Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007"

Transkript

1 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR ØVRIGE STATSMINISTERENES KONTOR RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDAPARTEMENTET ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN NAV ARBEI DS- OG VELFERDSDIREKTORATET DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET PETROLEUMSTILSYNET PETROLEUMSTILSYNET STATENS ARBEIDSMILJØINST. STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENMN SAMETINGET SAMETINGET TRYGDERETTEN TRYGDERETTEN UTLENDINJGSDIREKTORATET UTLENDINGSDIREKTORATET UTLENDINGSNEMDA UTLENDINGSNEMDA ØVRIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET BARNE- UNGDOMS OG FAMILIEDIREKTORATET BARNE- UNGDOMS OG FAMILIEDIREKTORATET BUFETAT BARNE- UNGDOMS OG FAMILIEDIREKTORATET FORBRUKEROMBUDET FORBRUKEROMBUDET FORBRUKERRADET FORBRUKERRÅDET STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) ØVRIGE BARNE- OG LIKESTILLINGSOEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET ØSTFOLD FYLKESSKATTEKONTOR ØSTFOLD FYLKESSKATTEKONTOR AKERSHUS FYLKESSKATTEKONTOR AKERSHUS FYLKESSKATTEKONTOR FYLKESSKATTEKONTORET I OSLO FYLKESSKA1TEKONTORET I OSLO HEDMARK FYLKESSKA1TEKONTOR HEDMARK FYLKESSKATTEKONTOR OPPLAND FYLKESSKATTEKONTOR OPPLAND FYLKESSKATTEKONTOR BUSKERUD FYLKSSKATTEKONTOR BUSKERUD FYLESKATFEKONTOR VESTFOLD FYLKESSKATTEKONTOR VESTFOLD FYLKESSKATTEKONTOR TELEMARK FYLKESSKATTEKONTOR TELEMARK FYLKESSKATTEKONTOR AUST-AGDER FYLKESSKATTEKONTOR AUST-AGDER FYLKESSKATTEKONTOR VEST-AGDER FYLKESSKATTEKONTOR VEST-AGDER FYLKESSKATTEKONTOR Spørsmål om beregningene rettes til: asa.kalvaa~fad.dep.no

2 Sentral Resirkulerte Kvinneandel i ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd i) Iønnsmassen Forhandlingsområde Forhandlingssted ROGALAND FYLKESSKATTEKONTOR ROGALAND FYLKESSKATTEKONTOR HORDALAND FYLKESSKATTEKONTOR HORDALAND FYLKESSKATTEKONTOR SOGN OG FJORDANE FYLKESSKATTEKONTOR SOGN OG FJORDANE FYLKESSKATTEKONTOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESSKATTEKONTOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESSKATTEKONTOR SØR-TRØNDELAG FYLKESSKATTEKONTOR SØR-TRØNDELAG FYLKESSKATTEKONTOR NORD-TRØNDELAG FYLKESSKATTEKONTOR NORD-TRØNDELAG FYLKESSKATTEKONTOR NORDLAND FYLKESSKATTEKONTOR NORDLAND FYLKESSKATTEKONTOR TROMS FYLKESSKATrEKONTOR TROMS FYLKESSKATTEKONTOR FINNMARK FYLKESSKATTEKONTOR FINNMARK FYLKESSKATTEKONTOR KREDITTILSYNET KREDIITTILSYNET LIGNINGSKONTORENE/FOLKEREGISTRENE I ØSTFOLD ØSTFOLD FYLKESSKATTEKONTOR LIGNINGSKONTORENE/FOLpÇEREGISTRENE I AKERSHUS AKERSHUS FYLKESSKATTEKONTOR OSLO LIGNINGSKONTOR OG FOLKEREGISTER OSLO LIGNINGSKONTOR OG FOLKEREGISTER LIGNINGSKONTORENEIFOLKEREGISTRENE I HEDMARK 1-IEDMARK FYLKESSKATTEKONTOR LIGNINGSKONTORENE/FOLKEREGISTRENE I OPPLAND OPPLAND FYLKESSKATTEKONTOR LIGNINGSKONTORENE/FOLKEREGISTRENE I BUSKEREUD BUSKERUD FYLESKATTEKONTOR LIGNINGSKONTORENE/FOLKEREGISTRENE I VESTFOLD VESTFOLD FYLKESSKATTEKONTOR LIGNINGSKONTORENE/FOLKEREGISTRENE I TELEMARK TELEMARK FYLKESSKATTEKONTOR LIGNINGSKONTORENE/FOLKEREGI5TRENE I AUST-AGDER AUST-AGDER FYLKESSKATTEKONTOR LIGNINGSKONTORENE/FOLKEREGISTRENE I VEST-AGDER VEST-AGDER FYLKESSKATTEKONTOR LIGNINGSKONTORENE/FOLKEREC3ISTRENE I ROGALAND ROGALAND FYLKESSKATTEKONTOR LIGNINGSKONTORENE/FOLKEREGISTRENE I HORDALAND HORDALAND FYLKESSKATTEKONTOR LIGNINGSKONTORENE/FOLKEREGISTRENE ISOGN OG FJO SOGN OG FJORDANE FYLKESSKATTEKONTOR lii LIGNINGSKONTORENE/FOLKEREGSITRENE I MØRE OG ROf MØRE OG ROMSDAL FYLKESSKATTEKONTOR LIGNINGSKONTORENE/FOLKEREGISTRENE I SØR-TRØNDEI SØR-TRØNDELAG FYLKESSKATTEKONTOR LIGNINGSKONTORENE/FOLKEREGISTRENE I NORD-TRØND NORD-TRØNDELAG FYLKESSKATTEKONTOR LIGNINGSKONTORENE/FOLKEREGISTRENE I NORDLAND NORDLAND FYLKESSKATTEKONTOR LIKNINGSKONTORENE/FOLKEREGISTRENE I TROMS/SVALE TROMS FYLKESSKATTEKONTOR LIGNINGSKONTORENE/FOLKEREGISTRENE I FINNMARK FINNMARK FYLKESSKATTEKONTOR OUESKATTEKONTORET OLJESKATTEKONTORET SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER SENTRALSKATTEKONTORET FOR UTENLANDSSAKER SENTRALSKATTEKONTORET FOR UTENLANDSSAKER SKATTEDIREKTORATET SKATTEDIREKOTORATET ØVRIGE SKATTEDIREKOTORATET STATENS INNKREVINGSSENTRAL STATENS INNKREVINGSSENTRAL STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISK SENTRALBYRÅ Spørsmål om beregningene rettes til: asa.kalvaa fad.dep.no 2

3 Fornyings- og adm inistrasjonsdepartementet Vedlegg i Resirkulerte. Sentral - Kvinneandel i ,2. ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) Iønnsrnassen Forhandllngsomrãde Forhandlingssted 2) TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET TOLLREGION ØST-NORGE TOLLREGION ØST-NORGE TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS TOLLREGION SØR-NORGE TOLLREGION SØR-NORGE TOLLREGION VEST-NORGE TOLLREGION VEST-NORGE TOLLREGION MIDT-NORGE TOLLREGION MIDT-NORGE TOLLREGION NORD-NORGE TOLLREGION NORD-NORGE ØVRIGE FINANSDEPARTEMENTET FISKERIDEPARTEMENTET FISKERIDEPARTEMENTET FISKERIDIREKTORATET M/YTRE ETATER FISKERIDIREKTORATET HAVFORSKNINGSINSTITUTTET MIAVDELINGER HAVFORSKNINGSINSTITUTTET i tjenestefortiold I SST, jf omtale brevet HAVFORSKNINGSI NSTITUTTET KYSTVERKET KYSTDIREKTORATET NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRING OG SJØMATFORSI NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRING OG SJØMATFORSKr~ FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET DATATILSYNET DATATILSYNET DEPARTEMENTENES SERVICESENTER STATENS FORVALTNINGSTJENESTE FYLKESMANNEN I ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK FYLKESMANNEN I OPPLAND FYLKESMANNEN I OPPLAND FYLKESMANNEN I BUSKEREUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I VESTFOLD FYLKESMANNEN I VESTFOLD FYLKESMANNEN I TELEMARK FYLKESMANNEN I TELEMARK FYLKESMANNEN I AUST-AGDER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER FYLKESMANNEN I VEST-AGDER FYLKESMANNEN I VEST-AGDER FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I HORDALAND FYLKESMANNEN I HORDALAND FYLKEAMSNNEN I SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN ISOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN I TROMS FYLKESMANNEN I TROMS FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESMANNEN I FINNMARK Spørsmål om beregningene rettes til: 3

4 Sentral Resirkulerte ,2. midler (pkt. ledd avsetning Sum Kvinneandel i 2.3.3, 2. ledd 1) Forhandlingsområde Forhandlirigssted 2) Iønnsmassen KONKURRAMSETILSYNET KONKURRANSETILSYNET STATENS PENSJONSKASSE STATENS PENSJONSKASSE STATSBYGG STATSBYGG ØVRIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG FORSVARTES FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARTES FORSKNINGSINSTITUTT INTERNASJONALE OPERASJONER (LPL.05128) FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARETS MILITÆRE ORGANISASJON FORSVARSSTABEN NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGDEPARTEMENTET NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUT NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT i tjenesteforhold i SST, jf omtale brevet NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN HELSE- OG OMSORGDEPARTEMENTET NORSK PASIENTSKADEERSTATNING NORSK PASIENTSKADEERSTATNING SOSIAL- OG HELSEDIREKTORATET SOSIAL- OG HELSEDIREKTORATET STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONEL SOSIAL- OG HELSEDIREKTORATET STATENS HELSETILSYN STATENS RELSETILSYN STATENS LEGEMIDDELVERK STATENS LEGEMIDDELVERK STATENS STRÅLEVERN STATENS STRALEVERN ØVRIGE HELSE- OG OMSORGDEPARTEMENTET JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKI DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAF DOMSTOLADMINISTRASJONEN DOMSTOLADMINISTRASJONEN JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLADMINISTRASJONEN ØVRIGE DOMSTOLADMINISTRASJONEN HØYESTERETT HØYESTERETT KONFLIKTRADENE SEKRETARIATET FOR KONFLIKTRADENE KRIMINALOMSORGENS IT-TJENESTE KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER (ASPIRANTEF KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER KRIMINALOMSORGEN REGION ØST KRIMINALOMSORGEN REGION ØST KRIMINALOMSORGEN REGION SØR KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Spørsmål om beregningene rettes til: asa.kaivaa~fad.dep.no 4

5 Vedlegg i Resirkulerte Sentral Kvinneandel i - 2.3,3,2. ledd avsetning 233, 2. ledd 1) lønnsmassen Forhandlingsområde Forhandlingssted KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST KRIMINALOMSORGEN REGION VEST KRIMINALOMSORGEN REGION VEST KRIMINALOMSORGEN REGION NORD KRIMINALOMSORGEN REGION NORD KRIPOS KRIPOS OSLO TINGRETT OSLO TINGRETT OSLO BYFOGDEMBETE OSLO BYFOGDEMBETE OSLO NAMSFOGDKONTOR OSLO NAMSFOGDKONTOR POLITIDIREKTORATET POLITIDIREKTORATET NORGES GRENSEKOMMISÆR POLITIDIREKTORATET ØVRIGE POLITIDIREKTORATET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE POLITIHØGSKOLEN POLITIHØGSKOLEN POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE (PST),se Oslo politidistrikl POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE (PST),se Oslo politidistrikt POLITIETS UTLENDINGSENHET POLITIETS UTLENDINGSENHET AGDER POLITIDISTRIKI AGDER POLITIDISTRIKT ASKER OG BRUM POLITIDISTRIKT ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT OSLO POLITIDISTRIKT (inkludert avsetn, til Politiets sikkerhetstj OSLO POLITIDISTRIKT FOLLO POLITIDISTRIKT FOLLO POLITIDISTRIKT GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT FIEDMARK POLITIDISTRIKT HEDMARK POLITIDISTRIKT HELGELAND POLITIDISTRIKT HELGELAND POLITIDISTRIKT HORDALAND POLITIDISTRIKT HORDALAND POLITIDISTRIKT MIDTRE HALOGALAND POLITIDISTRIKT MIDTRE HALOGALAND POLITIDISTRIKT NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ROGALAND POLITIDISTRIKT ROGALAND PLITIDISTRIKT ROMERIKE POLITIDISTRIKT ROMERIKE PLITIDISTRIKT SALTEN POLITIDISTRIKT SALTEN POLITIDISTRIKT SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT SUNNMØRE POLITIDISTRIKT SUNNMØRE POLITIDISTRIKT SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT SØR TRØNDELAG POLITIDISTRIKT TELEMARK POLITIDISTRIKT TELEMARK POLITIDISTRIKT TROMS POLITIDISTRIKT TROMS POLITIDISTRIKT VEST-FINNMARK POLITIDISTRIKT VEST-FINNMARK POLITIDISTRIKT Spørsmål om beregningene rettes til: 5

6 Fornyings- og adm inistrasjonsdepartementet Vedlegg i Resirkulerte. Sentral. Kvinneandel i 2.3.3,2. ledd avsetning , 2. ledd 1) ~,, Iønnsmassen Forhandlingsom råde Forhandlingssted / VESTFOLD POLITIDISTRIKT VESTFOLD POLITIDISTRIKT VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT ØSTFOLD POLITIDISTRIKT ØSTFOLD POLITIDISTRIKT ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT RIKSADVOKATEMBETET RIKSADVOKATEMBETET UTRYKNINGSPOLITIET UTRYKNINGSPOLITIET ØKOKRIMGRUPPEN ØKOKRIM ØVRIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET HUSBANKEN HUSBANKEN STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT ØVRIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ARKIWERKET RIKSARKI VET PRESTESKAPET I BORG BISPEDØMME BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I OSLO BISPEDØMME OSLO BISPEDØMME i tjenesteforhold i SST, jf omtale brevet OSLO BISPEDØMME PRESTESKAPET I HAMAR BISPEDØMME HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I TUNSBERG BISPEDØMME TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I AGDER BISPEDØMME AGDER BISPEDØMME PRESTESKAPET I STAVANGER BISPED. STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I BJØRGV1N BISPEDØMME BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I MØRE BISPEDØMME MØRE BISPEDØMME PRESTESKAPET I NIDAROS BISPEDØMME NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I SØR-HALOGALAND BD. SØR-HALOGALAND BISPEDØMME PRESTESKAPET I NORD-HALOGALAND BD. NORD-HALOGALAND BISPEDØMME KIRKERADET KIRKERADET NASJONALBIBLIOTEKET NASJONALBIBLIOTEKET FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS F FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FO ØVRIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET Spørsmål om beregningene rettes til: 6

7 Fornyings- og adm inistrasjonsdepartementet Rosirkulerte Sentral. Kvinneandel i ,2. ledd avsetning 233, 2. ledd 1) Iønnsmassen Forhandlingsområde Forhandlingssted 2) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN HØGSKOLEN I AGDER HØGSKOLEN I AGDER HØGSKOLEN I AKERSHUS HØGSKOLEN I AKERSHUS HØGSKOLEN I BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN HØGSKOLEN I BODØ HØGSKOLEN I BODØ HØGSKOLEN I BUSKERUD I-IØGSKOLEN I BUSKERUD HØGSKOLEN I FINNMARK HØGSKOLEN I FINNMARK HØGSKOLEN I GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK HØGSKOLEN I HARSTAD HØGSKOLEN I HARSTAD HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I MOLDE HØGSKOLEN I MOLDE HØGSKOLEN I NARVIK HØGSKOLEN I NARVIK HØGSKOLEN I NESNA HØGSKOLEN I NESNA HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I OSLO HØGSKOLEN I OSLO HØGSKOLEN I SOGN OG FJORDAANE HØGSKOLEN I SOGN OG FJORDANE HØGSKOLEN I STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN I STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG F-IØGSKOLEN I TELEMARK HØGSKOLEN ITELEMARK HØGSKOLEN I TROMSØ HØGSKOLEN ITROMSØ HØGSKOLEN I VESTFOLD HØGSKOLEN I VESTFOLD HØGSKOLEN I VOLDA HØGSKOLEN I VOLDA HØGSKOLEN I ØSTFOLD I-IØGSKOLEN I ØSTFOLD HØGSKOLEN I ÅLESUND HØGSKOLEN I ÅLESUND KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN KUNSTHØGSKOLEN I OSLO KUNSTHØGSKOLEN I OSLO LONGYAERBYEN SKOLE UTDANNINGSDIREKTORATET METEOROLOGISKE INSTITUTT METEOROLOGISKE INSTITUTT i tjenesteforhold i SST, jf omtale brevet METEOROLOGISKE INSTITUTT NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGA NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGA NORGES HANDELSHØYSKOLE NORGES HANDELSHØYSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDREUSHØGSKOLE NORGES MUSIKKI-IØYSKOLE NORGES MUSIKKHØYSKOLE NORGES NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTN(J) NORGES NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) NORGES VETERINÆRHØYSKOLE NORGES VETERINÆRHØYSKOLE Spørsmål om beregningene rettes til: 7

8 Fornyings- og adm inistrasjonsdepartementet Vedlegg i Resirkulerte - Sentral - Kvinneandel i ,2. ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) Iønnsmassen Forhandlingsområde Forhandlingssted NORSK UTERIKSPOLITISK INSTITUTT NORSK UTERIKSPOLITISK INSTITUTT NOVA (NORSK INST. FOR FORSKNING OM OPPVEKST, VELF NOVA (NORSK INST. FOR FORSKNING OM OPPVEKST, VELFE SAMISK HØGSKOLE SAMISK HØGSKOLE SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE UTDANNINGSDIREKTORATET SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE UTDANNINGSDIREKTORATET SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE UTDANNINGSDIREKTORATET STATLIGE SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRA UTDANNINGSDIREKTORATET UTDANNINGSDIREKTORATET UTDANNINGSDIREKTORATET SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDAN SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANN STATENS LANEKASSE FOR UTDANNING STATENS LANEKASSE FOR UTDANNING UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP i tjenesteforhold i SST, jf omtale brevet UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER UNIVERSITETET I TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ vox VOX ØVRIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET BIOFORSK BIOFORSK MATTILSYNET HOVEDKONTOR I OSLO MATTILSYNET HOVEDKONTOR OSLO MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND REGIONKONTORET I HEDMARK OG OPPLAND MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD REGIONKONTORET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK REGIONKONTORET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER REGIONKONTORET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE REGIONKONTORET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL REGIONKONTORET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET I NORDLAND REGIONKONTORET I NORDLAND MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK REGIONKONTORET I TROMS OG FINNMARK NORSK INST. FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING NORSK INST. FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP REINDRIFTSFORVALTNINGEN REINDRIFTSFORVALTNINGEN, ALTA STATENS LANDBRUKSFORVALTNING STATENS LANDBRUKSFORVALTNING VETERINÆRINSTITUTTET VETERINÆRINSTITUTTET Spørsmål om beregningene rettes til:

9 Resirkulerte. Sentral. Kvinneandel i ,2. ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) Iønnsmassen Forhandlingsområde Forhandlingssted MILJØVERNDEPARTEMENTET MILJØVERNDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR NATURFORVATLTNING DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING NORSK POLARINSTITUTT POLARINSTITUTTET RIKSANTIKVAREN RIKSANTIKVAREN STATENS FORURENSINGSTIILSYN STATENS FORURENSINGSTILSYN STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK ØVRIGE MILJØVERNDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET BRØNNØYSUNDREGISTRENE BRØNNØYSUNDREGISTRENE GARANTIINST. FOR EKSPORTKREDITT (GIEK) GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORT- KREDIT (GIEK) JUSTERVESENET JUSTERVESENET NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (PATENTSTY STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (PATENTSTYR ØVRIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET OLJE-OG ENERGIDEPARTEMENTET OUE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OLJEDIREKTORATET OLJEDIREKTORATET NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT ØVRIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET JERNBANE VERKET JERNBANEVERKET LUFTFARTSTILSYNET LUFTFARTSTILSYNET POST- OG TELETILSYNET POST- OG TELETILSYNET STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET ØVRIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSDEPARTEMENTET NORAD NORAD ØVRIGE UTENRIKSDEPARTEMENTET Spørsmål om beregningene rettes til: asa.kalvaa~fad.depno g

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1 Resirkulerte STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 32 481 45,2 ØVRIGE STATSMINISTERENS KONTOR 27 932 41,8 RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 229 627 54,2 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDAPARTEMENT ARBEIDS-

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor NY Regjeringsadvokaten Statsministerens

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no Fornyings- og administrasjonsdepartementet 01.07.2008 Sentral STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 328 170 25 244 353 414 44,9 ØVRIGE (REGJERINGSADVOKATEMBETET) STATSMINISTERENS KONTOR 329

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 274 380 34 298 308 678 49 % ØVRIGE: STATSMINISTERENS KONTOR 226 850 28 356 255 206 48 % REGJERINGSADVOKATEN RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 1 975 332 246 917

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret Gjennomsnittslønn beregnes for virksomheter i kolonne A Forhandlingssteder Gjennomsnittlig årslønn, ansatte Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og som følger avtale med YS Akademikerne

Detaljer

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9 ETAT/VIRKSOMHET Antall Antall Antall TILSATTE ÅRSVERK reiser innland kilometer innland reiser utland Antall kilometer utland I ALT 135572 124742 STATSMINISTERENS

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT Gudb ran Samtlige forhandlingssteder Statsministerens kontor Riksrevisjonen i staten Sak nr. oc2,c' Arkiv kode X31 1 Mottatt dato,i Deres referanse

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Virksomhet Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Årsverk: Stillingsprosenter* summert per 1. mai 2017, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Avtalt prosenttillegg

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 68 (2007 2008) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 %

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 % Sosiale medium Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) * x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 1,0

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Dato: 9.05 2003 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens

Detaljer

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. januar 2017 kl. 13.55 PDF-versjon 16. januar 2017 13.01.2017 nr. 21 Fullmakt til å

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011 ANTALL OG BEREGNET PR 1. MARS 2011 ETTER DEPARTEMENTSOMRÅDER /UNDERLIGGENDE ETATER/VIRKSOMHETER OG KJØNN, ALLE DEPARTEMENT 145 830 134 825,05 76 160 67 516 8 644 71 254,76 69 670 53 757 15 913 63 570,29

Detaljer

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet VEDLEGG 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2016-2018 (Gjeldende fra 1. mai 2016) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten Riksrevisjonen: Riksrevisjonen

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Vår dato Vår referanse 22.9.2016 16/00857-1 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Årets samarbeidsforum for innholdsleverandører

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Vår dato Vår referanse 11.1.2017 16/00732-12 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2016 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Jernbanens pensjonskassefond

Detaljer

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Vår dato Vår referanse 20.9.2017 17/00176-5 Deres dato Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Difi inviterer til Samarbeidsforum på Oslo Plaza, den 21.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Innrapportering av anvendt kontoplan for bokføring og regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet i departementer og underliggende virksomheter 2013 Virksomhetens navn Type virksomhet Hvilken

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 FASTE STATSMINISTERENS KONTOR 26 31 529 28 303 831 2 395 0 8 093 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 74 34 460 34 175 62 81 142 3 296 TRYGDEETATEN 2 397 26 993 26 791 49 6 147 532 RIKSTRYGDEVERKET 294 30 539

Detaljer

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsinstanser Abelia Akademikerne Akershus fylkeskommune Ansgar teologiske høgskole Arbeids- og sosialdepartementet Arbeidsgiverforeningen spekter Atferdssenteret Aust-agder fylkeskommune Barne- og

Detaljer

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Vår dato Vår referanse 29.11.2016 16/00857-17 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Endelig agende for

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 TABELL ETTER KJØNN, TJENESTEFORHOLD OG ETAT / INSTITUSJON 128 339 70 412 63 416 6 996 66 231,50 57 927 42 375 15 552 52 044,61 STATSMINISTERENS KONTOR 57 26 26 0 26,00 31 23 8 29,03 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/6301-1 11.12.2015 Høring av forslag til langsiktig strategi for Altinn Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Brønnøysundregistrene i oppdrag å utarbeide forslag

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement Samtlige departement Deres ref Vår ref Dato 17/4459 -TS 14.11.2017 Tiltak for å øke andelen fakturaer på elektronisk

Detaljer

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref 14/2150-149 Dato 22. desember 2017 Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 Se mottakertabell Vår dato 23.10.2017 Deres dato Vår referanse 17/00176-8 Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 forvaltning og IKT (Difi) er forvaltnings-

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Arbeids- og sosialdepartementet: Aetat Arbeidsdirektoratet Direktoratet for arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning... 4 Vedlegg 2: Tabeller etter departementsområder... 7 1.1 Arbeids- og sosialdepartementet... 7 1.2 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet...

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 422 321

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet

Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet Forberedelser i Altinn og hos mange nye aktører Norstella - RNeF - 27. august 2009 - Ståle Rundberg Direktør Erik Fossum Info-stab Plan- og og utviklingsavdelingen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-141 13.12.2017 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer videreføres i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører forsøket

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON Difi/Statens innkjøpssenter Riitta Lausamo Oslo 15.11.2016 riitta.lausamo@difi.no AGENDA 1. Om Statens innkjøpssenter, status og avtaleportefølje 2. Fellesavtale for internrevisjon

Detaljer

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2004-7 Dato: 07.06.2004 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9 Lønnsregulering for arbeidstakere i det

Detaljer

St.prp. nr. 73 ( ) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2005 mv.

St.prp. nr. 73 ( ) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2005 mv. Moderniseringsdepartementet St.prp. nr. 73 (2004 2005) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2005 mv. Tilråding fra Moderniseringsdepartementet av 3. juni 2005, godkjent i statsråd

Detaljer

St.prp. nr. 72 ( ) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2003 mv.

St.prp. nr. 72 ( ) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2003 mv. St.prp. nr. 72 (2002 2003) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2003 mv. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 6. juni 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet Lønnsstatistikk for per medlemsforening Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet 1 Lønn i Juristforbundets foreninger i statlig sektor Tabellen under viser gjennomsnittslønninger for og, samt

Detaljer

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør direktoratet Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør Styringsstab* Internrevisjon VEGDIREKTORATET og transport Trafikant og kjøretøy

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

NAVN ADRESSER POSTSTED

NAVN ADRESSER POSTSTED Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Akademikerne Fridtjof Nansensplass 6 0160 Oslo Akvaplan-niva Hjalmar Johansens gate 14, Polarmiljøsenteret 9007 Tromsø Apotekerforeningen Postboks 5070 Majorstuen 0301

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Fl MO.J&I..._. HOVEDTARIFFAVfALEN I STATEN 1. MAI - 30. APRIL

Fl MO.J&I..._. HOVEDTARIFFAVfALEN I STATEN 1. MAI - 30. APRIL Fl MO.J&I..._ DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT (EL-L--\ Samtlige forhandlingssteder i staten Statsministerens kontor Riksrevisjonen Sivilombudsmannen Deres ref Vår ref Dato 14/4929

Detaljer

Nye navn på organisasjonsleddene - forbundsstyrets vedtak Arkiv: 510.3/2007 BR/- Dato: 20.03.07

Nye navn på organisasjonsleddene - forbundsstyrets vedtak Arkiv: 510.3/2007 BR/- Dato: 20.03.07 Nye navn på organisasjonsleddene - forbundsstyrets vedtak Arkiv: 510.3/2007 BR/- Dato: 20.03.07 ORG.NR. For. 1 NTL Kystverket Landsfor. 2 Avd. 2-0 Avd. 2-2 Avd. 2-3 Avd. 2-4 Avd. 2-5 Avd.2-7 Avd. 2-8 Avd.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer

KMD/PLAN Sak 15/296. Høringsinstanser

KMD/PLAN Sak 15/296. Høringsinstanser KMD/PLAN Sak 15/296 Høringsinstanser Offentlig sektor Departementene (alle) Fylkesmannen (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet

Detaljer

Mottatt: 0 1 NOV, 2011

Mottatt: 0 1 NOV, 2011 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste 4^' HELSE ^^^ MIDT-NORGE ^ Saksdok. Mottatt: 0 1 NOV, 2011 Saksbeh.: --- Unnttoff.: Arkri: Deres

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2029-50 02.06.2016 Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner - Korrigert versjon Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 1. juni

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 424 321

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED

Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Akademikerne Fridtjof Nansensplass 6 0160 Oslo Akupunkturforeningen Kongens gate 12 0153 Oslo Akvaplan-niva Hjalmar Johansens gate 14, 9007 Tromsø Polarmiljøsenteret

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/419-23.03.2016 Høring Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen På oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomførte OPAK AS/Expology

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Vår dato 4.1.2018 Deres dato Vår referanse 17/01468-3 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør

Detaljer

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sum 1 Oslo politidistrikt 324 294 344 342 397 410

Detaljer

Tabell 1 Tal statsorgan under departementsnivå med 25 pst. nynorsk eller meir

Tabell 1 Tal statsorgan under departementsnivå med 25 pst. nynorsk eller meir Målbruken 2001 2004 1 Utviklingstendensar 1994 2004 Sidan 1994 har Språkrådet hatt i oppgåve å føre tilsyn med statsorgan under departementsnivå når det gjeld gjennomføringa av lov om målbruk i offentleg

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 18, DISTRIKTSADMINISTRASJON BARNE- UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 18, DISTRIKTSADMINISTRASJON BARNE- UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/3431-2 16.08.2016 Spørsmål til skriftlig besvarelse nr.1434 fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen til

Detaljer

Det får da være grenser også i staten. Difi-konferansen 2015 Oslo, 19.november Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Det får da være grenser også i staten. Difi-konferansen 2015 Oslo, 19.november Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Det får da være grenser også i staten Difi-konferansen 2015 Oslo, 19.november Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema 1. Regional statsforvaltning 2. Forvaltningstrender 3. Analyse av administrativ inndeling

Detaljer

20.05.2008 12:05 QuestBack eksport - LO i offentlig sektor - LO Stats fremtidige rolle

20.05.2008 12:05 QuestBack eksport - LO i offentlig sektor - LO Stats fremtidige rolle LO i offentlig sektor - LO Stats fremtidige rolle Publisert fra 05.05.2008 til 16.05.2008 148 respondenter (148 unike) 1. Navn på organisasjonsledd: NTL SSØ Senter for statlig økonomistyring Forsvarsdepartementet

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

HØRINGSLISTE Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, postmottak@bld.dep.no Finansdepartementet, postmottak@fin.dep.no Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, postmottak@fad.dep.no

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer