Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet"

Transkript

1 Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet

2 Innhold 1. Bakgrunn og mandat Arbeidsgruppens sammensetning og arbeid Sammendrag Definisjoner Deltid i det norske arbeidslivet Avtale- og lovreguleringer Rett til deltid Lovfestede ordninger med formål å redusere uønsket deltid Foreslåtte lovendringer nye tiltak for å redusere uønsket deltid Omfanget av deltid i staten, statistikk Kilder og avgrensninger Hele det statlige tariffområdet De enkelte departementsområder Gjennomgang med Barne-, ungdoms- og familieetaten Spesielle forhold knyttet til forskning/undervisning Omfanget av uønsket deltid Arbeidsgruppens forslag til tiltak VEDLEGG 1 Departementsområder

3 1. Bakgrunn og mandat I hovedtariffoppgjøret 2012 ble partene enige om følgende felles protokolltilførsel nr. 4 til Hovedtariffavtalen i staten (HTA) 1. mai april 2014: I Stortingsmelding 29 ( ) Arbeidslivsmeldingen viser regjeringen til at det er avgjørende at partene i arbeidslivet viderefører og forsterker innsatsen mot ufrivillig deltid og for heltid, både i privat og offentlig sektor. FAD og hovedsammenslutningene nedsetter en partssammensatt arbeidsgruppe for å kartlegge omfanget av deltid. Arbeidsgruppen skal identifisere bruken av uønsket deltid og foreslå tiltak som kan redusere uønsket deltidsstilling. Arbeidsgruppens rapport skal foreligge innen mars Gruppen har vurdert behovet for å utarbeide et mer detaljert mandat, men har konkludert med at det ikke er nødvendig. 2. Arbeidsgruppens sammensetning og arbeid Fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD): Grete A. Jarnæs, leder Bård Westbye Åsa Kalvaa Anne Kirsti Lunde Trond Rakkestad Fra hovedsammenslutningene i staten (HS): Ingrid Myran, LO Stat Tore Leirfall, YS Stat Joakim Solhaug, Akademikerne Jorunn Solgaard, Unio FAD har hatt sekretariatsansvar for arbeidsgruppen Forholdet mellom deltid og lønn/lønnsutvikling samt virksomhetens økonomi (budsjett) er ikke behandlet i denne rapporten. Gruppen har hatt 5 møter i perioden desember 2012 til april Arbeidsgruppen avga rapporten etter møtet den 5. april Arbeidsgruppen vil rette en særskilt takk til Bufetat for deres bidrag til gruppens arbeid. 3

4 3. Sammendrag Arbeidsgruppen tok utgangspunkt i tallgrunnlag fra Statens sentrale tjenestemannsregister, og har utarbeidet ulike grafer og tabeller. Rapporten bygger også på tilbakemeldinger fra forbund i de enkelte hovedsammenslutningene samt et eget møte med representanter fra Bufetat. Omfanget av deltid i det statlige tariffområdet er om lag på 16 % av alle ansatte. Sammenliknbare tall for arbeidslivet samlet er på om lag 26 %. Arbeidsgruppen har gjort noen avgrensninger, se kap 7.1, for å få frem den reelle andelen deltidstilsatte i vårt tariffområde. Etter disse avgrensningene er andelen deltidstilsatte pr 1. oktober 2012 på om lag 12 % (18 % blant kvinner og 7 % blant menn). Ett viktig funn er at de fleste som arbeider deltid i det statlige tariffområdet er i aldersgruppene fra 45 til 61 år (se figur 4 a og b). I tillegg fremgår det av tallgrunnlaget at 3 av 4 som arbeider deltid er i en stilling med normal arbeidstid, mens 1 av 4 går i en turnusordning. Figur 7 viser også at andelen deltidsansatte er lavere innenfor gruppen som arbeider turnus, enn blant de øvrige. Det er stor variasjon mellom virksomheter som bruker turnus. Bufetat har en relativt høy andel deltid, mens bruk av deltid innenfor Politiet, Tollvesenet og Kriminalomsorgen er meget lav. Blant de midlertidig ansatte er andelen deltid betydelig høyere (24 %) enn blant de som er fast ansatt (11 %). Se figur 6. De fleste deltidsansatte i det statlige tariffområdet er ansatt i saksbehandlerstillinger, særlig konsulent og rådgiver. Hvor stor andel av deltidsarbeidet i det statlige tariffområdet som er uønsket, kan arbeidsgruppen ikke identifisere på grunnlag av det foreliggende datamaterialet. Det er likevel arbeidsgruppens vurdering at i det statlige tariffområdet kun i svært liten grad forekommer tilfeller av uønsket deltid. Denne vurderingen er basert på de tilbakemeldingene arbeidsgruppen fikk fra forbundene. Til tross for at arbeidsgruppen ikke har kunnet identifisere uønsket deltid av noe omfang, foreslås det noen tiltak som vil bidra til å styrke fokuset på heltid. 4. Definisjoner Det er i mandatet for gruppen vist til arbeidslivsmeldingen. I denne meldingen er begrepene uønsket deltid og undersysselsatte benyttet på følgende måte: Personer som arbeider deltid, men ønsker lengre arbeidstid, blir ofte omtalt som sysselsatte med uønsket/ufrivillig deltid, eller som undersysselsatte. I arbeidskraftundersøkelsen (AKU) bruker Statistisk sentralbyrå (SSB) denne definisjonen på undersysselsetting: «Undersysselsatte er definert som deltidssysselsatte personer som har forsøkt å få lengre avtalt/gjennomsnittlig arbeidstid ved å kontakte den offentlige arbeidsformidling, annonsere selv, ta kontakt med nåværende arbeidsgiver eller lignende. De må kunne starte med økt arbeidstid innen en måned.» 4

5 Det finnes en del personer som ønsker lenger arbeidstid, men som ikke oppfyller AKUkravene til aktiv jobbsøking og mulighet til å starte i jobb innen en måned. Begrepene uønsket deltid eller ufrivillig deltid blir brukt om hverandre, og blir regnet som mer åpne enn det definisjonen av undersysselsatte gir rom for. Uønsket eller ufrivillig deltid blir gjerne brukt om det at en ønsker lengre avtalt arbeidstid, uten at det er stilt krav til aktivitet og aktiv jobbsøking. Arbeidsgruppen har kommet frem til at det, basert på det foreliggende datagrunnlaget, ikke er mulig å gjøre et skille mellom deltidsansatte som oppfyller AKU-kravene til aktivitet, og de som mer generelt gir uttrykk for at de ønsker seg en større stillingsandel. 5. Deltid i det norske arbeidslivet Ifølge arbeidskraftundersøkelsen 4. kvartal 2012 (AKU) var 26,4 % av de sysselsatte i deltidsstillinger. For kvinner var andelen deltid 40 %, og for menn 14 %. I det statlige tariffområdet er den totale andelen registrerte deltidsansatte 16,6 % (kvinner 22 %, menn 12 %). 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 16,6 % 26,4 % 0,0 % Staten Arbeidslivet totalt I 4. kvartal 2012 var det undersysselsatte i Norge. Dette utgjør 2,6 % av alle sysselsatte. Av deltidssysselsatte utgjorde det 10,0 prosent. Omtrent like store prosentandeler mannlige og kvinnelige deltidstilsatte ønsker lengre arbeidstid, men fordi flere kvinner enn menn arbeider deltid, gjelder problemet langt flere kvinner. Fafo ser i et notat på hvor mange deltidstilsatte som ønsker lengre arbeidstid per uke enn det de har, uavhengig av om vedkommende har prøvd å oppnå det eller ikke. 1 Ifølge Fafo ønsker 19 prosent av alle deltidstilsatte lengre arbeidstid. Skift- og turnusutvalget pekte på forsking som viste at prosentandelen deltidstilsatte som ønsker lengre avtalt arbeidstid, er høyere enn tallene fra arbeidskraftundersøkelsen. I tillegg har erfaring fra prosjekter mot uønsket deltid 1 Nergaard (2010) Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte. Arbeidskraftundersøkelsen 2008 og

6 vist at når sjansen for lengre arbeidstid oppstår, er det flere som likevel ønsker å øke sin stilling. Det er stor gjennomstrømming i gruppen av undersysselsatte, og det er forholdsvis få som blir værende undersysselsatte over lengre tid. Den forventede perioden som undersysselsatt er cirka to kvartal. De fleste undersysselsatte lykkes med å få lengre arbeidstid. Noen blir frivillig deltidsarbeidende uten at arbeidstiden har økt, mens en mindre gruppe blir arbeidsledige eller forlater arbeidsstyrken. Det er skrevet flere rapporter om deltid/heltid og arbeidstidsordninger i det siste bl.a. Frivillig deltid en privatsak? 2 og Langturnus og hele stillinger i Bergen Kommune 3. Rapportene fra Fafo omhandler i hovedsak kommunal sektor. 6. Avtale- og lovreguleringer 6.1. Rett til deltid Både Hovedtariffavtalen i staten (HTA) og arbeidsmiljøloven (aml) regulerer adgangen til deltid. HTA bygger på en forutsetning om at en arbeidstaker etter eget ønske kan arbeide mindre enn full stilling. Av HTA 7 nr. 5 fremgår at deltidsarbeid kan gjennomføres etter avtale mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver. HTA 20 nr 7 gir utvidet rett til permisjon for omsorg for barn under 12 år. Permisjonen kan bli tatt ut som deltid dersom tjenesten tillater det. Etter arbeidsmiljøloven 10-2 (4) har arbeidstaker som har fylt 62 år, eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten Lovfestede ordninger med formål å redusere uønsket deltid Fortrinnsrett for deltidsansatte til utvidet stilling Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar nyansettelse i virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven Bestemmelsen gir ikke deltidsansatte adgang til å velge å utvide sin stillingsbrøk ut fra egne preferanser. Dette vil avhenge av den ledige stillingens størrelse. Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert til stillingen, og at bruk av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. Tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om fortrinnsretten for deltidsansatte kan bringes inn til avgjørelse for tvisteløsningsnemnda, jf. arbeidsmiljøloven 14-3 (4) jf Nicolaisen og Bråthen (2012) Frivillig deltid en privatsak?. Fafo-rapport 2012:49 3 Moland og Bråthen (2012) Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune. Fafo-rapport 2012:60 4 Ot.prp. nr. 49 ( ) om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) punkt 25 side

7 Evalueringer av fortrinnsretten Fafo undersøkte i 2011 tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett. 5 Rapporten er i hovedsak basert på en gjennomgang av vedtakene i perioden 1. januar 2006 til 2. september Antallet saker ser ut til å ha stabilisert seg på omkring 50 saker årlig. Av de 149 sakene nemnda behandlet i perioden var 133 fra offentlig sektor. Av disse var 114 fra helse- og omsorgssektoren. 124 av sakene omfattet kvinner. Arbeidsgiver fikk medhold i to av tre saker. Det mest omtvistede vilkåret for bruk av fortrinnsretten, er om det foreligger en vesentlig ulempe for virksomheten. Videre viser en undersøkelse, foretatt av Fafo i 2012, at fortrinnsretten og muligheten for å bringe tvister inn for tvisteløsningsnemnda gjennomgående er godt kjent, men det er noen variasjoner innad i virksomhetene og mellom ulike bransjer Foreslåtte lovendringer nye tiltak for å redusere uønsket deltid Innledning Arbeidsdepartementet (AD) sendte 13. desember 2012 forslag om å innføre nye tiltak for å redusere uønsket deltid på høring. Drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltidsstillinger AD mener det er behov for tiltak for å øke bevisstheten i virksomhetene om bruken av deltidsstillinger, og at en drøftingsplikt kan være et hensiktsmessig tiltak for å bidra til dette. Drøftingsplikten ved bruk av deltidsstillinger foreslås utformet etter mønster av drøftingsbestemmelsene ved midlertidige ansettelser og innleid arbeidskraft, med krav om drøfting minst en gang pr. år. Det er avtalt drøftingsplikt i flere tariffavtaler. I statlig tariffområde er det ingen uttrykkelig tariffestet bestemmelse om drøfting av bruken av deltid. Hovedavtalen i staten 12 nr. 2, om drøfting av saker som har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon gir hjemmel for at bruken av deltid skal drøftes. Rett til utvidet stilling for deltidsansatte som tilsvarer deres faktiske arbeidstid I praksis jobber mange deltidsansatte jevnlig utover avtalt arbeidstid slik at det får karakter av en fast ordning, uten at det foretas nyansettelse i virksomheten. I slike situasjoner har de deltidsansatte ikke mulighet til å benytte seg av forttrinnsretten for å få utvidet stillingen sin. Det nye forslaget innebærer en rett for deltidsansatte til å få utvidet sin stillingsprosent tilsvarende deres gjennomsnittlige arbeidstid de siste 12 månedene, så fremt de i løpet av denne perioden jevnlig har arbeidet utover deres avtalte arbeidstid. Drøftinger med ansatte som påberoper seg fortrinnsrett Forslaget innebærer en plikt for arbeidsgiver til å gjennomføre drøftinger med den enkelte arbeidstaker som påberoper seg fortrinnsrett for å avklare hvordan en eventuell utvidelse av stillingen kan finne sted, eller avklare spørsmål knyttet til om arbeidstakeren er kvalifisert. 5 Alsos og Bråten (2011): Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte. Fafo-rapport 2011:31. 7

8 7. Omfanget av deltid i staten, statistikk 7.1. Kilder og avgrensninger Alt tallmateriale i rapportens kapittel 7 har sin kilde i Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Arbeidsgruppen har diskutert avgrensninger og er enige om følgende: Tallgrunnlaget som er brukt for uttrekk fra SST er per 1. oktober 2001, 2006 og Følgende tilfeller/personer er tatt ut av grunnlagsstatistikken for å tydeliggjøre det faktiske omfanget av deltid: 1. Personer over 61 år, dette fordi ansatte i denne aldersgruppen har mulighet for å ta ut delvis AFP. 2. Ansatte med flere deltidsstillinger innenfor tariffområde hvor summen utgjør full stilling eller mer. De er dermed ikke reelt deltidsarbeidende. Dette er for eksempel ansatte som deler sin undervisning mellom flere institusjoner, og ansatte som har en deltidsstilling ved siden av sin vanlige faste heltidsstilling. 3. Lønnsplan Unge arbeidstakere/lærlinger/aspiranter. Disse lønnes i en prosentandel uavhengig av stillingens faktiske størrelse. Lærling er en utdanningsstilling med kombinasjon av praksis og undervisning. 4. Lønnsplan Utdanningsstillinger er tatt ut på grunn av stillingenes art. 5. Ansatte i foreldrepermisjon med redusert dekningsgrad (80 %) eller med gradert uttak av permisjonen. Disse fremstår som deltidsansatte selv om de ikke var det før, eller skal være det etter uttak av permisjon. 6. Timelønte. Dette er for eksempel tilkallingsvakter eller arbeidstakere med enkeltoppdrag som ikke har en definert stillingsprosent. Disse gruppene utgjør til sammen ca av totalt ansatte i det statlige tariffområdet. 8

9 7.2. Hele det statlige tariffområdet Figur 1 Andel deltidsansatte totalt, over tid 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 86 % 85 % 88 % Heltid Deltid 20 % 0 % 14 % 15 % 12 % Figuren viser at andelen deltidsansatte i staten er lavt, og relativt stabilt over tid. Figur 2 Andel deltidsansatte kvinner, over tid 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 74 % 77 % 82 % 26 % 23 % 18 % Heltid Deltid Figuren viser at det blant kvinner er en nedgang i andelen deltidsansatte. I det samme tidsrommet har andelen kvinner i staten økt. 9

10 Figur 3 Andel deltidsansatte menn, over tid 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 94 % 92 % 93 % 6 % 8 % 7 % Heltid Deltid Figuren viser at andelen deltidsansatte blant menn er relativt stabil. Figur 4 Deltidsansatte fordelt på aldersintervall i 2012 a) Alle deltidsansatte fordelt på aldersgruppe 30 % 25 % 24 % 20 % 15 % 13 % 17 % 18 % 16 % 10 % 5 % 5 % 7 % 0 % Under 30 år 30-34år 35-39år 40-44år 45-49år 50-54år 55-61år Figuren inneholder den prosentvise andelen av de deltidsansatte fordelt på aldersintervall. Arbeidsgruppen bemerker at nesten hver 4 deltidsansatte (24 %) er i alderen år og nesten 6 av 10 (58 %) er over 45 år. Nærmere undersøkelse av fordelingen på aldersintervallene viser at fordelingen slik den fremstår i 2012 har vært stabil over tid. En nærmere analyse av identiske personer i tallgrunnlaget viser at 42 % av de som arbeidet deltid i 2001 også arbeidet deltid i

11 b) Andel deltidstilsatte innenfor hver aldersgruppe 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 5 % Under 30 år 16 % 13 % 13 % 13 % 11 % 7 % 30-34år 35-39år 40-44år 45-49år 50-54år 55-61år Denne figuren viser at andelen deltidsansatte innenfor hver aldersgruppe er stigende og at eldste aldersgruppen har den største andelen deltidsansatte. Figur 5 Deltidsansatte, stillingsstørrelse % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % < Figuren inneholder andel av de deltidsansatte som har ulike stillingsstørrelser. Figuren viser at ca 25 % av de deltidsansatte har en stillingsprosent på under 38 % (14 t per uke). Videre er det en opphopning både på 50 % (halv stilling) og 80 % (typisk en fridag per uke). I intervallene mellom disse opphopningene er det få ansatte. Det totale gjennomsnittet for deltidsstillinger er 54,2 %. Ansatte med stillingsstørrelse under 38 % finner vi spesielt i undervisnings- og forskerstillinger under Kunnskapsdepartementet, samt i gjennomgående stillinger som: øvrige forskere, saksbehandlere og renholdsbetjening. 11

12 Typiske stillinger med ansatte i 80 % er i hovedsak i gjennomgående saksbehandlerstillinger som konsulenter og rådgivere. Figur 6 Deltidsansatte, faste og midlertidig ansatte % 100 % 80 % 60 % 40 % 89 % 76 % Heltid Deltid 20 % 0 % 11 % Fast 24 % Midlertidig Figuren viser at andelen deltidstilsatte er mer enn dobbelt så høy blant de midlertidig ansatte. Figur 7 Deltidsansatte, skift og turnus % 100 % 80 % 60 % 40 % 85 % 94 % Heltid Deltid 20 % 0 % 15 % Kvinner 6 % Menn Figuren inneholder andelen deltidsansatte blant de som går i skift/turnusordninger. Det fremkommer at andelen deltidstilsatte kvinner i skift/turnus er noe lavere enn i andre stillinger med normal arbeidstid (se fig 2, hvor det fremkommer at det er 18 % i deltid blant kvinner ). 12

13 Tabell 1 Andel deltid i lønnsplaner med over ansatte. antall menn andel deltid menn antall kvinner andel deltid kvinner Hele tariffområdet ,3 % ,4 % Konsulent, førstekonsulent med mer ,2 % ,7 % Undervisnings- og forskerstillinger (KD) ,5 % ,1 % Rådgiver, seniorrådgiver ,9 % ,5 % Terapeuter, miljøarbeider med mer (BLD/BUF) ,2 % ,5 % Ingeniør ,4 % ,5 % Renholdspersonale mv ,8 % ,4 % Forskere utenfor Universitet/Høgskolesektoren ,6 % ,5 % Befal (FD) ,3 % 876 1,3 % Ansatte i fengselsvesenet (JD/krimomsorg) ,4 % ,5 % Saksbehandlere i departementene ,0 % ,0 % Politistillinger (JD) ,2 % ,6 % Gjennomgående lederstillinger ,8 % ,4 % Skatterevisor, skattejurist med mer (FIN/Skatt) 540 2,4 % ,8 % Fagarbeider, hjelpearbeider med mer 713 4,1 % ,7 % Ansatte i tollvesenet (FIN/TOLL) 662 2,0 % ,6 % Prest (FAD) 778 5,1 % ,4 % Driftspersonell (SD/Jernbaneverket) ,2 % ,6 % Politiembetsmenn og andre politistillinger (JD) 643 0,3 % 379 4,0 % Vervede mannskaper (FD) ,4 % 98 0,0 % Tabellen er sortert etter totalt antall deltidsansatte. Departementsområde i parentes hvor lønnsplanene er spesielle for departementsområdet, øvrige lønnsplaner er gjennomgående (kan brukes av alle statlige virksomheter). Tabellen viser hvor mange ansatte som er registrert i lønnsplanen, og deltidsandel både hos kvinner og menn. Generelt er andelen deltid høyere blant kvinner i de fleste lønnsplanene. Arbeidsgruppen bemerker at i lønnsplanen i Bufetat og undervisnings- og forskerstillinger er andelen deltid høyest blant menn. 13

14 7.3. De enkelte departementsområder Figur 7 Andel deltid i departementsområdene 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % BLD omfatter blant annet Bufetat, som har en høy andel deltidsansatte. I kunnskapssektoren er det mange spesielle stillinger og kombinasjoner av stillinger som fremkommer som deltid i statistikken. (For eksempel privatpraktiserende tannlege som delvis arbeider som veileder.) Gjennomgang med Barne-, ungdoms- og familieetaten Arbeidsgruppen ønsket på bakgrunn av det som fremkom i tallgrunnlagene å innhente nærmere opplysninger om bruken av deltidsstillinger i etaten. Møtet ble avholdt 11. mars hvor arbeidsgruppen fikk en generell redegjørelse om Bufetat og deretter fikk arbeidsgruppens medlemmer anledning til å stille spørsmål til representantene fra Bufetat. Arbeidsgruppen gav Bufetat og fagforeningene i Bufetat anledning til å komme med innspill til rapporten. Nedenfor gjengis tilbakemeldingene. Redegjørelse fra Bufetat: Tall fra Bufetat viser at av ansatte arbeider deltid. Dette utgjør 27 %. Andelen deltid er stabil over tid. De fleste deltidsansatte i etaten er yngre arbeidstakere i aldersgruppen år. Det er flest deltidsansatte blant miljøarbeidere, som i snitt arbeider 70 %, mens miljøterapeutene i snitt arbeider 80 %. Videre viser tallene at det i Bufetat ikke er noen forskjell på kvinner og menns deltidsarbeid. Bufetat la vekt på at hensynet til barna og faglige vurderinger er førende for deres drift. Derfor er mange institusjoner små (med få brukere pr institusjon), og lokalisert i hele landet. I mange tilfeller er institusjonen plassert utenfor byer og tettsteder. Videre opplyste etaten at de er avhengig av deltidsstillinger for å få turnus til å gå opp, særlig i tilknytning til vakter i helgene. Blant annet ansettes studenter i deltidsstillinger for å dekke opp dette behovet. For å øke andelen heltidsansatte mener etaten at virkemidler som bør tas i bruk i institusjonene/virksomhetene er:

15 Tettere samarbeid mellom arbeidsgivere og ansatte ved oppsett av turnusplaner Vurdere behovet for alternative arbeidstidsordninger (lengde på vakter og i helger), da dette erfaringsmessig i vesentlig grad vil kunne redusere behovet for deltidsstillinger. Flere regioner melder om rutiner der deltidsansatte blir spurt om de ønsker utvidet stilling før den ledige stillingen eventuelt kunngjøres. Bufetat bekrefter også at i enkelte tilfeller har deltidsansatte påberopt seg fortrinnsrett til en større stilling etter aml Bufetat erfarer at det er bedre og flere kvalifiserte søkere til heltidsstillinger som utlyses. Dette gjelder særlig utenfor byer og større tettsteder. Fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet stilles det krav om økt andel ansatte med relevant fagutdanning. Bufetat opplyser som en oppsummering at selv om etaten har en stor andel deltidsansatte, har de likevel ikke inntrykk av store utfordringer knyttet til uønsket deltid. Redegjørelse fra de største forbundene i Bufetat (FO og Fagforbundet): Forbundene i Bufetat kjenner ikke igjen de beskrivelser og konklusjonene arbeidsgiver i etaten gjør. De mener at av etatens 27 % deltid er store deler uønsket. Eksempel som begrunner dette er: Institusjoner drifter 3-delt turnus med opptil 50 % deltidsansatte, det er institusjonene som ikke lyser ut 100 % stillinger i turnus for å unngå sikringsbestemmelsen på 35,5 t/u og for at ansatte skal kunne jobbe sjeldnere helg. Forbundene mener at konklusjonen til Bufetat ikke er riktig, og at deltiden i etaten må forskes nærmere på Spesielle forhold knyttet til forskning/undervisning Universitets- og høyskolesektoren (U&H sektoren) har også et høyt antall deltidsansatte. For enkelte stillingsgrupper utgjør deltidstilsettinger mellom 20 og 30 %. For tannlegene i lønnsplan er deltidstilsettingene over 90 %. Temaet uønsket deltid anses ikke å være et problem i U&H sektoren i motsetning til midlertidige tilsettinger. En stor andel av deltidstilsatte er også midlertidig ansatte. Innenfor noen undervisningsområder har ikke institusjonene tilstrekkelig med ordinært ansatte til å gi et fullverdig undervisningstilbud. Det er derfor nødvendig å hente inn kompetanse utenfra, dette gjøres gjerne i form av deltidsstillinger. Som eksempel benytter en i tannlegestudiet privatpraktiserende tannleger som instruktørtannleger og på jusstudiet brukes praktiserende advokater på samme måte. I tillegg opererer forsknings- og undervisningssektoren med bistillinger, hvor ansatte på andre forsknings- og undervisningsinstitusjoner har opp til 20 % stilling i tillegg til sin ordinære stilling (i annen virksomhet). Dette er som regel personer med spisskompetanse innen sitt fagområde som utfyller fagområdets kompetansebehov. 15

16 8. Omfanget av uønsket deltid I det foreliggende statistikkmateriale er det ikke mulig å identifisere uønsket deltid. Representantene fra hovedsammenslutningene har forespurt i respektive forbund om uønsket deltid. Representantene fra FAD har i møter med departementene og deres underliggende virksomheter også tatt opp samme problemstilling. I møtet med Bufetat redegjorde de for arbeidsgivers inntrykk av uønsket deltid i etaten. Arbeidsgruppens vurdering er at det kun i svært liten grad forekommer tilfeller av uønsket deltid i det statlige tariffområdet. Bufetat opplyste at deltidsansatte i enkelte tilfeller har påberopt seg fortrinnsrett etter aml 14-3 til en større stilling. Arbeidsgruppen vurderer dette til at noe deltid innenfor Bufetat er uønsket deltid. De fleste deltidsansatte i det statlige tariffområdet er ansatt i saksbehandlerstillinger, særlig konsulent og rådgiver. Tallmaterialet viser en lavere bruk av deltid i virksomheter som har turnusordninger enn i virksomheter som har normal arbeidstid. Arbeidsgruppen viser også til at bruk av deltid varierer mellom ulike virksomheter som har turnusordninger. Bruk av deltid innenfor Politiet, Tollvesenet og Kriminalomsorgen er meget lav. Som omtalt under figur 4 a viser tallmaterialet at deltidsansatte i stor grad forblir i deltidsstillinger i over flere år. Arbeidsgruppen legger til grunn at en eventuell detaljert kartlegging av uønsket deltid i det statlige tariffområdet må baseres på et større forskningsarbeid, hvor det må undersøkes på individnivå. Ettersom arbeidsgruppen legger grunn at omfanget av uønsket deltid er svært lavt, er gruppen usikker hvilken nytte slik forskning vil ha. 9. Arbeidsgruppens forslag til tiltak Arbeidsgruppen har som omtalt i kap.8, konkludert med at det er svært lite uønsket deltid i det statlige tariffområdet. Arbeidsgruppen ønsker likevel å fremme forslag til tiltak for å styrke arbeidet for heltid. Tiltakene omfatter både deltid innenfor normalarbeidstid og deltid innenfor turnus. Gruppen vil også vise til de tiltakene som Arbeidsdepartementet har arbeidet frem. Arbeidsgivere må sørge for at den enkelte ansatte som arbeider deltid har god informasjon om de konsekvenser det kan medføre å arbeide deltid, spesielt i forbindelse med grunnlaget for fremtidig pensjon. Arbeidsgivere må tilrettelegge for og stimulere til heltid etter periode/perioder med deltid. Det er viktig å legge vekt på at det foreligger både en rett og en plikt til å gjenoppta arbeid i heltidsstilling etter en periode med lovbestemt eller avtalt permisjon, eller redusert arbeidstid. 16

17 Arbeidsgiver må sørge for god dialog med organisasjonene ved utlysning av ledige deltidsstillinger, slik at det vurderes om det er mulig å øke andelen heltid. Det anbefales å ha rutiner for å sikre at de deltidsansatte blir godt informert om ledige stillinger internt. Arbeidsgiver er ansvarlig for bemanningsplaner og arbeidsplaner, men må i større grad involvere tillitsvalgte og ansatte på et tidlig tidspunkt i oppsett og utforming av arbeidsplaner. Dette kan bidra til å redusere behovet for deltidsstillinger og fordele arbeidet på best mulig måte. Lokalt må arbeidsgiver og tillitsvalgte vurdere om andre arbeidstidsordninger eller endringer i grunnbemanningen kan bidra til økt bruk av heltid. 17

18 10. VEDLEGG 1 Departementsområder Departementsområder og underliggende etater med mer enn 50 ansatte Deltid, heltid og andel deltid av alle Deltid Heltid Andel deltid STATSMINISTERENS KONTOR % Totalt SMK % UTENRIKSDEPARTEMENTET % DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID % UTENRIKSTJENESTEN % Totalt UD % JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET % POLITI- OG LENSMANNSETATEN % DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK % DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP % KONFLIKTRÅDENE % KRIMINALOMSORGEN % KRIPOS % NAMSFOGDKONTORET I OSLO % POLITIDIREKTORATET % POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE (PDMT) % POLITIETS UTLENDINGSENHET % POLITIHØGSKOLEN % RIKSADVOKATEN % SIKKERHET OG BEREDSKAP % STATENS SIVILRETTSFORVALTNING % UTLENDINGSDIREKTORATET % UTLENDINGSNEMNDA % ØKOKRIM % Totalt JD % FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET % FISKERIDIREKTORATET % HAVFORSKNINGSINSTITUTTET % KYSTVERKET % NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) % Totalt FKD % 18

19 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET % BIOFORSK % MATTILSYNET % NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP % STATENS LANDBRUKSFORVALTNING % VETERINÆRINSTITUTTET % Totalt LMD % SAMFERDSELSDEPARTEMENTET % JERNBANEVERKET % LUFTFARTSTILSYNET % POST- OG TELETILSYNET % VEGVESENET % STATENS JERNBANETILSYN % Totalt SD % MILJØVERNDEPARTEMENTET % DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING % KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET % NORSK POLARINSTITUTT % RIKSANTIKVAREN % STATENS KARTVERK % Totalt MD % FINANSDEPARTEMENTET % DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING % FINANSTILSYNET % SKATTEETATEN % STATENS INNKREVINGSSENTRAL % STATISTISK SENTRALBYRÅ % TOLL- OG AVGIFTSETATEN % Totalt FIN % FORSVARSDEPARTEMENTET % FORSVARET % FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT % FORSVARSBYGG % NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) % Totalt FD % NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET % GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT % JUSTERVESENET % 19

20 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE % PATENTSTYRET % REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND % SJØFARTSDIREKTORATET % Totalt NHD % OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET % NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) % OLJEDIREKTORATET % Totalt OED % KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET % Totalt KRD % HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET % HELSEDIREKTORATET % HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO % NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT % NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN % NORSK PASIENTSKADEERSTATNING % STATENS HELSETILSYN % STATENS LEGEMIDDELVERK % STATENS STRÅLEVERN % Totalt HOD % KUNNSKAPSDEPARTEMENTET % METEOROLOGISK INSTITUTT % NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT % SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN % SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING 74 0 % STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING % STATLIGE HØGSKOLER % UNIVERSITETENE % UTDANNINGSDIREKTORATET MED "underliggende" % Totalt KD % FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET % PRESTESKAPET % DEPARTEMENTENES SERVICESENTER (DSS) % DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT % FYLKESMANNSEMBETENE % KIRKERÅDET % KONKURRANSETILSYNET % STATSBYGG % Totalt FAD % 20

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret Gjennomsnittslønn beregnes for virksomheter i kolonne A Forhandlingssteder Gjennomsnittlig årslønn, ansatte Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og som følger avtale med YS Akademikerne

Detaljer

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9 ETAT/VIRKSOMHET Antall Antall Antall TILSATTE ÅRSVERK reiser innland kilometer innland reiser utland Antall kilometer utland I ALT 135572 124742 STATSMINISTERENS

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor NY Regjeringsadvokaten Statsministerens

Detaljer

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Virksomhet Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Årsverk: Stillingsprosenter* summert per 1. mai 2017, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Avtalt prosenttillegg

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

Trude Johnsen. Deltid 2009

Trude Johnsen. Deltid 2009 Trude Johnsen Deltid 2009 Deltid Tilstand Virkningene av deltid Loven og virkemidlene LOs holdning Jun-11-09 side 2 Norge på toppen Kilde: 15-64 år, Eurostat, 2006 Jun-11-09 side 3 Forklaring på forrige

Detaljer

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. januar 2017 kl. 13.55 PDF-versjon 16. januar 2017 13.01.2017 nr. 21 Fullmakt til å

Detaljer

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1 Resirkulerte STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 32 481 45,2 ØVRIGE STATSMINISTERENS KONTOR 27 932 41,8 RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 229 627 54,2 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDAPARTEMENT ARBEIDS-

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 274 380 34 298 308 678 49 % ØVRIGE: STATSMINISTERENS KONTOR 226 850 28 356 255 206 48 % REGJERINGSADVOKATEN RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 1 975 332 246 917

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011 ANTALL OG BEREGNET PR 1. MARS 2011 ETTER DEPARTEMENTSOMRÅDER /UNDERLIGGENDE ETATER/VIRKSOMHETER OG KJØNN, ALLE DEPARTEMENT 145 830 134 825,05 76 160 67 516 8 644 71 254,76 69 670 53 757 15 913 63 570,29

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Vår dato Vår referanse 22.9.2016 16/00857-1 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Årets samarbeidsforum for innholdsleverandører

Detaljer

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement Samtlige departement Deres ref Vår ref Dato 17/4459 -TS 14.11.2017 Tiltak for å øke andelen fakturaer på elektronisk

Detaljer

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Vår dato Vår referanse 20.9.2017 17/00176-5 Deres dato Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Difi inviterer til Samarbeidsforum på Oslo Plaza, den 21.

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2016 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Jernbanens pensjonskassefond

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

Vedlagt oversendes brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til orientering.

Vedlagt oversendes brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til orientering. Statlige universiteter og høyskoler SIU NOKUT Deres ref Vår ref Dato 14/5056-03.02.2015 Orientering om resultat av forhandlinger om særavtale om fleksitid i staten Det vises til e-post av 16. oktober 2014

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

H E L T I D - D E L T I D

H E L T I D - D E L T I D H E L T I D - D E L T I D DATO: 28. mars 2011 TIL: FRA: Landsstyret Sentralstyret GRUPPENS SAMMENSETNING: Rigmor Aasrud (leder), Anette Trettebergstuen, Bjørn Tore Ødegården, Geir Mosti, Mette Gundersen,

Detaljer

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet.

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Arbeidsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.02.2013 Vår ref. 44466/HS50 Deres ref. 1274229 Høringssvar - Tiltak mot ufrivillig deltid Det vises til brev av

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.04.09 Ref. nr.: 08/41866 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - Tiltak mot ufrivillig deltid

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - Tiltak mot ufrivillig deltid Høringsnotat Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - Tiltak mot ufrivillig deltid Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kort om omfang nyere forskning på området... 4 1.2.1 Definisjoner...

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.11.2009 Ref. nr.: 09/14743 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 93/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

Kristine Nergaard og Espen Løken. Deltid og undersysselsetting

Kristine Nergaard og Espen Løken. Deltid og undersysselsetting Kristine Nergaard og Espen Løken Deltid og undersysselsetting 1 Tema og datagrunnlag Fagforbundet har bedt Fafo om å framskaffe data om deltidsarbeid, undersysselsetting og midlertidig ansettelse innen

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning... 4 Vedlegg 2: Tabeller etter departementsområder... 7 1.1 Arbeids- og sosialdepartementet... 7 1.2 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet...

Detaljer

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Innrapportering av anvendt kontoplan for bokføring og regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet i departementer og underliggende virksomheter 2013 Virksomhetens navn Type virksomhet Hvilken

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/6301-1 11.12.2015 Høring av forslag til langsiktig strategi for Altinn Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Brønnøysundregistrene i oppdrag å utarbeide forslag

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Vår dato Vår referanse 29.11.2016 16/00857-17 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Endelig agende for

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no Fornyings- og administrasjonsdepartementet 01.07.2008 Sentral STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 328 170 25 244 353 414 44,9 ØVRIGE (REGJERINGSADVOKATEMBETET) STATSMINISTERENS KONTOR 329

Detaljer

VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.05.2015 Ref. nr.: 15/107 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 6.

Detaljer

ARBEIDSTIDSKURS. Faglig oppdatering: Heltid

ARBEIDSTIDSKURS. Faglig oppdatering: Heltid ARBEIDSTIDSKURS Faglig oppdatering: Heltid Innhold 1. Fortrinnsrett for deltidsansatte 2. Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid 3. Rett til fast ansettelse etter «4 års regelen Aml 14-3 (1)

Detaljer

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet Lønnsstatistikk for per medlemsforening Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet 1 Lønn i Juristforbundets foreninger i statlig sektor Tabellen under viser gjennomsnittslønninger for og, samt

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.05.2015 Ref. nr.: 14/94163 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 28/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 6.

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 0800 Orientering: Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2016 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 %

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 % Sosiale medium Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) * x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 1,0

Detaljer

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON Difi/Statens innkjøpssenter Riitta Lausamo Oslo 15.11.2016 riitta.lausamo@difi.no AGENDA 1. Om Statens innkjøpssenter, status og avtaleportefølje 2. Fellesavtale for internrevisjon

Detaljer

INDERØY KOMMUNE heltid

INDERØY KOMMUNE heltid INDERØY KOMMUNE heltid 01.01.2010 335 årsverk 482 ansatte Kvalitetskommuneprogrammet Saksdokument: 2010/567-1 grunnlagsdokument april 2010 Heltid - reduksjon av uønsket deltid, faktagrunnlag og tiltaksplan

Detaljer

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 Se mottakertabell Vår dato 23.10.2017 Deres dato Vår referanse 17/00176-8 Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 forvaltning og IKT (Difi) er forvaltnings-

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

1. Vedr. forslag om droftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltidsstillinger

1. Vedr. forslag om droftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltidsstillinger Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Ingrid Tordis Enoksen Vår dato: 16.01.2013 Vår ref: 336602 Deres ref.: Medlemsnr.: Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

VEDTAK NR 39/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 16. juni 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm

VEDTAK NR 39/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 16. juni 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 18.06.2010 Ref. nr.: 10/8142 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 39/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

VEDTAK NR 36/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 36/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/6534 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 36/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

VEDTAK NR 50/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo.

VEDTAK NR 50/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 27.08.2010 Ref. nr.: 10/7473 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 50/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.10.2007 Ref. nr.: 07/5004 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.03.2011 Ref. nr.: 11/1656 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/7646 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 52/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Skift og turnus gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid

Skift og turnus gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid Skift og turnus gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid Skift/turnusutvalget 007 008 Utvalgets mandat Kartlegge omfanget av turnusarbeid i ulike næringer, sammenhengen mellom deltid/småbrøksstillinger/uønsket

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 9. november 2009 Ref. nr.: 09/14055 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 88/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Tilskudd fra staten til kommunesektoren oversikter på grunnlag av informasjonen i statsregnskapet

Tilskudd fra staten til kommunesektoren oversikter på grunnlag av informasjonen i statsregnskapet 15.6.2017 Tilskudd fra staten til kommunesektoren oversikter på grunnlag av informasjonen i statsregnskapet 1. Innledning Oversiktene i dette notatet over tilskudd som er utbetalt fra staten til kommunesektoren

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 21.04.2015 Ref. nr.: 14/97623 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 27/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 16.

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger Kunnskapsdepartementet Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 21 02 34 00 Telefaks 21 02 34 01 Besøksadresse Tollbugata 35 Kontingentkonto 8380 08 68621 Bankkonto annet 8380 08 68605 post@forskerforbundet.no

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.11.2006 Ref. nr.: 06/10181 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 18/2006 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv.

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 31.10.2017 31.07.2017 COS 17/2563 Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 68 (2007 2008) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.03.2015 Ref. nr.: 14/97743 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 16/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 19.

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART?

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? SKIFT OG TURNUS NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid er 33,6 timer per uke i bedrifter med tariffavtale.

Detaljer

Rapportering likestilling 2010

Rapportering likestilling 2010 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.03.2017 Ref. nr.: 16/42758 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 85/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Stort omfang av deltidsarbeid

Stort omfang av deltidsarbeid Stort omfang av deltidsarbeid En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere

Detaljer

VEDTAK NR 62/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. september 2011.

VEDTAK NR 62/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. september 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.10.2011 Ref. nr.: 11/16154 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 62/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 11.10.2006 Ref. nr.: 06/8927 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 15/2006 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

VEDTAK NR 75/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 10. november 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm

VEDTAK NR 75/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 10. november 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 11.11.2010 Ref. nr.: 10/14181 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 75/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010. Difi ref. 2010/463 SSØ ref.

Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010. Difi ref. 2010/463 SSØ ref. Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010 Difi ref. 2010/463 SSØ ref. 2010 000 212 Notat oktober 2010 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Metode og utvalg...

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 04.08.08 Ref. nr.: 07/20555 Saksbehandler: Vår Grytbakk og Frank Ebbesen VEDTAK NR 26/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte Kristine Nergaard Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009 Kristine Nergaard Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte Arbeidskraftundersøkelsene

Detaljer