RUTINER VED VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINER VED VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD INNHOLD"

Transkript

1 RUTINER VED VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Vedtatt av fylkesutvalget i sak nr 35/2008 INNHOLD Side 1 Overordnede prinsipper for varsling 1.1 Varslingsreglene i Arbeidsmiljøloven Forankring i organisasjonspolitikken Medarbeideres ytringsfrihet 3 2 Definisjoner og avklaring av begreper 2.1 Hva er varsling? Hva er kritikkverdige forhold? Hva er forsvarlig framgangsmåte? Fortrolighet i varslingssaker Forbud mot gjengjeldelse 5 3 Hvordan skal det varsles om kritikkverdige forhold? 3.1 Varslingskanaler Varslingsmåte 7 4 Hvordan skal varsler håndteres? 4.1 Generelt Ledere som mottar varsel Tillitsvalgte og verneombud som mottar varsel Saksbehandlingsregler i varslingssaker 8 Vedlegg 1 Bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven 10 Vedlegg 2 Aktuelle lovbestemmelser i saksbehandlingen 12 Sist oppdatert: Mulighetenes Oppland

2 1 Overordnede prinsipper for varsling 1.1 Varslingsreglene i Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven (AML) fikk fra 2007 fått særskilte bestemmelser om ansattes rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Loven har også bestemmelser om at arbeidsgiver ikke kan møte kritikk med straff eller andre negative reaksjoner. Arbeidsgiver har plikt til å legge forholdene til rette for varsling. Kommuneforlaget har utgitt heftet Varsling Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner. Rutinene for Oppland fylkeskommune (OFK) har tatt utgangspunkt i denne veilederen. 1.2 Forankring i organisasjonspolitikken Oppland fylkeskommune skal være en åpen organisasjon. Offentlighet og kommunikasjon med omgivelsene er nødvendig for å gi allmennheten innsyn i fylkeskommunens virksomhet. Det er viktig å legge til rette for presse og andre aktører som kan bidra til å belyse og fokusere på fylkeskommunens rolle og for å svekke mistanke om for eksempel korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller andre uetiske handlinger. Det er en forutsetning for en åpen organisasjon at denne holdningen også preger interne prosesser og samhandling. Det er ønskelig at alle ansatte bidrar til en kultur som gir rom for å ta kunne opp til vanskelige spørsmål, kritikk og uenighet på saklig og ryddig måte. Ledere har et særlig ansvar for å sikre en åpenhetskultur i OFK. Det krever en bevisst holdning til verdien av at ledere og medarbeidere tar et felles ansvar for at virksomheten holder en etisk standard som tåler innsyn. Åpenhet, innsyn og rom for kritikk er grunnleggende for kvalitetssikring av virksomheten. Det er viktig at opplysninger om mulige kritikkverdige forhold undersøkes og at nødvendige tiltak iverksettes. Ledere har også et særlig ansvar for å skape trygghet i organisasjonen slik at ansatte tør å ta opp slike saker uten frykt for negative reaksjoner eller noen form for gjengjeldelse. I saker som det er vanskelig å ta opp i den daglige samhandlingen i arbeidsfellesskapet eller i en ordinær dialog med leder, vil varslingsrutinene representere et verktøy for å bringe fram slike saker til belysning og håndtering i organisasjonen. Målet må allikevel være at de flest spørsmål kan løses gjennom dialog og samhandling på det enkelte arbeidssted, slik at varslingsrutinene ikke må anvendes i særlig stor utstrekning. Hovedregelen er at saker i første omgang varsles internt og forsøkes løst internt i OFK. I de tilfeller ansatte opplever at deres varsel ikke blir tatt på alvor eller at organisasjonen ikke evner å løse de problemer det varsles om, kan det være aktuelt å varsle gjennom eksterne kanaler (presse eller andre instanser). Følgende prinsipper gjelder for varsling i OFK: Alle varsler skal tas på alvor og undersøkes Kritikkverdige forhold må endres eller stoppes Åpenhet og ærlighet er viktig Mulighetenes Oppland 2

3 Alle saker bør som hovedregel tas opp med nærmeste leder Den som varsler skal ivaretas på en god måte Den/de det varsles om har krav på rettssikkerhet 1.3 Medarbeideres ytringsfrihet Ett av de etiske forventningsområdene i organisasjonspolitikken er å tilstrebe en åpen organisasjon der medarbeidernes ytringsfrihet ivaretas. Ansattes ytringsfrihet følger i utgangspunktet av den alminnelige ytringsfrihet, som er nedfelt i Grunnlovens 100 og i menneskerettskonvensjonen. Retten til ytringsfrihet handler om retten til å stå fram med egne vurderinger og meninger, også når det gjelder fylkeskommunens rolle og politikk. Ytringsfriheten gjelder uavhengig av om det er en varslingssak eller ikke. Ansatte har et ansvar for å bruke ytringsfriheten forsvarlig og i tråd med lojalitetsplikten som følger av arbeidsforholdet og den ansattes rolle i organisasjonen, slik at OFKs eller andre ansattes interesser ikke blir uberettiget skadelidende. Det vises til OT.prp nr /2006 Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling), pkt Ytringsfrihetens grenser lojalitetsplikten. Dersom ansatte velger å varsle gjennom media, hjemmesider eller andre kanaler som har en stor og åpen mottakerkrets, skal det i vurderingen av om varslingen er forsvarlig særlig legges vekt på om varsler har forsvarlig grunnlag for varslingen, om det varsles om forhold som har allmenn interesse og om arbeidstaker har varslet internt først, dersom dette fremstår som hensiktsmessig. Ved offentlige ytringer i varslingssaker, har den enkelte et spesielt ansvar for å sikre at Det tydelig framgår at uttalelsen gis på egne vegne De faktiske forhold er tilstrekkelig klarlagt Lovbestemt taushetsplikt overholdes Kritikkverdige forhold er tatt opp internt i fylkeskommunen uten at det blir tatt initiativ til å løse saken Saken er så alvorlig at det er forsvarlig å varsle offentligheten De hensyn som taler for og i mot bruk av media er vurdert 2 Definisjoner og avklaring av begreper 2.1 Hva er varsling? Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold. Arbeidstaker har både rett og noen ganger plikt til å si ifra om kritikkverdige forhold. Retten til å varsle følger av bestemmelsen i Arbeidsmiljøloven 2-4, mens plikt til å varsle følger blant annet av Mulighetenes Oppland 3

4 Arbeidsmiljøloven 2-3 nr 2 om arbeidstakers plikt til å underrette arbeidsgiver og verneombud om feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse og om trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. Helsepersonelloven 17 om helsepersonellets plikt til å informere tilsynsmyndighetene om forhold som kan medføre fare for pasienter (gjelder også ansatte i tannhelsetjenesten) Opplæringsloven 9a-3 om skoleansattes plikt til å varsle skoleledelsen dersom de får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for mobbing, diskriminering, vold eller rasisme Det forventes at ansatte i OFK tar opp saker som de mener bør undersøkes nærmere, på en mest mulig hensiktsmessig måte. Varsling gir mulighet for å rydde opp i ukultur og ulovlige forhold og unngå at problemene blir større. Arbeidstaker må ha saklig grunn for sin kritikk, den må ikke bygge på sladder eller ubegrunnede påstander. Varsling avgrenses til forhold i OFK. 2.2 Hva er kritikkverdige forhold? Kritikkverdige forhold er forhold som er brudd på lover og avtaler, interne regler og retningslinjer og alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Varslingsreglene omfatter tilfeller der arbeidstaker sier fra om forhold som han/hun blir kjent med gjennom arbeidsforholdet. Eksempler på kritikkverdige forhold: Diskriminering, mobbing eller trakassering Forhold som kan medføre fare for liv og helse Uforsvarlig saksbehandling (for eksempel brudd på habilitetsreglene) Maktmisbruk Underslag, tyveri og andre økonomske misligheter Korrupsjon Faglig eller politisk uenighet vil i hovedsak ikke anses å falle innenfor varslingsbestemmelsene. 2.3 Hva er forsvarlig framgangsmåte? Påstander om kritikkverdige forhold kan være en belastning både for den det varsles om, for en selv og for miljøet på arbeidsplassen. For å unngå at varsling fører unødig skade, skal framgangsmåten ved varsling derfor være forsvarlig. Det vil være forsvarlig å varsle internt til en ansvarlig person i fylkeskommunen. I pkt 3.1 nedenfor er gitt oversikt over hvilke øvrige instanser det kan varsles til. Fylkeskommunens etiske regler legges til grunn i vurderingen av om det skal varsles om et forhold. Hva som er forsvarlig framgangsmåte, avhenger for øvrig av en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering der bl.a. formen på og grunnlaget for varselet vil være sentralt. Den som vurderer å ta opp en varslingssak må klargjøre følgende problemstillinger for seg selv: Foreligger det kritikkverdige forhold? Mulighetenes Oppland 4

5 Er de faktiske forhold tilstrekkelig klarlagt? Er mulige konsekvenser for en selv, kollegaer og den det varsles om vurdert? Er hensyn til fylkeskommunens saklige interesser ivaretatt? Hvem skal det varsles til og hvordan skal varselet utformes? Er språket og formen på varselet saklig? Hva er gjort for å løse saken på arbeidsstedet? Det kan selvsagt varsles om saker selv om ikke alle momentene over kan oppfylles. 2.4 Fortrolighet i varslingssaker For å kunne gjennomføre en forsvarlig behandling av varslingssaker, vil det normalt være nødvendig for den som mottar varselet å kjenne avsender. I mange tilfeller vil det være behov for å gjøre flere undersøkelser omkring saken, og varsler vil i mange tilfeller kunne gi supplerende informasjon. Den som varsler om kritikkverdige forhold i fylkeskommunen, skal garanteres størst mulig grad av fortrolig behandling av saken. Dette innebærer også at varslers identitet kun skal gjøres kjent for dem som må involveres for at saken kan undersøkes og nødvendige tiltak gjennomføres. Den det varsles om vil normalt ha rett til innsyn i saken. Reglene om partsinnsyn kan derfor bety at varsler ikke kan garanteres full fortrolighet. Den som mottar et varsel skal gi tilbakemelding til varsler om videre saksbehandling og hvem som eventuelt må informeres. I en åpen organisasjon er målet at ansatte opplever trygghet slik at det ikke er behov for anonyme varsler, dvs varsler der ingen kjenner varslers identitet. I situasjoner der det er vanskelig å varsle til nærmeste leder, for eksempel fordi varselet gjelder dennes forhold, kan det være et godt alternativ å bruke andre varslingskanaler jf. pkt 3.1 under. I den utstrekning det varsles helt anonymt, vil det ikke være praktisk mulig å undergi varselet samme omfattende saksbehandling som for øvrige varslingssaker. Ved varsling til Arbeidstilsynet om forhold som er i strid med Arbeidsmiljølovens, skal varslerens navn uansett holdes hemmelig, jf. AML 18-2 om beskyttelse av kilder. Bestemmelsen er generell og gjelder alle meldinger til Arbeidstilsynet om forhold som er i strid med loven. 2.5 Forbud mot gjengjeldelse Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven, er forbudt, jf. AML 2-5. Det forutsettes at varslingen er forsvarlig iht. AML 2-4. Dette forbudet innebærer at ingen medarbeider skal oppleve at varsling av kritikkverdige forhold får negative konsekvenser for dem selv, verken direkte eller indirekte. I tillegg fremhever vår egen arbeidsgiverpolitikk det å si fra om kritikkverdige forhold som ønsket og forventet atferd. Forbudet gjelder alle former for gjengjeldelse som for eksempel Trakassering (utfrysing, latterliggjøring og lignende) Økt grad av kontroll Ubegrunnet omplassering Mulighetenes Oppland 5

6 Dårligere lønnsutvikling Fratakelse av arbeidsoppgaver Oppsigelse og avskjed Dette krever at leder har høy bevissthet rundt prioriteringer og beveggrunner i sin egen ledelsesutøvelse, og evner å se kritiske innspill som positive bidrag til kvalitetssikring av virksomheten. I tilfeller der det er leders praksis som kritiseres, stilles det ekstra store krav til ryddighet i håndteringen av kritikken. Selv om det viser seg at det ikke foreligger kritikkverdige forhold, er den som varsler allikevel vernet mot gjengjeldelse, såfremt vedkommende har vært i god tro. En arbeidstaker som tar opp kritikkverdige forhold må imidlertid tåle å møte saklige motargumenter og motbevis. Dersom arbeidstaker allikevel mener at han/hun har vært utsatt for gjengjeldelse, er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at dette ikke har funnet sted. Ved mistanke om gjengjeldelse følges de vanlige prinsipper og rutiner for varsling. 3 Hvordan skal det varsles om kritikkverdige forhold? 3.1 Varslingskanaler Arbeidsgiver har ansvar for å legge til rette for varsling, jf. AML 3-6. Dersom en arbeidstaker kjenner forhold som bør undersøkes nærmere eller som nødvendiggjør tiltak, bør det som hovedregel tas opp på egen arbeidsplass. Hva det varsles om vil imidlertid være bestemmende for hvem den som varsler velger å henvende seg til. Varsling bør som hovedregel skje på lavest mulig nivå, og interne kanaler brukes før eksterne. De fleste saker kan varsles til nærmeste leder. Dersom varslingen gjelder egen leder eller leder ikke gjør noe med forholdene, kan det varsles forbi leder, eventuelt til overordnet leder (fagenhetsleder/rektor/fylkesrådmannen). Dersom varslere ikke ønsker å ta opp forholdet på egen arbeidsplass eller vurderer varsling til overordnet leder som vanskelig eller utilstrekkelig, kan det varsles til tillitsvalgt eller verneombud. Det er også mulig å kontakt disse for å søke veiledning om et forhold er så kritikkverdig at det er noe å gå videre med. Dersom ansatte ønsker å rådføre seg om en sak før de beslutter om det reises en varslingssak, kan også HR-sjefen eller juridisk rådgiver kontaktes. Disse vil kunne gi råd både når det gjelder korrekt håndtering av varslingssaker og veiledning i faglige spørsmål som det vurderes å gi varsel om. For de tilfelle der det avdekkes grove kritikkverdige forhold, kritikkverdige forhold som ikke tas på alvor av den øverste administrative ledelsen, vil fylkeskommunens politiske kontrollutvalg være en instans å varsle. Dette gjelder særlig saker innen økonomiforvaltning, offentlige anskaffelser og lignende. Mulighetenes Oppland 6

7 I tillegg kan det være aktuelt å varsle Arbeidstilsynet dersom varselet gjelder spørsmål knyttet til tilsynets ansvarsområde Dersom ansatte ønsker å varsle pressen om kritikkverdige forhold i fylkeskommunen, krever dette vanligvis et ekstra høyt presisjons- og saklighetsnivå. Den ansatte bør vurdere nøye om de interne kanalene er forsøkt benyttet i tilstrekkelig grad før kritikken gjøres offentlig kjent. 3.2 Varslingsmåte Det er utarbeidet eget skjema Intern varsling til bruk i OFK. For å få en best mulig og ensartet dokumentasjon av saken, er det ønskelig at dette benyttes ved skriftlig varsling. Avhengig av sakens karakter, kan det også varsles på annen måte, for eksempel via e-post, dokumentasjon eller på en annen måte som er egnet til å få fram et kritikkverdig forhold. Den som varsler må allikevel forsikre seg om at varselet gis i tråd med forsvarlighetskravet, se pkt 2.3. Det må derfor gå tydelig fram at dette er et varsel i tråd med AML Hvordan skal varsler håndteres? 4.1 Generelt Den som mottar varsler skal gi tilbakemelding til varsler om at varsel er mottatt og så langt det er mulig informere om hvilken behandling varselet undergis og hvilke tiltak som skal iverksettes. Likeså skal varsler få korrigerte opplysninger dersom undersøkelser viser at det ikke foreligger kritikkverdige forhold. Den som mottar et varsel om kritikkverdige forhold, har selv eller i samarbeid med andre instanser i fylkeskommunen, ansvar for at saken blir fulgt opp på en forsvarlig måte. 4.2 Ledere som mottar varsel I de fleste saker vil nærmeste leder være adressat for varsel om kritikkverdige forhold. I enkelte spesielle saker vil varsel kunne gis til overordnet leder (fagenhetsleder, rektor, fylkesrådmann), avhengig av sakens karakter. For at medarbeiderne skal føle det trygt å ta opp kritikkverdige forhold, må leder konsekvent møte slik varsling på en åpen og løsningsorientert måte. Det innebærer at leder er forpliktet til å ta henvendelser på alvor, og følge dem opp gjennom aktiv handling og i tråd med retningslinjene for varsling. Leder har et ansvar for å informere den som har varslet om hva som er gjort i oppfølgingen. Dersom leder får uformelle henvendelser som hun/han vurderer som en varslingssak, må den som henvender seg anmodes om å ta opp saken i tråd med varslingsrutinene. Leder har uansett et ansvar for å følge opp henvendelsen i tråd med rutinene. Mulighetenes Oppland 7

8 Dette innebærer at ledere har et spesielt ansvar for å Sørge for at alle mottatte varsler blir undersøkt og fulgt opp på en korrekt måte Sørge for at fylkeskommunen iverksetter nødvendige tiltak og følge saken til den er avsluttet På selvstendig grunnlag vurdere og ta opp kritikkverdige forhold Ivareta informasjons- og oppfølgingsansvaret overfor dem som varsler Ivareta omsorgsansvaret for både varsler og den det blir varslet om Gi informasjon til den det varsles om og gi vedkommende anledning til å uttale seg Ta initiativ til å følge opp de impliserte etter noe tid, for å bidra til å minske negative konsekvenser for enkeltindivider og organisasjonen 4.3 Tillitsvalgte og verneombud som mottar varsel Tillitsvalgte og verneombud kan ha en rolle under alle faser i en varslingssak, både som rådgivere og mottakere av varsler. Spesielt i arbeidsmiljøsaker vil verneombudene ha en viktig og lovbestemt funksjon, jf. AML kap. 6 Verneombud. Tillitsvalgte og verneombud har ansvar for å Ta opp kritikkverdige forhold på eget initiativ Sørge for at varler blir kanalisert til rette instans dersom varsler ikke finner det hensiktsmessig eller ikke tør gå videre med saken til nærmeste leder Bidra med informasjon og avklaringer dersom den som mottar varsler trenger tilleggsinformasjon eller ønsker å diskutere uavklarte forhold Bistår den/de det varsles om Følge med på den generelle utviklingen i forhold til varslingssaker 4.4 Saksbehandlingsregler i varslingssaker Den som mottar et varsel må undersøke saken og sørge for at nødvendige tiltak iverksettes. Den som mottar varsel skal alltid dokumentere dette via eget skjema Intern oppfølging. Skjemaet skal støtte opp om saksbehandlingen og være et hjelpemiddel for å unngå manglende oppfølging eller ansvarsfraskrivelse. I tillegg er det viktig at det sørges for dokumentasjon av de handlinger og beslutninger som gjennomføres og andre forhold som er viktig for saken. Skriftliggjøring må starte tidlig i prosessen for å kunne dokumentere det som skjer i etterkant ikke alle saker kan løses raskt og enkelt. Dersom den som mottar varselet mener at han/hun ikke er riktig mottaker, skal det sørges for at saken blir kanalisert til rette instans. Det er da viktig å få bekreftelse på at saken blir håndteres videre i tråd med retningslinjene. Følgende aktiviteter må gjennomføres for å sikre god og forsvarlig saksbehandling: Undersøke de faktiske forhold det varsles om, kartlegge partenes standpunkter, interesser og behov Gjennomgå saken og invitere de involverte til konstruktiv dialog Informere de rette instanser i fylkeskommunen om saken Avklare de involvertes roller i saken Mulighetenes Oppland 8

9 Bidra til at det trekkes konklusjoner om det foreligger kritikkverdige forhold eller ikke Gi tilbakemelding til varsler om at hva som skjer i saken, eventuelt diskutere framgangsmåte Oppfylle dokumentasjonskravene i varslingssaker knyttet til arbeidsgivers bevisbyrde dersom varsler ikke skjer forsvarlig Avklare framgangsmåten med samarbeidspartnere og instanser med formell myndighet Ivareta rettssikkerhet og personvern for den det varsles om, herunder retten til å bli gjort kjent med påstander rettet mot en selv, samt mulighet til å imøtegå disse. Det må vurderes på hvilket tidspunkt opplysningene skal gjøres kjent for en det varsles om Ivareta arbeidsgivers omsorgsplikt overfor alle involverte i saken Generelle saksbehandlingsregler følges, herunder håndtering av informasjon som er taushetsbelagt Søk råd dersom det oppstår tvil om hvordan saken skal håndteres Vedlegg 1. Bestemmelsene om varsling og arbeidstakeres medvirkning i Arbeidsmiljøloven 2. Aktuelle lovbestemmelser i saksbehandlingen Mulighetenes Oppland 9

10 Vedlegg 1 Bestemmelsene om varsling og arbeidstakeres medvirkning i Arbeidsmiljøloven 2-4 Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten (1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold virksomheten. (2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. (3) Arbeidsgiveren har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen Vern mot gjengjeldelse ved varsling 1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med 2-4 er forbudt. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet. (2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle etter 2-4 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger. (3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler Plikt til å legge forholdene til rette for varsling Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det. 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt (1) Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. (2) Arbeidstaker skal:.. b) straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet,.. d) sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, Mulighetenes Oppland 10

11 e) melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet,.. (3) Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde. Mulighetenes Oppland 11

12 Vedlegg 2 Aktuelle lovbestemmelser i saksbehandlingen Offentlighetsloven gir i utgangspunktet innsyn i all informasjon som produseres i forvaltningen, med enkelte unntak: Unntak for interne dokumenter ( 5), dvs. dokumenter som produseres etter oppfordring fra leder eller på initiativ fra enkeltmedarbeidere. En varsling vil være et internt dokument. Ny offentlighetslov fra 2008 begrenser adgangen til å unnta interne dokumenter. Det må da foretas en ny vurdering. Unntak for opplysninger som er undergitt taushetsplikt i lov ( 5a). Offentlighetsloven 13 pålegger taushetsplikt om noens personlige forhold. Varsling eller bakgrunnsinformasjon om private forhold vil dermed unntas fra innsyn. De fleste varsler vil imidlertid omhandle kritikkverdige forhold i utøvelse av arbeidet. Unntak for profesjonsbestemt taushetsplikt ( 5a) gjelder dersom varsel gis til advokat eller revisor. Imidlertid vil forutsetningen ofte være at mottar skal gå videre med det, og da vil taushetsplikten ikke lenger gjelder. Eventuelt krav om anonymitet vil imidlertid måtte respekteres. Unntak av anmeldelse, rapport og annet dokument om lovovertredelse fra offentlighet ( 6 nr 5). Det er også anledning til å unnta deler av slike dokument, for eksempel hvem som har varslet eller hvem det varsles om, i en sak der det er mistanke om lovbrudd. Dersom det på bakgrunn av varsling er aktuelt å gi en tjenestelig sanksjon av en slik art av den omfattes av definisjonen av enkeltvedtak i forvaltningslovens 2, 2. ledd, må reglene i kap. VI følges: Forhåndsvarsel ( 16) gis før vedtak treffes, slik at parten gis anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Loven gir ingen fast frist, slik at det er mulig å gjøre undersøkelser før den det varsles om blir informert. Ofte vil det være god saksehandlingsskikk å få noe bekreftet eller avkreftet av parten så tidlig som mulig Utrednings- og informasjonsplikt ( 17). Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den som er part har anledning til å gjøres kjent med opplysninger og rett til å uttale seg om disse. Partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter ( 18 flg.) gjelder som en hovedregel. Det finnes imidlertid unntak, bl.a. opplysninger som av særlige grunner ikke bør meddeles videre. Det må derfor foretas en avveining av om det ut fra personvernhensyn er rimelig å unnta opplysningene fra innsyn sett i forhold til partens rett til å ivareta sine interesser i saken Datatilsynet har utredet de viktigste sider ved personopplysningslovens betydning i varslingssaker i en uttalelse I saksbehandlingen er det spesielt viktig å ta hensyn til følgende bestemmelser: Lovens 2 nr 8 b) definerer hva som er sensitive personopplysninger. Opplysninger om at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling vil blant annet være en sensitiv personopplysning, dersom denne type opplysninger blir samlet inn i forbindelse med en varslingssak. For øvrig gir 9 oversikt over vilkårene for behandling av sensitive personopplysninger. Lovens 20, andre ledd bokstav a) om informasjonsplikt, kommer til anvendelse i tilknytning til varsling. Det betyr at i de tilfeller personopplysninger som samles inn fra andre enn den det gjelder, skal det gis informasjon om dette til den det gjelder. Eventuelle unntak fra denne bestemmelsen må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, jf. 23. Mulighetenes Oppland 12

13 Enhver som er registrert vil ha rett til innsyn i de personopplysningene som behandles i tilknytning til varslingen, jf. 18. Eventuelle unntak fra denne bestemmelsen må vurderes konkret når det gjelder den enkelte innsynsbegjæring, jf. 23. Utlevering av personopplysninger samlet inn i tilknytning til en varslingsordning kan bare skje dersom vilkårene for utlevering i 8, 9 og 11 er til stede. Mulighetenes Oppland 13

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

Varslings- og klageadgang i Innovi

Varslings- og klageadgang i Innovi Varslings- og klageadgang i Innovi Dokumentet er bygget opp i 2 deler: DEL A- Generelt om varsling og klager Del B- Prosedyrer ved varsling og klage DEL A: Generelt om varsling og klager i Innovi Bakgrunn

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLING - En veileder fra KS Bedrift Varslingsveileder for bedriftene Innledning Varsling er ikke noe nytt, men temaet har fått fornyet

Detaljer

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Vi ønsker en åpen, offensiv og ansvarlig organisasjon der medarbeiderne oppmuntres til å varsle om kritikkverdige forhold, uten å være redd for negative

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN.

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Intern varslingsrutine for Andøy kommune Side 1 av 5 RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 007 Arkivsaksnr: 2008/3747-1 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker

Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker Arkivsaksnr.: 16/2393 Lnr.: 6002/17 Ark.: X22 Saksbehandler: fagleder personal Anders Vik Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Trepartsorganet

Detaljer

arsling Retningslinjer for Karmøy kommune

arsling Retningslinjer for Karmøy kommune arsling Retningslinjer for Karmøy kommune Sist endret i hovedutvalg for administrasjon 2. april 2014 nnledning Karmøy kommune legger stor vekt på åpenhet, redelighet og ærlighet. Dette er et prinsipp alle

Detaljer

Varsling.

Varsling. Varsling 1 Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Videre kan det gjelde forhold av arbeidsmiljømessig karakter. Forhold som skaper fare for personers liv og helse. Hva er varsling

Detaljer

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE Rutiner for VARSLING om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 23.09.2010 Innholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Arbeidstakers rett til å varsle...3 3 Fremgangsmåte

Detaljer

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder I enhver virksomhet kan det forekomme kritikkverdige forhold. Ansatte i virksomheten er ofte de nærmeste til å oppdage dette. Formålet

Detaljer

RUTINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD. Vedtatt av styret

RUTINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD. Vedtatt av styret RUTINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD Vedtatt av styret 10.12.18 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Nærmere om interne varsler... 3 3. BvS behandling av varsling... 6 4.

Detaljer

Varsling.

Varsling. Varsling 1 Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. Hva er varsling og hva menes med kritikkverdige

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder I enhver virksomhet kan det forekomme kritikkverdige forhold. Ansatte i virksomheten er ofte de nærmeste til å oppdage dette. Formålet

Detaljer

Retningslinjer for intern varsling av kritikkverdige forhold i Nesodden kommune

Retningslinjer for intern varsling av kritikkverdige forhold i Nesodden kommune Retningslinjer for intern varsling av kritikkverdige forhold i Nesodden kommune Vedtatt av Kommunestyret 23.05.2018 sak 050/18 FORMÅL Kommunen ønsker å signalisere at varsling er både lovlig og ønsket.

Detaljer

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av arbeidsmiljøtvalget 06.06.18 Gjeldende fom 07.06.18 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3

Detaljer

Varslingsveileder for bedriftene Organisasjonen for lokale og regionale samfunnsbedrifter

Varslingsveileder for bedriftene Organisasjonen for lokale og regionale samfunnsbedrifter Foto: istock Varslingsveileder for bedriftene Organisasjonen for lokale og regionale samfunnsbedrifter INNLEDNING Varsling er ikke noe nytt. Likevel fikk temaet fornyet aktualitet som følge av at bestemmelsene

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

Varslingsrutine 5. juni 2019

Varslingsrutine 5. juni 2019 Varslingsrutine 5. juni 2019 1. MÅL OG HENSIKT Ledere og ansatte i Sandefjord kommune skal arbeide aktivt for å skape et godt arbeidsmiljø og en kultur basert på tillit og åpenhet. Det innebærer at ansatte

Detaljer

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK:

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen : SAKSFRAMLEGG Referanse 31.07.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varslingsrutiner for de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 24.11.2017, sak 32/2017 1.

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

Varsling.

Varsling. Varsling 1 Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Videre kan det gjelde forhold av arbeidsmiljømessig karakter. Forhold som skaper fare for personers liv og helse. Hva er varsling

Detaljer

Retningslinjer for LYN Fotball Varslingsordning

Retningslinjer for LYN Fotball Varslingsordning Retningslinjer for LYN Fotball Varslingsordning Vedtatt av styret i LYN Fotball 7. november 2017 1. Innledning Lovendring i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 01.07.2017 innebærer at alle arbeidsplasser

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Verktøy for tillitsvalgte. Varslerveileder

Verktøy for tillitsvalgte. Varslerveileder Verktøy for tillitsvalgte Varslerveileder September 2018 Innhold Forord... 3 Arbeidsmiljøloven har samlet reglene om varsling i kapittel 2 A... 4 2 A-1. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten...

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Varsling i Ringebu kommune

Varsling i Ringebu kommune Varsling i Ringebu kommune Lovhjemmel Arbeidsmiljøloven, spesielt: 1-1 Lovens formål 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 2-A Varsling 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 2

Detaljer

Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget

Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget 12.03.09 Innholdsfortegnelse FORORD - RETNINGSLINJER FOR VARSLING I SIRDAL KOMMUNE... 3 1. VARSLINGSRETT OG VARSLINGSPLIKT INNHOLDET I RETTEN...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

Vedtatt i AMU Kap HMS System Porsanger kommune VARSLINGSRUTINER FOR PORSANGER KOMMUNE. 2008/794-ald

Vedtatt i AMU Kap HMS System Porsanger kommune VARSLINGSRUTINER FOR PORSANGER KOMMUNE. 2008/794-ald VARSLINGSRUTINER FOR PORSANGER KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Sammendrag 3. Varslingsrutiner 3.1 Hva er varsling? 3.2 Prinsipper for kommunens varsling 3.3 Hva skal det varsles om? 3.4 Forsvarlig

Detaljer

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Godkjent av Høgskolestyret 25. september 2008 VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Arbeidsmiljølovens varslingsregler trådte i kraft 1. januar 2007 Viktige

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: : Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. (Eventuelt forfall meldes hit straks). Varamedlemmer

Detaljer

Varsling i et nøtteskall

Varsling i et nøtteskall Varsling i et nøtteskall 17.10.2017 1 Varsling rammer og regulering Bestemmelsene om varsling var gjenstand for debatt da de ble vedtatt første gang i 2007 Det ble forutsatt at reglene skulle evalueres

Detaljer

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold Rutine for varsling av kritikkverdige forhold Om dokumentet Dette dokumentet er knyttet opp mot Sykehusinnkjøp HF sine etiske retningslinjer. Dokumentet skal fortelle hvilken kultur for varsling som skal

Detaljer

Saksbehandling ved varsling om kritikkverdige forhold på UiA

Saksbehandling ved varsling om kritikkverdige forhold på UiA Saksbehandling ved varsling om kritikkverdige forhold på UiA Varsling handler om å gi beskjed når det blir avdekket brudd på lov- og regelverk, brudd på etiske normer eller alvorlige forhold som kan skade

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Verdal kommune ønsker at kritikkverdige forhold i kommunen avdekkes og ryddes opp i. Ansatte har rett til

Detaljer

Rutine for intern varsling i Kvinesdal kommune

Rutine for intern varsling i Kvinesdal kommune Rutine for intern varsling i Kvinesdal kommune Vedtatt av rådmannen 24.03.2009, revidert 11.04.2014 1. Formål Formålet med rutinebeskrivelsen er å gi en veiledning for ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

REGLEMENT VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD

REGLEMENT VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD REGLEMENT VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD 1 HENSIKT OG OPPFORDRING TIL Å VARSLE Karmøy kommune skal være en åpen organisasjon der arbeidstakerne skal ha frihet til å ytre seg om kritikkverdige forhold.

Detaljer

Informasjon og medvirkning

Informasjon og medvirkning Informasjon og medvirkning Formålet med denne veilederen er å legge opp til gode prosesser i forbindelse med fysiske endringer på arbeidsplassen, slik at arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø blir tatt

Detaljer

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Behandlet i drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.august 2007. Godkjent på styremøte 16.10.2007 Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører I. INNLEDNING Formål

Detaljer

PROSEDYRE FOR VARSLING

PROSEDYRE FOR VARSLING PROSEDYRE FOR VARSLING = særskilte interne kanaler 1 FORMÅL Signalisere at varsling er lovlig og ønsket. Tilrettelegge for at arbeidstakere tilsatt i Strand kommune benytter sin rett og plikt til å varsle

Detaljer

Varslingsrutine i NOAH AS

Varslingsrutine i NOAH AS 1 Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold NOAH skal være en trygg arbeidsplass for alle. Det er viktig at vi skaper et godt ytringsklima, og legger til rette for varsling, slik at nødvendige forhold

Detaljer

RUTINER OG SKJEMA FOR VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD

RUTINER OG SKJEMA FOR VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD RUTINER OG SKJEMA FOR VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD 1.Innledning DNT ønsker å legge til rette for en god kultur som er preget av åpenhet der kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses. Varsling

Detaljer

RUTINE FOR EKSTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD

RUTINE FOR EKSTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD Mandal kommune RUTINE FOR EKSTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD Vedtatt av rådmannens ledergruppe 9.4.18 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva er varsling, og hva kan det varsles om?... 2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00583 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00583 Arkivkode: MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 11.05.2018 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00583 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Ibestad kommune SAKSKART Side Saker til behandling

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV ELEVKLAGER

RUTINER FOR BEHANDLING AV ELEVKLAGER Personal og lønn RUTINER FOR BEHANDLING AV ELEVKLAGER Vedtatt av fylkesrådmannen i sak nr 423/06 Iverksatt fra 1. august 2006 1 Bakgrunn Fylkesrådmannens vedtak er basert på en rapport fra en arbeidsgruppe

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling 1 Retningslinjer for varsling i Loppa kommune 1. Formål Loppa kommune skal være en organisasjon som fremmer åpenhet. De ansatte i kommunen skal føle trygghet i sitt ansettelsesforhold, og oppleve å bli

Detaljer

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007.

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. RETTIGHETER FOR VARSLERE Jeg viser til interpellasjon til kommunestyrets møte 24. januar 2007 fra Venstre, vedrørende rettigheter for varslere. Venstres

Detaljer

Hva gjør du når du får et varsel om kritikkverdige forhold på bordet?

Hva gjør du når du får et varsel om kritikkverdige forhold på bordet? Hva gjør du når du får et varsel om kritikkverdige forhold på bordet? #Oppdatert 2017 19. oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Partner advokat Torkel Tveit og advokat Ellen A. Gooderham Innhold Kort om

Detaljer

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling 1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200601047-/CRS 207.19/NSS 23.03.06 Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling Det vises

Detaljer

Varslingsrutiner for statstjenesten

Varslingsrutiner for statstjenesten Varslingsrutiner for statstjenesten Innholdsfortegnelse Forord Side 3 Sammendrag " 4 Retningslinjer for varslingsrutiner i statstjenesten " 5 1. Forholdet mellom ytringsfrihet og varsling " 5 Hvordan oppnå

Detaljer

Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret

Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret Oslo, 18. desember 2007 Sverre Diesen General Forsvarssjef

Detaljer

RETT OG PLIKT TIL Å VARSLE OM KRITIKKVERDIG FORHOLD

RETT OG PLIKT TIL Å VARSLE OM KRITIKKVERDIG FORHOLD RETT OG PLIKT TIL Å VARSLE OM KRITIKKVERDIG FORHOLD FOREDRAG FOR UTDANNINGSFORBUNDET FEBERUAR 2016 February 8, 2016 WWW.DIALOGADVOKATER.NO. TORIL.WIK@DIALOGADVOKATER.NO 1 FORMÅLET MED KURSET Bistå dere

Detaljer

Varsling Verdier - Vern

Varsling Verdier - Vern Varsling Verdier - Vern Hva er varsling? 13.05.2019 Hildemerethe Berg 1 Hva er varsling? Arbeidstilsynet får kjennskap til kritikkverdige forhold på arbeidsplassen gjennom: - Tips kan meldes av flere -

Detaljer

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Når arbeidstaker fyller 70 år, eller ved en tidligere fastsatt særaldersgrense, kan arbeidsforholdet bringes til opphør. Artikkelen omhandlet

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I SØRREISA KOMMUNE NOTAT Dato: 01.12.2015 Arkiv - arkivsak: 030-15/1031 Vår ref: 9249/15 Direkte telefon: 97423533 E-post: wigdis.n.andersen@sorreisa.kommune.no ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I SØRREISA

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalg og HMS-arbeid. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst 2019 vår 2020

Arbeidsmiljøutvalg og HMS-arbeid. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst 2019 vår 2020 Arbeidsmiljøutvalg og HMS-arbeid OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst 2019 vår 2020 Arbeidsmiljøutvalg For å bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten og etter krav

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Varsling og håndtering av kritikkverdige forhold - #metoo

Varsling og håndtering av kritikkverdige forhold - #metoo Varsling og håndtering av kritikkverdige forhold - #metoo 22.03.2018 Kari e. Breirem Dagens tema Varsling belyst fra et samfunnsperspektiv Hvordan har utviklingen vært? Arbeidsgivers rolle - blir varsling

Detaljer

4. Mobbing og diskriminering Rindal kommune er imot enhver form for diskriminering, og forventer at ansatte og folkevalgte har denne holdningen.

4. Mobbing og diskriminering Rindal kommune er imot enhver form for diskriminering, og forventer at ansatte og folkevalgte har denne holdningen. ETISKE RETNINGSLINJER FOR RINDAL KOMMUNE - VEDTATT 17.03.2010 I SAK 014/10 Disse etiske retningslinjer er en utdyping av punkt 2 Etikk (Etiske retningslinjer) i Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer for

Detaljer

Veileder til Intern varslingsrutine ved UMB

Veileder til Intern varslingsrutine ved UMB Veileder til Intern varslingsrutine ved UMB 1. Innledning Arbeidsmiljølovens(aml) bestemmelser om varsling i 2-4 og 2-5 trådte i kraft fra 01.01.07. Arbeidsgiver har plikt til å legge forholdene til rette

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, 27.02.2018 10:00 Kommunestyresalen Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Øyer kommune. Vedtatt av KST i K - sak xx/

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Øyer kommune. Vedtatt av KST i K - sak xx/ Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Øyer kommune Vedtatt av KST i K - sak xx/18 14. 06.18 R U TI N E R F O R VAR SLI N G AV K RI TI K K VE R DI G E F O R H OLD I ØYE R K OM M U N E H VA E

Detaljer

Rutiner for konflikthåndtering

Rutiner for konflikthåndtering Rutiner for konflikthåndtering 1. Formål: Retningslinjene viser saksgangen i konfliktsaker, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom instanser som kan bli involvert i konflikter. 2. Omfang: Retningslinjene

Detaljer

Lederkurs 2012. Quality Spa & Resort Son Hotel. Lojalitetsplikt, ytringsfrihet og varsling v/ Marianne Gjerstad. Advokatfirma RAUGLAND as MNA

Lederkurs 2012. Quality Spa & Resort Son Hotel. Lojalitetsplikt, ytringsfrihet og varsling v/ Marianne Gjerstad. Advokatfirma RAUGLAND as MNA Lederkurs 2012 Advokatfirma Quality Spa & Resort Son Hotel Lojalitetsplikt, ytringsfrihet og varsling v/ Marianne Gjerstad Ytringsfrihet Grl. 100 Ytringsfrihed bør finde Sted. (...) Frimodige Ytringer

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12,

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12, INNLEDNING MEDARBEIDERSAMTALEN Det er vanlig å definere medarbeidersamtalen som er samtale mellom en ansatt og leder som er planlagt, forberedt, periodisk tilbakevendende, forpliktende og fortrolig. Samtalen

Detaljer

IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012 En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som

Detaljer

Sør-Aurdal kommune. Etiske retningslinjer

Sør-Aurdal kommune. Etiske retningslinjer Sør-Aurdal kommune Etiske retningslinjer Rettferdighet Ærlighet Åpenhet Respekt Kvalitet 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Kommunestyret Lederforum 290113 AMU 2

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for varsling i Nesodden IF

Retningslinjer for varsling i Nesodden IF Nesodden «En fargerik forening i svart og hvitt» www.nesoddenif.no Idrettsforening Retningslinjer for varsling i Nesodden IF Idrett for alle Verdier på aktivitetsplan: Fellesskap, Idrettsglede, Helse,

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE KULTURSKOLEN

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE KULTURSKOLEN VAZ7A var DATO 20.08.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 9 ' Arbeidstilsynet 2 5 AUG2015 VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050

Detaljer

Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen

Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen Agenda 01 02 03 04 05 Hva er varsling? Retten til å varsle

Detaljer

ebok #01/2016 Med fokus på HMS Helse, miljø og sikkerhet STICOS ebok #01/2016 TEMA: HMS SIDE: 01

ebok #01/2016 Med fokus på HMS Helse, miljø og sikkerhet STICOS ebok #01/2016 TEMA: HMS SIDE: 01 ebok #01/2016 Med fokus på HMS Helse, miljø og sikkerhet STICOS ebok #01/2016 TEMA: HMS SIDE: 01 Internkontrollforskriften stiller krav til organisering, involvering og drift. Sticos har gjort kravene

Detaljer

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune er ansvarlig for bl.a. grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

Gjennomgang av system og rutiner

Gjennomgang av system og rutiner Varsling og avvik Gjennomgang av system og rutiner Kommunalstyret administrasjon 6. juni 2017 Ytringsfrihet - lojalitetsplikt varsling- Ytringsfrihet: Ansatte har grunnleggende rett til å ytre seg også

Detaljer

VARSLING. VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING. VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner KONTORADRESSE P O S TA D R E S S E TELEFON T E L E FA K S E-POST INTERNETT Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo 24 13 26 00 22 83 22 22 ks@ks.no www.ks.no VARSLING Hvordan utvikle

Detaljer

KONFLIKT- HÅNDTERING RETNINGSLINJER

KONFLIKT- HÅNDTERING RETNINGSLINJER KONFLIKT- HÅNDTERING RETNINGSLINJER Vedtatt av AMA 26.01.09 INNLEDNING Nordland fylkeskommune er opptatt av trivsel og godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. I en stor organisasjon som fylkeskommunen er

Detaljer

Retningslinje for folkevalgte som ønsker å melde fra om kritikkverdige forhold i Askøy kommune

Retningslinje for folkevalgte som ønsker å melde fra om kritikkverdige forhold i Askøy kommune Retningslinje for folkevalgte som ønsker å melde fra om kritikkverdige forhold i Askøy kommune Vedtatt i kommunestyret 08.03.18 Arkivsaknr.: 2013/1765-10 Retningslinje for folkevalgte som ønsker å melde

Detaljer

Registrering av mindre skader, ulykker og nesten-ulykker (HMS rutine)

Registrering av mindre skader, ulykker og nesten-ulykker (HMS rutine) NAVN RUTINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I FOLLDAL KOMMUNE ENHET/NUMMER Behandlet av Administrasjonsutvalget 26.01.2017 Dato: 09.02.09 Sist revidert: 09.02.2009 x Intern _ Ekstern _ Sjekkliste

Detaljer

PROSEDYRE FOR HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD

PROSEDYRE FOR HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD PROSEDYRE FOR HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD 1 FORMÅL Prosedyren skal bidra til at kritikkverdige forhold opphører. Den skal bidra til at arbeidsgiver behandler varsling om kritikkverdige

Detaljer

Etiske retningslinjer i Sandnes kommune Se s. 24 i Årsplanleggeren

Etiske retningslinjer i Sandnes kommune Se s. 24 i Årsplanleggeren Etiske retningslinjer i Sandnes kommune Se s. 24 i Årsplanleggeren Alle medarbeidere skal gjøre seg kjent med de bestemmelser og instrukser som gjelder for sin stilling og har et personlig ansvar for å

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2 NÅR SANT SKAL SIES Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag... 2 2. En åpen bedriftskultur... 2 En åpen bedriftskultur bygger på trygghet... 2 Hvordan kan bedriften

Detaljer