Hør på meg. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Av innholdet ellers: Tidens tann. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hør på meg. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Av innholdet ellers: Tidens tann. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31"

Transkript

1 Nummer «Hør på meg» Side 1 Hør på meg medlemsblad Tidens tann nr. 1 feb 2015 årgang 9 Foto: Svein Arne Velle. Se side 14. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Side 10 Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31 Rettighetshjørnet Nevrolog og pasient - to spesialister Min Parkinson Parkinsonskole på Aure Pasient og pårørendekurs Infotaineren Harald Grytten 20årsjubileum i Romsdal PF Årsmeldinger og regnskap Side 4 Side 6 Side 14 Side 25 Side 12 Side 19 Side 16 Side 20

2 Nummer «Hør på meg» Side 2 Fylkeslederen har ordet Kjære Parkinsonvenner! Februar er årsmøtetid for lokalforeningene våre. Tid for å evaluere hva man har fått til i løpet av året med de ressurser og de tillitsvalgte foreninga rår over. Lære av erfaringene fra året som gikk, og bruke disse som forbedringspotensiale for kommende år. Tid for å løfte blikket, se framover og planlegge neste års virksomhet for medlemmenes beste. Skaffe økonomi, fordele ansvar og oppgaver seg i mellom, og så gjennomføre årsmøtets vedtak. Foreningsarbeid er samarbeid. Et godt sammensveiset styre er helt uvurderlig for en leder. At alle styremedlemmene er med og drar lasset, er vesentlig. Da må lederen også kunne delegere ansvar og oppgaver i tillit til at jobben blir gjort innen de fristene som finnes. Vi er ulønnede tillitsvalgte med i beste fall en viss utgiftsdekning innvilget. Vi er helt avhengig av at noen av dere takker JA når valgkomiteene rundt om spør om kanskje du vil være med i styret neste år. Møre og Romsdal PF har i flere år hatt et svært stabilt styre med få utskiftinger. I år er det bare Steinar som er på valg, og han har sagt ja til gjenvalg, enda en gang.takk for det, Steinar! Svært glad er jeg også for å ha fått en ny medredaktør i Svein Jarle. Jeg synes han har all mulig grunn til å være stolt over å ha vært redaktør for dette nummeret av bladet vårt. Endelig vil jeg ønske våre medlemmer hjertelig velkomne til årsmøte og helgesamling og 30-års jubileumsfeiring i Ålesund april, som vanlig ca. 50% sponset fra foreningskassa vår. Hilsen Leif Fylkesstyret ser slik ut etter årsmøtet og vedtak om konstituering i styret Leder: Leif Klokkerhaug på valg i 2016 (gjenvalgt 2014) Nestleder: Einar Nerland, Molde på valg i 2016 (gjenvalgt 2014) Kasserer: Steinar Furnes, Ålesund på valg i 2015 Sekretær: Thomas Austnes, Ålesund på valg i 2016 (nyvalgt 2014) Styremedlem: Kåre Steinsvik, Ålesund på valg i 2016 (gjenvalgt 2014) Varamedl.: Elin Klokkerhaug, Jan Erik Bjørshol, Ingrid Hagedal alle på valg i Revisor: Terje Sæter på valg i 2015 Valgkomite: De lokale nestlederne: Else Leite, Einar Nerland, Alf Inge Jenssen (alle 1 år) Forsidebildet: «Tidens tann» er tittelen. Bildet kan vekke ubehagelige assosiasjoner eller aksept. Fotografen, Svein Arne Velle, er fascinert av hva naturen kan by på. Møt ham på side 14.

3 Nummer «Hør på meg» Side 3 Redaksjonens side Herr Parkinson er ein venn av meg. Under tvil. Lenge prøvde eg å vise han ryggen, men visste at han følgde meg som ein skugge, klar til å spenne bein, bokstaveleg talt og på meir intrikate måtar. Eg visste eg var dømd til å leve med han innpå livet inn i døden, så kvifor ikkje gjere han til venn? Eg let han ha sin skadefryd, men oppdaga at han hadde omsorg; han plastra såra han påførte meg, gjorde meg tenester. Utan han hadde eg ikkje hatt fredagstrimmen som perfekt inngang til helga og ikkje blitt kjend med dei supre medtrimmarane, eg hadde ikkje hatt tilbod om golf og bowling, gratis pizza og julegilde, og eg hadde ikkje vore medredaktør, verken i «Se og hør» eller «Hør på meg». Ver så god; del med herr Parkinson og meg! Februarutgåva av medlemsbladet er innhaldsrik; du skal ha noko igjen for kontingenten. Årsmeldingar og rekneskap må ut; dei fortel sitt om kva du får, og inneheld faktiske opplysningar meir enn fine ord. Lesestoffet på desse sidene er opphavet til «Hør på meg». Resten av bladet får du så å seie på kjøpet, og redaktøren veit nesten betre enn du sjølv kva du vil ha. Han har henta inn artikkelen «Et møte mellom to spesialister» (side 6), som i alle fall eg hadde stort utbyte av. Av og til må ein gå gjennom på ny korleis ein best skal hanskast med denne sjukdommen som knyter lesarane og redaksjonen saman. Her fekk eg nærmast ein dobbelttime hos nevrologen som sette brikker på plass og gav stoff til ettertanke. Elles er her mykje å melde seg på. Hugs at mykje er subsidiert, slik som helgesamlinga i Ålesund. Leif har funne ut at det går godt an å køyre derifrå 26. april og rekke Parkinson-veka på Savalen. Helsing Svein Jarle REDAKSJONEN. Leif Klokkerhaug, Iverplassen 13, 6524 Frei, tel.: og mobil Epost: Svein Jarle Molnes Ågnegjerdet 28, 6040 Vigra Epost: Neste nummer av Hør på meg: Planlagt utgivelse: mai 2015 Frist for innsending av stoff: Snarest, men senest: 10. mai Medlemsbladet sendes gratis til alle medlemmer i Møre og Romsdal Parkinsonforening. Bladet har et opplag på ca 350 eks. Planlagt utgivelse 4 ganger årlig. Firma og privatpersoner som ønsker annonsering eller støtteannonser i bladet, bes ta kontakt med redaksjonen. Neste nummer inneholder bl.a.: Min Parkinson, Min Hobby, Humor Rettighetshjørne Helgesamling i Ålesund Pasient og pårørendekurs Hildegunn og vi. Fredagstrimmen

4 Nummer «Hør på meg» Side 4 Rettighetshjørnet v/leif Klokkerhaug TEMA: Vurdering hos spesialist Alle pasienter som henvises til et behandlingssted, har krav på vurdering av sin helsetilstand innen 30 virkedager etter henvisningen er mottatt. Behandlede tema i tidligere nummer: Nr s.5: Rett til tannbehandling Nr s.5: Rett til (å bytte) fastlege Nr s.5: Ledsagerbevis Nr s.4: Rett til å bytte nevrolog Nr s.4: Brukerstyrt personlig assistent Nr s 4: Rett til logoped Nr s 4: Tilskudd til tilpasning av egen bolig Nr s.4: Rett til fritt sykehusvalg Nr s.4: Kommunal avlastning Nr s.4: Rett til innsyn i egen Pasientjournal Nr s. 4: På sykehjem Nr s. 4: Førerkort og helse Nr s. 4: Nye førerkortregler Nr s.4: Grunnstønad Nr s. 4: Hjelpestønad Nr s. 4: Egenandelstak 2 Nr s. 4: Parkeringstillatelse Nr s. 4: Om habilitering/rehabilitering Nr s. 4: Om diskriminering Neste gang: Pasienter under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet har rett til vurdering av henvisningen innen 10 virkedager. Når det er grunn til å anta at du kan ha en alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere, maks 14 dager. Retten til nødvendig helsehjelp skal sikre at pasienter som ut fra en helsefaglig vurdering trenger behandling, skal få helsehjelp innen en forsvarlig tidsperiode. Vurderingen av henvisningen foretas ut fra hvor alvorlig tilstanden er, hvilke muligheter som finnes for å forbedre den med helsehjelp, og en vurdering av om kostnadene ved helsehjelpen står i forhold til nytten for pasienten. Vurderingen vil få ett av følgende utfall: Du får rett til prioritert helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som får denne rettigheten kalles rettighetspasienter. Rettighetspasienter får en frist for når spesialisthelsetjenesten senest skal ha startet helsehjelpen, enten i form av behandling eller i form av videre utredning. Fristen for start av helsehjelp for unge under 23 år innenfor psykisk helsevern og rus er maksimalt 65 virkedager. Du får et tilbud om helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, men behandlingen er ikke prioritert, og du får derfor ikke status som rettighetspasient. Du får ikke en juridisk bindende frist for når du skal motta helsehjelp, men du får informasjon om når du kan forvente at helsehjelpen blir gitt. Du får ikke et tilbud om helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

5 Nummer «Hør på meg» Side 5 Rett til fornyet vurdering Pasienter som har blitt vurdert og ikke anses som rettighetspasient, kan be om en fornyet vurdering fra spesialisthelsetjenesten. Pasienten behøver ikke begrunne sitt ønske om fornyet vurdering, men bakgrunnen kan for eksempel være at man er uenig i diagnosen, eller det kan være uenighet om behandlingsopplegget. Pasienten har ikke krav på at den nye vurderingen gjøres innen 30 virkedager. Det er visse begrensninger i retten til å få ny vurdering av sin helsetilstand: Fornyet vurdering kan bare kreves én gang for samme tilstand. Hva som er samme tilstand er et faglig spørsmål som må avgjøres konkret i forbindelse med at pasienten ber om ny vurdering. Pasienten må få henvisning fra en allmennlege for at spesialisthelsetjenesten skal foreta en ny vurdering av pasientens helsetilstand. Dersom allmennlegen mener det ikke er nødvendig med en ny vurdering, kan ikke pasienten kreve å bli vurdert på ny av spesialisthelsetjenesten. Det kan for eksempel tenkes at pasienten allerede er grundig utredet, og hvor allmennlegen ikke er i tvil om at konklusjonene er riktige. Legen må ha saklig grunn for å la være å henvise en pasient til fornyet vurdering, og kan ikke la være å henvise på grunn av for eksempel økonomiske hensyn. Fristbrudd Hvis spesialisthelsetjenesten ikke klarer å starte den planlagte utredningen/- behandlingen innen den fristen du som rettighetspasient har fått, kan du kontakte HELFO-pasientformidling på 800HELSE ( ). De vil da finne et annet tilbud til deg ved et annet sykehus i Norge, eller om nødvendig ved et utenlandsk behandlingssted. Takker du nei til den behandlingsplassen HELFO-pasientformidling tilbyr, blir du stående på venteliste ved det opprinnelige behandlingsstedet Om du, eller den som representerer deg som pasient, mener at du ikke har fått oppfylt dine pasientrettigheter, har du rett til å klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet avgjørelsen. Hvis avgjørelsen blir opprettholdt, skal den som opprettholder avgjørelsen sende klagen videre til Fylkesmannen. Klagen skal være skriftlig. Fristen for å klage er fire uker fra pasienten fikk eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage. Kilde: https://helsenorge.no/rettigheter-som-syk/vurdering-hos-spesialist Leif

6 Nummer «Hør på meg» Side 6 Et møte mellom to spesialister Av nevrolog Øistein Ramleth Et møte mellom nevrolog og en person med Parkinsons sykdom er et møte mellom 2 spesialister. Nevrologen er spesialist på Parkinsons sykdom, mens pasienten er spesialist på sin egen sykdom. For at utbyttet av kontakten mellom nevrolog og pasient skal bli best mulig, er det meget viktig at begge bidrar så godt de kan til et konstruktivt samarbeid. Nevrologen sitter inne med omfattende kunnskaper om Parkinsons sykdom og hvordan den på forskjellige måter kan påvirke livssituasjonen til de som er rammet. Sykdommen kan imidlertid gi vidt forskjellige symptomer og utvikle seg svært forskjellig fra person til person. I tillegg vet alle som har et forhold til Parkinsons sykdom, at symptomene kan variere svært mye gjennom dagen og fra dag til dag. Nevrologen ser pasienten kun en kort stund på en bestemt dag, og situasjonen under konsultasjonen trenger ikke være representativ for hvordan helsetilstanden er til daglig. Nevrologen er således helt avhengig av informasjon fra pasient/ pårørende for å kunne danne seg et riktig inntrykk av hvordan helsesituasjonen varierer gjennom dagen og fra dag til dag. For at opplysningene nevrologen får under konsultasjonen skal være mest mulig korrekte, bør pasienten være forberedt. Medisintyper Parkinsons sykdom behandles i hovedsak med tre forskjellige typer medisiner som ofte benyttes samtidig. I en tidlig fase av sykdom er det hos yngre pasienter vanlig å benytte en dopaminagonist (Sifrol, Requip eller Neupro) som hjernen oppfatter som dopamin. Selv benytter jeg ofte betegnelsen "kunstig dopamin" for å skille det fra den andre gruppen medisiner som inneholder levodopa (Sinemet, Madopar, Stalevo). Når levodopa kommer inn i hjernen, omdannes det til ekte dopamin, som er helt likt det dopaminet hjernen selv produserer. I ligget benyttes ofte en gruppe medisiner som omtales som MAO-Bhemmere ( Eldepryl, Selegilin, Azilect). Disse medikamentene benyttes primært fordi de sannsynligvis har en viss bremsende effekt på utviklingen av sykdom i tillegg til at de kan virke stabiliserende på effekten av medisiner som inneholder Nevrolog Øistein Ramleth er ansatt ved Sandvika nevrosenter. Han har skrevet denne artikkelen for Parkinsonbrevet, medlemsbladet til Oslo og Akershus Parkinsonforening. Redaktør Astrid Langballe Dalin og Øistein Ramleth har gitt oss tillatelse til å gjengi den i «Hør på meg».

7 Nummer «Hør på meg» Side 7 levodopa. Hvilke medisiner som er riktig å benytte, vil variere med alder og sykdomssituasjon. Hos de som har hatt Parkinsons sykdom i mange år, er det ofte riktig å slutte med dopaminagonister og MAO-B-hemmere fordi disse medisinene hos noen kan ha uheldige bivirkninger i denne sykdomsfasen. Dette er noe nevrologen vil vurdere individuelt hos hver enkelt pasient. Medisinopptak i ulike faser De som har hatt Parkinsons sykdom i relativt kort tid, opplever ofte en stabil funksjon gjennom dagen og fra dag til dag. De som tar medisiner som inneholder levodopa (Sinemet, Madopar, Stalevo), merker da ofte ingen forskjell i tilstanden selv om de glemmer å ta en tablett. Dette skyldes at hjernen i en tidlig fase av sykdommen er i stand til å lagre dopamin som frigjøres hvis tilførselen av dopamin via tabletter uteblir. Det er likevel viktig å fordele tablettene jevnt utover dagen da det er gunstig for sykdommen på lengre sikt at tilførselen av dopamin er stabil. De som har hatt Parkinsons sykdom over noe lengre tid, opplever ofte at effekten av medisiner svinger i forhold til tiden som har gått siden siste dose. Det er disse variasjonene som nevrologen trenger opplysninger om for å bidra til hensiktsmessige justeringer i medikasjonen. Det vanligste er at effekten av medisinene avtar når det nærmer seg tiden for nye tabletter. Dette omtales nå ofte som "doseglipp" og skyldes at hjernen reagerer på for lavt nivå av dopamin. Det kan da komme motoriske symptomer med stivhet, bevegelsesproblemer eller skjelving. Det kan imidlertid også komme kun ikke-motoriske symptomer som uttalt slitenhet eller psykisk ubehag. På den annen side kan kroppen også reagere på at det blir for mye dopamin i hjernen. Dette kan hos noen inntreffe en stund etter inntak av tabletter som inneholder levodopa. Det typiske er da at minutter etter inntak av tablettene tilkommer tendens til ufrivillige bevegelser i kroppen som for-svinner etter noe tid når konsentrasjonen av dopamin i hjernen på nytt faller. De ufrivillige bevegelsene har dessverre ingen god norsk benevnelse, men nevrologen omtaler dette som "dyskinesier". For lite og for mye dopamin Det er viktig at både pasient og pårørende er klar over symptomer på for lite og for mye dopamin i hjernen. Dette er nemlig opplysninger som er viktige når nevrologen skal forsøke å tilpasse tidspunkt og doser av medisiner for at effekten bli mest mulig konstant gjennom dagen. For at nevrologen skal ha mulighet til å foreta fornuftige justeringer av medisindoser og tidspunkter for medisininntak, er det helt nødvendig at medisinene tas på tidspunktene som er avtalt. Dette er spesielt viktig i en observasjonsperiode hvor pasient/pårørende skal registre-

8 Nummer «Hør på meg» Side 8 re hvordan situasjonen varierer gjennom dagen relatert til tidspunktene for inntak av medisiner. Variasjoner i tilstanden kan registreres på fastlagte skjemaer eller føres inn i en symptomdagbok for en periode hvor man skriver ned tidspunktene for når det inntreffer ubehagelige symptomer. Det er da viktig å beskrive hvilke symptomer som inntreffer, slik at nevrologen kan fastslå om dette skyldes for mye eller for lite dopamin på det tidspunkt da symptomene inntreffer. Enkelte pasienter velger å ta medisinene etter behov. Dette er imidlertid ingen gunstig løsning, fordi det vil gi større svingninger i medisinkonsentrasjonen i blodet enn hvis medisinene tas til faste tider. Det gjør det også vanskelig for nevrologen å bidra med råd om justeringer av medisinene. Mitt råd er derfor at tablettene i hovedsak bør tas til faste tidspunkter. I enkelte situasjoner kan imidlertid pasienten selv gjøre endringer på dette. Et eksempel er at medisintidene kan forskyves hvis man noen dager står opp senere enn vanlig. Det kan også enkelte ganger være aktuelt å ta en ekstra tablett sent på kvelden hvis man legger seg mye senere enn vanlig. Doseendringer og nye medisiner På bakgrunn av observasjonene som nevrologen gjør under konsultasjonen, og de opplysningene som fremkommer under samtalen, vil nevrologen gi råd om eventuelle endringer i medisintidspunkter og doser. Hensikten med disse endringene vil alltid være å gjøre situasjonen bedre for pasienten. Det er imidlertid store individuelle variasjoner i reaksjoner på doseendringer og nye medisiner. Det er derfor ikke mulig for nevrologen å vite hvordan den enkelte pasient vil reagere på de endringene som blir avtalt. Hvis pasient eller pårørende mener at totalsituasjonen forverres etter medisinendringer, bør nevrologen informeres om dette. Noen ganger kan det i en slik situasjon være vanskelig å få tak i behandlende nevrolog for å spørre hva som bør gjøres videre. Som hovedregel vil man da aldri gjøre noe galt hvis man går tilbake til den dosering av medisiner som ble benyttet før siste doseendring eller før oppstart med nye medisiner. Det er uansett viktig at behandlende nevrolog får informasjon om uheldige virkninger av medisinforandringer, slik at man kan avtale hva som skal gjøres videre. Ikke-motoriske symptomer Så langt har dette innlegget dreid seg om bruken av medisiner rettet mot motoriske symptomer (f.eks. stivhet, langsomme bevegelser og skjelving). Minst like viktig er det at nevrologen får informasjon om eventuelle ikke-motoriske symptomer. Eksempler på dette kan være problemer med søvn, tarmfunksjon, blærefunksjon, seksualfunksjon, nedstemthet, tendens til blodtrykksfall eller hallusinasjoner.

9 Nummer «Hør på meg» Side 9 Etter min mening har nevrologen hovedansvaret for å kartlegge om pasienten plages med ikke-motoriske symptomer sekundært til Parkinsons sykdom. Nevrologen bør systematisk gjennomgå aktuelle ikke-motoriske symptomer med pasienten. I praksis vil det ofte ikke være tid til å spørre om alle mulige ikke-motoriske symptomer ved hver konsultasjon. Det er da viktig at pasienten selv tar ansvar ved å informere nevrologen om aktuelle ikkemotoriske symptomer som påvirker livssituasjonen i dagliglivet. Ofte vil nevrologen kunne bistå med råd eller behandling som kan bedre situasjonen. Samarbeid mellom to spesialister For å oppsummere vil jeg si at pasienten kan og skal stille krav til nevrologen om å være oppdatert rundt alle relevante behandlinger knyttet til sykdommen. Nevrologen har også hovedansvaret for å kartlegge både motoriske og ikkemotoriske symptomer. På den annen side har også nevrologen klare forventninger til pasienten. Nevrologen forventer at pasienten i hovedsak følger de råd og anbefalinger som blir gitt i forhold til behandlingen. Nevrologen forventer at pasienten forsøker så langt det er mulig å bidra med opplysninger som gjør det mulig for nevrologen å optimalisere behandlingen. Dette krever at pasienten/ pårørende en periode før konsultasjonen har forsøkt å registrere om det inntreffer spesielle endringer i tilstanden gjennom dagen. Hvis det er stor grad av variasjon gjennom dagen, bør dette registreres med klokkeslett og beskrivelse av symptomer slik at informasjonen som blir gitt til nevrologen under konsultasjonen, blir mest mulig korrekt. Nevrologen er spesialist på Parkinsons sykdom, men den som selv er rammet av Parkinsons sykdom, er spesialist på hvordan sykdommen påvirker egen livssituasjon på forskjellige måter. Ved et godt samarbeid mellom nevrolog og pasient sikres en best mulig behandling av sykdommen. Datamaskinen venn eller fiende? Har nokon prøvd denne? Namnet er Mousetrapper Prime prisen kr 2.499,- Finst det datautstyr som kan hjelpe oss som skjelv på handa? Les om det på side 49! Til venstre ei ergonomisk mus for begge hender med handleddstøtte og programmerte knappar.

10 Nummer «Hør på meg» Side 10 MELD DEG PÅ! Møre og Romsdal Parkinsonforenings HELGESAMLING 2015 I ÅLESUND med jubileumsfeiring og årsmøte Rica Parken hotell fredag 24. søndag 26. april 2015 K V A R D A G E N Motivasjon Utfordringar Løysingar Nye medisinar Biverknader TO JUBILEUM: Møre og Romsdal Parkinsonforening 30 år Sunnmøre Parkinsonforening 25 år "Tusen takk for at du gjer det du brenn for til ein opplevelse for andre." - "Om enn vi var litt stille, så skal du vite at du fekk vekka mange tankar i oss." - "Det skulle vore 3 tima til." - Sagt om Audhild Mork, Aura Consulting, og LØFT-kurset hennar. LØFT = Løysingsfokusert tilnærming. Audhild Mork er ein hovudgjest på MRPFs helgesamling Ein annan er Johan Lyche Øiestad, tannlege og humorist eller omvendt, adresse Sunndalsøra. Han er toastmaster under den store jubileumsmiddagen. Ein tredje: Randi Skaget Hjellset med over tjue års erfaring frå Molde sjukehus som parkinson-sjukepleiar, den første i landet. Bli med ut: Byvandring, lunsj på Fjellstua, tur til Giske og Alnes.

11 Nummer «Hør på meg» Side 11 T I M E P L A N Fredag 18:00-19:00 Årsmøte. Se egen saksliste side 43. Lørdag 09:00 Registrering (de som kommer lørdag) 09:30 Velkommen ved Leif Klokkerhaug 09:45 Motivasjon i hverdagen Audhild Mork 10:30 Pause 10:45 Hvordan bli mer løsningsorientert? Audhild Mork 11:30 Pause 19:00 Leder for hver forening legger fram de viktigste sakene for (ca) Middag 11:45-13:00 Hvordan er hverdagen? En pårørende og en pasient snakker uformelt 13:00 Lunsj 14:30-15:15 Hverdagen. Medisiner. Bivirkninger. Nye medisiner. Randi Skaget Hjellset 15:30-17:30 Byvandring 19:00 Festmiddag. Toastmaster: Johan Lyche Øiestad. Tilbakeblikk på foreningens arbeid. Leif Klokkerhaug Søndag 08:00-10:00 Frokost 10:00 Utsjekking 10:30-13:00 Turbuss til Giske og Alnes med guide 13:30-14:30 Lunsj på Fjellstua. Ålesundsangen som allsang etter lunsj. Avslutning ved Leif Klokkerhaug. Buss tilbake til hotellet. Heimreise P R I S A R Full pakke: to overnattingar og deltaking i heile programmet. Enkeltrom kr. 1400,- dobbeltrom kr. 1200,-. Full pakke, men utan overnatting kr. 800,- pr. person. Prisane inkluderer to einingar drikke til festmiddagen. Møre og Romsdal Parkinsonforening fakturerer det den enkelte skal betale, men private utgifter utanom dette gjer den enkelte opp med hotellet. Påmelding innan 31. mars 2015 til Else Leite, telefon , epost: - eller til Leif Klokkerhaug, tlf / , epost:

12 Nummer «Hør på meg» Side 12 To dagers PASIENT OG PÅRØRENDEKURS i Velferdssalen, Ålesund sjukehus, 12. og 19. mars 2015 Et samarbeid mellom Møre og Romsdal Parkinsonforening(MRPF), brukerrepresentanter, Nevrologisk avdeling, Aure Rehabiliteringssenter og Lærings og mestringssenteret, Helse Møre og Romsdal (LMS) Program torsdag 12. mars Kl 10:00 Velkommen v/ Leif Klokkerhaug, MRPF, og Bente Bae Olsen, LMS 10:15 Erfaringer fra brukerrepresentant og pårørende Å leve med Parkinson i hverdagen 11:00 Lunsj 12:00 Kartlegging av funksjoner v/ parkinsonsykepleier Randi Skaget Hjelset Program torsdag 19. mars Kl 10:00 Tanker/refleksjoner fra dag 1 10:15 Utredning, behandling og oppfølging v/ nevrolog Janne Marit Ertresvåg 12:00 Lunsj 13:00 Praktiske, konkrete råd og tips v/ ergoterapeut 12:45 Pause 13:00 Rehabiliteringstilbud LSVT/BIG - ved Aure Rehabiliteringssenter v/ fysioterapeut Kaija/Randi 13:45 Spørsmål og svar 14:30 VEL HJEM 14:00 Pause 14:15 Evaluering og avslutning 15:00 VEL HJEM Lærings- og mestringssenteret sin nettside:

13 Nummer «Hør på meg» Side 13 Praktiske opplysninger Målgruppe: Personer med Parkinson og deres pårørende. For påmelding: Kontakt Nevrologisk ekspedisjon v/ Molde sjukehus, Tlf: / , mandag fredag mellom kl Påmeldingsfrist: 5. mars 2015 Henvisning: For å kunne delta må du ha henvisning fra din lege. Henvisning kan ordnes per telefon hos ditt fastlegekontor. Pårørende trenger ikke henvisning for å delta. Egenandel: 320,- (påføres egenandelskortet). For de som har frikort er det gratis. Ingen egenandel for pårørende. Faktura blir utsendt i etterkant av kurset. Lunsj: 240,- per person tilsammen for begge dagene. Faktura blir utsendt i etterkant av kurset. Bindende påmelding: Det er bindende påmelding. Ved ikke møtt vil den enkelte pasient bli belastet med kr 640,-. Parkering må den enkelte ordne med selv. Vennligst gi beskjed i god tid hvis det er spesielle behov vi skal ta hensyn til, for eksempel kost, hørsel etc. * Med forbehold om endringer i programmet. For mer informasjon: Lærings- og mestringssenteret, tlf epost VEL MØTT Min Parkinson og Min hobby: Alle har noe å fortelle. Skriv om deg selv for leserne av «Hør på meg»! Har du ikke lyst til å skrive selv, kan vi ta det i form av et intervju. Tips oss i redaksjonen! «I mitt hode er parkinson ikke lenger først og fremst en sykdom, men et liv. Et liv som riktig nok må innrettes og leves litt annerledes enn jeg hadde tenkt meg, men som likevel også kan være et liv som er rikt på livskvalitet. Jeg har nemlig lært mye av vennskapet med mennesker som har levd med parkinson mye lenger enn det jeg har. Jeg blir faktisk mer oppmuntret enn bekymret for egen framtid av å være sammen med slike mennesker, som etter mange år med parkinson er betydelig mer preget av sykdommen enn meg, men som til tross for dette likevel er så gjennom positive, og har så mye humor og så mye livsglede.» - Borgar Mattland i «Hør på meg» nr

14 Nummer «Hør på meg» Min Parkinson (+Min hobby): Svein Arne Velle Vi er alle mennesker med erfaringer å dele med andre. Min Parkinson og Min hobby er populære serier. Mens vi leter etter nye skribenter: Hvordan har det gått med «de gamle»? - Jeg visste ikke noe om parkinson da jeg fikk diagnosen i Jeg ble medlem av parkinsonforeningen, leste i medlemsbladet og var på noen seminarer. Ingen vet hvor langt livet blir, men når en får diagnosen som 46-å ring, er det store muligheter for at sykdommen vil utvikle seg. Dette skrev Svein Arne Velle i «Hør på meg» nummer Han bor i Ørsta, var utdannet skipsfører, og en tid holdt han kontakten med gamle arbeidskolleger gjennom en deltidsstilling som velferdssekretær i rederiet, men er nå ute av arbeidslivet og har fått tida til å gå ved å trene, gå på fjellturer, male huset, legge fliser og slikt. Side 14 Tidligere skribenter: Nr : Svein Jarle Molne Nr : Svein Jarle Molne Nr : Kolbjørn Stokke Nr : Steinar Settem Nr : Audny Tranø Nr : Borgar Mattland Nr : Elin Klokkerhaug Nr : Terje Dalsøren Nr : Arne Thorsnes Nr : Nr : Einar Nerland Nr : Reidun Rønneber Nr : Gerd Melby Nr : Synnøve G. Vik Nr : Svein Arne Velle Nr : Reidar Haltbakk Nr : Bjørn Overvåg Nr : Erik Aarset Nr : Nils I. Aarsæther Nr : Nr : Else Leite Nr : Torbjørn Hauso Nr : Inger J. Folland Nr : Jan Modell Nr : Aase Nielsen Nr : Kirsten Akselvoll Nr : Audny Tranø Nr : Steinar Furnes Nr : Terje Sæter Hobbyen Når det gjelder hobbyer, nevner Svein Arne gammel bil som trenger vedlikehold og: - Jeg har begynt å prøve meg på å male litt på lerret, og fotografering med bildebehandling er en favoritthobby. - Lager du ennå bilder i 2015? - Ja, men det er slikt som kommer og går. - Hva slags motiver er du Grønn parkeringsplass. Se også «Tidens tann» på forsida. opptatt av? - Natur og "tidens tann", gjerne i samme blinkskuddet. Jeg er ikke av dem som synes det er stygt med bilvrak i naturen. Et mosegrodd dashbord med et tre gjennom ruta... - Bilder kan man drive med når man er aleine. Men du har et sosialt engasjement.. - Jeg var i styret for fylkesforeninga i noen år, og vi hadde en besøksrunde til medlemmer med parkinson. Vi fant ut at der var en gruppe som falt utenfor våre tilbud. Nå har jeg bestemt meg for å arrangere spillekvelder med Wii og sosialt prat. Å spille bowling har lenge vært et ønske, men bowlinghallen i Ørsta ble lagt ned. Nå prøver jeg å dra i gang bowlingkvelder i Ulsteinvik i stedet. Og spillkvelder i Ørsta.

15 Nummer «Hør på meg» Side 15 s s g - Hva får deg til å ta et så stort personlig initiativ? Vi forstår at 9. desember 2014 var en viktig dag i livet ditt. Hva skjedde? DBS - Jeg fikk litt av en «vitaminpille» den dagen i form av en DBS-operasjon i Trondheim. DBS står for deep brain stimulation, og det er noe som kan bli aktuelt når man har økt dosene med medisin til det maksimale uten at det holder symptomene tilstrekkelig i sjakk, eller når bivirkningene blir for store i forhold til de positive virkningene. Jeg tar fremdeles piller, men bare en brøkdel av de dosene jeg gikk på. Og jeg føler meg sterkere. Samboeren kan bekrefte at jeg har mer kraft i klypa nå. - Så nå føler du at «vitaminpillen» DBS gir deg overskudd til å la det regne både på presten og dryppe litt på klokkeren? - Vi som har parkinson, trenger å treffes og lære av hverandres erfaringer, eller rett og slett ha det gøy isammen, så nå håper jeg inderlig vi lykkes med disse prosjektene. Spill er gøy: Nye medlemstilbud i Ørsta og Ulsteinvik Spill, spenning, sport, kanskje også litt spøk... Ord på sp... kan oppsummere det som skjedde i Ulsteinvik 21. januar. Alle foto: Svein Arne Velle Det var 10 til stede på det første bowlingtreffet for parkinsonister i Ulsteinvik, som nå kan friste med det samme tilbudet som Spjelkavik har den siste torsdagen i hver måned for medlemmer av Sunnmøre Parkinsonforening: bowling og gratis pizza. Initiativtaker er Svein Arne Velle, som bor i Ørsta. Interesserte kan ringe Svein Arne på Spander på deg en spesiell opplevelse! Spill og spis og få nye venner! Onsdag er dagen Ørsta: Wii-spill og samvær i Engesetvegen 13 onsdagene 11. mars, 8. april og 13.mai fra kl 16:00. Ulsteinvik: Bowling og pizza i Saunesvegen 10 onsdagene 18. februar, 18. mars, 22. april og 20. mai kl 18:00.

16 Nummer «Hør på meg» Side 16 Romsdal Parkinsonforenings 20-års jubileumsfeiring Torsdag 4. desember markerte Romsdal Parkinsonforening sitt 20- årsjubileum med storstilt feiring på Rica Seilet Hotel i Molde. Leder Knut Bjørn Hungnes kunne ønske vel 35 medlemmer og inviterte gjester hjertelig velkommen til jubileumsfest med julemat, hyggelig samvær og underholdning. Knut Bjørn overrakte foreningens jordmor Randi Skaget Hjellset også da parkinsonsykepleier ved Molde sjukehus - en velfortjent takk for innsatsen som fødselshjelper for Romsdal Parkinsonforening den 19. mars Tidligere leder Sigurd Skarsbø loset oss gjennom deler av foreningens 20- årige historie før en gjeng karer fra Molde Mannskor dukket opp og underholdt oss med vakker sang. Herlig!

17 Nummer «Hør på meg» Side 17 Som leder for Møre og Romsdal Parkinsonforening kunne jeg takke for at Elin og jeg var invitert, og overrekke en flott fotobok om fylket vårt signert fotograf Øyvind Leren. Leder Ingrid Hagedal i Nordmøre Parkinsonforening hadde også med både gave og dikt til jubilanten. Vårt forbundsstyremedlem Arne Thorsnes kunne fortelle at han for anledningen hadde minst fire hatter på hodet. Først hilste han fra forbundsleder Knut Johan Onarheim, så fra generalsekretær Magne Wang Fredriksen og fortalte hvilken gave Romsdal PF ville få fra Norges Parkinsonforbund en poster foreninga selv måtte velge tekst og bilde til før den ville bli produsert. Så kunne Arne overlevere en flott bokgave til jubilanten fra Sunnmøre Parkinsonforening, og hilste fra seg selv til slutt. Også Randi Skaget Hjellset takket for invitasjonen og overrakte foreninga en gave ei bok om Sjukehusbyen Molde. Til slutt: Tusen takk for god mat og hyggelig jubileumsfest, Romsdal PF! Og sannelig fikk jeg tatt bilde av fem tidligere ledere i Romsdal PF sammen med Knut Bjørn. Fra venstre: Edvard Langset, Aud Hauso, Knut Bjørn Hungnes, Sigurd Skarsbø, Victor Moltubak og Einar Nerland Tekst og fotos: Leif Klokkerhaug

18 Nummer «Hør på meg» Side 18 Lyspunkt i mørk tid Av dette følgjer naturleg at dei med lette symptom hjelper dei med tunge symptom, og at dei med symptom er like bra som dei utan. Folk er folk. Mange der ute har ikkje forstått dette. Då er det bra at vi har ein konge som heiter Harald, og organisasjonar som Parkinsonforbundet. I den lokale parkinsonforeininga er det viktigaste kanskje å la folk treffe folk. På det vakre Sunde fjordhotell håper eg om knapt eit år å treffe igjen Miriam, og unner henne den store gevinsten. I år var det sambuaren min som, utan å møte misunning, vann den fine nissen i den fine posen; han passa på oss frå kjøkenbenken gjennom adventstida og minte oss på å halde barnas grunnlov. Takk! Og snille ord til ein glad givar! Svein Jarle Ein stor familie samlar seg. Miriam er ei av dei yngste i julegildet til Sunnmøre Parkinsonforening; når eg ser tilbake to månader etter, er det henne eg ser. Maten var gratis, og nesten 100 av dei knapt 200 medlemmene kom. Etter maten, allsongen og underhaldninga la dei att kroner på lotteriet. Miriam var der saman med to brør, mamma og besteforeldre. At ein av desse har parkinson, var svært lite viktig. Alt fall så naturleg. Vi kom, leverte vår gevinst til lotteriet, såg at bordet alt var fullt av pakkar, sette oss og kom i prat med folk frå den store familien; Miriam var den første som snakka til oss. Så sto vi i kø for å få julemat; det gjekk seint; det kunne ha vore ordna slik at køen ikkje vart så lang, men vi slo oss til ro og pusta inn den gode atmosfæren. Her var det folk som etterlevde barnas grunnlov allereie før kong Harald hadde gått gjennom paragrafane i nyttårstalen sin: Vi skal seie snille ord. Store barn skal hjelpe små barn.

19 Nummer «Hør på meg» Side 19 Infotaineren. At Ålesund brann i 1904, veit alle, i alle fall dei fleste sunnmøringar, som har høyrt Harald Grytten fortelje med dramatisk nerve og innleving. Men årstalet 1977 måtte du kanskje som meg slå opp då du kom heim. Det viktige, det som hende det året, fekk du med deg: Sula vart eigen kommune og skilde seg frå Ålesund. På desse kantar er vi kjerringa mot straumen i ei tid med kommunesamanslåingar. Til dagleg står Grytten på sokkel og er av bronse. Som gjest på SPFs julegilde nøyer han seg med ein krakk. Andre levande statuar du ser dei langs Karl Johans gate prøver å stå still. Ikkje Grytten. Som levande statue har han det privilegium å kunne peike og gestikulere mens han fortel ei historie der tilhøyraren sit i midten, i dette tilfellet i Sula kommune. Leif Klokkerhaug, Møre og Romsdal PF, les frå gåva til Arne Thorsnes, Sunnmøre PF, som har invitert til julegilde Infotainment er information pluss entertainment. På julegilde er han meir tainer, meir underhaldar enn informator. For Harald Grytten er det to sider av same sak. Manus? Kan vere bra for å kome i gang. Når det er putta i lomma, er infotaineren fri til å utfalde seg. Tekst og foto: SveinJarle Molnes

20 Nummer «Hør på meg» Side 20 Booking: :

21 Nummer «Hør på meg» Side 21. Humorspalten Send oss noen gode historier eller skrøner, davel! Latter hjelper mot PS!! Det var to gamlinger som satt og pratet på et eldresenter. Den ene sa: «I natt drømte jeg at jeg var kjempesprek. Jeg syklet Trondheim-Oslo uten problem.» Den andre sa: «Jeg hadde en drøm jeg også. Jeg drømte at to nydelige, nakne damer kom inn på rommet vårt!» «Dæven,» utbrøt den første. «Hvorfor vekket du meg ikke?!» Den andre svarte: «Jamen, du var jo på sykkeltur.» (Innsendt) I serien Tvilsomme komplimanger (innsendt ikke av en mann, merkelig nok): Når menn er fulle, prater de for mye, blir følesesladet, kjører dårlig bil, tenker ikke og kjefter unødvendig. Hatten av for kvinnene som kan gjøre dette uten å drikke. Sydenreise Hva med å feire 17. mai på Solgården i Spania i år? Neste tur til Solgården i Spania med direkte fly fra Molde / Årø lufthavn til Alicante er tirsdag 12. mai 2015 med retur 26. mai Dere er alltid velkommen til deltakelse! 2 uker fra Se: Jeg blir med som tidligere. Med vennlig hilsen Randi

22 N O R D M Ø R E P F Nummer «Hør på meg» Side 22 Nordmøre Parkinsonforening: Årsmøte 12. februar Side 22 Romsdal Parkinsonforening: Årsmøte 16. februar Side 30 Sunnmøre Parkinsonforening: Årsmøte 21. februar Side 35 Møre og Romsdal Parkinsonforening: Årsmøte 24. april Side 43 Vi har referat frå dei to første av desse årsmøta, som var avvikla då «Hør på meg» gjekk i trykken. Vi har også med sakspapir til dei to siste. NORDMØRE PARKINSONFORENING Ingrid Hagedal ble gjenvalgt som leder på årsmøtet 12. februar 2015, og det nye styret er praktisk talt identisk med det forrige. (Se nedenfor.) ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET 2014 Nordmøre parkinsonforenings årsmøte ble holdt lørdag 8. februar på Kafe Stuepikene i Kristiansund Etter årsmøtets valg og styrets konstituering har styret i 2014 bestått av: Leder: Ingrid Hagedal Nestleder: Alf Inge Jenssen Kasserer: Haldis Haltbakk (varamedl.) Sekretær: Kolbjørn Magne Stokke Torgeir ønsket å trekke seg fra styret, det skjedde i oktober. Haldis ble ny styremedlem. Ny vara ble Elin Klokkerhaug. Revisor: Nils Jenssen Årsmøtepapir Oversikt over møter, medlemstall og økonomi : Valgnemnd: Åse Nilsen og Kari Hestnes Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 25 saker. Vi har hatt 4 medlemsmøter, inkludert jubileumsfesten. I tillegg ble det arrangert et større lotteri. Året 2014 startet med en egenkapital på kr Per var status kr Årsresultat blir da - (minus) kr Vi fikk mindre tilskudd enn året før, og jubileumsfesten kostet. Samtidig gav lotteriet kr i overskudd. Foreningen har nå 105 medlemmer, mot 90 forrige år. Vi har hatt tre medlemsmøter. 8. april på Kafe Stuepikene. Konrad Nerland og Nils Tore Leivdal. Ren underholdning, med trekkspill, sang og historier. Styremedlem: Reidar Haltbakk Styremedlem: Torgeir Berget. Varamedlem: Vidar Kvambe, Haldis Haltbakk.

23 Nummer «Hør på meg» Side september på Kafe Stuepikene. Enklere Liv var der og presenterte et utvalg av sine tilbud. Etterpå kåserte Nils Tore Leivdal. 2.oktober på Kafe Stuepikene. Alf Inge orienterte og demonstrerte ved bruk av storskjerm hvordan en kunne finne svar på mye om vår sykdom ved å gå inn på Parkinsonsforbundets nettside. 8.november. Stor og meget vellykket jubileumsfest i Handelsstanden sine lokaler. Hjemme-hos-møter: Det har vært ett møte, - hos Ingrid. Aktiviteter ellers : Haldis og Reidar, Ingrid og Kolbjørn har vært på besøksrunde til medlemmer som er bosatt litt langt unna Kristiansund, og som kanskje synes det er i lengste laget å dra på medlemsmøtene. Inntrykket er at de som fikk besøk, satte stor pris på dette. Kaldkaukgjengen og parkinsontrimmerne på Optima holder fortsatt stand, men sliter med lite oppmøte. Lotteri meget vellykket. Solgte lodd for kr Parkinsondagen 11.april ble markert med stand på Futura. Elin Klokkerhaug representerte Nordmøre Parkinsonforening på ledermøte 1. og 2.november Ingrid representerte Nordmøre Parkinsonforening da Norges Parkinsonsforbund feiret sitt jubileum med konsert 10.november. I denne perioden har Alf Inge vært medlem av yngreutvalget i Norges Parkinsonforbund, vært medlem av programkomiteen for Arbeidslivsseminaret og Yngresseminaret. Måloppnåelse : Vi har ikke nådd alle måla som er listet opp i arbeidsprogrammet som ble vedtatt på siste årsmøte. Dette gjelder spesielt det som er nevnt om påvirkingsarbeid. Hjemmesida til Nordmøre parkinsonforening har ligget nede. Det skyldes at styret ikke kan nok om bruk av data. I forhold til informasjonsarbeid har det vært en del artikler i TK tilknyttet parkinson - det må Ingrid ta mest skyld og ære for. Når det gjelder de andre målområdene, medlemsarbeid og organisasjons- og utviklingsarbeid, mener vi for de fleste delmåla som er nevnt der, vi har jobbet stort sett bra med. Styret

24 Nummer «Hør på meg» Side 24 Nordmøre Parkinsonforening Arbeidsprogram NMPF har fra før vedtatt et arbeidsprogram for perioden og på årsmøtet 2014 et nytt vedtak for perioden Dette forslaget tar utgangspunkt i dette, men er ikke så omfattende og har ikke så mange målområde som de som er nevnt.. Måla er satt ut fra hva vi har kompetanse og kapasitet til, hva som er realistisk å oppnå. ARBEIDSPROGRAM 2015 Hovedområde : Påvirkingsarbeid : Peke på behovet for spesialisert rehabilitering for personer med parkinson. Støtte opp om Aure Rehabiliteringssenter. Ut fra vårt ståsted og våre muligheter vil vi støtte opp om det arbeidet Norges Parkinsonforbund gjør for å få til felles nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av parkinsonpasienter. Lik behandling uavhengig av hvor du bor. Hovedområde : Informasjonsarbeid : Arbeide for at hjemmesida til NMPF blir aktiv. Få fotoutstillingen av Leines om personer som har parkinson, til Kristiansund under Nordic Light april. Bidra med stoff og økonomi til «Hør på meg». Hovedområde: Medlemsarbeid : Gi parkinsonrammede og pårørende faglig påfyll gjennom medlemsmøter. Videreføre likepersonsaktivitetene. Stimulere og motivere for ulike former for fysisk aktivitet og lokale treningstilbud. Bidra til at medlemmene får tilbud om LSVT Big og Loud lokalt. Prøve å få til opplæring av (ung) fysioterapeut som kan drive et slikt opplegg. Nødvendig at vedkommende må ha driftstilskudd. Undersøke med Kristiansund kommune om mulighetene for dette. Videreføre besøksrunden til pasientmedlemmene våre. Arrangere ett eller flere medlemsmøte ute i distriktet vårt. Averøya blir første sted for dette. Stimulere/sponse deltakelse av to ukers helsereise til Syden for våre medlemmer. Hovedområde: Organisasjons- og utviklingsarbeid: Delta på kurs, ledersamlinger og landsmøter i regi av NPF. Ta i bruk organisasjonshåndboka og «Idebanken» Bidra til at NPFs formål, prinsipp- og arbeidsprogram gjennomføres, evalueres og fornyes. (Regnskap: side 29)

25 Nummer «Hør på meg» Side 25

26 Nummer «Hør på meg» Side 26

27 Nummer «Hør på meg» Side 27

28 Nummer «Hør på meg» Side 28

29 Nummer «Hør på meg» Side 29 NORDMØRE PARKINSONFORENING RESULTATREGNSKAP PR pr Driftsinntekter Kontingenter 5.200, ,00 Gaver fra private 6.450, ,00 Aktivitetsmidler fra NPF 0, ,00 Wii-tilskudd 0, ,00 Likemannsmidler fra NPF 0, ,00 Kulturmidler fra Kristiansund kommune 0, ,00 MVA-kompensasjon 5.493, ,00 Jackpot Bingo AS , ,50 Grasrotandelen (Norsk Tipping) , ,38 Besøksrunde 0, ,00 Bankrente 1.359,00 190,00 Loddsalg , ,00 Studieforbundet Funkis , ,00 Egenandeler 720, ,00 Diverse 0,00 195,00 Gave fra Halsa/Tingvoll Brannkasse 3.000,00 0,00 Lokalt tilskudd fra NPF ,00 0,00 Sum driftsinntekter , ,88 Driftsutgifter Møter og kurs , ,90 Ledermøte/kurs 3.317, ,00 Utgifter til aktiviteter , ,50 Besøksrunder 6.442,50 0,00 Administrasjonsutgifter , ,00 Gaver og tilskudd , ,00 Diverse 0, ,68 25-årsjubileumet ,18 0,00 Sum driftsutgifter , ,08 Årsresultat , ,80 BALANSE / OMLØPSMIDLER Pr Pr Kassabeholdning 1.049, ,12 Bankinnskudd , ,03 Sparekonto ,00 0,00 Sum eiendeler , ,15 Egenkapital , ,35 Årets resultat , ,80 Egenkapital , ,15 Halsanaustan, 10. januar 2015 Reidar Haltbakk, kasserer Nils Henry Jenssen, revisor 17/1-2015

30 Nummer «Hør på meg» Side 30 R O M S D A L P F

31 Nummer «Hør på meg» Side 31 Årsberetning for Romsdal PF for 2014 Styret i foreninga ble valgt på årsmøtet for 2014, har bestått av leder nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Knut Bjørn Hungnes Einar Nerland Viggo Hildre Anne B. Viggen Steinar Settem Varamedlemmer, Regnskapsfører Arnfinn Dyrkorn, Odd Steinar Vågen og Kari Vestre. Revisor Valgkomite Sigurd Skarsbø. Ingrid Vik og Edvard Langset Pr var det registrert 110 medlemmer. Det samme som året før. Medlemmene fordeler seg slik: Pasientmedlemmer Nære Pårørende Støttemedlemmer Gratismedlemmer 66 personer 21 personer 18 personer 5 personer Deltakelse andre steder: Vigdis og Einar Nerland var primus motorer for helgesamlingen mars Vigdis og Einar Nerland deltok på webkurs i Oslo, september Einar Nerland har deltatt på den årlige regionale erfaringskonferansen i regi av FFO, Arrangert på Opdal oktober 2014 Knut Bjørn Hungnes har deltatt på lederkurs på Vetre, Asker i månedsskiftet oktober/november 2014

32 Nummer «Hør på meg» Side 32 Andre tiltak. Jubileumslotteri. Den desidert største aktiviteten dette året har vært vårt jubileumslotteri. Aktiviteten har gitt oss en kapital på vel kr Har vi et tilsvarende lotteri hvert 5. år,kan vi ha til rådighet av lotteripengene kr ,- hvert år. Styret er selvfølgelig klar over sine fullmakts-begrensninger. Sittende styre kan ikke binde framtidige styrer, men vi kan framsette ønsker. Styret har hatt 10 møter og behandlet 51 saker i Inklusiv årsmøtet og Jubileumsmøtet har vi hatt 3 medlemsmøter i To møter på vårparten og ett på høsten. Forfatter Kari Nerland leste egne dikt på vårmøtet. «Sa 8 «gruppe utgått fra Molde Sangforening, underholdt med sang på julemøtet. Aktiviteter vi startet med i 2014 var: Bowling, vanngymnastikk, musikkterapi og utendørs trim på Retiro Målsettingen er å holde ved like oppøve på nytt egenskaper/ferdigheter som Utholdenhet, balanse, motorikk og koordinisasjon. Dette er egenskaper som er viktig å holde i hevd for den parkinsonrammede. Til orientering. Vi har alt startet med utendørstrim på Retiro, bowling i Moldehallen, vanngymnastikk i Moldebadet og musikkterapi. Vi håper de andre aktivitetene vil komme etter hvert. Molde Styret i Romsdal Parkinsonforening Knut Bjørn Hungnes Einar Nerland Viggo Hildre Sign. Anne B. Viggen Sign Steinar Settem Sign

33 Nummer «Hør på meg» Side 33

34 Nummer «Hør på meg» Side 34

35 Nummer «Hør på meg» Side 35 S U N N M Ø R E P F ÅRSMØTE I SUNNMØRE PARKINSONFORENING Det innkalles til årsmøte i Sunnmøre Parkinsonforening 21. februar 2015 kl på Hotell Waterfront i Ålesund. Det er viktig at du som er medlem møter og deltar på årsmøtet. Vi er inne i en tid der det kan bli store endringer i tilbudet til mennesker med kroniske sykdommer. Møt opp. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2 Valg av møteleder og referent. Sak 3 Godkjenning av saksliste Sak 4 Årsmelding 2014 Regnskap for 2014 Sak 5 Handlingsplan 2015 Sak 6 Gjennomgang av budsjett 2015 Sak 7 Valg av styre. Når den formelle delen av årsmøtet er over vil Malvin Dalhus vise en av sine populære slideserier om Ålesund. Det blir servert varm mat, så det hadde vært fint om dere som kommer kan melde dere på slik at hotellet kan få antall kuverter. Meld dere på til Borgar Mattland på mail eller mobil innen 16. februar Hvis noen har anledning til å ta med en gevinst til det tradisjonelle loddsalget, så hadde det vært fint. ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN Årsmelding for driftsåret 2014 Sunnmøre Parkinsonforening har hatt et aktivt driftsår også i Foreningen har arbeidet videre med de mål som er vedtatt i arbeidsprogrammet for , som er gjeldende for foreningens aktivitetsplan for Ved årsskiftet hadde foreningen 128 pasientmedlemmer og totalt 173 med pårørende- og støttemedlemmer. Årsmøtet ble avholdt 14. februar kl 1300 på Hotel Waterfront, Ålesund. 29 stemmeberettigede medlemmer møtte. Styret i perioden har bestått av: Leder: Arne Thorsnes Sekretær Steinar Furnes Medlem Erik Aarset Revisor Terje Sæter Nestleder Else Leite Kasserer Borgar Mattland Vara Kåre Steinsvik, Jorunn Overvåg Foreningen har hatt 7 styremøter i driftsåret I tillegg har foreningen hatt en rekke møter og sammenkomster som det redegjøres for nedenfor.

36 Nummer «Hør på meg» Side 36 HELSEPOLITISK INTERESSEARBEID Vi hadde møte med Ålesund Kommune om nevrologiske pasienter på sykehjem i Denne saken har vi startet ved å innlede et samarbeid med FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) som vi så håper kan bli et felles fremstøt mot kommunene. Vi starter først i Ålesund.. Møtet som vi hadde i 2013 var positivt, men det har ikke skjedd så mye enda. Leder har igjen purret på saken, og vi får håpe det kan bli et nytt møte. Det går seint, men vi vil følge opp saken, og dette er noe de fleste sier er positivt, så kanskje noen må tenke nytt? MEDLEMSSERVICE Vår aksjon i 2012 for å besøke våre medlemmer med Parkinson var svært vellykket! Dette har vi fulgt opp med besøk til en del medlemmer som har vansker med å delta på fellesarangementer. Vi ser et stort behov for å starte en fast besøkstjeneste, der våre medlemmer og likemenn er besøkere hos de som melder / ønsker besøk. Vi ønsker å gjøre dette tiltaket som et av de mest sentrale i Foreningen har også i dette driftsåret arrangert sosiale møteplasser og turer for medlemmene, så vel som tilbud om weekend kurs og faglige møter. 1. Tur til Herdalseter. Dette ble en guidet tur og guidingen omfattet også distansen Ålesund Herdalseter med innlagt besøk til den gamle Rosekirka i Stordal. 34 personer deltok En vellykket tur. 2. Likemannsweekend på Seilet i Molde mars Et fellesarrangement der Romsdal PF var ansvarlig 3. Helsetur til Albir i september. 29 personer deltok. Dette var en vellykket tur som det allerede er kommet sterke anbefalinger om at vi bør gjenta. Som en del av turen ble det også innlagt likemannsarbeid, mest i møter sammenkomster der utfordringer i hverdagen ble diskutert. Dette gir alltid en positiv injeksjon av et ønske/vilje til å takle det som dukker opp. 4. Julegilde. Det tradisjonelle julegildet er et like populært arrangement som før. I år deltok 96 personer på julegildet. Dette er det tiltaket som samler flest medlemmer og ansees dermed som et av de viktigste av våre tiltak. 5. Wii kvelder Det ble våren 2014 satt i gang spillkvelder med Wii og andre spillaktiviteter i Ørsta. Det ble holdt 4 samlinger. 6. Aktivitetene: Bowlingkvelder ble arrangert i Ålesund, arrangeres den siste torsdag i hver måned.21 personer benyttet dette tilbudet i år. I gjennomsnitt var det 9 personer med hver gang. Det ble holdt 9 samlinger i Golf-weekend for hele fylket på Moa i august.

37 Nummer «Hør på meg» Side personer deltok. Hittil i privat regi har vi kjørt simulatorgolf inne i vinterhalvåret. Det er mulig vi bør løfte dette arrangementet inn som et foreningstiltak. OPPLYSNINGS- OG INFORMASJONSARBEID Formidling av kunnskap om parkinsonisme er en hovedoppgave for forbundet. Sunnmøre Parkinsonforening markerte den internasjonale Parkinsondagen i 2014 med en stand på Moa Varesenter. Vårt golfarrangement på Moa fikk i år plass i lokal TV. ORGANISASJONSUTVIKLING Foreningen har arbeidet aktivt med å øke medlemstallet. Det har resultert i en økning av medlemstallet til 173 som er an økning av pasientmedlemstallet fra 109 til 128 medlemmer. AVSLUTNING. Trass i sykdom i styret har vi at et relativt aktivt år bak oss med en viss økning i medlemsmassen. Ålesund, februar 2015 Sunnmøre Parkinsonforening, styret ARBEIDSPROGRAM SUNNMØRE PARKINSONFORENING 2015 Arbeidsprogrammet for Sunnmøre Parkinsonforening tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet til Norges Parkinsonforbund som ble vedtatt på landsmøtet i Oslo i mai 2013, og arbeidsprogram/handlingsplan for fylket for , som vedtas på Fylkets årsmøte i mars HELSEPOLITISK INTERESSEARBEID Norges Parkinsonforbund skal være den fremste pådriveren i Norge for at mennesker med parkinsonisme skal få et adekvat behandlings-, rehabiliterings- og omsorgstilbud uavhengig av hvor i Norge de bor. Styret i Sunnmøre Parkinsonforening har plukket ut noen av punktene som kan arbeides med lokalt: Synliggjøre behandlings og rehabiliteringsbehovet i vårt område. Arbeide for at kommunene etablerer spesialenheter for nevrologiske pasienter som trenger heldøgns omsorg i institusjon. Å synliggjøre et behandlingstilbud i distriktene er ikke enkelt. Heller ikke etrehabiliteringstilbud. Men det siste henger mye sammen med det første, og rehabiliteringen er i fare i vårt område. Dette vet vi fra flere år tilbake, med nedlegging av Nevrohjemmet, og trusler om å spare mer penger! Men dette er en sak der vi vil gå høyt på banen, og kjempe for vår sak, som vi har gjort samlet i fylket ved å støtte de institusjonene vi kan bruke.

38 Nummer «Hør på meg» Side 38 Vi vet av undersøkelser som er gjort at parkinsonpasienter i institusjon er misfornøyd med den oppfølging og tilrettelegging de får i institusjonene. Vi mener at kommunen bør samle de pasienter som har nevrologiske lidelser, og som trenger heldøgns omsorg og pleie i institusjon, i egne avdelinger. På den måten kan personalet skoleres for disse spesielle problemstillingene. Sunnmøre Parkinsonforening vil også kunne være en ressurs i så henseende, både med kunnskap og økonomisk støtte til skolering av personalet. Denne saken har vi startet ved å innlede et samarbeid med FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) som vi så håper kan bli et felles fremstøt mot kommunene. Vi starter først i Ålesund.. Møtet som vi hadde i 2013 var positivt, men det har ikke skjedd så mye enda. Leder har igjen purret på saken, og vi får håpe det kan bli et nytt møte. Det går seint, men vi vil følge opp saken, og dette er noe de fleste sier er positivt, så kanskje noen må tenke nytt? MEDLEMSSERVICE Å besøke våre medlemmer med Parkinsons sykdom vil bli prioritert høyt i Vi ser et stort behov for å starte en fast besøkstjeneste, der våre medlemmer og likemenn, er besøkere hos de som melder / ønsker besøk. Dette vil bli fast organisert i Vi ønsker å gjøre dette tiltaket som et av de mest sentrale i Foreningen vil arrangere sosiale møteplasser og turer for medlemmene, så vel som tilbud om weekendkurs og faglige møter. Konkret så vil vi ha: 1. Arrangement av 25 årsjubileum sammen med 30 års jubileum for MRPF den april. 2. Tur til Giske/Alnes i forbindelse med vårt 25 årsjubileum. 3. Helsetur til Albir eller et annet sted i samarbeid med de andre lokalforeningene og MRPF. 4. Aktivitetene med : Bowlingkvelder i Ålesund og i Ulsteinvik, Golfweekend for hele fylket. OPPLYSNINGS- OG INFORMASJONSARBEID Formidling av kunnskap om parkinsonisme er en hovedoppgave for forbundet. Sunnmøre Parkinsonforening vil markere den internasjonale Parkinsondagen også i Dette håper vi å kunne gjøre med utstillingen laget av Anders Leines. Vi vil også fortsette arbeidet med informasjon i aviser, og til den enkelte ved hjemmebesøk.

39 Nummer «Hør på meg» Side 39 Pasient og pårørende-møte i samarbeid med LMS ( Lærings og Mestrings- Senteret) "Parkinsonskolen" vil bli arrangert i mars. 3. Fagkurs for Helsepersonell vil bli arrangert i mars. ORGANISASJONSUTVIKLING Forbundet har jobbet med samlinger for tillitsvalgte for å styrke samhandlingen i forbundet. Det er også en prioritert oppgave å øke medlemstallet. Styret i Sunnmøre Parkinsonforening vil arbeide for å styrke medlemstallet. Verving vil skje ved møter og aktiviteter som f.eks. parkinsondagen og ved personlig initiativ. INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Ved Oskar Arnt Stokkereit TIL VALG PÅ ÅRSMØTET DEN Nytt styre (2 år) Leder To år Else Leite Styremedlemmer (4 stk) Borgar Mattland Borgar Mattland (ikke på valg ett år) Steinar Furnes Steinar Furnes (ikke på valg ett år) Kari Steinsvik To år Kari Steinsvik Erik Årset To år Erik Årset Varamedlemmer (2 stk) Kåre Steinsvik Kåre Steinsvik (ikke på valg ett år) Jorunn Overvåg Jorunn Overvåg (ikke på valg ett år) Revisor (1 år) Terje Sæter Terje Sæter Gjenvalg 1 år Valgkomite (1 år) Leder Oskar Arnt Stokkereit Medlem Nils Inge Aarsæther Medlem Eli Rake Vik Varamedlem Torill Sæter Ålesund, Oskar Arnt Stokkereit

40 Nummer «Hør på meg» Side 40

41 Nummer «Hør på meg» Side 41

42 Nummer «Hør på meg» Side 42

43 Nummer «Hør på meg» Side 43 M Ø R E O G R O M S D A L P F inviterer til ÅRSMØTE 2015 fredag 24. april kl 18 på Rica Parken Hotell, Ålesund SAKLISTE: 1 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 Valg av møteleder og referent 3 Valg av to til å signere protokollen 4 Årsmeldinger og regnskaper fra de tre lokalforeningene 5 Årsmelding MRPF Regnskap MRPF Budsjett MRPF Arbeidsprogram MRPF Valg 10 Innkomne saker For styret Leif Klokkerhaug, (sign) leder Nordmøre Parkinsonforening vil tilby kurs for pårørende Vi har planer om å få til et kurs for pårørende til parkinsonrammede i løpet av våren En slik studiering vil normalt gå over fire kvelder, og gir pårørende en mulighet for å møte hverandre og diskutere ulike temaer rundt det å være pårørende til en med parkinson. Gruppen skal ledes av en likeperson som selv er pårørende. Tid og sted for de fire kurskveldene vil bli bestemt i samråd med de som melder seg på kurset. Ta kontakt med leder Ingrid Hagedal på mobil for nærmere opplysning og påmelding. Frist for påmelding settes til 10. mars. For styret, Kolbjørn Stokke, sekretær

44 Nummer «Hør på meg» Side 44 Årsmelding for 2014 Møre og Romsdal Parkinsonforening (MRPF) har også i 2014 hatt et aktivt driftsår. Foreningen har kommet godt i gang med arbeidet for å nå de mål som er vedtatt i arbeidsprogrammet for Medlemstall: I løpet av 2014 fikk MRPF hele 28 nye medlemmer, nesten alle pasientmedlemmer. MRPF har nå 385 medlemmer totalt. Av disse er 225 pasientmedlemmer, mens 154 er nærmeste pårørende eller støttemedlemmer. MRPF har 1 æresmedlem, Ingvar Omenås. 5 medlemmer ansatt ved Molde sjukehus er innvilget gratis medlemskap (av Romsdal PF). Nordmøre PF og Romsdal PF er like store med 56% av fylkesforeningens medlemstall totalt. Årsmøtet ble avholdt16. mars på Rica Seilet Hotel i Molde. Det møtte 33 medlemmer. Styret i perioden har bestått av: Varamedlemmer har vært: Leder: Leif Klokkerhaug Ingrid Hagedal, Jan Erik Bjørshol og Nestleder: Einar Nerland Elin Klokkerhaug Kasserer: Steinar Furnes Revisor: Terje Sæter Sekretær: Thomas Austnes Valgkomite: Else Leite, leder, Styremedlem: Kåre Steinsvik Einar Nerland og Alf Inge Jenssen I 2014 er det avholdt 6 styremøter og behandlet 49 saker. Lederne i lokalforeningene har vært innkalt med tale- og forslagsrett. MÅLOPPNÅELSE I HENHOLD TIL VEDTATT ARBEIDSPROGRAM Medlemsservice Medlemsbladet Hør på meg har kommet ut med til sammen 4 nummer i Leif har vært redaktør siden starten i Ny medredaktør fra høsten 2014 er Svein Jarle Molnes. Fylkesforeninga avholdt mars helgesamling på Seilet Hotel i Molde med Romsdal PF som teknisk arrangør. Ca. 50 medlemmer deltok. Hovedtema var pårørendes situasjon. Fylkesforeninga stod som arrangør for en helsereise til Albir i Spania september. Turen var noe subsidiert og samlet 30 deltakere. Takk til Steinar, Else og Arne! Leder Leif pluss likeperson Elin har bidratt med 3-timers foredrag for alle åtte parkinsongruppene ved Aure Rehabiliteringssenter ARS i løpet av Gruppene har bestått av 5-7 personer hver gang. Nesten 20 av disse meldte seg inn som medlemmer. Tilbudet om pilegrimsvandring Oslo Nidaros måtte vi avlyse. Bare 12 påmeldte.

45 Nummer «Hør på meg» Side 45 Opplysnings- og informasjonsarbeid Medlemsbladet Hør på meg er foreningens viktigste redskap for å informere medlemmene. Også i 2014 kom bladet ut 4 ganger som forutsatt. I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret for Møre og Romsdal HF, Aure Rehab og nevrologisk avd. Molde var fylkesforeninga medarrangør for følgende kurs: Pasient- og pårørendekurs Kristiansund sjukehus 11. mars Fagdag om parkinson ved Molde sjukehus 11. feb. Organisasjonsutvikling Likepersonssamlinger i regi av MRPF 22. jan og 29. okt. MRPF har flest likepersoner av alle fylkesforeningene innen NPF, og er alene om å ha opprettet et likepersonssnettverk. På NPFs likemannskurs april deltok Elin, Leif, Aase, Einar, Jorunn og Bjørn. Ledermøte for NPF Midt-Norge ble avholdt i Kristiansund 6. mai. Leif og Elin deltok på fagdag om Individuell plan i Molde 23. sept. Leif deltok i NPFs hurtigarbeidende komite for utsetting av landsmøtet 2015 til høsten. Leif og Thomas deltok på NPFs ledermøte/30-årsjubileum nov. Ny medredaktør i Hør på meg, Svein Jarle Molnes, har deltatt på webredaktørkurs i regi av NPF, og har tatt over ansvaret for vår hjemmeside moreogromsdal. Helsepolitikk MRPF sendte inn egen høringsuttalse om Veikart for framtidas rehabilitering til HMN. FFO Møre og Romsdal sendte også egen høringsuttale, etter sterk påvirkning fra MRPF. Prosjekt Rød tråd fikk ikke omsøkt støtte kr fra Extrastiftelsen via NPF. Representasjon: Arne er medlem av NPFs forbundsstyre perioden Kåre er brukerrepresentant fra MRPF i Helse MR HF. Einar er 1. varamann til styret i FFO MR, og blir innkalt til alle styremøter der. Leif representerte MRPF på FFO Møre og Romsdals årsmøtekonferanse april Leif representerte MRPF på Sør-Trøndelag PFs 30-årsjubileum 11. okt. Leif representerte MRPF på FFO Midt-Norges erfaringskonferanse Oppdal okt Leif representerte MRPF på Nordmøre PFs 25-årsjubileum 8. nov. Leif representerte MRPF på Sunnmøre PFs julegilde 29. nov Leif representerte MRPF på Romsdal PFs 20-årsjubileum 4. des Økonomi. Resultatregnskapet for 2014 viser et samlet driftsoverskudd på kr 8.062,29. Foreningen har god økonomi til tross for noe sviktende inntekter, med en egenkapital på kr ,53.

46 Nummer «Hør på meg» Side 46 Lokallagene bidrar nå økonomisk til medlemsbladet Hør på meg med til sammen 50% av utgiftene til trykking og distribusjon, slik at vi slipper reklamefinansiering. Signaler for neste driftsår: Statsbudsjettet 2015 tilsier lavere tilskudd til NPF til fordeling til fylkeslagene. Derfor blir arbeidet med å skaffe tilskudd fra næringslivet og andre desto viktigere i MRPF bør prioritere medlemsbladet Hør på meg, en årlig subsidiert helgesamling og en 2 ukers helsereise til Syden om høsten, samt støtte opp om lokalforeningenes mange aktiviteter, spesielt oppmuntre til utstrakt besøkstjeneste til våre pasientmedlemmer. Viktig å støtte opp om rehabiliteringstilbud med LSVT ved Aure Rehab og i kommunene. MØRE OG ROMSDAL PARKINSONFORENING, den 9. jan For styret Leif Klokkerhaug (Sign) Leder Thomas Austnes (Sign) Sekretær Arbeidsprogram 2015 Forslag basert på vedtatt Arbeidsprogram for NPF HOVEDOMRÅDE: PÅVIRKNINGSARBEID: Skape forståelse for nødvendigheten av tilpassede spesialavdelinger på aldersog sykehjem for nevrologiske sykdommer i fylket vårt Arbeide for at kommuner og helseforetak oppfordres til å gjøre parkinsonforeningenes tjenester og tilbud kjent for sine parkinsonpasienter, og til å samarbeide om lærings-og mestringstiltak Peke på behovet for spesialisert rehabilitering for personer med parkinson, og å forsterke og utvikle samarbeidet med Aure Rehabiliteringssenter (ARS) Bidra til å dokumentere effekt av ulike treningsmetoder som LSVT Big og Loud - brukt på og av personer med parkinson HOVEDOMRÅDE: INFORMASJONSARBEID Bruke Hør på meg som viktigste informasjons/kommunikasjonskanal.

47 Nummer «Hør på meg» Side 47 Legge ut info på hjemmesida Informere parkinsongruppene på Aure Rehabiliteringssenter ARS Samarbeide med LMS, nevrologisk avdeling, parkinsonsykepleier både om kurs for pasienter og pårørende, og fagdager for helse- og omsorgspersonell Gi sykepleierhøyskoler og videregående skoler med helsefaglig retning mulighet for informasjonsbesøk/-materiell HOVEDOMRÅDE: MEDLEMSARBEID Gi ut medlemsbladet vårt Hør på meg minst 4 ganger årlig. Vedlikeholde hjemmesida Gi parkinsonrammede og pårørende faglig påfyll i medlemsmøter, studieringer og samtalegrupper. Videreføre og videreutvikle likemannsaktivitetene gjennom likemannsnettverket. Stimulere og motivere for ulike former for fysisk aktivitet og lokale treningstilbud. Tilby årlige helgesamlinger i samarbeid med lokalforeningene våre. Videreføre besøksrunden til pasientmedlemmene våre. Tilby sponset to ukers helsereise til Syden for våre medlemmer. Bidra til at medlemmer får tilbud om LSVT Big og Loud lokalt. Kommunisere med medlemmer ved bruk av sosiale medier Støtte Yngregruppas arbeid innenfor MRPF. Støtte lokalforeningenes likemannsarbeid, aktiviteter og tilbud. HOVEDOMRÅDE: ORGANISASJONS- OG UTVIKLINGSARBEID Delta på kurs, ledersamlinger og landsmøter i regi av NPF. Drifte likemannsnetverket. Bidra til at tillitsvalgte og webredaktører får nødvendig opplæring og kompetanse Videreutvikle samarbeidet oppover, nedover og sidelengs i organisasjonen vår. Ta i bruk organisasjonshåndboka og Idebanken i organisasjonsarbeidet vårt. Bidra til at NPFs formål, prinsipp- og arbeidsprogram gjennomføres, evalueres og fornyes

48 Nummer «Hør på meg» Side 48 For mosjonshungrige (eit vinn-vinn-tips) "Her er døra til trimrommet. Ta trappa!" Slik om lag sto det på oppslaget ved trappeoppgangen tilhøyrande ei kjend hotellkjede - ei litt dårleg unnskyldning for å ikkje ha dette tilbodet som vi forlangar om vi knapt har trimma før. Tida blir ofte knapp når du bur på hotell. Er du på seminar, blir trimmen nedprioritert til fordel for det faglege og det sosiale. Dersom trimrom manglar - eller er meir ubrukt enn brukt, først med eitt ureparert apparat, så eitt til... har eg eit tips, for trim er viktig for mange og for folk med parkinson spesielt. Tipset er av typen vinn/vinn: Hotellet sparer pengar og plass; hotellgjesten sparer tid. Først lurte eg på om «skulpturane» var nettopp det: ein del av utsmykkinga i bakhagen til ferieanlegget på Gran Canaria. Så tenkte eg det kunne vere moro å prøve dei fire apparata,. Hm! Eg fekk litt mosjon. Først då eg kom att året etter, fann eg ut at eg sjølv kunne bestemme korleis, kor lenge og kor intenst eg ville bruke «skulpturane» framfor å setje av mange gonger så lang tid på å ta bussen til næraste trimrom. Eg innsåg at det faktisk var sant det som sto på veggen: Det første apparatet (gå/jogg) hjelper deg å styrkje musklane i bein og hofter, hjarteog lungekapasiteten, og gir betre koordinering og stabilitet i kroppen. Det andre (langrenn) verkar på mage og rygg. Det tredje (sit/stå) styrkjer også armane og betrar koordineringa mellom hender og føter og den psykomotoriske framdrifta. Og det siste, der du står på brettet og svingar deg frå side til side, er bra for hjarte, matmelting, blodsirkulasjon, fleksibilitet og koordinasjon. Prøv det smalaste grepet, og kjemp for å halde balansen! Noko for herr Parkinson og meg. Vakn opp, hotelleigarar, det er tid for å investere litt i fornøgde kundar! Svein Jarle

Se side! Av innholdet ellers: medlemsblad nr. 1 feb 2014 årgang 8. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender

Se side! Av innholdet ellers: medlemsblad nr. 1 feb 2014 årgang 8. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Nummer 1-2014 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 1 feb 2014 årgang 8 18 Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side! støtter Hør på meg Av innholdet ellers: Rettighetshjørnet Side 4 Min Parkinson

Detaljer

Hele 47 medlemmer har meldt seg på til kombinert likemannshelg og feiring av 25-årsjubileet vårt på Scandic Hotel i Ålesund helga 1.-3. oktober!

Hele 47 medlemmer har meldt seg på til kombinert likemannshelg og feiring av 25-årsjubileet vårt på Scandic Hotel i Ålesund helga 1.-3. oktober! Nummer 3/2010 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 3 sept 2010 årgang 4 Hele 47 medlemmer har meldt seg på til kombinert likemannshelg og feiring av 25-årsjubileet vårt på Scandic Hotel i Ålesund

Detaljer

Nummer 4/2008 Hør på meg Side 1. Hør på meg. Fra helgesamlinga i Rindal 10.-12. oktober

Nummer 4/2008 Hør på meg Side 1. Hør på meg. Fra helgesamlinga i Rindal 10.-12. oktober Nummer 4/2008 Hør på meg Side 1 Hør på meg Nr. 4 Des 2008 Fra helgesamlinga i Rindal 10.-12. oktober Nordmøre Parkinsonforenings samling på Saga Trollheimen hotell i Rindal ble ei trivelig helg for alle

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13 Parkinson Nr 2-2013 årgang 13 bladet LSVT big på Kastvollen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2-2013 Trøndersk seminar,

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12 Parkinson Nr 2 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

parkinson 30år posten nr 1/2014 - årgang 30 Parkinsonistene spiller for full musikk Livet med parkinson pluss Medisiner og mat side 28 side 10 side 30

parkinson 30år posten nr 1/2014 - årgang 30 Parkinsonistene spiller for full musikk Livet med parkinson pluss Medisiner og mat side 28 side 10 side 30 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 1/2014 - årgang 30 30år norges parkinsonforbund jubileum PORTRETTET Livet med parkinson pluss side 10 Parkinsonistene spiller for full musikk side 28 FAGARTIKKEL

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. parkinson posten. nr 2/2008 - årgang 26. Parkinsondagen 2008 side 8. Jorfalds plass. side 14.

Norges Parkinsonforbund. parkinson posten. nr 2/2008 - årgang 26. Parkinsondagen 2008 side 8. Jorfalds plass. side 14. Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2008 - årgang 26 Parkinsondagen 2008 side 8 Jorfalds plass side 14 Fatigue side 26 Rehabiliteringstilbud til parkinsonpasienter I samarbeid med Norges Parkinsonforbund

Detaljer

Hør på meg. Hør på meg

Hør på meg. Hør på meg Nummer 1 Hør på meg Side 1 Hør på meg Nr. 1 Nov 2007 Hvorfor navnet Hør på meg? Dette er tittel på et dikt skrevet av Per Martin Linnebo, et vakkert og følsomt dikt om det å ha Parkinsons sykdom. Hør på

Detaljer

parkinson posten nr 1/2015 - årgang 31 120 fysioterapeuter på kurs om parkinson Søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

parkinson posten nr 1/2015 - årgang 31 120 fysioterapeuter på kurs om parkinson Søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 1/2015 - årgang 31 PORTRETTET Statsbyråkrat med humoristisk sans side 12 TEMADAG 120 fysioterapeuter på kurs om parkinson side 8 FAGARTIKKEL Søvnforstyrrelser

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo/Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus. Medlemsmøte for Fylkesforeningen Oslo/Akershus

Parkinsonforeningen Oslo/Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus. Medlemsmøte for Fylkesforeningen Oslo/Akershus Parkinsonforeningen Oslo/Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 3 2012 Medlemsmøte for Fylkesforeningen Oslo/Akershus Vi ønsker medlemmer i lokalforeningene og alle

Detaljer

posten nr 3/2007 - årgang 24 Tannlege -uten bor

posten nr 3/2007 - årgang 24 Tannlege -uten bor parkinson posten nr 3/2007 - årgang 24 Tannlege -uten bor Rehabiliteringstilbud til parkinsonpasienter I samarbeid med Norges Parkinsonforbund har våre bedrifter utarbeidet egne treningsprogram for parkinsonpasienter.

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

parkinson posten Parkinson samlet under ett tak i Montréal Portrettet Livet snudd opp ned. Igjen. side 10 side 16

parkinson posten Parkinson samlet under ett tak i Montréal Portrettet Livet snudd opp ned. Igjen. side 10 side 16 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 4/2013 - årgang 29 Portrettet Livet snudd opp ned. Igjen. side 10 Parkinson samlet under ett tak i Montréal side 16 Fagartikkel Søvnforstyrrelser ved Parkinsons

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Ungdomsseminar i Vejlefjord, Danmark. Se s. 14 Likemannsseminar/ Fylkesledermøte i vakre omgivelser på Sodefjed Se s. 7 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland

Detaljer

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP BEKKEN I FOKUS Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK HJELP TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD Et medlemsblad for LKB Østfold STYRET I LKB ØSTFOLD 2005 Bekken i Fokus redaksjon Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen

Detaljer

Depresjon ved parkinsons sykdom. Portrett: NRK-fotograf Anders Leines. Bilkjøring og parkinson. side 22. side 14. side 10

Depresjon ved parkinsons sykdom. Portrett: NRK-fotograf Anders Leines. Bilkjøring og parkinson. side 22. side 14. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 1/2011 - årgang 27 Depresjon ved parkinsons sykdom side 22 Portrett: NRK-fotograf Anders Leines side 14 Bilkjøring og parkinson side 10 leder innhold Norges

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2003 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Bente LANDSSTYRET 2003-2004 Carl Astri Kjersti Referat fra forskningsdag i København s. 4 Søknadsskjema for kurs på Frambu 25. - 29. august 2003 s. 7 Erfaring

Detaljer

Portrett: Eva Marie Solheim. Vinn tur til New York. Ny alderspensjon. side 25. side 5. side 30. Norges Parkinsonforbund parkinson posten

Portrett: Eva Marie Solheim. Vinn tur til New York. Ny alderspensjon. side 25. side 5. side 30. Norges Parkinsonforbund parkinson posten Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 3/2010 - årgang 26 Portrett: Eva Marie Solheim side 25 Vinn tur til New York side 5 Ny alderspensjon side 30 innhold Norges Parkinsonforbund Eva Marie Solheim

Detaljer

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på?

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på? Nr. 4 Desember 2011 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Kreti og pleti Møte med en PD-ambassadør Tannlegebehandling - hva har du krav på? Donordagen

Detaljer

Skribelius på vei hjem

Skribelius på vei hjem Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 1/2010 - årgang 26 Skribelius på vei hjem side 12 Apati ved Parkinsons sykdom side 22 Skattefradrag for store sykdomsutgifter side 28 innhold Norges Parkinsonforbund

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

DYSTO-NYTT. Medlemsblad for Norsk Dystoniforening. Nr 2/2010 Årgang nr 13

DYSTO-NYTT. Medlemsblad for Norsk Dystoniforening. Nr 2/2010 Årgang nr 13 DYSTO-NYTT Medlemsblad for Norsk Dystoniforening Nr 2/2010 Årgang nr 13 Jul 2010 Lederens hjørne Overgangen fra høst til vinter har i år gått fort. Jeg håper bestandig på en varm solrik høst, da min dystoni

Detaljer

Genene gav Marit kreft

Genene gav Marit kreft NR. 3 /4 / 2011-10. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Genene gav Marit kreft datteren testet frisk 10 14 18 Lytt til kroppen selv om du har vært på kontroll Amputert feminimitet Forsker frem mer

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

Fra data til sauer. Jan Presthus 1918-2012. Parkinsondagen. Portrettet. side 12. side 18. side 22. Norges Parkinsonforbund parkinson posten

Fra data til sauer. Jan Presthus 1918-2012. Parkinsondagen. Portrettet. side 12. side 18. side 22. Norges Parkinsonforbund parkinson posten Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2012 - årgang 28 Portrettet Fra data til sauer side 12 Jan Presthus 1918-2012 side 18 Parkinsondagen side 22 Norges Parkinsonforbund innhold Fra data til sauer

Detaljer