Hør på meg. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Av innholdet ellers: Tidens tann. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hør på meg. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Av innholdet ellers: Tidens tann. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31"

Transkript

1 Nummer «Hør på meg» Side 1 Hør på meg medlemsblad Tidens tann nr. 1 feb 2015 årgang 9 Foto: Svein Arne Velle. Se side 14. Helgesamling i Ålesund. Meld deg på! Side 10 Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side 31 Rettighetshjørnet Nevrolog og pasient - to spesialister Min Parkinson Parkinsonskole på Aure Pasient og pårørendekurs Infotaineren Harald Grytten 20årsjubileum i Romsdal PF Årsmeldinger og regnskap Side 4 Side 6 Side 14 Side 25 Side 12 Side 19 Side 16 Side 20

2 Nummer «Hør på meg» Side 2 Fylkeslederen har ordet Kjære Parkinsonvenner! Februar er årsmøtetid for lokalforeningene våre. Tid for å evaluere hva man har fått til i løpet av året med de ressurser og de tillitsvalgte foreninga rår over. Lære av erfaringene fra året som gikk, og bruke disse som forbedringspotensiale for kommende år. Tid for å løfte blikket, se framover og planlegge neste års virksomhet for medlemmenes beste. Skaffe økonomi, fordele ansvar og oppgaver seg i mellom, og så gjennomføre årsmøtets vedtak. Foreningsarbeid er samarbeid. Et godt sammensveiset styre er helt uvurderlig for en leder. At alle styremedlemmene er med og drar lasset, er vesentlig. Da må lederen også kunne delegere ansvar og oppgaver i tillit til at jobben blir gjort innen de fristene som finnes. Vi er ulønnede tillitsvalgte med i beste fall en viss utgiftsdekning innvilget. Vi er helt avhengig av at noen av dere takker JA når valgkomiteene rundt om spør om kanskje du vil være med i styret neste år. Møre og Romsdal PF har i flere år hatt et svært stabilt styre med få utskiftinger. I år er det bare Steinar som er på valg, og han har sagt ja til gjenvalg, enda en gang.takk for det, Steinar! Svært glad er jeg også for å ha fått en ny medredaktør i Svein Jarle. Jeg synes han har all mulig grunn til å være stolt over å ha vært redaktør for dette nummeret av bladet vårt. Endelig vil jeg ønske våre medlemmer hjertelig velkomne til årsmøte og helgesamling og 30-års jubileumsfeiring i Ålesund april, som vanlig ca. 50% sponset fra foreningskassa vår. Hilsen Leif Fylkesstyret ser slik ut etter årsmøtet og vedtak om konstituering i styret Leder: Leif Klokkerhaug på valg i 2016 (gjenvalgt 2014) Nestleder: Einar Nerland, Molde på valg i 2016 (gjenvalgt 2014) Kasserer: Steinar Furnes, Ålesund på valg i 2015 Sekretær: Thomas Austnes, Ålesund på valg i 2016 (nyvalgt 2014) Styremedlem: Kåre Steinsvik, Ålesund på valg i 2016 (gjenvalgt 2014) Varamedl.: Elin Klokkerhaug, Jan Erik Bjørshol, Ingrid Hagedal alle på valg i Revisor: Terje Sæter på valg i 2015 Valgkomite: De lokale nestlederne: Else Leite, Einar Nerland, Alf Inge Jenssen (alle 1 år) Forsidebildet: «Tidens tann» er tittelen. Bildet kan vekke ubehagelige assosiasjoner eller aksept. Fotografen, Svein Arne Velle, er fascinert av hva naturen kan by på. Møt ham på side 14.

3 Nummer «Hør på meg» Side 3 Redaksjonens side Herr Parkinson er ein venn av meg. Under tvil. Lenge prøvde eg å vise han ryggen, men visste at han følgde meg som ein skugge, klar til å spenne bein, bokstaveleg talt og på meir intrikate måtar. Eg visste eg var dømd til å leve med han innpå livet inn i døden, så kvifor ikkje gjere han til venn? Eg let han ha sin skadefryd, men oppdaga at han hadde omsorg; han plastra såra han påførte meg, gjorde meg tenester. Utan han hadde eg ikkje hatt fredagstrimmen som perfekt inngang til helga og ikkje blitt kjend med dei supre medtrimmarane, eg hadde ikkje hatt tilbod om golf og bowling, gratis pizza og julegilde, og eg hadde ikkje vore medredaktør, verken i «Se og hør» eller «Hør på meg». Ver så god; del med herr Parkinson og meg! Februarutgåva av medlemsbladet er innhaldsrik; du skal ha noko igjen for kontingenten. Årsmeldingar og rekneskap må ut; dei fortel sitt om kva du får, og inneheld faktiske opplysningar meir enn fine ord. Lesestoffet på desse sidene er opphavet til «Hør på meg». Resten av bladet får du så å seie på kjøpet, og redaktøren veit nesten betre enn du sjølv kva du vil ha. Han har henta inn artikkelen «Et møte mellom to spesialister» (side 6), som i alle fall eg hadde stort utbyte av. Av og til må ein gå gjennom på ny korleis ein best skal hanskast med denne sjukdommen som knyter lesarane og redaksjonen saman. Her fekk eg nærmast ein dobbelttime hos nevrologen som sette brikker på plass og gav stoff til ettertanke. Elles er her mykje å melde seg på. Hugs at mykje er subsidiert, slik som helgesamlinga i Ålesund. Leif har funne ut at det går godt an å køyre derifrå 26. april og rekke Parkinson-veka på Savalen. Helsing Svein Jarle REDAKSJONEN. Leif Klokkerhaug, Iverplassen 13, 6524 Frei, tel.: og mobil Epost: Svein Jarle Molnes Ågnegjerdet 28, 6040 Vigra Epost: Neste nummer av Hør på meg: Planlagt utgivelse: mai 2015 Frist for innsending av stoff: Snarest, men senest: 10. mai Medlemsbladet sendes gratis til alle medlemmer i Møre og Romsdal Parkinsonforening. Bladet har et opplag på ca 350 eks. Planlagt utgivelse 4 ganger årlig. Firma og privatpersoner som ønsker annonsering eller støtteannonser i bladet, bes ta kontakt med redaksjonen. Neste nummer inneholder bl.a.: Min Parkinson, Min Hobby, Humor Rettighetshjørne Helgesamling i Ålesund Pasient og pårørendekurs Hildegunn og vi. Fredagstrimmen

4 Nummer «Hør på meg» Side 4 Rettighetshjørnet v/leif Klokkerhaug TEMA: Vurdering hos spesialist Alle pasienter som henvises til et behandlingssted, har krav på vurdering av sin helsetilstand innen 30 virkedager etter henvisningen er mottatt. Behandlede tema i tidligere nummer: Nr s.5: Rett til tannbehandling Nr s.5: Rett til (å bytte) fastlege Nr s.5: Ledsagerbevis Nr s.4: Rett til å bytte nevrolog Nr s.4: Brukerstyrt personlig assistent Nr s 4: Rett til logoped Nr s 4: Tilskudd til tilpasning av egen bolig Nr s.4: Rett til fritt sykehusvalg Nr s.4: Kommunal avlastning Nr s.4: Rett til innsyn i egen Pasientjournal Nr s. 4: På sykehjem Nr s. 4: Førerkort og helse Nr s. 4: Nye førerkortregler Nr s.4: Grunnstønad Nr s. 4: Hjelpestønad Nr s. 4: Egenandelstak 2 Nr s. 4: Parkeringstillatelse Nr s. 4: Om habilitering/rehabilitering Nr s. 4: Om diskriminering Neste gang: Pasienter under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet har rett til vurdering av henvisningen innen 10 virkedager. Når det er grunn til å anta at du kan ha en alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere, maks 14 dager. Retten til nødvendig helsehjelp skal sikre at pasienter som ut fra en helsefaglig vurdering trenger behandling, skal få helsehjelp innen en forsvarlig tidsperiode. Vurderingen av henvisningen foretas ut fra hvor alvorlig tilstanden er, hvilke muligheter som finnes for å forbedre den med helsehjelp, og en vurdering av om kostnadene ved helsehjelpen står i forhold til nytten for pasienten. Vurderingen vil få ett av følgende utfall: Du får rett til prioritert helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som får denne rettigheten kalles rettighetspasienter. Rettighetspasienter får en frist for når spesialisthelsetjenesten senest skal ha startet helsehjelpen, enten i form av behandling eller i form av videre utredning. Fristen for start av helsehjelp for unge under 23 år innenfor psykisk helsevern og rus er maksimalt 65 virkedager. Du får et tilbud om helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, men behandlingen er ikke prioritert, og du får derfor ikke status som rettighetspasient. Du får ikke en juridisk bindende frist for når du skal motta helsehjelp, men du får informasjon om når du kan forvente at helsehjelpen blir gitt. Du får ikke et tilbud om helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

5 Nummer «Hør på meg» Side 5 Rett til fornyet vurdering Pasienter som har blitt vurdert og ikke anses som rettighetspasient, kan be om en fornyet vurdering fra spesialisthelsetjenesten. Pasienten behøver ikke begrunne sitt ønske om fornyet vurdering, men bakgrunnen kan for eksempel være at man er uenig i diagnosen, eller det kan være uenighet om behandlingsopplegget. Pasienten har ikke krav på at den nye vurderingen gjøres innen 30 virkedager. Det er visse begrensninger i retten til å få ny vurdering av sin helsetilstand: Fornyet vurdering kan bare kreves én gang for samme tilstand. Hva som er samme tilstand er et faglig spørsmål som må avgjøres konkret i forbindelse med at pasienten ber om ny vurdering. Pasienten må få henvisning fra en allmennlege for at spesialisthelsetjenesten skal foreta en ny vurdering av pasientens helsetilstand. Dersom allmennlegen mener det ikke er nødvendig med en ny vurdering, kan ikke pasienten kreve å bli vurdert på ny av spesialisthelsetjenesten. Det kan for eksempel tenkes at pasienten allerede er grundig utredet, og hvor allmennlegen ikke er i tvil om at konklusjonene er riktige. Legen må ha saklig grunn for å la være å henvise en pasient til fornyet vurdering, og kan ikke la være å henvise på grunn av for eksempel økonomiske hensyn. Fristbrudd Hvis spesialisthelsetjenesten ikke klarer å starte den planlagte utredningen/- behandlingen innen den fristen du som rettighetspasient har fått, kan du kontakte HELFO-pasientformidling på 800HELSE ( ). De vil da finne et annet tilbud til deg ved et annet sykehus i Norge, eller om nødvendig ved et utenlandsk behandlingssted. Takker du nei til den behandlingsplassen HELFO-pasientformidling tilbyr, blir du stående på venteliste ved det opprinnelige behandlingsstedet Om du, eller den som representerer deg som pasient, mener at du ikke har fått oppfylt dine pasientrettigheter, har du rett til å klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet avgjørelsen. Hvis avgjørelsen blir opprettholdt, skal den som opprettholder avgjørelsen sende klagen videre til Fylkesmannen. Klagen skal være skriftlig. Fristen for å klage er fire uker fra pasienten fikk eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage. Kilde: https://helsenorge.no/rettigheter-som-syk/vurdering-hos-spesialist Leif

6 Nummer «Hør på meg» Side 6 Et møte mellom to spesialister Av nevrolog Øistein Ramleth Et møte mellom nevrolog og en person med Parkinsons sykdom er et møte mellom 2 spesialister. Nevrologen er spesialist på Parkinsons sykdom, mens pasienten er spesialist på sin egen sykdom. For at utbyttet av kontakten mellom nevrolog og pasient skal bli best mulig, er det meget viktig at begge bidrar så godt de kan til et konstruktivt samarbeid. Nevrologen sitter inne med omfattende kunnskaper om Parkinsons sykdom og hvordan den på forskjellige måter kan påvirke livssituasjonen til de som er rammet. Sykdommen kan imidlertid gi vidt forskjellige symptomer og utvikle seg svært forskjellig fra person til person. I tillegg vet alle som har et forhold til Parkinsons sykdom, at symptomene kan variere svært mye gjennom dagen og fra dag til dag. Nevrologen ser pasienten kun en kort stund på en bestemt dag, og situasjonen under konsultasjonen trenger ikke være representativ for hvordan helsetilstanden er til daglig. Nevrologen er således helt avhengig av informasjon fra pasient/ pårørende for å kunne danne seg et riktig inntrykk av hvordan helsesituasjonen varierer gjennom dagen og fra dag til dag. For at opplysningene nevrologen får under konsultasjonen skal være mest mulig korrekte, bør pasienten være forberedt. Medisintyper Parkinsons sykdom behandles i hovedsak med tre forskjellige typer medisiner som ofte benyttes samtidig. I en tidlig fase av sykdom er det hos yngre pasienter vanlig å benytte en dopaminagonist (Sifrol, Requip eller Neupro) som hjernen oppfatter som dopamin. Selv benytter jeg ofte betegnelsen "kunstig dopamin" for å skille det fra den andre gruppen medisiner som inneholder levodopa (Sinemet, Madopar, Stalevo). Når levodopa kommer inn i hjernen, omdannes det til ekte dopamin, som er helt likt det dopaminet hjernen selv produserer. I ligget benyttes ofte en gruppe medisiner som omtales som MAO-Bhemmere ( Eldepryl, Selegilin, Azilect). Disse medikamentene benyttes primært fordi de sannsynligvis har en viss bremsende effekt på utviklingen av sykdom i tillegg til at de kan virke stabiliserende på effekten av medisiner som inneholder Nevrolog Øistein Ramleth er ansatt ved Sandvika nevrosenter. Han har skrevet denne artikkelen for Parkinsonbrevet, medlemsbladet til Oslo og Akershus Parkinsonforening. Redaktør Astrid Langballe Dalin og Øistein Ramleth har gitt oss tillatelse til å gjengi den i «Hør på meg».

7 Nummer «Hør på meg» Side 7 levodopa. Hvilke medisiner som er riktig å benytte, vil variere med alder og sykdomssituasjon. Hos de som har hatt Parkinsons sykdom i mange år, er det ofte riktig å slutte med dopaminagonister og MAO-B-hemmere fordi disse medisinene hos noen kan ha uheldige bivirkninger i denne sykdomsfasen. Dette er noe nevrologen vil vurdere individuelt hos hver enkelt pasient. Medisinopptak i ulike faser De som har hatt Parkinsons sykdom i relativt kort tid, opplever ofte en stabil funksjon gjennom dagen og fra dag til dag. De som tar medisiner som inneholder levodopa (Sinemet, Madopar, Stalevo), merker da ofte ingen forskjell i tilstanden selv om de glemmer å ta en tablett. Dette skyldes at hjernen i en tidlig fase av sykdommen er i stand til å lagre dopamin som frigjøres hvis tilførselen av dopamin via tabletter uteblir. Det er likevel viktig å fordele tablettene jevnt utover dagen da det er gunstig for sykdommen på lengre sikt at tilførselen av dopamin er stabil. De som har hatt Parkinsons sykdom over noe lengre tid, opplever ofte at effekten av medisiner svinger i forhold til tiden som har gått siden siste dose. Det er disse variasjonene som nevrologen trenger opplysninger om for å bidra til hensiktsmessige justeringer i medikasjonen. Det vanligste er at effekten av medisinene avtar når det nærmer seg tiden for nye tabletter. Dette omtales nå ofte som "doseglipp" og skyldes at hjernen reagerer på for lavt nivå av dopamin. Det kan da komme motoriske symptomer med stivhet, bevegelsesproblemer eller skjelving. Det kan imidlertid også komme kun ikke-motoriske symptomer som uttalt slitenhet eller psykisk ubehag. På den annen side kan kroppen også reagere på at det blir for mye dopamin i hjernen. Dette kan hos noen inntreffe en stund etter inntak av tabletter som inneholder levodopa. Det typiske er da at minutter etter inntak av tablettene tilkommer tendens til ufrivillige bevegelser i kroppen som for-svinner etter noe tid når konsentrasjonen av dopamin i hjernen på nytt faller. De ufrivillige bevegelsene har dessverre ingen god norsk benevnelse, men nevrologen omtaler dette som "dyskinesier". For lite og for mye dopamin Det er viktig at både pasient og pårørende er klar over symptomer på for lite og for mye dopamin i hjernen. Dette er nemlig opplysninger som er viktige når nevrologen skal forsøke å tilpasse tidspunkt og doser av medisiner for at effekten bli mest mulig konstant gjennom dagen. For at nevrologen skal ha mulighet til å foreta fornuftige justeringer av medisindoser og tidspunkter for medisininntak, er det helt nødvendig at medisinene tas på tidspunktene som er avtalt. Dette er spesielt viktig i en observasjonsperiode hvor pasient/pårørende skal registre-

8 Nummer «Hør på meg» Side 8 re hvordan situasjonen varierer gjennom dagen relatert til tidspunktene for inntak av medisiner. Variasjoner i tilstanden kan registreres på fastlagte skjemaer eller føres inn i en symptomdagbok for en periode hvor man skriver ned tidspunktene for når det inntreffer ubehagelige symptomer. Det er da viktig å beskrive hvilke symptomer som inntreffer, slik at nevrologen kan fastslå om dette skyldes for mye eller for lite dopamin på det tidspunkt da symptomene inntreffer. Enkelte pasienter velger å ta medisinene etter behov. Dette er imidlertid ingen gunstig løsning, fordi det vil gi større svingninger i medisinkonsentrasjonen i blodet enn hvis medisinene tas til faste tider. Det gjør det også vanskelig for nevrologen å bidra med råd om justeringer av medisinene. Mitt råd er derfor at tablettene i hovedsak bør tas til faste tidspunkter. I enkelte situasjoner kan imidlertid pasienten selv gjøre endringer på dette. Et eksempel er at medisintidene kan forskyves hvis man noen dager står opp senere enn vanlig. Det kan også enkelte ganger være aktuelt å ta en ekstra tablett sent på kvelden hvis man legger seg mye senere enn vanlig. Doseendringer og nye medisiner På bakgrunn av observasjonene som nevrologen gjør under konsultasjonen, og de opplysningene som fremkommer under samtalen, vil nevrologen gi råd om eventuelle endringer i medisintidspunkter og doser. Hensikten med disse endringene vil alltid være å gjøre situasjonen bedre for pasienten. Det er imidlertid store individuelle variasjoner i reaksjoner på doseendringer og nye medisiner. Det er derfor ikke mulig for nevrologen å vite hvordan den enkelte pasient vil reagere på de endringene som blir avtalt. Hvis pasient eller pårørende mener at totalsituasjonen forverres etter medisinendringer, bør nevrologen informeres om dette. Noen ganger kan det i en slik situasjon være vanskelig å få tak i behandlende nevrolog for å spørre hva som bør gjøres videre. Som hovedregel vil man da aldri gjøre noe galt hvis man går tilbake til den dosering av medisiner som ble benyttet før siste doseendring eller før oppstart med nye medisiner. Det er uansett viktig at behandlende nevrolog får informasjon om uheldige virkninger av medisinforandringer, slik at man kan avtale hva som skal gjøres videre. Ikke-motoriske symptomer Så langt har dette innlegget dreid seg om bruken av medisiner rettet mot motoriske symptomer (f.eks. stivhet, langsomme bevegelser og skjelving). Minst like viktig er det at nevrologen får informasjon om eventuelle ikke-motoriske symptomer. Eksempler på dette kan være problemer med søvn, tarmfunksjon, blærefunksjon, seksualfunksjon, nedstemthet, tendens til blodtrykksfall eller hallusinasjoner.

9 Nummer «Hør på meg» Side 9 Etter min mening har nevrologen hovedansvaret for å kartlegge om pasienten plages med ikke-motoriske symptomer sekundært til Parkinsons sykdom. Nevrologen bør systematisk gjennomgå aktuelle ikke-motoriske symptomer med pasienten. I praksis vil det ofte ikke være tid til å spørre om alle mulige ikke-motoriske symptomer ved hver konsultasjon. Det er da viktig at pasienten selv tar ansvar ved å informere nevrologen om aktuelle ikkemotoriske symptomer som påvirker livssituasjonen i dagliglivet. Ofte vil nevrologen kunne bistå med råd eller behandling som kan bedre situasjonen. Samarbeid mellom to spesialister For å oppsummere vil jeg si at pasienten kan og skal stille krav til nevrologen om å være oppdatert rundt alle relevante behandlinger knyttet til sykdommen. Nevrologen har også hovedansvaret for å kartlegge både motoriske og ikkemotoriske symptomer. På den annen side har også nevrologen klare forventninger til pasienten. Nevrologen forventer at pasienten i hovedsak følger de råd og anbefalinger som blir gitt i forhold til behandlingen. Nevrologen forventer at pasienten forsøker så langt det er mulig å bidra med opplysninger som gjør det mulig for nevrologen å optimalisere behandlingen. Dette krever at pasienten/ pårørende en periode før konsultasjonen har forsøkt å registrere om det inntreffer spesielle endringer i tilstanden gjennom dagen. Hvis det er stor grad av variasjon gjennom dagen, bør dette registreres med klokkeslett og beskrivelse av symptomer slik at informasjonen som blir gitt til nevrologen under konsultasjonen, blir mest mulig korrekt. Nevrologen er spesialist på Parkinsons sykdom, men den som selv er rammet av Parkinsons sykdom, er spesialist på hvordan sykdommen påvirker egen livssituasjon på forskjellige måter. Ved et godt samarbeid mellom nevrolog og pasient sikres en best mulig behandling av sykdommen. Datamaskinen venn eller fiende? Har nokon prøvd denne? Namnet er Mousetrapper Prime prisen kr 2.499,- Finst det datautstyr som kan hjelpe oss som skjelv på handa? Les om det på side 49! Til venstre ei ergonomisk mus for begge hender med handleddstøtte og programmerte knappar.

10 Nummer «Hør på meg» Side 10 MELD DEG PÅ! Møre og Romsdal Parkinsonforenings HELGESAMLING 2015 I ÅLESUND med jubileumsfeiring og årsmøte Rica Parken hotell fredag 24. søndag 26. april 2015 K V A R D A G E N Motivasjon Utfordringar Løysingar Nye medisinar Biverknader TO JUBILEUM: Møre og Romsdal Parkinsonforening 30 år Sunnmøre Parkinsonforening 25 år "Tusen takk for at du gjer det du brenn for til ein opplevelse for andre." - "Om enn vi var litt stille, så skal du vite at du fekk vekka mange tankar i oss." - "Det skulle vore 3 tima til." - Sagt om Audhild Mork, Aura Consulting, og LØFT-kurset hennar. LØFT = Løysingsfokusert tilnærming. Audhild Mork er ein hovudgjest på MRPFs helgesamling Ein annan er Johan Lyche Øiestad, tannlege og humorist eller omvendt, adresse Sunndalsøra. Han er toastmaster under den store jubileumsmiddagen. Ein tredje: Randi Skaget Hjellset med over tjue års erfaring frå Molde sjukehus som parkinson-sjukepleiar, den første i landet. Bli med ut: Byvandring, lunsj på Fjellstua, tur til Giske og Alnes.

11 Nummer «Hør på meg» Side 11 T I M E P L A N Fredag 18:00-19:00 Årsmøte. Se egen saksliste side 43. Lørdag 09:00 Registrering (de som kommer lørdag) 09:30 Velkommen ved Leif Klokkerhaug 09:45 Motivasjon i hverdagen Audhild Mork 10:30 Pause 10:45 Hvordan bli mer løsningsorientert? Audhild Mork 11:30 Pause 19:00 Leder for hver forening legger fram de viktigste sakene for (ca) Middag 11:45-13:00 Hvordan er hverdagen? En pårørende og en pasient snakker uformelt 13:00 Lunsj 14:30-15:15 Hverdagen. Medisiner. Bivirkninger. Nye medisiner. Randi Skaget Hjellset 15:30-17:30 Byvandring 19:00 Festmiddag. Toastmaster: Johan Lyche Øiestad. Tilbakeblikk på foreningens arbeid. Leif Klokkerhaug Søndag 08:00-10:00 Frokost 10:00 Utsjekking 10:30-13:00 Turbuss til Giske og Alnes med guide 13:30-14:30 Lunsj på Fjellstua. Ålesundsangen som allsang etter lunsj. Avslutning ved Leif Klokkerhaug. Buss tilbake til hotellet. Heimreise P R I S A R Full pakke: to overnattingar og deltaking i heile programmet. Enkeltrom kr. 1400,- dobbeltrom kr. 1200,-. Full pakke, men utan overnatting kr. 800,- pr. person. Prisane inkluderer to einingar drikke til festmiddagen. Møre og Romsdal Parkinsonforening fakturerer det den enkelte skal betale, men private utgifter utanom dette gjer den enkelte opp med hotellet. Påmelding innan 31. mars 2015 til Else Leite, telefon , epost: - eller til Leif Klokkerhaug, tlf / , epost:

12 Nummer «Hør på meg» Side 12 To dagers PASIENT OG PÅRØRENDEKURS i Velferdssalen, Ålesund sjukehus, 12. og 19. mars 2015 Et samarbeid mellom Møre og Romsdal Parkinsonforening(MRPF), brukerrepresentanter, Nevrologisk avdeling, Aure Rehabiliteringssenter og Lærings og mestringssenteret, Helse Møre og Romsdal (LMS) Program torsdag 12. mars Kl 10:00 Velkommen v/ Leif Klokkerhaug, MRPF, og Bente Bae Olsen, LMS 10:15 Erfaringer fra brukerrepresentant og pårørende Å leve med Parkinson i hverdagen 11:00 Lunsj 12:00 Kartlegging av funksjoner v/ parkinsonsykepleier Randi Skaget Hjelset Program torsdag 19. mars Kl 10:00 Tanker/refleksjoner fra dag 1 10:15 Utredning, behandling og oppfølging v/ nevrolog Janne Marit Ertresvåg 12:00 Lunsj 13:00 Praktiske, konkrete råd og tips v/ ergoterapeut 12:45 Pause 13:00 Rehabiliteringstilbud LSVT/BIG - ved Aure Rehabiliteringssenter v/ fysioterapeut Kaija/Randi 13:45 Spørsmål og svar 14:30 VEL HJEM 14:00 Pause 14:15 Evaluering og avslutning 15:00 VEL HJEM Lærings- og mestringssenteret sin nettside:

13 Nummer «Hør på meg» Side 13 Praktiske opplysninger Målgruppe: Personer med Parkinson og deres pårørende. For påmelding: Kontakt Nevrologisk ekspedisjon v/ Molde sjukehus, Tlf: / , mandag fredag mellom kl Påmeldingsfrist: 5. mars 2015 Henvisning: For å kunne delta må du ha henvisning fra din lege. Henvisning kan ordnes per telefon hos ditt fastlegekontor. Pårørende trenger ikke henvisning for å delta. Egenandel: 320,- (påføres egenandelskortet). For de som har frikort er det gratis. Ingen egenandel for pårørende. Faktura blir utsendt i etterkant av kurset. Lunsj: 240,- per person tilsammen for begge dagene. Faktura blir utsendt i etterkant av kurset. Bindende påmelding: Det er bindende påmelding. Ved ikke møtt vil den enkelte pasient bli belastet med kr 640,-. Parkering må den enkelte ordne med selv. Vennligst gi beskjed i god tid hvis det er spesielle behov vi skal ta hensyn til, for eksempel kost, hørsel etc. * Med forbehold om endringer i programmet. For mer informasjon: Lærings- og mestringssenteret, tlf epost VEL MØTT Min Parkinson og Min hobby: Alle har noe å fortelle. Skriv om deg selv for leserne av «Hør på meg»! Har du ikke lyst til å skrive selv, kan vi ta det i form av et intervju. Tips oss i redaksjonen! «I mitt hode er parkinson ikke lenger først og fremst en sykdom, men et liv. Et liv som riktig nok må innrettes og leves litt annerledes enn jeg hadde tenkt meg, men som likevel også kan være et liv som er rikt på livskvalitet. Jeg har nemlig lært mye av vennskapet med mennesker som har levd med parkinson mye lenger enn det jeg har. Jeg blir faktisk mer oppmuntret enn bekymret for egen framtid av å være sammen med slike mennesker, som etter mange år med parkinson er betydelig mer preget av sykdommen enn meg, men som til tross for dette likevel er så gjennom positive, og har så mye humor og så mye livsglede.» - Borgar Mattland i «Hør på meg» nr

14 Nummer «Hør på meg» Min Parkinson (+Min hobby): Svein Arne Velle Vi er alle mennesker med erfaringer å dele med andre. Min Parkinson og Min hobby er populære serier. Mens vi leter etter nye skribenter: Hvordan har det gått med «de gamle»? - Jeg visste ikke noe om parkinson da jeg fikk diagnosen i Jeg ble medlem av parkinsonforeningen, leste i medlemsbladet og var på noen seminarer. Ingen vet hvor langt livet blir, men når en får diagnosen som 46-å ring, er det store muligheter for at sykdommen vil utvikle seg. Dette skrev Svein Arne Velle i «Hør på meg» nummer Han bor i Ørsta, var utdannet skipsfører, og en tid holdt han kontakten med gamle arbeidskolleger gjennom en deltidsstilling som velferdssekretær i rederiet, men er nå ute av arbeidslivet og har fått tida til å gå ved å trene, gå på fjellturer, male huset, legge fliser og slikt. Side 14 Tidligere skribenter: Nr : Svein Jarle Molne Nr : Svein Jarle Molne Nr : Kolbjørn Stokke Nr : Steinar Settem Nr : Audny Tranø Nr : Borgar Mattland Nr : Elin Klokkerhaug Nr : Terje Dalsøren Nr : Arne Thorsnes Nr : Nr : Einar Nerland Nr : Reidun Rønneber Nr : Gerd Melby Nr : Synnøve G. Vik Nr : Svein Arne Velle Nr : Reidar Haltbakk Nr : Bjørn Overvåg Nr : Erik Aarset Nr : Nils I. Aarsæther Nr : Nr : Else Leite Nr : Torbjørn Hauso Nr : Inger J. Folland Nr : Jan Modell Nr : Aase Nielsen Nr : Kirsten Akselvoll Nr : Audny Tranø Nr : Steinar Furnes Nr : Terje Sæter Hobbyen Når det gjelder hobbyer, nevner Svein Arne gammel bil som trenger vedlikehold og: - Jeg har begynt å prøve meg på å male litt på lerret, og fotografering med bildebehandling er en favoritthobby. - Lager du ennå bilder i 2015? - Ja, men det er slikt som kommer og går. - Hva slags motiver er du Grønn parkeringsplass. Se også «Tidens tann» på forsida. opptatt av? - Natur og "tidens tann", gjerne i samme blinkskuddet. Jeg er ikke av dem som synes det er stygt med bilvrak i naturen. Et mosegrodd dashbord med et tre gjennom ruta... - Bilder kan man drive med når man er aleine. Men du har et sosialt engasjement.. - Jeg var i styret for fylkesforeninga i noen år, og vi hadde en besøksrunde til medlemmer med parkinson. Vi fant ut at der var en gruppe som falt utenfor våre tilbud. Nå har jeg bestemt meg for å arrangere spillekvelder med Wii og sosialt prat. Å spille bowling har lenge vært et ønske, men bowlinghallen i Ørsta ble lagt ned. Nå prøver jeg å dra i gang bowlingkvelder i Ulsteinvik i stedet. Og spillkvelder i Ørsta.

15 Nummer «Hør på meg» Side 15 s s g - Hva får deg til å ta et så stort personlig initiativ? Vi forstår at 9. desember 2014 var en viktig dag i livet ditt. Hva skjedde? DBS - Jeg fikk litt av en «vitaminpille» den dagen i form av en DBS-operasjon i Trondheim. DBS står for deep brain stimulation, og det er noe som kan bli aktuelt når man har økt dosene med medisin til det maksimale uten at det holder symptomene tilstrekkelig i sjakk, eller når bivirkningene blir for store i forhold til de positive virkningene. Jeg tar fremdeles piller, men bare en brøkdel av de dosene jeg gikk på. Og jeg føler meg sterkere. Samboeren kan bekrefte at jeg har mer kraft i klypa nå. - Så nå føler du at «vitaminpillen» DBS gir deg overskudd til å la det regne både på presten og dryppe litt på klokkeren? - Vi som har parkinson, trenger å treffes og lære av hverandres erfaringer, eller rett og slett ha det gøy isammen, så nå håper jeg inderlig vi lykkes med disse prosjektene. Spill er gøy: Nye medlemstilbud i Ørsta og Ulsteinvik Spill, spenning, sport, kanskje også litt spøk... Ord på sp... kan oppsummere det som skjedde i Ulsteinvik 21. januar. Alle foto: Svein Arne Velle Det var 10 til stede på det første bowlingtreffet for parkinsonister i Ulsteinvik, som nå kan friste med det samme tilbudet som Spjelkavik har den siste torsdagen i hver måned for medlemmer av Sunnmøre Parkinsonforening: bowling og gratis pizza. Initiativtaker er Svein Arne Velle, som bor i Ørsta. Interesserte kan ringe Svein Arne på Spander på deg en spesiell opplevelse! Spill og spis og få nye venner! Onsdag er dagen Ørsta: Wii-spill og samvær i Engesetvegen 13 onsdagene 11. mars, 8. april og 13.mai fra kl 16:00. Ulsteinvik: Bowling og pizza i Saunesvegen 10 onsdagene 18. februar, 18. mars, 22. april og 20. mai kl 18:00.

16 Nummer «Hør på meg» Side 16 Romsdal Parkinsonforenings 20-års jubileumsfeiring Torsdag 4. desember markerte Romsdal Parkinsonforening sitt 20- årsjubileum med storstilt feiring på Rica Seilet Hotel i Molde. Leder Knut Bjørn Hungnes kunne ønske vel 35 medlemmer og inviterte gjester hjertelig velkommen til jubileumsfest med julemat, hyggelig samvær og underholdning. Knut Bjørn overrakte foreningens jordmor Randi Skaget Hjellset også da parkinsonsykepleier ved Molde sjukehus - en velfortjent takk for innsatsen som fødselshjelper for Romsdal Parkinsonforening den 19. mars Tidligere leder Sigurd Skarsbø loset oss gjennom deler av foreningens 20- årige historie før en gjeng karer fra Molde Mannskor dukket opp og underholdt oss med vakker sang. Herlig!

17 Nummer «Hør på meg» Side 17 Som leder for Møre og Romsdal Parkinsonforening kunne jeg takke for at Elin og jeg var invitert, og overrekke en flott fotobok om fylket vårt signert fotograf Øyvind Leren. Leder Ingrid Hagedal i Nordmøre Parkinsonforening hadde også med både gave og dikt til jubilanten. Vårt forbundsstyremedlem Arne Thorsnes kunne fortelle at han for anledningen hadde minst fire hatter på hodet. Først hilste han fra forbundsleder Knut Johan Onarheim, så fra generalsekretær Magne Wang Fredriksen og fortalte hvilken gave Romsdal PF ville få fra Norges Parkinsonforbund en poster foreninga selv måtte velge tekst og bilde til før den ville bli produsert. Så kunne Arne overlevere en flott bokgave til jubilanten fra Sunnmøre Parkinsonforening, og hilste fra seg selv til slutt. Også Randi Skaget Hjellset takket for invitasjonen og overrakte foreninga en gave ei bok om Sjukehusbyen Molde. Til slutt: Tusen takk for god mat og hyggelig jubileumsfest, Romsdal PF! Og sannelig fikk jeg tatt bilde av fem tidligere ledere i Romsdal PF sammen med Knut Bjørn. Fra venstre: Edvard Langset, Aud Hauso, Knut Bjørn Hungnes, Sigurd Skarsbø, Victor Moltubak og Einar Nerland Tekst og fotos: Leif Klokkerhaug

18 Nummer «Hør på meg» Side 18 Lyspunkt i mørk tid Av dette følgjer naturleg at dei med lette symptom hjelper dei med tunge symptom, og at dei med symptom er like bra som dei utan. Folk er folk. Mange der ute har ikkje forstått dette. Då er det bra at vi har ein konge som heiter Harald, og organisasjonar som Parkinsonforbundet. I den lokale parkinsonforeininga er det viktigaste kanskje å la folk treffe folk. På det vakre Sunde fjordhotell håper eg om knapt eit år å treffe igjen Miriam, og unner henne den store gevinsten. I år var det sambuaren min som, utan å møte misunning, vann den fine nissen i den fine posen; han passa på oss frå kjøkenbenken gjennom adventstida og minte oss på å halde barnas grunnlov. Takk! Og snille ord til ein glad givar! Svein Jarle Ein stor familie samlar seg. Miriam er ei av dei yngste i julegildet til Sunnmøre Parkinsonforening; når eg ser tilbake to månader etter, er det henne eg ser. Maten var gratis, og nesten 100 av dei knapt 200 medlemmene kom. Etter maten, allsongen og underhaldninga la dei att kroner på lotteriet. Miriam var der saman med to brør, mamma og besteforeldre. At ein av desse har parkinson, var svært lite viktig. Alt fall så naturleg. Vi kom, leverte vår gevinst til lotteriet, såg at bordet alt var fullt av pakkar, sette oss og kom i prat med folk frå den store familien; Miriam var den første som snakka til oss. Så sto vi i kø for å få julemat; det gjekk seint; det kunne ha vore ordna slik at køen ikkje vart så lang, men vi slo oss til ro og pusta inn den gode atmosfæren. Her var det folk som etterlevde barnas grunnlov allereie før kong Harald hadde gått gjennom paragrafane i nyttårstalen sin: Vi skal seie snille ord. Store barn skal hjelpe små barn.

19 Nummer «Hør på meg» Side 19 Infotaineren. At Ålesund brann i 1904, veit alle, i alle fall dei fleste sunnmøringar, som har høyrt Harald Grytten fortelje med dramatisk nerve og innleving. Men årstalet 1977 måtte du kanskje som meg slå opp då du kom heim. Det viktige, det som hende det året, fekk du med deg: Sula vart eigen kommune og skilde seg frå Ålesund. På desse kantar er vi kjerringa mot straumen i ei tid med kommunesamanslåingar. Til dagleg står Grytten på sokkel og er av bronse. Som gjest på SPFs julegilde nøyer han seg med ein krakk. Andre levande statuar du ser dei langs Karl Johans gate prøver å stå still. Ikkje Grytten. Som levande statue har han det privilegium å kunne peike og gestikulere mens han fortel ei historie der tilhøyraren sit i midten, i dette tilfellet i Sula kommune. Leif Klokkerhaug, Møre og Romsdal PF, les frå gåva til Arne Thorsnes, Sunnmøre PF, som har invitert til julegilde Infotainment er information pluss entertainment. På julegilde er han meir tainer, meir underhaldar enn informator. For Harald Grytten er det to sider av same sak. Manus? Kan vere bra for å kome i gang. Når det er putta i lomma, er infotaineren fri til å utfalde seg. Tekst og foto: SveinJarle Molnes

20 Nummer «Hør på meg» Side 20 Booking: :

21 Nummer «Hør på meg» Side 21. Humorspalten Send oss noen gode historier eller skrøner, davel! Latter hjelper mot PS!! Det var to gamlinger som satt og pratet på et eldresenter. Den ene sa: «I natt drømte jeg at jeg var kjempesprek. Jeg syklet Trondheim-Oslo uten problem.» Den andre sa: «Jeg hadde en drøm jeg også. Jeg drømte at to nydelige, nakne damer kom inn på rommet vårt!» «Dæven,» utbrøt den første. «Hvorfor vekket du meg ikke?!» Den andre svarte: «Jamen, du var jo på sykkeltur.» (Innsendt) I serien Tvilsomme komplimanger (innsendt ikke av en mann, merkelig nok): Når menn er fulle, prater de for mye, blir følesesladet, kjører dårlig bil, tenker ikke og kjefter unødvendig. Hatten av for kvinnene som kan gjøre dette uten å drikke. Sydenreise Hva med å feire 17. mai på Solgården i Spania i år? Neste tur til Solgården i Spania med direkte fly fra Molde / Årø lufthavn til Alicante er tirsdag 12. mai 2015 med retur 26. mai Dere er alltid velkommen til deltakelse! 2 uker fra Se: Jeg blir med som tidligere. Med vennlig hilsen Randi

22 N O R D M Ø R E P F Nummer «Hør på meg» Side 22 Nordmøre Parkinsonforening: Årsmøte 12. februar Side 22 Romsdal Parkinsonforening: Årsmøte 16. februar Side 30 Sunnmøre Parkinsonforening: Årsmøte 21. februar Side 35 Møre og Romsdal Parkinsonforening: Årsmøte 24. april Side 43 Vi har referat frå dei to første av desse årsmøta, som var avvikla då «Hør på meg» gjekk i trykken. Vi har også med sakspapir til dei to siste. NORDMØRE PARKINSONFORENING Ingrid Hagedal ble gjenvalgt som leder på årsmøtet 12. februar 2015, og det nye styret er praktisk talt identisk med det forrige. (Se nedenfor.) ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET 2014 Nordmøre parkinsonforenings årsmøte ble holdt lørdag 8. februar på Kafe Stuepikene i Kristiansund Etter årsmøtets valg og styrets konstituering har styret i 2014 bestått av: Leder: Ingrid Hagedal Nestleder: Alf Inge Jenssen Kasserer: Haldis Haltbakk (varamedl.) Sekretær: Kolbjørn Magne Stokke Torgeir ønsket å trekke seg fra styret, det skjedde i oktober. Haldis ble ny styremedlem. Ny vara ble Elin Klokkerhaug. Revisor: Nils Jenssen Årsmøtepapir Oversikt over møter, medlemstall og økonomi : Valgnemnd: Åse Nilsen og Kari Hestnes Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 25 saker. Vi har hatt 4 medlemsmøter, inkludert jubileumsfesten. I tillegg ble det arrangert et større lotteri. Året 2014 startet med en egenkapital på kr Per var status kr Årsresultat blir da - (minus) kr Vi fikk mindre tilskudd enn året før, og jubileumsfesten kostet. Samtidig gav lotteriet kr i overskudd. Foreningen har nå 105 medlemmer, mot 90 forrige år. Vi har hatt tre medlemsmøter. 8. april på Kafe Stuepikene. Konrad Nerland og Nils Tore Leivdal. Ren underholdning, med trekkspill, sang og historier. Styremedlem: Reidar Haltbakk Styremedlem: Torgeir Berget. Varamedlem: Vidar Kvambe, Haldis Haltbakk.

23 Nummer «Hør på meg» Side september på Kafe Stuepikene. Enklere Liv var der og presenterte et utvalg av sine tilbud. Etterpå kåserte Nils Tore Leivdal. 2.oktober på Kafe Stuepikene. Alf Inge orienterte og demonstrerte ved bruk av storskjerm hvordan en kunne finne svar på mye om vår sykdom ved å gå inn på Parkinsonsforbundets nettside. 8.november. Stor og meget vellykket jubileumsfest i Handelsstanden sine lokaler. Hjemme-hos-møter: Det har vært ett møte, - hos Ingrid. Aktiviteter ellers : Haldis og Reidar, Ingrid og Kolbjørn har vært på besøksrunde til medlemmer som er bosatt litt langt unna Kristiansund, og som kanskje synes det er i lengste laget å dra på medlemsmøtene. Inntrykket er at de som fikk besøk, satte stor pris på dette. Kaldkaukgjengen og parkinsontrimmerne på Optima holder fortsatt stand, men sliter med lite oppmøte. Lotteri meget vellykket. Solgte lodd for kr Parkinsondagen 11.april ble markert med stand på Futura. Elin Klokkerhaug representerte Nordmøre Parkinsonforening på ledermøte 1. og 2.november Ingrid representerte Nordmøre Parkinsonforening da Norges Parkinsonsforbund feiret sitt jubileum med konsert 10.november. I denne perioden har Alf Inge vært medlem av yngreutvalget i Norges Parkinsonforbund, vært medlem av programkomiteen for Arbeidslivsseminaret og Yngresseminaret. Måloppnåelse : Vi har ikke nådd alle måla som er listet opp i arbeidsprogrammet som ble vedtatt på siste årsmøte. Dette gjelder spesielt det som er nevnt om påvirkingsarbeid. Hjemmesida til Nordmøre parkinsonforening har ligget nede. Det skyldes at styret ikke kan nok om bruk av data. I forhold til informasjonsarbeid har det vært en del artikler i TK tilknyttet parkinson - det må Ingrid ta mest skyld og ære for. Når det gjelder de andre målområdene, medlemsarbeid og organisasjons- og utviklingsarbeid, mener vi for de fleste delmåla som er nevnt der, vi har jobbet stort sett bra med. Styret

24 Nummer «Hør på meg» Side 24 Nordmøre Parkinsonforening Arbeidsprogram NMPF har fra før vedtatt et arbeidsprogram for perioden og på årsmøtet 2014 et nytt vedtak for perioden Dette forslaget tar utgangspunkt i dette, men er ikke så omfattende og har ikke så mange målområde som de som er nevnt.. Måla er satt ut fra hva vi har kompetanse og kapasitet til, hva som er realistisk å oppnå. ARBEIDSPROGRAM 2015 Hovedområde : Påvirkingsarbeid : Peke på behovet for spesialisert rehabilitering for personer med parkinson. Støtte opp om Aure Rehabiliteringssenter. Ut fra vårt ståsted og våre muligheter vil vi støtte opp om det arbeidet Norges Parkinsonforbund gjør for å få til felles nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av parkinsonpasienter. Lik behandling uavhengig av hvor du bor. Hovedområde : Informasjonsarbeid : Arbeide for at hjemmesida til NMPF blir aktiv. Få fotoutstillingen av Leines om personer som har parkinson, til Kristiansund under Nordic Light april. Bidra med stoff og økonomi til «Hør på meg». Hovedområde: Medlemsarbeid : Gi parkinsonrammede og pårørende faglig påfyll gjennom medlemsmøter. Videreføre likepersonsaktivitetene. Stimulere og motivere for ulike former for fysisk aktivitet og lokale treningstilbud. Bidra til at medlemmene får tilbud om LSVT Big og Loud lokalt. Prøve å få til opplæring av (ung) fysioterapeut som kan drive et slikt opplegg. Nødvendig at vedkommende må ha driftstilskudd. Undersøke med Kristiansund kommune om mulighetene for dette. Videreføre besøksrunden til pasientmedlemmene våre. Arrangere ett eller flere medlemsmøte ute i distriktet vårt. Averøya blir første sted for dette. Stimulere/sponse deltakelse av to ukers helsereise til Syden for våre medlemmer. Hovedområde: Organisasjons- og utviklingsarbeid: Delta på kurs, ledersamlinger og landsmøter i regi av NPF. Ta i bruk organisasjonshåndboka og «Idebanken» Bidra til at NPFs formål, prinsipp- og arbeidsprogram gjennomføres, evalueres og fornyes. (Regnskap: side 29)

25 Nummer «Hør på meg» Side 25

26 Nummer «Hør på meg» Side 26

27 Nummer «Hør på meg» Side 27

28 Nummer «Hør på meg» Side 28

29 Nummer «Hør på meg» Side 29 NORDMØRE PARKINSONFORENING RESULTATREGNSKAP PR pr Driftsinntekter Kontingenter 5.200, ,00 Gaver fra private 6.450, ,00 Aktivitetsmidler fra NPF 0, ,00 Wii-tilskudd 0, ,00 Likemannsmidler fra NPF 0, ,00 Kulturmidler fra Kristiansund kommune 0, ,00 MVA-kompensasjon 5.493, ,00 Jackpot Bingo AS , ,50 Grasrotandelen (Norsk Tipping) , ,38 Besøksrunde 0, ,00 Bankrente 1.359,00 190,00 Loddsalg , ,00 Studieforbundet Funkis , ,00 Egenandeler 720, ,00 Diverse 0,00 195,00 Gave fra Halsa/Tingvoll Brannkasse 3.000,00 0,00 Lokalt tilskudd fra NPF ,00 0,00 Sum driftsinntekter , ,88 Driftsutgifter Møter og kurs , ,90 Ledermøte/kurs 3.317, ,00 Utgifter til aktiviteter , ,50 Besøksrunder 6.442,50 0,00 Administrasjonsutgifter , ,00 Gaver og tilskudd , ,00 Diverse 0, ,68 25-årsjubileumet ,18 0,00 Sum driftsutgifter , ,08 Årsresultat , ,80 BALANSE / OMLØPSMIDLER Pr Pr Kassabeholdning 1.049, ,12 Bankinnskudd , ,03 Sparekonto ,00 0,00 Sum eiendeler , ,15 Egenkapital , ,35 Årets resultat , ,80 Egenkapital , ,15 Halsanaustan, 10. januar 2015 Reidar Haltbakk, kasserer Nils Henry Jenssen, revisor 17/1-2015

30 Nummer «Hør på meg» Side 30 R O M S D A L P F

31 Nummer «Hør på meg» Side 31 Årsberetning for Romsdal PF for 2014 Styret i foreninga ble valgt på årsmøtet for 2014, har bestått av leder nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Knut Bjørn Hungnes Einar Nerland Viggo Hildre Anne B. Viggen Steinar Settem Varamedlemmer, Regnskapsfører Arnfinn Dyrkorn, Odd Steinar Vågen og Kari Vestre. Revisor Valgkomite Sigurd Skarsbø. Ingrid Vik og Edvard Langset Pr var det registrert 110 medlemmer. Det samme som året før. Medlemmene fordeler seg slik: Pasientmedlemmer Nære Pårørende Støttemedlemmer Gratismedlemmer 66 personer 21 personer 18 personer 5 personer Deltakelse andre steder: Vigdis og Einar Nerland var primus motorer for helgesamlingen mars Vigdis og Einar Nerland deltok på webkurs i Oslo, september Einar Nerland har deltatt på den årlige regionale erfaringskonferansen i regi av FFO, Arrangert på Opdal oktober 2014 Knut Bjørn Hungnes har deltatt på lederkurs på Vetre, Asker i månedsskiftet oktober/november 2014

32 Nummer «Hør på meg» Side 32 Andre tiltak. Jubileumslotteri. Den desidert største aktiviteten dette året har vært vårt jubileumslotteri. Aktiviteten har gitt oss en kapital på vel kr Har vi et tilsvarende lotteri hvert 5. år,kan vi ha til rådighet av lotteripengene kr ,- hvert år. Styret er selvfølgelig klar over sine fullmakts-begrensninger. Sittende styre kan ikke binde framtidige styrer, men vi kan framsette ønsker. Styret har hatt 10 møter og behandlet 51 saker i Inklusiv årsmøtet og Jubileumsmøtet har vi hatt 3 medlemsmøter i To møter på vårparten og ett på høsten. Forfatter Kari Nerland leste egne dikt på vårmøtet. «Sa 8 «gruppe utgått fra Molde Sangforening, underholdt med sang på julemøtet. Aktiviteter vi startet med i 2014 var: Bowling, vanngymnastikk, musikkterapi og utendørs trim på Retiro Målsettingen er å holde ved like oppøve på nytt egenskaper/ferdigheter som Utholdenhet, balanse, motorikk og koordinisasjon. Dette er egenskaper som er viktig å holde i hevd for den parkinsonrammede. Til orientering. Vi har alt startet med utendørstrim på Retiro, bowling i Moldehallen, vanngymnastikk i Moldebadet og musikkterapi. Vi håper de andre aktivitetene vil komme etter hvert. Molde Styret i Romsdal Parkinsonforening Knut Bjørn Hungnes Einar Nerland Viggo Hildre Sign. Anne B. Viggen Sign Steinar Settem Sign

33 Nummer «Hør på meg» Side 33

34 Nummer «Hør på meg» Side 34

35 Nummer «Hør på meg» Side 35 S U N N M Ø R E P F ÅRSMØTE I SUNNMØRE PARKINSONFORENING Det innkalles til årsmøte i Sunnmøre Parkinsonforening 21. februar 2015 kl på Hotell Waterfront i Ålesund. Det er viktig at du som er medlem møter og deltar på årsmøtet. Vi er inne i en tid der det kan bli store endringer i tilbudet til mennesker med kroniske sykdommer. Møt opp. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2 Valg av møteleder og referent. Sak 3 Godkjenning av saksliste Sak 4 Årsmelding 2014 Regnskap for 2014 Sak 5 Handlingsplan 2015 Sak 6 Gjennomgang av budsjett 2015 Sak 7 Valg av styre. Når den formelle delen av årsmøtet er over vil Malvin Dalhus vise en av sine populære slideserier om Ålesund. Det blir servert varm mat, så det hadde vært fint om dere som kommer kan melde dere på slik at hotellet kan få antall kuverter. Meld dere på til Borgar Mattland på mail eller mobil innen 16. februar Hvis noen har anledning til å ta med en gevinst til det tradisjonelle loddsalget, så hadde det vært fint. ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN Årsmelding for driftsåret 2014 Sunnmøre Parkinsonforening har hatt et aktivt driftsår også i Foreningen har arbeidet videre med de mål som er vedtatt i arbeidsprogrammet for , som er gjeldende for foreningens aktivitetsplan for Ved årsskiftet hadde foreningen 128 pasientmedlemmer og totalt 173 med pårørende- og støttemedlemmer. Årsmøtet ble avholdt 14. februar kl 1300 på Hotel Waterfront, Ålesund. 29 stemmeberettigede medlemmer møtte. Styret i perioden har bestått av: Leder: Arne Thorsnes Sekretær Steinar Furnes Medlem Erik Aarset Revisor Terje Sæter Nestleder Else Leite Kasserer Borgar Mattland Vara Kåre Steinsvik, Jorunn Overvåg Foreningen har hatt 7 styremøter i driftsåret I tillegg har foreningen hatt en rekke møter og sammenkomster som det redegjøres for nedenfor.

36 Nummer «Hør på meg» Side 36 HELSEPOLITISK INTERESSEARBEID Vi hadde møte med Ålesund Kommune om nevrologiske pasienter på sykehjem i Denne saken har vi startet ved å innlede et samarbeid med FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) som vi så håper kan bli et felles fremstøt mot kommunene. Vi starter først i Ålesund.. Møtet som vi hadde i 2013 var positivt, men det har ikke skjedd så mye enda. Leder har igjen purret på saken, og vi får håpe det kan bli et nytt møte. Det går seint, men vi vil følge opp saken, og dette er noe de fleste sier er positivt, så kanskje noen må tenke nytt? MEDLEMSSERVICE Vår aksjon i 2012 for å besøke våre medlemmer med Parkinson var svært vellykket! Dette har vi fulgt opp med besøk til en del medlemmer som har vansker med å delta på fellesarangementer. Vi ser et stort behov for å starte en fast besøkstjeneste, der våre medlemmer og likemenn er besøkere hos de som melder / ønsker besøk. Vi ønsker å gjøre dette tiltaket som et av de mest sentrale i Foreningen har også i dette driftsåret arrangert sosiale møteplasser og turer for medlemmene, så vel som tilbud om weekend kurs og faglige møter. 1. Tur til Herdalseter. Dette ble en guidet tur og guidingen omfattet også distansen Ålesund Herdalseter med innlagt besøk til den gamle Rosekirka i Stordal. 34 personer deltok En vellykket tur. 2. Likemannsweekend på Seilet i Molde mars Et fellesarrangement der Romsdal PF var ansvarlig 3. Helsetur til Albir i september. 29 personer deltok. Dette var en vellykket tur som det allerede er kommet sterke anbefalinger om at vi bør gjenta. Som en del av turen ble det også innlagt likemannsarbeid, mest i møter sammenkomster der utfordringer i hverdagen ble diskutert. Dette gir alltid en positiv injeksjon av et ønske/vilje til å takle det som dukker opp. 4. Julegilde. Det tradisjonelle julegildet er et like populært arrangement som før. I år deltok 96 personer på julegildet. Dette er det tiltaket som samler flest medlemmer og ansees dermed som et av de viktigste av våre tiltak. 5. Wii kvelder Det ble våren 2014 satt i gang spillkvelder med Wii og andre spillaktiviteter i Ørsta. Det ble holdt 4 samlinger. 6. Aktivitetene: Bowlingkvelder ble arrangert i Ålesund, arrangeres den siste torsdag i hver måned.21 personer benyttet dette tilbudet i år. I gjennomsnitt var det 9 personer med hver gang. Det ble holdt 9 samlinger i Golf-weekend for hele fylket på Moa i august.

37 Nummer «Hør på meg» Side personer deltok. Hittil i privat regi har vi kjørt simulatorgolf inne i vinterhalvåret. Det er mulig vi bør løfte dette arrangementet inn som et foreningstiltak. OPPLYSNINGS- OG INFORMASJONSARBEID Formidling av kunnskap om parkinsonisme er en hovedoppgave for forbundet. Sunnmøre Parkinsonforening markerte den internasjonale Parkinsondagen i 2014 med en stand på Moa Varesenter. Vårt golfarrangement på Moa fikk i år plass i lokal TV. ORGANISASJONSUTVIKLING Foreningen har arbeidet aktivt med å øke medlemstallet. Det har resultert i en økning av medlemstallet til 173 som er an økning av pasientmedlemstallet fra 109 til 128 medlemmer. AVSLUTNING. Trass i sykdom i styret har vi at et relativt aktivt år bak oss med en viss økning i medlemsmassen. Ålesund, februar 2015 Sunnmøre Parkinsonforening, styret ARBEIDSPROGRAM SUNNMØRE PARKINSONFORENING 2015 Arbeidsprogrammet for Sunnmøre Parkinsonforening tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet til Norges Parkinsonforbund som ble vedtatt på landsmøtet i Oslo i mai 2013, og arbeidsprogram/handlingsplan for fylket for , som vedtas på Fylkets årsmøte i mars HELSEPOLITISK INTERESSEARBEID Norges Parkinsonforbund skal være den fremste pådriveren i Norge for at mennesker med parkinsonisme skal få et adekvat behandlings-, rehabiliterings- og omsorgstilbud uavhengig av hvor i Norge de bor. Styret i Sunnmøre Parkinsonforening har plukket ut noen av punktene som kan arbeides med lokalt: Synliggjøre behandlings og rehabiliteringsbehovet i vårt område. Arbeide for at kommunene etablerer spesialenheter for nevrologiske pasienter som trenger heldøgns omsorg i institusjon. Å synliggjøre et behandlingstilbud i distriktene er ikke enkelt. Heller ikke etrehabiliteringstilbud. Men det siste henger mye sammen med det første, og rehabiliteringen er i fare i vårt område. Dette vet vi fra flere år tilbake, med nedlegging av Nevrohjemmet, og trusler om å spare mer penger! Men dette er en sak der vi vil gå høyt på banen, og kjempe for vår sak, som vi har gjort samlet i fylket ved å støtte de institusjonene vi kan bruke.

38 Nummer «Hør på meg» Side 38 Vi vet av undersøkelser som er gjort at parkinsonpasienter i institusjon er misfornøyd med den oppfølging og tilrettelegging de får i institusjonene. Vi mener at kommunen bør samle de pasienter som har nevrologiske lidelser, og som trenger heldøgns omsorg og pleie i institusjon, i egne avdelinger. På den måten kan personalet skoleres for disse spesielle problemstillingene. Sunnmøre Parkinsonforening vil også kunne være en ressurs i så henseende, både med kunnskap og økonomisk støtte til skolering av personalet. Denne saken har vi startet ved å innlede et samarbeid med FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) som vi så håper kan bli et felles fremstøt mot kommunene. Vi starter først i Ålesund.. Møtet som vi hadde i 2013 var positivt, men det har ikke skjedd så mye enda. Leder har igjen purret på saken, og vi får håpe det kan bli et nytt møte. Det går seint, men vi vil følge opp saken, og dette er noe de fleste sier er positivt, så kanskje noen må tenke nytt? MEDLEMSSERVICE Å besøke våre medlemmer med Parkinsons sykdom vil bli prioritert høyt i Vi ser et stort behov for å starte en fast besøkstjeneste, der våre medlemmer og likemenn, er besøkere hos de som melder / ønsker besøk. Dette vil bli fast organisert i Vi ønsker å gjøre dette tiltaket som et av de mest sentrale i Foreningen vil arrangere sosiale møteplasser og turer for medlemmene, så vel som tilbud om weekendkurs og faglige møter. Konkret så vil vi ha: 1. Arrangement av 25 årsjubileum sammen med 30 års jubileum for MRPF den april. 2. Tur til Giske/Alnes i forbindelse med vårt 25 årsjubileum. 3. Helsetur til Albir eller et annet sted i samarbeid med de andre lokalforeningene og MRPF. 4. Aktivitetene med : Bowlingkvelder i Ålesund og i Ulsteinvik, Golfweekend for hele fylket. OPPLYSNINGS- OG INFORMASJONSARBEID Formidling av kunnskap om parkinsonisme er en hovedoppgave for forbundet. Sunnmøre Parkinsonforening vil markere den internasjonale Parkinsondagen også i Dette håper vi å kunne gjøre med utstillingen laget av Anders Leines. Vi vil også fortsette arbeidet med informasjon i aviser, og til den enkelte ved hjemmebesøk.

39 Nummer «Hør på meg» Side 39 Pasient og pårørende-møte i samarbeid med LMS ( Lærings og Mestrings- Senteret) "Parkinsonskolen" vil bli arrangert i mars. 3. Fagkurs for Helsepersonell vil bli arrangert i mars. ORGANISASJONSUTVIKLING Forbundet har jobbet med samlinger for tillitsvalgte for å styrke samhandlingen i forbundet. Det er også en prioritert oppgave å øke medlemstallet. Styret i Sunnmøre Parkinsonforening vil arbeide for å styrke medlemstallet. Verving vil skje ved møter og aktiviteter som f.eks. parkinsondagen og ved personlig initiativ. INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Ved Oskar Arnt Stokkereit TIL VALG PÅ ÅRSMØTET DEN Nytt styre (2 år) Leder To år Else Leite Styremedlemmer (4 stk) Borgar Mattland Borgar Mattland (ikke på valg ett år) Steinar Furnes Steinar Furnes (ikke på valg ett år) Kari Steinsvik To år Kari Steinsvik Erik Årset To år Erik Årset Varamedlemmer (2 stk) Kåre Steinsvik Kåre Steinsvik (ikke på valg ett år) Jorunn Overvåg Jorunn Overvåg (ikke på valg ett år) Revisor (1 år) Terje Sæter Terje Sæter Gjenvalg 1 år Valgkomite (1 år) Leder Oskar Arnt Stokkereit Medlem Nils Inge Aarsæther Medlem Eli Rake Vik Varamedlem Torill Sæter Ålesund, Oskar Arnt Stokkereit

40 Nummer «Hør på meg» Side 40

41 Nummer «Hør på meg» Side 41

42 Nummer «Hør på meg» Side 42

43 Nummer «Hør på meg» Side 43 M Ø R E O G R O M S D A L P F inviterer til ÅRSMØTE 2015 fredag 24. april kl 18 på Rica Parken Hotell, Ålesund SAKLISTE: 1 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 Valg av møteleder og referent 3 Valg av to til å signere protokollen 4 Årsmeldinger og regnskaper fra de tre lokalforeningene 5 Årsmelding MRPF Regnskap MRPF Budsjett MRPF Arbeidsprogram MRPF Valg 10 Innkomne saker For styret Leif Klokkerhaug, (sign) leder Nordmøre Parkinsonforening vil tilby kurs for pårørende Vi har planer om å få til et kurs for pårørende til parkinsonrammede i løpet av våren En slik studiering vil normalt gå over fire kvelder, og gir pårørende en mulighet for å møte hverandre og diskutere ulike temaer rundt det å være pårørende til en med parkinson. Gruppen skal ledes av en likeperson som selv er pårørende. Tid og sted for de fire kurskveldene vil bli bestemt i samråd med de som melder seg på kurset. Ta kontakt med leder Ingrid Hagedal på mobil for nærmere opplysning og påmelding. Frist for påmelding settes til 10. mars. For styret, Kolbjørn Stokke, sekretær

44 Nummer «Hør på meg» Side 44 Årsmelding for 2014 Møre og Romsdal Parkinsonforening (MRPF) har også i 2014 hatt et aktivt driftsår. Foreningen har kommet godt i gang med arbeidet for å nå de mål som er vedtatt i arbeidsprogrammet for Medlemstall: I løpet av 2014 fikk MRPF hele 28 nye medlemmer, nesten alle pasientmedlemmer. MRPF har nå 385 medlemmer totalt. Av disse er 225 pasientmedlemmer, mens 154 er nærmeste pårørende eller støttemedlemmer. MRPF har 1 æresmedlem, Ingvar Omenås. 5 medlemmer ansatt ved Molde sjukehus er innvilget gratis medlemskap (av Romsdal PF). Nordmøre PF og Romsdal PF er like store med 56% av fylkesforeningens medlemstall totalt. Årsmøtet ble avholdt16. mars på Rica Seilet Hotel i Molde. Det møtte 33 medlemmer. Styret i perioden har bestått av: Varamedlemmer har vært: Leder: Leif Klokkerhaug Ingrid Hagedal, Jan Erik Bjørshol og Nestleder: Einar Nerland Elin Klokkerhaug Kasserer: Steinar Furnes Revisor: Terje Sæter Sekretær: Thomas Austnes Valgkomite: Else Leite, leder, Styremedlem: Kåre Steinsvik Einar Nerland og Alf Inge Jenssen I 2014 er det avholdt 6 styremøter og behandlet 49 saker. Lederne i lokalforeningene har vært innkalt med tale- og forslagsrett. MÅLOPPNÅELSE I HENHOLD TIL VEDTATT ARBEIDSPROGRAM Medlemsservice Medlemsbladet Hør på meg har kommet ut med til sammen 4 nummer i Leif har vært redaktør siden starten i Ny medredaktør fra høsten 2014 er Svein Jarle Molnes. Fylkesforeninga avholdt mars helgesamling på Seilet Hotel i Molde med Romsdal PF som teknisk arrangør. Ca. 50 medlemmer deltok. Hovedtema var pårørendes situasjon. Fylkesforeninga stod som arrangør for en helsereise til Albir i Spania september. Turen var noe subsidiert og samlet 30 deltakere. Takk til Steinar, Else og Arne! Leder Leif pluss likeperson Elin har bidratt med 3-timers foredrag for alle åtte parkinsongruppene ved Aure Rehabiliteringssenter ARS i løpet av Gruppene har bestått av 5-7 personer hver gang. Nesten 20 av disse meldte seg inn som medlemmer. Tilbudet om pilegrimsvandring Oslo Nidaros måtte vi avlyse. Bare 12 påmeldte.

45 Nummer «Hør på meg» Side 45 Opplysnings- og informasjonsarbeid Medlemsbladet Hør på meg er foreningens viktigste redskap for å informere medlemmene. Også i 2014 kom bladet ut 4 ganger som forutsatt. I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret for Møre og Romsdal HF, Aure Rehab og nevrologisk avd. Molde var fylkesforeninga medarrangør for følgende kurs: Pasient- og pårørendekurs Kristiansund sjukehus 11. mars Fagdag om parkinson ved Molde sjukehus 11. feb. Organisasjonsutvikling Likepersonssamlinger i regi av MRPF 22. jan og 29. okt. MRPF har flest likepersoner av alle fylkesforeningene innen NPF, og er alene om å ha opprettet et likepersonssnettverk. På NPFs likemannskurs april deltok Elin, Leif, Aase, Einar, Jorunn og Bjørn. Ledermøte for NPF Midt-Norge ble avholdt i Kristiansund 6. mai. Leif og Elin deltok på fagdag om Individuell plan i Molde 23. sept. Leif deltok i NPFs hurtigarbeidende komite for utsetting av landsmøtet 2015 til høsten. Leif og Thomas deltok på NPFs ledermøte/30-årsjubileum nov. Ny medredaktør i Hør på meg, Svein Jarle Molnes, har deltatt på webredaktørkurs i regi av NPF, og har tatt over ansvaret for vår hjemmeside moreogromsdal. Helsepolitikk MRPF sendte inn egen høringsuttalse om Veikart for framtidas rehabilitering til HMN. FFO Møre og Romsdal sendte også egen høringsuttale, etter sterk påvirkning fra MRPF. Prosjekt Rød tråd fikk ikke omsøkt støtte kr fra Extrastiftelsen via NPF. Representasjon: Arne er medlem av NPFs forbundsstyre perioden Kåre er brukerrepresentant fra MRPF i Helse MR HF. Einar er 1. varamann til styret i FFO MR, og blir innkalt til alle styremøter der. Leif representerte MRPF på FFO Møre og Romsdals årsmøtekonferanse april Leif representerte MRPF på Sør-Trøndelag PFs 30-årsjubileum 11. okt. Leif representerte MRPF på FFO Midt-Norges erfaringskonferanse Oppdal okt Leif representerte MRPF på Nordmøre PFs 25-årsjubileum 8. nov. Leif representerte MRPF på Sunnmøre PFs julegilde 29. nov Leif representerte MRPF på Romsdal PFs 20-årsjubileum 4. des Økonomi. Resultatregnskapet for 2014 viser et samlet driftsoverskudd på kr 8.062,29. Foreningen har god økonomi til tross for noe sviktende inntekter, med en egenkapital på kr ,53.

46 Nummer «Hør på meg» Side 46 Lokallagene bidrar nå økonomisk til medlemsbladet Hør på meg med til sammen 50% av utgiftene til trykking og distribusjon, slik at vi slipper reklamefinansiering. Signaler for neste driftsår: Statsbudsjettet 2015 tilsier lavere tilskudd til NPF til fordeling til fylkeslagene. Derfor blir arbeidet med å skaffe tilskudd fra næringslivet og andre desto viktigere i MRPF bør prioritere medlemsbladet Hør på meg, en årlig subsidiert helgesamling og en 2 ukers helsereise til Syden om høsten, samt støtte opp om lokalforeningenes mange aktiviteter, spesielt oppmuntre til utstrakt besøkstjeneste til våre pasientmedlemmer. Viktig å støtte opp om rehabiliteringstilbud med LSVT ved Aure Rehab og i kommunene. MØRE OG ROMSDAL PARKINSONFORENING, den 9. jan For styret Leif Klokkerhaug (Sign) Leder Thomas Austnes (Sign) Sekretær Arbeidsprogram 2015 Forslag basert på vedtatt Arbeidsprogram for NPF HOVEDOMRÅDE: PÅVIRKNINGSARBEID: Skape forståelse for nødvendigheten av tilpassede spesialavdelinger på aldersog sykehjem for nevrologiske sykdommer i fylket vårt Arbeide for at kommuner og helseforetak oppfordres til å gjøre parkinsonforeningenes tjenester og tilbud kjent for sine parkinsonpasienter, og til å samarbeide om lærings-og mestringstiltak Peke på behovet for spesialisert rehabilitering for personer med parkinson, og å forsterke og utvikle samarbeidet med Aure Rehabiliteringssenter (ARS) Bidra til å dokumentere effekt av ulike treningsmetoder som LSVT Big og Loud - brukt på og av personer med parkinson HOVEDOMRÅDE: INFORMASJONSARBEID Bruke Hør på meg som viktigste informasjons/kommunikasjonskanal.

47 Nummer «Hør på meg» Side 47 Legge ut info på hjemmesida Informere parkinsongruppene på Aure Rehabiliteringssenter ARS Samarbeide med LMS, nevrologisk avdeling, parkinsonsykepleier både om kurs for pasienter og pårørende, og fagdager for helse- og omsorgspersonell Gi sykepleierhøyskoler og videregående skoler med helsefaglig retning mulighet for informasjonsbesøk/-materiell HOVEDOMRÅDE: MEDLEMSARBEID Gi ut medlemsbladet vårt Hør på meg minst 4 ganger årlig. Vedlikeholde hjemmesida Gi parkinsonrammede og pårørende faglig påfyll i medlemsmøter, studieringer og samtalegrupper. Videreføre og videreutvikle likemannsaktivitetene gjennom likemannsnettverket. Stimulere og motivere for ulike former for fysisk aktivitet og lokale treningstilbud. Tilby årlige helgesamlinger i samarbeid med lokalforeningene våre. Videreføre besøksrunden til pasientmedlemmene våre. Tilby sponset to ukers helsereise til Syden for våre medlemmer. Bidra til at medlemmer får tilbud om LSVT Big og Loud lokalt. Kommunisere med medlemmer ved bruk av sosiale medier Støtte Yngregruppas arbeid innenfor MRPF. Støtte lokalforeningenes likemannsarbeid, aktiviteter og tilbud. HOVEDOMRÅDE: ORGANISASJONS- OG UTVIKLINGSARBEID Delta på kurs, ledersamlinger og landsmøter i regi av NPF. Drifte likemannsnetverket. Bidra til at tillitsvalgte og webredaktører får nødvendig opplæring og kompetanse Videreutvikle samarbeidet oppover, nedover og sidelengs i organisasjonen vår. Ta i bruk organisasjonshåndboka og Idebanken i organisasjonsarbeidet vårt. Bidra til at NPFs formål, prinsipp- og arbeidsprogram gjennomføres, evalueres og fornyes

48 Nummer «Hør på meg» Side 48 For mosjonshungrige (eit vinn-vinn-tips) "Her er døra til trimrommet. Ta trappa!" Slik om lag sto det på oppslaget ved trappeoppgangen tilhøyrande ei kjend hotellkjede - ei litt dårleg unnskyldning for å ikkje ha dette tilbodet som vi forlangar om vi knapt har trimma før. Tida blir ofte knapp når du bur på hotell. Er du på seminar, blir trimmen nedprioritert til fordel for det faglege og det sosiale. Dersom trimrom manglar - eller er meir ubrukt enn brukt, først med eitt ureparert apparat, så eitt til... har eg eit tips, for trim er viktig for mange og for folk med parkinson spesielt. Tipset er av typen vinn/vinn: Hotellet sparer pengar og plass; hotellgjesten sparer tid. Først lurte eg på om «skulpturane» var nettopp det: ein del av utsmykkinga i bakhagen til ferieanlegget på Gran Canaria. Så tenkte eg det kunne vere moro å prøve dei fire apparata,. Hm! Eg fekk litt mosjon. Først då eg kom att året etter, fann eg ut at eg sjølv kunne bestemme korleis, kor lenge og kor intenst eg ville bruke «skulpturane» framfor å setje av mange gonger så lang tid på å ta bussen til næraste trimrom. Eg innsåg at det faktisk var sant det som sto på veggen: Det første apparatet (gå/jogg) hjelper deg å styrkje musklane i bein og hofter, hjarteog lungekapasiteten, og gir betre koordinering og stabilitet i kroppen. Det andre (langrenn) verkar på mage og rygg. Det tredje (sit/stå) styrkjer også armane og betrar koordineringa mellom hender og føter og den psykomotoriske framdrifta. Og det siste, der du står på brettet og svingar deg frå side til side, er bra for hjarte, matmelting, blodsirkulasjon, fleksibilitet og koordinasjon. Prøv det smalaste grepet, og kjemp for å halde balansen! Noko for herr Parkinson og meg. Vakn opp, hotelleigarar, det er tid for å investere litt i fornøgde kundar! Svein Jarle

Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 TILBUD OM HELSETUR TIL ROMANIA. Vi tilbyr en tur til Romania for medlemmer av Møre og Romsdal Parkinsonforening.

Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 TILBUD OM HELSETUR TIL ROMANIA. Vi tilbyr en tur til Romania for medlemmer av Møre og Romsdal Parkinsonforening. Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 Hør på meg EKSTRANUMMER mars 2012 TILBUD OM HELSETUR TIL ROMANIA Vi tilbyr en tur til Romania for medlemmer av Møre og Romsdal Parkinsonforening. Turen starter i Molde/Ålesund

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 9. ordinære årsmøte. Torsdag 30. januar 2014. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 9. ordinære årsmøte. Torsdag 30. januar 2014. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 9. ordinære årsmøte Torsdag 30. januar 2014 Sted: Rolvsrudhjemmet Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent og

Detaljer

Hør på meg. Vi protesterer høylytt! Se side 31! Ikke ta fra oss tilbudet på Aure! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender

Hør på meg. Vi protesterer høylytt! Se side 31! Ikke ta fra oss tilbudet på Aure! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Nummer 1-2013 Hør på meg Side 1 Hør på meg 5-års jubileumsutgave medlemsblad nr. 1 feb 2013 år- Vi protesterer høylytt! Ikke ta fra oss tilbudet på Aure! Se mer side 24 Parkinsongruppa m.fl. på Aure den

Detaljer

Medlemsinfo fra. 1/ 2014, januar. Innhold. Invitasjon til Tai-chi i Tønsberg og Qigong i Sandefjord

Medlemsinfo fra. 1/ 2014, januar. Innhold. Invitasjon til Tai-chi i Tønsberg og Qigong i Sandefjord Medlemsinfo fra 1/ 2014, januar Innhold To danseglade bursdagsbarn på julemøtet på Karlsvik gård: Karin Hansen og Oddvar Bonden hadde begge fødselsdag denne dagen! Hurra for dem og 30-årsjubileet!! Invitasjon

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1. medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6. Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund.

Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1. medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6. Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund. Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6 Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender side 38! Av innholdet ellers: Innkalling

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte Torsdag 26. januar 2012 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet. 2. Godkjenning av innkallingen. 3. Valg av ordstyrer. 4. Valg av referent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Styrearbeid i en lokalforening. Kirsten Steenberg Follo Epilepsiforening

Styrearbeid i en lokalforening. Kirsten Steenberg Follo Epilepsiforening Styrearbeid i en lokalforening Kirsten Steenberg Follo Epilepsiforening Follo Epilepsiforening et eksempel Aud Siv Laila Kirsten Cathrine Torunn Styres sammensetning Bestående av seks damer Alle er mødre

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen Protokoll styremøte Dato: Onsdag 26. oktober 2011 Sted: FFO Møre og Romsdal, Storgt. 9, 2.etg. Tid: 16:00 18:15 Tilstede: Meldt forfall: Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Kurskatalog Våren 2015

Kurskatalog Våren 2015 Kurskatalog Våren 2015 Funkis 1 Innhold: Side Kurs for fra - til 2 Praktisk info 3 Leder og styremedlemmer 18.-19.04 3 Økonomiansvarlig 18.-19.04 3 Sekretær 18.-19.04 4 Likeperson 18.-19.04 5 Om Funkis

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011

ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011 ÅRSMELDING FOR ROMSDAL UNGDOMSSAMLAG 2011 I 2011 har det vært 5 styremøte og det er protokollført 35 saker. Styret har ellers hatt kontakt pr. e-post og telefon. RU har også dette året kjøpt regnskapstjenester

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

Nummer 1/2010 Hør på meg Side 1. medlemsblad nr. 1 FEBRUAR 2010 årgang 4. Vi inviterer til weekendopphold på HUSTADVIKA GJESTEGÅRD

Nummer 1/2010 Hør på meg Side 1. medlemsblad nr. 1 FEBRUAR 2010 årgang 4. Vi inviterer til weekendopphold på HUSTADVIKA GJESTEGÅRD Nummer 1/2010 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 1 FEBRUAR 2010 årgang 4 Vi inviterer til weekendopphold på HUSTADVIKA GJESTEGÅRD Se invitasjon inne i bladet side 6 The shaking four. Les mer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Parkinsonbehandling - med fokus på komplikasjonene

Parkinsonbehandling - med fokus på komplikasjonene Parkinsonbehandling - med fokus på komplikasjonene Christofer Lundqvist, Prof/Overlege, Forskningssenteret/Nevrologisk avdeling, Ahus/UiO 1. Hva er Parkinsonisme? Hovedsymptomer: Skjelving spesielt i hvile

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Til medlemmene og våre sponsorer Oslo, 21. januar 2013 Innkalling til årsmøte Fredag 1. mars 2013 kl. 1300 kl. 1430 kl. 1700 kl. 2000 kl. 1700 Bedriftsbesøk med lunsj på Melby Snekkerverksted AS Omvisning

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Se side! Av innholdet ellers: medlemsblad nr. 1 feb 2014 årgang 8. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender

Se side! Av innholdet ellers: medlemsblad nr. 1 feb 2014 årgang 8. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Nummer 1-2014 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 1 feb 2014 årgang 8 18 Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender Se side! støtter Hør på meg Av innholdet ellers: Rettighetshjørnet Side 4 Min Parkinson

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Medlemsinfo fra. 2/ 2013, august. Innhold. Lederen og styret. Nettsidene

Medlemsinfo fra. 2/ 2013, august. Innhold. Lederen og styret. Nettsidene Medlemsinfo fra 2/ 2013, august Innhold Lederen og styret Nettsidene Onsdag 28.august kl.18 er det medlemsmøte på Olsen Nauens Klokkestøperi rett ved E18 utenfor Tønsberg. Generalsekretær i Parkinsonforbundet,

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER

INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER INDIVIDUELLE BEHANDLINGSFRISTER: PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV HENVISNINGER Stjørdal 06.08.2004 1 Formål Prosedyren for behandling av nyhenvisninger skal sikre at pasientenes lovfestede rettigheter blir

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

3 måneder senere får Lise brev fra sykehuset, med henvisning til nevrolog, med time om 3 måneder.

3 måneder senere får Lise brev fra sykehuset, med henvisning til nevrolog, med time om 3 måneder. CASE 1 "LISE" FÅR PARKINSON I UNG ALDER - ER BOSATT I KOMMUNE X Lise 38 år oppdager tiltagende smerte i den ene skulderen. Småbarnsmoren tror smertene kommer av amming i feil stilling, eller kanskje at

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, de fleste gikk det ille eller? En gresshoppefar og en gresshoppesønn

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte. Torsdag 12. februar 2015. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte. Torsdag 12. februar 2015. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte Torsdag 12. februar 2015 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Nummer 4/2010 Hør på meg Side 1. Helseforetaka i fylket og Parkinson sykdom

Nummer 4/2010 Hør på meg Side 1. Helseforetaka i fylket og Parkinson sykdom Nummer 4/2010 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 4 nov 2010 årgang 4 Helseforetaka i fylket og Parkinson sykdom Møre og Romsdal Parkinsonfoening er i aktiv dialog for å forbedre tilbudet til

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

ÅRSHJUL for Vestfold Parkinsonforening

ÅRSHJUL for Vestfold Parkinsonforening Samlet liste ÅRSHJUL for Vestfold Parkinsonforening 06.01.2009 1 Styremøte 1 08.01.2009 2 Papaya 1 10.01.2009 3 Pårørende 1 10.01.2009 15.01.2009 Helse SØ Anders Jahre 01.02.2009 4 INFO 1-2009 10.02.2009

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1 Side 1 Nr.2.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Vårtreff. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Stolthetsparaden 2012 Side 3 : Referat fra årsmøte m/bilder Side 4.: Presentasjon av nytt styre INNBYDELSE TIL

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Invitasjon til Landsmøte 2014 13. 15. juni i Ålesund

Invitasjon til Landsmøte 2014 13. 15. juni i Ålesund Møre og Romsdal Trevareforening består av 15 bedrifter med totalt 130 ansatte. De representerer et bredt spekter av produkter med vinduer, dører, trapper, hyttekjøkken, bad, garderobe, bord, stoler, skap,

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer