Bacheloroppgave. Utvikling av R/C-helikopter (toveis 2.4GHz) 103/18. R/C-helicopter development (two-way 2.4GHz) Nordic Semiconductor ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bacheloroppgave. Utvikling av R/C-helikopter (toveis 2.4GHz) 103/18. R/C-helicopter development (two-way 2.4GHz) Nordic Semiconductor ASA"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave Oppgavens tittel: Utvikling av R/C-helikopter (toveis 2.4GHz) Project title: R/C-helicopter development (two-way 2.4GHz) Gitt dato: Innlev.dato: Antall sider/bilag 103/18 Nettside: Gruppedeltakere: Vegard Hella (VH) tlf: Øyvind Andre Sandberg (ØAS) tlf: Veileder: Valdemar Finanger tlf: Jesper Toftenes (JT) tlf: Christian Wilhelmsen (CW) tlf: Studieretning: Elektronikk v/ program for elektro- og datateknikk. Oppdragsgiver: Nordic Semiconductor ASA Prosjektnummer: E1115 Kontaktperson hos oppdragsgiver: Runar Skogstad Kjellhaug tlf: Fritt tilgjengelig x Tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver Rapporten frigitt etter

2 II

3

4 IV

5 Forord Bacheloroppgaven nrfcopter ble gitt av Nordic Semiconductor ASA til gruppen i november Vi skal bygge et fjernstyrt leketøyshelikopter basert på Nordic Semiconductor sin nrf24le1. Arbeidet på prosjektet startet så vidt i desember, hvor gruppen hadde første møte med oppdragsgiver og opprettet hjemmeside. I januar 2011 startet prosjektet for fullt og fortsatte til innleveringsdato 25. mai For gruppen handler oppgaven om å tilegne seg ny og relevant erfaring med elektronikk. Prosjektet utgjør 20 studiepoeng. Rapporten skal fungere som dokumentasjon for oppgaven. Vi vil henvende oss til elektronikk og telekommunikasjon ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og Nordic Semiconductor, men alle som har interesse av rapporten kan lese og komme med tilbakemeldinger. Gruppen består av 4 tredjeårsstudenter ved elektronikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Gruppen hadde som plan å implementere høydemåler, GPS, PC-oppkobling, approksimasjonssensor og ightassistant. Disse tingene måtte gruppen dessverre gruppen gå bort fra, da gruppen var litt ivrig i hva som skulle være med i prosjektet. Vi vil gjerne rette en stor takk til vår veiledere Valdemar Finanger og Runar S. Kjellhaug, Nordic Semiconductor for utviklingsverktøy og komponenter, og til alle andre som har bidratt til prosjektet. Vi vil også gjerne takke Elektra for utlån av nrfgo Starter Kit i begynnelsen av prosjektet, og for utlån av verktøy. V

6 Ansvarsområder Rapport Vegard Hella Jesper Toftenes Øyvind A. Sandberg Christian Wilhelmsen 3. LiPo-batteri 4.5 Gzll og Gzp Forside Sammendrag 4.4 ESC Wire Forord 3. Spesikasjoner 5.2 ESC Helikopter 1. Innledning 4.1 Helikopter 5.3 PSU 5.4 Kompass 2. Metoder og kilder 4.2 Eksternt minne 5.7 Batterimonitoren 5.5 Gyroskop I2C Timere 6.4 ESC 5.6 Akselerometer Fjernkontroller SPI 6.8 Batterimonitoren 6.1 HAL 6.5 Kompass 5.8 Produksjon og MOSFET 6.2 Trådløs komm Utviklingsverktøy 6.3 Servo Batterimonitor 6.6 Gyroskop 7.4 Modulbasert arbeid 6.9 Display MOSFET-støy 6.7 Akselerometer Prototyping 6.10 Ekstern ash Sikkerhetsrutiner 6.11 Implementering Sykdom Lite minne 7.1 Innkjøp Debug og ISP 8. Resultat Gzll 9 Konklusjon 10. Diskusjon 10.1 Videreutvikling Bruksanvisning Prosjektet Vegard Hella Jesper Toftenes Øyvind A. Sandberg Christian Wilhelmsen ESC Trådløs kommunikasjon Fjernkontroll Eksternt minne PSU 1-Wire Kompass Display Batterimonitor Gyroskop Debug og ISP Servostyring 1-Wire Akselerometer I2C Timere Innkjøp Implementering SPI Innkjøp Montering helikopterkort Gazell Reservekrets Helikopterkrets 22. mai 2011 Vegard Hella Øyvind A. Sandberg Jesper Toftenes Christian Wilhelmsen VI

7 Innhold Innhold VII 1 Innledning Bakgrunn Oppgavebeskrivelse Mål Oppbyggning av rapporten Metoder og kilder 4 3 Spesikasjoner 5 4 Teori Helikopter Virkemåte Fjernkontroll Eksternt minne Flash eller EEPROM? Kommunikasjon LiPo-batteri Electronic Speed Control (ESC) Virkemåte MOSFET Shunt-diode PWM-signal Gazell Link Layer og Gazell Pairing Library Generell virkemåte Innstillinger for kommunikasjon Timere timere og registere Hvordan fungerer en timer? Timermoduser Kommunikasjonsmetoder SPI I2C Wire VII

8 5 Hardware Utlegg Fjernkontroller Helikopter Electronic Speed Control (ESC) Spesikasjoner Utførelse PSU Spesikasjoner BEC Spesikasjoner fjernkontroll Kompass Gyroskop Akselerometer Batterimonitoren Maxim Smart Battery Monitor Utlegget Produksjon og montering Firmware HAL Trådløs kommunikasjon Virkemåte i fjernkontroller (device) Virkemåte i helikopter (host) Innstillinger Servo ESC PWM Rotorhastighet Sikkerhetsfunksjoner Kompass Gyroskop Akselerometer Batterimonitoren Kommunikasjon Tilbakemelding av batteristatus og klokke Kalibreringsprogram Display Skrive grakk Animert grakk Ekstern ash Kommunikasjon Lagring av data Implementering VIII

9 7 Gjennomføring Innkjøp Utviklingsverktøy Arbeid med development kits Utviklermiljø Modulbasert arbeid Problemer Gzll Programvare Sykdom MOSFET Lite minne Batterimonitor MOSFET-støy (ringing) Sikkerhetsrutiner batterimonitor Debug og ISP Resultat 48 9 Konklusjon Diskusjon Videreutvikling Trim og sikkerhet Flight-assistant Sensorer Referanser Nomenklatur Register Tabeller Figurer Vedlegg i vi vi viii ix ix A Utlegg og kretsskjema xi A.1 Helikopter xii A.1.1 Utlegg xii A.1.2 Kretsskjema xiii A.2 Fjernkontroll xiv A.2.1 Utlegg xiv A.2.2 Kretsskjema xv A.3 Batterimonitor xvi A.3.1 Utlegg xvi IX

10 A.3.2 Kretsskjema xvii A.4 Reservekrets xviii A.4.1 Utlegg xviii A.4.2 Kretsskjema xix B Antennetuning xx B.1 Smith-skjema xxi B.2 SWR-plott xxii C Regnskap xxiii D Delelister xxv D.1 Helikopter xxvi D.1.1 Reservekrets xxvi D.1.2 Prototype revisjon xxvii D.2 Fjernkontroll xxviii D.3 Batterimonitor xxviii E Innhold CD xxix F Brukermanual xxx F.1 Norsk xxxi F.2 Engelsk xxxii G Fagartikkel xxxiii H Timelister xxxvi H.1 Individuelle xxxvii H.2 Totalt xxxviii X

11 Sammendrag Nordic Semiconductor hadde et ønske om å få laget et leketøyshelikopter som kunne være en demonstrasjon på nrf24le1 og dens egenskaper til å utnytte mulighetene ved to-veis kommunikasjon med deres 2.4GHz radioteknologi. Dette har betydd at alt av elektronikk, både i fjernkontroll og helikopter, har blitt byttet ut på helikoptersettet vi kjøpte i starten av oppgaven. Med dette som bakgrunn har vi valgt å sette på så mange relevante sensorer som mulig på helikopteret og vise fram ved hjelp av et display på fjernkontrollen at vi får både batteri- og sensordata tilbake fra helikopteret. Denne teknologien nnes allerede på markedet, men disse fjernkontrollene er ekstremt dyre, og det nnes per dags dato ingen helikopteret i lavprisklassen som sender data tilbake til operatøren. Resultatet vårt ble et helikopteret som sender informasjon om egenrotasjon og akselerasjon i x-, y-, og z-retning, kompasskurs, gjenstående og total yvetid og batteristatus tilbake til brukeren som opererer fjernkontrollen. Oppgaven var veldig åpen og vi kk lite begrensninger fra oppdragsgiver om hvilke spesikasjoner helikopteret skulle ende opp med. Dette var en stor fordel med tanke på at vi kk satt kreativiteten på prøve og virkelig lage et produkt vi føler er like mye vårt som oppdragsgiver sitt. Det negative er at som ambisiøse, lekelystne ungdommer, kan man bli litt vel overambisiøse med tanke på hva vi kunne tenkt oss å ha med i prosjektet. Ideene som kom fram under forberedelsene til prosjektet var mange, morsomme og smarte, og vi har vært nødt til å kutte ut veldig mye med tanke på tiden det tar å utvikle de forskjellige løsningene, og samtidig sørge for at demonstrasjon av to-veis kommunikasjon har vært den røde tråden gjennom hele prosjektperioden. Det viste seg raskt at prosjektet gav oss stor glede, og det gikk veldig kort tid før helikopteret var yvedyktig med egen hardware og rmware. Selv om dette var milepælen vi så for oss å være det mest krevende, skulle det vise seg at de verste problemene dukket opp når ere sensorer og funksjoner skulle implementeres. Gruppen har hatt lite til ingen erfaring fra før med bruk av sensorer og trådløs kommunikasjon, noe som har gjort at lærekurven har vært nokså bratt. Dette har også selvfølgelig ført til at vi har måttet lære oss å virkelig gjøre research og sette oss inn i emner vi har hatt store vanskeligheter med å forstå, men med hardt arbeid og et stort ønske om å komme i mål med et godt resultat, har vi tilegnet oss informasjon fra et bredt spekter innenfor fagfeltet og sitter igjen med nyttig lærdom og gode erfaringer. XI

12 Abstract Nordic Semiconductor desired a toy helicopter that could function as a demonstration of their nrf24le1 microcontroller, and its abilities to use the opportunities that comes with two-way communication with their 2.4GHz radio technology. This means that all of the electronics, both in the remote controller and the helicopter, has been replaced on the original helicopter-kit we bought in the beginning of the project. With this background, we have chosen to utilize as many relevant sensors as possible, and show various data on a display attached to the remote controller. On the screen, we show that we receive both battery status and sensor data from the helicopter. This technology exists on the market already, but these remote controllers are very expensive and there are currently no similar available helicopters in the low-cost range. The result of the project is a helicopter which sends back information on selfrotation and acceleration in the x-, y-, and z-axis, compass heading, estimated and total ight time and battery status. This assignment was very versatile, and we had few limitations from our client in terms of what specications the nished product would have. This was a huge advantage considering that our creativity was put to the test, and we really got to produce a product we think is as much our product as it is the client's. The negative side is that as overambitious students, it's easy to aim too high when brainstorming about functionality. The ideas that came to light while preparing the project were many, funny and smart. We had to cut down on a lot, considering the time it would take to develop the dierent solutions, while also ensuring that demonstration of two-way communication has been the common thread throughout the project. The project quickly gave us great joy, and it wasn't long until the helicopter was able to y on its own, with custom hardware. Although this milestone was assumed to be the most demanding task, it appeared that the biggest problems arose when several sensors and functions was implemented. The group has had little to no experience with work like this before, which had made the learning curve fairly steep. This meant that we had to learn to do our research thoroughly, and put ourselves into topics we have had great diculty understanding. With hard work and a great desire to reach the goal with a good result, we have gained information from a wide range in the eld and are left with useful lessons and good experiences. XII

13 Kapittel 1 Innledning 1.1 Bakgrunn I ere tiår har fjernstyrte leketøy i lav/middelspris-segmentet vært dominert av enkle en-veis radioløsninger som opererer på 27MHz/35MHz/40MHz eller IR, og utviklingen på dette området har vært meget begrenset. Med dagens fjernstyrte leketøy, hvis man skal operere ere enheter innenfor et begrenset område, må hver enkelt aktør bestemme frekvenskanal ved fysisk å plugge inn et krystall med en bestemt frekvens for å på denne måten unngå at leketøyene forstyrrer hverandre. I tillegg har hver aktør ofte bare 2-4 kontrollkanaler tilgjengelig. Med Nordic Semiconductor sin 2.4GHz to-veis radioteknologi nnes ikke slike begrensninger. Et tilnærmet ubegrenset antall aktører kan operere i samme område og antall kontrollkanaler for hvert leketøy er mye høyere. I tillegg åpner to-veis kommunikasjon for muligheten for feedback fra leketøyet. Dette kan for eksempel være informasjon om batteristatus, fart, høyde og generelle data fra innebygde sensorer. Nordic Semiconductor holder til på Valentinlyst i Trondheim og er en verdensledende bedrift på det trådløse markedet. Nordics produkter nnes i alt fra trådløse tastatur og mus, treningsutstyr, fjernkontrollere, 3D-briller, leketøy og lyskontrolleringssystem. 1.2 Oppgavebeskrivelse Oppgaven gikk ut på å la studentene lage et leketøyshelikopter som fjernstyres ved hjelp av 2.4GHz radioteknologi (nrf24le1) fra Nordic SemiConductor. Det skal tas utgangspunkt i et eksisterende helikopter/fjernkontrollsett hvor man bytter ut hardwaren med en 2.4GHz radio/mikrokontroller-løsning fra Nordic SemiConductor. Studentene har fått frie tøyler til å gjøre oppgaven slik de vil. Begrensningen ligger i prisen på helikopter, som oppdragsgiver vil ha i prisklasse kr. Dette er en oppgave med muligheter for lek og alvor. Studentene gis muligheter til å utfolde seg i en verden med R/C-leker, design og utlegg av kretskort, utvikling av rmware og skru litt mekanikk. 1

14 1.3. MÅL KAPITTEL 1. INNLEDNING 1.3 Mål Ved starten av prosjektet denerte vi følgende mål i forprosjektet: Eektmål ˆ Lage et fungerende radiostyrt helikopter som styres med Nordic Semiconductors 2.4GHz NRF24LE1+ mikrokontrollere. ˆ Minimalisert batteriforbruk. ˆ Lavest mulig pris. ˆ Morsomt og enkelt å bruke. Resultatmål ˆ Opprette kommunikasjon til/fra helikopteret Styre helikopteret via kontrolleren ved å endre servo og motorverdier. Lage utlegg for krets på helikopteret og til kontrolleren. ˆ Batteristatus og andre sensorer til transmitter. Sende gyroskop-, akselerometer- og kompass-avlesninger tilbake til kontroller. Display eller PC-program for avlesning og logging av sensordata in-ight. ˆ Flight Assistant. Et automatisert system for å gjøre yvningen enklere. Bruke høydemåler, approksimasjonssensor, gyroskop og akselerometer automatisk i kontrolleren. ˆ Ca 450 arbeidstimer per person. ˆ Prosjektet er avsluttet innen 5.Mai Prosessmål Vi forventer av oss selv å få et ferdig prototyp av helikopteret yvende. Det må kunne utføre de egenskapene helikopteret hadde før vi startet arbeidet på det. I tillegg ønsker vi selv å få på så mye av sensorer og tilleggsutstyr som mulig for å ytterligere øke underholdningsverdien og yveegenskapene til helikopteret. Personlig utbytte av prosjektet vil være faglige kunnskaper, praktiske erfaringer av prosjektarbeid, en god karakter og selvfølgelig at vi har det gøy under prosjektet. 2

15 KAPITTEL 1. INNLEDNING 1.4. OPPBYGGNING AV RAPPORTEN 1.4 Oppbyggning av rapporten Hovedprosjektrapporten starter med en innledning hvor leseren blir presentert med oppgavebakgrunn, beskrivelse og oppbygning. Videre går rapporten gjennom kilder og metoder for arbeidet gjort i prosjekttiden, deretter spesikasjoner for oppgaven. Rapporten er så delt opp i teori, rmware og hardware. Dette er den tekniske delen av oppgaven, hvor leser først får en innføring i de litt spesielle tingene med R/C helikopteret. Hardware tar for seg utlegg og komponenter, mens rmware tar for seg programmeringsbiten. I kapittelet gjennomføring har vi valgt å legge det administrative. Dette vil være innkjøp, utviklingsverktøy som har blitt brukt, prototyping, individuelle arbeidsmetoder og til slutt problemer vi har opplevd gjennom prosjektet. Resultater, konklusjon og en diskusjon kommer til slutt. I diskusjonen drøfter vi ulike problemstillinger som har oppstått. Vedlegg A har kretsskjema, utlegg og tekniske ting. Vedlegg B har administrative ting. Faguttrykk er forklart i nomenklaturen. 3

16 Kapittel 2 Metoder og kilder På Internett har vi funnet det meste av vårt sto, det innebærer datablad, applikasjonsnoter og lignende prosjekter. Vi var tidlig ute med å ta kontakt med de butikkene her i byen som tilbyr radiostyrte leketøy, her kk vi gode tips og forslag. Wikipedia har vært en god kilde, men dette er en kilde som gruppen har vært klar over kan endres av hvem som helst. Det meste av stoet har blitt dobbelsjekket før det har blitt tatt i bruk. Datablader og applikasjonsnoter vi har brukt kan sies å være vår hovedkilde. Vi har også hatt god kontakt med oppdragsgiver for informasjon rundt mikrokontroller. Diverse forum har blitt brukt når det er ting vi er usikre på rundt helikopterbiten eller generell programmering. 4

17 Kapittel 3 Spesikasjoner ˆ Toveis trådløs kommunikasjon nrf24le1 (mikrokontroller og sender/mottaker) 2.4GHz radiokommunikasjon 1mbps air datarate 100m rekkevidde ~15cm dynamic proximity pairing ˆ Periferienheter 3-akse akselerometer 3-akse gyroskop 2-akse kompass Batterimonitor Display ˆ Helikopter Vingespenn: 340 mm. Lengde: 435 mm. Høyde: 185 mm. Bredde: 95 mm. Det brukes en nrf24le1 mikrokontroller med innebygd sender/mottaker til å utføre to-veis kommunikasjon mellom fjernkontroll og helikopter. All data fra periferienhetene vises på displayet som er montert på fjernkontrollen der man får informasjon om helikopterets yvetid, egenrotasjon og akselerasjon, kompasskurs og batteristatus hos begge enhetene. Batteripakken er et LiPo på 7.4VDC og er beskyttet mot underspenning ved hjelp batterimonitoren som er montert som et mellomledd mellom batteri og helikopter. Fjernkontrollen benytter 8 stk AA batterier og har innebygget antenne. Helikopteret må parres med fjernkontrollen før kommunikasjon blir opprettet. Dette gjør at man unngår uønskede forstyrrelser fra andre kilder, da de parrede enhetene kun kan kommunisere med hverandre. Oppstart av helikopterets motorer før parring vil ikke forekomme. 5

18 Kapittel 4 Teori 4.1 Helikopter Radiostyrte helikoptere er noe av det mest avanserte man nner i hobbybutikkene, i både funksjonalitet og i bruk. Vanskelighetsgraden i bruken av helikopteret er høyt, da det kan bevege seg i seks retninger: framover, bakover, til venstre, høyre, opp og ned Virkemåte I de mest vanlige helikoptere er det en hovedrotor og en halerotor. Hovedrotoren sørger for oppdrift, og halerotoren motvirker rotasjonskraften hovedrotoren skaper. Helikopteret vi bruker er et kontraroterende helikopteret. Dette vil si at det har to hovedrotorer over hverandre som roterer i hver sin retning. Dette gjør helikopteret meget stabilt og lett å bruke for nybegynnere. Da de kontraroterende bladene motvirker hverandres rotasjonskraft, vil helikopteret ideelt sett hovere perfekt uten å manuelt måtte justere for egenrotasjon. I stedet for å bruke en halerotor for å snu helikopteret rundt sin egen akse, gjøres dette ved å skru opp eller ned kraften på en av rotorene. Teoretisk sett har disse helikopterene heller ikke bruk for et gyroskop som måler egenrotasjonen. Dette gjør at man slipper unna mye justering av helikopteret før det er klart til å y. Rotorhastighetene styres ved hjelp av hver sin motor, og rotorbladenes vinkel justeres ved hjelp av to servoer. Når man ønsker å y fram og tilbake eller til sidene gjøres dette ved at to servoarmer justerer på en såkalt swash-plate, som tilter rotorbladene i sine respektive retninger. Dessverre er ikke kontraroterende helikoptere helt perfekte. Helikopteret er veldig sensitiv til at begge rotorene må bevege seg i nøyaktig samme hastighet for å ikke rotere rundt seg selv. Økt stabilitet går dessverre på bekostning av helikopterets responstid. 6

19

20 4.2. EKSTERNT MINNE KAPITTEL 4. TEORI 4.2 Eksternt minne Når man har behov for ekstra lagringsplass kan man benytte seg av eksternt minne. Dette kan brukes til å lagre loggført data og til grakk som skal brukes til display. Slike minnemoduler nner man gjerne i USB-pinner, SSD, minnekort og MP3-spillere Flash eller EEPROM? Når man skal velge hvilken type eksternt minne man skal bruke, er egenskaper som pris, kapasitet, forsyningsspenning, strømforbruk og hastighet viktige[24]. EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) har muligheten til å slette og skrive individuelle bytes, og mister ikke dataene ved strømtap. EEPROM brukes gjerne i applikasjoner der man har behov for å lagre mindre data som må ligge lagret selv om strømmen til brikken blir kuttet. Flash-minne er meget lik EEPROM. Forskjellen ligger i at det er delt opp i områder, eller pages, og kan derfor kun skrive til hele dataområder. Fordelen med å bruke ash er at det er billigere og tar opp mindre fysisk plass. Flash-minne har også mye større kapasitet til samme pris som en EEPROM. Fra ash kan man også lese og skrive til individuelle bits. Problemet er at hvis en bit skal endres individuelt må den være høy, eller '1' for å kunne endres. Skal man endre en bit som fra før er '0' er eneste løsning å slette hele området og skrive informasjonen inn på nytt igjen. I vårt tilfelle har vi ikke bruk for å endre biter av minnet, men kun ha et statisk område man kan lese informasjon fra. På bakgrunn av dette har vi valgt å bruke ekstern ash til prosjektet, der det også kan brukes til å loggføre eksempelvis ydata Kommunikasjon Når man skal kommunisere med eksterne minnemoduler bruker man gjerne I2C eller SPI. Til ashen vi bruker kommuniserer vi ved hjelp av SPI. Her må man huske å sjekke hvor høy frekvens slaven støtter, og hvilke SPI-kongurasjoner man kan bruke. Modulen er styrt med en rekke instruksjoner som blir sendt fra masterenheten. Som man kan se i seksjon på side 38, er brikken delt opp i forskjellige minneområder, og man må derfor oppgi adressen til området man ønsker å aksessere før man kan lese eller skrive data[3]. 4.3 LiPo-batteri Litium-ion-Polymer har størst energikapasitet per vektenhet når vi ser på kommersielt tilgjengelige batteriteknologier. De vanligste batteripakkene kommer med enten 2 eller 3 celler. Èn celle leverer nominelt 3,7V, derav kommer batteripakkene på 7,4V og 11,1V. Maksspenning per celle er 4,23V, og ved utlading burde ikke cellespenningen falle under 3,0V[45]. Hvis LiPo-celler utlades til mindre enn 3,0V, taper de kapasitet og kan bli ustabile under opplading. LiPo-batteri krever en mer sostiskert lademetode enn de eldre batteriteknologiene. De er svært følsomme for overlading, ladespenning og ladestrøm. LiPo kan kun lades med spesielle ladere som begrenser strømmen og beskytter mot overlading. Disse laderne balanserer også cellene ved å tappe strøm fra de cellene som ligger på et høyere potensiale enn de andre. Altså må laderen ha tilgang til hver enkelt celle. Overlades en LiPo-celle kan den eksplodere eller ta 8

21 KAPITTEL 4. TEORI 4.4. ELECTRONIC SPEED CONTROL (ESC) fyr[19]. For å minske eksplosjonsfaren er LiPo-celler pakket i myk plast og ikke metall. Det medfører økt fare for punktering og man burde være obs på bulker i LiPo-pakningen. På en LiPo-batteripakke er det vanlig å angi kapasitet i milliampère timer, nominell spenning i volt og kontinuerlig utladingskapasitet, C-rating[20]. Mengden strøm som kan trekkes fra batteriet er avhengig av indreresistans på grunn av varmeutviklingen som oppstår. C-ratingen forteller oss hvor mye av den totale kapasiteten til batteriet som kan trekkes ut kontinuerlig, uten å skade batteriet. I ampère blir dette: I[A] = C-rating[C] Kapasitet[Ah] (4.1) Til sammenligning er vanlige AA-batterier alkaliske, eller laget av sink-karbon. Disse har en nominell cellespenning på 1,5V, der spenningen varierer fra 1,65V fulladet til mellom 0,8V og 1,0V utladet. 4.4 Electronic Speed Control (ESC) En ESC har som formål å styre hastigheten på en elektrisk motor ved hjelp av et styresignal. Den kan ha revers, brems og ulike sikkerhetsfunksjoner, for eksempel strømbegrenser og sikker oppstart. En sostikert ESC har i tillegg regenerativ brems som lader batteriene, og en reguleringssløyfe som forsikrer hastigheten 1. En ESC kan være laget for motorer med og uten børster. Enkelte ESC-er, beregnet på R/C-modeller, inneholder også en BEC 2. BEC-en er PSU-kretsen mellom driftsbatteri og mottaker. Den har gjerne en sikkerhetsfunksjon som deaktiverer motorene ved lavt batterinivå for å fortsatt kunne forsyne styringsenhet og servoer.[44] Vi skal forholde oss til teorien bak en enkel ESC, der vi kun varierer hastigheten over en DC-motor med børster Virkemåte I en DC-motor er hastigheten proporsjonal med spenningen, og strømmen proporsjonal med lasten[14]. For å variere hastigheten ønsker vi da å kontrollere spenningen over motoren. For å unngå unødvendige eekttap er spenningsdeling uaktuelt. En mer eektiv måte å justere likespenningen er med et PWMsignal. Det er forutsatt at frekvensen er høy nok så lasten ser gjennomsnittet av spenningen og oppfører seg tilsynelatene upåvirket. Variasjon i duty-cycle vil da variere gjennomsnittspenningen. Om man vil switche spenningen over en motor må man ta hensyn til at den er induktiv. Spolene og momentet i motoren vil drive strøm videre selvom vi kutter spenningen. For at det da ikke skal oppstå et destruktivt spenningsfall over bryteren plasser vi en shunt-diode over motoren. Da vil spolen drive strømmen igjennom dioden og rundt i motoren igjen, se gur 4.3 på neste side[11]. ESCen utfører altså en DC-DC-konvertering, ikke ulikt prinsippet i en Buck-Converter[43]. For å beskytte mot støy som oppstår i motoren kan en shunt-kondensator tilkobles mellom hver av motorpolene og jord. 1 Closed loop ESC. 2 BEC-navnet (Battery Eliminator Circuit) kommer opprinnelig fra adaptere som lar deg bruke batteridrevet utstyr rett fra lysnettet. 9

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 Litt mer om Arduino Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 ARDUINO Input (Data) Prosessering Output Arduino Man kan bruke de 3 elementene i varierende grad, og også kutte noen helt ut. Det finnes

Detaljer

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier.

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier. Sammendrag Denne rapporten er et forprosjekt til hovedprosjekt nr.ee0705 gitt av Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Valdemar Finanger. Prosjektets oppgave er å konstruere og videreutvikle en mikrokontrollerstyrt

Detaljer

LABORATORIERAPPORT. Halvlederdioden AC-beregninger. Christian Egebakken

LABORATORIERAPPORT. Halvlederdioden AC-beregninger. Christian Egebakken LABORATORIERAPPORT Halvlederdioden AC-beregninger AV Christian Egebakken Sammendrag I dette prosjektet har vi forklart den grunnleggende teorien bak dioden. Vi har undersøkt noen av bruksområdene til vanlige

Detaljer

Bacheloroppgave, forprosjekt

Bacheloroppgave, forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, forprosjekt Oppgavens tittel: Utvikling av R/C helikopter (toveis 2.4GHz) Project tittel:

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk Emnekode: ITD006 EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 09. Mai 006 Eksamenstid: kl 9:00 til kl :00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) ( ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011. Gunnar Tufte 1 TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2011 Gunnar Tufte 2 Kapittel 3: Digital logic level 3 Nivå 0: Digtalekretsar Fundamentale komponentar AND, OR, NOT,NAND, NOR XOR porter D-vipper for lagring av ett bit

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS Dette dokumentet er ment som et supplement til de originale manualene for produktene. Benytt derfor dette som en hjelp til å bli kjent med produktet, og ikke som en oppskrift for en ferdig installasjon.

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 INNHOLD Prosjektinformasjon... 3 Bakgrunn... 4 Prosjektmål... 4 Problemstilling... 4 Avgrensninger... 5 Oppgave... 5 Krav fra oppdragsgiver... 5 Prosjektplan... 6 Gannt-diagram...

Detaljer

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve LABORATORIERAPPORT RL- og RC-kretser AV Kristian Garberg Skjerve Sammendrag Oppgavens hensikt er å studere pulsrespons for RL- og RC-kretser, samt studere tidskonstanten, τ, i RC- og RL-kretser. Det er

Detaljer

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 KYBERNETIKKLABORATORIET FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 Lampe/sensor-system u y I denne oppgaven skal vi teste et lampe/sensor-system som vist

Detaljer

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05 Project title: Gruppedeltakere: Sverre Hamre

Detaljer

Lab 1 Innføring i simuleringsprogrammet PSpice

Lab 1 Innføring i simuleringsprogrammet PSpice Universitetet i Oslo FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgave Lab 1 Innføring i simuleringsprogrammet PSpice Sindre Rannem Bilden 10. februar 2016 Labdag: Tirsdag Labgruppe: 3 Sindre Rannem Bilden 1 Oppgave

Detaljer

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com Sikker dørkontroll og ekstra I/O Installasjonsmanual (ver 1.0) www.supremainc.com Produkt innhold i pakken Frontpanel funksjoner Bunnpanel funksjoner Koblinger for eksterne funksjoner Installasjon eksempel

Detaljer

Hovedkort, brikkesett og busser

Hovedkort, brikkesett og busser Hovedkort, brikkesett og busser Håkon Tolsby 20.09.2015 Håkon Tolsby 1 Innhold Hovedkort Brikkesett Internbussen Systembussen Utvidelsesbussen 20.09.2015 Håkon Tolsby 2 Hovedkortet Engelsk: Motherboard

Detaljer

Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra

Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra Laboppgave Del 1 Setup - BIOS Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra oppstartsprogrammet i BIOS. Vi kan bruke Setup programmet til å kontrollere at maskinen

Detaljer

RAPPORT LAB 3 TERNING

RAPPORT LAB 3 TERNING TFE4110 Digitalteknikk med kretsteknikk RAPPORT LAB 3 TERNING av June Kieu Van Thi Bui Valerij Fredriksen Labgruppe 201 Lab utført 09.03.2012 Rapport levert: 16.04.2012 FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI,

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

FYS1210 Løsningsforslag Eksamen V2015

FYS1210 Løsningsforslag Eksamen V2015 FYS1210 Løsningsforslag Eksamen V2015 K. Spildrejorde, M. Elvegård Juni 2015 1 Oppgave 1: Frekvensfilter Frekvensfilteret har følgende verdier: 1A C1 = 1nF C2 = 100nF R1 = 10kΩ R2 = 10kΩ Filteret er et

Detaljer

for nybegynnere Innføring i grunnleggende elektronikk Av Torgeir Bull

for nybegynnere Innføring i grunnleggende elektronikk Av Torgeir Bull for nybegynnere Innføring i grunnleggende elektronikk Av Torgeir Bull Introduksjon Dette heftet er ment som en introduksjon til Arduino-plattformen og som en innføring i grunnleggende elektronikk. Heftet

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

Martin Olsen, Lars- Petter Ahlsen og Jon- Håkon Rabben

Martin Olsen, Lars- Petter Ahlsen og Jon- Håkon Rabben Martin Olsen, Lars- Petter Ahlsen og Jon- Håkon Rabben Oppgave lab Del 1 Setup - BIOS 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00 GHz 800MHz

Detaljer

Internminnet. Håkon Tolsby. 22.09.2014 Håkon Tolsby

Internminnet. Håkon Tolsby. 22.09.2014 Håkon Tolsby Internminnet Håkon Tolsby 22.09.2014 Håkon Tolsby 1 Innhold: Internminnet RAM DRAM - SDRAM - DDR (2og3) ROM Cache-minne 22.09.2014 Håkon Tolsby 2 Internminnet Minnebrikkene som finnes på hovedkortet. Vi

Detaljer

I dag. Minne typar Minne mot bussar (fysisk grensesnitt generelt) Meir buss

I dag. Minne typar Minne mot bussar (fysisk grensesnitt generelt) Meir buss 1 I dag Minne typar Minne mot bussar (fysisk grensesnitt generelt) Meir buss 2 3 Lagerhierarki 4 Minne type: Aksess 5 Minne type: Aksess Synkron / Asynkron Synkron Inn/ut lesing av data følgjer klokka

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

MIK 200 Anvendt signalbehandling, 2012. Lab. 5, brytere, lysdioder og logikk.

MIK 200 Anvendt signalbehandling, 2012. Lab. 5, brytere, lysdioder og logikk. Stavanger, 25. januar 2012 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet MIK 200 Anvendt signalbehandling, 2012. Lab. 5, brytere, lysdioder og logikk. Vi skal i denne øvinga se litt på brytere, lysdioder og

Detaljer

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI SENSOROPPSETT 2. Mikrokontroller leser spenning i krets. 1. Sensor forandrer strøm/spenning I krets 3. Spenningsverdi oversettes til tallverdi 4. Forming av tallverdi for

Detaljer

Digital logic level: Oppsummering

Digital logic level: Oppsummering 1 Digital logic level: Oppsummering 2 Nivå 0: Digtalekretsar Ai Bi Ci-1 Fundamentale komponentar AND, OR, NOT,NAND, NOR XOR porter D-vipper for lagring av ett bit Samansette komponentar Aritmetiske kretsar

Detaljer

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no CLS DMX16 16 kanals DMX Lys mikser Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning omslagsside Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rev. Lindem 25.feb..2014

Rev. Lindem 25.feb..2014 ev. Lindem 25.feb..2014 Transistorforsterkere - oppsummering Spenningsforsterker klasse Med avkoplet emitter og uten Forsterkeren inverterer signalet faseskift 180 o Transistoren er aktiv i hele signalperioden

Detaljer

Hvordan behandle Lipo

Hvordan behandle Lipo Hvordan behandle Lipo Bidrag fra Pål Stavn Denne artikkelen ble publisert i Model Informasjon nr. 3 2007 Vet du hvordan vi bør behandle Lipo batteriene for å få mest mulig ut av de? Foruten en spesiell

Detaljer

Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605

Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605 Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605 Innehold 1. Komponenter -------------------------------------------------------------------------------- 1 2. Deleliste ---------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

KNALLGODE JULETILBUD FRA MODELSPORT

KNALLGODE JULETILBUD FRA MODELSPORT SPIDEX 3D EN SPENNENDE NYHET!! En ny dimensjon av drone. Denne MÅ prøves! Den kan du fly opp ned!!!!! Derfor 3D av navnet! Den har en ultra presis 6 akset gyro, og ved å flippe den over på ryggen så kan

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

INF1400 Kap 0 Digitalteknikk

INF1400 Kap 0 Digitalteknikk INF1400 Kap 0 Digitalteknikk Binære tall (ord): Digitale signaler: Hva betyr digital? Tall som kun er representert ved symbolene 0 og 1 (bit s). Nøyaktighet gitt av antall bit. (avrundingsfeil) Sekvenser

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

INF2270. Input / Output (I/O)

INF2270. Input / Output (I/O) INF2270 Input / Output (I/O) Hovedpunkter Innledning til Input / Output Ulike typer I/O I/O internt i datamaskinen I/O eksternt Omid Mirmotahari 3 Input / Output En datamaskin kommuniserer med omverdenen

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Fysikk og datateknikk

EKSAMEN. Emne: Fysikk og datateknikk EKSAMEN Emnekode: ITD006 Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 04. Mai 20 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 3:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kummuniserende kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Solcellen har to ledninger, koblet til og + - pol på baksiden. Cellen produserer likestrøm, dersom solinnstrålingen er tilstrekkelig.

Solcellen har to ledninger, koblet til og + - pol på baksiden. Cellen produserer likestrøm, dersom solinnstrålingen er tilstrekkelig. Instruksjon Målinger med solcelle For å utføre aktiviteten trengs en solcelle, eller flere sammenkoblete. Videre et multimeter, en eller flere strømbrukere, og tre ledninger. Vi har brukt en lavspenningsmotor

Detaljer

INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 5

INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 5 INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 5 Fyll inn navn på alle som leverer sammen, 2 per gruppe (1 eller 3 i unntakstilfeller): 1 2 3 Informasjon og orientering I denne prosjektoppgaven skal du bygge en AM radiomottaker.

Detaljer

Elektrolaboratoriet RAPPORT. Oppgave nr. 1. Spenningsdeling og strømdeling. Skrevet av xxxxxxxx. Klasse: 09HBINEA. Faglærer: Tor Arne Folkestad

Elektrolaboratoriet RAPPORT. Oppgave nr. 1. Spenningsdeling og strømdeling. Skrevet av xxxxxxxx. Klasse: 09HBINEA. Faglærer: Tor Arne Folkestad Elektrolaboratoriet RAPPORT Oppgave nr. 1 Spenningsdeling og strømdeling Skrevet av xxxxxxxx Klasse: 09HBINEA Faglærer: Tor Arne Folkestad Oppgaven utført, dato: 5.10.2010 Rapporten innlevert, dato: 01.11.2010

Detaljer

Treleder kopling - Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre.

Treleder kopling - Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre. Treleder kopling Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre. Dersom Pt100=R, vil treleder koplingen totalt kanselerere virkningen

Detaljer

Rapport TFE4100. Lab 5 Likeretter. Eirik Strand Herman Sundklak. Gruppe 107

Rapport TFE4100. Lab 5 Likeretter. Eirik Strand Herman Sundklak. Gruppe 107 Rapport TFE4100 Lab 5 Likeretter Eirik Strand Herman Sundklak Gruppe 107 Lab utført: 08.november 2012 Rapport generert: 30. november 2012 Likeretter Sammendrag Denne rapporten er et sammendrag av laboratorieøvingen

Detaljer

Elektronikk og IT DIGITALTEKNIKK

Elektronikk og IT DIGITALTEKNIKK Elektronikk og IT DIGITALTEKNIKK Oppgave navn: Klokkekrets Lab. oppgave nr.: 2 Dato utført: Protokoll skriver: Klasse: Øvrige gruppedeltagere: Gruppe: Dato godkjent: Skole stempel: Protokollretter: Ved

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no CLS DM16 16 Kanals DM Lys Mikser Bruker-Manual 2008 V3 Laget i Norge av CLS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Forside/Bruksanvisning Side 2: Innholdsfortegnelse, kontakt addresse og

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1411 Introduksjon til elektroniske systemer Eksamensdag: 28. mai 2014 Tid for eksamen: 4 timer Oppgavesettet er på 6 sider

Detaljer

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB Del 1 Setup - BIOS I setup skal dere finne ut: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel Pentium D Processor clock speed: 3GHz Processor bus speed: 800 MHz Processor

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1 Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren 2012 Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) Oppgave 1a) (vekt 5 %) Hva er strømmen i og spenningen V out i krets A) i Figur 1? Svar

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir

Detaljer

Oppgave 3 -Motstand, kondensator og spole

Oppgave 3 -Motstand, kondensator og spole Oppgave 3 -Motstand, kondensator og spole Ole Håvik Bjørkedal, Åge Johansen olehb@stud.ntnu.no, agej@stud.ntnu.no 18. november 2012 Sammendrag Rapporten omhandler hvordan grunnleggende kretselementer opptrer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

140 RYGGEKAMERA. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett ALFAKODE/VARENR PRODUKTNAVN PAKN PRIS EKS. MVA.

140 RYGGEKAMERA. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett ALFAKODE/VARENR PRODUKTNAVN PAKN PRIS EKS. MVA. 140 RYGGEKAMERA sett REK CS560 RYGGEKAMERA SETT 5,6 U/LUKKER 1 2990.00 Komplett sett med 5,6 digital fargeskjerm (MO120D-13) med touch brytere, kamera uten lukker (CW086) 20m kabel og fjernkontroll. Alle

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon. Batteri Lampe Strømbryter Magnetbryter Motstand Potensiometer Fotomotstand Kondensator Lysdiode Transistor NPN Motor Mikrofon Høytaler Ampèremeter 1 1. Sett sammen kretsen. Pass på at motorens pluss og

Detaljer

Halvledere. Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter. Passer for:

Halvledere. Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter. Passer for: Halvledere Lærerveiledning Passer for: Vg1 Vg3 Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter Halvledere er et skoleprogram hvor elevene får en innføring i halvlederelektronikk. Elevene får bygge en

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

DEL 1 Setup BIOS Stian A. Johansen Terje Bratlie Espen Torås

DEL 1 Setup BIOS Stian A. Johansen Terje Bratlie Espen Torås DEL 1 Setup BIOS Stian A. Johansen Terje Bratlie Espen Torås 1: Hva slags CPU? - intel pentium CPU 3.20GHz Tekniske egenskaper? CPU SPEED: 3.2 GHz Busspeed: 800 MHz Prosessor ID: 0F64 L2 cache size: 4

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Datamaskinens oppbygning

Datamaskinens oppbygning Datamaskinens oppbygning Håkon Tolsby 18.09.2014 Håkon Tolsby 1 Innhold Hovedenheten Hovedkort Prosessor CISC og RISC 18.09.2014 Håkon Tolsby 2 Datamaskinens bestanddeler Hovedenhet Skjerm Tastatur Mus

Detaljer

Løsningsforslag til 1. del av Del - EKSAMEN

Løsningsforslag til 1. del av Del - EKSAMEN Løsningsforslag til 1. del av Del - EKSAMEN Emnekode: ITD13012 Emne: Datateknikk Dato: 27. November 2012 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 12:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kummuniserende

Detaljer

STAY IN charge FULLADE VER GANG

STAY IN charge FULLADE VER GANG Stay in charge FULLADET HVER GANG EN NY GENERASJON LADERE FRA EXIDE Stell pent med batteriene dine så varer de lenger. Exide Technologies er en verdensledende batteriprodusent og har all den nødvendige

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

RYGGEKAMERA. Ryggekamera

RYGGEKAMERA. Ryggekamera RYGGEKAMERA 129 130 RYGGEKAMERA sett REK CS560 RYGGEKAMERA SETT 5,6 U/LUKKER 1 2990.00 Komplett sett med 5,6 digital fargeskjerm (MO115-13) med touch brytere, kamera uten lukker (CW086) og 20m kabel. Alle

Detaljer

Transistorforsterker

Transistorforsterker Oppsummering Spenningsforsterker klasse Med avkoplet emitter og uten Forsterkeren inverterer signalet faseskift 180o Transistoren er aktiv i hele signalperioden i b B i c C g m I V C T i c v i r π B1 B2

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1411 Elektroniske systemer Eksamensdag: 4. juni 2012 Tid for eksamen: 14:30 18:30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Ingen

Detaljer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Detaljer

Teoretisk minnemodell Flyktig minne - SRAM -DRAM Ikke-flyktig minne -ROM -EPROM - EEPROM Flash

Teoretisk minnemodell Flyktig minne - SRAM -DRAM Ikke-flyktig minne -ROM -EPROM - EEPROM Flash Hovedpunkter Kapittel 7 Minne Teoretisk minnemodell Flyktig minne - SRAM -DRAM Ikke-flyktig minne -ROM -EPROM - EEPROM Flash 2 Minne - generelt Minne teoretisk cellestruktur Generelt minne Hvert bit lagres

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

ENKLE LOGISKE KRETSER

ENKLE LOGISKE KRETSER Kurs: FY-IN204 Elektronikk med prosjektoppgaver - 4 vekttall Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 3 Omhandler: ENKLE LOGISKE KRETSER Revidert utgave 28.02.2001 Utført dato: Utført av: Navn:

Detaljer

Prøveeksamen 1. Elektronikk 8.feb. 2010. Løsningsforslag

Prøveeksamen 1. Elektronikk 8.feb. 2010. Løsningsforslag Prøveeksamen 1 Elektronikk 8.feb. 2010 Løsningsforslag OPPGAVE 1 a) I koplingen til venstre ovenfor er u I et sinusformet signal med moderat frekvens og effektivverdi på 6,3V. Kretsen er en negativ toppverdikrets,

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer