SETT-ELG RAPPORT Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen"

Transkript

1 SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

2 Innhold 1. Innledning Resultater Jaktinnsats Bestandsstørrelse Produktivitet Kjønnssammensetning Avskyting Irregulær avgang Jakttrykk Slaktevekter Bakgrunnsmaterial Sammendrag Litteratur Foto: Bent S. Nordbakk 2

3 1. Innledning For å kunne gjennomføre en målrettet bestandsforvaltning av elgen kreves det at man har kunnskap om tre forhold: I. Bestandsutviklingen fram til i dag. II. Dagens bestandsstatus. III. Konkrete mål for den framtidige bestandsutviklingen. Fellingsstatistikken er et av verktøyene som kan benyttes som et mål på bestandsstørrelsen. Dette betinger imidlertid at jaktinnsatsen er stabil, d.v.s. at det skytes et fast antall elg hvert år. Uten en oversikt over eksakt hvor mange levende elg det er i skogen kan vi ikke vite dette. Vi antar at jakttrykket er relativt stabilt når bestanden er i vekst, men mindre enn tilveksten. Likeledes når bestandstettheten avtar, men da er uttaket større enn tilveksten. Det største problemet med å benytte fellingsstatistikken som mål for bestandsutviklinger oppstår når man ønsker å stabilisere bestanden eller i overgangen mellom bestandsøkning og bestandsreduksjon. Ved en bestandsreduksjon økes fellingstallene bevist til et høyre nivå enn tilveksten, for å oppnå en reduksjon. I slike tilfeller vil det være nødvendig og kombinere flere kunnskapsbaser. Sett- Elg vil være et nyttig tilleggsverktøy ved en slik reduksjonsavskytning. Gjennom antall sett elg per jegerdagsverk vil man kunne registrere nedgangen tidligere enn ved kun å benytte fellingstallene (se figur 1). Denne forsinkelsen vil kunne medvirke til at man flater ut avskytningen noen år for seint, og dermed reduserer bestanden til et lavere nivå enn det som var målsetningen i utgangspunktet. En tilsvarende figur for Audnesdal kommune i Vest-Agder viser en forsinkelse på 4 år (Kilde: Hjorteviltet 2008, NINA.) Figur 1. Figuren viser utviklingen i antall felte elg og antall elg sett per jegerdagsverk i perioden De stiplede linjene viser hvilket år en kan observere bestandsnedgang ved å benytte sett elg per jegerdagsverk og fellingstallene som indekser på bestandsstørrelsene. Sett elg tallene viser bestandsnedgangen 2 år før avskytningstallene. Det ser imidlertid ut til at statistikkene følger hverandre bedre i senere år. 3

4 Når jaktuttaket nærmer seg eller overstiger tilveksten i bestanden vil også behovet for mer eksakt kunnskap om kjønns- og alderstrukturen i bestanden øke. Den faktiske bestandssammensetningen er i stor grad et resultat av tidligere forvaltningspraksis (avskytningsmodeller). Et generelt problem er at etter mange års skjev kjønnssammensetning i jaktuttaket er eldre okser en mangelvare i norske skoger. En tilsynelatende god kjønnsbalanse i dagens avskytning vil kunne medføre at man går fra vondt til verre, hvis jaktuttaket er stort nok. Sett elg er ikke en presis nok metode for å ha en god oversikt over utviklingen i de eldre aldersklassene. For å få en best mulig oversikt vil det være nødvendig med mer eksakt aldersbestemmelse, jfr. overvåkningsprogrammet for hjortevilt. Sett - Elg gir ikke et eksakt mål på hvor elgbestanden er, men en rekke indekser som beskriver bestandssituasjonen. Sett - Elg baserer seg på jegerobservasjoner som samles inn gjennom hele jaktperioden. Tanken bak dette er at sammenstillingen av et stort antall observasjoner av elg skal gi et representativt bilde av kjønns- og alderssammensetningen i bestanden. Sett elg metoden forutsetter konstant oppdagbarhet for alle dyrekategorier uavhengig av jaktform og sesongtidspunkt. Denne forutsetningen gir åpenbart en rekke utfordringer, som knytter seg til tolkningen av resultatet: I. Alders- og kjønnssammensetningen endrer seg gjennom jakta. II. Ulike alders- og kjønnsgrupper kan ha forskjellig oppdagbarhet. III. Oppdagbarheten kan endre seg gjennom jakta. IV. Enkelte jeger/jaktlag jakter mer enn andre, som vil kunne føre til betydelige skjevfordeling av antall jegerdagsverk innen kommunen. På tross av disse utfordringene har erfaringene vist at indeksene som utarbeides fra Sett- Elg observasjonene har stor nytteverdi. Fordelen med metoden er at den generer store datamengder, bruk av lik systematikk over en lang tidsperiode, og at dataene i hovedsak omfatter de levende elgene i bestanden. Sett elg observasjonene kan også brukes som bakgrunnsdata for enkle og mer avanserte statistiske beregninger, bl.a. i form av bergninger av prognoser for bestandsutvikling ved ulike typer avskytningsmodeller. VIKTIG! Kvaliteten på de bearbeidede resultatene av sett elg dataene blir aldri bedre enn det innsamlende datagrunnlaget. Dvs. at kvaliteten på de indeksene som presenteres i denne rapporten ikke har en høyere kvalitet enn det de innsendte observasjonene fra jegerne innehar. Derfor er det viktig at alle jegere/jaktlag tar Sett- Elg på alvor og utfører en best mulig innsamling og innrapportering av sine observasjoner. Husk også på at det ikke er kommunen man lurer ved å slurve med sett elg registreringen, men seg selv og alle de andre jegerne. Derfor er det viktig at den enkelte jeger, det enkelte jaktfelt og de enkelte vald fokuserer på at et viktig element i elgforvaltningen er en best mulig gjennomført Sett- Elg registrering. Det er fremdeles et forbedringspotensial i Lierne, og valdene må klart gi uttrykk for at det ikke er akseptabelt å slurve med dette arbeidet. Samtidig er det viktig å understreke at mange av sett - 4

5 elg skjemaene vitner om en grundig og samvittighetsfull oppslutning om sett - Elg som forvaltningsverktøy. I de vurderingene som er gjennomført ved bearbeiding av de ulike indekser og diagrammer er det ikke benyttet stastistiske beregningsmetoder eller andre vitenskapelige metoder. Under vurderingen av resultatene er disse vurdert opp mot deler av tilgjengelig litteratur. Deler av vurderingene må derfor sees på som hypoteser og ikke konklusjoner. Deler av sett - Elg - materialet for bør være interessant for forskningen, gjennom at resultatene ikke umiddelbart framstår som logiske. Det er selvfølgelig en mulighet at den lokale kompetansen ikke er stor nok til å tolke alle sider av resultatene. 2. Resultater og vurderinger 2.1 Jaktinnsats Det vil være flere ulike faktorer som vil påvirke jaktinnsatsen. Antall fellingstillatelser, tettheten i elgbestanden (hvor enkelt det er å finne skytbare dyr), jegernes kunnskap og effektivitet, vilje til å prioritere elgjakt, økonomi (pris, betalingsvilje/-evne), m.m. Sammenligner vi jaktinnsats med indeksen for sett elg per jegerdagsverk, er det en klar tendens til at jaktinnsatsen øker de årene hvor det er sett relativt mindre elg enn i andre år. Dette tyder på at jegerne tilpasser jaktinnsatsen til tilgjengeligheten av elg. Se figur 1. Foto: Roy Nilsen Foto: Roy Nilsen 5

6 2.2 Bestandsstørrelse Sett elg per jegerdagsverk uttrykker den relative utviklingen i bestandsstørrelsen, men sier ikke noe om det faktiske antall elg i bestanden. Som vist i Figur 1 kan man gjennom Sett- Elg registrere endringer i bestandstettheten på et tidligere tidspunkt enn i forhold til fellingsstatistikken. De siste årene (figur 3) har det vært en nedgang i sett elg per jegerdagsverk. Det ser også ut som at bestanden har stabilisert seg rundt 0,5-0,6 elg pr jegerdagsverk siden Figur3. I denne figuren ser en bare på de siste tolv årene. Her er det også lagt inn en lineær trendlinje, som viser at man er inne i periode med en svak nedgang i bestandstettheten. Det kraftige avviket i 2002 kan skyldes tilfeldigheter eller spesielle forhold under jakta. Figur 4. Sett elg pr jegerdagsverk i Sørli tildelingsområde Figur 5 Sett elg pr jegerdagsverk i Nordli (eks statsallmenningene). 6

7 2.3 Produktivitet Sett - Elg har to viktige rater for produktiviteten i bestanden. Her vist med "sett kalv pr ku", og "sett kalv pr kalvku" (tvillingrate). Tvillingraten gir i tillegg et uttrykk for utviklingen i alderssammensetningen av kyr i bestanden. Dersom en stor andel av sette kyr har tvillingkalver indikerer dette at en stor andel kyr ligger i aldersklassen 4 år og eldre (Kilde: Sett- Elg, , NINA naturdata as). Figur 6 viser indeksen for sett kalv per kalvku (tvillingraten), som gir uttrykk for andelen av tvillingfødsler i bestanden, for perioden Den lineære trendlinjen viser er jevn og svak nedgang i andelen tvillingfødsler. Det kan være flere årsaker til den trenden man ser gjennom hele 27 års perioden. Figurene (6, 7, 8 og 9)illustrerer en (svakt) negativ utvikling i bestandens produktivitet. Det er flere mulige årsaker til denne trenden. Som regel er kondisjonen på kyrene den viktigsdte årsaken, små og/eller unge kyr vil gi en lavere andel tvillingfødsler, Figur 7. Figuren viser sett kalv per ku i Nordli for perioden Figur 8. Figuren viser sett kalv per ku i Sørli tildelingsområde (inkl. Nordli statsallmenning) Figur 8. Den lineære trendlinjen på "tvillingraten" viser en nedgang i produktiviteten i perioden for hele kommunen. men bjørn som jager og predaterer elg er også en faktor. Årsaken kan også ligge hos oksene. En lav andel eldre okser vil også kunne gi kalver med lavere vekt og færre tvillingfødsler. Dette gjennom at små og unge okser som blir tvunget til å delta i parringen av kyrne, som igjen vil føre til senere brunst og fødsel, som igjen medfører kortere sommerbeitesesong for kalven, som igjen blir mindre av vekst, som igjen fører til en negativ spiral som følger dyrene livet ut. 7

8 Det er mulig det blir behov for å sette inn nødvendige tiltak for å snu den negative trenden i produksjonsratene. 2.4 Kjønnssammensetning Kjønnssammensetningen er en viktig faktor når det gjelder den totale produktiviteten i bestanden, ikke minst når det gjelder kvaliteten. Er det en målsetning om å ha en bestand av dyr med høy vekt og relativt mange fullvoksne okser å jakte på, er det mest ideelt å ha rundt enn 1,5 ku per okse. Denne kjønnsfordelingen vil over tid, føre til dyr med høy slaktevekt i alle Figur 9. Figuren viser at i perioden før år 2000 var det periodiske store variasjonen i ku/okseforholdet. Fra 1998 har ku/okseforholdet ligget rundt 2, med en variasjon i mellom 1,75 og 2,1. aldersklasser, da dette vil gi tidligere fødte kalver og lengre tid å vokse på. Jf punkt 2.3. Forskning viser at et ku/okseforhold som ikke overstiger 2,0, gjør at man unngår de fleste problemer som følger med en lav okseandel i bestanden. Tabell 9 viser at frem mot tallet har vært en lang "berg- og- dalbanetur" med taknke på sett ku pr okse i kommunen. Etter dette ser det ut som kjønnsfordelingen har stabilisert seg på ca 2 kyr pr okse. Det bør være en målsetning om å komme ned på et stabilt nivå rundt 1,5-2 kyr per okse. 8

9 Ved å se på Nordli (fig 11) og Sørli (fig 12) hver for seg, er det to forskjellige tendenser over denne perioden. I Nordli har det historisk vært et ku/okse forhold på under 2 kyr per okse, men har en positiv trend i denne perioden. I Sørli har det vært et ku/okseforhold over 2, men har en negativ trend denne perioden. Videre er det sammenfallende tendenser for de to områdene de 4 siste årene, der ku/okseforholdet er nedadgående de tre første årene, med en oppgang det siste året. Figur 10. Figuren viser at ku/okseforholdet har ligget relativt stabilt rundt 2,0 Figur11. Figuren viser sett ku per okse i Nordli Trolig vil kjønnssammensetningen ha slike små variasjoner, og det er ikke noe unormalt.. Bare man unngår å få for store skjevheter. Figur 12. Figuren viser sett ku per okse i Sørli. Ku/okseindeksen viser at det er hensiktsmessig å sette dette på dagsorden. I bestandsplanene i kommunens vald er det fastsatt måltall for sett ku/ okse, noe som er svært hensiktsmessig når det kombineres med gode tiltak får å oppnå disse målene. 9

10 5. Avskyting Ved å kombinere opplysningen fra fellingsstatistikken og irregulær avgang med Sett - Elg indekser, vil man ha et godt grunnlag for kommende års målsetninger og strategier for avskytningen. Fellingsprosenten i kommunen er jevnt over god og ligger stors sett rundt 90 %. (figur 15) Noe som tyder på at det er interesse for elgjakta og at innsatsen er god. I følge figur 13, har uttaket vært jevnt stigende med to topper med påfølgende nedgang. En årsak til nedgangene etter toppene kan være at man i kortere perioder har hatt en høyre avskytning enn årlig tilvekst. Høsten 2010 ble det felt 401 elg i Lierne, og det kan se ut som om man på nytt er på vei mot en topp. Kjønnsfordelingen (figur 16) på felte elg forholder seg relativt stabil, med en overvekt av felling av hanndyr. På kalv er andelen mellom Figur 13. Figuren viser antall felte elg i Lierne i perioden. Figur 14 Tildelte dyr i lierne i peroiden. Figur 15 Fellingsprosent i perioden. Figur 16. Figuren viser kjønnssammensetningen i avskytningen uavhengig av alder. 10

11 ku og okse nokså stabilt fordelt på 50/50, mens det på ungdyr og eldre dyr er en tydelig overvekt av felling av okser. Se figur 17. Dette er nok også den største årsaken til at ku / okse forholdet ligger på ca 2 kyr per okse i Lierne. Figur 17. Figuren viser andel felt elg fordelt på alder og kjønn. 2.6 Irregulær avgang Irregulær avgang i figur 18, (rød kurve) viser totalt antall elg som er registrert død som følge av årsaker som ikke har med lovlig jakt jakt å gjøre. (Trafikk, rovdyr, andre årsaker m.m.) Den blå kurven, "andre årsaker", er en del av den irregulære avgangen, men her er det kun dyr som bl. annet er tatt av rovdyr, druknet etc. Man ser derfor at den irregulære avgangen dommineres av kategorien "andre årsaker" og ikke av trafikkskadde dyr. Rapporteringsperioden er Figur 18. Irregulær avgang, og andre årsaker 11

12 2.7 Jakttrykk For hele 27 - årsperioden (se figur 19) viser trenden at "felte okser av sette okser" har gått jevn nedover, for så å flate ut. Når det gjelder kalv og ku har det vært en jevn økning i jakttrykket, med størst økning på kalv (ca. 5 %). Figur 19: % felte av sette dyr. Det er siden år 2000 (figur 20) en økning i felling av kalv. Dette er sammenfallende med utviklingen for hele 27 års perioden fra og med 1987 (se figur 19). Det er også en liten økning i forholdet mellom sette kyr og felte kyr i figur 21. Dette er sammenfallende med utviklingen for hele 27 - årsperioden fra og med 1987 (se figur 19). Figur 20. Figuren viser at det har vært en økning i jakttrykket på kalv. Figur 21. Figuren viser at jakttrykket på kyr har økt med ca. 2 % siden

13 I likhet med økt jakttrykk av overnevnte kjønns- og alderskategorier, er det også en økning i fellingen av felte okser avsette okser. (figur 22). Dette er ikke sammenfallende med figur 19, der det i det lange perspektiv er en nedadgående trend på okser. Denne har snudd på tallet. Figur 22. Figuren viser et økt jakttrykk på okser siden Jakttrykket varierer litt fra år til år, men trendutviklingen viser økende jakttrykk. Dette er motsatt av utviklingen for hele 24 års perioden fra og med 1987 (se figur 19). Siden starten på tallet er det en jevn økning i jakttrykk på alle kjønns og aldersnivå. Herunder med mest jakttrykk på kalv og okser. Foto: Roy Nilsen Skrapokse 13

14 2.8 Slaktevekter Slaktevekter brukes som en indikator på kondisjonen i bestanden. Siden det er naturlige forskjeller i slaktevekter fra område til område, p.g.a. naturgitte faktorer, er det viktig at man forholder seg til endringer i vektene og ikke vektnivået. En negativ utvikling i slaktevektene, se figur 23, kan være en indikasjon på at bestandstettheten er større enn det beitgrunnlaget tilsier at tettheten bør være. Figur 23. Figuren viser gjennomsnittsvekter for alle veide dyr i årene Færre veide dyr enn 30 i hver kjønns- og aldersgruppe gir dårligere statistisk sikkerhet enn ved flere enn 30 veide dyr, se tabell 1 14

15 Tabell 1. Tabellen viser gjennomsnittlige vekter og antall veide dyr (i parentes) innen hver kjønns- og aldersgruppe, for perioden År Hannkalv (antall) Hunnkalv (antall) Hann 1½ år (antall) Hunn 1½ år (antall) Eldre hann (antall) Eldre hunn (antall) ,3 (49) 66,0 (45) 142,0 (29) 132,4 (24) 220,6 (38) 175,4 (26) ,0 (45) 66,7 (42) 152,5 (42) 137,2 (13) 226,1 (42) 183,9 (18) ,4 (92) 68,9 (66) 151,8 (47) 140,7 (35) 224,0 (72) 181,9 (43) ,2(91) 67,4(78) 147,8(68) 134,5(45) 229,3(73) 180,4(36) ,8(74) 64,9(80) 143,5(67) 133,9(40) 222,3(83) 184,9(45) (70) 61,4(81) 144,9(64) 131,7(29) 217(80) 184,5(35) Reduksjon i gjennomsnittlige slaktevekter kan også skyldes en uballanse i alders- og kjønnssammensetningen i bestanden. Avvikende slaktevekter for enkelt år kan skyldes beitekvaliteten det enkelte år. Dette gjelder spesielt for kalv og ungdyr. Kjølig og fuktig sommer gir en høyere kvalitet på sommerbeitet enn en tørr og varm sommer. Likeledes vil kalver skutt seint i jakta være tyngre enn de som er skutt tidlig. Okser skutt i begynnelsen av jakta vil være tyngre enn okser skutt etter brunsten. Jo flere variabler som påvirker vekta, og jo færre veide dyr man har veid i hver kategori, jo mer usikret blir resultatet. For å oppnå en rimelig sikkerhet for gjennomsnittsvektene er det bare veide dyr det skal oppgis vekt på. For å oppnå tilfredsstillende statistisk sikkerhet bør det veies minst 30 dyr i hver kategori. Har man ikke vekt som kan veie hele dyret, må alle delene veis. Deler man elgen i 2 veies begge delene, deler man i 6 deler veies alle 6 delene, også videre. Det er også hensiktsmessig at alle dyr veies etter like mange døgn etter felling (p.g.a. vektreduksjon). 15

16 år Jaktd ager 3. Bakgrunnsmaterial Tabell 2. Tabellen viser jaktinnsatsen, antall sette dyr og antall sette elg, samt gjennomsnitt for hele 24 års perioden. Jegerdagsverk Jaktinnsats Sette dyr i antall Skutte dyr i antall Skutte dyr i % Oks sett elg pr Ku Su Antall Timer Ku + 1 Ku + 2 Alle Oksek Kuk e Eldre Eldre Oksek Kukal Okse Ku 1½ jegerdags Okse Ku Ukjent Sum 1½ m skjem jaktet kalv kalver kalver alv alv 1½ okse ku alv v 1½ år år verk år felt a år , % 24 % 11 % 3 % 31 % 14 % 100 % , % 21 % 18 % 6 % 31 % 3 % 100 % , % 14 % 25 % 4 % 26 % 6 % 100 % , % 24 % 22 % 5 % 26 % 3 % 100 % , % 19 % 20 % 10 % 22 % 6 % 100 % , % 16 % 30 % 14 % 16 % 6 % 100 % , % 19 % 22 % 8 % 24 % 8 % 100 % , % 24 % 19 % 10 % 17 % 10 % 100 % , % 19 % 23 % 8 % 17 % 10 % 100 % , % 22 % 16 % 12 % 19 % 11 % 100 % , % 26 % 17 % 4 % 21 % 8 % 100 % , % 25 % 21 % 5 % 24 % 5 % 100 % , % 24 % 19 % 6 % 24 % 6 % 100 % , % 21 % 15 % 13 % 22 % 6 % 100 % , % 24 % 19 % 8 % 19 % 8 % 100 % , % 22 % 20 % 8 % 20 % 7 % 100 % , % 23 % 16 % 12 % 18 % 11 % 100 % , % 21 % 15 % 9 % 20 % 12 % 100 % , % 22 % 18 % 9 % 20 % 12 % 100 % , % 22 % 19 % 8 % 17 % 10 % 100 % , % 22 % 14 % 13 % 18 % 9 % 100 % , % 20 % 19 % 9 % 22 % 9 % 100 % , % 18 % 14 % 10 % 21 % 12 % 100 % , % 20 % 17 % 12 % 19 % 9 % 100 % , % 21 % 17 % 10 % 21 % 12 % 100 % , % 23 % 18 % 8 % 22 % 10 % 100 % Eldre okse Eldre ku Sum felt

17 Tabell 3. Tabellen viser de ulike indeksene som er beregnet på bakgrunn av Sett- Elg. år Sett elg per jegerdagsverk Sett ku per okse Sett kalv per ku Sett kalv per kalvku %ku m/kalv av alle kyr % okse felt av sette okser % kalv felt sette kalv % ku felt av sette kyr Antall skjema ,22 2,47 0,77 1,33 56,83 37,84 18,73 6, ,31 2,22 0,82 1,36 58,94 26,58 12,69 2, ,38 1,91 0,66 1, ,16 16,29 2, ,39 1,65 0,85 1,43 59,27 26,84 17,23 2, ,43 1,95 0,9 1,45 61,96 23,75 13,39 4, ,49 1,55 0,82 1,43 56,72 25,85 15,21 7, ,46 1,8 0,77 1,35 56,05 31,4 18,85 6, ,41 2,87 0,87 1,45 58,9 34,63 17,01 6, ,37 2,67 0,72 1,36 52,54 36,63 19,5 6, ,43 2,77 0,73 1,4 51,18 27,12 15,58 6, ,46 2,85 0,7 1,34 50,46 24,83 16,94 2, ,48 1,75 0,7 1,31 52,11 18,82 15,81 2, ,63 2,12 0,8 1,36 57,22 20,66 13,05 2, ,52 2 0,67 1,31 50,56 21,11 18,48 5, ,67 1,91 0,79 1,34 58,03 20,97 16,8 4, ,86 1,8 0,82 1,35 60,46 20,06 15,35 4, ,66 2,02 0,79 1,38 55,37 23,51 19,38 7, ,72 1,75 0,75 1,32 55,95 21,17 20,48 7, ,62 2,03 0,68 1,32 50,2 26,05 21, ,63 2,05 0,68 1,29 51,95 22,15 20,33 5, ,62 1,98 0,77 1,31 57,46 20,66 18,85 6, ,57 2,04 0,56 1,19 46,28 25,79 22,53 5, ,5 2,1 0,67 1,3 50,63 24,19 21,84 7, ,57 1,94 0,67 1,3 50,74 22,63 20,94 6, ,61 1,72 0,72 1,32 52,44 20,76 17,18 6, ,51 1,99 0,56 1,34 43,8 24,6 17,9 5,

18 4. Sammendrag Det framkommer ingen direkte alarmerende momenter i resultatene. Det er imidlertid et moment som framstår litt ulogisk. Sett ku per okse indeksen viser en stabil trend rundt 2,0 siden 2000, men det er et høyere uttak av hanndyr enn det er på hunndyr(figur 16). Logisk sett skulle dette medføre økt skjevhet i forholdet ku per okse. Årsaken til at det ikke framkommer en slik utvikling i materialet kan være den samme årsaken som man fant under en undersøkelse i Vefsn-dalføret. Ved et skjevt ku/okseforhold i Sett- Elg viste det seg at det virkelige forholdet var enda skjevere. Dette trolig p.g.a. at oksene er mer aktive når det er mange kyr per okse. Oksene blir derfor sett oftere. Dette er ikke entydige resultater, da det også er funnet motsatt effekt. Det må også tas med i betraktningen at kommunen grenser til Sverige, der det er et helt annet fokus på elgforvaltningen. Her er det skogbruket som prioriteres og derfor skal bestanden, som består av norsk trekkelg, holdes på et minimum for å unngå beiteskader. Omfanget av den svenske elgforvaltningen vet vi ikke mye om, men det er ut fra data i elgforvaltningen en høy beskatning av kyr på andre siden av riksgrensen. Videre ser det ut til at produksjonsratene (sett kalv/ku, sett kalv/kalvku) har en svakt negativ trend. Denne utviklingen må tas på alvor for det er første indikasjon på at bestanden begynner å bli stor. Det er altså ikke næringsgrunnlag til å produsere elgkalver av like god kvalitet som det var før. En liten økning i uttaket er trolig det som skal til for å snu denne trenden. Noe det også tas høyde for i gjeldende bestandsplaner. Sett- Elg gir ingen absolutte tall for de ulike forholdene i elgbestanden, men metoden gir verdifull kunnskap om bestanden og dens utvikling. Hovedkonklusjonen er imidlertid at Sett- Elg er et enkelt, billig og godt redskap til bruk i elgforvaltningen. Dette betinger at materialet for en god og riktig behandling hele veien fra jegerens observasjoner via bearbeidingen av dataene til presentasjon. Derfor er det viktig at det kontinuerlig er en konstruktiv og kritisk evaluering av hele gjennomføringen av Sett- Elg.

19 5. Litteratur - HJORTEVILTET, 2009, Sett og felt hjortevilt Muligheter og begrensninger? Vebjørn Veiberg, Christer Moe Rolandsen & erling J. Solberg, NINA - Målrettet ELGFORVALTNING bedre ressursutnytting, Kurt Jerstad, Knut Solbraa og Svein Knutsen, Landbruksforlaget Sett- Elg , NINA naturdata as Skitt jakt!! Foto: Roy Nilsen 19

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Nord-Trøndelag fylke 17-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Elgjegerens drøm; høst i de nordtrønderske skogene! Foto: Steinar Johansen Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes

Detaljer

Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial

Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial 1043 Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial Solberg, Erling J. Veiberg, Vebjørn Rolandsen, Christer M. Ueno, Mayumi Nilsen, Erlend B. Gangsei, Lars E. Stenbrenden, Magnus

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre?

Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? E. J. Solberg, V. Veiberg & C. Rolandsen Sett elg og sett hjort: Bærebjelkene i norsk elg- og hjorteforvaltningen Landsdekkende Stort materiale Involverer

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 KIFO Notat 2/2014 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2014 ISBN 978-82-92972-36-6 ISSN 1503-4380 E-post: kifo@kifo.no www.kifo.no

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser?

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? LARS HÅKONSEN OG TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 22/2010 ISBN: 978-82-7401-377-3 ISSN: 1891-05 Innledning I dette

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

PasOpp PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE. Hovedrapport. Pasientopplevelser. Pasienter innlagt i somatiske sykehus

PasOpp PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE. Hovedrapport. Pasientopplevelser. Pasienter innlagt i somatiske sykehus i Pasientopplevelser i Helse Midt-Norge - Hovedrapport Stiftelse for helsetjenesteforskning PasOpp Pasientopplevelser PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE Pasienter innlagt i somatiske sykehus Hovedrapport

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 Notat 214 (P 214:4) Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 PO Box 3233 Elisenberg NO-28 Oslo, Norway www.samfunnsforskning.no Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 213 De første

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Dag Wollebæk Forsker II Rokkansenteret/ Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Karl Henrik Sivesind Forsker I Institutt

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer