Innovasjon gjennom samhandling. VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon gjennom samhandling. VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon"

Transkript

1 Innovasjon gjennom samhandling VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon

2 DEL XX / seksjonstittel Norges forskningsråd er en sentral institusjon i norsk forskning og forvalter årlig om lag 7 milliarder kroner. Forskningsrådet skal fremme grunnleggende forskning og anvendt forskning innenfor alle fagområder. Et viktig mål er å styrke det generelle kunnskapsnivået i samfunnet og fremme nyskaping i alle sektorer og næringer. Norges forskningsråd er et strategisk organ som skal utpeke satsingsområder, tildele forskningsmidler, vurdere den forskningen som blir utført og bidra til internasjonalisering av norsk forskning. Rådet er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål. Norges forskningsråd samarbeider med Innovasjon Norge og SIVA for å utvikle næringslivets innovasjonsevne, internasjonalisering og verdiskapings potensial. De tre organisasjonene utfyller hverandre og utgjør et helhetlig tilbud til næringsliv, forskningsmiljøer og offentlige myndigheter i hele landet. Innovasjon med regional vri Norge har mange små og mellomstore bedrifter etablert over det ganske land. Det stiller store krav til oss som Forskningsråd å klare å mobilisere til forskning og innovasjon i et slikt landskap. Forskningsrådet har de senere årene omstrukturert sin virksomhet ved å flytte mer ressurser ut i regionene. Først ut var våre regionale representanter, tett fulgt av Virkemidler for regional innovasjon VRI. Våren 2010 hadde de regionale forskningsfondene sin første utlysning. Disse fondene styres av regionale fondsstyrer, mens Forskningsrådet har en koordinerende rolle og skal ivareta forskningens kvalitet i alle ledd fra utlysning til tildeling av midler. Dette innebærer at vi i Norge på et par år har fått en ny infrastruktur for innovasjon. Vi har nå en regional konkurransearena som kompletterer våre nasjonale og europeiske konkurransearenaer. Næringslivet har fått ytterligere en mulighet til styrke sin innovasjonsevne. VRI har dermed utviklet seg til å bli en sentral aktør i vårt nye regionale landskap. Et landskap som byr på mange nye muligheter både for universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og bedrifter i hele landet. Arvid Hallén Administrerende direktør Norges forskningsråd

3 VRI som laboratorium for innovasjon Hvordan innovasjonspolitikk og virkemidler bør utformes for å fremme innovasjon og vekst, er ikke opplagt. Men de fleste kan enes om viktigheten av å mobilisere til å utvikle, spre og anvende kunnskap. VRI er et program som stimulerer til alt dette gjennom samhandling og god kunnskapsflyt mellom Forsknings- og utviklingsinstitusjoner, næringsliv og offentlige aktører. mulighet til læring på tvers av regionene. I tillegg bidrar prosjektene til å styrke kunnskapsgrunnlaget for innovasjonspolitikken og virkemiddelapparatet. Forskningen i VRI har to formål: VRI fremjar innovasjon i heile landet! VRI-programmet i Forskingsrådet og dei regionale forskingsfonda gir regionale styresmakter fridom til å definere kvar innsatsen for auka FoU skal rettast. Virkemidler som kompetansemegling, personmobilitet, forprosjektmidler, dialogverktøy og foresight bidrar til dette i praksis. Fordi det ikke finnes noen fasit for hvordan man best tilrettelegger for innovasjon, er VRI også et laboratorium for å videreutvikle etablerte virkemidler og eksperimentere med nye. Et VRI-prosjekt består av et samhandlingsprosjekt og inntil to forskningsprosjekter. Samhandlingsprosjektene er godt koordinerte tiltak for å fremme innovasjon med utgangspunkt i regionenes næringsstruktur, kunnskapsbaser, strategier og virkemidler. Ved å knytte innovasjons- og organisasjonsfaglig forskning til hvert enkelt samhandlingsprosjekt gir VRI en unik Utvikling av kunnskap og teorier som bidrar til å styrke forskningen om regionale innovasjonssystemer og innovasjonsprosesser Forskningsprosjektene skal bidra til å øke de regionale aktørenes kunnskap om og evne til å legge til rette for innovasjoner i regionens nærings- og arbeidsliv, samt å bruke forskning som en strategisk ressurs både region alt og i bedriftene Forskningen er forankret i det regionale partnerskapet som består av representanter fra næringsliv, FoU-institusjoner, arbeidslivets organisasjoner og offentlig myndigheter. Hensikten er å fremme kunnskapsflyt, styrke nettverk og sosial kapital som er imperativt i innovasjonsprosesser. Som statsråd med ansvar for regional utvikling arbeider eg kontinuerleg med å finne fram til nye arbeidsformer som fremjer innovasjonsevna. Og innovasjon kjem gjennom samhandling. Konkurransekrafta vår blir styrka av at vi klarer å ta i bruk og gjere nytte av forskingskompetansen i heile landet. Det er difor heilt sentralt at vi lukkas med å mobilisere nye aktørar til å satse på forsking. Samhandlinga aukar med VRI! VRI-programmet er med på å sikre fleksibilitet og skreddarsaum i innovasjonspolitikken. Undervegs lærer vi meir om korleis vi best kan leggje til rette for innovasjon. Liv Signe Navarsete Kommunal- og regionalminister 3

4 Vannklyngen i Vestfold: Det handler om tillit For at konkurrenter skal kunne samarbeide og dele sine tanker og ideer, må de ha stor tillit seg imellom. Takket være VRI Vestfold har bedriftene i Vannklyngen oppnådd slik tillit. Vi kan veldig lite hver for oss. Men med noen tips, råd og erfaringer fra andre er det større sjanse for at vi trår rett når vi skal gjøre noe nytt, sier Erland Buøen, konsernsjef i vannbehandlingsselskapet Enwa. Han legger likevel ikke skjul på at dialog med andre innenfor samme bransje kan være vanskelig. Tillit er nøkkelordet. Veien til hvordan vi får så stor tillit til hverandre at vi tør dele forretningsideer og fremtidsplaner er lang. I Vannklyngen har vi tillit til at det vi sier ikke blir misbrukt. Dette tillits nivået er det viktigste resultatet av Vannklyngen, sier han. En klynge blir til Ideen om Vannklyngen ble til da Tønsberg Utvikling AS fikk Bård Haug som ny daglig leder. Haug tok kontakt med NHO lokalt for å finne ut hvilke næringer i området som hadde utviklingsmuligheter. Han fant blant annet ut at det fantes mange spennende bedrifter innen vannrenseteknologi. Høgskolen i Vestfold (HiVe) begynte samtidig å jobbe med VRI og tok initiativ til et møte med NHO og Haug. Veldig snart satte de tre partene opp en liten dialogkonferanse for å undersøke om det var grunnlag for å danne et nettverk av vannteknologibedrifter. Det viste det seg å være, og ideene om en vannklynge manifesterte seg i en søknad til VRI. Søknaden fikk uttelling, og Vannklyngen ble etablert. Klyngen har stor verdi. For bedriftene betyr det nye kontakter både i næringslivet og i akademia. Enwa, for eksempel, hadde ingen kontakt med Høgskolen i Vestfold før Vannklyngen kom til. Nå har de flere innganger og kan benytte seg av kompetansen som finnes her, sier klyngeforsker og førsteamanuensis ved HiVe, Anne Gausdal. Hun leder VRI-arbeidet i Vannklyngen. Gausdal legger vekt på at kontakt og nettverk er noen av de viktigste VRI Vestfolds virkemidler VRI-regionene står selv fritt til å tilpasse virkemidler basert på sine behov. VRI Vestfold har lagt vekt på utvikling av nett verk og innovasjonsevnen i enkeltbedriftene i utviklingen av sine virkemidler. 4 Nettverksbasert kompetansemegling er en aktivitet der bedrifter og forskere møtes for å dele ideer til forsknings- og utviklingsprosjekter og starte forprosjekter. Bedrifter som deltar blir kvalifisert til å søke forprosjektmidler. Forskere er tilstede på møtene som varer fra fire til seks timer. Nettverksrefleksjon er en pedagogisk metode for utdanning av erfarne ledere for bedrifter i et nettverk. Relasjoner som utvikles gjennom slike fora kan føre til både produkt- og prosessinnovasjoner som følge av varige praksisnettverkog fellesskap.

5 resultatene av VRIs arbeid i regionen. Gjennom forskning har de funnet ut at bedriftene snakker mer sammen og at de har utviklet tillit seg imellom som en direkte følge av samarbeidet i klyngen. Ekstra interessant er det å se at det de sier i våre undersøkelser er i tråd med hva de faktisk gjør! De utvikler produkter, finner underleverandører og går ut i nye markeder sammen. Know who er like viktig som know how i denne sammenhengen, forteller Gausdal. Større bevissthet om muligheter Vannklyngen har påvirket vår holdning til utviklingsarbeid og måten vi jobber med nye ideer på, sier Buøen. Erlend Buøen og Anne Gausdal er sentrale aktører i Vannklyngen i Vestfold. Gjennom dialog med andre i samme bransje er vi bedre rustet til å vite hvilke ideer og produkter vi skal utvikle videre og hvilke vi bør la ligge. Nettverks-IGP (individuell, gruppe, plenum) kombinerer refleksjon på individ-, gruppe- og plenumsnivå på en strukturert måte i midlertidige grupper. Deltakerne deler kunnskap og også noen personlige opplysninger, som for eksempel hobbyer. Metoden er en videreutvikling av nettverksrefleksjon. Prosjektgenerator brukes for å sette i gang aktiviteter og team i tidlig utvikling av et nettverk, eller for å revitalisere mer modne nettverk. Bedriftene foreslår problemstillinger de ønsker å jobbe med i nettverket. Deretter stemmer deltakerne over hvilke aktiviteter de ønsker å delta på. Temakveld student bedrift er en møteplass der bedrifter presenterer seg og mulighetene de har for å bruke studenter som ressurs. Studenter, en eller flere høyskoler, et karrieresenter og en eller flere VRI-næringer deltar. 5

6 Forskeren: Om innovasjon på norsk En av Norges ledende forskere på innovasjon, Bjørn Asheim, har sammenlignet innovasjonspolitikken i EU og Norge. Hans forskning viser at EU satser stadig sterkere på en regional innovasjonspolitikk. Hvorfor setter EU nå fokus på en regional innovasjonspolitikk? Dette må ses i sammenheng med den opprustningen av innovasjonspolitikken som kom med Lisboa-erklæringen i 2000, og som ble fulgt opp med Barcelona-erklæringen om tre prosent til forskning og utvikling. EU er dessuten meget heterogent, noe som blir enda mer tydelig når vi ser på regionene. Skal EU bli mer innovativt er det ikke nok å fokusere på de allerede utviklede storbyregionene, det er større potensial i å få alle regionene til å bli mer innovative, og da må innovasjonspolitikken tilpasses de ulike regionenes særlige behov. Er det ikke et paradoks å tenke regionalt i vår globaliserte verden? Overhodet ikke. I en globalisert økonomi blir det tids- og stedsspesifikke stadig viktigere, fordi investeringer i produksjon, forskning og utdanning osv ikke finner sted på et abstrakt nasjonalt nivå, men på konkrete steder på et regionalt nivå. Hva er forutsetningen for å få til dette i Norge? Norge har alltid hatt et sterkt fokus på distrikts- og regionalpolitikk, og det er derfor relativt enkelt å få gehør for en regional innovasjonspolitikk her til lands. Problemet er at vi har små regioner med få egne ressurser. Dette krever et sterkere nasjo nalt og internasjonalt samarbeid enn i land med store regioner. Hvordan bør en norsk politikk for innovasjon og nyskaping utformes? Den viktigste vil være å få til en kraftig opprustning av den teoretiske kunnskapsbasen gjennom å satse på en grunnleggende samfunnsvitenskapelig innovasjonsforskning. Dette har man gjort i Sverige som i dag har et av de største sentra i Europa for samfunnsvitenskapelig forskning om innovasjon, innovasjonssystemer og entreprenørskap CIRCLE ved Lunds universitet. Hva er det viktigste VRI kan bidra med? Det viktigste er at VRI får med seg bredden av regionale organisasjoner og institu sjoner som kan fremme innovasjon. Det gir en bottom up-effekt, i motsetning til de mer top down-pregede nasjonale innovasjonssystemene. Programmets lærende tilnærming til innovasjon er også en styrke. Etter min mening er VRI det mest unike bidrag Norge kan vise til når det gjelder innovasjonspolitikk i europeisk sammenheng. Bjørn Asheim er professor i økonomisk geografi og nestleder ved Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy ( CIRCLE ) ved Lunds universitet i Sverige. Han er også professor II ved Universitetet i Agder og tilknyttet NIFU. Han er en av verdens ledende forskere på regionale innovasjonssystemer. Asheim er en av redaktørene for Handbook of Regional Innovation and Growth som kommer i

7 Eksempler på innovasjonsforskningen i VRI: Innovasjonsteori i møte med realitetane erfaringar frå den nye VRI-satsinga Gjennom å analysere VRI-satsinga i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har forskarar sett på korleis tankegangen om regionale innovasjonssystem er omgjort til politikk og praksis Forskinga skal gi ei betre forståing av utfordringar og dilemma i prosessen når deltakarane skal prøve å bidra til utvikling av regionale innovasjonssystem basert på bedriftsnettverk og samarbeid mellom FoU-institusjonar og næringsliv. Informasjon til analysen er samla gjennom intervju med dei viktigaste aktørane i VRI. I tillegg er studien basert på informasjon frå strategiske dokument og deltaking i møte både på regionalt og nasjonalt nivå. Konklusjon Forskarane konkluderer slik: For å handtere ein del av (desse) utfordringane vil vi argumentere for behovet for ein meir kontekstsensitiv innovasjonspolitikk, utan for mange top-down strukturar. Utforming av innovasjonsverkemiddel i den enkelte region må knytast tett til regionen si historie og ressursar. Dei enkelte regionane har ulike føresetnader for å utvikle regionale innovasjonssystem. Følgjeleg må det ikkje lagast ein innovasjonspolitikk kor dei ulike regionane forsøkjer å lage blåkopiar av ein nasjonalt definert idealmodell. I staden må det tilretteleggast for å utvikle særeigne variantar av regionale innovasjonssystem i dei enkelte fylka eller regionane som er i tråd med regionen sine føresetnader. Samtidig er det også viktig å understreke at VRI-prosjektet ikkje aleine kan bidra til utvikling av slike regionale innovasjonssystem. VRI-prosjektet kan derimot legge til rette for samhandling og utvikling og gi ett viktig bidrag i ei større samordna satsing for auka regional innovasjon. Ingjerd Skogseid, Stig-Erik Jakobsen, Else Ragni Yttredal, Finn Ove Båtevik, Martin Byrkjeland og Inger Beate Pettersen. Plan nr. 1/2010. Forskning på samhandling i Vestfold VRI stimulerer til mer innovasjon gjennom økt samhandling mellom FoUinstitusjoner, bedrifter og regionale myndigheter. Samtidig som økt samhandling gir nye muligheter for innovasjon gir det også nye arenaer der interesser og forforståelser utspiller seg. I forskningsprosjektet Demokratisering av regionale innovasjonsprosesser ser vi nøyere på hvordan slik samhandling faktisk utfolder seg: Hvem setter premisser? Hva snakker man om? Hvordan kommer man til enighet? Studier av samhandling i elektronikk- og maritim engineeringnettverkene har gitt oss større forståelse av nettverksprosesser. Dette er ikke bare interessant forskningsmessig, men gir viktig kvalitetskontroll og utviklingsmuligheter for alle som driver slike prosesser. 7

8 Kompetansemegling: Torv fra Trøgstad ble verdensberømt Oljekatastrofen i Mexicogulfen har gjort en liten bedrift i Østfold kjent langt utover landets grenser. Kallak Torvstrøfabrikk i Trøgstad har sammen med forskere ved SINTEF utviklet en ny, 100 prosent økologisk torvabsorbent som kan suge opp oljesøl enkelt og effektivt. Etter Full City-forliset sommeren 2009 ble torven brukt til å fjerne oljesølet. Saken ble plukket opp av NRK. Etter oljekatastrofen i Mexicogulfen ble verdens søkelys satt på Trøgstad. Selveste Discovery Channel ville lage innslag om den effektive metoden. De fikk bruke NRK-bildene fra oppryddingen etter Full City-forliset, og reaksjonene lot ikke vente på seg. 8 Det er helt utrolig hvordan interessen har økt etter fjernsynsinnslaget. Jeg har fått telefoner og e-poster fra Afrika, India, USA og flere andre land, sier fabrikkeier Ragnar Kallak. Uhell Historien startet i uthuset til Ragnar Kallak noen år tilbake. Han hadde vært uheldig og sølt mye olje på gulvet. Torvstrøprodusenten tenkte at han like godt kunne forsøke å fange oljen opp med torv. Han ble forbløffet over resultatet. Ved hjelp av kompetansemegling ble Kallak satt i kontakt med forskere ved SINTEF. Sammen har de utviklet Kallak Absorbent, et produkt som kan strøs rett på oljen mens den flyter i vannet. Absorbenten suger opp oljen som kapsles inn, mens vannet derimot ikke trenger inn. Dermed blir det fangede oljespillet liggende som en skorpe på vannoverflaten og kan lett fjernes. Uten hjelpen vi fikk fra kompetansemegleren hadde vi aldri kommet dit vi er i dag. For to bygdinger som salgssjef Gunnar Andersen og meg var terskelen høy for å komme i kontakt med akademiske miljøer. Takket være VRI har vi nå mange gode relasjoner å bygge videre på. Selv om Kallak-torv helt sikkert kunne vært effektiv i Mexicogulfen, er det fremdeles litt som gjenstår før det blir storproduksjon i Trøgstad. Men Kallak Torvstrøfabrikk og Trøgstad får nok verden høre mer fra i årene som kommer.

9 Internasjonal kompetanse: Forskere i verdensklasse til Finnmark Hva gjør forskere fra et av verdens fremste havforskningsinstitutter i Bugøynes i Finnmark? Jo, de hjelper den norske krabbeprodusenten Norway King Crab Production med å finne ut hvordan de store kongekrabbene kan få så god kvalitet som mulig. For det er krevende å tjene gode penger på kongekrabbe. Fangstsesongen er begrenset, og kjøttfylden, det vil si hvor mye kjøtt det er i krabbebeina, er ofte dårlig. Det kan derfor være vanskelig å kunne levere krabbe av høy kvalitet hele året. Forskning ga resultater Norway King Crab Production har derfor hentet inn noen av verdens fremste skalldyrforskere fra det russiske havforskningsinstituttet VNIRO. Siden 2007 har forskerne jobbet med å bedre kvaliteten på krabbekjøttet blant annet ved å teste ut ulike typer fôr og kartlegge krabbenes næringsopptak. Resultatene har ikke latt vente på seg. I dag er Norway King Crab Production verdensledende på lagring, fôring og forsendelse av levende kongekrabbe. Krabbene serveres på eksklusive restauranter i Beijing, Moskva, Dubai, Paris og Milano. Støtte fra VRI VRI kan gjennom virkemidlene kompetansemegling og forprosjekt koble norsk næringsliv med de fremste forskningsmiljøene, uansett hvor i verden de befinner seg. VRI Finnmark bidro med tilrettelegging og støtte til samarbeidet mellom Norway King Crab Production og VNIRO-forskerne. Takket være de russiske forskerne gjøres det nå ting i lille Bugøynes som du ikke finner maken til noe annet sted i verden, forteller grunnleggeren Svein Ruud. Studentmobilitet: Flytter studenter ut i bedriftene Kobling mellom studenter og næringsliv har resultert i prosjekter med svært høy kvalitet og verdi. Studentmobilitet er et annet VRIvirkemiddel. Det innebærer at studenter deltar i et forskningsprosjekt i samarbeid med næringslivet. Arbeidet kan inngå som en generell del av studiene eller det kan være en egen prosjektoppgave. Ved Høgskolen i Telemark har studentmobilitet vært brukt med stor suksess. Flere av studentene har løst konkrete oppdrag for næringslivet. Og det er ikke bare næringslivet som har høstet fordeler av studentprosjektene. Samarbeidet har gitt høgskolen kontakter inn i nye og relevante fagmiljøer. 9

10 Foresight: Fremtidens turisme Inspirert av steder som Neverland og Tvergastein skal turistnæringen i Buskerud lokke besøkende til fylket. VRI i kunnskapsøkonomien Årets European Innovation Scoreboard viser at Norge har mistet sin posisjon, mens Sverige, Finland og Danmark fortsatt ligger på topp. Dette må vi ta inn over oss, og ta sats for å komme tilbake til toppen. Dette krever tydelige prioriteringer, mer effektivitet og mindre byråkrati. VRI og regionale forskningsfond er virkemidler som styrker samarbeidsstrukturene og fremmer innovasjon. Ingvild Myhre, sivilingeniør med en rekke tidligere lederstillinger og styreverv. I dag tilknyttet Rådgiverne LOS Stabbursnatt er et nytt turistkonsept i Numedal i Buskerud, inspirert av Arne Næss steinhytte ved foten av Hallingskarvet. Her kan turister leve ut drømmen om det enkle liv i nær kontakt med naturen. I forbindelse med utvikling en ny reiselivsplan, har Buskeruds reiselivsaktører gjennomført et foresightseminar. Her ble det utviklet fire scenarier: Neverland, et fluktsted for opplevelser når verden blir tøffere, Las Vegas, preget av luksus og ferdige pakker med høy pris og høy puls, Fjellsnaret hvor forbrukerne har god råd og god samvittighet med hovedvekt på tilhørighet og mening og Tvergastein hvor drømmen er det enkle livet med fokus på bærekraft og økofilosofi. Inspirert av Tvergastein-scenariet har ti gårdsbruk i Rollag i Numedal gått sammen om konseptet Stabbursnatt et helt spesielt overnattingstilbud. Numedal er kjent som stabburenes dal, og nå får disse staselige gamle bygningene nytt liv. Samarbeidet gir gevinst for hele bygda, ikke bare for den enkelte. VRI Buskerud har vært en sentral aktør både i foresightarbeidet og i etablering og utvikling av Stabbursnattprosjektet. Foresight er fremtidsstudier og handlingsorientert fremtidstekning. Kunnskapsbasert næringsutvikling krever dynamiske arenaer for samhand ling, innovasjon og forretningsutvikling. Særlig viktig er det å utvikle tette kunnskapskoblinger mellom næringsliv og akademia på områder hvor norske regioner har næringsmessige fortrinn. Målet er å skape globale kunnskapsnav som tiltrekker seg talenter, teknologi og kapital. Torger Reve, professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI 10

11 Kompetansemegling: Utvikler system for trygg luftfart Det startet som et kompetansemeglingsprosjekt. Resultatet ble et system som varsler piloter om høyspentmaster og andre hindringer i luftrommet på en trygg, enkel og rimelig måte. Da Luftfartstilsynet sendte ut på høring en forskrift som krevde at alle høye master og bygninger ble behørig fysisk merket av hensyn til luftfarten, så Nord- Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og andre energiselskaper straks at dette ville påføre dem svært store kostnader. Jakten på en enklere og rimeligere måte å varsle om luftfartshindringer på ble startet. Snåsa-selskapet Norsk Navigasjon tok tak i utfordringen. Vi arbeider med å utvikle en annen type system for trygg varsling om luftfartshindringer, som baserer seg på eksisterende digitale kartdata over slike installasjoner og sender informasjon direkte til pilotene ombord i fly eller helikopter, sier Jan Ivar Sandnes i Norsk Navigasjon AS. Det nyetablerte selskapet Nobilesoft AS er en spin-off av Norsk Navigasjon. Gjennom VRI Trøndelags kompetansemegler Joar Nyborg ble Nobilesoft AS koblet sammen med SINTEF Transportforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling. Sammen med forskere ved SINTEF skal Nobilesoft nå utvikle et GPS-basert system som varsler piloter om høyspentmaster, kraftlinjer og andre hindringer i luftrommet. NTE og Innovasjon Norge har i etterkant bidratt til at det nå er utviklet en prototype som viser at GPS-teknologi kan være et supplement og et framtidig alternativ til fysisk merking av luftfartshindre. Nobilesoft AS har utviklet et system som varsler piloter om høyspentmaster. Om lag 50 kompetansemeglere jobber i dag over hele landet med å koble bedrifter med relevante forskningsmiljøer. Bedrifter kan selv kontakte en megler. VRI-koordinatoren i ditt fylke kan gi deg mer informasjon. 11

12 Publikasjonen kan bestilles på Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen N Oslo Telefon: Telefaks: September 2010 ISBN (trykk) ISBN (pdf) Opplag: 1000 Trykk: 07 Gruppen Design: Blanke Ark Foto: Sverre Jarild, Anne Guri Storemoen, Shutterstock

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Forskningsrådets regionale engasjement Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Samfunnets utfordringer setter dagsorden Forskningsmeldingens målbilde Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Agenda Om VRI og Forskningsrådets regionale satsing Midtveisevalueringen Fokus for evalueringen Møteplasser

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Høgskolenettverket Thomas Brekke

Høgskolenettverket Thomas Brekke www.vri-vestfold.no Høgskolenettverket 02.06.2010 Thomas Brekke Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI 2. Delprosjektene Samhandling

Detaljer

Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene

Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene Martin Byrkjeland, IRIS Stig Erik Jakobsen og Inger Beate Pettersen, SNF Ingjerd Skogseid, Vestlandsforsking Finn Ove Båtevik og

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum Regional satsing for mobilisering og kvalifisering Avdelingsdirektør Elise Husum Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskningsrådets regionale oppdrag «Forskningsrådet

Detaljer

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å Øke bruken av FOU kompetanse i næringslivet Gjøre FOU-institusjonene mer næringsorientert Styrke samhandlingen

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Forskningsrådet 2 15 departementer Forskningsrådet 8,6 mrd kr, 470 ansatte, adm kost 8% Næringsliv Institutter

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet

Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet Hva tenker du? ÅPNE www.kahoot.it 6 prosjekter og mange forskningsmiljøer

Detaljer

NORSI-Norwegian Research School in Innovation

NORSI-Norwegian Research School in Innovation NORSI-Norwegian Research School in Innovation Professor Bjørn Asheim, CIRCLE, Lunds universitet. Presentasjon, VRI-forskersamling, Kristiansand, 25.-26. april 2012 Bakgrunn for nasjonale forskerskoler

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

RFF som forskningspolitisk virkemiddel - Hvor går veien videre? Bergljot Landstad regional- og næringssjef Møre og Romsdal Styreleder RFF Midt-Norge

RFF som forskningspolitisk virkemiddel - Hvor går veien videre? Bergljot Landstad regional- og næringssjef Møre og Romsdal Styreleder RFF Midt-Norge RFF som forskningspolitisk virkemiddel - Hvor går veien videre? Bergljot Landstad regional- og næringssjef Møre og Romsdal Styreleder RFF Midt-Norge RFF symbolpolitikk eller forskningspolitikk? Avhengig

Detaljer

Velkommen til søkerkonferanse for VRI- Virkemidler for regional FOU og innovasjon. Gardermoen, 8.mars 2007

Velkommen til søkerkonferanse for VRI- Virkemidler for regional FOU og innovasjon. Gardermoen, 8.mars 2007 Velkommen til søkerkonferanse for VRI- Virkemidler for regional FOU og innovasjon Gardermoen, 8.mars 2007 Dagens program 10.00 Velkommen 10.15 Regional innovasjon og samhandling: hva, hvorfor og hvordan?

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT

Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT Innhold 1. SFU-ordningen og resultatene så langt 2. Hva skal til for å bli et SFU?

Detaljer

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Adm. dir Arvid Hallén, Norges Forskningsråd Agenda Om Forskningsrådets oppgaver og

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

1 Forankring og rolleavklaringer

1 Forankring og rolleavklaringer Søknad til VRIprogrammet fra RogalandUtviklingsdelen 1 Forankring og rolleavklaringer!"#"$% & $ ' ) )'*+)&+) ', % % & && $ &.& / ) ) # 0%,1!"#") 0& 1 $ 2 0 1& &&*3& 0&1,2 0& 1 % $. NFR 2007 2008 2009 Totalt

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

VRI 3 Søknadsbehandling, portefølje og veien videre. Anja Gjærum Storsamling VRI, 3.-4.desember 2013

VRI 3 Søknadsbehandling, portefølje og veien videre. Anja Gjærum Storsamling VRI, 3.-4.desember 2013 VRI 3 Søknadsbehandling, portefølje og veien videre Anja Gjærum Storsamling VRI, 3.-4.desember 2013 Disposisjon Hvordan ser VRI 3 ut nå? Hvorfor er VRI 3 viktig? Hvordan kan vi gjøre VRI 3 best mulig?

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Mobilisere til økt forskning i næringslivet Nasjonale strategier

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Regional mobilisering til Horisont 2020

Regional mobilisering til Horisont 2020 Regional mobilisering til Horisont 2020 Inger Nordgard Avdelingsdirektør, Forskningsrådets regionkontorer Nøkkeltall for den norske deltakelsen i FP7 (2007-2013) pr. november 2013 Norge i FP7: Vi deltar

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

Nye horisonter for forskning i VRI

Nye horisonter for forskning i VRI Nye horisonter for forskning i VRI Av Professor Arne Isaksen, UiA og Agderforskning VRI-storsamling 21-22. sept., Trondheim Programplanen til VRI VRI ( ) kombinerer både et systemperspektiv og et bedrifts-/aktørperspektiv

Detaljer

VRI Status og erfaringer så langt. VRI-samling, april 2008

VRI Status og erfaringer så langt. VRI-samling, april 2008 VRI Status og erfaringer så langt VRI-samling, 16.-17.april 2008 AGENDA 16. april 2008 Velkommen v/ragnhild Rønneberg VRI Status og erfaringer v/arthur Almestad Hva vil vi med læringsarenaen? v/åse Kaurin

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet VRI samling Alta 15-16. mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet Årsrapportering Regionale forskningsfond EraSME-utlysning Sekretariatsarbeidet i Forskningsrådet VRI i tall 2009 Regionale

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond 1. Foreløpig utredningsrapport levert KD 17.april 2. Forankringsmøter med ulike aktører UHR, Sametinget, IN, SIVA, LO, NHO, Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, KS sine

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Et blikk utenfra på regionale forskningsfond i forhold til helhetlig FoU politikk

Et blikk utenfra på regionale forskningsfond i forhold til helhetlig FoU politikk Et blikk utenfra på regionale forskningsfond i forhold til helhetlig FoU politikk Åge Mariussen NIFU STEP www.nifustep.no TRENGER VI REGIONALE FORSKNI NGSFOND? Trenger vi institusjoner for forskningsfinanisering

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane - eit delprosjekt i Kunnskapsbasert Norge -

Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane - eit delprosjekt i Kunnskapsbasert Norge - Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane - eit delprosjekt i Kunnskapsbasert Norge - 12.januar 2012 Agnes Landstad Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Bakgrunn Befolkningsutvikling, fråflytting, sentralisering nasjonalt

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 06.10.2014 Foto: Peter Hamlin Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle

Detaljer

VRI Trøndelag. Fornybar energi og miljøteknologi. Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag.

VRI Trøndelag. Fornybar energi og miljøteknologi. Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag. VRI Trøndelag Fornybar energi og miljøteknologi Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag arild.smolan@hist.no Fornybar energi og miljøteknologi En rekke initiativ er på gang i Trøndelag

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2

Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2 Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2 1. Bakgrunn og målsettingene for prosjektet Flere av teknologimiljøene i Vestfold regnes som verdensledende på sine felt. VRI Vestfold har i fase 2

Detaljer

Verkstad for regional utvikling sept Folketal i %

Verkstad for regional utvikling sept Folketal i % Verkstad for regional utvikling 25.-26.sept 2017 Fylkesdirektør for næring og kultur Jan Heggheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune Folketal 2010 2017 i % 1 Sysselsetjingsutvikling 2015 16 Over to periodar

Detaljer

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år?

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfonds årskonferanse Kristiansand 4.-5. juni 2014 Olav R. Spilling Gratulerer med fire gode år i Regionale forskningsfond! Temaer

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Regionalt utviklingsarbeid Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Mine tema her og nå Nye forvaltingsoppgaver VRI Regionalt forskningsfond. Forvaltningsreformen De vesentligste (konkrete)

Detaljer

Forventede resultater

Forventede resultater Hvilken rolle har kjønn i innovasjon? Prosjektet "Gender and innovation i Norway" (GENINNO) skal bidra til kunnskap og forståelse av hvilken rolle kjønn har i innovasjon. Kunnskapen skal være til nytte

Detaljer

Verdiskaping av vann:

Verdiskaping av vann: Verdiskaping av vann: En VRI-prosess -> etablering av vannklyngen Erfaringsseminar VRI fase 1 08.02.2011 Anne H. Gausdal Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet Virkemidler for

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge/Nordland 18.06.2012 Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge perspektivet - Nord-Norge strategi Nordlandsperspektivet - Nordlandsstrategi -relevans

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 21.01.2016 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Klyngeprogrammets formål og tilbud 3. Utlysningen for 2016: Krav og kriterier 4.

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Tjenesteyting som næringsutvikling

Tjenesteyting som næringsutvikling Tjenesteyting som næringsutvikling Statssekretær Helle Hammer Nærings- og handelsdepartementet PULS prosjektledersamling 29. april 2003 Sentrale utfordringer Internasjonale konjunkturer Høye oljeinvesteringer

Detaljer

Regionale Forskningsfond i Midt- Norge

Regionale Forskningsfond i Midt- Norge Regionale Forskningsfond i Midt- Norge Trondheim 30. august 2010 Ida Munkeby Fylkesdirektør for regional utvikling Sør-Trøndelag fylkeskommune Jeg skal snakke om: Bakgrunn for regionale forskningsfond

Detaljer

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder 16-17. september 2015, Sogndal Kilde: Regionaldirektør VAF Kilde: Arne Isaksen, leder forskningsprosjektet

Detaljer

Hvilken rolle har VRI spilt i det regionale innovasjonsarbeidet?

Hvilken rolle har VRI spilt i det regionale innovasjonsarbeidet? KULTUR FOR SAMHANDLING: NÆRINGSLIV OG KUNNSKAPSMILJØER SKAPER STERKE REGIONER FORSKNING FOR INNOVATIVE REGIONER JENS KRISTIAN FOSSE Hvilken rolle har VRI spilt i det regionale innovasjonsarbeidet? Utvikling

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET VRI STORSAMLING Fredrikstad, 06.12. 2012 Oxford Research «Kunnskap for et bedre samfunn» Oxford Research er en nordisk kunnskapsvirksomhet. Oxford Research

Detaljer

VRI Sogn og Fjordane

VRI Sogn og Fjordane Inkubatoralliansen Innovasjonsforum Partnerskapsprosjekt: Sogn og Fjordane Framtidsfylket Prosjektansvarleg: Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/ Lars Hustveit Prosjektleiar: Ingjerd Skogseid, VF (2007) Dag

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid

VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid 10.03.11 2011 Steffen Ahlquist RFFNORD Med god hjelp fra: Arild Røkenes VRI Finnmark og Stig Ulvang VRI Troms To små trær i virkemiddelskogen? Vanskelig

Detaljer