4 Tiltak Målgruppe Ønsket effekt/mål Ressursbehov Mulig Livsfaseplanlegging Fleksibel avlastning Familier med funksjonshemmede barn Familier med funksjonshemmede barn Avklare forventinger ifht tildeling av tjenester for å skape trygghet og forutsigbarhet Forebygge utbrenthet hos pårørende, slik at brukeren kan bo lengre hjemme. Ingen ekstra ressurser Oppstart innen enhetens rammer Krever tilførsel av ressurser finansiering Innenfor eksisterende ressurser Innenfor eksisterende ressurser Gjennomføring Friske midler 2015 Før og etter skoletid Familieveiledning Nærhet til base Barn i barne- og ungdomskolen Pårørende til funksjonshemmede barn Brukere med lavt bistandsbehov Færre arenaer for barna å forholde seg til. Bistå familiene, slik at de selv mestrer hverdagen og brukeren kan bo lengre hjemme. Effektiv ressursutnyttelse Boligfremskaffelse Alle brukere Føringer for strategisk og planmessig boligfremskaffelse. Avklares gjennom utredning Avklares gjennom utredning 2 årsverk Statlige midler Avklares gjennom utredning Se tabell 2 og 3 Avklares gjennom utredning Husbanken Husleie Egen boligsosial strategiplan En forutsetning for effekt av tiltakene i strategidokumentet er at de innarbeides i berørte enheters virksomhetsplaner og konkretiseres i egne tiltaksplaner. Strategidokumentet for BMB rulleres årlig i forkant av budsjettprosessen. Ved rullering vil det utarbeides en oversikt som viser hvilke tiltak som berører og involverer andre enheter og sektorer i kommunen. Denne oversikten kan bidra til å fremme tverrfaglig og helhetlig planarbeid. 8

10 5.1 Plan for boligframskaffelse I Økonomiplan har kommunen avsatt midler til et prosjekt for å igangsette bygging av 6-(8 ) nye boliger. Føringene for fremskaffelse av bolig til brukere i målgruppen videreføres og konkretiseres i arbeidet med boligsosial strategiplan. Utarbeidelse av eget boligsosialt strategidokument for kommune, er igangsatt av en tverrsektoriell arbeidsgruppe. Dokumentet vil blant annet bygge på erfaringer fra andre kommuner, som har håndtert veksten innen dette området på en god måte. I disse kommunene er planer om nybygg forankret i boligsosiale handlingsplaner, kommunens økonomiplan og i områdeplaner for utbygging av bydeler og boligområder. Det er viktig at kommunen foretar strategiske valg i forhold til fremskaffelse av boliger. Muligheter for boligfremskaffelse med hjelp av Husbankens virkemidler er presentert i tabell 3, og i sak HHS 13/66. Strategidokumentet anbefaler at kommunen benytter Husbankens virkemidler for boligfremskaffelse. 6 Vedtak 1. Strategidokument for Bolig med bistand vedtas med følgende overordnede mål: Gode og forutsigbare tjenester for brukere med funksjonsnedsettelser/utviklingshemmede Med følgende delmål: Sikre at barn har mulighet for å bo hos egen familie lengst mulig. Godt tilpassede tjenester og botilbud til brukere med behov for bolig med bistand 2. Føringene for fremskaffelse av bolig til brukere i målgruppen legges til grunn i arbeidet med boligsosial strategiplan. 3. Tiltakene i strategidokumentet innarbeides i berørte enheters planverk og konkretiseres i egne planer. Strategidokumentet rulleres årlig. 4. Tiltakene «familieveiledning» og «fleksibel avlastning» igangsettes i Familieveiledning finansieres med statlige prosjektmidler. Fleksibel avlastning prøves ut innen enhetens rammer. 9

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer