1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket"

Transkript

1 Innrapportering av anvendt kontoplan for bokføring og regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet i departementer og underliggende virksomheter 2013 Virksomhetens navn Type virksomhet Hvilken kontoplan er lagt inn i regnskapssystemet for bokføring (hovedbok/kontospesifikasjon)? Alternativer: Alternativer: Alternativer: Hvilket regnskapsprinsipp benyttes ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet? 1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket 2 - Ordinært forvaltningsorgan 2- (rundskriv R-102) (nettobudsjettert virksomhet) 3- Norsk standard kontoplan (NS 4102) 3 - Annet (må kommenteres) 4 - Forvaltningsbedrift 4- Annet (må kommenteres) Kommentarer Utenriksdepartementet 1 Departement 2 Direktoratet for utvikl.samarb-norad 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fredskorpset 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Kunnskapsdepartementet 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 3 Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Høgskolen i Bergen 3 Høgskolen i Buskerud 3 Høgskolen i Finnmark 3 Høgskolen i Gjøvik 3 Høgskolen i Harstad 3 Høgskolen i Hedmark 3 Høgskolen i Lillehammer 3 Høgskolen i Molde 3 Høgskolen i Narvik 3 Høgskolen i Nesna 3 Høgskolen i Nord-Trøndelag 3 Høgskolen i Oslo og Akershus 3 Høgskolen i Sør-Trøndelag 3 Høgskolen i Telemark 3 Høgskolen i Vestfold 3 Høgskolen i Østfold 3 Høgskolen i Ålesund 3

2 Høgskolen Stord/Haugesund 3 Høgskulen i Sogn og Fjordane 3 Høgskulen i Volda 3 Kunst- og designhøgskolen i Bergen 3 Kunsthøgskolen i Oslo 3 Meteorologisk institutt 3 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 2 Norges forskningsråd 3 (nettobudsjettert virksomhet) 4 Annet (må kommenteres) 3 Annet (må kommenteres) Norges Handelshøyskole 3 Norges idrettshøgskole 3 Norges musikkhøgskole 3 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) 3 Norges veterinærhøgskole 3 Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 3 NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 3 Samisk høgskole 3 Senter for IKT i utdanningen 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Statens lånekasse for utdanning 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3 Universitetet i Agder 3 Universitetet i Bergen 3 Universitetet i Nordland 3 Universitetet i Oslo 3 Universitetet i Stavanger 3 Universitetet i Tromsø 3 Føringskontoplanen følger grunkontorammen som ble fastsatt i Finansdepartementets periodiseringsprosjekt. Grunnkontorammen er basert på NS Norges forskningsråd fører periodisert regnskap etter regnskapslovens prinsipper, med enkelte tilpasninger. Utdanningsdirektoratet 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket VEA - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 De nasjonale forskningsetiske komiteer 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Sameskolen i Midt-Norge 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

3 Statped 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Kulturdepartementet 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Arkivverket 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Kunst i offentlige rom 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Lotteri- og stiftelsestilsynet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Medietilsynet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Nasjonalbiblioteket 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Norsk filminstitutt 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Norsk kulturråd 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Norsk lokalhistorisk institutt 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Rikskonsertene 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Riksteateret 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Språkrådet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Justis- og beredskapsdepartementet 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Direktoratet for nødkommunikasjon 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Direktoratet for samf.sikkerhet og beredskap 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Domstoladministrasjonen 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Generaladvokaten 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Hovedredningssentralen Nord-Norge 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Hovedredningssentralen Sør-Norge 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Kommisjon for gjenoppt. straffesaker 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Kontoret for voldsoffererstatning 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Politidirektoratet 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Politiets sikkerhetstjeneste 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Riksadvokatembetet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Sekretariatet for konfliktrådene 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Spesialenheten for politisaker 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Statens sivilrettsforvaltning 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Sysselmannen på Svalbard 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Utlendingsdirektoratet 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Utlendingsnemnda 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Kriminalomsorgens sentale forvaltning 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

4 Kommunal- og regionaldepartementet 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Husbanken 2 Ordinært forvaltningsorgan 4 Annet (må kommenteres) 2 Husbanken tok i bruk ny standard kontoplan for statlige virksomheter for kontogruppe 5, 6 og 7. Den nye kontoplanen var imidlertid ikke tilpasset bankvirksomhet, og innføring av ny standard kontoplan for de øvrige kontogruppene har måttet vente. I løpet av 2012 og 2013 er det kommet avklaringer på hvordan kontoplanen skal tas i bruk for statsbankene, og ny standard kontoplan er fullt implementert fra Husleietvistutvalget 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Kompetansesenter for distriktsutvikling 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Direktoratet for byggkvalitet 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Arbeidsdepartementet 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Arbeids- og velferdsetaten 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Arbeidsretten 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Direktoratet for arbeidstilsynet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Pensjonstrygden for sjømenn 3 Norsk standard kontoplan (NS 4102) 3 Annet (må kommenteres) Norsk regnskapsstandard 8 Petroleumstilsynet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Riksmekleren 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Statens arbeidsmiljøinstitutt 3 (rundskriv R-102) 3 Annet (må kommenteres) STAMI benytter et modifisert regnskapsprinsipp, med den modifikasjon at virksomhetens eiendeler ikke aktiveres og nedskrives i resultatregnskapet og balansen samt at utgifter kostnadsføres i sin helhet det året de oppstår. Trygderetten 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Statens pensjonskasse Forvaltningsbedrift (kap. 2470) 4 Forvaltningsbedrift 3 Norsk standard kontoplan (NS 4102) 2 SPK FV benytter SRS så langt de passer til vår virksomhet. Avvik som følger: 1) Avvik fra SRS 10: SPK inntektsfører ikke bevilgninger i takt med avskrivninger. 2) Avvik fra SRS 17: SPK beregner avskrivninger av kapital som er bokført per 31. desember året før budsjettåret i virksomhets- regnskapet, jf. bevilgningsreglementet 7. 3) Avvik fra SRS 25: SPK bokfører reell pensjonskostnad, ikke kun årlig premiebelastning. (For SPK forsikring benyttes kontantprinsippet). Helse- og omsorgsdepartementet 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Bioteknologinemda 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Helsedirektoratet 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Nasjonalt folkehelseinstitutt 2 Ordinært forvaltningsorgan 3 Norsk standard kontoplan (NS 4102) 2 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Norsk pasientskadeerstatning 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Pasientskadenemnda 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Statens autorisasjonskontor 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

5 Statens helsepersonellnemnd 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Statens helsetilsyn 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Statens legemiddelverk 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Statens strålevern 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Vitenskapskomiteen for mattrygghet 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Barne-, ungdoms- og familieetaten 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Barneombudet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Forbrukerombudet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Forbrukerrådet 3 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Likestillings- og diskrimineringsnemda 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Likestillings- og diskrimineringsombudet 3 Statens institutt for forbruksforskning 3 (rundskriv R-102) 3 Annet (må kommenteres) Unntak fra SRS 2, 9, 10, 17 og 25. Sekretariatet for Markedsrådet for Forbrukertvistutvalget 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Nærings- og handelsdepartementet 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Brønnøysundregistrene 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Garanti-inst for eksportkreditt (GIEK) 4 Forvaltningsbedrift 3 Norsk standard kontoplan (NS 4102) 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Justervesenet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Norges geologiske undersøkelse 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Norsk Romsenter 3 Patentstyret 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Sjøfartsdirektoratet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Klagenemnda for industrielle rettigheter 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Norsk akkreditering 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fiskeri- og kystdepartementet 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Fiskeridirektoratet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Kystverket 2 Ordinært forvaltningsorgan 2

6 Havforskningsinstituttet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 NIFES 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Landbruks- og matdepartementet 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Bioforsk 3 (nettobudsjettert virksomhet) 3 Norsk standard kontoplan (NS 4102) 2 Mattilsynet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) 3 Norsk institutt for skog og landskap 3 Reindriftsforvaltningen 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Statens landbruksforvaltning 2 Ordinært forvaltningsorgan 3 Norsk standard kontoplan (NS 4102) 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Veterinærinstituttet 3 Vi benytter tilnærmet NS-4102 i vårt internregnskap, men har kontoklasse 7 som tilskudd. Vi rapporterer til statsregnskapet etter kontantregnskapet. Vi er satt i siste pulje hos DFØ for overgang til ny standard kontoplan i staten og vil ikke ta i bruk periodiseringsprinsippet. Dette innebærer at vi vil ta i bruk ny standard kontoplan i Samferdselsdepartementet 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Jernbaneverket 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 (rundskriv R-102) 3 Annet (må kommenteres) Luftfartstilsynet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Post- og teletilsynet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Statens havarikommisjon for transport 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Statens jernbanetilsyn 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Virksomhetsregnskap er kontantregnskapet (kontantprinsippet), med periodisert regnskap (SRS) som supplement. Miljøverndepartementet 1 Departement 2 Direktoratet for naturforvaltning 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Klima- og forurensningsdirektoratet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Norsk Kulturminnefond 3 Norsk Polarinstitutt 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Riksantikvaren 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Statens kartverk 4 Forvaltningsbedrift 3 Norsk standard kontoplan (NS 4102) 3 Annet (må kommenteres) Periodiseringsprinsipet i h.h.t. NS4102 Svalbard miljøvernfond 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Ny kontoplan fra Agder og Telemark bispedømmeråd 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Bjørgvin bispedømeråd 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Borg bispedømmeråd 2 Ordinært forvaltningsorgan 2

7 Datatilsynet 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Ny kontoplan fra Departementenes servicesenter (DSS) 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Det praktisk-teologiske seminar 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond 3 (nettobudsjettert virksomhet) 3 Norsk standard kontoplan (NS 4102) 3 Annet (må kommenteres) Følger et modifisert regnskapsprinsipp med avsetninger for å dekke utbetalinger påfølgende år til feriepenger og arbeidsgiveravgift Fylkesmannen i Aust-Agder 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Buskerud 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Finnmark 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Hedmark 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Hordaland 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Nordland 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Oppland 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Rogaland 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Telemark 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Troms 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Vestfold 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Fylkesmannen i Østfold 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Hamar bispedømmeråd 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reind 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Senteret har særskilte fullmakter, uten å være nettobudsjettert Kirkerådet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Kompetansesenter for urfolks rettigheter 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Senteret har særskilte fullmakter, uten å være nettobudsjettert Konkurransetilsynet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Møre bispedømmeråd 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Nidaros bispedømmeråd 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Nidaros domkirkes rest.arbeider 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Oslo bispedømmeråd 2 Ordinært forvaltningsorgan 2

8 Sametinget 3 (nettobudsjettert virksomhet) 1 Statens kontoplan 3 Annet (må kommenteres) Sametinget benytter periodiseringsprinsipp uten aktivering (ikke SRS). Statsbygg 4 Forvaltningsbedrift 3 Norsk standard kontoplan (NS 4102) 3 Annet (må kommenteres) Både periodiserings- og kontantprinsippet Stavanger bispedømmeråd 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Svalbard kirke 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Tunsberg bispedømmeråd 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Finansdepartementet 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Direktoratet for økonomistyring 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Finanstilsynet 2 Ordinært forvaltningsorgan 3 Norsk standard kontoplan (NS 4102) 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Skatteetaten 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Statens innkrevingssentral 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Statistisk sentralbyrå 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Tollvesenet 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Forsvarsdepartementet 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Forsvaret 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Forsvarets forskningsinstitutt 3 (rundskriv R-102) 3 Annet (må kommenteres) FFI benytter Periodiseringsprinsippet, men ikke SRS. Forsvarsbygg 2 Ordinært forvaltningsorgan 3 Norsk standard kontoplan (NS 4102) 3 Annet (må kommenteres) Nasjonal sikkerhetsmyndighet 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Olje- og energidepartementet 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Fond for CLIMIT v/gassnova SF 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 Norges vassdrags- og energidirektorat 2 Ordinært forvaltningsorgan 2 (rundskriv R-102) 3 Annet (må kommenteres) Oljedirektoratet 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten 4 Forvaltningsbedrift 3 Norsk standard kontoplan (NS 4102) 3 Annet (må kommenteres) Viderefører Norsk standard kontoplan, iht tidligere vedtekter som (fra 2002) Gassnova er et statsforetak. Gassnova forvalter Fond for CLIMIT. DFØ er regnskapsfører for Fond for CLIMIT (kap. 1833, post 50) Type virksomhet: NVE Anlegg som er en del av NVEs regnskap håndteres budsjetteknisk som forvaltningsbedrift. Hvilket prinsipp: NVE har delvis tatt i bruk SRSene. Dvs avsetninger, aktivering og avskrivning av kjøp foretatt i 2013, samt inntektsført bevilgning. Petoro AS ivartar SDØE på vegne av staten. Petoros virksomhetsregnskap tar utgangspunkt i Norsk standard kontoplan (NS 4102) tilpasset innenfor NS 4102 rammer. Petoro fører virksomhetsregnskapet etter periodiseringsprinsipp innenfor NGAAP og omregner til kontantprinsippet. Uavhengige Statsministerens kontor 1 Departement 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket SMK må i sammenhengen her anses som et departement. Regjeringsadvokaten 2 Ordinært forvaltningsorgan 1 Statens kontoplan 1 Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden

Detaljer

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. januar 2017 kl. 13.55 PDF-versjon 16. januar 2017 13.01.2017 nr. 21 Fullmakt til å

Detaljer

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Virksomhet Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Årsverk: Stillingsprosenter* summert per 1. mai 2017, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Avtalt prosenttillegg

Detaljer

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret Gjennomsnittslønn beregnes for virksomheter i kolonne A Forhandlingssteder Gjennomsnittlig årslønn, ansatte Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og som følger avtale med YS Akademikerne

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2016 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Jernbanens pensjonskassefond

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9 ETAT/VIRKSOMHET Antall Antall Antall TILSATTE ÅRSVERK reiser innland kilometer innland reiser utland Antall kilometer utland I ALT 135572 124742 STATSMINISTERENS

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement Samtlige departement Deres ref Vår ref Dato 17/4459 -TS 14.11.2017 Tiltak for å øke andelen fakturaer på elektronisk

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor NY Regjeringsadvokaten Statsministerens

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 274 380 34 298 308 678 49 % ØVRIGE: STATSMINISTERENS KONTOR 226 850 28 356 255 206 48 % REGJERINGSADVOKATEN RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 1 975 332 246 917

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011 ANTALL OG BEREGNET PR 1. MARS 2011 ETTER DEPARTEMENTSOMRÅDER /UNDERLIGGENDE ETATER/VIRKSOMHETER OG KJØNN, ALLE DEPARTEMENT 145 830 134 825,05 76 160 67 516 8 644 71 254,76 69 670 53 757 15 913 63 570,29

Detaljer

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Vår dato Vår referanse 11.1.2017 16/00732-12 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters

Detaljer

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 %

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 % Sosiale medium Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) * x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 1,0

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Vår dato Vår referanse 22.9.2016 16/00857-1 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Årets samarbeidsforum for innholdsleverandører

Detaljer

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no Fornyings- og administrasjonsdepartementet 01.07.2008 Sentral STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 328 170 25 244 353 414 44,9 ØVRIGE (REGJERINGSADVOKATEMBETET) STATSMINISTERENS KONTOR 329

Detaljer

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1 Resirkulerte STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 32 481 45,2 ØVRIGE STATSMINISTERENS KONTOR 27 932 41,8 RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 229 627 54,2 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDAPARTEMENT ARBEIDS-

Detaljer

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Vår dato Vår referanse 20.9.2017 17/00176-5 Deres dato Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Difi inviterer til Samarbeidsforum på Oslo Plaza, den 21.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Vår dato 4.1.2018 Deres dato Vår referanse 17/01468-3 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Vår dato Vår referanse 29.11.2016 16/00857-17 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Endelig agende for

Detaljer

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet VEDLEGG 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2016-2018 (Gjeldende fra 1. mai 2016) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten Riksrevisjonen: Riksrevisjonen

Detaljer

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 Se mottakertabell Vår dato 23.10.2017 Deres dato Vår referanse 17/00176-8 Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 forvaltning og IKT (Difi) er forvaltnings-

Detaljer

Avtaleoversikt fra statlige virksomheter

Avtaleoversikt fra statlige virksomheter Vår dato Vår referanse 29.8.2016 16/00766-31 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Avtaleoversikt fra statlige virksomheter Statens innkjøpssenter har fått mandat

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Arbeids- og sosialdepartementet: Aetat Arbeidsdirektoratet Direktoratet for arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsinstanser Abelia Akademikerne Akershus fylkeskommune Ansgar teologiske høgskole Arbeids- og sosialdepartementet Arbeidsgiverforeningen spekter Atferdssenteret Aust-agder fylkeskommune Barne- og

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Departementenes virksomheter og selskaper

Departementenes virksomheter og selskaper Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens interesser.

Detaljer

Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester

Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester Se mottakertabell Vår dato 4.1.2018 Deres dato Vår referanse 17/01469-4 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester Som tidligere

Detaljer

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5882-15.01.2016 Høring - Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring NOU 2015:14 Det vises til Finansdepartementets brev av 1. desember 2015 der ovennevnte utredning

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning... 4 Vedlegg 2: Tabeller etter departementsområder... 7 1.1 Arbeids- og sosialdepartementet... 7 1.2 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet...

Detaljer

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet Lønnsstatistikk for per medlemsforening Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet 1 Lønn i Juristforbundets foreninger i statlig sektor Tabellen under viser gjennomsnittslønninger for og, samt

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet Vedlegg 2 Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens

Detaljer

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond Utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsetaten

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond Utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsetaten Vedlegg 2 Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/6301-1 11.12.2015 Høring av forslag til langsiktig strategi for Altinn Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Brønnøysundregistrene i oppdrag å utarbeide forslag

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Informasjon om kontraktsignering - Statlig fellesavtale for kjøp av internrevisjonsbistand

Informasjon om kontraktsignering - Statlig fellesavtale for kjøp av internrevisjonsbistand Se mottakertabell Vår dato 20.12.2017 Deres dato Vår referanse 17/01439-4 Deres referanse Saksbehandler: Henriette Torgersen Informasjon om kontraktsignering - Statlig fellesavtale for kjøp av internrevisjonsbistand

Detaljer

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref 14/2150-149 Dato 22. desember 2017 Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Tilskudd fra staten til kommunesektoren oversikter på grunnlag av informasjonen i statsregnskapet

Tilskudd fra staten til kommunesektoren oversikter på grunnlag av informasjonen i statsregnskapet 15.6.2017 Tilskudd fra staten til kommunesektoren oversikter på grunnlag av informasjonen i statsregnskapet 1. Innledning Oversiktene i dette notatet over tilskudd som er utbetalt fra staten til kommunesektoren

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-116 14/4276 C TS/ 12.03.2015. Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Nr. Vår ref Dato R-116 14/4276 C TS/ 12.03.2015. Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-116 14/4276 C TS/ 12.03.2015 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Detaljer

NAVN ADRESSER POSTSTED

NAVN ADRESSER POSTSTED Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Akademikerne Fridtjof Nansensplass 6 0160 Oslo Akvaplan-niva Hjalmar Johansens gate 14, Polarmiljøsenteret 9007 Tromsø Apotekerforeningen Postboks 5070 Majorstuen 0301

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-141 13.12.2017 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer videreføres i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører forsøket

Detaljer

Informasjon om meddelelse i reisebyråkonkurransen

Informasjon om meddelelse i reisebyråkonkurransen Se mottakertabell Vår dato 4.12.2017 Deres dato Vår referanse 17/00608-151 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Informasjon om meddelelse i reisebyråkonkurransen Difi ved Statens innkjøpssenter

Detaljer

Saksbehandler: Kristin Kahrik

Saksbehandler: Kristin Kahrik Se mottakertabell Vår dato 13.12.2017 Deres dato Vår referanse 17/01479-1 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Informasjon om signert reisebyråkontrakt 12. desember 2017 signerte Difi/Statens

Detaljer

KMD/PLAN Sak 15/296. Høringsinstanser

KMD/PLAN Sak 15/296. Høringsinstanser KMD/PLAN Sak 15/296 Høringsinstanser Offentlig sektor Departementene (alle) Fylkesmannen (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON Difi/Statens innkjøpssenter Riitta Lausamo Oslo 15.11.2016 riitta.lausamo@difi.no AGENDA 1. Om Statens innkjøpssenter, status og avtaleportefølje 2. Fellesavtale for internrevisjon

Detaljer

R /4148 C Pab/ Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017

R /4148 C Pab/ Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-118 16/4148 C Pab/ 20.10.2016 Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017 1. Innledning

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 TABELL ETTER KJØNN, TJENESTEFORHOLD OG ETAT / INSTITUSJON 128 339 70 412 63 416 6 996 66 231,50 57 927 42 375 15 552 52 044,61 STATSMINISTERENS KONTOR 57 26 26 0 26,00 31 23 8 29,03 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 FASTE STATSMINISTERENS KONTOR 26 31 529 28 303 831 2 395 0 8 093 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 74 34 460 34 175 62 81 142 3 296 TRYGDEETATEN 2 397 26 993 26 791 49 6 147 532 RIKSTRYGDEVERKET 294 30 539

Detaljer

Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED

Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Akademikerne Fridtjof Nansensplass 6 0160 Oslo Akupunkturforeningen Kongens gate 12 0153 Oslo Akvaplan-niva Hjalmar Johansens gate 14, 9007 Tromsø Polarmiljøsenteret

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4276 C TS/ Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Nr. Vår ref Dato R /4276 C TS/ Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-116 14/4276 C TS/ 19.09.2014 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Oppdrag digitalt førstevalg

Oppdrag digitalt førstevalg Oppdrag digitalt førstevalg Nettverkssamling nr. 1 digital modenhet 4.9.2017 Agenda 4.9: Digital modenhet 11.30 Registering og noe å bite i 12.00 Velkommen til nettverksarbeid v/ Ellen Strålberg, fagdirektør

Detaljer

RAPPORT 1/201. Oppsummering av statlige virksomheters vurdering av behovet for internrevisjon

RAPPORT 1/201. Oppsummering av statlige virksomheters vurdering av behovet for internrevisjon Oppsummering av statlige virksomheters vurdering av behovet for internrevisjon Direktoratet for økonomistyring, 28. juni 2016 Januar 2016 RAPPORT RAPPORT 1/2012 02/2016 RAPPORT 1/201 Innhold Sammendrag...

Detaljer

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-28.04.2015 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet

Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet Administrativt forskningsfond Advokatforeningen Akademikernes Fellesorganisasjon

Detaljer

Høringsinstanser Offentlig sektor

Høringsinstanser Offentlig sektor Høringsinstanser Offentlig sektor Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/419-23.03.2016 Høring Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen På oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomførte OPAK AS/Expology

Detaljer

I forbindelse med konferansen vil departementet trykke et hefte med kornmunalrettslige artikler. Heftet vil bli delt ut på konferansen.

I forbindelse med konferansen vil departementet trykke et hefte med kornmunalrettslige artikler. Heftet vil bli delt ut på konferansen. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref. Varref. 12/606-3 Dato 07.06.2012 Invitasjon til jubileumskonferanse kommuneloven 20 år Kommunal- og regionaklepartementet har gleden

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

1. Utbetalin avbasis elsertilbeboerei mottakakuttinnkvarterin - Omfang:4-5personer - Ønsketkompetanse:Fordelmednoeøkonomierfaring.

1. Utbetalin avbasis elsertilbeboerei mottakakuttinnkvarterin - Omfang:4-5personer - Ønsketkompetanse:Fordelmednoeøkonomierfaring. DETKONGELIGE JUSTIS-OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Seadresseliste Deres ref. Vårref. Dato 15/5074- AKDJ 04.12.2015 Innhentingav personell fra andre etatertil Utlendingsclirektoratet(UDI) Deøkteasylankomstene

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2029-50 02.06.2016 Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner - Korrigert versjon Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 1. juni

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

HØRINGSLISTE Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, postmottak@bld.dep.no Finansdepartementet, postmottak@fin.dep.no Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, postmottak@fad.dep.no

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

V rrank rn e Arkivnn saksbset_

V rrank rn e Arkivnn saksbset_ DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste MOTTATT 2012 V rrank rn e 1 1 SEPT Arkivnn saksbset_ k6p,t), Ly Deres ref. Vår ref. 12/3288 Dato 05.09.2012 Høring forslag

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/3882-23.08.13 Delårsregnskap for 2. tertial 2013 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om økonomirapporteringen for 2013. Det er i hovedsak ikke gjort

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 68 (2007 2008) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

SAP tekniske oppgraderinger

SAP tekniske oppgraderinger SAP tekniske oppgraderinger Kundeforum, 27.10.15 Laurent Sauret SAP applikasjonsmiljø i DFØ Tekniske oppgraderinger Alle SAP systemer er oppe Rett lønn til rett tid Tekniske oppgraderinger Hvorfor oppgradere

Detaljer