Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune, Svein Erik Lund politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 1/09 Kommunalt viltfond Disposisjon av midler Å PS 2/09 Fellingsavgift elg og hjort 2009 Å PS 3/09 Evaluering av gjennonmført bestandsplan elg - Øyg./Borg. Å PS 4/09 Evaluering av gjennomført bestandsplan elg - Tunhovd storvald Å PS 5/09 Evaluering av gjennomført bestandsplan elg - Nore Vest Å PS 6/09 Status bestandsplan elg Smådøl storvald Å

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2004/1469 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Kommunalt viltfond Disposisjon av midler MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Viltnemnda /09 Saken gjelder: Fondsstyret skal i henhold til kommunale retningslinjer for fondet, hvert år foreta en disposisjon for bruk av fondet. Fakta: Viltfondet hadde pr en saldo på kr ,-. Av dette beløpet er følgende disponert; kr ,- for aldersbestemmelse av felt elg og kr ,- i tilsagn til tilskudd I henhold til retningslinjene for fondet skal det være en grunnkapital på minst kr ,-. Ved disposisjon av fondsmidlene i 2004 ble det vedtatt å bygge opp en grunnkapital på kr ,-. Dette gir da et disponibelt beløp fra viltfondet pr på kr ,-. Inntektene fra fellingsavgiften for elg og hjort avhenger av fellingsresultat og vedtatt fellingsavgift pr. dyr. Satsene for fellingsavgift behandles i egen sak, men med kr. 200,- i avgift for voksne dyr og kr. 1,- for kalv (som 2008) vil det med felling som i 2008 komme inn ca. kr ,- i Disponible i 2009 midler blir da kr ,-. Saldo pr kr ,- Grunnkapital vedtatt sak 6/04 kr ,- Tilsagn om tilskudd til og med 2008 kr ,- Midler avsatt til aldersbestemmelse felt elg kr ,- Forventet inntekt fra fellingsavgift elg/hjort 2009 kr ,-

4 Disponibelt beløp fra fondet i 2009 kr ,- Eventuell tilskudd fra fondet behandles i egen sak men pr. i dag er det innkommet tre søknader om totalt kr ,- fra fondet (en søknad på kr ,-). Det forventes i tillegg noen flere søknader om tilskudd. Saksbehandlers vurdering: Det er generelt få søknader om tilskudd fra det kommunale viltfondet og et disponibelt beløp på kr ,- vurderes å være romslig. Både når det gjelder tildeling av tilskudd, dekking av kurskostnader, foredrag, eventuelt underskudd ifm. fallvilt m.m. Fondet har en god grunnkapital på kr ,- så om det skulle dukke opp interessante prosjekter så er det mulig å foreta en omdisponering av midler senere i Det er også forholdsvis raskt å bygge opp igjen fondet gjennom å øke satsene for fellingsavgift. Det anbefales å disponere kr ,- for eventuell tildeling av tilskudd etter søknad. Kr ,- anbefales disponert til fallviltarbeid, foredrag, åpne møter, og fellestiltak som eventuelt måtte dukke opp. Rådmannens forslag til vedtak: Fra det kommunale viltfondet i Nore og Uvdal kan kr ,- disponeres i Av dette disponeres kr ,- til eventuelle tildelinger av tilskudd i henhold til søknad. Kr ,- disponeres primært til fellestiltak, foredrag, møter, kurs, fallviltarbeid og lignende.

5 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2005/137 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Fellingsavgift elg og hjort 2009 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /09 Saken gjelder: Fastsetting av fellingsavgift for elg og hjort i Nore og Uvdal kommune jaktåret Fakta: I henhold til forskrift 23. mai 2001 om kommunalt viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, skal kommunen fastsette fellingsavgift for elg og hjort. Kommunestyret har i sak 18/02 delegert myndigheten til fastsettelse av fellingsavgift til viltnemnda. Forskriftens 5 sier at kommuner der det er adgang til jakt etter elg og hjort skal fastsette og kreve inn fellingsavgift for felte dyr av disse artene innenfor rammer fastsett av Kongen jf. viltloven 40. I perioden vedtok viltnemnda en fellingsavgift på kr. 400,- for voksen elg og kr. 300,- for voksen hjort. Fellingsavgift for kalv ble satt til kr. 1,- for både elg og hjort. I 2005 ga dette en inntekt på kr ,-. I ble fellingsavgiften for voksen elg og hjort satt til kr. 200,- og avgiften for kalv satt til kr. 1,-. Dette ga kr ,- i inntekt fra fellingsavgift i Det kommunalt viltfondet er pr solid, med ca. kr ,- i disponible midler utover det vedtatte grunnfondet på kr ,- og avsatte/tildelte midler.

6 Saksbehandlers vurdering: For at kommunen skal ha midler til å utføre vilttiltak i kommunen og gi rettighetshaverne, organisasjoner og andre mulighet til tilskudd til fornuftige tiltak/prosjekter bør det i utgangspunktet kreves inn fellingsavgift, slik at det blir tilstrekkelig med midler til disposisjon. Innbetalt fellingsavgift tilfaller det kommunale viltfondet. Det har de siste årene vært generelt få søknader om tilskudd fra det kommunale viltfondet og søknadene har i stor grad vært små enkeltprosjekter. Prosjekter som har fått tilsagn om tilskudd har ofte ikke blitt gjennomført, noe som har resultert i en utilsiktet økning av fondets størrelse. Avhengig av om det blir aktuelt med større og kostbare fellesprosjekt, så synes det å være lite behov for maksimale inntekter til det kommunale viltfondet i Dette avhenger imidlertid av fondsstyrets disponering av fondsmidlene i 2009 behandles i egen sak. Det anbefales å kun kreve inn fellingsavgift for dekking av faste utgifter og muliggjøre kjøp av eksterne konsulenttjenester ved behov. Det anbefales følgende fellingsavgifter i 2009; voksen elg (1,5 år og eldre) kr. 200,- / elgkalv kr. 1,- / voksen hjort kr. 200,- / hjortekalv kr. 1,-. Dette vil med en avskyting tilsvarende 2008-nivå gi kr ,- i inntekter. Rådmannens forslag til vedtak: For jaktåret 2009 fastsettes følgende satser for fellingsavgift på elg og hjort i Nore og Uvdal kommune: Voksen elg (1,5 år og eldre) : kr. 200,- Elgkalv : kr. 1,- Voksen hjort (1,5 år og eldre) : kr. 200,- Hjortekalv : kr. 1,-

7 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2004/2716 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Evaluering av gjennomført bestandsplan elg - Øyg./Borg. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /09 Saken gjelder: Øygardsgrend/Borgegrend storvald. Evaluering av gjennomført bestandsplan for elg i perioden Fakta: Øygardsgrend / Borgegrend storvald fikk i sak 10/06 godkjent 3-årig bestandsplan for elg for perioden Planen anga følgende mål: Stabilisere bestanden på 2005-nivå og ha en tilvekst som balanserer med et uttak på ca. 50 dyr pr. år. På sikt senke ku/okse-forholdet til 1,5. Øke andel kalv/ku.. Øke slaktevektene på ungdyr. Følgende virkemidler ble angitt for å nå målene: Avskyting lik det som vurderes å være tilveksten i området da/dyr, dvs. 51 dyr årlig og 153 dyr totalt i planperioden. Ønsker kvote på 60 dyr årlig da en ikke kan forvente 100% felling i alle jaktfelt hvert år. Kjønnsfordeling bør være 45% hanndyr og 55% hunndyr. Tilnærmet 65% kalv/ungdyr/nedklassifiserte kyr og 35% voksne dyr iht. planens def. Voksne kyr (over vektgrensa) skal ikke overstige 20% av uttaket.

8 Voksne kyr under 155 kg nedklassifiseres som ungdyr. Kyr som har melk skal imidlertid uansett regnes som voksne. Avskytingen skal hovedsakelig rettes mot yngre og mindreverdige dyr av begge kjønn. Valdet har hatt følgende avskyting i planperioden: År Hannkalv Hunnkalv 1,5 okse 1,5 kvige Okse Ku Sum Sum Valdet har i bestandsplanperioden felt 136 dyr, dvs. 89% av planlagt avskyting (76% av tildelt kvote). Av felte dyr er det 24% voksne okser, 15% voksne kyr og 61% kalv/ungdyr. Dette iht. reell alder. Av de voksne dyra er det 7 kyr som er under vektgrensa på 155 kg, så %-andel voksen ku iht. bestandsplan er derfor 10%. Kjønnsfordelingen er 48% hanndyr og 52% hunndyr. Kjønnsfordeling felte voksne dyr er 56% voksne hanndyr og 44% voksne hunndyr. Det er felt en meget stor overvekt av hunnkalv. Sett elg / jegerdagsverk har de to siste år av planperioden vært høyere enn 2005-nivå. Sett ku/okse er redusert de siste årene og var i ca. 1,2 de to siste år. Sett kalv/ku har vært relativt høy i forhold til øvrige deler av kommunen og ligger nå jevnt i overkant av 0,7. Saksbehandlers vurdering: Valdets mål om å stabilisere bestandsstørrelsen på 2005-nivå synes ikke nådd. Sett-elg pr. jegerdagsverk har økt kraftig samtidig som ku/okse-forholdet er redusert. I en situasjon der uttaket av hunndyr ikke har vært vesentlig større enn uttaket av hanndyr betyr dette at det trolig har vært en klar bestandsvekst i planperioden. Aldersanalysen av felt elg viser også at valdet har felt 52 dyr av 2003-årgangen og 44 dyr av 2004-årgangen. Jaktuttaket i 2006 og 2007 var h.h.v. 44 og 45 dyr og tilveksten er trolig ikke lavere disse år. Kombinert med redusert uttak av kyr, og en høy andel kalv/ku de to siste år tilsier dette at uttaket har vært lavere enn tilveksten. Uttaket har vært lavere enn planlagt og har trolig medført en bestandsvekst og er således ikke i tråd med bestandsplanen. Det kan virke som om jegerne har holdt igjen da viljen til å felle kyr har vært synkende i hele planperioden og antall dyr ikke har økt på tross av flere elg-observasjoner pr. jegerdagsverk. Andel kalv felt av sett er også lav og uttaket kunne således vært høyere. Valdet har hatt som mål å felle små og mindreverdige dyr. Vektfordelingen blant felte dyr tyder på at jegerne i stor grad har lykkes med å spare store hunndyr. Dette er positivt med tanke på produksjonsevnen og har trolig bidratt til økningen i antall sett kalv/ku. Økningen i kalv/ku er trolig reell siden avskytingen av kalv ikke har endret seg i perioden. Avskytingen vurderes å ha vært for lav i.h.t. målet om å holde bestanden på 2005-nivå. Uttaket av hanndyr blant voksne dyr har vært høyere enn intensjonen i bestandsplanen og kjønnsfordelingen i uttaket er rettet opp med stort uttak av hunnkalv. Den store overvekten av hunnkalv i uttaket er trolig ikke representativt for fordelingen blant fødte kalver og vil påvirke kjønnsfordelingen i bestanden de kommende år.

9 Valdet bør utarbeide ny bestandsplan og det anbefales at avskytingen økes for ikke å ødelegge den positive utviklingen valdet har hatt siden bestandsreduksjonen på begynnelsen av tallet. Rådmannens forslag til vedtak: Øygardsgrend/Borgegrend storvald for elg har gjennomført godkjent bestandsplan for perioden Gjennomført avskyting vurderes å ha vært for lav med tanke på målet om å holde bestanden på 2005-nivå. Uttaket av voksne hanndyr vurderes å ha vært noe høyt i forhold til intensjonene i bestandsplanen. Planen avsluttes og valdet oppfordres til å utarbeide ny bestandsplan gjeldende fra høsten Ny plan bør legge opp til en høyere avskyting og ha virkemidler som styrer kjønnsfordelingen blant voksne dyr i uttaket.

10 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2004/2715 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Evaluering av gjennomført bestandsplan elg - Tunhovd storvald MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /09 Saken gjelder: Tunhovd storvald. Evaluering av gjennomført bestandsplan for elg i perioden Fakta: Tunhovd storvald fikk i sak 14/06 godkjent 3-årig bestandsplan for elg for perioden Planen anga følgende mål: Stabilisere bestanden på 2005-nivå. Ha et ku/okse-forhold på 1,4 1,8 Ha en produktiv bestand med store kyr. Følgende virkemidler ble angitt for å nå målene: Avskyting lik tilveksten i området vurdert til 25 dyr årlig. Ønsker kvote på 84 dyr (28 dyr årlig) da en ikke kan forvente 100% felling i alle jaktfelt hvert år. Kjønnsfordeling skal være 50% hanndyr og 50% hunndyr. Minst 65% kalv/ungdyr/nedklassifiserte okser. Voksne kyr skal ikke overstige 20% av uttaket. Voksne okser skal ikke overstige 20% av uttaket. Voksen okser med to eller færre takker nedklassifiseres som ungdyr. Avskytingen skal hovedsakelig rettes mot yngre og mindreverdige dyr av begge kjønn.

11 Valdet har hatt følgende avskyting i planperioden: År Hannkalv Hunnkalv 1,5 okse 1,5 kvige Okse Ku Sum Sum Valdet har i planperioden felt 65 dyr, dvs. 87% av planlagt avskyting (77% av tildelt kvote). Av felte dyr er det 26% voksne okser, 22% voksne kyr og 52% kalv/ungdyr. Dette iht. reell alder. Av de voksne dyra er det 7 okser med 2 takker og som er nedklassifisert som ungdyr. Andel voksne okser iht. bestandsplan er derfor 15%. Kjønnsfordelingen er 54% hanndyr og 46% hunndyr. Sett elg / jegerdagsverk varierer mye fra år til år og med lite datagrunnlag er det vanskelig å konkludere iht. bestandsutviklingen. Der er imidlertid ikke noe som tyder på noen vesentlig bestandsendring de siste årene. Det felles fortsatt like mye elg pr. jaktinnsats uten at andel felte av sette dyr av de ulike kategoriene har økt. Sett ku/okse har vært stabil rundt 1,2 i mange år men gjorde i 2007 og 2008 et hopp til rundt 2. Dette kan skyldes en tilfeldighet i sett-elg materialet, men det kan ikke utelukkes at økningen er reell. En har også registrert en tendens til økt ku/okse-forhold i nabokommunene i nord/øst. Sett kalv/ku har vært synkende i mange år men ser nå ut til å ha stabilisert på seg på et lavt nivå (0,5 kalv/ku). Saksbehandlers vurdering: Valdets mål om å stabilisere bestanden på 2005-nivå er vanskelig å vurdere da sett-elg data varierer mye fra år til år og utslagene synes å være et utslag av tilfeldigheter. Tunhovd er nok også et område som har årlige variasjoner i elgtilgang. Det er imidlertid store variasjoner mellom jaktfeltene når det gjelder jaktinnsats og ikke minst observasjoner av elg. Valdet har felt noe mer hanndyr enn hunndyr og har som tidligere planperioder felt mer voksne okser enn voksne kyr. Av 17 voksne okser som er felt er 7 stykker nedklassifisert som ungdyr. Ved godkjenning av bestandsplanen ble det stilt spørsmål omkring hva valdet ønsket å oppnå med en slik nedklassifiseringsregel på voksne okser og en antok at dette ville medføre større felling av hanndyr enn hunndyr. Dette ser en har skjedd da det blant dyr eldre enn kalv er felt 27 hanndyr og 21 hunndyr. Det store hoppet i ku/okseforholdet i 2007 og 2008 alene kan ikke forklares gjennom dette hanndyruttaket, men er nok medvirkende. Ved godkjenning av planen ble det stilt spørsmål om hva valdet ønsket å oppnå ved en nedklassifisering av voksne okser med to eller færre takker. Etter gjennomført planperiode synes det klart at virkemidlet ikke har bidrat positivt. Når det gjelder målet om å spare store produksjonsdyr så har valdet klart dette da kun to kyr over 180 kg er felt. Den lave produksjonsevnen (kalv/ku og kalv/kalvku) og det faktum at jegerne feller en god del mindreverdige kyr viser at bestanden kunne vært bedre og at det er svært viktig at jegerne klarer å spare de få store kyr som finnes. Det lave uttaket av tunge kyr kan også indikere at det er få av disse i bestanden. Avskytingen har vært lavere enn planlagt og med hele 48% voksne dyr i uttaket (iht. reell alder) burde det vært uproblematisk å felle flere dyr/nok kalv og ungdyr. Manglende

12 avskyting synes helt klart å være et resultat av manglende vilje til å felle kalv da %-andel kalv felt av sett ligger så lavt som 16%. Avskytingen vurderes å være for lav iht. planlagt avskyting men ikke nødvendigvis for lav med tanke på bestandsmålet om å holde bestanden på 2005-nivå. Uttaket av hanndyr har vært for høyt med tanke på målet om et ku/okse-forhold på 1,4-1,8. Rådmannens forslag til vedtak: Tunhovd storvald for elg har gjennomført godkjent bestandsplan for perioden Gjennomført avskyting vurderes å være innen for planens rammer med tanke på bestandsstørrelsen, men uttaket av hanndyr har trolig vært for høyt med tanke på ku/okseforholdet i bestanden. Planen avsluttes og valdet oppfordres til å utarbeide en ny bestandsplan gjeldende fra og med høsten Ny plan bør ikke legge opp til bestandsvekst og bør inneholde virkemidler for å redusere uttaket av hanndyr for å redusere ku/okse-forholdet.

13 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2004/1958 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Evaluering av gjennomført bestandsplan elg - Nore Vest MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /09 Saken gjelder: Nore Vest storvald. Evaluering av gjennomført bestandsplan for elg i perioden perioden Fakta: Nore Vest storvald fikk i sak 11/06 godkjent 3-årig bestandsplan for elg for perioden Planen anga følgende mål: Stabilisere eller svak økning av bestanden ift nivå. Holde et ku/okse-forhold på 1,5 og få flere store okser. Bedre produktiviteten gjennom å bevare de største og mest produktive kyrne. Øke slaktevektene og få flere kyr med tvillingkalver. Følgende virkemidler ble angitt for å nå målene: Årlig avskyting på inntil 27 dyr, dvs, 81 dyr i planperioden. Kjønnsfordeling bør være 45% hanndyr og 55% hunndyr. Minst 65% kalv/ungdyr i uttaket Maks 20% voksne kyr i uttaket. Maks 15% voksne okser i uttaket. For å spare de største kyrne skal tvillingkalver og tvillingkyr spares.

14 Valdet har hatt følgende avskyting i planperioden: År Hannkalv Hunnkalv 1,5 okse 1,5 kvige Okse Ku Sum Sum Valdet har i bestandsplanperioden felt 54 dyr, dvs. 67% av planlagt avskyting. Av felte dyr er det 19% voksne okser, 22% voksne kyr og 59% kalv/ungdyr. Kjønnsfordelingen er 48% hanndyr og 52% hunndyr. Sett elg pr. jegerdagsverk har de siste fem år vært relativt jevnt og noe økende. Men datamaterialet er lite. Sett ku/okse har hatt en svak økning og er nå rett under 2. Sett kalv/ku varierer mye fra år til år men har vært økende frem til 2008 hvor den var rekordlav. Den kraftige reduksjonen i 2008 kan skyldes tilfeldigheter pga. lite datagrunnlag, men kan også være reell. Jaktpresset på kalv har vært lik i perioden så variasjonen i kalv/ku kan ikke skyldes avskytingen. Saksbehandlers vurdering: Sett elg / jegerdagsverk de siste fem åt tyder på en lavere bestand i denne perioden enn rundt I bestandsperioden kan det se ut til at bestanden er stabil eller svakt økende, noe som også var målet i planen. Økningen i ku/okse-forholdet som registreres kan også tyde på en redusert bestand. Ser en på avskytingen og antall dyr som er felt av de ulike aldersklassene er det lite som tuder på en bestandsreduksjon, snarere tvert om. Aldersanalysen av felt elg viser at valdet til nå har felt 17 dyr fra både aldersklassen i 2003 og Verken uttaket av kyr eller registrert sett kalv/ku tilsier at produksjonen i planperioden skal være lavere enn i 2003 og 2004, snarere tvert om. En ser også at valdet allerede har felt hhv. 15 og 13 dyr av aldersklassene i 2006 og Dette tilsier at et uttak på 16 til 20 dyr de tre siste årene er lavere enn tilveksten og at det er en bestandsvekst. Avskytingen vurderes således ikke å være for høy iht. målet om stabil eller svak bestandsvekst. Ett uttak på kun 67% av planlagt avskyting vurderes ut fra situasjonen å være et avvik fra virkemidlene i godkjent bestandsplan, men ikke nødvendigvis et vesentlig avvik sett opp mot bestandsmålet. Når det gjelder fordeling på kjønn og alder er det felt litt mer voksne dyr enn planlagt men ikke noe vesentlig avvik. Ut fra økningen i ku/okseforholdet burde imidlertid uttaklet av hanndyr vært lavere med tanke på målet om et ku/okse-forhold på 1,5. Valdet har hatt som mål å spare store kyr og en har de tre siste år felt noe færre store kyr enn foregående planperiode. Det felles imidlertid fortsatt en stor del kyr på rundt 180 kg eller tyngre. Dette viser at det finnes store kyr men at det ikke er like lett å felle små kyr fremfor store kyr. Felling av store kyr er uheldig med tanke på å ha en stabil produksjon. Rådmannens forslag til vedtak: Nore Vest storvald for elg har gjennomført godkjent bestandsplan for perioden Gjennomført en avskyting avviker i forhold til planlagt avskyting i godkjent bestandsplan, men ikke nødvendigvis iht. bestandsmålet. Valdet har ikke lykkes med å holde et ku/okseforhold på 1,5. Valdet oppfordres til å utarbeide ny bestandsplan gjeldende fra og med 2009.

15 Ny plan bør ha virkemidler som valdet ønsker/klarer å gjennomføre og inneholde virkemidler for redusere ku/okse-forholdet

16 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2004/887 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Status bestandsplan elg Smådøl storvald MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /09 Saken gjelder: Smådøl storvald. Gjennomgang av status etter 2 år, for treårig bestandsplan for elg i perioden Fakta: Smådøl storvald fikk i sak 12/07 godkjent 3-årig bestandsplan for elg for perioden Villtnemnda godkjente bestandsplanen med endring av antall dyr da angitt avskyting ble vurdert å være for lav ut fra målsetningen om å redusere bestanden. Valdet ble tildelt en kvote på 180 dyr. Bestandsplanen konkluderte med følgende bestandssituasjon: Dagens bestandsnivå vurderes å være for høyt med tanke på beitegrunnlaget. Dette ut fra reduserte vekter, lavere produktivitet hos kyrne og et visuelt inntrykk av sterkt nedbeitet vegetasjon. Planen angir følgende bestandsmål: Redusere bestanden iht. dagens bestandsnivå. Ku/okseforholdet skal ikke økes (et snitt på 1,8 er angitt) For å nå bestandsmålene var det angitt følgende virkemidler / avskytingsplan: Uttaket settet lik eller over det som vurderes som tilveksten i området. Det skal felles 147 dyr i planperioden, dvs. 49 dyr årlig (2.500 da/dyr). Maks 25% voksne kyr (2,5 år og eldre). Maks 15% voksne okse (2,5 år og eldre).

17 Minst 60% kalv og ungdyr (1,5 år). Dersom det felles mange unge okser, vil det i bestandsplanperioden bli satt inn tiltak for å begrense fellingen av hanndyr. Felling av store okser skal begrenses og voksne okser skal ikke felles før 10. oktober. Valdet har etter to år av planperioden hatt følgende avskyting: År Hannkalv Hunnkalv 1,5 okse 1,5 kvige Okse Ku Sum Sum Valdet ett er to år av bestandsplanperioden felt 88 dyr, dvs. 73% av planlagt avskyting iht. viltnemndas kvotetildeling. Av felte dyr er det 18% voksne okser, 23% voksne kyr og 59% kalv/ungdyr. Kjønnsfordelingen er 47% hanndyr og 53% hunndyr. Sett-elg pr jegerdagsverk har vært jevn de siste fem år og sett ku/okse har vært jevn/synkende. Kalv/ku er stadig synkende og nå under 0,5. Saksbehandlers vurdering: Innsamlet sett-elgdata, vektregistreringer mm. viser at det i Smådølområdet (og omkringliggende områder) har vært for mye elg over for lang tid. Sett- elg pr. jegerdagsverk ligger jevnt høyt og det er ikke noe som tilsier at det har vært en bestandsreduksjon i verken denne planperioden eller foregående treårsperiode. Sett kalv pr. ku har synker stadig og ligger nå ned under 0,5 kalv/ku og kyr med tvillingkalver observeres nesten ikke. Aldersanalyse av felt elg viser at valdet allerede har felt hhv. 37 og 39 dyr av og årgangene. Sammen med sett-elg data og tidligere avskyting viser dette helt klart at avskytingen er lavere enn tilveksten og at det er en bestandsvekt i bestanden, på tross av lav produktivitet i ku-bestanden. Dette bekrefter at bestanden er alt for stor iht. beitegrunnlaget og at bestanden må reduseres vesentlig. Valdets avskyting er således ikke i tråd med vedtatt avskytingsplan eller bestandsplanens mål om bestandsreduksjon. Ut fra jaktinnsatts, felte dyr og valdets ønskede avskyting i omsøkte plan synes det som om det ikke er nok vilje blant jegerne til å felle nok elg / redusere bestanden. Valdet bør fullføre siste år av bestandsplanperioden og bør da etterstrebe å øke avskytingen vesentlig når det gjelder antall dyr. Rådmannens forslag til vedtak: Smådøl storvald for elg har etter to år av bestandsplanperioden gjennomført en avskyting som avviker fra godkjent bestandsplan. Avskytingen har vært for liten til å kunne nå målet om bestandsreduksjon. Valdet får fullføre bestandsplanperioden og oppfordres til å foreta en vesentlig økning i avskytingen når det gjelder antall dyr det siste året av planperioden.

18

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 07 / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.05.2013 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-05 / 2015 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Vebjørn Enertvedt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nils Vøllo. Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nils Vøllo. Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 07 / 2016 Utvalg: Viltnemda Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.03.2016 Tidspunkt: 18:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø,

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/11 09/11 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01 09/2014 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01 09/2014 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 09/2014 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18 / 2012 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 04.07.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 21.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 21. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 6 15 / 2012 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 21.05.2012 Tidspunkt: 19:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen,

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2010 (Rettet utgave) Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07 13/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07 13/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 07 13/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 02.07.2009 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 05 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Tallmateriale fra jakta på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune 05 Rapport utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2014 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinnemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset i Verdal Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset i Verdal Dato: Tid: 09:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset i Verdal Dato: 04.03.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Servicetorget Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 08.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/11 SAKER HJORTEVILTFORVALTNING 2011 TYNSET, den 17.06.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Viltutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Viltutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Viltutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 19.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene 2001 2010 Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1 Elgregionråd Øst 2 fylker

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

Elgstammen etter jakta 2011

Elgstammen etter jakta 2011 Elgstammen etter jakta 211 Bestandsstørrelsen I Aurskog-Høland skal det : Være en produktiv og sunn elgstamme som gir kilde til rekreasjon og næringsutvikling. Tas hensyn til andre samfunnsinteresser.

Detaljer

Ny målsetting om forvaltning av

Ny målsetting om forvaltning av Ny målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune Med ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune Dagens program Hvorfor målsetting? Hva skal målsettingen brukes til Lovhjemler

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

BESTANDSPLANMØTE 2010

BESTANDSPLANMØTE 2010 BESTANDSPLANMØTE for KAUTOKEINO og KARASJOK SØR Referat fra bestandsplanmøte i Jergul, 3. mars TIL STEDE Anders A. Triumf, Kautokeino kommune Maria Keskitalo, Kautokeino kommune Per Nils Saari, Kautokeino

Detaljer

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse.

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. 1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. Driftsplanområdet omfatter Risør viltlag med jaktområdene: Hope/Sandnes/Fie, Dalsvann/Svart, Gjernes/Hødnebø/Husaas, Akland/Lindland Viltlaget består av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT. Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal

MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT. Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal 2013-2018 2 FORORD I ny Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften) skal kommunen vedta målsettinger

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Lindtveit Medlem KRF Trond Saga Leder AP Kirsten Helen Myren Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Lindtveit Medlem KRF Trond Saga Leder AP Kirsten Helen Myren Medlem SP 1 Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2 etg., Kommunehuset Dato: 16.02.2009 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Lindtveit Medlem KRF Trond Saga Leder

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 5 2.1 Jaktinnsats... 5 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

BESTANDSPLANMØTER 2017

BESTANDSPLANMØTER 2017 BESTANDSPLANMØTER 2017 for TANA-VARANGER BESTANDSPLANOMRÅDE Grunnlag bestandsplanmøter i Varangerbotn og Kongsfjord, 8.februar 2017 SAKSLISTE Sak 1. Bestandsplangruppa 2017 sammensetning og kontaktinfo

Detaljer

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2013 hele kommunen -- I årene 2004 2013 (3 til 5 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt)

Detaljer

Målsetting for elgforvaltningen

Målsetting for elgforvaltningen Målsetting for elgforvaltningen Vefsn kommune 14 17 Foto: Ivar Rystad Vedtatt av Vefsn kommunestyre dato Vefsn kommune. Servicetorg: 75 10 10 00, Epost: post@vefsn.kommune.no Side 1 Innledning Forskrift

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald 2013-2015 INNHOLD 1. Beskrivelse av planområdet 2. Planperiode 3. Organisering og samarbeidsorgan 4. Grunnlags- og bestandsdata for valdet 5. Målsetninger 6. Virkemidler

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD Foto Arnold Hamstad UTGANGSPUNKTET FOR GRUNNEIERNES ENGASJEMENT I HJORTEVILTFORVALTNINGEN ER NEDFELT I VILTLOVEN Foto Arnold Hamstad

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2009 5-6 Elgfellinger 1955-2009 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata

Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata Smøla Kommune Bygg og forvaltning Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata Skrevet av Andreas G. Leistad Januar 2012 Presentasjon av innsamlet data fra hjortejakta frem til 2011 vist i tabellform.

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer Utviklingen i perioden 2004 2013 Hva er spesielt i 2013? Samlet status 20. januar 2014 Elgregionråd Øst (ERRØ) 1 1 Elgregionråd Øst (ERRØ)

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE PERIODEN 2015-18

BESTANDSPLAN FOR ELG PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE PERIODEN 2015-18 BESTANDSPLAN FOR ELG PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE PERIODEN 2015-18 Bestandsplan for Porsanger bestandsplanområde 1.0. Grunnlag 1.1. Avgrensning Bestandsplanen omfatter Porsanger bestandsplanområde, som

Detaljer

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen Froland Viltlag Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen 2015 2017 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 16 070 Oland/Røysland

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Tema Data fra Hjorteviltregisteret bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Jakttrykk Kjønnssammensetning Slaktevekter

Detaljer

MÅL OG RETNINGSLINJER

MÅL OG RETNINGSLINJER MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT I OPPDAL 2016-2021 Oppdal kommune 2016 (vedtak 16/125) 2 Forord Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften) 3 sier at kommunen skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Viltnemnda Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg. Administrasjonsbygget, Bygg- og anleggsavd. Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 94280 800

Detaljer

BESTANDSVURDERING AV ELG OG

BESTANDSVURDERING AV ELG OG Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014.

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON....

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 19.01.2015 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/15 2/15 3/15 4/15 Tittel REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND 19.01.2015 FOTRÅTE PÅ VILLREIN

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN

GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN Ark.: K46 Lnr.: 3565/13 Arkivsaksnr.: 13/624-1 Saksbehandler: Sigbjørn Strand GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN 2013-2017 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg., Herredshuset, Verdal Dato: 10.06.2009 Tid: 09:00 12.15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2007 INNHOLD Side 2 Innledning 3-4 Oppsummering 5-6 Elgfellinger 1955-2007 7-14 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 15-27 Elgfellinger, diagrammer 28-43

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING Møtedato: 15.05.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 02/12 Til saknr.: 05/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

DISENA ELG- OG HJORTEV ALD Stiftet på Schøyen gård den

DISENA ELG- OG HJORTEV ALD Stiftet på Schøyen gård den DISENA ELG- OG HJORTEV ALD Stiftet på Schøyen gård den 21.04. 2010 BESTANDSPLAN FOR ELG I Avtalepartnere: Kommune Vald Sør-Odal Disenå elg- og hjortevald Bestandsplanperiode 5 - årig plan for årene 2010-2014

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I PERIODEN 2016,2017 OG 2018 Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Vedtatt Marker viltnemnd 25.02.2013 Forslag april 2016 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker Den kommunale forvaltningen

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer