Evenes kommune Rådmannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evenes kommune Rådmannen"

Transkript

1 Evenes kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Arkivref: /22-160/2015 / 020 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Steinar Sørensen Saknsnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Kommunereformen - Framdrift og status (2) Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar redegjørsen til orientering. 2. Kommunestyret endrer sitt vedtak i sak 48/14 ved at den nedsatte styringsgruppen styrer arbeidet med kommunereformen for Evenes kommunes vedkommende. Referat fra styringsgruppens møter forelegges kommunestyret. 3. Som utvalg til å føre formelle samtale og forhandlinger med andre kommuner velges ordfører, varaordfører og opposisjonsleder. Rådmannen har møte- og uttalerett. 4. Foreliggende forslag til prosessplan for Evenes vedtas som retningsgivende for det videre arbeidet. 5. Foreliggende forslag til kommunikasjonsplan vedtas som retningsgivende for det videre arbeidet. Dokumenter i saken: Framdriftsplaner o Vedlagt for Ofoten, ETS og Harstad m.fl. Kommunikasjons- og informasjonsplan, vedlagt Framdriftsplan for Evenes kommunes arbeid, vedlagt Referat fra styringsgruppas møter o Møte nr. 1: o Møte nr. 2: o Møte nr. 3: Det vises elles til informasjon på vårt nettsted for kommunereformen: Annen informasjon kan gis i møtet fra de som i mellomtiden har deltatt i aktiviteter som ikke framgår av saksframlegget.

2 Saksopplysninger: Kommunestyret har ved flere anledninger drøftet kommunereformen, vedtaket i møte under sak 48/14 med senere justeringer er bakgrunn for denne saken: 1. Evenes kommune har drøftet foreliggende utredning om kommunestruktur, og vedtar å arbeide videre med alternativene (i uprioritert rekkefølge): ETS-kommune Harstad m.fl. Narvik m.fl. Evenes som selvstendig kommune 2. Kommunestyret ber om at det gjennomføres kretsvise informasjons- og dialogmøter med innbyggerne som skissert i rådmannens framlegg. (se under) 3. Kommunestyret ber om at det etter de kretsvise møtene gjennomføres grundig og anonymisert undersøkelse av befolkningens ønsker for ny kommunestruktur. 4. Kommunestyret vedtar følgende utvalg til styringsgruppe og for formelle samtaler: Ordfører, rådmann pluss en representant oppnevnt av hvert parti i kommunestyret. (se under) 5. Kommunestyret ber om at status for arbeidet settes opp som sak til informasjon eller drøfting ved hvert kommunestyremøte inntil videre. 6. Kommunestyret ber om framlegg av prosessplan. I møte under sak 56/14 vedtok kommunestyret å endre: Pkt. 3 til: Det gjennomføres innbyggerundersøkelse om foretrukket strukturalternativ etter at det er gjennomført forhandlinger for alle alternativene. Pkt. 4: Styringsgruppen som ble nedsatt i møte under sak 48/14 suppleres med en representant for de ansatte. Styringsgruppen er etter dette supplert med Hermod Iversen fra Utdanningsforbundet. Delene av vedtaket foran som er uthevet danner grunnlag for vurderinger i denne saken. Forhandlingsutvalg Som det framgår av pkt. 4 foran, har vi valgt 8 medlemmer som skal føre formelle samtaler med andre kommuner i de alternativene som vi inngår i. Det er tidligere antydet at dette kan være i meste laget, reaksjoner fra andre kommuner på antallet bekrefter dette. Dersom alle kommunene skal bemannes på samme måte, blir det 56 stykker i Harstad-alternativet som skal ha drøftinger og forhandlinger om premisser for en eventuell ny kommune. Andre kommuner har valgt ordfører, varaordfører og opposisjonsleder som utvalg, rådmannen har anledning til å delta. Jeg har ikke ønske eller behov for å være medlem av forhandlingsutvalg, men det kan være gode grunner til at rådmannen har møte- og uttalerett for å kunne besvare spørsmål og bidra med informasjon. Det foreslås at Evenes kommune legger seg på linje med øvrige kommuners forhandlingsutvalg.

3 Prosess- og framdriftsplaner Det foreligger nå planer for de alternativer som vi inngår i, jf. vedlegg. Det har vært en utfordring å få disse synkronisert og også at dokumenter etter forhandlinger m.m. er likeverdige framstilt for å få et enklest mulig sammenlikningsgrunnlag. Så langt har vi lyktes rimelig bra med begge deler, det ser ut til at framlegg for alternativet Harstad m.fl. vil omfatte mer informasjon enn de øvrige, men det som framstilles for ETS og Ofoten vil også inngå i utredning for Harstad m.fl. Samtlige framdriftsplaner er svært ambisiøse, og det er et åpent spørsmål om det er kapasitet å ferdigstille alle intensjonsgrunnlag innen de fastsatte fristene. Det er en utfordring å lage en plan som omfatter alle alternativ. Rådmannen har laget ut utkast som beskriver mål, aktiviteter og milepæler for Evenes kommunes arbeid med kommunereformen. Det foreslås at: Det arbeides politisk med de tre alternativene fram til et nivå som er egnet til å gjøre et retningsvalg (Fase I). Det blir selvsagt en politisk vurdering om retningsvalget skal foretas eller ikke, men det blir en utfordring å arbeide med alle alternativene fram til de er tilstrekkelig utredet til å fatte endelig vedtak om kommunestrukturen skal endres. Arbeidet etter fase I framlegges for folkemøter, og det gjennomføres en representativ innbyggerundersøkelse om valg av alternativ. Nytt kommunestyre beslutter hvilket alternativ som skal utredes videre fram til nivå for endelig beslutning / kongelig resolusjon. Det foreslås at prosessplanen vedtas som retningsgivende for det videre arbeidet. Kommunikasjon, informasjon og involvering Så langt får vi gode tilbakemeldinger på vår handtering av dette. Kommunene er kommet ulikt langt i arbeidet med kommunereformen, og informasjonsbehovet er ulikt. Det er laget en prinsippskisse for vår handtering av kommunikasjon, informasjon og involvering, jf. vedlegg. Det anbefales at denne vedtas som retningsgivende for arbeidet. Når det evt. foreligger ett alternativ igjen som er alternativet, er det gode grunner til felles infostrategi. Vurderinger: Rådmannen vurderer at Evenes kommune er i god rute med arbeidet, og har lykkes så langt med innbyggerinvolvering og informasjon. Den nedsatte styringsgruppen har hatt tre møter, og sammensetningen gjør at en kan forvente at alle partiene er løpende orientert. Samtidig registreres at dette er et betydelig arbeid, både for administrasjonen og som skal delta i alle møtene. For rådmannens del har det så langt gått med ca. 8 dager i arbeidsmøter etter årsskiftet, i tillegg til tid til skriverier m.m. En ser allerede at dette vil kunne gå ut over andre viktige oppgaver, dette er forhold en må komme tilbake til neste kvartalsrapportering.

4 Sak om status og framdrift i hvert kommunestyremøte er en god anledning til at kommunestyret kan legge overordnede føringer på arbeidet. Det er også en god anledning til å stille spørsmål slik at informasjonsbehovet er så godt dekket som mulig. Steinar Sørensen Rådmann

5 Framdriftsplan ETS-alternativet Møtetidspunkt: kl. 12:00-16:00 Tema: Tema 1: Kort gjennomgang av dokumentet, det som ligger OK? Hovedtema: Målsettinger og utviklingsbilde ETS kommune (pkt. 8). o Debatt med synspunkt som registreres og bearbeides videre til neste møte. Kort gjennomgang av tema for neste møte kl. 09:00 15:00 Tema 2: Kort gjennomgang av dokumentet (hovedvekt pkt. 8), det som ligger OK? Hovedtema: Tjenestetilbud (pkt. 12) og lokalisering av fellesadministrative funksjoner (pkt. 11) o Debatt med synspunkt som registreres og bearbeides videre til neste møte. Kort gjennomgang av tema for neste møte kl. 13:00 19:00 Tema 3: Kort gjennomgang av dokumentet (hovedvekt pkt. 11 og 12), det som ligger OK? Hovedtema: Politisk struktur og organisering (pkt. 13) o Debatt med synspunkt som registreres og bearbeides videre til neste møte. Kort gjennomgang av tema for neste møte kl. 14:00-20:00 Tema 4: Kort gjennomgang av dokumentet (hovedvekt pkt. 13), det som ligger OK? o Hovedtema: Formalia (pkt. 9) og administrativ organisering (pkt. 14). Debatt med synspunkt som registreres og bearbeides videre til neste møte. Kort gjennomgang av tema for neste møte kl. 09:00-18:00 Tema 5: Avsluttende møte

6

7 PROSJEKT- OG PROSESSPLAN Bakgrunn Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund, Lødingen og Harstad kommuner har alle gjennom vedtak i kommunestyrene uttrykt vilje til å utrede de 7 kommunene som en ny fremtidig kommune. 5 av de 7 kommunene som inngår i dette alternativet har også andre alternativer som de i ulik grad er involvert i og er i prosess med. Det er derfor nødvendig å gi et grunnlag for vedtak i disse 5 kommunene om valg av alternativ å utrede på nivå endelig vedtak om eventuell ny kommune. Målsetting Målsettingen er: Milepæl 1: Innen 1. juli 2015 å ha et intensjonsgrunnslag som gir grunnlag for valg av utredningsalternativ for de kommuner som ønsker å begrense antall strukturalternativ. Milepæl 2: Innen utgang av mars 2016 å ha grunnlag for endelig beslutning i den enkelte kommune om etablering av en eventuell ny felles kommune. Målet er å gi best mulig beslutningsgrunnlag for en ny felles kommune bestående av dagens Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund, Lødingen og Harstad kommuner. Utredning Kommunene er enige om å gjennomføre en utredning og en politisk prosess om intensjons- og beslutningsgrunnlag basert på interne ressurser. Hver kommune dekker sine utgifter til reiser, opphold, møtegodtgjørelser og for personell som bidrar inn i utredningsprosessen. Utgangspunktet for utredningen er vedlagte utkast til disposisjon, for milepæl 1 gis styringsgruppen fullmakt til å fastsette hvilke elementer som skal inngå i beslutningsgrunnlaget. Organisering Prosjektet organiseres slik: Styringsgruppe bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder fra deltakerkommunene.. Ordførerne i de 7 kommunene, med varaordførerne som varamedlemmer utgjør styringsgruppens arbeidsutvalg.. Styringsgruppen ledes av ordføreren i Harstad kommune. Rådmennene har møte- og uttalerett i styringsgruppens møter, men ikke stemmerett. Styringsgruppens hovedoppgave er å føre politiske forhandlinger om dannelsen av en eventuell ny kommune. Styringsgruppen skal også sikre god politisk forankring av prosessen i den enkelte kommune.

8 Prosjektgruppen består av rådmennene i de 7 kommunene. Rådmannen i Harstad kommune leder prosjektgruppen. Prosjektet kan opprette referanse- og arbeidsgrupper grupper etter behov. Medbestemmelse, involvering i egen kommune og folkehøring Fasen frem til sommeren 2016 bestående av milepæl 1 og 2 gjelder valg av fremtidig alternativ for en eventuell ny kommunestruktur. Dette er et strategisk valg. I denne fasen er det opp til den enkelte kommune å organisere og ivareta medbestemmelse, involvering i egen kommune og høring av innbyggerne. Prosjektet vil etter beslutninger etter milepæl 1 vurdere å etablere felles infobase med internettportal og bruk av sosiale medier. Det vil samtidig bli vurdert utarbeiding av felles kommunikasjonsstrategi. Framdrift Det er enighet om å følge løp 2 i kommunereformen hva angår tidspunkt for endelig beslutning. Tidsplanen for prosessen mellom de 7 kommunene er som følger: Fase 1 Milepæl 1 (våren 2015) Kommunene blir enige om et felles prosjekt gjennom: Fellesmøte ordførere og rådmenn juni 2014 Politiske behandling i de enkelte kommuner av kommunereformen generelt og denne prosessen spesielt i høsten 2014 Desember 2014: Fellesmøte ordførere og rådmenn basert på tilslutning til prosessen fra kommunestyrene Desember 2014/januar Rådmennene utarbeider forslag til organisering og fremdrift for det videre arbeid. Januar 2015: Forslaget drøftes med ordførerne. 9. februar 2015: Forslaget til videre prosess behandles i et felles formannskapsmøte. Innen 1. juli 2015: Beslutningsgrunnlag omtalt som milepæl 1. Fase 2 Milepæl 2: Utredning av endelig beslutningsgrunnlag I perioden sommer 2015 mars 2016 Kommunene gjør en egen analyse basert på statusbilde fra Fylkesmannen i Troms og egne vurderinger. Det utarbeides et felles statusbilde for de 7 kommunene basert på analysen til Fylkesmannen i Troms og kommunenes eget arbeid.

9 Kommunen som tjenesteyter Kommunen som myndighetsutøver Kommunen som samfunnsutvikler Kommunen som demokratisk arena/modeller for fremtidig politisk organisering Fremtidig administrativ organisering Overordnede retningslinjer for personalbehandling Økonomisk potensial for en fremtidig kommune Formalia o Navn på ny kommune o Kommunevåpen o Kommunesenter/Administrasjonssted Hva må/bør avklares i implementeringsfasen juni , dvs etter at kongelig resolusjon foreligger (juni 2017) Møteaktiviteter: Møte 1 februar 2015 De elementer som styringsgrupper har fastsatt, jf. foran, og: Overordnede målsettinger og ambisjonsnivå for ny kommune. Møte 2 mars 2015 De elementer som styringsgrupper har fastsatt, jf. foran, og: Kommunen som samfunnsutvikler Kommunen som demokratisk arena/modeller for fremtidig politisk organisering Møte 3 mai 2015 De elementer som styringsgrupper har fastsatt, jf. foran, og: Prinsipper for framtidig tjenestetilbud i ny kommune Fremtidig administrativ organisering Overordnet om personalpolitikk Møte 3 a) juni 2015 Økonomisk potensial for en fremtidig kommune Avsluttende og oppsummerende møte fase 1. På det oppsummerende møtet for milepæl 1 legges det opp til en bredere representasjon fra hver enkelt kommune. Milepæl 2: Møte 4 oktober 2015 Kommunen som samfunnsutvikler Kommunen som demokratisk arena/modeller for fremtidig politisk organisering Møte 5 november 2015

10 Kommunen som demokratisk arena/modeller for fremtidig politisk organisering Fremtidig administrativ organisering Møte 6 desember 2015 Fremtidig administrativ organisering Overordnede retningslinjer for personalbehandling Møte 7 januar 2016 Overordnede retningslinjer for personalbehandling Møte 8 februar 2016 Formalia o Navn på ny kommune o Kommunevåpen o Kommunesenter/Administrasjonssted o Lokalisering av fellesadministrative ressurser Møte 9 februar 2016 Formalia, forts. o Fellesnemnd Hva må/bør avklares i implementeringsfasen høst , dvs etter at kongelig resolusjon foreligger (juni 2017) Møte 10 mars 2016 Avsluttende møte

11 Fase 3 Beslutningsfasen Mars mai 2016: Beslutning om kommunesammenslåing i den enkelte kommune Mai-Juni 2016: Utarbeidelse av søknad om kommunesammenslåing basert på vedtak i de respektive kommunestyrer. Fase 4 - Implementering Høst Forberede kommunesammenslåing Juni 2017: Kongelig resolusjon En eventuell ny kommune trer i funksjon

12 Evenes kommune Evenes kommunes arbeid med kommunereformen Målsettinger: Prosessmål: Evenes kommune ønsker å ha et aktivt forhold til kommunereformen, og gjennom dette selv ta ansvar for lokalsamfunnets framtid. Det er et mål å informere og involvere innbyggerne på best mulig måte, og gi innbyggerne forutsetninger for å gi råd inn i prosessen hele tiden. Innbyggerne skal høres og gi anledning til å fremme synspunkter i alle ledd av prosessen. Evenes kommune vil på senere tidspunkt i prosessen ta stilling til bruk av folkeavstemning. Det utarbeides egen kommunikasjonsplan. Resultatmål: Evenes kommune vil velge det strukturalternativet som etter en samlet vurdering gir best forutsetning for: Utvikling av tjenestetilbud preget av kvalitet og nærhet til brukere Utvikling av nye arbeidsplasser, lokalsamfunn og nye næringer Ivareta og utvikle lokaldemokratiet, herunder innbyggerdialog og brukermedvirkning Mindre avhengighet av interkommunale løsninger Organisering: Mandat: Styringsgruppe bestående av: Ordfører Rådmann SV: Sondre Markusson FrP: Sidsel Haldorsen H: Sisilja Viksund SP: Svein Nilsen AP: Trude Hagland Ansatte: Hermod Iversen Okt Beslutningspunkt 1: Valg av alternativer som inngår i prosessen. (Besluttet i kommunestyre , saksprotokoll)

13 2014 Involvering og medvirkning Innbyggere: Før politiske samtaler med vedtatte alternativer, skal det gjennomføres folkemøter med siktemål å: Gi relevant informasjon om kommunereformen som sådan Registrere viktige forhold å ivareta i arbeidet med kommunereformen Det skal være mulighet til elektronisk kommunikasjon samt debatt via hjemmeside og sosiale medier. Ansatte: Rådmannen har ansvar for relevant informasjon til ansatte. Arbeid med alternativene Evenes kommune anser alternativene som tilstrekkelig utredet til å innlede politiske samtaler og forhandlinger med nabokommunene. Evenes kommune vil bidra til utredninger og avklaringer av problemstillinger som oppstår under forhandlingene. Disse har som mål å gi en faktabasert framstilling av effekter av alternativene og realistiske politiske intensjoner. Evenes kommune har som mål at fakta- og intensjonsgrunnlag skal foreligge innen ETS: Se egen framdriftsplan. Harstad m.fl.: Se egen framdriftsplan. Narvik m.fl.: Se egen framdriftsplan Involvering og medvirkning Ultimos ept Folkemøter: Når det foreligger intensjonsgrunnlag for alle alternativene. Disse sammenfattes og gjøres alment tilgjengelige gjennom hjemmeside og EvenesNytt. Folkemøtene har som mål å gi ytterligere informasjon og lokal debatt om alternativene. Innbyggerundersøkelse: Det gjennomføres undersøkelse som fyller generelle krav til validitet.

14 Ansatte: Rådmannen har ansvar for relevant informasjon til ansatte. Beslutningspunkt 2: Valg av 1 alternativ å gå videre med Det nye kommunestyret beslutter hvilket alternativ som skal forhandles og utredes til forsvarlig beslutningsgrunnlag for endelig valg av strukturalternativ. Arbeid med alternativet Det utarbeides egen prosess- og kommunikasjonsplan for dette. Involvering og medvirkning Det endelige beslutningsgrunnlaget gjøres kjent, hjemmeside og EvenesNytt. Folkemøter: Ytterligere info om beslutningsgrunnlaget, lokal debatt. Kommunestyret tar stilling til bruk av innbyggerundersøkelse, folkeavstemning eller om innbyggere har hatt akseptabel anledning til å uttale seg. Dette er også tema på folkemøtene. Ansatte: Rådmannen har ansvar for relevant informasjon til ansatte. Beslutningspunkt 3: Kommunestyrets endelige beslutning Juni 2016

15 Evenes kommune Kommunikasjonsplan kommunereformen (fase I) Bakgrunn Evenes kommune inngår i flere utredningsalternativer, innenfor hvert alternativ er det kommuner som igjen inngår i andre alternativer. Så langt i arbeidet med hvert alternativ framkommer det at informasjonsbehovet for den enkelte kommune er ulikt. Det synes derfor klart at hver kommune i denne fasen av kommunereformen selv må ta ansvar for informasjon, kommunikasjon og medvirkning. Denne skissen omfatter kommunikasjon i denne delen av prosessen. Mål for kommunikasjonen Uansett resultatet av reformprosessen skal de berørte målgruppene ha opplevd prosessen som åpen og inkluderende, og de skal ha fått mulighet til å medvirke. Utfordringer i kommunikasjonen Formidle tilstrekkelig med fakta: Spørsmålet om kommunesammenslåing vil kunne vekke sterke følelser i noen målgrupper. Gjennom utredningene sitter kommunen med førstehåndskjennskap til de ferskeste faktaene. Får vi ikke formidlet fakta, øker sannsynligheten for at folk gjør seg opp en mening basert kun på følelser og i verste fall feilinformasjon. Balanse: Kommunene som inngår i de ulike alternativene er i utgangspunktet likeverdige parter i reformprosessen. Kommunikasjonsmessig er det en fare for folk oppfatter at en av kommunene får mer tyngde enn den andre. Dette kan gi en negativ innstilling til hele kommunereformen. Gjøre kompliserte utredninger forståelig: Utredninger kan være komplekse og vanskelig tilgjengelig. Alle utredningene skal gjøres tilgjengelig ved å legge dem ut på nettsidene i sin helhet. Like viktig er det å formidle konklusjonene enkelt, engasjerende og slik at debatten handler om fordeler og ulemper ved en evt. sammenslåing. Ressursbruk: For å lykkes med kommunikasjon, er det viktig å fokusere like mye på gjennomføring og oppfølging av tiltaket, som på planlegging og igangsetting. Det krever at det settes av nok ressurser.

16 Målgrupper og kanaler Kommunen er til for innbyggerne. Behovet for informasjon vil blant annet avhenge av hvilken livsfase innbyggeren er i. En innbygger vil kanskje spørre seg om «Hva betyr en sammenslåing for de tjenestene jeg mottar av kommunen?». En kommuneansatt vil vite hvordan dette vil innvirke på hennes arbeidshverdag, mens en politiker lurer på hva en sammenslåing innebærer for demokratiet og rollen som politiker. Valg av budskap må tilpasses målgruppa, og treffe målgruppa på arenaer denne er; enten det er på Facebook, debattforum på nettsidene eller i et folkemøte. For å nå kommunikasjonsmålet i denne prosessen, må en i tillegg til god faktainformasjon legge stor vekt på medvirkning. Dette handler om å lage gode møteplasser for dialog og debatt både for innbyggere og ansatte. Aktuelle målgrupper Innbyggere i Evenes kommune generelt, spesielle målgrupper blant innbyggere; f.eks. barnefamilier, ungdommer og pensjonister, ansatte, media, politikere, næringsliv og frivillige organisasjoner. Aktuelle kanaler for informasjon og medvirkning I denne fasen av prosessen benyttes primært egen nettside utviklet til formålet: kommunens nettside og kommunens Facebook-side. Når de tre alternativene er utredet til nivå at det kan foretas et retningsvalg, oppsummeres disse i egen utgave av EvenesNytt. Det skal informeres fortløpende til lokale media og også gjennomføres innbyggerundersøkelse eller folkeavstemming før strategiske valg. Planlegging og gjennomføring av informasjon og medvirkning Informasjon Føringer: Formidle fakta fra utredningene ved å være åpen og inkluderende. Informasjonen skal ligge åpent og tilgjengelig på nettsidene, og tidvis oppsummeres med informasjon i EvenesNytt. Informasjonen må være planlagt og komme ut regelmessig, også når det ikke er noe nytt å melde. Skal informasjonen være inkluderende, må den være formidlet på en måte som gjør at målgruppene skjønner den. På nettsiden for kommunereformen skal det fortløpende være tilgjengelig oversikt over kommende aktiviteter, og referater fra aktivitet som er gjennomført.

17 Føringer: Alle utredningene må legge vekt på et forståelig språk og ha et sammendrag på ett til to sider med konklusjon først i rapporten. Ved viktige milepæler benyttes EvenesNytt, åpne folkemøter og egne møter med avgrenset målgruppe. Bruke lokalavisene som kanal for å nå viktige målgrupper. Gjøre informasjonen lett tilgjengelig og ha en åpen dialog med tips til aktuelle tema/saker basert på utredningene. Innbyggerinvolvering Føringer: legge til rette for god dialog med målgruppene. Det er viktig ikke å spre seg på for mange kanaler, men heller sørge for god gjennomføring og ikke minst oppfølging av de tiltakene en setter i gang. Føringer: Folkemøter: Erfaringsvis vil åpne folkemøter tiltrekke seg folk i den godt voksne delen av befolkningen. Det bør vurderes mer målgrupperettede møter for spesielt inviterte, for eksempel frivillige lag og organisasjoner samt næringsliv. Facebook: Kanalen egner seg godt som en debattarena. Med sin litt uformelle og umiddelbare form vil den trolig treffe en del målgrupper lettere enn et folkemøte. En god og levende side krever at siden administreres og følges opp regelmessig. I denne fasen av prosessen opprettes ikke egen Facebook-side til dette formålet, men en benytter kommunens side. Innbyggerundersøkelse: Det er viktig at denne lages og gjennomføres «profesjonelt» slik at det ikke hefter tvil om at denne er representativ. Planlegging og gjennomføring må skje i et tett samarbeid med styringsgruppa for kommunereformen. Informasjon om undersøkelsen er avgjørende for at folk besvarer den og tilbakemelding om resultatet er en del av tiltaket. Politisk aktivitet: Politikerne er i sin rolle som ombudsmenn for innbyggerne en viktig «kanal» for debatt, dialog og folkelig engasjement. Ansattes deltakelse Føringer: God internkommunikasjon er grunnlaget for å få til god eksternkommunikasjon. Ansatte er viktige ambassadører for at innbyggerne skal oppleve prosessen fram mot vedtak. Derfor må ansatte involveres på en måte som gjør at de identifiserer seg med prosessen. Rådmannen har særlig ansvar for relevant informasjon til ansatte.

18 Føringer: Ansattes medvirkning må skje på to nivåer; gjennom arbeidstakerorganisasjonene og ved at det legges til rette for at den ansatte får god informasjon og mulighet for å komme med innspill. Kommunikasjonsplan Det bør utarbeides en aktivitetsplan med informasjons- og medvirkningstiltak som følger den framdriftsplanen som blir vedtatt. For hver aktivitet knyttet til informasjon og/eller medvirkning må følgende punkter være avklart: dato, aktivitet, ansvar for gjennomføring og ressursbruk mht. tid og penger. Det er viktig å komme tidlig i gang med informasjon og medvirkning. Mal for kommunikasjonsplan Dato Mål/tiltak Målgruppe Kanal Ressurser Kommentar

PROSJEKT- OG PROSESSPLAN

PROSJEKT- OG PROSESSPLAN PROSJEKT- OG PROSESSPLAN Bakgrunn Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund, Lødingen og Harstad kommuner har alle gjennom vedtak i kommunestyrene uttrykt vilje til å utrede de 7 kommunene som en

Detaljer

Styringsgruppe kommunereformen

Styringsgruppe kommunereformen Styringsgruppe kommunereformen Referat fra møte nr. 3: Styringsgruppe kommunereformen Møte gjennomført 21.1.2015 kl. 14:00 16:30 i formannskapssalen, rådhuset. Til stede var: Svein Erik Kristiansen Arne

Detaljer

Styringsgruppe kommunereformen

Styringsgruppe kommunereformen Styringsgruppe kommunereformen Referat fra møte nr. 2: Styringsgruppe kommunereformen Møte gjennomført 9.12.2014 kl. 14:00 16:00 i formannskapssalen, rådhuset. Til stede var: Svein Erik Kristiansen Arne

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess

Kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess Kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess 1. Innledning Ringerikstinget besluttet 26. november 2014 følgende: 1. Kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike går åpent inn i utredningsarbeidet for eventuelt

Detaljer

Styringsgruppe kommunereformen

Styringsgruppe kommunereformen Styringsgruppe kommunereformen Referat fra møte nr. 9: Styringsgruppe kommunereformen Møte gjennomført 19.1.2016 kl. 18:00 23:15 på rådhuset, møterom 1. etg. Til stede var: Svein Erik Kristiansen Sidsel

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg kommunereform 9/15 15.09.2015 Halsa kommunestyre 51/15 19.11.2015

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg kommunereform 9/15 15.09.2015 Halsa kommunestyre 51/15 19.11.2015 Halsa kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/234-46 Saksbehandler: Ola E. Rognskog Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg kommunereform 9/15 15.09.2015 Halsa kommunestyre 51/15 19.11.2015

Detaljer

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2 Arkivsaksnr.: 14/934-15 Arkivnr.: 026 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Saksbehandler Edvin Straume, Gran kommune Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform,

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 200546/2014 Klassering: 145 Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.01.2015 4/15 Bystyret 05.02.2015

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/ Møtebok Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/1055-33 Kommunestruktur Innstilling: Organisering og gjennomføring av utredning knyttet til kommunereformen i Bardu kommune gjøres

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre 27.06.2016 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Hauge, Frank Steinar Kommunereform i Åsnes Dokumentliste: Arkiv: K1-030 Arkivsaknr: 14/940

Detaljer

KOMMUNEREFORM. Kommunestyret 22. juni 2015

KOMMUNEREFORM. Kommunestyret 22. juni 2015 KOMMUNEREFORM Kommunestyret 22. juni 2015 Pågående prosesser, status Nord-Helgeland Arbeidsgruppen legger frem analyse 1. september Styringsgruppe møter 18. juni, 25. august Meløy Avventer Salten-utredning,

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER

VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER Sted: Thon hotel Prinsen, Kongens gt 30, Trondheim Program 09.15-09.30 Kaffe/te og noe å bite i Status i kommunene og for

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016000481 Dato: 18.03.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 19.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Skisse til aktivitetsplan for kommunereformprosessen RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Skisse til aktivitetsplan for kommunereformprosessen RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/10 29.01.2015 Kommunestyret Arkivref: 2014/720-11 Saksbeh.: Christina Ødegård, Rådmann Avdeling: Rådmannen Dir.tlf.: 37185203 E-post: christina.odegard@amli.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Skisse til aktivitetsplan for kommunereformprosessen RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: BEHANDLING I KOMMUNESTYRET DEN

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Skisse til aktivitetsplan for kommunereformprosessen RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: BEHANDLING I KOMMUNESTYRET DEN ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/10 29.01.2015 Kommunestyret Arkivref: 2014/720-11 Saksbeh.: Christina Ødegård, Rådmann Avdeling: Rådmannen Dir.tlf.: 37185203 E-post: christina.odegard@amli.kommune.no

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 8601/15 Arkivsaksnr.: 14/

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 8601/15 Arkivsaksnr.: 14/ Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 8601/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-39 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - GAUSDAL, LILLEHAMMER, RINGEBU OG ØYER - FULLFØRING AV INTENSJONSPLAN OG AVSLUTNING AV PROSESSEN

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Dere blir med dette innkalt til møt i torsdag 18. juni 2015 kl på kommunestyresalen, Rådhuset.

Dere blir med dette innkalt til møt i torsdag 18. juni 2015 kl på kommunestyresalen, Rådhuset. Til lokal styringsgruppe kommunereformen Dere blir med dette innkalt til møt i torsdag 18. juni 2015 kl. 09.30 på kommunestyresalen, Rådhuset. Forfall meldes til line.ertsaas@verdal.kommune.no Sak: Mandat

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Velkommen. til folkemøte. http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen

Velkommen. til folkemøte. http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen Velkommen til folkemøte http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen Agenda Hvorfor reform, statens målsettinger. Hva har skjedd siden sist vi møttes? Den videre prosessen, kommune og stat,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Vedtatt i kommunestyret 29.01.2015 ESA 14/2647 Innhold 1 Innledning... 3 2 Suksessfaktorer... 3 3 Målgrupper... 4 4 Mål... 4 5 Kommunikasjonsutfordringer...

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innlegg for KS høstkonferanse 5. november 2015 Alf-Petter Tenfjord Reformen inn i en ny og avgjørende fase Stø kurs ingen endring i tidsplan - fristen er 1. juli 2016 Ikke

Detaljer

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Videre arbeid med kommunereformen Ørland og Bjugn kommuner felles kommunestyresamling 2 og 3. mars 1. Bakgrunn Bjugn og Ørland kommuner har deltatt i kommunereformen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN TID: 27.04.2015 kl. etter formannskapets slutt STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/3388-18 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.08.2015 Kommunestyret 01.09.2015 Mandat for utredningsarbeidet

Detaljer

prosessveileder Fylkesmannen i Nordland

prosessveileder Fylkesmannen i Nordland Kommunereformen «Ny kommune N-Helgeland» Referat fra møte med politisk ledelse bestående av ordførere/opposisjonsledere i kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna og Rana - 28.06.2015 kl. 11:30 13:30,

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Fremgangsmåte for innbyggerinvolvering ved kommunereformen

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Fremgangsmåte for innbyggerinvolvering ved kommunereformen Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2014/5597-37 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Fremgangsmåte for innbyggerinvolvering ved kommunereformen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Kvæfjord kommune. Saksframlegg

Kvæfjord kommune. Saksframlegg Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 08.02.2016 2016/5 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Merete Hessen 77023011 Saksnr Utvalg Møtedato Ungdomsråd 16.02.2016 2/16 Levekårsutvalget 17.02.2016 5/16 Eldrerådet

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune FORELØPIG UTKAST PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune 1. OPPDRAGET I arbeidet med reformen har den enkelte kommunene fått ansvar for å utrede egen kommune for eventuell vurdering av sammenslåing med

Detaljer

KOMMUNEREFORM. Kommunestyret 15. desember 2015

KOMMUNEREFORM. Kommunestyret 15. desember 2015 KOMMUNEREFORM Kommunestyret 15. desember 2015 Fremdriftsplan, hovedmilepæler Tidspunkt Oppgave Kommentar Status Høst 14 Kommunestyret, vedtak om utredning Arbeidsgruppe nedsatt OK Høst 14 Innbyggerinvolvering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

Gunne Morgan Knai, varaordfører Bjørn Brekke Paul Johan Moltzau Ove-Henning Morthen

Gunne Morgan Knai, varaordfører Bjørn Brekke Paul Johan Moltzau Ove-Henning Morthen K2 MØTEREFERAT Til: Forhandlingsutvalgene Saksnr. 2015/876-36 Dato: Mandag 4. april 2016 Tid: Kl. 09.00 12.00 Sted: Ullensaker rådhus Tilstede: Hurdal kommune Runar Bålsrud, ordfører Gunne Morgan Knai,

Detaljer

Prosjektledere i Leksvik og Rissa i møte med representanter fra Fylkesmannen i Nord- og Sør- Trøndelag og Distriktssenteret.

Prosjektledere i Leksvik og Rissa i møte med representanter fra Fylkesmannen i Nord- og Sør- Trøndelag og Distriktssenteret. Prosjektledere i Leksvik og Rissa i møte med representanter fra Fylkesmannen i Nord- og Sør- Trøndelag og Distriktssenteret. Fredag 17. april 2015 ved Vertshuset Landgangen, Vanvikan, kl. 13-15:30. Deltakere:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN TID: 08.06.2015 kl. etter formannskapets slutt STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi kommunereformen

Kommunikasjonsstrategi kommunereformen Kommunikasjonsstrategi kommunereformen Fet kommune og Skedsmo kommune 2. mai 2016 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Mandat... 3 4. Målgrupper... 4 5. Suksesskriterier... 4 6. Kanaler:... 5 7. Roller

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNEREFORM grensejusteringer. Lokalutvalgene 21. januar 2016

KOMMUNEREFORM grensejusteringer. Lokalutvalgene 21. januar 2016 KOMMUNEREFORM grensejusteringer Lokalutvalgene 21. januar 2016 Agenda Kommunereformen, status Lokalutvalgenes syn på grensejusteringer Videre prosess Samferdsel orientering Fremdriftsplan, hovedmilepæler

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015)

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015) TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015) FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret 15. januar 2015: Kommunestyret 9.2.15: Tema: Mandat

Detaljer

til infomøte om kommunereformen

til infomøte om kommunereformen Velkommen til infomøte om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen Agenda Hvorfor reform, statens målsettinger Framdrift, når evt. ny kommune Arbeidet i Evenes Hva skjer

Detaljer

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Oppstart 8.-9. sept. 2014 Seks formannskap ett møte! Mål: god og felles orientering om kommunereformen og enighet om oppstart

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-16 Sakshandsamar: Linn Eidem Myrstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Kommunereform -

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS.

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret Oppgaver for administrasjonen

Detaljer

Grong kommune SAKSFRAMLEGG. Grong formannskap Grong kommunestyre KOMMUNEREFORMEN - STATUS OG VIDERE ARBEID

Grong kommune SAKSFRAMLEGG. Grong formannskap Grong kommunestyre KOMMUNEREFORMEN - STATUS OG VIDERE ARBEID Grong kommune Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/3252-7 Saksbehandler: Tore Kirkedam/Svein Helland Dato: 02.11.2015 Utvalg SAKSFRAMLEGG Møtedato Grong formannskap Grong kommunestyre Vedlagte dokumenter: 1. Brev

Detaljer

Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Areal (km²), 2014 1621 Ørland 73,1 km² landareal og 0,08 km² ferskvann 1627 Bjugn 355,83 km² landareal og 27,97 km² ferskvann Bjugn

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen LEDER H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen LEDER H Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Boltås skole/tjeldsund rådhus Dato: 26.11.2014 Tid: 08:30 15.15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Kommunereform - Valg av høringsmetode ved høring av innbyggerne før endelig vedtak i kommunen Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Forvaltningsorgan:

Detaljer

Ad. Formannskapets sak 16/15 - kommunereform - status og veien videre

Ad. Formannskapets sak 16/15 - kommunereform - status og veien videre Plan og samfunn Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.02.2016 8789/2016 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 11.02.2016 Ad. Formannskapets sak 16/15 - kommunereform - status og veien

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Arkivkode: Dato: 2014/ Helge Thorsen, Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Arkivkode: Dato: 2014/ Helge Thorsen, Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Nærøy kommune Rådmann Melding om vedtak Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Statens Hus 7734 Steinkjer Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Arkivkode: Dato: 2014/684-90 Helge Thorsen, 74 38 27 19 04.07.2016 Nærøy

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STATUS OM KOMMUNEREFORMARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STATUS OM KOMMUNEREFORMARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/8469-22 Dato: 29.04.15 STATUS OM KOMMUNEREFORMARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL FORMANNSKAP/BYSTYRET:

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE ARBEID MED INTENSJONSAVTALE Det tas sikte på å lage en så kortfattet og lettlest intensjonsavtale som mulig (5-10 sider). Dokumentet må samtidig være så vidt konkret at innbyggere og politikere får et

Detaljer

Ny kommune på Hadeland?

Ny kommune på Hadeland? Ny kommune på Hadeland? Kommunestyrevedtak - juni 14 1. Gran/Lunner kommune ønsker delta i første runde i kommunereformen med sikte på å avklare en mulig ny kommune på Hadeland sammen med Gran/Lunner kommune.

Detaljer

Kommunestruktur i Valdres. Prosessplan fram mot kommunestyresak høsten 2015

Kommunestruktur i Valdres. Prosessplan fram mot kommunestyresak høsten 2015 Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal Etnedal Kommunestruktur i Valdres Prosessplan fram mot kommunestyresak høsten 2015 Prosjektplan Vedtatt i politisk styringsgruppe 22.05.2015 Innhold

Detaljer

Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal

Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2014/6920-14 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe for kommunereformen

Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe for kommunereformen Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/780-47 Saksbehandler: Anita Ulstad,Rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe for kommunereformen

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - SØR-VARANGER KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Øvergaard, Nina

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR (Korrigert , med hensyn på begrepet «strategisk veivalg»)

KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR (Korrigert , med hensyn på begrepet «strategisk veivalg») Fylkesmannen i Østfold Prosjektleder Torleif Gjellebæk 31.02.2015 KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR 31.01.15 (Korrigert 09.02.15, med hensyn på begrepet «strategisk veivalg») Innholdet i denne

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune.

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune. Aure kommune Servicekontoret Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal v7seniorrådgiver Alf Åge Berg Fylkeshuset 6412 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/575-16 Jakob Strand 18.12.2014

Detaljer

Referat Styringsgruppemøte «Lyngdal 4»

Referat Styringsgruppemøte «Lyngdal 4» Referat Styringsgruppemøte «Lyngdal 4» Møte Utredning om kommunestruktur «Lyngdal 4» Dato 29.6.2015 Klokkeslett 8.30 12.00 Sted Audnedal kommunestyresal Deltakere Jan Kristensen, Anders Lien, Turid Håland,

Detaljer

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Mulighetsstudier for Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Regionråd ønsker gjennom kommunikasjonsstrategien å sikre forståelse av de kommunikasjonsutfordringene en kommunereform innebærer, opptre koordinert,

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Styringsgruppe kommunereformen på Glitra, umiddelbart etter formannskapets møte. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Styringsgruppe kommunereformen på Glitra, umiddelbart etter formannskapets møte. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Styringsgruppe kommunereformen 22.10.2015 på Glitra, umiddelbart etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling. Evenes kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.06.2016 16/100 Kommunestyre 22.06.2016 16/49 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN - SAMMENSLÅING

Detaljer

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol SAMMENDRAG Bakgrunn Høsten 2004 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemming om sammenslutning av kommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre til en kommune. Til tross for at

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside)

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside) ANDØY KOMMUNE PROSESS KOMMUNEREFORMEN I ANDØY SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret PEKL Saksbehandler Arkivsaksnummer Kirsten Lehne Pedersen 14/1118 Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 030, HIST - ESA 14/611

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 030, HIST - ESA 14/611 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 030, HIST - ESA 14/611 15/1150 Videre arbeid med kommunereformen Saksnr Utvalg Type Dato 08/16 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Vedlagte melding til fylkesmannen om status i arbeidet med kommunereformen godkjennes.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Vedlagte melding til fylkesmannen om status i arbeidet med kommunereformen godkjennes. Arkivsak. Nr.: 2014/1411-13 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.02.2015 Arbeidet med kommunereformen Inderøy kommune. Melding til fylkesmannen Rådmannens

Detaljer

Tilbakemelding pr 1.juli 2015:

Tilbakemelding pr 1.juli 2015: Tilbakemelding vedrørende retningsvalg kommunereformen (jf.prosjektplan for Sør-Trøndelag): Tilbakemelding pr 1. februar 2015: Alternative geografiske retningsvalg i prioritert rekkefølge som kommunen

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/16 Formannskap 18.02.2016 015/16 Bystyret 03.03.2016. Innbyggerinvolvering i forbindelse med kommunereformen.

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/16 Formannskap 18.02.2016 015/16 Bystyret 03.03.2016. Innbyggerinvolvering i forbindelse med kommunereformen. NARVIK KOMMUNE Rådmannens kontor LED Saksframlegg Arkivsak: 14/2616 Dokumentnr: 23 Arkivkode: K1-020, K3 - &23 Saksbeh: Monsen, Gro Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/16 Formannskap 18.02.2016 015/16

Detaljer

Kommunereform i Drammensregionen - VEIEN VIDERE

Kommunereform i Drammensregionen - VEIEN VIDERE POLITISK STYRINGSGRUPPE Kommunereform i Drammensregionen - VEIEN VIDERE ADMINISTRATIV ARBEIDSGRUPPE 09.06.15 LØP 1: KONGELIG RESOLUSJON VÅR 2016 For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Kommunereformen - retningsvalg for Sunndal

Kommunereformen - retningsvalg for Sunndal r 408#257 l 6046c7C9-7cb8-45b5-81C14-1e2fd0572a66 3 I Sunndal Rådmannen kommune Til: Oppdal kommune Tingvoll kommune Surnadal kommune Nesset kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Deres ref: Vår ref 2014/1369-50

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer